Kategoria: Rachunkowość

Prace z dziedziny Rachunkowosc. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Praca zawodowa człowieka w ujęciu teoretycznym. 1.1. Definicja pracy i jej istota………. 7 1.2. Rola i funkcje pracy zawodowej………. 11 1.3. Problem motywowania do pracy………. 17 1.4. Wynagrodzenie za pracę………. 24 Rozdział II Stosunek pracy i jego cechy. 2.1. Stosunek pracy w świetle przepisów prawa………. 29 2.2. Podmioty stosunku pracy………. 34 2.3. Prawa i obowiązki zatrudnionego oraz zatrudniającego………. 38 2.4. Nawiązanie i rozwiązanie umowy o pracę………. 43 Rozdział III Obciążenia finansowe pracodawcy. 3.1. Koszty związane z wynagrodzeniem………. 51 3.2. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne………. 57 3.3. Inne składki………. 61 3.4. Podatki obciążające przedsiębiorcę………. 63 Rozdział…

Specyfika rachunkowości rolnej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka działalności rolnej 1.1 Istota działalności rolniczej 1.2. Aktywa rolne według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 1.2.1. Podział aktywów rolniczych według MSR 41. Rolnictwo 1.2.2. Klasyfikacja składników majątkowych w gospodarstwach rolnych według ustawy o rachunkowości 1.2.3. Składniki majątkowe gospodarstw rolnych według FADN Rozdział 2 Specyfika rachunkowości rolnej 2.1. Istota rachunkowości gospodarstwa rolnego 2.2. Rodzaje i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 2.3. Korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym Rozdział 3 System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych 3.1. Istota systemu FADN 3.2. Najważniejsze pojęcia Sprawozdania Finansowego według FADN 3.3. Zastosowanie danych rachunkowych w podejmowaniu decyzji związanych…

Rachunkowość w małym przedsiębiorstwie świadczącym usługi internetowe na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Rachunkowość – wprowadzenie do zagadnienia 1.1 Geneza rachunkowości w Polsce i na świecie……….. 6 1.2 Koncepty i teoretyczne szkoły rachunkowości……….. 11 1.3 Metodologia rachunkowości według MSR ………..18 Rozdział II Organizacja rachunkowości i jej elementy 2.1. Istota i zakres organizacji rachunkowości ………..21 2.2. Organizacja rachunkowości – zasady i narzędzia……….. 24 2.3. Dokumentacja, obieg dokumentacji księgowej i ich organizacja……….. 27 2.4. Metody rozliczania VAT ………..29 2.5. Sprawozdawczość finansowa – zasady jej organizacji ………..32 2.6. Organizacja czynności kontrolnych ………..35 Rozdział III Elementy organizacji rachunkowości w firmie XYZ 3.1. Przedsiębiorstwo i jego prezentacja ………..38 3.2. Warunki prowadzenia rachunkowości w badanej jednostce………..…

Rachunkowość w małym przedsiębiorstwie świadczącym usługi internetowe na przykładzie firmy Abaks

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Rachunkowość – wprowadzenie do zagadnienia 1.1 Geneza rachunkowości w Polsce i na świecie……….. 6 1.2 Koncepty i teoretyczne szkoły rachunkowości……….. 11 1.3 Metodologia rachunkowości według MSR……….. 18 Rozdział II Organizacja rachunkowości i jej elementy 2.1. Istota i zakres organizacji rachunkowości……….. 21 2.2. Organizacja rachunkowości – zasady i narzędzia……….. 24 2.3. Dokumentacja, obieg dokumentacji księgowej i ich organizacja……….. 27 2.4. Metody rozliczania VAT……….. 29 2.5. Sprawozdawczość finansowa – zasady jej organizacji……….. 32 2.6. Organizacja czynności kontrolnych ………..35 Rozdział III Elementy organizacji rachunkowości w firmie Abaks 3.1. Przedsiębiorstwo i jego prezentacja……….. 38 3.2. Warunki prowadzenia rachunkowości w badanej jednostce………..…

Rachunkowość jako podstawowe narzędzie sterowania ekonomiką przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny przedsiębiorstwa 1.1. Istota i przedmiot rachunkowości……….4 1.2. Funkcje i zadania rachunkowości……….6 1.3. Zasady rachunkowości……….9 1.4. Znaczenie rachunkowości w systemie informacyjnym podmiotów gospodarczych i w gospodarce rynkowej……….17 Rozdział II. Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie 2.1. Cele i rola rachunkowości zarządczej w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa……….23 2.2. Efektywność ekonomiczna w procesie gospodarowania……….30 2.3. Rachunek ekonomiczny jako narzędzie racjonalizujące decyzje przedsiębiorstwa……….35 2.4. Controlling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa……….50 Rozdział III. Główne rodzaje problemów decyzyjnych w sterowaniu ekonomicznym 3.1. Zagadnienia procesu rozwiązywania problemów decyzyjnych……….56 3.2. Organizacja procesu decydowania……….62 3.2.1. Sztuka podejmowania decyzji……….62 3.2.2. Rozwiązywanie problemów firmy……….64 3.2.3. Procedury decydowania……….67…

Polityka rachunkowości i jej wpływ na działalność jednostki gospodarczej.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Elementy harmonizacji rachunkowości. 1.1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości. 1.2 Standaryzacja rozwiązań. 1.3 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 1.4 Krajowe Standardy Rachunkowości. 1.5 Ustawa o rachunkowości. Rozdział 2 Organizacja rachunkowości. 2.1 Regulacje dotyczące form ewidencji. 2.2 Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych. 2.3 Podstawy organizacji rachunkowości. 2.4 Dokumentacja operacji gospodarczych. 2.5 Inwentaryzacja. Rozdział 3 Polityka rachunkowości w jednostce gospodarczej. 3.1 Pojęcie polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej. 3.2 Cele polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej. 3.3.Elementy polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej. 3.4 Instrumenty polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej. 3.5 Granice polityki rachunkowości w jednostce gospodarczej. Zakończenie. Bibliografia. Spis Tabel.

Środki trwałe w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz prawa podatkowego

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział 1. Miejsce środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa 1.1 Pojęcie środków trwałych według prawa bilansowego i MSR………. 5 1.2 Pojęcie środków trwałych według prawa podatkowego………. 8 1.3 Klasyfikacja środków trwałych ……….10 1.4 Formy pozyskania środków trwałych ……….15 Rozdział 2. Wartość początkowa i ewidencja środków trwałych 2.1 Wycena początkowa środków trwałych ……….22 2.1.1 Wycena początkowa według ustawy o rachunkowości ……….22 2.1.2 Wycena początkowa w świetle MSR ……….29 2.1.3 Wycena początkowa w prawie podatkowym………. 31 2.2 Ewidencja środków trwałych ……….33 2.2.1 Organizacja ewidencji środków trwałych………. 33 2.2.2 Księgowe ujęcie zmian stanu i wartości środków trwałych ……….36 Rozdział 3. Amortyzacja środków…

Amortyzacja i środki trwałe w rachunkowości finansowej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Istota i znaczenie środków trwałych 1.1.Istota i klasyfikacja środków trwałych 1.2.Zasady ewidencji środków trwałych 1.3.Wartość początkowa środków trwałych 1.4.Utrata wartości aktywów Rozdział II. Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym 2.1.Istota i metody amortyzacji 2.2.Amortyzacja w prawie bilansowym 2.3.Amortyzacja w prawie podatkowym 2.4.Zasady ewidencyjne amortyzacji bilansowej i podatkowej Rozdział III. Analiza środków trwałych na przykładzie firmy xyz 3.1.Charakterystyka jednostki 3.2.Ewidencja posiadanych przez firmę środków trwałych 3.3.Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodów w firmie xyz Zakończenie Bibliografia Spis rysunków, tabel i schematów Aneks

Pytania na obronę rachunkowość

Przez administrator

1. Pojęcie, znaczenie i klasyfikacja rezerw w rachunkowości. 2. Pojęcie i klasyfikacja inwestycji. 3. Pojęcie , funkcje i metody amortyzacji. 4. Utrata wartości aktywów. 5. Nadrzędne zasady rachunkowości. 6. Istota i znaczenie informacyjne bilansu 7. Istota i znaczenie rachunku zysków i strat. 8. Istota i znaczenie informacyjne rachunku przepływów pieniężnych. 9. Klasyfikacja kosztów do celów decyzyjnych i kontrolnych 10. Metody kalkulacji kosztów. 11. Analiza progu rentowności. 12. Systemy rachunku kosztów. 13. Istota budżetowania przychodów kosztów i wyników. 14. Pojęcie i funkcje podatków 15. Pojęcie i klasyfikacja podatków 16. Elementy konstrukcyjne podatków 17. Zakres przedmiotowy podatku od towaru i usług 18.…

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów jako przykład zachowania zasad rachunkowości w przedsiębiorstwie „X”

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota rozliczeń międzyokresowych 1.1. Ogólna charakterystyka zasad rachunkowości……….6 1.2 Pojęcie rozliczeń międzyokresowych w prawie bilansowym ……….12 1.3. Rozliczenia międzyokresowe w prawie podatkowym ……….16 1.4. Prezentacja rozliczeń międzyokresowych w sprawozdaniu finansowym ……….18 Rozdział 2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w księgach rachunkowych 2.1. Zakres rozliczeń międzyokresowych kosztów………. 26 2.2. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów………. 30 2.3. Zakres rozliczeń międzyokresowych przychodów………. 35 2.4. Ewidencja przychodów przyszłych okresów ……….37 Rozdział 3. Badanie przyjętych rozwiązań w zakresie rozliczeń międzyokresowych w przedsiębiorstwie „X” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa „X” sp. z o.o……….. 39 3.2. Ujęcie rozliczeń międzyokresowych w polityce rachunkowości spółki……….…

Rola rachunkowości finansowej i zarządczej w dostarczaniu informacji do zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Charakterystyka firmy budowlanej i jej otoczenia 1. Firma budowlana i jej produkt……….. 6 1.1. Definicje ………..6 1.2. Cykl życia projektu budowlanego ………..6 1.3. Rodzaje firm budowlanych. Segmenty rynku………… 9 1.4. Hochtief A.G.. Międzynarodowy koncern świadczący usługi zintegrowane w zakresie budownictwa………… 13 1.5. Hochtief Polska oddział Budokor. Generalny Wykonawca projektów budowlanych, część międzynarodowego holdingu Hochtief AG. ………..15 2. Otoczenie rynkowe ………..16 2.1. Rynek budowlany w Polsce……….. 16 2.2. Dwie drogi rozwoju polskich firm budowlanych – generalnych wykonawców……….. 19 2.3. Największe firmy budowlane w Polsce i ich główni udziałowcy……….. 20 3. Otoczenie prawne. umowa budowlana……….. 20 3.1. Akty…

Zasady organizacji rachunkowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1. Charakterystyka organizacji rachunkowości 1.1 Istota i zakres organizacji rachunkowości……….. 5 1.2 Zasady organizacji rachunkowości ………..9 1.3 Narzędzia organizacji rachunkowości……….. 11 Rozdział 2 Specyfikacja organizacji rachunkowości w Spółce z o.o. 2.1 Polityka rachunkowości……….. 14 2.2 Budowa zakładowego planu kont……….. 15 2.3 Charakterystyka, obieg i kontrola dowodów księgowych……….. 20 2.4 Zasady archiwizacji i zabezpieczenia dokumentacji księgowej……….. 34 Rozdział 3 Organizacja rachunkowości w XYZ Sp z o. o. 3.1 Zasady (polityka) prowadzenia rachunkowości w XYZ Sp. z o. o………… 41 3.2 Zakładowy plan kont……….. 47 3.3 Obieg i kontrola dokumentów finansowo księgowych……….. 52 Zakończenie ………..55 Literatura ………..56 Pozostałe źródła……….. 58…

Przygotowanie i rozliczenie procesu fuzji i przejęcia zgodnie z ustawą o rachunkowości

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Fuzje i przejęcia w strategii rozwoju przedsiębiorstw 1.1. Istota fuzji i przejęć………. 6 1.2. Klasyfikacja fuzji i przejęć………. 8 1.3. Motywy fuzji i przejęć………. 10 1.4. Historia rozwoju fuzji i przejęć w gospodarce światowej………. 13 1.5. Historia rozwoju fuzji i przejęć w gospodarce polskiej………. 15 1.6. Aspekty prawne w procesie fuzji i przejęcia………. 17 1.6.1. Kodeks Spółek Handlowych……….17 1.6.2. Prawo podatkowe………. 20 1.6.3. Prawo antymonopolowe ……….22 Rozdział 2 Badanie due diligence jako jeden z etapów w transakcjach fuzji i przejęć 2.1. Etapy przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć ……….26 2.2. Znaczenie badania due diligence w procesach fuzji i…

Rachunkowość kreatywna a kształtowanie obrazu sprawozdania finansowego w kontekście jego prezentacji u odbiorcy

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp……..4 Rozdział 1 Istota kreatywnej rachunkowości 1.1. Geneza kreatywnej rachunkowości……..7 1.2. Proces tworzenia informacji w rachunkowości finansowej. Istota trudności związanych z pomiarem dokonywanym w rachunkowości……..9 1.3. Aspekt ujednolicenia msf z mssf. Różnice pomiędzy rachunkowością i księgowością………11 1.4. Definicja właściwa rachunkowości kreatywnej…….. 16 1.5. Definicja błędu i oszustwa księgowego. Definicja rachunkowości agresywnej……… 18 1.6. Definicja rachunkowości agresywnej……… 20 1.7. Metody, techniki i narzędzia stosowane w agresywnej rachunkowości……… 22 1.8. Odpowiedzialność karna a oszustwa finansowe…….. 25 Rozdział 2 Podstawowe techniki oszustw księgowych 2.1. Przyczyny fałszowania sprawozdań finansowych…….. 26 2.2. Wadliwe aktywowanie kosztów…….. 29 2.3. Prezentacja kosztów prac badawczych i rozwojowych……..…

Zasady wyceny środków trwałych według ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych i MSR 16

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Zasady wyceny początkowej środków trwałych……… 5 1.1. Wycena przy nabyciu odpłatnym i nieodpłatnym ………6 1.2. Koszt wytworzenia we własnym zakresie ………10 Rozdział 2 Zmiany wartości początkowej środków trwałych ………14 2.1. Ulepszenia środków trwałych ………17 2.2. Odpisy amortyzacyjne ………21 Rozdział 3 Wycena bilansowa środków trwałych……… 28 3.1. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ………28 3.2. Wartość likwidacyjna ………34 Uwagi końcowe ………36 Literatura……… 38

Rachunkowość organizacji pożytku publicznego na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Organizacja pożytku publicznego – aspekty teoretyczne 1.1 Regulacje prawne dla działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce ………..5 1.2 Definicja organizacji pożytku publicznego ………..6 1.3 Status organizacji pożytku publicznego……….. 8 1.3.1 Podmioty mogące uzyskać status organizacji pożytku publicznego……….. 8 1.3.2 Warunki, które należy spełnić w celu uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego……….. 9 1.4 Działalność statutowa organizacji pożytku publicznego ………..11 1.5 Obowiązki organizacji pożytku publicznego ………..15 1.6 Przywileje organizacji pożytku publicznego ………..17 Rozdział II Rachunkowość budżetowa 2.1 Regulacje prawne rachunkowości budżetowej w Polsce ………..19 2.2 Zasady rachunkowości budżetowej a ustawa o rachunkowości ………..21 2.3 Istota i obszar rachunkowości budżetowej…

Wynagrodzenia pracowników w rachunkowości w jednostkach gospodarczych

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Proces rekrutacyjny i formy zatrudnienia w jednostce gospodarczej 1.1. Istota, rola i zakres rekrutacji w jednostce gospodarczej ………….5 1.2. Pojęcie i rodzaje strategii selekcji personelu ………….11 1.3. Wprowadzenie pracownika do pracy…………. 15 1.4. Istota i formy zatrudnienia ………….16 Rozdział II Dokumentacja naliczania elementów wynagrodzenia i ich ewidencja 2.1. Istota płacy i jej funkcje ………….24 2.2. Formy wynagrodzeń…………. 27 2.3. Dokumentacja wynagrodzeń ………….30 2.4. Elementy składowe wynagrodzenia…………. 34 2.4.1. Składki na ubezpieczenie społeczne ………….36 2.4.2. Fundusz pracy oraz Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych ………….38 2.5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ………….40 2.6. Ewidencja rozrachunków z pracownikami…………. 43 Rozdział III Zatrudnianie…

Ogólna charakterystyka systemów finansowo-księgowych w rachunkowości

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiortwem 1.1. Systemy informacyjne przedsiębiorstw ………..4 1.2. Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem……….. 8 1.3. Czynniki wpływające na wybór oprogramowania dla firm……….. 13 Rozdział 2 Kryteria wyboru systemu finansowo – księgowego 2.1. Charakterystyka techniki komputerowej……….. 18 2.2. Ustawa o rachunkowości a informatyzacja księgowości……….. 20 2.3. Zasady wdrażania systemu finansowo – księgowego……….. 26 2.4. Warunki uwzględniane przy wyborze systemu finansowo-księgowego ………..31 Rozdział 3 Charakterystyka wybranych systemów finansowo-księgowych 3.1. Przykładowe systemy informatyczne klasy ERP ………..36 3.2. Analiza porównawcza funkcjonalności wybranych systemów finansowo-księgowych ………..40 3.3. Bezpieczeństwo systemu finansowo-księgowego ………..46 Podsumowanie……….. 49 Bibliografia……….. 52

Komplementarność systemu rachunkowości i analizy finansowej

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Istota systemu rachunkowości i analizy finansowej 1.1. Zakres rachunkowości ……….6 1.2. Zasady i funkcje rachunkowości………. 9 1.3. Sprawozdanie finansowe ……….12 1.4. Podział rachunkowości na rachunkowość finansową i zarządczą ……….13 1.5. Analiza finansowa jako część analizy ekonomicznej ……….16 1.5.1. Zakres analizy finansowej………. 18 1.5.2. Klasyfikacja analizy finansowej………. 20 1.5.3. Materiały źródłowe analizy finansowej………. 22 Rozdział II Narzędzia rachunkowości i analizy finansowej 2.1. Rachunkowość i analiza finansowa jako zintegrowany system ……….24 2.2. Sprawozdanie finansowe jako przedmiot analizy finansowej ……….26 2.3. Budżetowanie w planowaniu finansowym………. 29 2.4. Rachunek kosztów i analiza kosztów ……….31 2.4.1. Analiza relacji CVP……….32 2.5. Model…

Elementy wyniku finansowego.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Istota wyniku finansowego 1.1. Pojęcie i znaczenie wyniku finansowego……… 7 1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9 1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12 1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13 1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16 Rozdział II Elementy wyniku finansowego 2.1. Zwiekszenia wyniku finansowego……… 17 2.1.1. Przychody……… 17 2.1.2. Zyski nadzwyczajne……… 20 2.2. Zmniejszenia wyniku finansowego……… 20 2.2.1. Koszty……… 21 2.2.2. Straty nadzwyczajne……… 25 2.2.3. Podatek dochodowy i inne obciazenia wyniku finansowego……… 25 Rozdział III Ustalanie wyniku finansowego w jednostce produkcyjno – uslugowo – handlowej XYZ……… 28 3.1. Zasady rachunkowosci w ustalaniu wyniku…

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdział II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdział III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych przedsiebiorstw………..52 1. Podstawy prawne i charakterystyka 2. Ocena i znaczenie w rozwoju drobnej przedsiebiorczosci Zakończenie ………..72 Bibliografia

Rachunkowość zarzadcza

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej 2.3 Bilans 2.4 Rachunek zysków i strat Rozdział 3. Narzedzia rachunkowosci zarzadczej…………38 3.1 Zarządzanie kosztami jako element procesu decyzyjnego 3.2 Modele rachunku kosztów 3.3.1 Rachunek kosztów pelnych 3.2.2 Rachunek kosztów zmiennych 3.3 Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników 3.4 Planowanie i kontrola kosztów – budżetowanie…

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26 Rozdział II. Pomiar zuzycia środków trwałych i ich amortyzacji 2.1 Zuzycie fizyczne środków trwalych………34 2.2 Zuzycie moralne środków trwalych………36 2.3 Obliczanie zuzycia środków trwalych………37 2.4 Istota i funkcje amortyzacji………42 2.5 Zasady amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym………45 2.6 Stawki amortyzacyjne środków trwałych i metody amortyzacji………51 Rozdział III. Ewidencja obrotu środkami trwalymi…

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4 1.1. Pojęcie rozrachunków 1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1.3. Rozrachunki publiczno-prawne 1.4. Rozrachunki z pracownikami 1.5. Pozostale rozrachunki 1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki Rozdział II. Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami 2.3. Ewidencja rozrachunków z instytucjami publiczno-prawnymi 2.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami 2.5. Ewidencja innych rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej 2.6. Ewidencja odpisów aktualizujacych rozrachunki Rozdział III. Wycena i rejestracja stwierdzonych róznic inwentaryzacyjnych w skladnikach majatkowych w firmie……….58 3.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu inwentaryzacji 3.2. Charakterystyka firmy 3.3. Analiza…