Kategoria: Budżety

Prace z dziedziny Budżety. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Badanie oplacalnosci finansowej laczenia sie przedsiebiorstw na przykladzie przejecia spólki Artman S.A. przez spólke LPP S.A.

Przez administrator

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne aspekty laczenia sie przedsiebiorstw 1.1. Definicje oraz rodzaje fuzji i przejec 1.2. Uregulowania prawne fuzji i przejec przedsiebiorstw 1.3. Cele fuzji i przejec 1.4. Fuzje i przejecia jako strategia rozwoju przedsiebiorstwa Rozdzial II Etapy procesu przejecia przedsiebiorstwa 2.2. Etap przygotowawczy 2.3. Etap negocjacyjny 2.4. Etap realizacji polaczenia 2.5. Etap dostosowawczy i konsolidacji Rozdzial III Opis metody badawczej 3.1. Koncepcja badawcza 3.2. Mierniki sytuacji finansowej przedsiebiorstw przed i po polaczeniu 3.3. Metody wyceny przedsiebiorstwa zastosowane w pracy 3.3.1. Metody majatkowe 3.3.2. Metody dochodowe 3.3.3. Metody mnoznikowe Rozdział IV Wykorzystanie narzedzi analizy finansowej oraz metod wyceny w praktyce 4.1.…

Wpływ podatków dochodowych na dochody budżetu państwa

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Gospodarka budżetowa państwa. 1.1. Pojęcie budżetu państwa i jego funkcje………..5 1.2. Zasady budżetowe………..14 1.3. Cechy budżetu państwa………..25 Rozdział 2. Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce. 2.1. Podzial dochodów budżetowych………..27 2.2. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………..32 Rozdział 3. Podatek dochodowy na tle innych podatków. 3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..50 3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych………..69 3.3. Podatek dochodowy a wpływy ogólem w ujęciu statystycznym………..76 Rozdział 4. Ocena wpływów z tytułu podatków dochodowych na przykładzie Urzędu Skarbowego 4.1. Urzad Skarbowy jako organ pionu podatkowego i jego dochody………..78 4.2. Zestawienie statystyczne dochodów Urzędu Skarbowego………..81 4.3. Ogólna ocena dochodów…

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

Przez administrator

Wstęp………… 6 Rozdział I Charakterystyka samorządu terytorialnego 1.1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………… 10 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania………… 13 1.3. Struktura organizacyjna………… 22 Rozdział II Struktura organizacyjna gminy 2.1. Rada Gminy jako organ stanowiący………… 30 2.2. Wójt jako organ wykonawczy………… 36 2.3. Jednostki pomocnicze gminy………… 41 Rozdział III Zadania gminy i źródła ich finansowania 3.1. Zadania własne i zlecone………… 59 3.2. Budżet gminy………… 63 3.3. Źródła dochodów gminy………… 70 3.3.1. Dochody własne………… 70 3.3.2. Subwencje i dotacje………… 76 3.3.3. Środki unijne………… 81 Rozdział IV Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem gminy 4.1. Istota nadzoru i kontroli………… 83 4.2. Funkcje i kryteria…

Gospodarka finansowa gminy na przykładzie gminy X

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Gmina – zagadnienia ogólne 1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego……….. 6 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania……….. 8 1.3. Organy i zakres działania gminy……….. 12 Rozdział II Dochody i wydatki gminy 2.1. Źródła dochodów gminy……….. 15 2.2. Rozdysponowanie środków z budżetu gminy……….. 22 2.3. Charakterystyka gminy ……….. 29 Rozdział III Ocena realizacji bdżetu w gminie x w latach 2014 – 2016 3.1. Realizacja dochodów i wydatków w budżecie gminnym w latach 2014-2016……….. 35 3.2. Inwestycje finansowane ze środków budżetu gminnego……….. 48 Zakończenie……….. 53 Bibliografia……….. 54

Gospodarka wodno-ściekowa na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział I Cel i zakres pracy……….. 6 Rozdział II Wybrane aspekty prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej 2.1. Charakterystyka wód……….. 7 2.2. Gospodarowanie wodami……….. 9 2.3. Wymagania w zakresie jakości wody na cele bytowo-gospodarcze……….. 11 2.4. Prawne reguły odprowadzania ścieków ……….. 18 Rozdział III Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach mleczarskich 3.1. Woda jako podstawowy czynnik stosowany w przetwórstwie mleczarskim……….. 16 3.2. Charakterystyka ścieków z przemysłu mleczarskiego……….. 20 3.3. Metody unieszkodliwiania ścieków mleczarskich……….. 40 Rozdział IV Charakterystyka okręgowej spółdzielni mleczarskiej w XYZ 4.1. Historia, zatrudnienie i struktura organizacyjna……….. 30 4.2. Profil produkcji i usług……….. 33 4.3. Instalacje i urządzenia zakładu……….. 37 4.4. Stan…

Problem deficytu budżetowego i długu publicznego

Przez administrator

Streszczenie……….1 Summary………. 3 Wstęp………. 9 Rozdział 1 Polityka fiskalna. zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego 1.1. Budżet państwa. Dochody i wydatki……….11 1.2. Polityka fiskalna w Polsce ……….21 1.3. Pojęcie deficytu budżetowego………. 26 1.4. Pojęcie długu publicznego ……….29 1.5. Zagrożenia wynikające z pojawienia się procesu długu i deficytu w gospodarce kraju……….33 Rozdział 2 Makroekonomiczne następstwa pojawienia się deficytu budżetowego i długu publicznego 2.1. Deficyt budżetowy, a deficyt sektora finansów publicznych……….38 2.2. Dług publiczny, a zjawisko inflacji w gospodarce……….43 2.3. Pozycja sfery finansowej krajów członkowskich strefy euro……….55 Rozdział 3 Poziom deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce w latach 2012-2016 3.1. Zjawisko…

Ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Krakowa w latach 2014-2016

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Samorząd terytorialny w Polsce 1.1. Istota i geneza samorządu terytorialnego w Polsce……….6 1.2. Organizacja samorządu terytorialnego……….9 1.3. Zadania samorządu terytorialnego……….12 1.4. Nadzór nad samorządem terytorialnym……….17 Rozdział II Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.1. Istota budżetu samorządowego……….19 2.2. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego……….23 2.3. Procedura tworzenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego……….27 2.4. Równowaga budżetowa……….30 Rozdział III Budżet Miasta Krakowa 3.1. Charakterystyka Miasta Krakowa……….34 3.2. Realizacja budżetu za 2014 rok……….36 3.3. Wykonanie budżetu za 2015 rok……….41 3.4. Kierunki rozwoju Miasta Krakowa w roku 2016……….45 Zakończenie……….52 Bibliografia……….54 Wykaz aktów prawnych……….55 Spis rysunków, schematów, tabel, wykresów……….56 Spis załączników……….57

Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w latach 2014-2020

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Istota, specyfika i rola samorządu terytorialnego ………..4 1.2. Pojęcie i zakres finansów samorządu terytorialnego ………..9 1.3. Budżet jako kluczowy instrument gospodarki finansowej JST ………..12 1.4. Źródła finansowania samorządu terytorialnego……….. 17 Rozdział II Fundusze europejskie jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 2.1. Europejska polityka regionalna – istota, cele i instrumenty ………..21 2.2. Fundusze strukturalne UE – kluczowy instrument wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego……….. 25 2.2.1. Istota, pojęcie i zasady funduszy strukturalnych ………..25 2.2.2. Klasyfikacja i charakterystyka funduszy strukturalnych ………..27 2.3. Fundusze Europejskie – jako bezzwrotne źródła finansowania rozwoju samorządów……….. 31…

Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla państw Afryki Subsaharyjskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju zagadnienia wstępne 1.1. Pojęcie pomocy rozwojowej…………13 1.2. Historia współpracy rozwojowej…………16 1.3. Formy pomocy rozwojowej…………21 1.4. Współczesna architektura międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.23 1.5. Efektywność Oficjalnej Pomocy Rozwojowej…………28 Rozdział II Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej 2.1. Unia Europejska jako dawca oficjalnej pomocy rozwojowej…………31 2.2. Źródła finansowania rozwoju przez Unię Europejską…………40 2.2.1. Finansowanie budżetowe…………40 2.2.2. Finansowanie pozabudżetowe…………46 2.2.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju…………47 2.2.2.2. Europejski Bank Inwestycyjny …………51 Rozdział III Współpraca rozwojowa unii europejskiej z państwami Afryki Subsaharyjskiej 3.1. Podstawy prawne współpracy Unii Europejskiej z państwami Afryki Subsaha-ryjskiej…………56 3.2. Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla państw Afryki Subsaharyj-skiej…………65…

Analiza formalno-finansowych aspektów dokumentacji wynagrodzeń kadrowych w wybranej jednostce budżetowej

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Formalno – prawne aspekty realizacji wynagrodzeń oraz dokumentacji kadrowopłacowej 1.1 Istota i funkcje wynagrodzeń……….. 7 1.2 Zasady różnicowania wynagrodzeń ………..10 1.3 Elementy dokumentacji kadrowo-płacowej……….. 12 1.3.1 Teczki akt osobowych jako środek prowadzenia i kompletowania dokumentacji ………..13 1.3.2 Sporządzanie stosownych umów ………..15 1.3.3 Sposoby ewidencji czasu pracy i urlopów……….. 21 1.3.4 Zasady sporządzania list płac……….. 26 Rozdział II Zasady ewidencji księgowej wynagrodzeń i ich pochodnych 2.1 Elementy składowe podstawy wynagrodzenia……….. 29 2.2 Rodzaje narzutów na wynagrodzenie ………..31 2.3 Synteza ewidencji księgowej wynagrodzeń i ich pochodnych……….. 36 Rozdział III Ocena zasad ewidencji wynagrodzeń za pracę w badanej jednostce budżetowej…

Samorząd terytorialny, jako wytwórca dóbr publicznych na przykładzie komunikacji miejskiej m. st. Warszawy

Przez administrator

Wstęp ………..7 Rozdział 1 Rynek i jego funkcjonowanie 1.1. Zawodność rynku ………..10 1.2. Dobra publiczne ………..12 1.3. Zjawisko „jazdy na gapę” oraz efektów zewnętrznych……….. 14 1.4. Państwo i samorząd terytorialny a zawodność rynku ………..16 Rozdział 2 Samorząd terytorialny i jego zadania 2.1. Podstawy prawne oraz działanie samorządu terytorialnego……….. 20 2.2. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego ………..23 2.2.1. Jednostki budżetowe……….. 24 2.2.2. Zakłady budżetowe ………..25 2.2.3. Fundusze celowe ………..26 2.2.4. Podmioty zależne ………..26 2.3. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego……….. 26 2.4. Rola przedsiębiorstw komunalnych, jako podmiotu zapewniającego dostęp do dóbr publicznych ………..28 2.4.1. Funkcje przedsiębiorstw komunalnych ………..28 2.4.2. Przedsiębiorstwa sieciowe……….. 29 2.4.3.…

Znaczenie podatku od towarów i usług dla budżetu państwa

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług 1. Geneza, pojęcie i rola VAT dla Budżetu Państwa 2. Podmioty podlegające opodatkowaniu 3. Przedmiotowy zakres opodatkowania 4. Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z opodatkowania Rozdział 2 Funkcjonowanie podatku od towarów i usług 1. Rodzaje dokumentów księgowych a) dokument księgowy b) faktura c) e-faktura d) faktura korygująca 2. Budowa deklaracji podatku od towarów i usług 3. Odliczenie i zwrot podatku 4. Sankcje dla nierzetelnych podatników Rozdział 3 Wpływ podatku VAT i jego regulacji prawnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Przyczyny oraz skutki uchylania się od opodatkowania podatkiem od…

Wdrożenie budżetu obywatelskiego jako innowacji organizacyjnej w urzędzie miasta

Przez administrator

Wstęp………..6 Rozdział I Teoretyczne aspekty wdrażania Budżetu Obywatelskiego jako innowacji w sektorze publicznym 1.1 Istota i pojęcie innowacji w sektorze publicznym……….. 9 1.1.1 Pojęcie Innowacji……….. 9 1.1.2 Typologia Innowacji……….. 11 1.1.3 Proces innowacyjny……….. 12 1.2 Budżet Obywatelski jako innowacja w sektorze publicznym……….. 15 1.2.1 Główne założenia budżetu obywatelskiego ………..15 1.2.2 Cechy Budżetu Obywatelskiego……….. 16 1.3 Proces wdrożenia innowacji a proces wdrożenia budżetu obywatelskiego………… 18 1.4 Podsumowanie……….. 23 Rozdział II Analiza wdrożenia BO jako innowacji 2.1 Metodyka Badań……….. 24 2.1.1 Metoda badawcza i narzędzie badawcze……….. 24 2.2 Wdrożenie BO w Legnicy – studium przypadku……….. 26 2.2.1 Charakterystyka BO jako innowacji……….. 26…

Bioinformatyka UW – doświadczenie, jakość, potencjał.

Przez administrator

Rozdział I Terminologia i określenie problemu badawczego 1.1. Podstawowe założenia………….2 1.2. Metodologia pracy ………….2 1.3. Studia zamawiane………….4 Rozdział II Zagadnienia teoretyczne 2.1 Program Kapitał Ludzki………….6 2.2.Opis Priorytetu IV – Szkolnictwo wyższe i nauka………….7 2.3 Poddziałanie: 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Kapitał Ludzki………….9 2.4 Matryca logiczna (Opis metody PCM (“Project Cycle Management”)………….10 Rozdział III Opis projektu 3.1. Doświadczenie i potencjał projektodawcy………….13 3.2. Analiza interesariuszy………….14 3.3 Analiza problemu………….20 3.4 Analiza celów………….22 3.5 Analiza strategii………….24 3.6 Matryca logiczna………….26 3.7 Budżet i harmonogram………….30 3.7.1 Budżet ………….30 3.7.2 Harmonogram………….46 Zakończenie………….47 Bibliografia………….48

Znaczenie podatku od czynności cywilnoprawnych w budżecie gminnym

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podatki jako danina publiczna 1. Dochody publiczne i daniny publiczne – zagadnienia terminologiczne 2. Pojęcie i konstrukcja podatku 3. Funkcje podatków 4. Zasady podatkowe 5. System podatkowy 6. Społeczno-gospodarcze implikacje podatków Rozdział II Podatek od czynności cywilnoprawnych 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 2. Obowiązek podatkowy 3. Podstawa opodatkowania 4. Stawki podatkowe 5. Zwolnienia od podatku 6. Zapłata i pobór podatku 7. Zwrot podatku 8. Właściwość organów podatkowych Rozdział III Budżet gminy – charakterystyka 1. Budżet gminy, uchwała budżetowa – konstrukcja i charakterystyka 2. Procedura budżetowa w gminie 3. Realizacja budżetu w gminie 4. Budżet a wieloletnia prognoza…

Rozwój infrastruktury w gminie XYZ w latach 2014-2018 jako determinant poprawy jakości życia mieszkańców

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział 1 Istota samorządu terytorialnego 1.1. Typologia zadań samorządu terytorialnego ……..7 1.2. Zasady funkcjonowania samorządów…….. 11 1.3. Struktura terytorialna samorządu ……..14 Rozdział 2 Gmina XYZ w ujęciu historycznym i administracyjnym 2.1. Rys historyczny ……..18 2.2. Ogólna charakterystyka gminy XYZ…….. 19 2.3. Budżet Gminy XYZ w latach 2014-2018 ……..22 2.3.1. Źródła dochodów i przychodów gminy…….. 22 2.3.2. Klasyfikacja wydatków i rozchodów gminy ……..27 2.4. Finansowanie zewnętrzne inwestycji gminnych ……..32 Rozdział 3 Inwestycje w Gminie XYZ w latach 2014-2018 3.1. Potrzeby inwestycyjne gminy XYZ ……..35 3.2. Inwestycje w gminie XYZ w latach 2014-2018 ……..37 3.3. Inwestycje gminne a jakość życia mieszkańców……..…

Projekt organizacji gospodarstwa agroturystycznego

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Charakterystyka działalności agroturystycznej 1.1. Turystyka wiejska a agroturystyka……….. 6 1.2. Funkcje agroturystyki……….. 8 1.3. Przestrzeń agroturystyczna i jej elementy……….. 12 1.4. Prognozy i możliwości dla rozwoju działalności agroturystycznej w Polsce……….. 15 Rozdział II Wymagania prawne i lokalizacyjne dla świadczenia usług agroturystycznych 2.1. Problematyka rozpoczęcia działalności agroturystycznej – informacje ogólne ………..19 2.2. Lokalizacja działalności agroturystycznej ………..20 2.3. Standardowa oferta……….. 23 2.4. Nakłady inwestycyjne na agroturystykę ………..26 2.5. Podstawy prawne działalności agroturystycznej……….. 30 2.5.1. Formy prawne podmiotów w agroturystyce ………..30 Rozdział III Biznesplan gospodarstwa agroturystycznego 3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ………..37 3.1.2 Nazwa i znak Gospodarstwa Agroturystycznego „Dworek nad Wkrą”………..…

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu działań marketingowych w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Określenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przesłania………14 1.3.4 Wybór kanałów komunikacji………16 1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18 1.3.6 Wybór instrumentów promocji-mix………20 1.3.7 Pomiar skutków promocji………23 1.3.8 Koordynacja działań promocyjnych………23 Rozdział II Instrumenty kompozycji promocyjnej………25 2.1 Reklama………25 2.1.1 Rodzaje reklamy………28 2.1.2 Cele reklamy………29 2.1.3 Środki reklamy………30 2.2 Sprzedaż osobista………35 2.3 Promocja uzupełniająca………40 2.3.1 Cele i zadania promocji uzupełniającej………42 2.3.2 Środki promocji uzupełniającej………44 2.3.3 Promocja konsumencka i jej narzędzia………44 2.3.4 Promocja handlowa i jej…

Wpływy i wydatki w jednostce budżetowej na przykładzie Oddziału Doradztwa Rolniczego

Przez administrator

Wstęp ……… 2 Rozdział I. Organizacja Ośrodków Doradztwa Rolniczego 1. Organizacja i zarządzanie……… 3 Rozdział II. Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej 1. Pojęcie budżetu……… 8 2. Klasyfikacja budżetowa……… 11 3. Układ wykonawczy, plan finansowy ………12 4. Jednostki budżetowe ………13 5. Klasyfikacja i sprawozdawczość budżetowa ………15 6. Ogólne zasady klasyfikacji budżetowej……… 17 7. Klasyfikacja paragrafowa wydatków……… 19 8. Rachunkowość jednostek sektora publicznego……… 21 9. Zadania jednostek prowadzących rachunkowość budżetową ………22 10. Obsługa bankowa……… 24 11. Dysponenci środków budżetowych ………24 12. Ewidencja wydatków budżetowych ………25 13. Organizacja sprawozdawczości budżetowej……… 26 Rozdział III. Realizacja wpływów i wydatków w WODR 1. Dochody ………30 2.…

Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej 1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy ………8 2. Przyczyny bezrobocia ………14 3. Klasyfikacja bezrobocia ………17 4. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia ………22 Rozdział II. Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych państwa przeciwdziałaj±cych bezrobociu 1. Programy rynku pracy dla redukcji bezrobocia……… 27 2. Dochody i wydatki Funduszu Pracy ………34 2.1. Dochody Funduszu Pracy……… 34 2.2.Wydatki Funduszu Pracy ………37 2.2.1 Aktywne formy Funduszu Pracy ………37 2.2.2. Pasywne formy Funduszu ………42 3. Gromadzenie i wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych………46 3.1. Źródła pozyskiwania środków dla Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych………47 3.2. Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu…