Zasady wyceny środków trwałych według ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych i MSR 16

3 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział 1
Zasady wyceny początkowej środków trwałych……… 5

1.1. Wycena przy nabyciu odpłatnym i nieodpłatnym ………6
1.2. Koszt wytworzenia we własnym zakresie ………10


Rozdział 2
Zmiany wartości początkowej środków trwałych ………14

2.1. Ulepszenia środków trwałych ………17
2.2. Odpisy amortyzacyjne ………21


Rozdział 3
Wycena bilansowa środków trwałych……… 28

3.1. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości ………28
3.2. Wartość likwidacyjna ………34


Uwagi końcowe ………36
Literatura……… 38