Kategoria: BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Prace z dziedziny BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Stan wiedzy na temat bezpieczeństwa wodnego w grupie dzieci ze szkoły gimnazjalnej 4.41/5 (22)

Wstęp……..5 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy badanego problemu 1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa…….. 7 1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..11 1.3. Profilaktyka i prewencja na akwenach wodnych i pływalniach ……..17 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24 2.2. Metody i techniki badań ……..24 2.3. Materiał i organizacja badań […]

Wpływ współczesnych uwarunkowań na organizację i wyposażenie polskich Sił Zbrojnych 4.24/5 (21)

Wstęp………3 Rozdział 1 Siły Zbrojne RP – istota i znaczenie 1.1. Rys historyczny Sił Zbrojnych RP……… 5 1.2. Struktura Sił Zbrojnych RP ………6 1.3. Funkcje Sił Zbrojnych RP……… 10 Rozdział 2 Uwarunkowania rozwoju Sił Zbrojnych RP 2.1. Zmiany w środowisku bezpieczeństwa Polski ………14 2.2. Członkostwo w NATO i UE ………16 2.3. Misje poza granicami kraju……… […]

Ochotnicza straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy XXX 4.4/5 (20)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa RP……… 6  1.1. System bezpieczeństwa wewnętrznego RP ………6 1.2. Straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego……… 9 1.3. Ochotnicza Straż Pożarna ………14 Rozdział 2 Bezpieczeństwo Gminy XXX ………18 2.1. Rys historyczny Gminy XXX ………18 2.2. System Bezpieczeństwa Wewnętrznego Gminy XXX……… 20 2.3. Straż Pożarna na terenie […]

Transport i skladowanie materialów niebezpiecznych na przykładzie DC w Sochaczewie. 4.3/5 (54)

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Zagadnienia skladowania i transportu materialów niebezpiecznych 1.1. Klasyfikacja i identyfikacja materialów niebezpiecznych………. 6 1.2. Przechowywanie i magazynowanie preparatów i substancji niebezpiecznych………. 8 1.3. Transport materialów niebezpiecznych ……….12 1.4. Opakowanie i oznakowanie materialów niebezpiecznych………. 19 Rozdzial 2. Regulacje i zalecenia Unii Europejskiej w zakresię skladowania i magazynowania materialów niebezpiecznych Rozdzial 3 Organizacja […]

System zabezpieczen przeciwpozarowych jako element bezpieczenstwa w obiektach uzytecznosci publicznej. 4.56/5 (34)

Wstęp Rozdzial 1 Bezpieczeństwo pozarowe w obiektach uzytecznosci publicznej 1.1. Zagrozenia pozarowe – rodzaje i kategorie zagrozen 1.2. Definicja obiektu uzytecznosci publicznej i bezpieczenstwa pozarowego 1.3. Budowa obiektów uzytecznosci publicznej a bezpieczenstwo pozarowe 1.4. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Rozdzial 2 Monitoring pozarowy 2.1. Systemy sygnalizacji pozarowej 2.2. Urzadzenia transmisji alarmów pozarowych Rozdzial 3. Analiza procedur zachowania […]

Organizacja i przeprowadzanie szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy. 4.77/5 (35)

Wstęp……….1 Rozdzial I Prawny obowiazek przeprowadzenia szkolen z bezpieczenstwa i higieny pracy 1.1. Źródła obowiazku………. 3 1.2. Zakres podmiotowy obowiazku………. 4 1.2.1. Uwagi wstepne ……….4 1.2.1. Podmioty zobowiazane do przeprowadzenia szkolen bhp………. 5 1.2.2. Podmioty objete szkoleniami bhp………. 6 Rozdzial II Organizacja szkolen w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy 2.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkolen………. […]

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w [duza rafineria paliwowa] 4.27/5 (45)

1. Wstęp ………..3 1.1 Uzasadnienie wyboru tematu ………. 3 1.2 Cel i zakres pracy ………. 4 2. Analiza literatury tematu ………. 5 2.1 Ryzyko zawodowe ………. 5 2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego ………. 5 2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego………. 8 2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego ……….12 2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011……….13 […]

Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece. 4.27/5 (55)

Wstęp Rozdzial 1.Zagadnienia ogólne z zakresu bhp 1.1.Wymagania prawa z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy 1.2.Analiza stanu bhp 1.3.Klasyfikacja zagrozen Rozdzial 2.Ryzyko zawodowe 2.1.Pojecie ryzyka zawodowego 2.2.Procedura oceny ryzyka 2.3.Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego 2.4.Metody analizy i oceny ryzyka zawodowego Rozdzial 3.Charakterystyka zakladu pracy 3.1.Struktura firmy 3.2.Technologia produkcji 3.3.Ochrona srodowiska w przedsiębiorstwie Rozdzial 4.Analiza stanu bezpieczenstwa […]

Eksploatacja partii B w pokladzie 404/1 ze szczególnym uwzglednieniem zagrozen naturalnych w KWK XYZ. 4.35/5 (51)

1. Wstęp………..5 1.1 Cel pracy……….. 5 1.2 Granice obszaru górniczego KWK’XYZ’………..5 1.3 KWK’XYZ’ historia, dzialalnosc i perspektywy………..7 2. Budowa geologiczna górotworu ………..9 2.1 Stratygrafia i litologia………..9 2.2 Tektonika………..10 2.3 Model górniczy kopalni………..13 3. Wentylacja i klimatyzacja w kopalni’XYZ’ ………..15 3.1 Wentylacja………..15 3.2 Klimatyzacja ……….. 17 4. Charakterystyka zagrozen naturalnych w kopalni ‚XYZ’ 4.1 Zagrozenie metanowe […]

Modelowanie systemów zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym 4.33/5 (18)

Wstęp Rozdzial 1. Ogólne zagadnienia zwiazane z bezpieczenstwem i higiena pracy 1.1. Podstawowe definicje 1.2. Klasyfikacja zagrozen 1.3. Wymagania prawne z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy 1.4. Organizacja służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w zakladach pracy 1.5. Analiza Bezpieczenstwa i Higieny Pracy Rozdzial 2. Systemy zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy 2.1. Definicja Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem […]

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy biurowej. 4.51/5 (39)

Wstęp………..5 Rozdzial 1. Prawne i organizacyjne aspekty z zakresu ochrony pracy 1.1. Prawa i obowiazki w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy………..7 1.1.1 Prawa i obowiazki pracodawcy………..10 1.1.2 Prawa i obowiazki pracowników………..13 1.2. Ochrona pracy kobiet………..15 1.3. Odpowiedzialnosc za naruszenia przepisów o ochronie pracy………..17 1.4. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace obiektów budowlanych i terenu zakladu […]

Typ Okolodobowy a Zdrowie Psychiczne Pracowników Zmianowych 4.28/5 (53)

Streszczenie. Abstract. Wprowadzenie. Rozdzial 1. Róznice indywidualne zwiazane z parametrami rytmu okolodobowego. 1.1 Rytm okolodobowy. 1.2 Chronotyp. 1.3 Typ okolodobowy. Rozdzial 2. Zdrowie psychiczne. 2.1 Zdrowie – rozwój pojecia. 2.2 Czynniki behawioralne, osobowosciowe oraz warunki pracy oddzialywujace na zdrowie. 2.3 Zdrowie psychiczne. Rozdzial 3. Praca zmianowa. 3.1 Pojecie pracy zmianowej. 3.2 Wpływ pracy zmianowej na […]

Ocena Zagrozen w Uslugowym Zakladzie Stolarskim 4.27/5 (56)

1. Definicje………..5 2. Wstęp ………..6 3. Charakterystyka uslugowego zakladu stolarskiego 3.1. Wyposazenie zakladu……….. 8 3.2. Wykaz stanowisk pracy w zakładzie stolarskim……….. 10 3.3. Proces technologiczny produkcji stolarki okiennej i drzwiowej……….. 11 3.4. Schemat organizacyjny uslugowego zakladu stolarskiego ………..13 4. Ocena ryzyka zawodowego ………..13 4.1. Cele oceny ryzyka zawodowego……….. 13 4.1.1. Podstawowe Pojecia……….. 14 4.1.2. Cele […]

Ryzyko zawodowe na wybranych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie XYZ. 4.36/5 (50)

Wstęp, cel i zakres pracy………. 4 Rozdzial I. Przemysl odziezowy i handel hurtowy wyrobami odziezowymi w Polsce. 1. Sytuacja gospodarcza a rynek przemyslu odziezowego………. 6 2. Handel hurtowy………. 12 Rozdzial II. Charaktersytyka przedsiębiorstwa XYZ. 1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………. 17 2. Obszar działania i struktura oryganizacyjna………. 19 3. Zatrudnienie ………. 23 4. Cele i misja […]

Środki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed halasem – klasyfikacja i dobór na przykładzie obróbki drewna i metali. 4.24/5 (55)

Wprowadzenie Cel pracy Rozdzial 1. Uwarunkowania minimalizacji halasu na stanowiskach pracy 1.1. Uwarunkowania prawne 1.2. Uwarunkowania zdrowotne 1.3. Uwarunkowania ekonomiczne 1.4. Podstawowe pojecia i wielkosci zwiazane z halasem Rozdzial 2. Sposoby minimalizacji halasu 2.1. Rozwiazania zmniejszajace moc akustyczna zródel halasu 2.2. Obudowy dzwiekochlonno-izolacyjne 2.3. Tlumiki akustyczne Rozdzial 3. Aktywne metody ograniczania halasu 3.1. Rozwiazania zwiekszajace […]

Analiza szkodliwosci i uciazliwosci pracy sortowacza odpadów komunalnych. 4.35/5 (51)

1. Wstęp 6 1.1 Uzasadnienie wyboru tematu………. 6 1.2 Cel i zakres pracy ……….7 2. Analiza literatury 2.1 Obciazenie fizyczne procesami pracy………. 9 2.2 Ocena obciazenia dynamicznego ……….9 2.3 Metody oceny obciazenia dynamicznego ……….10 2.3.1 Metoda chronometrazowo-tabelaryczna Lehmanna……….10 2.3.2 Metody kalorymetryczne ……….12 2.3.3 Metoda telemetrycznej miary skurczów serca ……….13 2.3.4 Metoda gazometryczna………. 14 2.4 Ocena […]

Epidemiologia bólów dolnego odcinka kregoslupa u policjantów 4.35/5 (20)

Wprowadzenie ………3 1. Wstęp 1.1 Anatomia i biomechanika kregoslupa………5 1.1.1 Anatomiczna budowa kregoslupa………5 1.1.2 Miesnie dzialajace na kregoslup………12 1.1.3 Biomechanika kregoslupa………13 1.2 Epidemiologia bólów kregoslupa………15 1.2.1 Biomechaniczne podstawy bólów kregoslupa………15 1.2.2 Przeciazenia w obrebie miednicy………18 1.2.3 Znieksztalcenia naturalnych krzywizn kregoslupa………19 1.2.4 Nadmierna ruchomosc kregoslupa………21 2. Metodologia badan wlasnych………23 3. Analiza wyników wlasnych………26 Podsumowanie i wnioski […]

Obowiazki pracodawcy i pracownika. 4.43/5 (44)

Wstęp Rozdzial I Obowiazki stron stosunku pracy w kodeksię pracy 1.1. Strony stosunku pracy 1.2. Rozumienie pojecia pracownik 1.3 Stosunek pracy Rozdzial II Obowiazki pracodawcy w kodeksię pracy 2.1. Zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiazków 2.2. Organizacja pracy i zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy 2.3 Prawidlowe wyplacanie wynagrodzenia 2.4. Ulatwienie pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych 2.5. […]

Prawne obowiazki pracodawcy w zakresię wypadków przy pracy 4.36/5 (44)

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka wypadków przy pracy 1.1. Wypadki przy pracy w ujęciu prawnym i społecznym 1.2. Pojecie wypadku przy pracy w literaturze 1.3. Przeslanki wypadków przy pracy Rozdzial II. Obowiazki pracodawcy zwiazane z profilaktyka wypadkowa 2.1. Obowiazki pracodawcy zwiazane z BHP 2.2. Obowiazki pracodawcy zwiazane z ubezpieczeniem od wypadków Rozdzial III. Ustawowe obowiazki pracodawcy […]

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie 4.31/5 (54)

Wstęp Rozdzial I Bezpieczeństwo i higiena pracy w prawie polskim- źródła prawa Rozdzial II Charakterystyka służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Kodeksię Pracy 2.1.Definicja BHP 2.2.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 2.3.Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy 2.3.Prawa i obowiazki pracownika w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy 2.4.Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy […]

Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy przez nauczycieli szkól Licealno-Gimnazjalnych. 4.39/5 (44)

Wstęp Rozdzial 1. Ryzyko zawodowe w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojecia ryzyka zawodowego 1.2. Akty prawne normujace przepisy ryzyka zawodowego 1.3. Ocena ryzyka zawodowego 1.3.1. Procedury oceny ryzyka zawodowego 1.3.2. Metody oceny ryzyka zawodowego 1.4. Sposoby przeciwdziałania zagrozeniom w miejscu pracy Rozdzial 2.Srodowisko pracy nauczyciela a ryzyko wystapienia choroby zawodowej 2.1. Charakterystyka srodowiska pracy nauczyciela […]

Prawa i obowiazki stron stosunku pracy w zakresię BHP 4.4/5 (35)

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy 1.1.Charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy 1.2. Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy Rozdzial II Obowiazki pracodawcy z zakresu BHP 2.1.Organizacja bezpiecznej pracy 2.2. Pomieszczenia pracy oraz maszyny 2.3. Szkolenia i instrukcje w dziedzinie BHP 2.4. Ocena ryzyka zawodowego Rozdzial III Obowiazki pracodawcy z […]

Ocena ryzka zawodowego na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej 4.32/5 (56)

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego 1.1.Definicja ryzyka zawodowego 1.2.Podstawy prawne dotyczace ryzyka zawodowego 1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej i w Polsce 1.4.Przebieg oceny ryzyka zawodowego 1.5.Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego 1.6. Wymagania gwarantujace poprawna ocene ryzyka Rozdzial II Charakterystyka metod oceny ryzyka zawodowego 2.1. Wstępna analiza zagrozen […]

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy z wykorzystaniem metody Risk Score. 4.33/5 (36)

Streszczenie Wstęp Rozdzial 1 Zagrozenia w srodowisku pracy 1.1 Czynniki niebezpieczne 1.2 Czynniki szkodliwe i uciazliwe 1.3 Ogólne zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciazliwych czynników wystepujacych w procesię pracy Rozdzial 2 Ocena ryzyka zawodowego 2.1 Cel oceny ryzyka zawodowego 2.2 Zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego 2.3 Osoby przeprowadzajace ocene ryzyka […]