Adaptacja dziecka 3-letniego do środowiska przedszkolnego 5/5 (9)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….6

Rozdział I
Endogenne aspekty adaptacji dziecka trzyletniego

1.1. Teoretyczne ujęcie pojęcia adaptacji ……….8
1.2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego w ujęciu literatury przedmiotu ……….12
1.3. Problematyka szans i zagrożeń adaptacji dziecka w środowisku przedszkolnym ……….19


Rozdział II
Egzogenne aspekty adaptacji dziecka trzyletniego w ujęciu teoretycznym

2.1 Rodzina, jako pierwsze środowisko wychowawcze ……….26
2.2. Środowisko przedszkolne………. 30
2.3. Obszary wspomagania adaptacji dziecka………. 35


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cele badań ……….38
3.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 38
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….39
3.4. Organizacja i przebieg badań własnych………. 42
3.5. Charakterystyka grupy badanej………. 42
3.6. Analiza zjawiska adaptacji dziecka w warunkach przedszkolnych – wyniki badań własnych………. 48


Wnioski dla pedagogiki………. 71
Zakończenie ……….74
Bibliografia………. 76
Spis tabel i schematów………. 80
Aneks………. 83

Oceń