Kategoria: Pielęgniarstwo

Prace z dziedziny Pielęgniarstwo . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Opieka nad dzieckiem z powikłaniami wynikającymi w zamartwicy oraz wcześniactwa. Studium przypadku

Przez administrator

Wstęp 1.1 Wprowadzenie do tematu pracy (1) 1.2 Cel i zakres badania (5) 1.3 Uzasadnienie wyboru tematu (8) Rozdział 1: Wprowadzenie do Wcześniactwa i Zamartwicy 2.1 Definicja i charakterystyka wcześniactwa (15) 2.2 Definicja i cechy zamartwicy (22) Rozdział 2: Powikłania i Opieka nad Dzieckiem 3.1 Powikłania wynikające z wcześniactwa i zamartwicy (32) 3.2 Opieka nad dzieckiem z wcześniactwem i zamartwicą (40) Rozdział 3: Studium przypadku 4.1 Historia przypadku (55) 4.2 Plan opieki i postępy (65) 4.3 Wnioski i perspektywy (75)

Dzialania pomocnicze dla osób niepelnosprawnych prowadzone przez gmine X

Przez administrator

Wstep Czesc teoretyczna I Osoba niepelnosprawna 1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci 2. Charakterystyka niepelnosprawnosci………. 8 2.1 Niepelnosprawnosc sensoryczna………. 8 2.2 Niepelnosprawnosc fizyczna ……….11 2.3 Niepelnosprawnosc psychiczna………. 15 2.4 Niepelnosprawnosc zlozona ……….25 II Specyfika dzialan dotyczacych osób niepelnosprawnych w gminie X 1.Organizacja dzialan w sprawach osób niepelnosprawnych ……….27 2.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych………. 28 3.Rehabilitacja osób niepelnosprawnych ……….32 3.1 Pojecie i zakres rehabilitacji………. 32 3.2 Systemy organizacyjne rehabilitacji………. 35 4.System edukacji osób niepelnosprawnych ……….37 5.Znaczenie integracji dzieci niepelnosprawnych ze sprawnymi ……….40 6.Znaczenie instytucji poradnictwa zawodowego w procesie pomocy osobie niepelnosprawnej………. 42 7.Zatrudnianie i praca osób niepelnosprawnych ……….43 Czesc metodologiczna III Metodologiczne…

Oparzenia u pacjenta pediatrycznego-postępowanie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Oparzenia 1. 1. Definicja oparzenia 1. 2. Określenie głębokości i rozległości oparzenia 1. 2. 1. Określenie głębokości rany oparzeniowej 1. 2. 2. Metody oceny rozległości oparzenia 1. 3. Klasyfikacja oparzeń 1. 4. Rodzaje oparzeń 1. 5. Choroba oparzeniowa Rozdział II Charakterystyka oparzeń u dzieci 2. 1. Etiologia i następstwa oparzeń u dzieci 2. 2. Leczenie bólu oparzeniowego u dzieci 2. 3. Reakcje patologiczne w odpowiedzi na oparzenia Rozdział III Postępowanie ratownicze w oparzeniach dzieci 3. 1. Pierwsza pomoc medyczna na miejscu zdarzenia. 3. 2. Ocena stanu zagrożenia życia 3. 3. Resuscytacja płynowa 3. 4. Zabezpieczenie rany oparzeniowej…

Opieka nad pacjentem po udarze mózgu

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna 1.1. Charakterystyka udaru mózgu 1.2. Podział udarów mózgu 1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu 1.4. Powikłania udaru mózgu 1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu 1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze mózgu 1.5.2. Edukacja jako działanie na rzecz samoopieki oraz edukacja opiekunów pacjenta 1.5.3. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku zaburzeń w komunikacji 1.5.4. Problemy w procesie pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu II Część metodologiczna 2.1. Cel badań. 2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 2.3. Problemy i hipotezy badawcze 2.4. Organizacja, przebieg badań, opis terenu badań III Część badawcza 3.1. Charakterystyka badanego przypadku…

Ocena jakości życia pacjentów po udarze mózgu

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna 1.1. Charakterystyka udaru mózgu 1.2. Podział udarów mózgu 1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu 1.4. Powikłania udaru mózgu 1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu 1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze mózgu 1.5.2. Edukacja jako działanie na rzecz samoopieki oraz edukacja opiekunów pacjenta 1.5.3. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku zaburzeń w komunikacji 1.5.4. Problemy w procesie pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu 1.6. Definicja jakości życia 1.6.1. Wymiar jakości życia 1.6.2. Narzędzia oceny jakości życia II Część metodologiczna 2.1. Cel badań 2.2. Metody i narzędzia badawcze 2.3. Organizacja i przebieg badań III Część…

Opieka pielęgniarska nad pacjentką ze stwardnieniem rozsianym oraz nowotworem piersi

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Nowotwór piersi 1.1 Anatomia gruczołu piersiowego………4 1.2 Epidemiologia raka piersi………9 1.3 Etiologia i patogeneza raka piersi………11 1.4 Profilaktyka raka piersi………20 1.5 Diagnostyka raka piersi………22 1.6 Leczenie raka piersi………25 Rozdział 2 Podstawy metodologiczne badań własnych 2.1 Przedmiot i cel pracy………32 2.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze………32 Rozdział 3 Opis przypadku pacjentki z rakiem piersi po przebytej operacji oszczędzającej 3.1 Proces pielęgnowania………33 3.2 Plan opieki pielęgniarskiej i ewaluacja działań………36 Wnioski………40 Bibliografia………41 Streszczenie………43 Wykaz rysunków………45 Wykaz tabel………45

Zagrożenia wypaleniem zawodowym pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na oddziałach internistycznych

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problem procesu wypalenia zawodowego w świetle literatury przedmiotu       1.1 Pojęcie oraz istota wypalenia zawodowego 1.2 Źródła i etapy procesu wypalenia zawodowego 1.3 Czynniki kształtujące powstanie procesu wypalenia zawodowego Rozdział II Zarządzanie zasobami ludzkimi, a proces wypalenia zawodowego       2.1.Kontakty interpersonalne i ich rola w rozwoju procesu wypalenia zawodowego 2.2. Zmianowość, jako czynnik organizacyjny biorący udział w rozwoju procesu wypalenia zawodowego 2.3.Rola wsparcia, jako czynnika modyfikującego proces wypalenia zawodowego Rozdział III Konsekwencje procesu wypalenia zawodowego       3.1.Znaczenie i zakres konsekwencji indywidualnych i społecznych w procesie wypalenia zawodowego 3.2.Konsekwencje zdrowotne wypalenia zawodowego 3.3. Konsekwencje społeczne procesu wypalenia zawodowego Rozdział IV Metodologia…

Rola pielęgniarki w terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zespołem Downa

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I 1.1 Charakterystyka Zespołu Downa – etiologia i patogeneza. 1.2 Diagnostyka prenatalna i badania grup ryzyka ……….7 1.3 Cechy Zespołu Downa 9 Rozdział II 2.1 Główne problemy zdrowotne u dzieci z Zespołem Downa          2.1.1 Zaburzenia ze strony układu krążenia ……….12 2.1.2 Zaburzenia ze strony układu pokarmowego………. 12 2.1.3 Zaburzenia ze strony układu mięśniowego………. 13 2.1.4 Zaburzenia ze strony układu termoregulacji………. 14 2.1.5 Zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego………. 14 2.1.6 Zaburzenia ze strony układu hormonalnego ……….14 2.1.7 Zaburzenia słuchu ……….15 2.1.8 Zaburzenia wzroku ……….15 2.1.9 Zaburzenia neurologiczne………. 15 2.1.10 Wady w uzębieniu ……….15 2.2 Rozwój psychomotoryczny………. 16 2.3 Główne…