Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………5

Rozdział I.
Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej

1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy ………8
2. Przyczyny bezrobocia ………14
3. Klasyfikacja bezrobocia ………17
4. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia ………22


Rozdział II.
Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych państwa przeciwdziałaj±cych bezrobociu

1. Programy rynku pracy dla redukcji bezrobocia……… 27
2. Dochody i wydatki Funduszu Pracy ………34
2.1. Dochody Funduszu Pracy……… 34
2.2.Wydatki Funduszu Pracy ………37
2.2.1 Aktywne formy Funduszu Pracy ………37
2.2.2. Pasywne formy Funduszu ………42
3. Gromadzenie i wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych………46
3.1. Źródła pozyskiwania środków dla Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych………47
3.2. Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych………49
4. Organizacja i finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych………52


Rozdział III.
Analiza wielkości i struktury wydatków państwowych funduszy celowych przeciwdziałających bezrobociu w województwie świętokrzyskim
w latach 1999-2000

1. Ogólna charakterystyka województwa świętokrzyskiego i jego rynku pracy ………56
2. Stan i struktura bezrobocia na badanym obszarze……… 62
2.1. Poziom i stopa bezrobocia……… 62
2.2. Struktura bezrobocia ………69
3. Analiza wydatków budżetowych na walkę z bezrobociem ………73
3.1. Wielkość i struktura wydatków z Funduszu Pracy……… 73
3.2. Poziom i struktura wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych………84


Rozdział IV.
Ocena państwowych funduszy jako aktywnych instrumentów przeciwdziałania bezrobociu w województwie
Świętokrzyskim w latach
1999-2000 91

1. Ocena Funduszu Pracy jako podstawowego instrumentu redukującego bezrobocie i łagodzącego jego skutki ………91


Bibliografia ………98
Spis tablic ………102

Oceń