Stan wiedzy na temat bezpieczeństwa wodnego w grupie dzieci ze szkoły gimnazjalnej

Wstęp……..5 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy badanego problemu 1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa…….. 7 1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..11 1.3. Profilaktyka i prewencja na akwenach wodnych i pływalniach ……..17 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy Więcej

Wpływ współczesnych uwarunkowań na organizację i wyposażenie polskich Sił Zbrojnych

Wstęp………3 Rozdział 1 Siły Zbrojne RP – istota i znaczenie 1.1. Rys historyczny Sił Zbrojnych RP……… 5 1.2. Struktura Sił Zbrojnych RP ………6 1.3. Funkcje Sił Zbrojnych RP……… 10 Rozdział 2 Uwarunkowania rozwoju Sił Zbrojnych RP 2.1. Zmiany w środowisku Więcej

Ochotnicza straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy XXX

Wstęp……….4 Rozdział 1 Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa RP……… 6  1.1. System bezpieczeństwa wewnętrznego RP ………6 1.2. Straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego……… 9 1.3. Ochotnicza Straż Pożarna ………14 Rozdział 2 Bezpieczeństwo Gminy XXX ………18 2.1. Rys historyczny Więcej

Transport i skladowanie materialów niebezpiecznych na przykładzie DC w Sochaczewie.

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Zagadnienia skladowania i transportu materialów niebezpiecznych 1.1. Klasyfikacja i identyfikacja materialów niebezpiecznych………. 6 1.2. Przechowywanie i magazynowanie preparatów i substancji niebezpiecznych………. 8 1.3. Transport materialów niebezpiecznych ……….12 1.4. Opakowanie i oznakowanie materialów niebezpiecznych………. 19 Rozdzial 2. Więcej

System zabezpieczen przeciwpozarowych jako element bezpieczenstwa w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wstęp Rozdzial 1 Bezpieczeństwo pozarowe w obiektach uzytecznosci publicznej 1.1. Zagrozenia pozarowe – rodzaje i kategorie zagrozen 1.2. Definicja obiektu uzytecznosci publicznej i bezpieczenstwa pozarowego 1.3. Budowa obiektów uzytecznosci publicznej a bezpieczenstwo pozarowe 1.4. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Rozdzial 2 Monitoring Więcej

Organizacja i przeprowadzanie szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wstęp……….1 Rozdzial I Prawny obowiazek przeprowadzenia szkolen z bezpieczenstwa i higieny pracy 1.1. Źródła obowiazku………. 3 1.2. Zakres podmiotowy obowiazku………. 4 1.2.1. Uwagi wstepne ……….4 1.2.1. Podmioty zobowiazane do przeprowadzenia szkolen bhp………. 5 1.2.2. Podmioty objete szkoleniami bhp………. 6 Rozdzial Więcej

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w [duza rafineria paliwowa]

1. Wstęp ………..3 1.1 Uzasadnienie wyboru tematu ………. 3 1.2 Cel i zakres pracy ………. 4 2. Analiza literatury tematu ………. 5 2.1 Ryzyko zawodowe ………. 5 2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego ………. 5 2.3 Procedura oceny ryzyka Więcej

Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece.

Wstęp Rozdzial 1.Zagadnienia ogólne z zakresu bhp 1.1.Wymagania prawa z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy 1.2.Analiza stanu bhp 1.3.Klasyfikacja zagrozen Rozdzial 2.Ryzyko zawodowe 2.1.Pojecie ryzyka zawodowego 2.2.Procedura oceny ryzyka 2.3.Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego 2.4.Metody analizy i oceny ryzyka zawodowego Rozdzial Więcej

Eksploatacja partii B w pokladzie 404/1 ze szczególnym uwzglednieniem zagrozen naturalnych w KWK XYZ.

1. Wstęp………..5 1.1 Cel pracy……….. 5 1.2 Granice obszaru górniczego KWK’XYZ’………..5 1.3 KWK’XYZ’ historia, dzialalnosc i perspektywy………..7 2. Budowa geologiczna górotworu ………..9 2.1 Stratygrafia i litologia………..9 2.2 Tektonika………..10 2.3 Model górniczy kopalni………..13 3. Wentylacja i klimatyzacja w kopalni’XYZ’ ………..15 3.1 Więcej

Modelowanie systemów zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Wstęp Rozdzial 1. Ogólne zagadnienia zwiazane z bezpieczenstwem i higiena pracy 1.1. Podstawowe definicje 1.2. Klasyfikacja zagrozen 1.3. Wymagania prawne z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy 1.4. Organizacja służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w zakladach pracy 1.5. Analiza Bezpieczenstwa i Więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy biurowej.

Wstęp………..5 Rozdzial 1. Prawne i organizacyjne aspekty z zakresu ochrony pracy 1.1. Prawa i obowiazki w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy………..7 1.1.1 Prawa i obowiazki pracodawcy………..10 1.1.2 Prawa i obowiazki pracowników………..13 1.2. Ochrona pracy kobiet………..15 1.3. Odpowiedzialnosc za naruszenia przepisów Więcej

Typ Okolodobowy a Zdrowie Psychiczne Pracowników Zmianowych

Streszczenie. Abstract. Wprowadzenie. Rozdzial 1. Róznice indywidualne zwiazane z parametrami rytmu okolodobowego. 1.1 Rytm okolodobowy. 1.2 Chronotyp. 1.3 Typ okolodobowy. Rozdzial 2. Zdrowie psychiczne. 2.1 Zdrowie – rozwój pojecia. 2.2 Czynniki behawioralne, osobowosciowe oraz warunki pracy oddzialywujace na zdrowie. 2.3 Więcej

Ocena Zagrozen w Uslugowym Zakladzie Stolarskim

1. Definicje………..5 2. Wstęp ………..6 3. Charakterystyka uslugowego zakladu stolarskiego 3.1. Wyposazenie zakladu……….. 8 3.2. Wykaz stanowisk pracy w zakładzie stolarskim……….. 10 3.3. Proces technologiczny produkcji stolarki okiennej i drzwiowej……….. 11 3.4. Schemat organizacyjny uslugowego zakladu stolarskiego ………..13 4. Ocena Więcej

Ryzyko zawodowe na wybranych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie XYZ.

Wstęp, cel i zakres pracy………. 4 Rozdzial I. Przemysl odziezowy i handel hurtowy wyrobami odziezowymi w Polsce. 1. Sytuacja gospodarcza a rynek przemyslu odziezowego………. 6 2. Handel hurtowy………. 12 Rozdzial II. Charaktersytyka przedsiębiorstwa XYZ. 1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………. 17 Więcej

Środki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed halasem – klasyfikacja i dobór na przykładzie obróbki drewna i metali.

Wprowadzenie Cel pracy Rozdzial 1. Uwarunkowania minimalizacji halasu na stanowiskach pracy 1.1. Uwarunkowania prawne 1.2. Uwarunkowania zdrowotne 1.3. Uwarunkowania ekonomiczne 1.4. Podstawowe pojecia i wielkosci zwiazane z halasem Rozdzial 2. Sposoby minimalizacji halasu 2.1. Rozwiazania zmniejszajace moc akustyczna zródel halasu Więcej

Analiza szkodliwosci i uciazliwosci pracy sortowacza odpadów komunalnych.

1. Wstęp 6 1.1 Uzasadnienie wyboru tematu………. 6 1.2 Cel i zakres pracy ……….7 2. Analiza literatury 2.1 Obciazenie fizyczne procesami pracy………. 9 2.2 Ocena obciazenia dynamicznego ……….9 2.3 Metody oceny obciazenia dynamicznego ……….10 2.3.1 Metoda chronometrazowo-tabelaryczna Lehmanna……….10 2.3.2 Metody Więcej

Epidemiologia bólów dolnego odcinka kregoslupa u policjantów

Wprowadzenie ………3 1. Wstęp 1.1 Anatomia i biomechanika kregoslupa………5 1.1.1 Anatomiczna budowa kregoslupa………5 1.1.2 Miesnie dzialajace na kregoslup………12 1.1.3 Biomechanika kregoslupa………13 1.2 Epidemiologia bólów kregoslupa………15 1.2.1 Biomechaniczne podstawy bólów kregoslupa………15 1.2.2 Przeciazenia w obrebie miednicy………18 1.2.3 Znieksztalcenia naturalnych krzywizn kregoslupa………19 Więcej

Wypadki przy pracy

Wstęp 1. Pojecie ‚wypadki przy pracy’ 2. Rodzaje ‚wypadków przy pracy’ 3. Skutki wypadków przy pracy Zakończenie Bibliografia

Obowiazki pracodawcy i pracownika.

Wstęp Rozdzial I Obowiazki stron stosunku pracy w kodeksię pracy 1.1. Strony stosunku pracy 1.2. Rozumienie pojecia pracownik 1.3 Stosunek pracy Rozdzial II Obowiazki pracodawcy w kodeksię pracy 2.1. Zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiazków 2.2. Organizacja pracy i zapewnienie Więcej

Prawne obowiazki pracodawcy w zakresię wypadków przy pracy

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka wypadków przy pracy 1.1. Wypadki przy pracy w ujęciu prawnym i społecznym 1.2. Pojecie wypadku przy pracy w literaturze 1.3. Przeslanki wypadków przy pracy Rozdzial II. Obowiazki pracodawcy zwiazane z profilaktyka wypadkowa 2.1. Obowiazki pracodawcy zwiazane Więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie

Wstęp Rozdzial I Bezpieczeństwo i higiena pracy w prawie polskim- źródła prawa Rozdzial II Charakterystyka służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Kodeksię Pracy 2.1.Definicja BHP 2.2.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 2.3.Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy Więcej

Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy przez nauczycieli szkól Licealno-Gimnazjalnych.

Wstęp Rozdzial 1. Ryzyko zawodowe w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojecia ryzyka zawodowego 1.2. Akty prawne normujace przepisy ryzyka zawodowego 1.3. Ocena ryzyka zawodowego 1.3.1. Procedury oceny ryzyka zawodowego 1.3.2. Metody oceny ryzyka zawodowego 1.4. Sposoby przeciwdziałania zagrozeniom w miejscu Więcej

Prawa i obowiazki stron stosunku pracy w zakresię BHP

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy 1.1.Charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy 1.2. Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy Rozdzial II Obowiazki pracodawcy z zakresu BHP 2.1.Organizacja bezpiecznej pracy 2.2. Pomieszczenia pracy oraz maszyny 2.3. Więcej

Ocena ryzka zawodowego na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego 1.1.Definicja ryzyka zawodowego 1.2.Podstawy prawne dotyczace ryzyka zawodowego 1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej i w Polsce 1.4.Przebieg oceny ryzyka zawodowego 1.5.Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego 1.6. Wymagania Więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy z wykorzystaniem metody Risk Score.

Streszczenie Wstęp Rozdzial 1 Zagrozenia w srodowisku pracy 1.1 Czynniki niebezpieczne 1.2 Czynniki szkodliwe i uciazliwe 1.3 Ogólne zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciazliwych czynników wystepujacych w procesię pracy Rozdzial 2 Ocena ryzyka zawodowego 2.1 Więcej

Dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników narazonych na dzialanie niskiego i sredniego napiecia w świetle przepisów i norm oraz oceny ryzyka zawodowego.

1. Wstęp………..4 2. Cel i zakres pracy……….. 6 3. Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej……….. 7 3.1. Prawne podstawy stosowania oraz wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej 3.2. Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej……….. 9 3.3. Zasady oceny zgodnosci środków Więcej

Ocena ryzka zawodowego policjanta

Wstęp Rozdzial 1 Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego 1.1. Pojecie ‚ryzyko zawodowe’ 1.2. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej 1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Polsce 1.4. Metody oceny ryzyka zawodowego 1.4.1. Wstępna analiza zagrozen Więcej

Promocja bezpieczenstwa w zakładzie pracy jako kluczowy element strategii ograniczania wypadków.

Wstęp ………..3 Rozdzial 1. Stan bezpieczenstwa i higieny pracy w Polsce 1.1 Analiza wypadków przy pracy ………..4 1.1.1 Statystyka wypadków przy pracy w Polsce ………..5 1.1.2 Przyczyny i okolicznosci wypadków przy pracy……….. 9 1.2 Choroby zawodowe – struktura i wskazniki Więcej

Model zarządzania ryzykiem zawodowym na stanowisku mechanika samochodowego.

Wstęp……….2 Cel i zakres pracy………. 5 Rozdzial 1. Ryzyko zawodowe 1.1 Definicja i podstawowe pojecia zwiazane z ryzykiem zawodowym………. 6 1.2 Cele ryzyka ……….7 1.3 Metody oceny ryzyka………. 9 1.3.1 Metody ilosciowe ……….10 1.3.2 Metody jakosciowe ……….12 1.3.2.1 Metoda wstepnej Więcej

Warunki organizacyjne, a zdrowie pracowników. Rola postaw deklarowanych wobec organizacji i wobec zawodu

Streszczenie ……….. 4 Wstęp teoretyczny ……….. 5 1. Wpływ warunków organizacyjnych na efektywnosc i dobrostan pracownika 1.1. Autonomia ……….. 5 1.2. Sprawiedliwosc organizacyjna ………..7 2. Rola zaangazowania w organizacje oraz zaangazowania w zawód ………..9 3. Praca zawodowa a zdrowie ……….. Więcej

Ocena stanu wdrozenia zasad odpowiedzialności społecznej w BHP na przykładzie firmy XYZ.

Streszczenie……….4 Czesc teoretyczna………. 5 Wstęp………. 5 1. Spoleczna odpowiedzialnosc w biznesie 1.1. Wspólczesna definicja odpowiedzialnosci biznesu ……….7 1.2. Ewolucja społecznej odpowiedzialnosci biznesu………. 13 1.3. CSR w normalizacji ISO 26000 i SA 8000………. 19 1.3.1. International Organization for Standarization 26000………. 20 Więcej

Przeglad podstawowych aktów prawnych dotyczacych pracownika i pacjenta w Zakladzie Radiologii

Wstęp…………3 Rozdzial I Organizacja ochrony radiologicznej w Polsce. 1.1. System ochrony radiologicznej…………4 1.2. Warunki funkcjonowania systemu ochrony radiologicznej…………7 1.3. Podzial odpowiedzialnosci…………9 1.3.1. Rola Panstwowej Inspekcji Sanitarnej…………11 1.4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe…………11 Rozdzial II Organizacja Więcej

Uprawnienia kontrolne Panstwowej Inspekcji Pracy

Wstęp Rozdzial I. Geneza uprawnien kontrolnych Panstwowej Inspekcji Pracy Kontrola w naukach prawnych Cel działania Podstawy prawa miedzynarodowego dla uprawnien kontrolnych Panstwowej Inspekcji Pracy Ogólna charakterystyka uprawnien kontrolnych Panstwowej Inspekcji Pracy Rozdzial II. Sprawowanie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy Zakres Więcej

System zarządzania BHP wg normy SCC/VCA.

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Systemowe zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy 1.1.System zarządzania BHP……….. 5 1.3. Etapy wdrozenia systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie……….. 8 1.3.1. Zaangazowanie kierownictwa i pracowników w działania zwiazane z funkcjonowanie systemu zarządzania BHP……….. 10 1.3.2. Plan dzialan sluzacych Więcej

Praca operatora wózka jezdniowego podnosnikowego w atmosferze wybuchowej

Wprowadzenie………..3 Rozdzial 1 Podstawowe rodzaje wózków jezdniowych podnosnikowych oraz praca operatora 1.1 System pojeciowy dotyczacy transportu wewnetrznego……….. 5 1.2 Rodzaje wózków jezdniowych podnosnikowych……….. 7 1.3 Zasada działania i eksploatacja wózka……….. 9 1.4 Operator- kierowca- wymagania oraz obowiazki……….. 16 Rozdzial 2 Więcej

Prewencja stresu w miejscu pracy.

Wstęp ………..4 Rozdzial I Pojecie stresu 1.1 Terminologia zagadnienia………..5 1.2 Stres biologiczny………..9 1.3 Stres psychologiczny………..13 Rozdzial II Źródła stresu 2.1 Źródła stresu zawodowego………..15 2.2 Wydarzenia zyciowe jako źródła stresu………..22 2.3 Stres jako specyficzny uklad relacji czlowiek –srodowisko………..26 2.4 Odpornosc czlowieka Więcej

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w Zespole Elektrocieplowni XXX w YYY.

Wstęp 1.1 Uzasadnienie wyboru tematu 1.2 Cel i zakres pracy Rozdzial 1. Analiza literatury tematu 2.1 Ryzyko zawodowe 2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego 2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego 2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego 2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug Więcej

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy.

Wstęp……….3 Rozdzial I Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle literatury 1.1. Pojecie bezpieczenstwa i higiena pracy………. 5 1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ujęciu historycznym………. 8 1.3. Podstawowe zasady dzialan w zakresię zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy ……….12 Rozdzial II Więcej

Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowych

Wstęp 1.1. Uzasadnienie wyboru tematu 1.2. Cel i zakres pracy Rozdzial 1. Analiza literatury tematu 2.1 Ryzyko zawodowe 2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego 2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego 2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego 2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug Więcej

Podwyzszenie BHP w medycynie poprzez zastosowanie materialów weglopodobnych

Wstęp Rozdzial 1 Definicja kompozytów i ich klasyfikacja 1.1.Definicja kompozytów 1.2.Klasyfikacja kompozytów 1.3.Wlókna stosowane do zbrojenia kompozytów 1.3.1.Wlókna szklane 1.3.2.Wlokna boru 1.3.3.Wlókna weglowe 1.3.4. Wlókna organiczne Rozdzial 2 Kompozyty w medycynie 2.1. Charakterystyka wlókien weglowych 2.2. Kompozyty wegiel-wegiel 2.3. Kompozyty Więcej

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy farmaceuty

Wstęp……… 4 Rozdzial I. Zagadnienia prawne oraz ogólna charakterystyka oceny ryzyka zawodowego 1. Prawne zagadnienia oceny ryzyka zawodowego……… 6 2. Obowiazki pracodawcy w zakresię kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy……… 8 3. Algorytm oceny ryzyka zawodowego……… 11 Rozdzial II. Procedury Więcej

Bezpieczeństwo i etapy ewakuacji w budynkach publicznych na przykładzie sklepu sportowego Decathlon

Wstęp i uzasadnienie podjecia tematu……….3 Rozdzial I. Istota bezpieczenstwa w budynkach publicznych 1.1 Wprowadzenie……….5 1.2 Podstawowe regulacje prawne zawarte w ustawie o bezpieczenstwie w budynkach publicznych……….10 1.3 Charakterystyka firmy Decathlon……….16 Rozdzial II. Bezpieczeństwo i etapy ewakuacji w sklepie sportowym Decathlon Więcej

Ocena przeciazenia kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo-krzyzowym u pracowników Urzędu Pracy w XYZ

Wstęp…….. 7 Rozdzial I Anatomia i biomechanika kregoslupa szyjnego i ledzwiowo- krzyzowego 1.1 Budowa anatomiczna kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo – krzyzowym ……..10 1.1.1 Kregi szyjne ……..17 1.1.2 Kregi piersiowe ……..18 1.1.3 Kregi ledzwiowe ……..18 1.1.4 Kosc krzyzowa ……..19 Więcej

BHP w warunkach biurowych.

Wstęp Rozdzial 1 Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciazliwych na stanowisku pracy biurowej 1.1. Metoda badan czynników szkodliwych i uciazliwych 1.2. Materialne środowisko pracy 1.3. Niematerialne środowisko pracy Rozdzial 2 Organizacja pracy biurowej 2.1. Podstawy ergonomii 2.2. Ergonomiczne stanowisko komputerowe Więcej

BHP w gabinecie stomatologicznym

Wstęp. Rozdzial 1. Organizacja stomatologicznej oswiaty zdrowotnej 1.1. Historia stomatologii 1.2. Rola i zadania oswiaty zdrowotnej w stomatologii 1.3. Swiadczenie gwarantowane z zakresu stomatologii 1.4. Rynek usług stomatologicznych w Polsce Rozdzial 2. Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy 2.1. Podstawy prawne Więcej

Analiza poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykładzie firmy produkcyjno-handlowej

Wstęp…………6 Rozdzial I. Kształtowanie warunków bezpieczenstwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie…………8 1.1. Podstawy prawne w dziedzinie bhp 1.2. Pojecie i klasyfikacja chorób zawodowych 1.3. Pojecie i klasyfikacja wypadków przy pracy 1.4. System zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy Rozdzial II. Charakterystyka Więcej

Uregulowania prawne zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy

Wstęp Uregulowania prawne zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy. Stan prac normalizacyjnych za granica Normalizacja systemów zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w Polsce Definicje Wymagania normy PN-N- 18001 Wytyczne projektu normy PN-N- 18002 Dotychczasowe dokonania i strategia dalszego przebiegu prac Wymagania Więcej

Analiza BHP w przedsiębiorstwie budowlanym XYZ

Wstęp………2 Rozdzial I Charakterystyka prawa pracy. 1.1 Poczatki Powstania Sluzby BHP w Polsce………5 1.2 System Ochrony Polskiego Prawa Pracy………8 1.3 Zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy………16 1.4 Organizacja Ochrony Pracy w Polsce………19 Rozdzial II Charakterystyka służby Bezpieczenstwa Higieny Pracy. 2.1 Definicja Więcej

Izotopy promieniowania zródlem promieniowania jonizujacego w srodowisku naturalnym i srodowisku pracy

1. Wstęp………3 2. Cel pracy………4 3. Rodzaje promieniowaia jonizujacego………5 4. Źródła promieniowania jonizujacego………8 5. Detekcja i pomiary promieniowania………12 5.1. Jednostki i wskazniaki stosowane w ochronie radiologicznej………14 6. Narazenie na promieniowanie jonizujace………17 7. Skazenia promieniotwórcze srodowiska w Polsce………20 7.1. Promieniotwórcze zanieczyszczenia Więcej

Procedury zachowania bezpieczenstwa w szkole wyzszej na podstawie badan przeprowadzonych w kampusię XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Tematyka pracy w literaturze przedmiotu 1.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy – zastosowanie i uwarunkowania prawne 1.2.Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy 1.3.Zasady rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego 1.4.Przeglad i konserwacja podrecznego sprzetu gasniczego Rozdzial 2. Metodologia badan wlasnych 2.1 Więcej