Kategoria: Negocjacje

Prace z dziedziny Negocjacje . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Psychologiczne uwarunkowania rozmów handlowych. 4.33/5 (24)

Wstęp. Rozdział 1. Komunikacja interpersonalna w literaturze przedmiotu.       1.1 Istota procesu komunikacji. 1.2 Formy komunikowania. 1.3 Zakłócenia w procesie komunikacji. Rozdział 2. psychologiczne determinanty kontaktów z klientami. 2.1 Typy osobowości klienta a skuteczna komunikacja. 2.2.Komunikacja werbalna i pozawerbalna. 2.3 Tworzenie dobrego klimatu rozmowy – zachowania wspierające i obronne. Rozdział 3. Techniki prowadzenia rozmów handlowych.28       3.1 […]

Konflikty społeczne oraz metody ich likwidacji na przykładzie towarzystwa ubezpieczeniowego. 4.3/5 (23)

Wstęp………..3 Rozdział I. Konflikt jako zjawisko społeczne 1.1. Pojęcie konfliktu i jego rodzaje ………..5 1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7 1.3. Przebieg konfliktu……….. 13 Rozdział II. metody likwidowania konfliktów 2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19 2.1.1. Ignorowanie ………..19 2.1.2. Mediacje ………..20 2.1.3. Kompromis ………..21 2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów ………..22 Rozdział III. Konflikty w […]

Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem, a moralnością. 4.25/5 (24)

Wprowadzenie………..3 Rozdział I Przyczyny negocjacji       1.1 Ekonomiczne przyczyny negocjacji wewnątrz podmiotów gospodarczych……….. 5       1.2 Negocjacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi……….. 7       1.3 Negocjacje branżowe – przyczyny ekonomiczne ………..11       1.4. Elektroniczne formy negocjacji gospodarczych………… 13 Rozdział II Przebieg negocjacji       2.1 Przygotowanie do negocjacji……….. 15       2.2 Realizacja negocjacji ………..21 Rozdział III Rezultaty wynikające z negocjacji       3.1 Porozumienie ………..27       3.2 […]

Strategie zarządzania konfliktami. Analiza procesu zarządzania konfliktami w firmie. 4.19/5 (21)

Wstęp…………3 Rozdział I Problematyka konfliktu w literaturze przedmiotu       1.1. Definicja konfliktu…………5       1.2. Konflikt jako zjawisko społeczne…………16       1.3. Typologia konfliktów…………25       1.4. Społeczne i ekonomiczne przyczyny konfliktów…………41 Rozdział II Zarządzanie konfliktem w organizacji       2.1. Pojęcie konfliktu w organizacji…………50       2.2. Sytuacja konfliktu w organizacji…………54       2.3. Kierowanie konfliktem w organizacji…………59 Rozdział III Charakterystyka towarzystwa ubezpieczeniowego XYZ       3.1. Towarzystwo Ubezpieczeniowe […]

Rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjacje. 4.4/5 (25)

Wprowadzenie Rozdział 1. Proces negocjacji       1.1 Definicja negocjacji       1.2 Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjna       1.3 Strategie negocjacyjne Rozdział 2. Konflikt       2.1 Pojęcie konfliktu       2.2 Typy i etapy konfliktu Rozdział 3. Problem (praktyczny) – negocjowanie zmiany warunków spłaty kredytu       3.1 Diagnozowanie sytuacji konfliktowej       3.2 Zdefiniowanie kwestii negocjacyjnych       3.3 Przygotowanie argumentów i analiza drugiej strony Podsumowanie […]

Osobowość determinantą stylu rozwiązywania konfliktów w organizacjach. 4.39/5 (18)

Wstęp………4 Rozdział 1. Konflikty w organizacji.       1.1. Definicje konfliktów………7       1.2. Rodzaje konfliktów………10       1.3. Źródła konfliktów w organizacji………14       1.4. Konsekwencje konfliktów………19          1.4.1. Efekty negatywne………20          1.4.2. Efekty pozytywne………21       1.5. Style rozwiązywania konfliktów………23 Rozdział 2. Osobowość i czynnikowe ujęcie osobowości.       2.1. Osobowość w ujęciu podstawowych paradygmatów psychologicznych………28          2.1.1. Paradygmat psychodynamiczny………29          2.1.2. Paradygmat humanistyczny………32          2.1.3. Paradygmat poznawczo – behawioralny………33 […]

Konflikt organizacyjny na przykładzie filii New Yorker w Krakowie (zmiany restrukturyzacyjne) 4.45/5 (22)

Wstęp……..4 Rozdział 1. Konflikt organizacyjny       1.1. Konflikt w świetle źródeł literatury…….. 6 1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9 1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14 1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15…….. 1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18 1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24 Rozdział 2. Funkcjonowanie członków organizacji w warunkach zmian i konfliktów       2.1. Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach…….. 34 2.2. […]

Analiza procesu negocjacji na przykładzie filmów 4.27/5 (26)

Wstęp……….3 Rozdział I Istota negocjacji       1.1 Pojęcie negocjacji ……….5 1.2 Charakterystyczne cechy negocjacji………. 9 1.3 Fazy procesu negocjacji………. 11 1.4 Sposoby prowadzenia negocjacji – style negocjowania………. 16 1.5 Sylwetka dobrego negocjatora ……….20 Rozdział II Komunikacja podstawą udanych negocjacji       2.1 Znaczenie komunikacji w negocjacjach………. 23 2.2 Istota oraz elementy dobrej komunikacji………. 25 2.3 Komunikacja jako perswazja […]

Konflikty wewnątrzorganizacyjne via typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki. 4.44/5 (18)

Wstęp Rozdział 1. Kultura organizacyjna – pojęcie, funkcja, typologia       1.1. Przegląd definicji w świetle literatury przedmiotu 1.2. Elementy kultury organizacyjnej 1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej Rozdział 2. Konflikty wewnątrzorganizacyjne – pojęcie, funkcje, przyczyny       2.1. Pojęcie konfliktu w świetle literatury przedmiotu 2.2. Funkcje i znaczenie konfliktu wewnątrzorganizacyjnego 2.3. Wewnętrzne źródła konfliktów w przedsiębiorstwie 2.4. Sposoby rozwiązywania […]

Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie skutecznej negocjacji 4.19/5 (26)

Wstęp Rozdział 1. Rola Policji w państwie w zakresie negocjacji       1.1. Pojęcie kompetencji oraz kompetencje funkcjonariuszy Policji 1.2. Negocjacje w Policji 1.2.1. Definicja negocjacji 1.2.2. Fazy negocjacji 1.2.3. Style i rodzaje negocjacji 1.2.4. Rola negocjacji u funkcjonariuszy Policji 1.2.5. Praktyczne umiejętności negocjacji u funkcjonariuszy Policji Rozdział 2. Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie negocjacji – podstawy […]

Negocjacje rolą menadżera w przedsiębiorstwie 4.19/5 (27)

Wstęp……….4 Rozdział 1. Istota negocjacji w biznesie…….. 6 Rozdział 2. Rola menadżera w przedsiębiorstwie       2.1. Menedżer i jego rola w przedsiębiorstwie…….. 14 2.2. Rola menedżera w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi ……..20 2.3. Funkcje realizowanie przez menedżera w przedsiębiorstwie……..24 Rozdział 3. Manipulowanie emocjami podczas negocjacji…….. 32 Rozdział 4. Analiza i wnioski z przeprowadzonych badań własnych       4.1. Organizacja […]

Mediacja jako skuteczna forma alternatywnego rozwiązywania sporów 4.3/5 (27)

Wstęp………. 3 Rozdział I Istota i charakter alternatywnych metod rozwiązywania sporów. 1. Definicja ADR………. 5 2. Geneza ADR………. 8 3. Mediacja wśród alternatywnych metod rozwiązywania sporów……….13 Rozdział II Teoretyczne założenia mediacji 1. Definicja mediacji……….16 2. Cechy i korzyści mediacji……….20 3. Podstawowe zasady prowadzenia mediacji……….23 4. Osoba mediatora……….26 Rozdział III Idea sprawiedliwości naprawczej w prawie karnym. […]

Negocjacje w służbie zdrowia 4.5/5 (14)

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka negocjacji       1.1.Pojęcie i przyczyny negocjacji 1.2.Style negocjacji 1.3.Sposób prowadzenia negocjacji 1.4.Cechy negocjatora 1.5.Etapy negocjacji 1.5.1.Przygotowanie , ustalenie reguł postępowania . 1.5.2. Sterowanie przebiegiem negocjacji 1.5.3.Zakończenie negocjacji, perspektywy na przyszłość 1.6.Warunki udanych negocjacji 1.7.Manipulacje i chwyty w negocjowaniu 1.8.Trudny partner 1.9.Zasady poprawnego komunikowania się w trakcie negocjacji Rozdział 2. Przeobrażenia w służbie […]

Podstawowe aspekty skutecznych negocjacji handlowych na przykładzie firmy XYZ. 4.37/5 (27)

Wstęp………3 Rozdział 1 Negocjacje jako skuteczny środek uzyskiwania korzyści w działalności firmy. 1.1 Definicje negocjacji………5 1.2 Etapy procesu negocjacji………9 1.3 Najczęściej popełniane błędy w negocjacjach handlowych………14 Rozdział 2 Techniki i narzędzia skutecznych negocjacji handlowych. 2.1 Techniki , taktyki i zasady negocjacji………17 2.2 Modele negocjacji………22 2.3 Strategie prowadzenia skutecznych negocjacji………27 Rozdział 3 Charakterystyka firmy X oraz […]

Konflikt zakłóceniem procesu komunikacji 4.28/5 (25)

Wstęp……….2 Rozdział 1. Komunikacja.       1.1 Definicja i istota komunikacji……….3 1.1.1 Komunikacja werbalna……….6 1.1.2 Komunikacja niewerbalna……….7 1.2 Kierunek i funkcje komunikacji……….9 1.3 Modele procesu komunikowania się……….12 1.4 Style komunikacyjne……….15 1.5 Bariery w procesie komunikacji i sposoby ich przezwyciężenia……….17 Rozdział 2. Konflikt w organizacji.       2.1 Pojęcie i istota konfliktów……….23 2.2 Rodzaje konfliktów w organizacji……….26 2.3 Źródła konfliktów […]

Style negocjowania oraz ich uwarunkowanie stosowania w aspekcie skuteczności 4.32/5 (19)

Wstęp Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia negocjacji       1.1. Definicja negocjacji 1.2. Charakterystyczne cechy negocjacji oraz negocjatora 1.3. Rodzaje negocjacji według różnych kryteriów 1.4. Negocjacje indywidualne i zbiorowe Rozdział 2 Komunikacja jako podstawa udanych negocjacji       2.1. Znaczenie komunikacji w negocjacjach 2.2. Zasady skutecznego słuchania i mówienia 2.3. Komunikacja w procesie rozwiązywania i rozstrzygania sporów 2.4. Zasady skutecznej […]

Rola negocjacji w procesie rozwiązywania konfiktów na podstawie sytuacji kryzysowych 4.22/5 (32)

Wstęp……….5 Rozdział 1 Teoretyczne uwarunkowania powstawania i przebiegu konfliktów społecznych.       1.1 Pojęcie i istota………. 7 1.2 Źródła konfliktu………. 8 1.3 Etapy konfliktu ……….13 1.4 Typy konfliktów ……….15 Rozdział 2 Wykorzystanie negocjacji w rozwiązywaniu konfliktów.       2.1 Definicja i istota ……….18 2.2 Elementy negocjacji………. 19 2.3 Rodzaje negocjacji………. 22 2.4 Strategie negocjacyjne………. 24 2.5 Style negocjacyjne ……….25 […]