Kategoria: BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Prace z dziedziny BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy na stanowiskach roboczych na przykładzie stanowiska pracy spawacza 4/5 (9)

Przez administrator

1. Wstep………. 5 1.1 Uwagi wstepne………. 5 1.2 Podstawowe definicje zwiazane z tematem………. 5 1.3 Podstawowe akty prawne zwiazane z tematem………. 6 2. Szkolenie wstepne ogólne na stanowiskach roboczych. 2.1 Cel szkolenia wstepnego ogólnego………. 6 2.2 Uczestnicy szkolenia………. 7 2.3 Osoba prowadzaca szkolenie………. 7 2.4 Formy i metody prowadzenia szkolenia……….…

Zadania i rola Strazy Granicznej w systemie bezpieczenstwa europejskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Omówienie i wprowadzenie do zagadnienia Strazy Granicznej 1.1 Historia powstania Strazy Granicznej 1.2. Podzial Strazy Granicznej 1.4 Rola i zadania Strazy Granicznej Rozdzial II Bezpieczenstwo 2.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa 2.2. System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Rozdzial III Zapewnienie bezpieczenstwa granic europejskich 3.1 Istota granicy państwa 3.2 Przyczyny powstania…

BHP w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w szkole o profilu mechanik samochodowy 1/5 (1)

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Bezpieczeństwo w środowisku pracy 1.1. Definicja bezpieczeństwa i higieny pracy 1.2. Prawne podstawy BHP 1.3. Zagrożenia w środowisku pracy i ich zwalczanie 1.4. Specyfika BHP w pracy nauczyciela szkoły zawodowej Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Definicja bezpieczeństwa i higieny pracy 2.2. Problemy badawcze i hipotezy 2.3.…

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Pojęcie i zakres bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 1.1. Bezpieczeństwo jako zasadnicza kategoria nauk społecznych ………..5 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle literatury przedmiotu……….. 8 1.3. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa……….. 12 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa narodowego 2.1. Ewolucja roli współczesnych sił…

Analiza usprawnień logistycznych w transporcie drogowym na przykładzie przewozu pszenicy konsumpcyjnej w Polsce na trasie Cichoradz – Gdynia Port Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 1.1. Sformułowanie przedmiotu badawczego 1.2. Przedmiot pracy 1.3. Geneza pracy 1.4. Główny cel pracy 1.5. Cele szczegółowe pracy Rozdział 2 Charakterystyka przepisów prawnych 2.1. Charakterystyka przepisów prawnych Wspólnoty Europejskiej 2.1.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/ 2009 z dnia 21 października 2009 roku 2.1.2. Rozporządzenie…

Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia 4.56/5 (27)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Elastyczne prawo pracy a) Elastyczne prawo pracy i flexicurity. b) Elastyczność prawa pracy w kontekście realizacji polityki WLB. c) Instrumenty elastycznego prawa pracy w Polsce. Rozdział II Telepraca – uwarunkowania faktyczne i normatywne 1. Geneza telepracy 2. Telepraca w prawie międzynarodowym 3. Telepraca w prawie europejskim 4.…

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie firmy Cofresco Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Prawne i ergonomiczne zagadnienia kształtowania bezpiecznej pracy 1.1 Przestrzeganie zasad BHP …………4 1.2 Procedura zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy………… 12 1.3 Projektowanie ergonomiczne jako procedura kształtowania bezpiecznych warunków pracy …………18 Rozdział 2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka…