Kategoria: BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Prace z dziedziny BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Stan wiedzy na temat bezpieczeństwa wodnego w grupie dzieci ze szkoły gimnazjalnej 4.41/5 (22)

Wstęp……..5 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy badanego problemu 1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa…….. 7 1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..11 1.3. Profilaktyka i prewencja na akwenach wodnych i pływalniach ……..17 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24 2.2. Metody i techniki badań ……..24 2.3. Materiał i organizacja badań […]

Wpływ współczesnych uwarunkowań na organizację i wyposażenie polskich Sił Zbrojnych 4.24/5 (21)

Wstęp………3 Rozdział 1 Siły Zbrojne RP – istota i znaczenie 1.1. Rys historyczny Sił Zbrojnych RP……… 5 1.2. Struktura Sił Zbrojnych RP ………6 1.3. Funkcje Sił Zbrojnych RP……… 10 Rozdział 2 Uwarunkowania rozwoju Sił Zbrojnych RP 2.1. Zmiany w środowisku bezpieczeństwa Polski ………14 2.2. Członkostwo w NATO i UE ………16 2.3. Misje poza granicami kraju……… […]

Ochotnicza straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego gminy XXX 4.4/5 (20)

Wstęp……….4 Rozdział 1 Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa RP……… 6  1.1. System bezpieczeństwa wewnętrznego RP ………6 1.2. Straż pożarna w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego……… 9 1.3. Ochotnicza Straż Pożarna ………14 Rozdział 2 Bezpieczeństwo Gminy XXX ………18 2.1. Rys historyczny Gminy XXX ………18 2.2. System Bezpieczeństwa Wewnętrznego Gminy XXX……… 20 2.3. Straż Pożarna na terenie […]

Transport i skladowanie materialów niebezpiecznych na przykładzie DC w Sochaczewie. 4.3/5 (54)

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Zagadnienia skladowania i transportu materialów niebezpiecznych 1.1. Klasyfikacja i identyfikacja materialów niebezpiecznych………. 6 1.2. Przechowywanie i magazynowanie preparatów i substancji niebezpiecznych………. 8 1.3. Transport materialów niebezpiecznych ……….12 1.4. Opakowanie i oznakowanie materialów niebezpiecznych………. 19 Rozdzial 2. Regulacje i zalecenia Unii Europejskiej w zakresię skladowania i magazynowania materialów niebezpiecznych Rozdzial 3 Organizacja […]

System zabezpieczen przeciwpozarowych jako element bezpieczenstwa w obiektach uzytecznosci publicznej. 4.56/5 (34)

Wstęp Rozdzial 1 Bezpieczeństwo pozarowe w obiektach uzytecznosci publicznej 1.1. Zagrozenia pozarowe – rodzaje i kategorie zagrozen 1.2. Definicja obiektu uzytecznosci publicznej i bezpieczenstwa pozarowego 1.3. Budowa obiektów uzytecznosci publicznej a bezpieczenstwo pozarowe 1.4. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Rozdzial 2 Monitoring pozarowy 2.1. Systemy sygnalizacji pozarowej 2.2. Urzadzenia transmisji alarmów pozarowych Rozdzial 3. Analiza procedur zachowania […]

Organizacja i przeprowadzanie szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy. 4.77/5 (35)

Wstęp……….1 Rozdzial I Prawny obowiazek przeprowadzenia szkolen z bezpieczenstwa i higieny pracy 1.1. Źródła obowiazku………. 3 1.2. Zakres podmiotowy obowiazku………. 4 1.2.1. Uwagi wstepne ……….4 1.2.1. Podmioty zobowiazane do przeprowadzenia szkolen bhp………. 5 1.2.2. Podmioty objete szkoleniami bhp………. 6 Rozdzial II Organizacja szkolen w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy 2.1. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkolen………. […]

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w [duza rafineria paliwowa] 4.27/5 (45)

1. Wstęp ………..3 1.1 Uzasadnienie wyboru tematu ………. 3 1.2 Cel i zakres pracy ………. 4 2. Analiza literatury tematu ………. 5 2.1 Ryzyko zawodowe ………. 5 2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego ………. 5 2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego………. 8 2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego ……….12 2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011……….13 […]

Analiza i ocena stanu bezpieczenstwa pracy w zakładzie produkujacym wózki dzieciece. 4.27/5 (55)

Wstęp Rozdzial 1.Zagadnienia ogólne z zakresu bhp 1.1.Wymagania prawa z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy 1.2.Analiza stanu bhp 1.3.Klasyfikacja zagrozen Rozdzial 2.Ryzyko zawodowe 2.1.Pojecie ryzyka zawodowego 2.2.Procedura oceny ryzyka 2.3.Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego 2.4.Metody analizy i oceny ryzyka zawodowego Rozdzial 3.Charakterystyka zakladu pracy 3.1.Struktura firmy 3.2.Technologia produkcji 3.3.Ochrona srodowiska w przedsiębiorstwie Rozdzial 4.Analiza stanu bezpieczenstwa […]

Eksploatacja partii B w pokladzie 404/1 ze szczególnym uwzglednieniem zagrozen naturalnych w KWK XYZ. 4.35/5 (51)

1. Wstęp………..5 1.1 Cel pracy……….. 5 1.2 Granice obszaru górniczego KWK’XYZ’………..5 1.3 KWK’XYZ’ historia, dzialalnosc i perspektywy………..7 2. Budowa geologiczna górotworu ………..9 2.1 Stratygrafia i litologia………..9 2.2 Tektonika………..10 2.3 Model górniczy kopalni………..13 3. Wentylacja i klimatyzacja w kopalni’XYZ’ ………..15 3.1 Wentylacja………..15 3.2 Klimatyzacja ……….. 17 4. Charakterystyka zagrozen naturalnych w kopalni ‚XYZ’ 4.1 Zagrozenie metanowe […]

Modelowanie systemów zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym 4.33/5 (18)

Wstęp Rozdzial 1. Ogólne zagadnienia zwiazane z bezpieczenstwem i higiena pracy 1.1. Podstawowe definicje 1.2. Klasyfikacja zagrozen 1.3. Wymagania prawne z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy 1.4. Organizacja służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w zakladach pracy 1.5. Analiza Bezpieczenstwa i Higieny Pracy Rozdzial 2. Systemy zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy 2.1. Definicja Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem […]

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie pracy biurowej. 4.51/5 (39)

Wstęp………..5 Rozdzial 1. Prawne i organizacyjne aspekty z zakresu ochrony pracy 1.1. Prawa i obowiazki w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy………..7 1.1.1 Prawa i obowiazki pracodawcy………..10 1.1.2 Prawa i obowiazki pracowników………..13 1.2. Ochrona pracy kobiet………..15 1.3. Odpowiedzialnosc za naruszenia przepisów o ochronie pracy………..17 1.4. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace obiektów budowlanych i terenu zakladu […]

Typ Okolodobowy a Zdrowie Psychiczne Pracowników Zmianowych 4.28/5 (53)

Streszczenie. Abstract. Wprowadzenie. Rozdzial 1. Róznice indywidualne zwiazane z parametrami rytmu okolodobowego. 1.1 Rytm okolodobowy. 1.2 Chronotyp. 1.3 Typ okolodobowy. Rozdzial 2. Zdrowie psychiczne. 2.1 Zdrowie – rozwój pojecia. 2.2 Czynniki behawioralne, osobowosciowe oraz warunki pracy oddzialywujace na zdrowie. 2.3 Zdrowie psychiczne. Rozdzial 3. Praca zmianowa. 3.1 Pojecie pracy zmianowej. 3.2 Wpływ pracy zmianowej na […]

Ocena Zagrozen w Uslugowym Zakladzie Stolarskim 4.27/5 (56)

1. Definicje………..5 2. Wstęp ………..6 3. Charakterystyka uslugowego zakladu stolarskiego 3.1. Wyposazenie zakladu……….. 8 3.2. Wykaz stanowisk pracy w zakładzie stolarskim……….. 10 3.3. Proces technologiczny produkcji stolarki okiennej i drzwiowej……….. 11 3.4. Schemat organizacyjny uslugowego zakladu stolarskiego ………..13 4. Ocena ryzyka zawodowego ………..13 4.1. Cele oceny ryzyka zawodowego……….. 13 4.1.1. Podstawowe Pojecia……….. 14 4.1.2. Cele […]

Ryzyko zawodowe na wybranych stanowiskach pracy w przedsiębiorstwie XYZ. 4.36/5 (50)

Wstęp, cel i zakres pracy………. 4 Rozdzial I. Przemysl odziezowy i handel hurtowy wyrobami odziezowymi w Polsce. 1. Sytuacja gospodarcza a rynek przemyslu odziezowego………. 6 2. Handel hurtowy………. 12 Rozdzial II. Charaktersytyka przedsiębiorstwa XYZ. 1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………. 17 2. Obszar działania i struktura oryganizacyjna………. 19 3. Zatrudnienie ………. 23 4. Cele i misja […]

Środki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed halasem – klasyfikacja i dobór na przykładzie obróbki drewna i metali. 4.24/5 (55)

Wprowadzenie Cel pracy Rozdzial 1. Uwarunkowania minimalizacji halasu na stanowiskach pracy 1.1. Uwarunkowania prawne 1.2. Uwarunkowania zdrowotne 1.3. Uwarunkowania ekonomiczne 1.4. Podstawowe pojecia i wielkosci zwiazane z halasem Rozdzial 2. Sposoby minimalizacji halasu 2.1. Rozwiazania zmniejszajace moc akustyczna zródel halasu 2.2. Obudowy dzwiekochlonno-izolacyjne 2.3. Tlumiki akustyczne Rozdzial 3. Aktywne metody ograniczania halasu 3.1. Rozwiazania zwiekszajace […]

Analiza szkodliwosci i uciazliwosci pracy sortowacza odpadów komunalnych. 4.35/5 (51)

1. Wstęp 6 1.1 Uzasadnienie wyboru tematu………. 6 1.2 Cel i zakres pracy ……….7 2. Analiza literatury 2.1 Obciazenie fizyczne procesami pracy………. 9 2.2 Ocena obciazenia dynamicznego ……….9 2.3 Metody oceny obciazenia dynamicznego ……….10 2.3.1 Metoda chronometrazowo-tabelaryczna Lehmanna……….10 2.3.2 Metody kalorymetryczne ……….12 2.3.3 Metoda telemetrycznej miary skurczów serca ……….13 2.3.4 Metoda gazometryczna………. 14 2.4 Ocena […]

Epidemiologia bólów dolnego odcinka kregoslupa u policjantów 4.35/5 (20)

Wprowadzenie ………3 1. Wstęp 1.1 Anatomia i biomechanika kregoslupa………5 1.1.1 Anatomiczna budowa kregoslupa………5 1.1.2 Miesnie dzialajace na kregoslup………12 1.1.3 Biomechanika kregoslupa………13 1.2 Epidemiologia bólów kregoslupa………15 1.2.1 Biomechaniczne podstawy bólów kregoslupa………15 1.2.2 Przeciazenia w obrebie miednicy………18 1.2.3 Znieksztalcenia naturalnych krzywizn kregoslupa………19 1.2.4 Nadmierna ruchomosc kregoslupa………21 2. Metodologia badan wlasnych………23 3. Analiza wyników wlasnych………26 Podsumowanie i wnioski […]

Obowiazki pracodawcy i pracownika. 4.43/5 (44)

Wstęp Rozdzial I Obowiazki stron stosunku pracy w kodeksię pracy 1.1. Strony stosunku pracy 1.2. Rozumienie pojecia pracownik 1.3 Stosunek pracy Rozdzial II Obowiazki pracodawcy w kodeksię pracy 2.1. Zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiazków 2.2. Organizacja pracy i zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy 2.3 Prawidlowe wyplacanie wynagrodzenia 2.4. Ulatwienie pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych 2.5. […]

Prawne obowiazki pracodawcy w zakresię wypadków przy pracy 4.44/5 (43)

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka wypadków przy pracy 1.1. Wypadki przy pracy w ujęciu prawnym i społecznym 1.2. Pojecie wypadku przy pracy w literaturze 1.3. Przeslanki wypadków przy pracy Rozdzial II. Obowiazki pracodawcy zwiazane z profilaktyka wypadkowa 2.1. Obowiazki pracodawcy zwiazane z BHP 2.2. Obowiazki pracodawcy zwiazane z ubezpieczeniem od wypadków Rozdzial III. Ustawowe obowiazki pracodawcy […]

Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie 4.31/5 (54)

Wstęp Rozdzial I Bezpieczeństwo i higiena pracy w prawie polskim- źródła prawa Rozdzial II Charakterystyka służby Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Kodeksię Pracy 2.1.Definicja BHP 2.2.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 2.3.Podstawowe obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy 2.3.Prawa i obowiazki pracownika w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy 2.4.Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy […]

Choroby zawodowe jako skutek wykonywanej pracy przez nauczycieli szkól Licealno-Gimnazjalnych. 4.39/5 (44)

Wstęp Rozdzial 1. Ryzyko zawodowe w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojecia ryzyka zawodowego 1.2. Akty prawne normujace przepisy ryzyka zawodowego 1.3. Ocena ryzyka zawodowego 1.3.1. Procedury oceny ryzyka zawodowego 1.3.2. Metody oceny ryzyka zawodowego 1.4. Sposoby przeciwdziałania zagrozeniom w miejscu pracy Rozdzial 2.Srodowisko pracy nauczyciela a ryzyko wystapienia choroby zawodowej 2.1. Charakterystyka srodowiska pracy nauczyciela […]

Prawa i obowiazki stron stosunku pracy w zakresię BHP 4.4/5 (35)

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy 1.1.Charakterystyka praw i obowiazków stron stosunku pracy 1.2. Zasada bezpiecznej i higienicznej pracy Rozdzial II Obowiazki pracodawcy z zakresu BHP 2.1.Organizacja bezpiecznej pracy 2.2. Pomieszczenia pracy oraz maszyny 2.3. Szkolenia i instrukcje w dziedzinie BHP 2.4. Ocena ryzyka zawodowego Rozdzial III Obowiazki pracodawcy z […]

Ocena ryzka zawodowego na stanowisku sprzedawcy stolarki budowlanej 4.32/5 (56)

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego 1.1.Definicja ryzyka zawodowego 1.2.Podstawy prawne dotyczace ryzyka zawodowego 1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej i w Polsce 1.4.Przebieg oceny ryzyka zawodowego 1.5.Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego 1.6. Wymagania gwarantujace poprawna ocene ryzyka Rozdzial II Charakterystyka metod oceny ryzyka zawodowego 2.1. Wstępna analiza zagrozen […]

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy z wykorzystaniem metody Risk Score. 4.33/5 (36)

Streszczenie Wstęp Rozdzial 1 Zagrozenia w srodowisku pracy 1.1 Czynniki niebezpieczne 1.2 Czynniki szkodliwe i uciazliwe 1.3 Ogólne zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciazliwych czynników wystepujacych w procesię pracy Rozdzial 2 Ocena ryzyka zawodowego 2.1 Cel oceny ryzyka zawodowego 2.2 Zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego 2.3 Osoby przeprowadzajace ocene ryzyka […]

Dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników narazonych na dzialanie niskiego i sredniego napiecia w świetle przepisów i norm oraz oceny ryzyka zawodowego. 4.29/5 (49)

1. Wstęp………..4 2. Cel i zakres pracy……….. 6 3. Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej……….. 7 3.1. Prawne podstawy stosowania oraz wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej 3.2. Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej……….. 9 3.3. Zasady oceny zgodnosci środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami……….. 11 3.4. Narzedzia wspomagajace dobór środków ochrony indywidualnej………..19 3.5. Zastosowanie […]

Ocena ryzka zawodowego policjanta 4.48/5 (40)

Wstęp Rozdzial 1 Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego 1.1. Pojecie ‚ryzyko zawodowe’ 1.2. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Unii Europejskiej 1.3. Unormowania prawne dotyczace oceny ryzyka zawodowego w Polsce 1.4. Metody oceny ryzyka zawodowego 1.4.1. Wstępna analiza zagrozen – PHA ( Preliminary Hazard Analysis) 1.4.2. Matryca ryzyka (wg normy PN-N-18002) wg skali pieciostopniowej […]

Promocja bezpieczenstwa w zakładzie pracy jako kluczowy element strategii ograniczania wypadków. 4.53/5 (36)

Wstęp ………..3 Rozdzial 1. Stan bezpieczenstwa i higieny pracy w Polsce 1.1 Analiza wypadków przy pracy ………..4 1.1.1 Statystyka wypadków przy pracy w Polsce ………..5 1.1.2 Przyczyny i okolicznosci wypadków przy pracy……….. 9 1.2 Choroby zawodowe – struktura i wskazniki ………..15 Rozdzial 2. Kultura bezpieczenstwa w przedsiębiorstwie 2.1 Pojecie kultury bezpieczenstwa ………..23 2.2 Kultura bezpieczenstwa […]

Model zarządzania ryzykiem zawodowym na stanowisku mechanika samochodowego. 4.35/5 (40)

Wstęp……….2 Cel i zakres pracy………. 5 Rozdzial 1. Ryzyko zawodowe 1.1 Definicja i podstawowe pojecia zwiazane z ryzykiem zawodowym………. 6 1.2 Cele ryzyka ……….7 1.3 Metody oceny ryzyka………. 9 1.3.1 Metody ilosciowe ……….10 1.3.2 Metody jakosciowe ……….12 1.3.2.1 Metoda wstepnej analizy zagrozen – PHA………. 13 1.3.2.2 Metody analizy bezpieczenstwa pracy – JSA………. 16 1.3.2.3 Ocena […]

Warunki organizacyjne, a zdrowie pracowników. Rola postaw deklarowanych wobec organizacji i wobec zawodu 4.35/5 (48)

Streszczenie ……….. 4 Wstęp teoretyczny ……….. 5 1. Wpływ warunków organizacyjnych na efektywnosc i dobrostan pracownika 1.1. Autonomia ……….. 5 1.2. Sprawiedliwosc organizacyjna ………..7 2. Rola zaangazowania w organizacje oraz zaangazowania w zawód ………..9 3. Praca zawodowa a zdrowie ……….. 15 4. Specyfika sluzb mundurowych ……….. 19 5. Problemy badawcze ……….. 23 Badania wlasne 6. […]

Ocena stanu wdrozenia zasad odpowiedzialności społecznej w BHP na przykładzie firmy XYZ. 4.34/5 (47)

Streszczenie……….4 Czesc teoretyczna………. 5 Wstęp………. 5 1. Spoleczna odpowiedzialnosc w biznesie 1.1. Wspólczesna definicja odpowiedzialnosci biznesu ……….7 1.2. Ewolucja społecznej odpowiedzialnosci biznesu………. 13 1.3. CSR w normalizacji ISO 26000 i SA 8000………. 19 1.3.1. International Organization for Standarization 26000………. 20 1.3.2. Standard SA 8000……….24 1.4. Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu w Polsce………. 29 1.5. Bezpieczeństwo i higiena […]

Przeglad podstawowych aktów prawnych dotyczacych pracownika i pacjenta w Zakladzie Radiologii 4.48/5 (42)

Wstęp…………3 Rozdzial I Organizacja ochrony radiologicznej w Polsce. 1.1. System ochrony radiologicznej…………4 1.2. Warunki funkcjonowania systemu ochrony radiologicznej…………7 1.3. Podzial odpowiedzialnosci…………9 1.3.1. Rola Panstwowej Inspekcji Sanitarnej…………11 1.4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe…………11 Rozdzial II Organizacja sprawowania kontroli pracownika i pacjenta w Zakladzie Radiologii w świetle prawa 2.1. Podstawy prawne kontroli […]

Uprawnienia kontrolne Panstwowej Inspekcji Pracy 4.3/5 (47)

Wstęp Rozdzial I. Geneza uprawnien kontrolnych Panstwowej Inspekcji Pracy Kontrola w naukach prawnych Cel działania Podstawy prawa miedzynarodowego dla uprawnien kontrolnych Panstwowej Inspekcji Pracy Ogólna charakterystyka uprawnien kontrolnych Panstwowej Inspekcji Pracy Rozdzial II. Sprawowanie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy Zakres podmiotowy Przedmiot kontroli Rozdzial III. Przebieg kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy Zakończenie Akty prawne Bibliografia Oceń […]

System zarządzania BHP wg normy SCC/VCA. 4.51/5 (39)

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Systemowe zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy 1.1.System zarządzania BHP……….. 5 1.3. Etapy wdrozenia systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie……….. 8 1.3.1. Zaangazowanie kierownictwa i pracowników w działania zwiazane z funkcjonowanie systemu zarządzania BHP……….. 10 1.3.2. Plan dzialan sluzacych do realizacji polityki BHP……….. 11 1.3.3. Stworzenie warunków do wykonania zalozonych celów……….. 12 1.3.4. Kontrola […]

Praca operatora wózka jezdniowego podnosnikowego w atmosferze wybuchowej 4.46/5 (37)

Wprowadzenie………..3 Rozdzial 1 Podstawowe rodzaje wózków jezdniowych podnosnikowych oraz praca operatora 1.1 System pojeciowy dotyczacy transportu wewnetrznego……….. 5 1.2 Rodzaje wózków jezdniowych podnosnikowych……….. 7 1.3 Zasada działania i eksploatacja wózka……….. 9 1.4 Operator- kierowca- wymagania oraz obowiazki……….. 16 Rozdzial 2 Atmosfera wybuchowa w magazynie na przykładzie firmy XYZ 2.1. Stanowisko pracy na którym moze wystapic […]

Prewencja stresu w miejscu pracy. 4.43/5 (40)

Wstęp ………..4 Rozdzial I Pojecie stresu 1.1 Terminologia zagadnienia………..5 1.2 Stres biologiczny………..9 1.3 Stres psychologiczny………..13 Rozdzial II Źródła stresu 2.1 Źródła stresu zawodowego………..15 2.2 Wydarzenia zyciowe jako źródła stresu………..22 2.3 Stres jako specyficzny uklad relacji czlowiek –srodowisko………..26 2.4 Odpornosc czlowieka na stres………..30 2.5 Skutki stresu………..31 Rozdzial III Prewencja w zakresię zapobiegania stresowi w miejscu pracy […]

Ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy w Zespole Elektrocieplowni XXX w YYY. 4.36/5 (47)

Wstęp 1.1 Uzasadnienie wyboru tematu 1.2 Cel i zakres pracy Rozdzial 1. Analiza literatury tematu 2.1 Ryzyko zawodowe 2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego 2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego 2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego 2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011 2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800 2.4.3 Metoda RISK SCORE 2.4.4 Metoda […]

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy. 4.36/5 (45)

Wstęp……….3 Rozdzial I Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle literatury 1.1. Pojecie bezpieczenstwa i higiena pracy………. 5 1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ujęciu historycznym………. 8 1.3. Podstawowe zasady dzialan w zakresię zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy ……….12 Rozdzial II Uregulowania prawne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy 2.1. Uwagi wprowadzajace ……….14 2.2. Implementacja prawa Unii […]

Analiza porównawcza wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach mechaników pojazdów samochodowych 4.31/5 (48)

Wstęp 1.1. Uzasadnienie wyboru tematu 1.2. Cel i zakres pracy Rozdzial 1. Analiza literatury tematu 2.1 Ryzyko zawodowe 2.2 Unormowania prawne z zakresu ryzyka zawodowego 2.3 Procedura oceny ryzyka zawodowego 2.4 Metody oceny ryzyka zawodowego 2.4.1 Metoda matrycy ryzyka wedlug normy PN-N-18002:2011 2.4.2 Metoda matrycy ryzyka wedlug BS 8800 2.4.3 Metoda RISK SCORE 2.4.4 Metoda […]

Podwyzszenie BHP w medycynie poprzez zastosowanie materialów weglopodobnych 4.27/5 (59)

Wstęp Rozdzial 1 Definicja kompozytów i ich klasyfikacja 1.1.Definicja kompozytów 1.2.Klasyfikacja kompozytów 1.3.Wlókna stosowane do zbrojenia kompozytów 1.3.1.Wlókna szklane 1.3.2.Wlokna boru 1.3.3.Wlókna weglowe 1.3.4. Wlókna organiczne Rozdzial 2 Kompozyty w medycynie 2.1. Charakterystyka wlókien weglowych 2.2. Kompozyty wegiel-wegiel 2.3. Kompozyty wlókno weglowe-polimer Rozdzial 3 Zabiegi rekonstrukcyjne przy użyciu wlókien weglowych 3.1. Rekonstrukcje wiezadla pobocznego piszczelowego […]

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy farmaceuty 4.36/5 (44)

Wstęp……… 4 Rozdzial I. Zagadnienia prawne oraz ogólna charakterystyka oceny ryzyka zawodowego 1. Prawne zagadnienia oceny ryzyka zawodowego……… 6 2. Obowiazki pracodawcy w zakresię kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy……… 8 3. Algorytm oceny ryzyka zawodowego……… 11 Rozdzial II. Procedury oceny ryzyka zawodowego 1. Identyfikacja zagrozen ………16 2. Metody oceny ryzyka zawodowego ………18 3. Szacowanie […]

Bezpieczeństwo i etapy ewakuacji w budynkach publicznych na przykładzie sklepu sportowego Decathlon 4.56/5 (18)

Wstęp i uzasadnienie podjecia tematu……….3 Rozdzial I. Istota bezpieczenstwa w budynkach publicznych 1.1 Wprowadzenie……….5 1.2 Podstawowe regulacje prawne zawarte w ustawie o bezpieczenstwie w budynkach publicznych……….10 1.3 Charakterystyka firmy Decathlon……….16 Rozdzial II. Bezpieczeństwo i etapy ewakuacji w sklepie sportowym Decathlon 2.1 Charakterystyka zagrozenia pozarowego……….22 2.2 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie……….28 2.3 Ewakuacja ludzi i mienia……….36 2.4 […]

Ocena przeciazenia kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo-krzyzowym u pracowników Urzędu Pracy w XYZ 4.27/5 (45)

Wstęp…….. 7 Rozdzial I Anatomia i biomechanika kregoslupa szyjnego i ledzwiowo- krzyzowego 1.1 Budowa anatomiczna kregoslupa w odcinku szyjnym i ledzwiowo – krzyzowym ……..10 1.1.1 Kregi szyjne ……..17 1.1.2 Kregi piersiowe ……..18 1.1.3 Kregi ledzwiowe ……..18 1.1.4 Kosc krzyzowa ……..19 1.1.5 Kosc guziczna…….. 20 1.1.6 Polaczenia kregoslupa z glowa…….. 20 1.1.7 Polaczenia kregów ledzwiowych oraz […]

BHP w warunkach biurowych. 4.31/5 (36)

Wstęp Rozdzial 1 Charakterystyka wybranych czynników szkodliwych i uciazliwych na stanowisku pracy biurowej 1.1. Metoda badan czynników szkodliwych i uciazliwych 1.2. Materialne środowisko pracy 1.3. Niematerialne środowisko pracy Rozdzial 2 Organizacja pracy biurowej 2.1. Podstawy ergonomii 2.2. Ergonomiczne stanowisko komputerowe 2.3. Objawy chorobowe 2.4. Profilaktyka Rozdzial 3 Analiza ergonomiczna stanowiska komputerowego 3.1. Metodologiczne aspekty badan […]

BHP w gabinecie stomatologicznym 4.53/5 (36)

Wstęp. Rozdzial 1. Organizacja stomatologicznej oswiaty zdrowotnej 1.1. Historia stomatologii 1.2. Rola i zadania oswiaty zdrowotnej w stomatologii 1.3. Swiadczenie gwarantowane z zakresu stomatologii 1.4. Rynek usług stomatologicznych w Polsce Rozdzial 2. Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy 2.1. Podstawy prawne funkcjonowania gabinetu stomatologicznego 2.2. Organizacja wewnetrzna gabinetu stomatologicznego 2.2.1. Standardy techniczne gabinetu stomatologicznego 2.2.2. Wyposazenie […]

Analiza poziomu bezpieczenstwa i higieny pracy na przykładzie firmy produkcyjno-handlowej 4.37/5 (46)

Wstęp…………6 Rozdzial I. Kształtowanie warunków bezpieczenstwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie…………8 1.1. Podstawy prawne w dziedzinie bhp 1.2. Pojecie i klasyfikacja chorób zawodowych 1.3. Pojecie i klasyfikacja wypadków przy pracy 1.4. System zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ…………31 2.1. Historia przedsiębiorstwa 2.2. Forma organizacyjno-prawna 2.3. Misja organizacji 2.4. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa […]

Uregulowania prawne zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy 4.45/5 (38)

Wstęp Uregulowania prawne zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy. Stan prac normalizacyjnych za granica Normalizacja systemów zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy w Polsce Definicje Wymagania normy PN-N- 18001 Wytyczne projektu normy PN-N- 18002 Dotychczasowe dokonania i strategia dalszego przebiegu prac Wymagania dla SZBP W HTS S.A. Opracowanie planu wdrozenia SZBP W HTS S.A. Aspekty wdrazania SZBP […]

Analiza BHP w przedsiębiorstwie budowlanym XYZ 4.27/5 (63)

Wstęp………2 Rozdzial I Charakterystyka prawa pracy. 1.1 Poczatki Powstania Sluzby BHP w Polsce………5 1.2 System Ochrony Polskiego Prawa Pracy………8 1.3 Zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy………16 1.4 Organizacja Ochrony Pracy w Polsce………19 Rozdzial II Charakterystyka służby Bezpieczenstwa Higieny Pracy. 2.1 Definicja służby BHP………21 2.2 Zasady powolania, obowiazki, uprawnienia………22 2.3 Powierzenie wykonania zadan służby bezpieczenstwa i higieny […]

Izotopy promieniowania zródlem promieniowania jonizujacego w srodowisku naturalnym i srodowisku pracy 4.26/5 (61)

1. Wstęp………3 2. Cel pracy………4 3. Rodzaje promieniowaia jonizujacego………5 4. Źródła promieniowania jonizujacego………8 5. Detekcja i pomiary promieniowania………12 5.1. Jednostki i wskazniaki stosowane w ochronie radiologicznej………14 6. Narazenie na promieniowanie jonizujace………17 7. Skazenia promieniotwórcze srodowiska w Polsce………20 7.1. Promieniotwórcze zanieczyszczenia powietrza………20 7.2. skazenia promieniotwórcze gleby………24 7.3. skazenie wód powierzchniowych i wodociagowych………26 8. Ocena zagrozenia radiologicznego………28 […]

Procedury zachowania bezpieczenstwa w szkole wyzszej na podstawie badan przeprowadzonych w kampusię XYZ 4.24/5 (54)

Wstęp Rozdzial 1. Tematyka pracy w literaturze przedmiotu 1.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy – zastosowanie i uwarunkowania prawne 1.2.Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy 1.3.Zasady rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego 1.4.Przeglad i konserwacja podrecznego sprzetu gasniczego Rozdzial 2. Metodologia badan wlasnych 2.1 Cel i przedmiot badan 2.2 Problemy i hipotezy badawcze 2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze […]