Kategoria: Administracja

Prace z dziedziny administracja. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej 4.12/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa 1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa 2. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego 3. Główne problemy bezpieczeństwa XXI wieku 4. Ochrona granicy państwowej Rozdział II Formacje policyjne jako organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej 1. Policja 1.1. Historia Policji w Polsce 1.2. Definicja i istota Policji 1.3. Funkcjonowanie…

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 4.44/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Postępowanie sądowoadministracyjne – uwagi ogólne Rozdział II Istota prawa pomocy Rozdział III Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa pomocy 3.1 Udzielenie prawa pomocy osobie fizycznej 3.1.1 Prawo pomocy w pełnym zakresie 3.1.1.1 Zwolnienie od kosztów i opłat 3.1.1.2 Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego 3.1.2 Prawo pomocy w zakresie częściowym…

Organ administracji publicznej jako podmiot prowadzący postępowanie administracyjne 4.4/5 (15)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Pojęcie organu administracji publicznej 1.1. Organ administracji publicznej w świetle poglądów doktryny 1.2. Organ administracji publicznej w rozumieniu k.p.a. 1.2.1. Uwagi ogólne dotyczące funkcjonowania administracji publicznej 1.2.2.Centralne organy administracji 1.2.3 Terenowe organy administracji 1.2.4.Organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym Rozdział II Zdolność organu do prowadzenia postępowania administracyjnego 2.1.…

Zewnętrzne i wewnętrzne oględziny zwłok. 4.3/5 (27)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Nauka o śmierci (tanatologia) a) Pojęcie i definicja śmierci b) Rodzaje i przyczyny śmierci c) Objawy występujące po śmierci. Śmierć kliniczna. d) Ustalenie czasu śmierci Rozdział II Znamiona śmierci a) Plamy pośmiertne b) Stężenie pośmiertne c) Oziębienie pośmiertne d) Bladość pośmiertna e) Wysychanie pośmiertne Rozdział III Oględziny…

NIK jako organ kontroli w systemie administracji publicznej 4.13/5 (23)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Historia kontroli państwowej 1. Kontrola na ziemiach polskich w XIX wieku 2. II Rzeczpospolita Polska 3. Lata 1944-1949 – Biuro Kontroli 4. Lata 1949-1957 – NIK i Ministerstwo Kontroli Państwowej 5. Lata 1957-1980 – NIK 6. Lata 1980-1994 – NIK Rozdział 2. Kontrola administracji publicznej 1. Pojęcie…

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krotoszyn 4.29/5 (28)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Teoretyczny aspekt bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa 1.1 Bezpieczeństwo – poczucie bezpieczeństwa – pojęcia 1.2 Bezpieczeństwo w życiu współczesnego człowieka 1.3 Subiektywne i obiektywne poczucie bezpieczeństwa Rozdział 2. Charakterystyka gminy Krotoszyn 2.1 Ogólna charakterystyka gminy Krotoszyn 2.2 Istota i cechy samorządu terytorialnego gminy Krotoszyn 2.3 Struktura organizacyjna gminy…

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej na terenie gminy Jordanów 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Organizacja i struktura zarządzania kryzysowego w gminie Jordanów 1.1 Pojęcie zarządzania kryzysowego 1.2 Charakterystyka zagrożeń miasta 1.3 Organizacja służb zarządzania kryzysowego Rozdział II Obecny stan przygotowania na wypadek kryzysu w gminie Jordanów 2.1 Struktura ludności oraz infrastruktura gminy 2.2 Normy żywieniowo- bytowe ludzi i zwierząt 2.3 Zestawienie…

Rola i zadania Policji jako podmiotu w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 4.33/5 (15)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Geneza policji polskiej – rys historyczny. 1.1. Policja Państwowa 1919-1939………..7 1.2. Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa 1939- 1944………..12 1.3. Milicja Obywatelska w Polsce ludowej okresu 1944- 1990………..14 1.4. Policja w Polsce po transformacji ustrojowej po 1990………..18 Rozdział II Prawne aspekty działania Policji. 2.1. Pojęcie Bezpieczeństwa wewnętrznego kraju………..30 2.2.…

Biuletyn informacji publicznej urzędu miasta xyz jako narzędzie do zarządzania narastającym zasobem 4.24/5 (25)

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział I Struktura strony BIP Urzędu Miasta xyz według przyjętych standardów z wyszczególnionym opisem menu przedmiotowego strony……… 5 Rozdział II Narzędzia kształtowania i zarządzania narastającym zasobem w instytucji……… 22 Rozdział III Narzędzia kształtowania narastającym zasobem a struktura strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta xyz……… 39 Zakończenie……… 49 Bibliografia…………

Ustrój państwa polskiego w świetle Konstytucji marcowej 5/5 (10)

Przez administrator

Wstęp ……….. 2 Rozdział I Ustrój odrodzonej Polski do uchwalenia Konstytucji marcowej 1.1 Organy władzy lokalnej……….. 4 1.2 Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego ……….. 9 Rozdział II Projekty konstytucji w dobie Sejmu Ustawodawczego ……….. 14 Rozdział III Zasady naczelne Konstytucji Marcowej ……….. 20 Rozdział IV Sejm w świetle marcowej ustawy…

Imprezy masowe. Prawa i obowiązki policji. 4.41/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział 1. Bezpieczeństwo imprez masowych. Zagadnienia wprowadzające. 1.1. Bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej w kontekście bezpieczeństwa narodowego………. 10 1.2. Zjawisko chuligaństwa stadionowego w polsce. Zarys problemu ……….14 1.2.1. Chuligaństwo stadionowe na świecie jako geneza zjawiska w Polsce ……….14 1.2.2. Chuligaństwo stadionowe w polsce w ujęciu historycznym………. 15 1.3. Regulacje…

Organizacja i funkcjonowanie Sądów Powszechnych w okresie Polski Ludowej. 4.32/5 (19)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Lata 1944 – 1950. Wprowadzenie sądownictwa nowego typu. 1.1 Uwarunkowania polityczne i podstawy prawne wznowienia wymiaru sprawiedliwości. 1.2. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego i jego organizacja. 1.3. Sądy: wojewódzkie, powiatowe i szczególne. 1.4. Ograniczenia zakresu jurysdykcji sądowej. Rozdział II Sądownictwo w latach 1950 – 1980 2.1. Reforma sądowa.…

Prawne uwarunkowania użytkowania Internetu w działalności gospodarczej 4.32/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1. Funkcjonowanie internetu w działalności gospodarczej ………..6 1.1. Pojęcie, istota, podmiot oraz obowiązek rejestracji działalności gospodarczej……….. 7 1.2. Podstawy prawne i przesłanki wykorzystania internetu do prowadzenia działalności gospodarczej……….. 11 1.3. Modele działań przedsiębiorstw w internecie……….. 13 Rozdział 2. Uwarunkowania funkcjonowania działalności gospodarczej w internecie w Polsce 2.1. Uwarunkowania…

Gmina Chłopice w latach 2002-2013 4.31/5 (26)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Gmina jako jednostka Samorządowa. 1.1. Pojęcie, istota gminy. 1.2. Zadania gminy. 1.3. Organy gminy. Rozdział II Charakterystyka Gminy Chłopice. 2.1. Rys historyczny. 2.2. Ludność. 2.3. Położenie geograficzne. 2.4. Infrastruktura techniczna. Rozdział III Funkcjonowanie gminy Chłopice na wybranych przykładach. 3.1. Sport i turystyka. 3.2. Inwestycje gminne. 3.3. Rolnictwo.…

Udzielanie zamówień publicznych przy zastosowaniu prawa polskiego i europejskiego 4.27/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Prawne podstawy zamówień publicznych 1.1. Pojęcie zamówień publicznych……….. 9 1.2. Zakres podmiotowy zamówień publicznych ………..10 1.3. Zakres przedmiotowy zamówień publicznych……….. 12 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych ………..14 1.4.1. Zasada równości ………..15 1.4.2. Zasada uczciwej konkurencji……….. 16 1.4.3. Zasada jawności……….. 17 1.4.4. Zasada pisemności i stosowania języka polskiego………..…

Najwyższa izba kontroli. pozycja ustrojowa. Kompetencje i praktyka. 4.21/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Geneza Najwyższej Izby Kontroli 1.1. Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego………5 1.2. Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego………6 1.3. Kontrola państwowa po I wojnie światowej………8 1.4. Konstytucja Marcowa, ustawa z dnia 3 czerwca 1921 roku o kontroli państwowe………9 1.5. Konstytucja Kwietniowa z 23 kwietnia 1935 roku………11 1.6. Kontrola państwowa po…

Fundacja kościelna w systemie prawa kanonicznego i polskiego 4.23/5 (26)

Przez administrator

Wykaz skrótów…………3 Wstęp…………4 Rozdział 1. Organizacja majątku kościelnego. 1.1. Transformacja majątku Kościoła…………6 1.2. Wykształcenie się pobożnego zapisu…………13 1.3. Osobowość prawna Kościoła…………17 Rozdział 2. Charakterystyka fundacji. 2.1. Pojęcie i podział fundacji…………20 2.2. Fundacja kościelna w prawie polskim…………28 2.3. Ujęcie fundacji kościelnej w prawie kanonicznym…………31 2.4. Ustanowienie fundacji kościelnej…………35 Rozdział 3. Nadzór…

Prawne aspekty ochrony zwierząt 4.22/5 (27)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Historia ochrony zwierząt 1. Etyczne aspekty chrony zwierząt 2. Ochrona zwierząt w prawie polskim 3. Ochrona w prawie międzynarodowym. Rozdział 2 Kierunki ochrony zwierząt 2.1. Cele i rodzaje ochrony 2.2. Regulacje prawne gatunkowej ochrony zwierząt Rozdział 3. Użytkowa ochrona zwierząt 3.1. Zwierzęta gospodarskie 3.2. Prawo łowieckie a…

Zadania jednostek pomocniczych w gminie 4.16/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Gmina – jednostka samorządu terytorialnego 1.Podstawy prawne funkcjonowania gminy 2.Realizacja zadań administracji samorządowej 3.Struktura organizacyjna gminy, 4.Nadzór nad działalnością gminy Rozdział 2 Pojęcie jednostki pomocniczej gminy. 1. Zasada subsydiarności 2. Jednostki pomocnicze w gminie 3. Zasady tworzenia jednostek pomocyczych gminy. Rozdział 3 Struktura jednostki pomcniczej gminy 1.…

Prawo wyznaniowe w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 4.33/5 (21)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Rozumienie prawa wyznaniowego oraz związków wyznaniowych. 1. 1. Pojęcie prawa wyznaniowego 1. 2. Nauka prawa wyznaniowego 1. 3. Związki wyznaniowe Rozdział 2. Polityka wyznaniowa, związane z nią ustawodawstwo oraz działalność związków wyznaniowych. 2. 1. Przesłanki i założenia polityki wyznaniowej PRL 2. 2. Ustawodawstwo wyznaniowe PRL 2. 3.…

Służebność przesyłu energii 4.26/5 (23)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka służebności przesyłu 1. Pojęcie służebności przesyłu i jego podmioty………. 5 2. Rodzaje i typy służebności przesyłu ……….13 3. Podstawy prawne służebności przesyłu………. 21 Rozdział 2 Prawo energetyczne – przepisy ogólne 1. Dostarczanie paliw i energii………. 32 2. Polityka energetyczna ……….39 3. Koncesje i taryfy ……….49…

Nadzór Wojewody warmińsko-mazurskiego nad samorządem terytorialnym w latach 2010-2014 4.2/5 (25)

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1. Geneza urzędu wojewody w Polsce 1.1. Początki urzędu Wojewody ………… 5 1.2. Urząd Wojewody w II Rzeczypospolitej ………… 9 1.3. Urząd Wojewody w pierwszych latach powojennych i PRL ………… 15 1.4. Pozycja Wojewody współcześnie ………… 21 Rozdział 2. Wojewoda jako przedstawiciel rady ministrów w województwie 2.1.…