Kategoria: BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Prace z dziedziny BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy na stanowiskach roboczych na przykładzie stanowiska pracy spawacza

Przez administrator

1. Wstep………. 5 1.1 Uwagi wstepne………. 5 1.2 Podstawowe definicje zwiazane z tematem………. 5 1.3 Podstawowe akty prawne zwiazane z tematem………. 6 2. Szkolenie wstepne ogólne na stanowiskach roboczych. 2.1 Cel szkolenia wstepnego ogólnego………. 6 2.2 Uczestnicy szkolenia………. 7 2.3 Osoba prowadzaca szkolenie………. 7 2.4 Formy i metody prowadzenia szkolenia………. 7 2.5 Program szkolenia wstepnego na stanowiskach roboczych………. 7 2.6 Potwierdzenie odbycia szkolenia oraz wzór dokumentu………. 9 3. Instruktaz stanowiskowy na stanowiskach roboczych. 3.1 Cel instruktazu stanowiskowego………. 10 3.2 Uczestnicy szkolenia………. 10 3.3 Osoba prowadzaca instruktaz………. 10 3.4 Formy i metody prowadzenia szkolenia………. 11 3.5 Program instruktazu stanowiskowego na stanowiskach…

Zadania i rola Strazy Granicznej w systemie bezpieczenstwa europejskiego

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Omówienie i wprowadzenie do zagadnienia Strazy Granicznej 1.1 Historia powstania Strazy Granicznej 1.2. Podzial Strazy Granicznej 1.4 Rola i zadania Strazy Granicznej Rozdzial II Bezpieczenstwo 2.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa 2.2. System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej Rozdzial III Zapewnienie bezpieczenstwa granic europejskich 3.1 Istota granicy państwa 3.2 Przyczyny powstania jednostek chroniacych panstwa 3.3 Pozycja Strazy Granicznej po wejsciu Polski do strefy Schengen 3.4 Straz Graniczna w systemie bezpieczenstwa europejskiego Zakonczenie Spis Rycin Zalaczniki Bibliografia

BHP w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych w szkole o profilu mechanik samochodowy

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Bezpieczeństwo w środowisku pracy 1.1. Definicja bezpieczeństwa i higieny pracy 1.2. Prawne podstawy BHP 1.3. Zagrożenia w środowisku pracy i ich zwalczanie 1.4. Specyfika BHP w pracy nauczyciela szkoły zawodowej Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Definicja bezpieczeństwa i higieny pracy 2.2. Problemy badawcze i hipotezy 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 2.4. Organizacja badań własnych Rozdział 3 Ryzyko zawodowe w pracy nauczyciela zawodu mechanik samochodowy 3.1. Ogólna charakterystyka badanej placówki oświatowej 3.2. Program nauczania i specyfika pracy nauczyciela zawodu mechaniki 3.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela mechanik samochodowy 3.4. Weryfikacja hipotez i rekomendacje odnośnie poprawy bezpieczeństwa…

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Pojęcie i zakres bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 1.1. Bezpieczeństwo jako zasadnicza kategoria nauk społecznych ………..5 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle literatury przedmiotu……….. 8 1.3. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa……….. 12 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa narodowego 2.1. Ewolucja roli współczesnych sił zbrojnych ………..17 2.2. Siły Zbrojne RP jako podstawowy element systemu bezpieczeństwa państwa……….. 20 3.3. System kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP ………..25 Rozdział 3 Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego 3.1. Prawne podstawy użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pokoju……….. 30 3.2.…

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w biurze projektowym

Przez administrator

Wykaz symboli ……….. 4 1. Wstęp 1.1 Cel i zakres pracy ……….. 5 1.2 Metodyka ……….. 5 2. Podstawy prawne 2.1 Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp ……….. 6 2.2 Ochrona pracy kobiet ……….. 8 2.3 Ochrona pracy młodocianych ……….. 9 2.4 Wymagania dla budynków pomieszczeń pracy biurowej ……….. 9 2.4.1 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne ………..10 2.4.2 Ochrona przeciwpożarowa ………..12 2.5 Czynniki w miejscu pracy ………..13 3. Wymagania dotyczące organizacji stanowiska pracy 3.1 Przestrzeń robocza ………..14 3.2 Oświetlenie ………..15 3.3 Ogrzewanie i wentylacja ………..15 3.4 Praca z monitorom ekranowym ………..16 3.5 Szkolenia pracowników ………..17 3.6 Pierwsza pomoc ………..18 3.7 Instrukcja BHP…

Analiza usprawnień logistycznych w transporcie drogowym na przykładzie przewozu pszenicy konsumpcyjnej w Polsce na trasie Cichoradz – Gdynia Port

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 1.1. Sformułowanie przedmiotu badawczego 1.2. Przedmiot pracy 1.3. Geneza pracy 1.4. Główny cel pracy 1.5. Cele szczegółowe pracy Rozdział 2 Charakterystyka przepisów prawnych 2.1. Charakterystyka przepisów prawnych Wspólnoty Europejskiej 2.1.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/ 2009 z dnia 21 października 2009 roku 2.1.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/ 2009 z dnia 21 października 2009 roku 2.1.3. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. 2.1.4. Dyrektywa 2003/ 59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003r. 2.1.5. Dyrektywa 2006/ 38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady…

Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Elastyczne prawo pracy a) Elastyczne prawo pracy i flexicurity. b) Elastyczność prawa pracy w kontekście realizacji polityki WLB. c) Instrumenty elastycznego prawa pracy w Polsce. Rozdział II Telepraca – uwarunkowania faktyczne i normatywne 1. Geneza telepracy 2. Telepraca w prawie międzynarodowym 3. Telepraca w prawie europejskim 4. Telepraca w polskim prawie pracy 4.1. Pojęcie telepracy i telepracownika 4.2. Regulamin i porozumienie w sprawie telepracy 4.3. Umowa o pracę z telepracownikiem Rozdział III Elastyczność w telepracy 1. Określenie zasad wykonywania pracy przez telepracownika. 2. Miejsce wykonywania pracy przez telepracownika. 3. Określenie zasad porozumiewania się i sposobu potwierdzania obecności.…

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie firmy Cofresco

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Prawne i ergonomiczne zagadnienia kształtowania bezpiecznej pracy 1.1 Przestrzeganie zasad BHP …………4 1.2 Procedura zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy………… 12 1.3 Projektowanie ergonomiczne jako procedura kształtowania bezpiecznych warunków pracy …………18 Rozdział 2 Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami 2.1 Czynniki niebezpieczne …………20 2.2 Czynniki szkodliwe i uciążliwe…………24 2.2.1 Czynniki fizyczne………… 30 2.2.2 Czynniki chemiczne …………34 2.2.3 Czynniki biologiczne …………35 2.2.4 Czynniki psychofizyczne …………36 Rozdział 3 Analiza i ocena zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie Cofresco 3.1. Charakterystyka badanej firmy …………39 3.2. System zarządzania…

Analiza poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie firmy X

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie BHP w przedsiębiorstwie X 1.1. Pojęcie bhp 1.2. Podstawy prawne 1.3. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy Rozdział 2 Charakterystyka firmy X 2.1. Informacje i dane zasadnicze o działalności podmiotu – forma organizacyjna i prawna 2.2. Obszar działania firmy 2.3. Struktura organizacyjna 2.4. Pozycja na rynku Rozdział 3 Analiza poziomu BHP w firmie X 3.1. Powody wprowadzenia zarządzania przez jakość w firmie 3.2. Cele bhp w firmie 3.3. Analiza wypadków przy pracy w firmie i sposobów ich zapobiegania 3.4. Zarządzanie bhp w firmie X – pozostałe kwestie 3.5. Analiza poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie…