Kategoria: Budżety

Prace z dziedziny Budżety. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Status organu stanowiąco-kontrolnego w gminie 4.41/5 (22)

Wstęp……….4 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1.1 Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego……….5 1.2 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego……….8 1.3 Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego……….13 1.4 Gmina w strukturze samorządu terytorialnego – charakterystyka ogólna……….15 Rozdział II Wybór, organizacja i zasady funkcjonowania organu stanowiąco-kontrolnego w gminie oraz odwołanie rady gminy……….19 2.1 Zasady wyboru organu stanowiąco-kontrolnego w gminie……….19 2.2 […]

Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ 4.21/5 (24)

Cel i zakres pracy ………3 Wprowadzenie ………4 Rozdział 1 Ustrój samorządu terytorialnego       1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5 2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6 3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7 4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13 Rozdział 2 Sprawowanie władzy w gminie       1. Wybory………15 2. Rada gminy jako […]

Wpływy i wydatki w jednostce budżetowej na przykładzie Oddzialu Doradztwa Rolniczego 4.61/5 (33)

Wstęp ……… 2 Rozdzial I. Organizacja Ośrodków Doradztwa Rolniczego 1. Organizacja i zarzadzanie……… 3 Rozdzial II. Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej 1. Pojecie budżetu……… 8 2. Klasyfikacja budżetowa……… 11 3. Uklad wykonawczy, plan finansowy ………12 4. Jednostki budżetowe ………13 5. Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa ………15 6. Ogólne zasady klasyfikacji budżetowej……… 17 7. Klasyfikacja paragrafowa wydatków……… […]

Rola podatku dochodowego w budżecie państwa 4.3/5 (50)

Rozdzial 1. Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia 1. Pojecie i funkcje budżetu państwa……….3 2. Zasady polityki budżetowej……….10 3. Podatki jako źródłogromadzenia dochodów budżetowych……….23 4. Wydatki budżetu państwa……….33 5. Deficyt budżetowy……….38 Rozdzial 2 Charakterystyka i konstrukcja podatków dochodowych 1. Podatek dochodowy od osób prawnych………..39 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..44 3. Karta podatkowa […]

Dochody podatkowe i niepodatkowe gminy na przykładzie XYZ 4.41/5 (46)

Wstęp ……… 3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka organów lokalnych – funkcje i kompetencje. 1. Podstawowe funkcje organów lokalnych ……… 5 1.1. Prawnofinansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……… 9 1.2. Zadania gospodarcze samorządu terytorialnego ……… 12 2. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 15 2.1. Samorzad terytorialny ……… 15 2.2. Władze gminy ……… 18 2.3. […]

Rynek obligacji skarbowych w Polsce i wybrane rynki zagraniczne. 4.41/5 (39)

Wstęp …….. 4 Rozdzial I. Pojecie i klasyfikacja obligacji 1. Pojecie obligacji………6 2. Klasyfikacja obligacji ……… 8 2.1 Podzial obligacji z uwagi na emitenta……… 8 2.2 Podzial obligacji z uwagi na rynek emisji………9 2.3 Obligacje zabezpieczone i bez zabezpieczen……… 9 2.4 Podzial obligacji z punktu widzenia ogólnych kryteriów dopuszczania papierów wartosciowych do publicznego obrotu w […]

Dotacje celowe gminy jako źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego 4.35/5 (37)

Wstęp Rozdzial I. Gmina podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny 1.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego 1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego. Rozdzial II. Mechanizmy funkcjonowania dotacji celowych gmin 2.1 Dotacje celowe jako dodatkowa forma finansowania działalności gmin 2.2 Istota dotacji […]

Wydatki samorządu powiatowego a usługi publiczne na przykładzie powiatu XYZ. 4.37/5 (43)

Wstęp………3 Rozdzial I. Wydatki samorzadów………5 1. Istota i rodzaje wydatków publicznych………7 2. Racjonalizacja wydatków………20 3. Równowaga budżetowa………28 4. Dlug publiczny i polityka fiskalna………31 Rozdzial II. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego………37 1. Pozycja, wladze i zadania powiatu……… 41 2. Mienie i dochody powiatu………48 3. Prezentacja powiatu XYZ………52 4. Dochody i struktura wydatków………57 Rozdzial III. Analiza wydatków […]

Możliwości zwiększenia dochodów budżetu gminy z podatków i oplat lokalnych na przykładzie gminy XYZ. 4.2/5 (59)

Wstęp Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Administracja publiczna. 1.1.1. Administracja terenowa. 1.1.2. Administracja samorzadowa. 1.2. Samorzad gminy i jego zadania. 1.3. Władze i organy gminy. 1.4. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy. 1.5. Mienie komunalne nalezace do gminy. 1.6. Nieruchomości niekomunalne znajdujace się na terenie gminy. Rozdzial II. Gospodarka finansowa gminy. 2.1. Zasady […]

Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001. 4.43/5 (44)

Wstęp Rozdzial I. Istota i zadania samorządu terytorialnego 1. Istota samorządu terytorialnego 2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP 3. Zakres działania i zadania gminy 4. Struktura samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa 5. Ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce Rozdzial II. Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy 1. Budżet gminy 2. Rodzaje […]

Wpływ czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu pilskiego w latach 1990-2005. 3.77/5 (13)

Wstęp………5 Rozdzial I Samorzad terytorialny 1.1 Pojecie samorządu terytorialnego ………7 1.2 Spoleczno-ekonomiczne warunki działania samorządu terytorialnego od 1990 roku ………8 1.3 Gmina……… 10 1.3.1 Pojecie gminy……… 10 1.3.2 Organy gminy……… 10 Rozdzial II Charakterystyka gmin powiatu xyz Rozdzial III Analiza wpływu czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu xyz w latach 1990-2005 […]

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie gminy i miasta XYZ. 4.34/5 (41)

Wstęp……… 4 Rozdział I Teoretyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce 1.1. Istota samorządu terytorialnego ………6 1.2. Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego……… 10 1.2.1. Pojęcie gminy……… 11 1.2.2. Osobowość prawna gminy ………11 1.3. Zakres działania i podstawowe zadania gminy……… 14 1.3.1. Zadania własne gminy ………15 1.3.2. Zadania zlecone ………17 1.4. Władze gminy……… 20 1.4.1. Rada […]

Gospodarka jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ. 4.38/5 (45)

Wstęp……… 4 Rozdzial I. Struktura i organizacja wladz gminy 1.1 Charakterystyka gminy XYZ ………7 1.2 Organizacja działalności Rady gminy ………10 1.3 Sklad Zarzadu gminy……… 16 1.4 Działalność Urzędu gminy ………18 Rozdzial II. Zadania i zakres inwestycji gminy XYZ 2.1 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w świetle Ustawy o samorzadzie gminnym……… 23 2.2 Zadania wlasne i zlecone ………24 […]

Budżet lokalny na przykładzie miasta XYZ. 4.33/5 (43)

Wstęp……….5 Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia budżetu. 1.1. Rys historyczny budżetu………. 7 1.2. Definicja budżetu ……….11 1.3. Opracowywanie i wykonanie budżetu………. 17 1.4. Struktura dochodów i wydatków………. 22 Rozdzial II. XYZ w ujęciu gospodarczym. 2.1. Ogólna charakterystyka miasta XYZ………. 27 2.2. Uwarunkowania gospodarcze ……….29 2.3. Struktura mienia komunalnego ……….37 2.4. Dynamika gospodarcza miasta ……….42 Rozdzial III. […]

Gospodarka finansowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ. 4.24/5 (50)

Wstęp………….3 Rozdzial I. Uwarunkowania funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego 1.1 Uwarunkowania prawne samorządu…………. 5 1.2 Zadania gminy…………. 6 1.3 Prawno-finansowe podstawy działalności gminy ………….11 1.4 Źródła dochodów i kierunki wydatków…………. 12 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1 Uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego ………….26 2.2 Podstawowe priorytety w strategii rozwoju gminy ………….29 2.3 Działalność inwestycyjna gminy w latach 2000-2006 […]

Budżet gminy narzędziem budowy strategii na podstawie gminy XYZ w latach 2003-2006. 4.34/5 (58)

1. Wprowadzenie…………2 2. Cel i zakres pracy 3. Materialy zródlowe i metody badan Rozdzial I. Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego…………7 1.1 Pojecie i rola samorządu terytorialnego 1.2 Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa 1.3 Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego 1.4 Sprawozdanie nadzoru nad dzialalnoscia gminy Rozdzial II. Budżet gminy rocznym planem gospodarki […]

Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2005-2007. 4.2/5 (49)

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5 1.2. Struktura organizacyjna gminy ………..13 1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 21 Rozdzial II. Budżet gminy 2.1. Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania ………..29 2.2. Zasady uchwalania budżetu (procedura budżetowa)……….. 35 2.3. Wykonanie i kontrola budżetu ………..39 Rozdzial III. Charakterystyka dochodów […]

Analiza dochodów budżetowych gminy XYZ w latach 2004-2006. 4.33/5 (36)

Wstęp ……….2 Rozdzial I. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego ……….4 1.2. Podstawowe zadania gminy………. 12 1.3. Struktura organizacyjna gminy ……….17 Rozdzial II. Charakterystyka budżetu gminy 2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu………. 26 2.2. Pojecie dochodów i wydatków gminy………. 32 2.3. Zasady budżetowe ……….35 2.4. Proces tworzenia i realizacji […]

Inwestycje samorządowe województwa swietokrzyskiego w latach 2002-2007. 4.3/5 (40)

Wstęp………. 2 Rozdzial I. Pojecie, rola i funkcje inwestycji samorzadowych 1.1 Definicja samorzadów ……….4 1.2 Definicja inwestycji ……….6 1.3 Pojecie, rola i funkcje inwestycji samorzadowych ………. 9 Rozdzial II. Charakterystyka gospodarcza województwa swietokrzyskiego ……….10 Rozdzial III. Opis inwestycji samorzadowych województwa swietokrzyskiego w latach 2002-2007 3.1 Inwestycje naplywowe ……….18 3.2 Inwestycje pozyskane z Unii Europejskiej………. 23 […]

Sprawozdawczość budżetowa na przykładzie UOKiK. 4.28/5 (57)

Wstęp Rozdzial I. Teoretyczne podstawy funkcjonowania jednostek budżetowych 1.1 Podstawowe zagadnienia dotyczace jednostek budżetowych 1.2 Likwidacja jednostki budżetowej 1.3 Organizacja rachunkowosci budżetowej 1.4 Zasady rachunkowosci budżetowej jednostek budżetowych Rozdzial II.Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej 2.1 Pojecie budżetu 2.2 Klasyfikacja budżetowa 2.3 Uklad wykonawczy, plan finansowy 2.4 Jednostki budżetowe 2.5 Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa 2.6 Klasyfikacja […]

Dochody i wydatki gminy XXX w latach 2003-2005. 4.45/5 (42)

Wstęp ……..2 Rozdzial 1.Wybrane zagadnienia finansów publicznych 1.1.Teorie finansów publicznych ……… 3 1.2.Funkcje finansów publicznych………7 1.3.Zjawiska finansowe ……… 10 1.4.BudSet państwa i jego tworzenie……… 14 1.5.BudSety samorzadowe…….. 21 Rozdzial 2.Charakterystyka dochodów budżetu. 2.1.Udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych …….. 26 2.2.Dochody wlasne gminy ……… 28 2.2.1.Podatki samorzadowe…….. 28 2.2.2.Dochody z oplat […]

Kształtowanie się dochodów i wydatków w gminie XYZ w latach 2006-2008. 4.53/5 (34)

Wstęp………. 3 Rozdzial 1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Istota samorządu terytorialnego………. 5 1.2 Struktura organizacyjna gminy………. 10 1.3 Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….12 Rozdzial 2 Budżet gminy 2.1 Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania……….15 2.2 Zasady uchwalania budżetu gminy (procedura budżetowa)……….17 2.2 Wykonanie i kontrola budżetu……….19 2.3 Źródła zasilania budżetu gminy……….22 2.4 Charakterystyka […]

Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2003-2006. 4.39/5 (46)

Wstęp ……… 4 Rozdzial I. Zasady funkcjonowania i zadania gmin. 1.1. Zasady funkcjonowania gminy ……… 6 1.2. Zadania gminy i jej zakres działania ……… 9 1.3. Władze gminy ……… 14 1.4. Zarządzanie finansami w gminie ……… 17 Rozdzial II. Finansowanie zadan samorządu gminy XYZ. 2.1. Charakterystyka gminy XYZ ……… 22 2.2. Organy gminy XYZ ……… […]

Budżet gminy XYZ jako instrument rozwoju lokalnego. 4.41/5 (41)

Wstęp………4 Rozdzial I. Istota i charakterystyka finansów publicznych. 1. Finanse publiczne………6 2. Pojecie budżetu i jego istota………8 3. Finanse samorządu terytorialnego………10 3.1. Finanse województwa………13 3.2. Finanse powiatu………17 3.3. Finanse gminy………21 4. Budżet gminy………28 Rozdzial II. Charakterystyka i organizacja gminy XYZ. 1. Polozenie geograficzne i administracyjne………33 2. Warunki przyrodnicze………34 2.1. Klimat………34 2.2. Gleby………35 2.3. Wody………36 2.4. […]

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce. 4.36/5 (47)

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce. Wstęp……… 4 Rozdział 1. Podatki i opłaty lokalne elementem systemu podatkowego w Polsce 1. Pojęcie i rodzaje podatków lokalny……… 7 1.1. Podatek od nieruchomości……… 9 1.2. Podatek rolny……… 10 1.3. Podatek leśny……… 13 1.4. Podatek od środków transportowych……… 15 1.5. Podatek od posiadania psów […]

Gospodarka finansowa gmin w Polsce na podstawie gminy XYZ. 4.37/5 (41)

Wstęp Rozdzial I. Istota i cechy samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie samorządu terytorialnego. 1.2. Historia samorządu terytorialnego na ziemiach polskich. 1.3. Reaktywowanie i rozwój samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989. 1.4. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Rozdzial II. Zadania gmin w Polsce a problem zródel finansowania. 2.1. Budżet jako narzedzie zarządzania finansami gminy. 2.2. […]

Inwestycje komunalne na przykładzie Gminy XYZ 4.43/5 (40)

Wstęp……….5 Rozdzial I Gmina – podstawowa jednostka w systemie administracji publicznej 1. Istota i podstawy prawne samorządu gminy……….8 2. Zadania gminy i jej kompetencje ……….11 3. Gospodarka finansowa gminy………. 14 Rozdzial II Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy 1. Definicja inwestycji i ich podzial……….28 2. Zasady i źródła finansowania inwestycji………. 35 3. Finansowani inwestycji gminy………. […]

Próba oceny wykorzystania środków UE przez gmine XYZ. 4.48/5 (48)

Wstęp……..3 Rozdzial I. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na realizacje zadan Finansowych przez gmine. 1.1 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego……5 1.2 Zasady i Cele Polityki UE………7 1.3 Charakterystyka Funduszy Strukturalnych………10 1.3.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)……….10 1.3.2 Europejski Fundusz Spoleczny (EFS)………12 1.3.3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ……..13 Rozdzial II. Finansowa Gospodarka Gminy. 2.1 Charakterystyka […]

Dodatki mieszkaniowe jako zadanie gminy. 4.29/5 (42)

Wstęp………3 Rozdzial I Pojecie i cechy samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzglednieniem gminy 1. Pojecie i cechy samorządu terytorialnego………5 2. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego zaspokajajaca potrzeby spolecznoscilokalnej w zakresię potrzeb mieszkaniowych………10 3. Podmioty i obszary polityki społecznej w gminie………13 Rozdzial II Kształtowanie gospodarki i polityki mieszkaniowej jako zadania gminy 1. Pojecie mieszkania i potrzeb […]

Budżet gminy samorządowej w Polsce. 4.27/5 (56)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Definicja samorządu lokalnego oraz jego funkcje 1.1. Zadania wlasne i zlecone………..6 2. Organy gminy………..9 1.2.1. Urzad gminy………..9 1.2.2. Rada gminy………..10 1.2.3. Organ wykonawczy………..12 Rozdzial II. Budżet podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 2.1. Sporzadzenie i wykonanie budżetu………..15 2.2. Klasyfikacja dochodów i wydatków………..24 2.3. Kontrola i nadzór nad dzialalnoscia finansowa………..27 Rozdzial III. Źródła dochodów w […]

Budżet jako plan działalności finansowej państwa. 4.53/5 (55)

Wstęp …………3 Rozdzial I Budżet Panstwa 1.1. Pojecie budżetu państwa …………5 1.1.1. Definicja budżetu państwa …………5 1.2. Zasady budżetu państwa …………7 1.1. 2. Funkcje budżetu państwa …………9 1.2. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej …………12 1.3. Procedura budżetowa…………. 13 1.3.1. Opracowanie projektu budżetu państwa …………13 1.3.2. Uchwalenie budżetu państwa …………14 1.3.3. Wykonanie budżetu państwa………… 16 1.3.4. Kontrola […]

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ. 4.32/5 (47)

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego………6 1.2. Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego………10 1.3. Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy………14 1.4. Źródła dochodów gminy………18 Rozdzial II. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w świetle badan 2.1. Zalozenia metodologiczne pracy………21 2.2. Charakterystyka badanego podmiotu………23 2.3. Analiza SWOT………28 Rozdzial III. zarzadzanie finansami […]

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Miejskiej XYZ. 4.43/5 (46)

Wstęp ………3 Rozdzial I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1. Podzial terytorialny i geneza samorządu terytorialnego………. 5 2. Zakres działania i zadania gminy ……….10 3. Funkcjonowanie gmin w systemie finansów publicznych………. 18 Rozdzial II Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 1. Gospodarka budżetowa gmin ………. 24 2. Procedura uchwalania budżetu gminy i jego zmiany………. […]

Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach. 4.43/5 (37)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Istota i zadania samorządu terytorialnego……….6 1.1. Istota samorządu terytorialnego i zasady jego funkcjonowania 1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP 1.3. Zakres działania i zadania gminy 1.4. Struktura organizacyjna gminy Rozdzial II. Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy……….26 2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu 2.2. Zasady budżetowe 2.3. Opracowanie projektu oraz […]

Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyz 4.29/5 (48)

Streszczenie Rozdzial 1. Charakterystyka gminy xyz 1.1. Historia i ogólne wiadomosci o gminie xyz 1.2. Znaczenie sportu w gminie xyz Rozdzial 2. Rekreacja w teorii 2.1. Rekreacja ruchowa i zdrowotna – pojecia 2.2. Rekreacja ruchowa 2.3. Podzial form rekreacji 2.4. Koncepcje rekreacji Rozdzial 3. Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyz 3.1. Finansowanie obiektów sportowych i […]

Publicznoprawne dochody gmin na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010. 4.51/5 (41)

Rozdzial I Gospodarka finansowa gminy 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2. Procedura budżetowa jednostki samorządu terytorialnego 3. Nadzór nad dzialalnoscia finansowa jednostek samorządu terytorialnego Rozdzial II Konstrukcja podatku od nieruchomosci 1. Przedmiot opodatkowania 2. Podatnicy podatku od nieruchomosci 3. Podstawa opodatkowania 4. Powstanie i wygasanie obowiazku podatkowego 5. Wylaczenia i zwolnienia podatkowe 6. Ewidencja podatkowa […]

Emisja obligacji komunalnych jako sposób pozyskania środków na finansowanie zadan wlasnych gminy. 4.4/5 (43)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Charakterystyka zadan wlasnych gmin. 1.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………5 1.2. Zadania gmin………11 1.3. Źródła dochodów gmin przeznaczone na realizacje zadan wlasnych………15 Rozdzial 2. Obligacje komunalne jako źródło finansowania inwestycji w gminach. 2.1. Istota i znaczenie obligacji komunalnych………33 2.2. Rodzaje obligacji komunalnych………40 2.3. Prawne aspekty zwiazane z emisja i obrotem obligacji komunalnych […]

Realizacja i finansowanie usług społecznych w gminie XYZ 4.39/5 (36)

Wstęp………4 Rozdzial I Organizacyjne i funkcjonalne podstawy samorządu terytorialnego. 1.1. Istota i rola samorządu terytorialnego w demokratycznym panstwie…………6 1.2. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego…………9 1.3. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce…………13 1.4. Zadania samorządu gminnego i formy organizacyjno-prawne ich realizacji…………16 Rozdzial II. Rola samorządu gminnego w procesię swiadczenia usług spolecznych. 2.1. Istota i klasyfikacja usług publicznych…………22 […]

Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008. 4.48/5 (40)

Wstęp…………2 Rozdzial I Budżet państwa w Polsce. 1.1. Tryb opracowania budżetu…………5 1.2. Równowaga budżetowa – deficyt budżetowy i dlug publiczny…………13 1.3. Wydatki i dochody budżetu państwa…………16 1.4. Funkcje budżetu państwa…………18 Rozdzial II Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa. 2.1. Podatki bezpośrednie…………22 2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych…………23 2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych…………33 2.2. Podatki pośrednie…………39 […]

Finanse gminy na podstawie gminy XYZ. 4.39/5 (44)

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Gmina. 1.1. Gmina……….6 1.2. Zadania Gminy……….7 1.3. Władze Gminy……….9 1.4. Nadzór nad gmina……….10 Rozdzial 2 Budżet Gminy. 2.1. Budżet gminy i jego cechy……….12 2.2. Budżet jako instrument zarządzania……….12 2.3. Budżet gminy jako roczny plam finansowy……….14 2.4. Klasyfikacja dochodów gminy……….14 2.5. Klasyfikacja wydatków gminy……….18 Rozdzial 3 Finanse gminy na podstawie gminy xxx. 3.1.Charakterystyka […]

Podatki lokalne w budżecie miasta. 4.33/5 (51)

Streszczenie………..3 Slowa kluczowe………..3 Wstęp ………..4 Rozdzial I . Ogólna charakterystyka podatków 1. Pojecie i istota podatku………..5 2. Funkcje podatków. ………..6 3. Podstawa opodatkowania. ………..7 4. Stawki podatkowe. ………..9 5. Granice opodatkowania. ………..13 Rozdzial II. Podatki i opłaty stanowiace dochody budżetów samorzadowych 1. Podatek rolny ………..17 2. Podatek lesny ………..20 3. Podatek od nieruchomosci………..21 4. Podatek […]

Inwestycje w gminie XYZ w latach 2007-2009 4.24/5 (45)

Wstęp……….2 Rozdzial I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego……….6 1.2. Zadania i funkcje gminy……….12 1.3. Organy i jednostki pomocnicze gminy……….22 Rozdzial II Inwestycje gminne a rozwój lokalny. 2.1. Budżet gminy……….25 2.2. Działalność inwestycyjna gmin……….29 2.3. Źródła finansowania inwestycji……….34 Rozdzial III Charakterystyka gminy XYZ. 3.1. Polozenie i rys historyczny gminy XYZ……….40 […]

Budżet gminy XYZ 4.4/5 (43)

Wstęp ………2 Rozdzial I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego………4 1.2. Zadania i funkcje gminy………17 1.3. Organy i jednostki pomocnicze gminy………22 Rozdzial II Charakterystyka budżetu gminy. 2.1. Formy finansowania wydatków gminnych………25 2.2. Budżet gminy………32 2.3. Projektowanie budżetu gminy………40 2.4. Kontrola wykonywania budżetu………42 Rozdzial III Charakterystyka gminy XYZ. 3.1 Polozenie i […]

Analiza polityki budżetowej gminy XYZ 4.22/5 (55)

Wstęp. Rozdzial I Rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie podmiotów publicznych. 1.Pojecie samorządu terytorialnego. 2.Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspólczesnym panstwie. Rozdzial II Budżet – istota i znaczenie 1. Pojecie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2. Rola budżetu jst w efektywnym zarządzaniu jednostka. 3. Budżet lokalny a budżet centralny. 4. Nowoczesne budżetowanie – istota budżetu zadaniowego. […]

Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2006-2010. 4.34/5 (50)

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5 1.2. Struktura samorządu terytorialnego ………..8 1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego ………..14 1.4. Kontrola i nadzór nad dzialalnoscia gminy ………..18 Rozdzial 2. Budżet gminy 2.1. Pojecie budżetu ………..25 2.2. Zasady budżetowe ………..25 2.3. Procedura budżetowa ………..32 2.3.1. Planowanie oraz uchwalanie budżetu……….. […]

Analiza porównawcza gmin Godziesze Wielkie i Opatówek na przykładzie budżetów gmin w latach 2006 – 2010 4.52/5 (42)

Wstęp. Rozdzial I Struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Pojecie budżetu 1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce……….6 1.2. Opis zadan i kompetencji samorządu gminnego……….14 1.3. Prawno-finansowe podstawy funkcjonowania samorządu gminnego……….21 1.4. Pojecie budżetu, zasady budżetowe oraz procedura jego uchwalania i wykonywania……….26 1.5. Dochody samorządu gminnego……….30 1.6. Wydatki samorządu gminnego……….36 Rozdzial II Charakterystyki badanych gmin: […]

Budżet jako instrument rozwoju lokalnego na przykładzie miasta Katowice. 4.31/5 (48)

Wstęp ……….. 3 Rozdzial I Istota i charakterystyka finansów publicznych 1. Finanse publiczne ……….. 4 2. Finanse samorządu terytorialnego ……….. 8 2.1. Finanse województwa ……….. 10 2.2. Finanse powiatu ……….. 13 2.3. Finanse gminy ……….. 16 3. Pojecie budżetu i jego istota ……….. 21 4. Rodzaje budżetów ……….. 25 5. Proces powstawania budżetu ……….. 28 […]

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ 4.35/5 (46)

Wstęp. Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 (Struktura) Pojecie i istota samorządu terytorialnego w Polsce 1.2 Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 1.3 Zadania gminy 1.3.1 Zadania wlasne 1.3.2 Zadania zlecone 1.4 Mienie komunalne 1.5 Nadzór nad dzialalnoscia gminy Rozdzial II. Zasady gospodarki finansowej gminy 2.1 Zasady finansowe […]

Budżet Województwa Lubelskiego w latach 2009-2011 4.37/5 (49)

Wstęp………..2 Rozdzial 1 Charakterystyka budżetu województwa. 1. Funkcjonowanie województw………..2 2. Finansowanie zadan województwa………..10 3. Budżet województwa………..11 4. Projektowanie i uchwalanie budżetu województwa………..16 5. Kontrola wykonywania budżetu………..19 Rozdzial 2 Charakterystyka Województwa Lubelskiego. 1. Polozenie i rys historyczny Województwa Lubelskiego………..23 2. Organy i jednostki pomocnicze Województwa Lubelskiego………..27 3. Uwarunkowania inwestycyjne Województwa Lubelskiego………..28 Rozdzial 3 Gospodarka finansowa Województwa […]

Źródła dochodów jednostek samorządu terytoraialnego na podstawie gminy i miasta Jastrowie w latach 2007-2011. 4.44/5 (41)

Spis tresci Wstęp…………3 Rozdzial 1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego…………5 1.1. Znaczenie i rola samorządu gminnego…………5 1.2. Organy wladzy gminy…………8 1.3. Kompetencje organów wladzy i zadania gminy…………13 1.4. Nadzór nad samorzadem terytorialnym…………17 Rozdzial 2. Gospodarka finansowa gminy…………22 2.1. Budżet jako plan finansowy gminy…………22 2.2. Źródła dochodów gminy…………26 2.2.1.Dochody wlasne gminy…………26 2.2.2.Subwencje ogólne…………34 2.2.3.Dotacje celowe […]