Kategoria BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Transport i skladowanie materialów niebezpiecznych na przykładzie DC w Sochaczewie.

 


Wstęp………. 4

Rozdzial 1.
Zagadnienia skladowania i transportu materialów niebezpiecznych

1.1. Klasyfikacja i identyfikacja materialów niebezpiecznych………. 6
1.2. Przechowywanie i magazynowanie preparatów i substancji niebezpiecznych………. 8
1.3. Transport materialów niebezpiecznych ……….12
1.4. Opakowanie i oznakowanie materialów niebezpiecznych………. 19


Rozdzial 2.
Regulacje i zalecenia Unii Europejskiej w zakresię skladowania i magazynowania materialów niebezpiecznych

Rozdzial 3
Organizacja i zarzadzanie materialami niebezpiecznymi w Sochaczew DC

3.1. Produkty niebezpieczne w Sochaczew DC ……….50
3.2 Strefy magazynowania produktów niebezpiecznych w Sochaczew DC ……….54
3.3...

Czytaj więcej

System zabezpieczen przeciwpozarowych jako element bezpieczenstwa w obiektach uzytecznosci publicznej.

 

Wstęp

Rozdzial 1
Bezpieczeństwo pozarowe w obiektach uzytecznosci publicznej

1.1. Zagrozenia pozarowe – rodzaje i kategorie zagrozen
1.2. Definicja obiektu uzytecznosci publicznej i bezpieczenstwa pozarowego
1.3. Budowa obiektów uzytecznosci publicznej a bezpieczenstwo pozarowe
1.4. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego


Rozdzial 2
Monitoring pozarowy

2.1. Systemy sygnalizacji pozarowej
2.2. Urzadzenia transmisji alarmów pozarowych


Rozdzial 3.
Analiza procedur zachowania bezpieczenstwa oraz procedur postępowania w przypadku zagrozen pozarowych w szkole podstawowej XYZ” budynek B w XYZ

3.1...

Czytaj więcej

Organizacja i przeprowadzanie szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

 


Wstęp……….1

Rozdzial I
Prawny obowiazek przeprowadzenia szkolen z bezpieczenstwa i higieny pracy

1.1. Źródła obowiazku………. 3
1.2. Zakres podmiotowy obowiazku………. 4
1.2.1. Uwagi wstepne ……….4
1.2.1. Podmioty zobowiazane do przeprowadzenia szkolen bhp………. 5
1.2.2. Podmioty objete szkoleniami bhp………. 6


Rozdzial II
Organizacja szkolen w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy

2.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkolen………. 12
2.1.1. Uwagi wprowadzajace………. 12
2.1.2. Pracodawca i służby pracodawcy………. 13
2.1.3. Instytucje zewnetrzne ……….16
2.2. Rodzaje szkolen………. 18
2.2.1. Szkolenia wstepne………. 18
2.2.2. Szkolenia okresowe………. 22
2.3. Metody i tryb przeprowadzania szkolen………. 29

Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w [duza rafineria paliwowa]

 1. Wstęp ………..3

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu ………. 3
1.2 Cel i zakres pracy ………. 4


2. Analiza literatury tematu ………. 5

2.1 Ryzyko zawodowe ………. 5
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego ………. 5
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego………. 8
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego ……….12
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011……….13
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800……….15
2.4.3 Metoda RISK SCORE……….17
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis……….18
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR……….19
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA ……..20
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment ………. 21
2.4...

Czytaj więcej

Ocena stanu wdrozenia zasad odpowiedzialności społecznej w BHP na przykładzie firmy XYZ.

 

Streszczenie……….4
Czesc teoretyczna………. 5
Wstęp………. 5

1. Spoleczna odpowiedzialnosc w biznesie

1.1. Wspólczesna definicja odpowiedzialnosci biznesu ……….7
1.2. Ewolucja społecznej odpowiedzialnosci biznesu………. 13
1.3. CSR w normalizacji ISO 26000 i SA 8000………. 19
1.3.1. International Organization for Standarization 26000………. 20
1.3.2. Standard SA 8000……….24
1.4. Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w Polsce………. 29
1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy jako element odpowiedzialnego biznesu w firmie……….32
Charakterystyka przedsiębiorstwa……….33
1. Opis przedsiębiorstwa……….33
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa……….34
3. Aktualne działania CSR……….35


Czesc praktyczna.

1...

Czytaj więcej

Przeglad podstawowych aktów prawnych dotyczacych pracownika i pacjenta w Zakladzie Radiologii

 Wstęp…………3

Rozdzial I
Organizacja ochrony radiologicznej w Polsce.

1.1. System ochrony radiologicznej…………4
1.2. Warunki funkcjonowania systemu ochrony radiologicznej…………7
1.3. Podzial odpowiedzialnosci…………9
1.3.1. Rola Panstwowej Inspekcji Sanitarnej…………11
1.4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe…………11

Rozdzial II
Organizacja sprawowania kontroli pracownika i pacjenta w Zakladzie Radiologii w świetle prawa

2.1. Podstawy prawne kontroli w Zakladzie Radiologii…………14
2.2. Zasady ochrony radiologicznej…………15
2.3. Narazenie i ochrona osób pracujacych w Zakladzie Radiologii…………17
2.4. Narazenie i ochrona pacjenta w Zakladzie Radiologii…………19

Rozdzial III
Krajowe i europejs...

Czytaj więcej

Uprawnienia kontrolne Panstwowej Inspekcji Pracy

 


Wstęp

Rozdzial I.
Geneza uprawnien kontrolnych Panstwowej

Inspekcji Pracy
Kontrola w naukach prawnych
Cel działania
Podstawy prawa miedzynarodowego dla uprawnien kontrolnych Panstwowej
Inspekcji Pracy
Ogólna charakterystyka uprawnien kontrolnych Panstwowej
Inspekcji Pracy


Rozdzial II.
Sprawowanie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy

Zakres podmiotowy
Przedmiot kontroli


Rozdzial III.
Przebieg kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy

Zakończenie
Akty prawne
Bibliografia


Czytaj więcej

System zarządzania BHP wg normy SCC/VCA.

 


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Systemowe zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy

1.1.System zarządzania BHP……….. 5
1.3. Etapy wdrozenia systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie……….. 8
1.3.1. Zaangazowanie kierownictwa i pracowników w działania zwiazane z funkcjonowanie systemu zarządzania BHP……….. 10
1.3.2. Plan dzialan sluzacych do realizacji polityki BHP……….. 11
1.3.3. Stworzenie warunków do wykonania zalozonych celów……….. 12
1.3.4. Kontrola realizacji planów i funkcjonowania systemu……….. 13
1.3.5. Okresowe przeglady i doskonalenie wdrozonego systemu zarządzania BHP……….. 14
1.4. Eliminacja przyczyn i skutków stwierdzonych niezgodnosci ………..14


Rozdzial 2
Zarządzanie BH...

Czytaj więcej

Praca operatora wózka jezdniowego podnosnikowego w atmosferze wybuchowej

 


Wprowadzenie………..3

Rozdzial 1
Podstawowe rodzaje wózków jezdniowych podnosnikowych oraz praca operatora

1.1 System pojeciowy dotyczacy transportu wewnetrznego……….. 5
1.2 Rodzaje wózków jezdniowych podnosnikowych……….. 7
1.3 Zasada działania i eksploatacja wózka……….. 9
1.4 Operator- kierowca- wymagania oraz obowiazki……….. 16


Rozdzial 2
Atmosfera wybuchowa w magazynie na przykładzie firmy XYZ

2.1. Stanowisko pracy na którym moze wystapic atmosfera wybuchowa……….. 21
2.2 Zabezpieczenia przed wybuchem (EX)- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa……….. 25
2...

Czytaj więcej

Prewencja stresu w miejscu pracy.

 


Wstęp ………..4

Rozdzial I
Pojecie stresu

1.1 Terminologia zagadnienia………..5
1.2 Stres biologiczny………..9
1.3 Stres psychologiczny………..13


Rozdzial II
Źródła stresu

2.1 Źródła stresu zawodowego………..15
2.2 Wydarzenia zyciowe jako źródła stresu………..22
2.3 Stres jako specyficzny uklad relacji czlowiek –srodowisko………..26
2.4 Odpornosc czlowieka na stres………..30
2.5 Skutki stresu………..31


Rozdzial III
Prewencja w zakresię zapobiegania stresowi w miejscu pracy

3.1 Pojecie prewencji………..36
3.2 Poziomy prewencji………..41
3.3 Rola pracodawcy w zakresię prewencji zjawiska stresu………..45


Zakończenie……….. 48
Bibliografia ………..49
Spis tabel i rysunków………..50

Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w Zespole Elektrocieplowni XXX w YYY.

 Wstęp

1.1 Uzasadnienie wyboru tematu
1.2 Cel i zakres pracy


Rozdzial 1.
Analiza literatury tematu

2.1 Ryzyko zawodowe
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800
2.4.3 Metoda RISK SCORE
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA – Failure Mode and Effects Analysis.
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment
2.4.8 Metoda PHA – wstepna analiza zagrozen


Rozdzial 2.
Charakterystyka obiektu badan

3...

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy.

 


Wstęp……….3

Rozdzial I
Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle literatury

1.1. Pojecie bezpieczenstwa i higiena pracy………. 5
1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ujęciu historycznym………. 8
1.3. Podstawowe zasady dzialan w zakresię zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy ……….12


Rozdzial II
Uregulowania prawne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

2.1. Uwagi wprowadzajace ……….14
2.2. Implementacja prawa Unii Europejskiej ……….15
2.3. Prawna regulacja w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy……….19
2.4. Obowiazki w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy………. 24


Rozdzial III
Obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy

3.1...

Czytaj więcej

Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowych

 Wstęp
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu
1.2. Cel i zakres pracy

Rozdzial 1.
Analiza literatury tematu

2.1 Ryzyko zawodowe
2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego
2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego
2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego
2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011
2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800
2.4.3 Metoda RISK SCORE
2.4.4 Metoda JSA – Job Safety Analysis
2.4.5 Metoda Wskaznik Ryzyka WPR
2.4.6 Metoda Analizy skutków i przyczyn bledów FMEA – Failure Mode and Effects Analysis.
2.4.7 Metoda pieciu kroków – Five Steps to risk assessment
2.4.8 Metoda PHA – wstepna analiza zagrozen
2.5 Parametry i wymagania techniczne stanowiska pracy
2.5...

Czytaj więcej

Podwyzszenie BHP w medycynie poprzez zastosowanie materialów weglopodobnych

 

Wstęp

Rozdzial 1
Definicja kompozytów i ich klasyfikacja

1.1.Definicja kompozytów
1.2.Klasyfikacja kompozytów
1.3.Wlókna stosowane do zbrojenia kompozytów
1.3.1.Wlókna szklane
1.3.2.Wlokna boru
1.3.3.Wlókna weglowe
1.3.4. Wlókna organiczne


Rozdzial 2
Kompozyty w medycynie

2.1. Charakterystyka wlókien weglowych
2.2. Kompozyty wegiel-wegiel
2.3. Kompozyty wlókno weglowe-polimer


Rozdzial 3
Zabiegi rekonstrukcyjne przy użyciu wlókien weglowych

3.1. Rekonstrukcje wiezadla pobocznego piszczelowego
3.2. Odtwarzanie ciaglosci sciegna Achillesa
3.3. Zeszycie wlóknami weglowymi uszkodzonej lakotki
3.4. Zespalanie kosci plytka weglowa
3.5. Protezy stawów
3.6...

Czytaj więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy farmaceuty

 Wstęp……… 4

Rozdzial I.
Zagadnienia prawne oraz ogólna charakterystyka oceny ryzyka zawodowego

1. Prawne zagadnienia oceny ryzyka zawodowego……… 6
2. Obowiazki pracodawcy w zakresię kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy……… 8
3. Algorytm oceny ryzyka zawodowego……… 11


Rozdzial II.
Procedury oceny ryzyka zawodowego

1. Identyfikacja zagrozen ………16
2. Metody oceny ryzyka zawodowego ………18
3. Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego……… 23


Rozdzial III.
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy farmaceuty

1. Charakterystyka stanowiska pracy ………27
2. Identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy farmaceuty ………30
3. Działania korygujace ………34
4...

Czytaj więcej