Kategoria: Budżety

Prace z dziedziny Budżety. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Badanie oplacalnosci finansowej laczenia sie przedsiebiorstw na przykladzie przejecia spólki Artman S.A. przez spólke LPP S.A.

Przez administrator

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne aspekty laczenia sie przedsiebiorstw 1.1. Definicje oraz rodzaje fuzji i przejec 1.2. Uregulowania prawne fuzji i przejec przedsiebiorstw 1.3. Cele fuzji i przejec 1.4. Fuzje i przejecia jako strategia rozwoju przedsiebiorstwa Rozdzial II Etapy procesu przejecia przedsiebiorstwa 2.2. Etap przygotowawczy 2.3.…

Wpływ podatków dochodowych na dochody budżetu państwa

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Gospodarka budżetowa państwa. 1.1. Pojęcie budżetu państwa i jego funkcje………..5 1.2. Zasady budżetowe………..14 1.3. Cechy budżetu państwa………..25 Rozdział 2. Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce. 2.1. Podzial dochodów budżetowych………..27 2.2. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………..32 Rozdział 3. Podatek dochodowy na tle…

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

Przez administrator

Wstęp………… 6 Rozdział I Charakterystyka samorządu terytorialnego 1.1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………… 10 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania………… 13 1.3. Struktura organizacyjna………… 22 Rozdział II Struktura organizacyjna gminy 2.1. Rada Gminy jako organ stanowiący………… 30 2.2. Wójt jako organ wykonawczy………… 36 2.3. Jednostki pomocnicze gminy……………

Gospodarka finansowa gminy na przykładzie gminy X

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Gmina – zagadnienia ogólne 1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego……….. 6 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania……….. 8 1.3. Organy i zakres działania gminy……….. 12 Rozdział II Dochody i wydatki gminy 2.1. Źródła dochodów gminy……….. 15 2.2. Rozdysponowanie środków z budżetu gminy……….. 22 2.3. Charakterystyka…

Gospodarka wodno-ściekowa na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział I Cel i zakres pracy……….. 6 Rozdział II Wybrane aspekty prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej 2.1. Charakterystyka wód……….. 7 2.2. Gospodarowanie wodami……….. 9 2.3. Wymagania w zakresie jakości wody na cele bytowo-gospodarcze……….. 11 2.4. Prawne reguły odprowadzania ścieków ……….. 18 Rozdział III Gospodarka wodno-ściekowa…

Problem deficytu budżetowego i długu publicznego

Przez administrator

Streszczenie……….1 Summary………. 3 Wstęp………. 9 Rozdział 1 Polityka fiskalna. zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego 1.1. Budżet państwa. Dochody i wydatki……….11 1.2. Polityka fiskalna w Polsce ……….21 1.3. Pojęcie deficytu budżetowego………. 26 1.4. Pojęcie długu publicznego ……….29 1.5. Zagrożenia wynikające z pojawienia się procesu długu…

Ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Krakowa w latach 2014-2016

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Samorząd terytorialny w Polsce 1.1. Istota i geneza samorządu terytorialnego w Polsce……….6 1.2. Organizacja samorządu terytorialnego……….9 1.3. Zadania samorządu terytorialnego……….12 1.4. Nadzór nad samorządem terytorialnym……….17 Rozdział II Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.1. Istota budżetu samorządowego……….19 2.2. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego……….23…

Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w latach 2014-2020

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Istota, specyfika i rola samorządu terytorialnego ………..4 1.2. Pojęcie i zakres finansów samorządu terytorialnego ………..9 1.3. Budżet jako kluczowy instrument gospodarki finansowej JST ………..12 1.4. Źródła finansowania samorządu terytorialnego……….. 17 Rozdział II Fundusze europejskie jako źródło finansowania…

Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla państw Afryki Subsaharyjskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju zagadnienia wstępne 1.1. Pojęcie pomocy rozwojowej…………13 1.2. Historia współpracy rozwojowej…………16 1.3. Formy pomocy rozwojowej…………21 1.4. Współczesna architektura międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.23 1.5. Efektywność Oficjalnej Pomocy Rozwojowej…………28 Rozdział II Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej 2.1. Unia Europejska jako…

Analiza formalno-finansowych aspektów dokumentacji wynagrodzeń kadrowych w wybranej jednostce budżetowej

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Formalno – prawne aspekty realizacji wynagrodzeń oraz dokumentacji kadrowopłacowej 1.1 Istota i funkcje wynagrodzeń……….. 7 1.2 Zasady różnicowania wynagrodzeń ………..10 1.3 Elementy dokumentacji kadrowo-płacowej……….. 12 1.3.1 Teczki akt osobowych jako środek prowadzenia i kompletowania dokumentacji ………..13 1.3.2 Sporządzanie stosownych umów ………..15 1.3.3…

Samorząd terytorialny, jako wytwórca dóbr publicznych na przykładzie komunikacji miejskiej m. st. Warszawy

Przez administrator

Wstęp ………..7 Rozdział 1 Rynek i jego funkcjonowanie 1.1. Zawodność rynku ………..10 1.2. Dobra publiczne ………..12 1.3. Zjawisko „jazdy na gapę” oraz efektów zewnętrznych……….. 14 1.4. Państwo i samorząd terytorialny a zawodność rynku ………..16 Rozdział 2 Samorząd terytorialny i jego zadania 2.1. Podstawy prawne oraz…

Znaczenie podatku od towarów i usług dla budżetu państwa

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług 1. Geneza, pojęcie i rola VAT dla Budżetu Państwa 2. Podmioty podlegające opodatkowaniu 3. Przedmiotowy zakres opodatkowania 4. Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z opodatkowania Rozdział 2 Funkcjonowanie podatku od towarów i usług…

Wdrożenie budżetu obywatelskiego jako innowacji organizacyjnej w urzędzie miasta

Przez administrator

Wstęp………..6 Rozdział I Teoretyczne aspekty wdrażania Budżetu Obywatelskiego jako innowacji w sektorze publicznym 1.1 Istota i pojęcie innowacji w sektorze publicznym……….. 9 1.1.1 Pojęcie Innowacji……….. 9 1.1.2 Typologia Innowacji……….. 11 1.1.3 Proces innowacyjny……….. 12 1.2 Budżet Obywatelski jako innowacja w sektorze publicznym……….. 15 1.2.1 Główne…

Bioinformatyka UW – doświadczenie, jakość, potencjał.

Przez administrator

Rozdział I Terminologia i określenie problemu badawczego 1.1. Podstawowe założenia………….2 1.2. Metodologia pracy ………….2 1.3. Studia zamawiane………….4 Rozdział II Zagadnienia teoretyczne 2.1 Program Kapitał Ludzki………….6 2.2.Opis Priorytetu IV – Szkolnictwo wyższe i nauka………….7 2.3 Poddziałanie: 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki…

Znaczenie podatku od czynności cywilnoprawnych w budżecie gminnym

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podatki jako danina publiczna 1. Dochody publiczne i daniny publiczne – zagadnienia terminologiczne 2. Pojęcie i konstrukcja podatku 3. Funkcje podatków 4. Zasady podatkowe 5. System podatkowy 6. Społeczno-gospodarcze implikacje podatków Rozdział II Podatek od czynności cywilnoprawnych 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania…

Rozwój infrastruktury w gminie XYZ w latach 2014-2018 jako determinant poprawy jakości życia mieszkańców

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział 1 Istota samorządu terytorialnego 1.1. Typologia zadań samorządu terytorialnego ……..7 1.2. Zasady funkcjonowania samorządów…….. 11 1.3. Struktura terytorialna samorządu ……..14 Rozdział 2 Gmina XYZ w ujęciu historycznym i administracyjnym 2.1. Rys historyczny ……..18 2.2. Ogólna charakterystyka gminy XYZ…….. 19 2.3. Budżet Gminy XYZ…

Projekt organizacji gospodarstwa agroturystycznego

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Charakterystyka działalności agroturystycznej 1.1. Turystyka wiejska a agroturystyka……….. 6 1.2. Funkcje agroturystyki……….. 8 1.3. Przestrzeń agroturystyczna i jej elementy……….. 12 1.4. Prognozy i możliwości dla rozwoju działalności agroturystycznej w Polsce……….. 15 Rozdział II Wymagania prawne i lokalizacyjne dla świadczenia usług agroturystycznych 2.1.…

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu działań marketingowych w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Określenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przesłania………14 1.3.4 Wybór kanałów komunikacji………16 1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18…

Wpływy i wydatki w jednostce budżetowej na przykładzie Oddziału Doradztwa Rolniczego

Przez administrator

Wstęp ……… 2 Rozdział I. Organizacja Ośrodków Doradztwa Rolniczego 1. Organizacja i zarządzanie……… 3 Rozdział II. Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej 1. Pojęcie budżetu……… 8 2. Klasyfikacja budżetowa……… 11 3. Układ wykonawczy, plan finansowy ………12 4. Jednostki budżetowe ………13 5. Klasyfikacja i sprawozdawczość budżetowa ………15…

Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej 1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy ………8 2. Przyczyny bezrobocia ………14 3. Klasyfikacja bezrobocia ………17 4. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia ………22 Rozdział II. Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych państwa przeciwdziałaj±cych bezrobociu 1. Programy rynku pracy…