Kategoria: Negocjacje

Prace z dziedziny Negocjacje . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Psychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu.       1.1 Istota procesu komunikacji. 1.2 Formy komunikowania. 1.3 Zakłócenia w procesie komunikacji. Rozdział 2. psychologiczne determinanty kontaktów z klientami. 2.1 Typy osobowości klienta a skuteczna komunikacja. 2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna. 2.3 Tworzenie dobrego klimatu rozmowy – zachowania…

Konflikty społeczne oraz metody ich likwidacji na przykładzie towarzystwa ubezpieczeniowego.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Konflikt jako zjawisko społeczne 1.1. Pojęcie konfliktu i jego rodzaje ………..5 1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7 1.3. Przebieg konfliktu……….. 13 Rozdział II. metody likwidowania konfliktów 2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19 2.1.1. Ignorowanie ………..19 2.1.2. Mediacje ………..20 2.1.3. Kompromis ………..21…

Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem, a moralnością.

Przez administrator

Wprowadzenie………..3 Rozdział I Przyczyny negocjacji       1.1 Ekonomiczne przyczyny negocjacji wewnątrz podmiotów gospodarczych……….. 5       1.2 Negocjacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi……….. 7       1.3 Negocjacje branżowe – przyczyny ekonomiczne ………..11       1.4. Elektroniczne formy negocjacji gospodarczych………… 13 Rozdział II Przebieg negocjacji       2.1 Przygotowanie do negocjacji……….. 15       2.2 Realizacja negocjacji ………..21…

Strategie zarządzania konfliktami. Analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu       1.1. Definicja konfliktu…………5       1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16       1.3. Typologia konfliktów…………25       1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41 Rozdział II Zarządzanie konfliktem w organizacji       2.1. Pojęcie konfliktu w organizacji…………50       2.2. Sytuacja konfliktu w organizacji…………54       2.3. Kierowanie konfliktem w…

Rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Proces negocjacji       1.1 Definicja negocjacji       1.2 Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjna       1.3 Strategie negocjacyjne Rozdział 2. Konflikt       2.1 Pojęcie konfliktu       2.2 Typy i etapy konfliktu Rozdział 3. Problem (praktyczny) – negocjowanie zmiany warunków spłaty kredytu       3.1 Diagnozowanie sytuacji konfliktowej       3.2 Zdefiniowanie…

Osobowość determinantą stylu rozwiązywania konfliktów w organizacjach.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Konflikty w organizacji.       1.1. Definicje konfliktów………7       1.2. Rodzaje konfliktów………10       1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14       1.4. Konsekwencje konfliktów………19          1.4.1. Efekty negatywne………20          1.4.2. Efekty pozytywne………21       1.5. Style rozwiązywania konfliktów………23 Rozdział 2. Osobowość i czynnikowe ujęcie osobowości.       2.1. Osobowość w ujęciu podstawowych paradygmatów psychologicznych………28          2.1.1.…

Konflikt organizacyjny na przykładzie filii New Yorker w Krakowie (zmiany restrukturyzacyjne)

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1. Konflikt organizacyjny       1.1. Konflikt w świetle źródeł literatury…….. 6 1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9 1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14 1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15…….. 1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18 1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24 Rozdział 2. Funkcjonowanie członków organizacji w warunkach…

Analiza procesu negocjacji na przykładzie filmów

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Istota negocjacji       1.1 Pojęcie negocjacji ……….5 1.2 Charakterystyczne cechy negocjacji………. 9 1.3 Fazy procesu negocjacji………. 11 1.4 Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania………. 16 1.5 Sylwetka dobrego negocjatora ……….20 Rozdział II Komunikacja podstawą udanych negocjacji       2.1 Znaczenie komunikacji w negocjacjach………. 23 2.2…

Konflikty wewnątrzorganizacyjne via typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Kultura organizacyjna – pojęcie, funkcja, typologia       1.1. Przegląd definicji w świetle literatury przedmiotu 1.2. Elementy kultury organizacyjnej 1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej Rozdział 2. Konflikty wewnątrzorganizacyjne – pojęcie, funkcje, przyczyny       2.1. Pojęcie konfliktu w świetle literatury przedmiotu 2.2. Funkcje i znaczenie konfliktu…

Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie skutecznej negocjacji

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Rola Policji w państwie w zakresie negocjacji       1.1. Pojęcie kompetencji oraz kompetencje funkcjonariuszy Policji 1.2. Negocjacje w Policji 1.2.1. Definicja negocjacji 1.2.2. Fazy negocjacji 1.2.3. Style i rodzaje negocjacji 1.2.4. Rola negocjacji u funkcjonariuszy Policji 1.2.5. Praktyczne umiejętności negocjacji u funkcjonariuszy Policji…

Negocjacje rolą menadżera w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Istota negocjacji w biznesie…….. 6 Rozdział 2. Rola menadżera w przedsiębiorstwie       2.1. Menedżer i jego rola w przedsiębiorstwie…….. 14 2.2. Rola menedżera w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi ……..20 2.3. Funkcje realizowanie przez menedżera w przedsiębiorstwie……..24 Rozdział 3. Manipulowanie emocjami podczas negocjacji…….. 32 Rozdział…

Mediacja jako skuteczna forma alternatywnego rozwiązywania sporów

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Istota i charakter alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 1. Definicja ADR………. 5 2. Geneza ADR………. 8 3. Mediacja wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów……….13 Rozdział II Teoretyczne założenia mediacji 1. Definicja mediacji……….16 2. Cechy i korzyści mediacji……….20 3. Podstawowe zasady prowadzenia mediacji……….23 4.…

Negocjacje w służbie zdrowia

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka negocjacji       1.1.Pojęcie i przyczyny negocjacji 1.2.Style negocjacji 1.3.Sposób prowadzenia negocjacji 1.4.Cechy negocjatora 1.5.Etapy negocjacji 1.5.1.Przygotowanie , ustalenie reguł postępowania . 1.5.2. Sterowanie przebiegiem negocjacji 1.5.3.Zakończenie negocjacji, perspektywy na przyszłość 1.6.Warunki udanych negocjacji 1.7.Manipulacje i chwyty w negocjowaniu 1.8.Trudny partner 1.9.Zasady poprawnego…

Prawa dziecka w literaturze

Przez administrator

1.1 Dziecko w prawie międzynarodowym – ujęcie historyczne 1.2 Pojęcie dziecka 1.3 Pojęcie praw dziecka 1.4 Prawa dziecka – rys historyczny 1.5. Prawa dziecka w ujęciu prawnym 1.6 Prawa dziecka w szkole 1.7 Przejawy łamania praw dziecka w warunkach polskich

Podstawowe aspekty skutecznych negocjacji handlowych na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Negocjacje jako skuteczny środek uzyskiwania korzyści w działalności firmy. 1.1 Definicje negocjacji………5 1.2 Etapy procesu negocjacji………9 1.3 Najczęściej popełniane błędy w negocjacjach handlowych………14 Rozdział 2 Techniki i narzędzia skutecznych negocjacji handlowych. 2.1 Techniki , taktyki i zasady negocjacji………17 2.2 Modele negocjacji………22 2.3…

Konflikt zakłóceniem procesu komunikacji

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. Komunikacja.       1.1 Definicja i istota komunikacji……….3 1.1.1 Komunikacja werbalna……….6 1.1.2 Komunikacja niewerbalna……….7 1.2 Kierunek i funkcje komunikacji……….9 1.3 Modele procesu komunikowania się……….12 1.4 Style komunikacyjne……….15 1.5 Bariery w procesie komunikacji i sposoby ich przezwyciężenia……….17 Rozdział 2. Konflikt w organizacji.       2.1 Pojęcie i…

Style negocjowania oraz ich uwarunkowanie stosowania w aspekcie skuteczności

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia negocjacji       1.1. Definicja negocjacji 1.2. Charakterystyczne cechy negocjacji oraz negocjatora 1.3. Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów 1.4. Negocjacje indywidualne i zbiorowe Rozdział 2 Komunikacja jako podstawa udanych negocjacji       2.1. Znaczenie komunikacji w negocjacjach 2.2. Zasady skutecznego słuchania i mówienia 2.3.…

Rola negocjacji w procesie rozwiązywania konfiktów na podstawie sytuacji kryzysowych

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Teoretyczne uwarunkowania powstawania i przebiegu konfliktów społecznych.       1.1 Pojęcie i istota………. 7 1.2 Źródła konfliktu………. 8 1.3 Etapy konfliktu ……….13 1.4 Typy konfliktów ……….15 Rozdział 2 Wykorzystanie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów.       2.1 Definicja i istota ……….18 2.2 Elementy negocjacji………. 19 2.3 Rodzaje…