Kategoria: Administracja

Prace z dziedziny administracja. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej 4.12/5 (25)

Wstęp Rozdział I Ogólna charakterystyka bezpieczeństwa 1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa 2. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego 3. Główne problemy bezpieczeństwa XXI wieku 4. Ochrona granicy państwowej Rozdział II Formacje policyjne jako organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej 1. Policja 1.1. Historia Policji w Polsce 1.2. Definicja i istota Policji 1.3. Funkcjonowanie Policji 1.4. Działania Policji mające […]

Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 4.44/5 (25)

Wstęp Rozdział I Postępowanie sądowoadministracyjne – uwagi ogólne Rozdział II Istota prawa pomocy Rozdział III Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa pomocy 3.1 Udzielenie prawa pomocy osobie fizycznej 3.1.1 Prawo pomocy w pełnym zakresie 3.1.1.1 Zwolnienie od kosztów i opłat 3.1.1.2 Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego 3.1.2 Prawo pomocy w zakresie częściowym 3.2. Prawo pomocy dla osób […]

Organ administracji publicznej jako podmiot prowadzący postępowanie administracyjne 4.4/5 (15)

Wstęp. Rozdział I Pojęcie organu administracji publicznej 1.1. Organ administracji publicznej w świetle poglądów doktryny 1.2. Organ administracji publicznej w rozumieniu k.p.a. 1.2.1. Uwagi ogólne dotyczące funkcjonowania administracji publicznej 1.2.2.Centralne organy administracji 1.2.3 Terenowe organy administracji 1.2.4.Organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym Rozdział II Zdolność organu do prowadzenia postępowania administracyjnego 2.1. Właściwość organu 2.1.1.Rodzaje i sposób […]

Zewnętrzne i wewnętrzne oględziny zwłok. 4.3/5 (27)

Wstęp Rozdział I Nauka o śmierci (tanatologia) a) Pojęcie i definicja śmierci b) Rodzaje i przyczyny śmierci c) Objawy występujące po śmierci. Śmierć kliniczna. d) Ustalenie czasu śmierci Rozdział II Znamiona śmierci a) Plamy pośmiertne b) Stężenie pośmiertne c) Oziębienie pośmiertne d) Bladość pośmiertna e) Wysychanie pośmiertne Rozdział III Oględziny zwłok i miejsce ich znalezienia […]

NIK jako organ kontroli w systemie administracji publicznej 4.13/5 (23)

Wstęp Rozdział 1. Historia kontroli państwowej 1. Kontrola na ziemiach polskich w XIX wieku 2. II Rzeczpospolita Polska 3. Lata 1944-1949 – Biuro Kontroli 4. Lata 1949-1957 – NIK i Ministerstwo Kontroli Państwowej 5. Lata 1957-1980 – NIK 6. Lata 1980-1994 – NIK Rozdział 2. Kontrola administracji publicznej 1. Pojęcie i rodzaje kontroli administracji publicznej […]

Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krotoszyn 4.29/5 (28)

Wstęp Rozdział 1. Teoretyczny aspekt bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa 1.1 Bezpieczeństwo – poczucie bezpieczeństwa – pojęcia 1.2 Bezpieczeństwo w życiu współczesnego człowieka 1.3 Subiektywne i obiektywne poczucie bezpieczeństwa Rozdział 2. Charakterystyka gminy Krotoszyn 2.1 Ogólna charakterystyka gminy Krotoszyn 2.2 Istota i cechy samorządu terytorialnego gminy Krotoszyn 2.3 Struktura organizacyjna gminy Krotoszyn 2.4 Zadania gminy Krotoszyn […]

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej na terenie gminy Jordanów 5/5 (9)

Wstęp Rozdział I Organizacja i struktura zarządzania kryzysowego w gminie Jordanów 1.1 Pojęcie zarządzania kryzysowego 1.2 Charakterystyka zagrożeń miasta 1.3 Organizacja służb zarządzania kryzysowego Rozdział II Obecny stan przygotowania na wypadek kryzysu w gminie Jordanów 2.1 Struktura ludności oraz infrastruktura gminy 2.2 Normy żywieniowo- bytowe ludzi i zwierząt 2.3 Zestawienie potrzeb materiałowych i sprzętowych 2.4 […]

Rola i zadania Policji jako podmiotu w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 4.33/5 (15)

Wstęp………..5 Rozdział I Geneza policji polskiej – rys historyczny. 1.1. Policja Państwowa 1919-1939………..7 1.2. Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa 1939- 1944………..12 1.3. Milicja Obywatelska w Polsce ludowej okresu 1944- 1990………..14 1.4. Policja w Polsce po transformacji ustrojowej po 1990………..18 Rozdział II Prawne aspekty działania Policji. 2.1. Pojęcie Bezpieczeństwa wewnętrznego kraju………..30 2.2. Podstawy prawne działań Policji………..34 2.3. […]

Biuletyn informacji publicznej urzędu miasta xyz jako narzędzie do zarządzania narastającym zasobem 4.24/5 (25)

Wstęp……… 3 Rozdział I Struktura strony BIP Urzędu Miasta xyz według przyjętych standardów z wyszczególnionym opisem menu przedmiotowego strony……… 5 Rozdział II Narzędzia kształtowania i zarządzania narastającym zasobem w instytucji……… 22 Rozdział III Narzędzia kształtowania narastającym zasobem a struktura strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta xyz……… 39 Zakończenie……… 49 Bibliografia……… 51 Spis ilustracji……… 54 Spis […]

Ustrój państwa polskiego w świetle Konstytucji marcowej 5/5 (10)

Wstęp ……….. 2 Rozdział I Ustrój odrodzonej Polski do uchwalenia Konstytucji marcowej 1.1 Organy władzy lokalnej……….. 4 1.2 Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego ……….. 9 Rozdział II Projekty konstytucji w dobie Sejmu Ustawodawczego ……….. 14 Rozdział III Zasady naczelne Konstytucji Marcowej ……….. 20 Rozdział IV Sejm w świetle marcowej ustawy zasadniczej ……….. 27 Rozdział V […]

Imprezy masowe. Prawa i obowiązki policji. 4.41/5 (22)

Wstęp………. 4 Rozdział 1. Bezpieczeństwo imprez masowych. Zagadnienia wprowadzające. 1.1. Bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej w kontekście bezpieczeństwa narodowego………. 10 1.2. Zjawisko chuligaństwa stadionowego w polsce. Zarys problemu ……….14 1.2.1. Chuligaństwo stadionowe na świecie jako geneza zjawiska w Polsce ……….14 1.2.2. Chuligaństwo stadionowe w polsce w ujęciu historycznym………. 15 1.3. Regulacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych ……….20 […]

Organizacja i funkcjonowanie Sądów Powszechnych w okresie Polski Ludowej. 4.32/5 (19)

Wstęp Rozdział I Lata 1944 – 1950. Wprowadzenie sądownictwa nowego typu. 1.1 Uwarunkowania polityczne i podstawy prawne wznowienia wymiaru sprawiedliwości. 1.2. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego i jego organizacja. 1.3. Sądy: wojewódzkie, powiatowe i szczególne. 1.4. Ograniczenia zakresu jurysdykcji sądowej. Rozdział II Sądownictwo w latach 1950 – 1980 2.1. Reforma sądowa. 2.2 Przekazanie sądom powszechnym właściwości […]

Prawne uwarunkowania użytkowania Internetu w działalności gospodarczej 4.32/5 (28)

Wstęp………..3 Rozdział 1. Funkcjonowanie internetu w działalności gospodarczej ………..6 1.1. Pojęcie, istota, podmiot oraz obowiązek rejestracji działalności gospodarczej……….. 7 1.2. Podstawy prawne i przesłanki wykorzystania internetu do prowadzenia działalności gospodarczej……….. 11 1.3. Modele działań przedsiębiorstw w internecie……….. 13 Rozdział 2. Uwarunkowania funkcjonowania działalności gospodarczej w internecie w Polsce 2.1. Uwarunkowania prawne ………..20 2.2. Uwarunkowania ekonomiczne […]

Gmina Chłopice w latach 2002-2013 4.31/5 (26)

Wstęp. Rozdział I Gmina jako jednostka Samorządowa. 1.1. Pojęcie, istota gminy. 1.2. Zadania gminy. 1.3. Organy gminy. Rozdział II Charakterystyka Gminy Chłopice. 2.1. Rys historyczny. 2.2. Ludność. 2.3. Położenie geograficzne. 2.4. Infrastruktura techniczna. Rozdział III Funkcjonowanie gminy Chłopice na wybranych przykładach. 3.1. Sport i turystyka. 3.2. Inwestycje gminne. 3.3. Rolnictwo. Zakończenie. Bibliografia. Spis tabel. Spis […]

Udzielanie zamówień publicznych przy zastosowaniu prawa polskiego i europejskiego 4.27/5 (26)

Wstęp………..4 Rozdział 1 Prawne podstawy zamówień publicznych 1.1. Pojęcie zamówień publicznych……….. 9 1.2. Zakres podmiotowy zamówień publicznych ………..10 1.3. Zakres przedmiotowy zamówień publicznych……….. 12 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych ………..14 1.4.1. Zasada równości ………..15 1.4.2. Zasada uczciwej konkurencji……….. 16 1.4.3. Zasada jawności……….. 17 1.4.4. Zasada pisemności i stosowania języka polskiego……….. 18 1.4.5. Zasada prymatu przetargu […]

Najwyższa izba kontroli. pozycja ustrojowa. Kompetencje i praktyka. 4.21/5 (28)

Wstęp………3 Rozdział I Geneza Najwyższej Izby Kontroli 1.1. Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego………5 1.2. Izba Obrachunkowa Królestwa Polskiego………6 1.3. Kontrola państwowa po I wojnie światowej………8 1.4. Konstytucja Marcowa, ustawa z dnia 3 czerwca 1921 roku o kontroli państwowe………9 1.5. Konstytucja Kwietniowa z 23 kwietnia 1935 roku………11 1.6. Kontrola państwowa po II wojnie światowej………11 1.7. Ustawa […]

Fundacja kościelna w systemie prawa kanonicznego i polskiego 4.23/5 (26)

Wykaz skrótów…………3 Wstęp…………4 Rozdział 1. Organizacja majątku kościelnego. 1.1. Transformacja majątku Kościoła…………6 1.2. Wykształcenie się pobożnego zapisu…………13 1.3. Osobowość prawna Kościoła…………17 Rozdział 2. Charakterystyka fundacji. 2.1. Pojęcie i podział fundacji…………20 2.2. Fundacja kościelna w prawie polskim…………28 2.3. Ujęcie fundacji kościelnej w prawie kanonicznym…………31 2.4. Ustanowienie fundacji kościelnej…………35 Rozdział 3. Nadzór i likwidacja fundacji. 3.1. Nadzór […]

Prawne aspekty ochrony zwierząt 4.22/5 (27)

Wstęp Rozdział 1. Historia ochrony zwierząt 1. Etyczne aspekty chrony zwierząt 2. Ochrona zwierząt w prawie polskim 3. Ochrona w prawie międzynarodowym. Rozdział 2 Kierunki ochrony zwierząt 2.1. Cele i rodzaje ochrony 2.2. Regulacje prawne gatunkowej ochrony zwierząt Rozdział 3. Użytkowa ochrona zwierząt 3.1. Zwierzęta gospodarskie 3.2. Prawo łowieckie a ochrona zwierząt 3.3. Ochrona zawierząt […]

Zadania jednostek pomocniczych w gminie 4.16/5 (25)

Wstęp Rozdział 1 Gmina – jednostka samorządu terytorialnego 1.Podstawy prawne funkcjonowania gminy 2.Realizacja zadań administracji samorządowej 3.Struktura organizacyjna gminy, 4.Nadzór nad działalnością gminy Rozdział 2 Pojecie jednostki pomocniczej gminy. 1. Zasada subsydiarności 2. Jednostki pomocnicze w gminie 3. Zasady tworzenia jednostek pomocyczych gminy. Rozdział 3 Struktura jednostki pomcniczej gminy 1. Organy uchwałodawcze 2. Organy wykonawcze […]

Prawo wyznaniowe w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 4.33/5 (21)

Wstęp Rozdział 1. Rozumienie prawa wyznaniowego oraz związków wyznaniowych. 1. 1. Pojęcie prawa wyznaniowego 1. 2. Nauka prawa wyznaniowego 1. 3. Związki wyznaniowe Rozdział 2. Polityka wyznaniowa, związane z nią ustawodawstwo oraz działalność związków wyznaniowych. 2. 1. Przesłanki i założenia polityki wyznaniowej PRL 2. 2. Ustawodawstwo wyznaniowe PRL 2. 3. Nadzór państwa nad działalnością związków […]

Służebność przesyłu energii 4.26/5 (23)

Wstęp……….3 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka służebności przesyłu 1. Pojęcie służebności przesyłu i jego podmioty………. 5 2. Rodzaje i typy służebności przesyłu ……….13 3. Podstawy prawne służebności przesyłu………. 21 Rozdział 2 Prawo energetyczne – przepisy ogólne 1. Dostarczanie paliw i energii………. 32 2. Polityka energetyczna ……….39 3. Koncesje i taryfy ……….49 4. Urządzenia, instalacje i sieci………. […]

Nadzór Wojewody warmińsko-mazurskiego nad samorządem terytorialnym w latach 2010-2014 4.2/5 (25)

Wstęp …………3 Rozdział 1. Geneza urzędu wojewody w Polsce 1.1. Początki urzędu Wojewody ………… 5 1.2. Urząd Wojewody w II Rzeczypospolitej ………… 9 1.3. Urząd Wojewody w pierwszych latach powojennych i PRL ………… 15 1.4. Pozycja Wojewody współcześnie ………… 21 Rozdział 2. Wojewoda jako przedstawiciel rady ministrów w województwie 2.1. Powoływanie i odwoływanie ………… 27 […]

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej jako organ władzy wykonawczej 4.38/5 (24)

Wstęp……..4 Rozdział I Historia instytucji prezydenta w Polsce. 1.1. Głowa państwa w II Rzeczypospolitej…….. 7 1.1.1. Mała Konstytucja z 1919 roku oraz kompetencje prezydenta w świetle konstytucji marcowej z 1921 ……..7 1.1.2. Nowela sierpniowa ……..8 1.1.3 Konstytucja kwietniowa ……..10 1.2. Wojna i emigracja ……..12 1.3. Rada Państwa i jej przewodniczący…….. 13 1.4. Zmiany funkcjonowania urzędu […]

Decyzja jako akt w postępowaniu administracyjnym 4.35/5 (23)

Rozdział I Charakterystyka postępowania administracyjnego……….3 – pojęcie organu administracyjnego – władztwo administracyjne – rodzaje organów administracyjnych w systemie prawnym RP – cechy charakterystyczne postępowania administracyjnego na tle prawa cywilnego i karnego Rozdział II Decyzja jako istota postępowania administracyjnego……….10 – strona postępowania administracyjnego – przebieg postępowania administracyjnego – elementy obligatoryjne i fakultatywne decyzji – rodzaje decyzji […]

Działalność i rola ochotnicznej straży pożarnej budowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej 4.26/5 (23)

Wprowadzenie Rozdział 1 Charakterystyka i pojęcie bezpieczeństa lokalnego 1.1 Bezpieczeństwo – bezpieczeństwo narodowe 1.2 Bezpieczeństwo społeczne 1.3 Bezpieczeństwo lokalne Rozdział 2 Podstawy prawne funkcjonowania OSP 2.1. Rys historyczny 2.2. Podstawy prawne regulujące działalność OSP 2.3. Statut ochotniczej straży pożarnej Rozdział 3 Aktywność ochotniczej straży pożarnej w XYZ 3.1. Rola i zadania OSP w XYZ 3.2. […]

Kontrola celna w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego UE. 4.52/5 (21)

Wstęp. Rozdział 1 Kontrola celna jako zadanie administracji celnej 1.1. Definicja dozoru i kontroli celnej 1.2. Obszary kontroli celnej 1.3. Instrumenty kontroli celnej Rozdział 2 Bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej – rola i znaczenie kontroli celnej 2.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne w obrocie towarowym z państwami trzecimi……….. 17 2.2. Kontrola celna kontekst bezpieczeństwa ekonomicznego w zakresie towarów przemysłowych […]

Zadanie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych 4.11/5 (19)

Wstęp………..3 Rozdział I Zagadnienia wstępne 1.1 Definicja bezpieczeństwa 1.2 Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego………..4 1.3 Rola i miejsce sił zbrojnych w państwie………..5 1.4 Istota i definicja sytuacji kryzysowej………..7 Rozdział II Siły zbrojne a sytuacje kryzysowe 2.1 Uwarunkowania dotyczące udziału wojska w zwalczaniu klęsk żywiołowych. 2.2 Działanie sił zbrojnych w stanie wyjątkowym………..9 2.3 Zadania sił […]

Skarga do sądu administracyjnego na decyzje administracyjne 4.59/5 (17)

Wstęp ………..3 Rozdział 1. Sądowa kontrola działalności administracji publicznej 1. Właściwość sądów administracyjnych………..5 2. Zakres przedmiotowy skargi na decyzje administracyjne………..11 Rozdział 2. Przesłanki formalne dopuszczalności skargi na decyzje administracyjne 1. Forma i treść skargi………..19 2. Termin do wniesienia skargi………..27 3. Tryb wniesienia skargi………..30 4. Wymagania fiskalne skargi………..31 5. Odpis skargi………..33 Rozdział 3. Przesłanki materialne dopuszczalności […]

Funkcje ustrojowe i zakres odpowiedzialności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4.29/5 (28)

Rozdział I Tryb wyboru i przesłanki opróżnienia urzędu 1. Zasady wyboru głowy państwa. 2. Kadencja prezydenta. 3. Przesłanki opróżnienia urzędu. Rozdział II Ustrojowe funkcje głowy państwa 1. Prezydent jako najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Gwarantowanie ciągłości władzy państwowej. 3. Czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji. 4. Stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności […]

Wznowienie postępowania administracyjnego 4.33/5 (21)

Wstęp ……….. 3 Rozdział I Postępowanie administracyjne. 1.1. Pojęcie postępowania administracyjnego ………..5 1.2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego ………..12 1.3. Strona i uczestnicy postępowania administracyjnego………..18 Rozdział II Czynności postępowania w sprawie indywidualnej 2.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego………..24 2.2. Dowody i postępowanie wyjaśniające………..36 2.3. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym ………..51 Rozdział III Wznowienie postępowania administracyjnego 3.1. Uwagi ogólne………..59 3.2. […]

Kontrola zarządcza w gminie 4.42/5 (19)

Wstęp……….3 Rozdział I Ogólna charakterystyka kontroli zarządczej 1.1. Pojęcie kontroli………. 5 1.1.2. Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna………. 9 1.1.3. Kryteria kontroli………. 11 1.2. Pojęcie kontroli zarządczej………. 13 1.3. Standardy kontroli zarządczej ……….16 Rozdział II Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy 2.1. Wyznaczenie celów i zadań ……….24 2.2. Kontrola działalności finansowej jako jeden z […]

Teoretyczne i metodyczne podstawy badania uwarunkowań polityki socjalnej w Polsce (rozdział nr 1 do pracy) 4.19/5 (16)

Rozdział 1. Teoretyczne i metodyczne podstawy badania uwarunkowań funkcjonowania systemu polityki socjalnej 1.1.Istota polityki socjalnej i jej systemu w teorii ekonomii 1.2. Teoretyczne ujęcie uwarunkowań efektywnego funkcjonowania systemu polityki socjalnej 1.3. Metody badania naukowego uwarunkowań funkcjonowania systemu polityki socjalnej i sposoby pomiaru jej efektywności Oceń Sample rating item

Wybory samorządowe w Polsce 4.33/5 (24)

Wstęp Rozdział I Wybory, prawo wyborcze, samorząd 1.1. Istota wyborów 1.2. Istota samorządu terytorialnego i wyborów samorządowych Rozdział II Wybory samorządowe w świetle kodeksu wyborczego 2.1. Wybory organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 2.1.1. Informacje ogólne 2.1.2. Organizacja wyborów 2.1.3. Komitety wyborcze i kandydaci na radnych 2.1.4. Okręgi wyborcze i obwody głosowania 2.1.5. Komisje wyborcze 2.1.6. […]

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji na przykładzie art. 265 KK 4.47/5 (17)

Wstęp Rozdział 1 Ogólna charakterystyka przestępstw z rozdziału XXXIII KK Rozdział 2 Ochrona informacji niejawnych w polskim porządku prawny 2.1. Rys historyczny regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych 2.2. Charakterystyka ustawy o ochronie informacji niejawnych z 2010 r. Rozdział 3 Charakterystyka prawna przestępstwa z art. 265 KK 3.1. Przedmiot ochrony 3.2. Strona przedmiotowa 3.3. Podmiot przestępstwa […]

Alkoholizm jako narzędzie władzy oraz jako źródło destrukcji społecznej w powojennej Polsce 4.15/5 (26)

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdział 1 Historyczne uwarunkowania funkcjonowania Polski powojennej 1.1. Kształtowanie się władzy i sposób jje sprawowania w okresie PRL………8 1.2.funkcjonowanie społeczne w czasach prl………9 Rozdział 2 Kultura picia alkoholu w okresie PRL 2.1. Kształtowanie potrzeb społecznych w PRL………13 2.2. Społeczne skutki nadmiernego spożywania alkoholu………14 Rozdział 3 Alkoholizm jako społeczny skutek działania władz Okresu […]

Struktura zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I Zarządzanie kryzysowe-podstawowe zagadnienia w świetle literatury przedmiotu 1.1. Pojęcie kryzysu oraz sytuacji kryzysowej……… 5 1.2. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń powodujących sytuacje kryzysowe ………8 1.3. Definicja i istota zarządzania kryzysowego ………10 1.4. Regulacje prawne dotyczące sfery zarządzania kryzysowego w RP……… 16 Rozdział II System zarządzania kryzysowego w Polsce 2.1. Struktura zarządzania kryzysowego w […]

Samorząd województwa – ustrój i zadania 4.27/5 (22)

Wstęp Rozdział I Istota i znaczenie samorządu województwa 1.1. Istota województwa 1.2. Podział terytorialny kraju w ujęciu historycznym 1.3. Historia samorządu terytorialnego w Polsce 1.4. Samorząd województwa – uwagi ogólne Rozdział II Ustrój samorządu województwa 2.1. Sejmik województwa 2.2. Zarząd województwa 2.3. Marszałek województwa 2.4. Urząd marszałkowski Rozdział III Zadania województwa oraz materialne i prawne […]

Ochrona danych osobowych w prawie polskim 4.44/5 (25)

Wstęp Rozdział 1 Wiadomości wprowadzające w ochronę danych osobowych 1.1. Pojęcie danych osobowych i znaczenie ich ochrony 1.2. Źródła prawa w zakresie ochrony danych osobowych 1.3. Organizacja administracji ochrony danych osobowych Rozdział 2 Zasady przetwarzania danych osobowych 2.1. Dopuszczalność przetwarzania danych 2.2. Udostępnianie danych osobowych 2.2. Obowiązki Administratora danych 2.3. Zabezpieczenie danych osobowych Rozdział 3 […]

Straż Graniczna – zagrożenia, metody, realizacja działań przed i po wejściu do strefy Schengen 4.4/5 (15)

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie strefy Schengen Rozdział 2 Charakterystyka Straży Granicznej 2.1. Granice Państwa, jej oznakowanie i podział pogranicza 2.2. Przeznaczenie, zadania i uprawnienia Straży Granicznej Rozdział 3 Zagrożenia w pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej Rozdział 4 Przeciwdziałania zagrożeniom w pracy Straży Granicznej Rozdział 5 Zagrożenia wynikające z pracy funkcjonariusza Straży Granicznej – metodologiczne podstawy badań […]

Świadczenia rodzinne w polskim systemie prawa na przykładzie gminy Cisek 4.29/5 (21)

Wstęp. Rozdział I Pojęcie ogólne świadczeń rodzinnych. 1.1 Geneza świadczeń rodzinnych i ich przeobrażenia 1.2. Regulacja prawa do świadczeń rodzinnych 1.3. Podmioty postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych 1.3.1.Organy prowadzące postępowanie 1.3.2. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia rodzinnego 1.3.3 Podmioty na prawach strony 1.3.3.1. Organizacja społeczna 1.3.3.2. Prokurator 1.3.3.3. Rzecznik Praw Obywatelskich 1.3.3.4. Przedstawiciel ustawowy i […]

Organizacja i funkcjonowanie policji na podstawie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu 4.24/5 (21)

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1 Geneza powstania jednostek policyjnych na świecie. 1.2 Rodzaje Policji w Polsce. 1.3 Cele i zadania Policji. 1.4 Zasady działania Policji. Rozdział II Organizacja Policji w Polsce 2.1 Zarys prawny form działania Policji w Polsce. 2.2 Struktury organizacyjne Policji. 2.2.1 Komendant Główny, jako naczelny organ zarządzający. 2.2.2 Komendant Wojewódzki, jako […]

Prawa i obowiązki pracowników samorządowych 4.45/5 (22)

Wstęp ……….4 Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia z zakresu samorządów terytorialnych 1.1. Historia samorządu terytorialnego………. 6 1.2. Źródła prawa ……….11 1.3. Pojęcie stosunku pracy w samorządzie terytorialnym ……….14 1.4. Pojęcie pracownika i pracodawcy samorządowego………. 15 Rozdział 2. Prawa pracownika samorządowego 2.1. Definicja prawa pracownika samorządowego oraz jej źródła………. 20 2.2. System czasu pracy dla pracowników samorządowych […]

Rola Wydziałów Ruchu Drogowego w zwalczaniu przestępczości na drogach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1. Definicja Policji i jej prawne aspekty funkcjonowania 1.1. Historyczny zarys definicji „Policja” ………… 5 1.2. Geneza i ewolucja instytucji Policji w Polsce ………… 8 1.3. Podstawy prawne funkcjonowania Policji ………… 13 Rozdział 2. Organizacja Policji na podstawie Wydziałów Ruchu Drogowego. 2.1. Rodzaje służb w Policji ………… 16 2.2. Struktura organizacyjna i zasięg […]

Aspekty prawne bezpieczeństwa imprez masowych 4.33/5 (27)

Wstęp……….5 Rozdział I Pojęcie imprezy masowej 1.1 Charakterystyka imprezy masowej………. 7 1.2 Podział imprez masowych ze względu na ich charakter………. 9 1.3 Charakterystyka podstawowych pojęć ……….14 Rozdział II Organizacja i podstawy prawne imprezy masowej 2.1 Zadania i obowiązki organizatora imprez masowych………. 16 2.1.1 Procedura ubiegania się o zezwolenie ……….18 2.1.2 Wydawanie zezwoleń ……….20 2.2 Zadania […]

Współczesne zagrożenia przestępczości zorganizowanej 4.3/5 (27)

Wstęp………3 Rozdział I Przestępczość zorganizowana od strony teoretycznej. 1.1. Prawne i naukowe definicje przestępczości zorganizowanej ………4 1.2. Rys historyczny zorganizowanych struktur przestępczych ………6 1.3. Początki polskich zorganizowanych struktur przestępczych……… 10 Rozdział II Kierunki działania zorganizowanych grup przestępczych. 2.1. Aktualne zagrożenia przestępczości zorganizowanej w Polsce……… 15 2.2 Zorganizowana przestępczość kryminalna ………18 2.3. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna……… 24 […]

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego 4.22/5 (23)

Wstęp Rozdział I Funkcje oraz zadania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego 1.1. Zasada jawności gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego 1.2. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego 1.3. Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego 1.4. Kontrola zarządcza a audyt wewnętrzny – podsumowanie charakteru i zadań Rozdział 2. Audyt śledczy w […]

Odpowiedzialność administracyjnoprawna w ochronie środowiska 4.14/5 (28)

Wstęp Rozdział I Ogólne założenia systemu odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska 1.1. Definicja ochrony środowiska 1.2. Regulacje prawne 1.3. Pojęcie ‚odpowiedzialności prawnej’ i jej typy 1.4. Odpowiedzialność cywilnoprawna w ochronie środowiska 1.5. Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska Rozdział II Administracyjnoprawna odpowiedzialność za szkody w środowisku 2.1. Odpowiedzialność za szkody w środowisku w przepisach prawa wspólnotowego […]