Kategoria: Rachunkowość

Prace z dziedziny Rachunkowosc. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników 4.75/5 (8)

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Praca zawodowa człowieka w ujęciu teoretycznym. 1.1. Definicja pracy i jej istota………. 7 1.2. Rola i funkcje pracy zawodowej………. 11 1.3. Problem motywowania do pracy………. 17 1.4. Wynagrodzenie za pracę………. 24 Rozdział II Stosunek pracy i jego cechy. 2.1. Stosunek pracy w świetle przepisów prawa………. 29…

Specyfika rachunkowości rolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka działalności rolnej 1.1 Istota działalności rolniczej 1.2. Aktywa rolne według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 1.2.1. Podział aktywów rolniczych według MSR 41. Rolnictwo 1.2.2. Klasyfikacja składników majątkowych w gospodarstwach rolnych według ustawy o rachunkowości 1.2.3. Składniki majątkowe gospodarstw rolnych według FADN Rozdział 2 Specyfika rachunkowości rolnej…

Rachunkowość w małym przedsiębiorstwie świadczącym usługi internetowe na przykładzie firmy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Rachunkowość – wprowadzenie do zagadnienia 1.1 Geneza rachunkowości w Polsce i na świecie……….. 6 1.2 Koncepty i teoretyczne szkoły rachunkowości……….. 11 1.3 Metodologia rachunkowości według MSR ………..18 Rozdział II Organizacja rachunkowości i jej elementy 2.1. Istota i zakres organizacji rachunkowości ………..21 2.2. Organizacja rachunkowości – zasady i…

Rachunkowość w małym przedsiębiorstwie świadczącym usługi internetowe na przykładzie firmy Abaks Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Rachunkowość – wprowadzenie do zagadnienia 1.1 Geneza rachunkowości w Polsce i na świecie……….. 6 1.2 Koncepty i teoretyczne szkoły rachunkowości……….. 11 1.3 Metodologia rachunkowości według MSR……….. 18 Rozdział II Organizacja rachunkowości i jej elementy 2.1. Istota i zakres organizacji rachunkowości……….. 21 2.2. Organizacja rachunkowości – zasady i…

Rachunkowość jako podstawowe narzędzie sterowania ekonomiką przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny przedsiębiorstwa 1.1. Istota i przedmiot rachunkowości……….4 1.2. Funkcje i zadania rachunkowości……….6 1.3. Zasady rachunkowości……….9 1.4. Znaczenie rachunkowości w systemie informacyjnym podmiotów gospodarczych i w gospodarce rynkowej……….17 Rozdział II. Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie 2.1. Cele i rola rachunkowości zarządczej w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa……….23…

Polityka rachunkowości i jej wpływ na działalność jednostki gospodarczej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Elementy harmonizacji rachunkowości. 1.1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości. 1.2 Standaryzacja rozwiązań. 1.3 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 1.4 Krajowe Standardy Rachunkowości. 1.5 Ustawa o rachunkowości. Rozdział 2 Organizacja rachunkowości. 2.1 Regulacje dotyczące form ewidencji. 2.2 Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych. 2.3 Podstawy organizacji rachunkowości. 2.4 Dokumentacja operacji gospodarczych.…

Środki trwałe w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz prawa podatkowego 4.6/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział 1. Miejsce środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa 1.1 Pojęcie środków trwałych według prawa bilansowego i MSR………. 5 1.2 Pojęcie środków trwałych według prawa podatkowego………. 8 1.3 Klasyfikacja środków trwałych ……….10 1.4 Formy pozyskania środków trwałych ……….15 Rozdział 2. Wartość początkowa i ewidencja środków trwałych 2.1 Wycena początkowa…

Amortyzacja i środki trwałe w rachunkowości finansowej. 4.67/5 (33)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Istota i znaczenie środków trwałych 1.1.Istota i klasyfikacja środków trwałych 1.2.Zasady ewidencji środków trwałych 1.3.Wartość początkowa środków trwałych 1.4.Utrata wartości aktywów Rozdział II. Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 2.1.Istota i metody amortyzacji 2.2.Amortyzacja w prawie bilansowym 2.3.Amortyzacja w prawie podatkowym 2.4.Zasady ewidencyjne amortyzacji bilansowej i podatkowej…

Pytania na obronę rachunkowość 4.56/5 (18)

Przez administrator

1. Pojęcie, znaczenie i klasyfikacja rezerw w rachunkowości. 2. Pojęcie i klasyfikacja inwestycji. 3. Pojęcie , funkcje i metody amortyzacji. 4. Utrata wartości aktywów. 5. Nadrzędne zasady rachunkowości. 6. Istota i znaczenie informacyjne bilansu 7. Istota i znaczenie rachunku zysków i strat. 8. Istota i znaczenie informacyjne rachunku przepływów pieniężnych.…

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów jako przykład zachowania zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie „X” 4.53/5 (15)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota rozliczeń międzyokresowych 1.1. Ogólna charakterystyka zasad rachunkowości……….6 1.2 Pojęcie rozliczeń międzyokresowych w prawie bilansowym ……….12 1.3. Rozliczenia międzyokresowe w prawie podatkowym ……….16 1.4. Prezentacja rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym ……….18 Rozdział 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w księgach rachunkowych 2.1. Zakres rozliczeń międzyokresowych kosztów………. 26…

Rola rachunkowości finansowej i zarządczej w dostarczaniu informacji do zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym 4.17/5 (12)

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Charakterystyka firmy budowlanej i jej otoczenia 1. Firma budowlana i jej produkt……….. 6 1.1. Definicje ………..6 1.2. Cykl życia projektu budowlanego ………..6 1.3. Rodzaje firm budowlanych. Segmenty rynku………… 9 1.4. Hochtief A.G.. Międzynarodowy koncern świadczący usługi zintegrowane w zakresie budownictwa………… 13 1.5. Hochtief Polska oddział Budokor.…

Zasady organizacji rachunkowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 3.73/5 (11)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Charakterystyka organizacji rachunkowości 1.1 Istota i zakres organizacji rachunkowości……….. 5 1.2 Zasady organizacji rachunkowości ………..9 1.3 Narzędzia organizacji rachunkowości……….. 11 Rozdział 2 Specyfikacja organizacji rachunkowości w Spółce z o.o. 2.1 Polityka rachunkowości……….. 14 2.2 Budowa zakładowego planu kont……….. 15 2.3 Charakterystyka, obieg i kontrola dowodów księgowych……….. 20…

Przygotowanie i rozliczenie procesu fuzji i przejęcia zgodnie z ustawą o rachunkowości 4.47/5 (19)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Fuzje i przejęcia w strategii rozwoju przedsiębiorstw 1.1. Istota fuzji i przejęć………. 6 1.2. Klasyfikacja fuzji i przejęć………. 8 1.3. Motywy fuzji i przejęć………. 10 1.4. Historia rozwoju fuzji i przejęć w gospodarce światowej………. 13 1.5. Historia rozwoju fuzji i przejęć w gospodarce polskiej………. 15 1.6. Aspekty…

Rachunkowość kreatywna a kształtowanie obrazu sprawozdania finansowego w kontekście jego prezentacji u odbiorcy 4.29/5 (34)

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp……..4 Rozdział 1 Istota kreatywnej rachunkowości 1.1. Geneza kreatywnej rachunkowości……..7 1.2. Proces tworzenia informacji w rachunkowości finansowej. Istota trudności związanych z pomiarem dokonywanym w rachunkowości……..9 1.3. Aspekt ujednolicenia msf z mssf. Różnice pomiędzy rachunkowością i księgowością………11 1.4. Definicja właściwa rachunkowości kreatywnej…….. 16 1.5. Definicja błędu i oszustwa księgowego.…

Zasady wyceny środków trwałych według ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych i MSR 16 4.58/5 (24)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Zasady wyceny początkowej środków trwałych……… 5 1.1. Wycena przy nabyciu odpłatnym i nieodpłatnym ………6 1.2. Koszt wytworzenia we własnym zakresie ………10 Rozdział 2 Zmiany wartości początkowej środków trwałych ………14 2.1. Ulepszenia środków trwałych ………17 2.2. Odpisy amortyzacyjne ………21 Rozdział 3 Wycena bilansowa środków trwałych……… 28 3.1. Odpisy…

Rachunkowość organizacji pożytku publicznego na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku 5/5 (12)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Organizacja pożytku publicznego – aspekty teoretyczne 1.1 Regulacje prawne dla działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce ………..5 1.2 Definicja organizacji pożytku publicznego ………..6 1.3 Status organizacji pożytku publicznego……….. 8 1.3.1 Podmioty mogące uzyskać status organizacji pożytku publicznego……….. 8 1.3.2 Warunki, które należy spełnić w celu uzyskania statusu…

Wynagrodzenia pracowników w rachunkowości w jednostkach gospodarczych 5/5 (8)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Proces rekrutacyjny i formy zatrudnienia w jednostce gospodarczej 1.1. Istota, rola i zakres rekrutacji w jednostce gospodarczej ………….5 1.2. Pojęcie i rodzaje strategii selekcji personelu ………….11 1.3. Wprowadzenie pracownika do pracy…………. 15 1.4. Istota i formy zatrudnienia ………….16 Rozdział II Dokumentacja naliczania elementów wynagrodzenia i ich ewidencja…

Ogólna charakterystyka systemów finansowo-księgowych w rachunkowości 5/5 (11)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiortwem 1.1. Systemy informacyjne przedsiębiorstw ………..4 1.2. Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….. 8 1.3. Czynniki wpływające na wybór oprogramowania dla firm……….. 13 Rozdział 2 Kryteria wyboru systemu finansowo – księgowego 2.1. Charakterystyka techniki komputerowej……….. 18 2.2. Ustawa o rachunkowości a informatyzacja księgowości……….. 20 2.3.…

Komplementarność systemu rachunkowości i analizy finansowej 5/5 (10)

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Istota systemu rachunkowości i analizy finansowej 1.1. Zakres rachunkowości ……….6 1.2. Zasady i funkcje rachunkowości………. 9 1.3. Sprawozdanie finansowe ……….12 1.4. Podział rachunkowości na rachunkowość finansową i zarządczą ……….13 1.5. Analiza finansowa jako część analizy ekonomicznej ……….16 1.5.1. Zakres analizy finansowej………. 18 1.5.2. Klasyfikacja analizy finansowej……….…

Elementy wyniku finansowego. 4.39/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Istota wyniku finansowego 1.1. Pojęcie i znaczenie wyniku finansowego……… 7 1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9 1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12 1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13 1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16 Rozdział II Elementy wyniku finansowego 2.1. Zwiekszenia wyniku…

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen. 4.22/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdział II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdział III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych przedsiebiorstw………..52 1. Podstawy prawne i…

Rachunkowość zarzadcza 5/5 (11)

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2…

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi. 4.19/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26 Rozdział…

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości. 2.52/5 (48)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4 1.1. Pojęcie rozrachunków 1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1.3. Rozrachunki publiczno-prawne 1.4. Rozrachunki z pracownikami 1.5. Pozostale rozrachunki 1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki Rozdział II. Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ewidencja rozrachunków z…