Kategoria: Komunikacja społeczna

Prace z dziedziny Komunikacja spoleczna. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej 4.24/5 (29)

Wstęp……..5 Rozdział 1 Kultura organizacyjna       1.1. Cel rozdziału…….. 7 1.2. Definicja kultury…….. 7 1.3. Definicja kultury organizacyjnej…….. 8 1.4. Elementy kultury organizacyjnej…….. 10 1.5. Rola kultury organizacyjnej ……..10 1.6. Typologia kultur organizacyjnych…….. 11 1.7. Krytyka kultury organizacyjnej…….. 13 1.8. Kultura ma znaczenie ……..14 1.9. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej…….. 15 1.9.1. Komunikacja wewnętrzna ……..15 1.9.2. […]

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012 4.35/5 (17)

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17 2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania turnieju………..20 2.3 Obszary ryzyka………..21 Rozdział […]

Wiedza a zachowania studentów XXX na temat bezpieczeństwa nad wodą 4.52/5 (21)

Wstęp……..9 Rozdział 1 Teoretyczny przegląd literatury 1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa ……..11 1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..15 1.3. Edukacja wodna w programach szkolnych i kampaniach społecznych ……..20 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24 2.2. Metody i techniki badań…….. 24 2.3. Materiał i organizacja badań ……..24 […]

Zadania Policji zwalczanie przestępczości narkotykowej przykład Komendy Miejskiej w Łodzi 4.21/5 (28)

Wstęp…..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa państwa.       1.1. Pojęcie i cele bezpieczeństwa państwa…..5 1.2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa…8 1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne….12 1.4. Narkotyki jako zagrożenie bezpieczeństwa….15 Rozdział 2 Policja i jej zadania w systemie bezpieczeństwa.       2.1. Geneza i etapy rozwoju Policji…22 2.2. Struktura organizacyjna Policji…..24 2.3. Zadania i kompetencje Policji…..30 2.4. Metody i środki wykorzystywane do […]

Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie firmy XYZ 4.31/5 (16)

Wstęp 1. Uzasadnienie wyboru tematu………4 2. Cel pracy………4 3. Metody badawcze………4 4. Układ i konstrukcja pracy………5 Rozdział I Strategia marketingowa przedsiębiorstwa 1. Strategia produktu………7 2. Strategia sprzedaży………8 2.1 Segmentacja rynku………8 2.2 Kształtowanie cen produktów………10 2.3 Kanały dystrybucji………12 Rozdział II Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem 1. Istota marketingowego systemu komunikacji………15 2. Proces komunikacji marketingowej………16 […]

Rola komunikacji w kierowaniu organizacją 4.25/5 (24)

Wstęp Rozdział 1Komunikacja społeczna ………4 1.1 Definicja i funkcje komunikowania 1.2 Formy komunikowania 1.3 Komunikowanie masowe 1.4 Bariery w komunikowaniu się 1.5 Nowe technologie w komunikacji społecznej Rozdział 2 Komunikacja w organizacji ………16 2.1 Kanały komunikacyjne w organizacji 2.2 Komunikacja interpersonalne i w organizacji 2.3 Komunikacja niewerbalna 2.4 Kłamstwo mowy ciała w walce o władzę. […]

System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. 4.29/5 (17)

Wstęp………3 Rozdział I Planowanie strategii komunikacji………5 1.Definicja i istota komunikowania………5 2.Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………7 3.Elementy procesu komunikacji………9 4.Etapy budowy skutecznej komunikacji………16 4.1. Identyfikacja docelowego systemu rynku………17 4.2. Określenie celów procesu komunikacji………18 4.3. Projektowanie przekazu………21 4.3.1. Treść przekazu………22 4.3.2. Struktura przekazu………23 4.3.3 Kształt przekazu………25 4.3.4. Źródło przekazu………26 4.4. Wybór kanałów komunikacji………28 4.4.1. Osobiste kanały komunikacji………29 […]

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej w firmie XXX 4.37/5 (27)

Wstęp………2 Rozdział I. 1. Kultura organizacyjna………4 1.1 Definicje i znaczenie kultury przedsiębiorstwa………4 1.2. Typologie kultur organizacyjnych………13 1.3. Funkcje kultury organizacyjnej………20 1.4. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej………23 1.4.1. Komunikacja wewnętrzna………23 1.4.2. Otoczenie organizacji………28 Rozdział II. 2. Charakterystyka firmy XYZ………31 2.1. Rys historyczny XYZ 31 2.2. Struktura organizacyjna………38 2.3. Przedmiot działalności………45 2.4. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku………49 Rozdział […]

Komunikacja językowa z punktu widzenia pragmalingwistyki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………6 Rozdział 1 Charakterystyka komunikacji językowej z punktu widzenia pragmalingwistyki………8 Rozdział 2 Osobowość człowieka 2. 1. Pojęcie i charakterystyka osobowości………22 2. 2. Ekstrawertyzm i introwertyzm jako podstawowy wymiar osobowości człowieka………38 Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań 3. 1. Istota diagnozowania. Problematyka badawcza………51 3. 2. Zmienne badań i wskaŹniki………55 3. 3. Metody, techniki i narzędzia badań ………60 […]

Manipulacje w komunikacji interpersonalnej. 4.33/5 (27)

Wstęp ……….4 Rozdział I. Komunikacja interpersonalna………. 5 1.1. Istota i funkcje komunikacji………. 6 1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….10 1.3. Struktura komunikacji interpersonalnej………. 25 Rozdział II. Manipulacja w relacjach interpersonalnych 2.1. Pojęcie manipulacji………. 26 2.2. Zasady wywierania wpływu społecznego ……….27 2.3. Jak przeciwstawiać się manipulacji ………. 32 Rozdział III. Wykorzystanie technik manipulacyjnych w relacjach petent-urzędnik […]

Wpływ komunikacji masowej na procesy integracyjne w społeczeństwie. 4.44/5 (18)

Wstęp. Rozdział I. Rozwój komunikacji w perspektywie zmian cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów. 1.1. Ewolucja człowieka, a początki komunikowania symbolicznego. 1.2. Pismo i alfabet podstawą komunikacji społecznej w Starożytności. 1.3. Koncepcja człowieka jako istoty społecznej w starożytnej myśli filozoficznej. 1.4. Rozwój prasy jako początek komunikowania masowego. Rozdział II. Początki komunikowania masowego i jego wpływ na zmiany […]

Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu) 4.35/5 (26)

Wstęp ………3 Rozdział I. Analiza komunikacji w przedsiębiorstwach 1. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………4 2. Ogólna charakterystyka systemu komunikacji w firmie ……… 11 3. Diagnoza wykorzystywanych instrumentów komunikacji……… 12 Rozdział II. Projekt systemu komunikacji 1. Ogólna charakterystyka systemów komunikacji i informacji……… 14 2. Analiza instrumentów komunikacji ………17 3. Źródła danych ………31 4. Przykłady zastosowania………32 […]

Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w przedsiębiorstwie. 4.3/5 (20)

Wstęp……….4 Rozdział I. Teoretyczne podstawy realizacji procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie 1.1. Interpretacja terminów podstawowych………..6 1.2. Modele komunikowania się………..12 1.3. Struktura procesu komunikowania się w organizacji………..14 1.4. Znaczenie procesu komunikowania się we współczesnych organizacjach………..20 1.5. Podsumowanie………..24 Rozdział II. Założenia wybranych form komunikacji organizacyjnych 2.1. Formy komunikowania się w organizacji………..26 2.1.1. Komunikacja interpersonalna i jej rodzaje………..27 […]

Komunikacja w firmie XYZ.(branża handel) 4.23/5 (22)

Wstęp……….4 Rozdział I. Komunikacja w organizacji 1.1. Kanały komunikacyjne w organizacji ……….8 1.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji ……….14 1.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….18 Rozdział II. Historia firmy XYZ 2.1. Informacja o firmie ………. 21 2.2. Rodzaj działalności firmy ……….29 2.3. Struktura organizacyjna firmy ……….33 2.3.1. Struktura zatrudnienia ………. 35 Rozdział III. System komunikacji w […]

Komunikowanie się w organizacji na przykładzie firmy XYZ. 4.42/5 (19)

Wstęp 3 Rozdział I. Podstawy organizacji 1.1. Pojęcie organizacji…………. 6 1.2. Otoczenie organizacji ………….11 1.2.1. Otoczenie wewnętrzne…………. 13 1.2.2. Otoczenie zewnętrzne…………. 14 1.3. Organizacje jako kultury ………….19 Rozdział II. Komunikowanie się w organizacji 2.1. Istota komunikowania się w zarządzaniu ludźmi…………. 24 2.2. Komunikacja jako proces ………….29 2.2.1. Komponenty procesu komunikowania się ………….29 2.2.2. Techniczno-technologiczny aspekt […]

Systemy komunikacji organizacyjnej w organizacji sektora prywatnego i publicznego. 4.44/5 (18)

Wstęp………. 3 Rozdział I. Proces komunikacji organizacyjnej 1.1. Pojęcie i model procesu komunikowania się ……….5 1.2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu………. 11 1.3. Istota (wzory) komunikowania się w organizacji ……….15 Rozdział II. Formy komunikowania się 2.1. Komunikowanie się pionowe ……….20 2.1.1. Komunikowanie się pionowe w dół ……….20 2.1.2. Komunikowanie się pionowe w górę ……….22 2.2. […]

Wpływ proksemiki i komunikacji niewerbalnej na relacje klienta ze sprzedawcą. 4.31/5 (26)

Wstęp………. 6 Rozdział I. Prosemika i komunikacja niewervalna w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej 1.1. Analiza podstawowych pojęć ………. 8 1.2. Komunikacja jako podstawowy wyznacznik funkcjonowania społecznego………. 13 1.2.1. Rodzaje komunikacji ……….14 1.2.2. Funkcje komunikacji ………. 20 Rozdział II. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych 2.1. Komunikacja niewerbalna ……….23 2.1.1. Style komunikacji niewerbalnej ………. 24 2.1.2. Funkcje komunikacji […]

Wpływ komunikacji interpersonalnej na kontakty młodzieży gimnazjalnej OHP podczas zajęć pozalekcyjnych 4.4/5 (25)

Rozdział I. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja interpersonalna. 1.1. Pojęcie i rodzaje komunikacji interpersonalnej. 1.2. Cele i ogólne funkcje komunikacji interpersonalnej w grupie. 1.3. Zasady komunikowania interpersonalnego podczas zajęć pozalekcyjnych. 1.4. Bariery komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca-uczeń. 2. Podmiotowość, jako warunek kształtowania się relacji interpersonalnych. 2.1. Rola komunikacji interpersonalnej w grupie rówieśniczej. 2.2. Psychologiczno-pedagogiczne i organizacyjne […]

SMS jako forma przekazu społecznego. 4.25/5 (24)

Wstęp Rozdział 1. Historia i rozwój krótkiej wiadomości tekstowej- SMS w procesię komunikacji 1.1. Teoretyczne założenia funkcji języka i funkcji tekstu 1.2. SMS jako efekt rozwoju procesu komunikacyjnego Rozdział 2. Analiza krótkiej wiadomości tekstowej jako struktury językowej i jako efektu procesu komunikacyjnego. 2.1. Omówienie sytuacji komunikacyjnych powstałych za pośrednictwem SMS 2.2. Analiza relacji nadawczo odbiorczych […]

Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykładzie programów telewizyjnych. 4.23/5 (30)

Wstęp……….2 Rozdział 1. Definicje pojęć 1.1. Definicje manipulacji……….4 1.2. Rodzaje manipulacji 1.3. Manipulacja a wywieranie wpływu i perswazja Rozdział 2. Komunikacja pozawerbalna w telewizji……….19 2.1. Definicje komunikacji pozawerbalnej 2.2. Rodzaje komunikacji pozawerbalnej 2.3. Pojęcie telewizji i jej rola w życiu społeczno-politycznym Rozdział 3. Metodologia badań własnych……….36 3.1. Cele badawcze 3.2. Problemy i hipotezy badawcze 3.3. […]

Proces komunikacji w firmie XYZ. 4.43/5 (21)

Wstęp………..2 Rozdział I Teoretyczne podstawy procesu komunikowania się………..3 1.1 Istota i klasyfikacja komunikowania się 1.2 Charakterystyka procesu komunikowania się 1.3 Sieci informacyjne Rozdział II Środki komunikowania się………..27 2.1 Komunikacja werbalna 2.2 Komunikacja niewerbalna 2.3 Style komunikowania się Rozdział III Bariery wpływające na skutecznosć komunikowania się………..62 3.1 Zasady komunikacji interpersonalnej 3.2 Bariery w komunikacji interpersonalnej 3.3 […]

Komunikacja rodziców z dorastającymi dziećmi. 4.15/5 (27)

Wstęp…………. 3 Rozdział 1. Problem komunikacji rodziców z dorastającymi dziećmi – rozważania teoretyczne 1.1. Co to jest komunikacja? …………. 4 1.2. Rodzaje i modele komunikacji …………. 5 1.3. Dorastanie – ogólna charakterystyka wieku dojrzewania …………. 10 1.4. Dzieci – ich problemy wieku dojrzewania samych ze sobą i w relacjach z rodzicami …………. 12 1.5. Stosunek […]

Istota komunikacji interpersonalnej w przebiegu rozmów kwalifikacyjnych. 4.2/5 (25)

Wstęp………4 Rozdział 1 Komunikacja w literaturze przedmiotu ………5 1.1 Zagadnienia związane z komunikacją i procesem komunikowania się. 1.2 Cechy i funkcje komunikowania 1.3 Struktura procesu komunikowania 1.4 Modele komunikowania 1.5 Przyczyny zaburzeń w komunikacji interpersonalnej 1.6 Indywidualne style komunikowania się Rozdział 2 Komunikacja werbalna i niewerbalna………18 2.1 Istota komunikacji werbalnej 2.2. Zasady komunikacji werbalnej 2.3 […]

Proces komunikacji interpersonalnej w kręgu rodziny. 4.16/5 (19)

Wstęp 3 Rozdział I. Pojęcie komunikacji interpersonalnej w świetle literatury 1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej………… 4 1.2. Specyfika procesu komunikacji w kręgu rodziny …………5 1.3. Przegląd modeli komunikacyjnych w aspekcie relacji rodziców z dziećmi………… 7 1.4. Style komunikacji i wzorce komunikowania w kręgu rodziny………… 9 Rozdział II. Metodologia badań 2.1. Cel badań i problemy badawcze………… 12 […]

Komunikacja społeczna w społeczeństwie demokratycznym. 4.22/5 (23)

Wstęp………2 Rozdział 1. Podstawy Komunikacji Społecznej. 1.1 Zasady prawidłowego komunikowania międzyludzkiego………4 1.2 Komunikacja werbalna………17 Rozdział 2. Komunikacja w Polityce. 2.1 Retoryka dominacji………23 2.2 Kultura w społeczeństwie demokratycznym………26 2.3 Współczesna demokracja polityczna w praktyce………34 2.4 Komunikacja partii politycznych ze społeczeństwem………42 Rozdział 3. Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości polityczno-społecznej. 3.1 Mass media o komunikacji w polityce […]

Komunikacja interpersonalna. 4.37/5 (19)

Wstęp………3 Rozdział 1.Podstawy komunikacji 1.1.Współczesne rozumienie procesu komunikacji………5 1.2.Rodzaje komunikacji………8 1.2.1.Komunikowanie werbalne………8 1.2.2.Komunikowanie niewerbalne………10 Rozdział 2. Sposoby odbioru informacji i udzielania odpowiedzi. 2.1.Przełożony w systemie odbioru informacji i udzielania odpowiedzi………21 2.2.Style słuchania i odpowiadania………25 2.3.Bariery utrudniające odbiór informacji………28 Zakończenie………32 Bibliografia………33 Oceń Sample rating item

System komunikacji internetowej w turystyce. 4.38/5 (24)

Wstęp Rozdział 1 Turystyka ,jako gałąź gospodarki narodowej 1.1 Pojęcie turystyki i jej rodzaje………..2 1.2 Funkcje turystyki………..5 1.3 Rodzaje turystyki i kryteria jej podziału………..10 1.4 Czynniki rozwoju współczesnej turystyki………..14 Rozdział 2 Komunikacja internetowa 2.1. Istota komunikacji w turystyce i jej rodzaje………..19 2.2. Kanały komunikacji internetowej………..24 2.3. Elementy składowe komunikacji przez Internet………..29 2.4. Główne narzędzia komunikacji […]

Rola komunikacji interpersonalnej w budowaniu relacji z klientem na przykładzie działalności agenta ubezpieczeniowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego XYZ. 4.2/5 (25)

Wstęp Rozdział 1.Komunikacja interpersonalna 1.1. Ogólne informacje o komunikacji interpersonalnej 1.2. Zasady poprawnego komunikowania 1.3. Bariery komunikacji interpersonalnej Rozdział 2. Znaczenie komunikacji w budowaniu relacji z klientem 2.1. Rola pierwszego kontaktu 2.2. Wpływ komunikacji na sprzedaż 2.3. Umiejętności wpływające na poprawny kontakt z klientem 2.4. Wykorzystanie technik sprzedaży w działalności towarzystwa ubezpieczeniowego 2.5. Rola szkoleń […]

Konflikt jako zakłócenie procesu komunikacji w organizacji. 4.39/5 (18)

Wstęp………3 Rozdział I. Proces komunikacji w organizacji 1. Pojęcie i przebieg procesu komunikacji………5 2. Rodzaje i modele komunikacji………8 3. Funkcje procesu komunikowania i zasady dobrej komunikacji………13 4. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu………18 Rozdział II. Charakterystyka konfliktu w organizacji 1. Pojęcie i rodzaje konfliktów………25 2. Uczestnicy konfliktu………29 3. Przyczyny i skutki konfliktu………30 4. Przebieg konfliktu………34 5. Sposoby […]

Telemarketing jako forma handlu i sposób komunikowania się z klientem. 4.29/5 (24)

Wstęp Rozdział I. Komunikowanie się z klientem w warunkach nasilającej się konkurencji. 1.1. Przyczyny wzrostu znaczenia komunikowania się z klientem. 1.2. Komunikowanie się z partnerami biznesowymi. 1.2.1. Komunikacja niewerbalna. 1.2.2. Komunikacja werbalna. 1.3. Komunikowanie się z konsumentami. Rozdział II. Telemarketing – istota i znaczenie. 2.1. Pojęcie i historia rozwoju telemarketingu w Polsce. 2.2. Funkcje telemarketingu. […]

Lokalne medium Radio Parada 4.17/5 (23)

Wstęp……….. 3 Rozdział I Z dziejów radia w Polsce na przestrzeni XX wieku 1.1 Znaczenie słowa ‚radio’ ………… 6 1.1.1 Cechy radia ………… 7 1.1.2 Radio internetowe ………… 8 1.1.3 Rodzaje stacji radiowych ………… 9 1.1.4 Audycje radiowe …………10 1.1.5 Zasięg rozgłośni radiowych ………… 11 1.2 Początki radiofonii w Polsce ………… 12 1.3 Rozwój radia […]

Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie. 4.25/5 (20)

Wstęp. Rozdział I Czym jest komunikacja interpersonalna – próba definicji 1.1. Pojęcie procesu komunikowania się 1.2. Geneza nauki o komunikacji interpersonalnej 1.3. Współczesna kondycja nauki o komunikacji i jej wyzwania 1.4. Istota komunikacji interpersonalnej 1.4.1. Cechy komunikacji interpersonalnej 1.4.2. Funkcje komunikacji interpersonalnej 1.4.3. Znaczenie komunikowania się w organizacji 1.5. Jak mówić, żeby nas słuchano – […]

Komunikowanie się w organizacjach międzynarodowych na przykładzie korporacyjnej fabryki w Polsce 4.08/5 (24)

Wstęp Rozdział I Komunikowanie się w organizacji 1. Formy komunikacji wewnątrzorganizacyjnej 1.1 Cele komunikowania wewnątrzorganizacyjnej 1.2 Komunikowanie się pionowe i poziome 1.3 Komunikowanie między członkami grup i na zewnątrz organizacji 2. Rola komunikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 3. Wzory komunikowania się w organizacji 4. Czynniki skutecznego komunikowania się w organizacji 5. Skuteczne komunikowanie w organizacji […]

Rola komunikacji interpersonalnej w kierowaniu organizacją na przykładzie Firmy XXX S.A. 4.33/5 (15)

Wstęp………3 Rozdział I. Komunikacja interpersonalna w literaturze………7 1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej 1.2. Funkcje i zasady właściwego komunikowania 1.3. Rodzaje komunikacji interpersonalnej 1.4. Bariery w komunikacji interpersonalnej Rozdział II. Kierowanie w organizacji poprzez komunikację………25 2.1. Kanały komunikacyjne w organizacji 2.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji 2.3. Cechy dobrego menedżera 2.4. Komunikacja niewerbalna Rozdział III. Rola komunikacji w […]

Mobbing przykładem zachowań nieetycznych w organizacji. 4.32/5 (22)

Wstęp Rozdział 1 Zjawiska patologiczne w zakładzie pracy 1.1 Pojęcie, rodzaje, przyczyny patologii 1.2 Zachowania nieetyczne w organizacji 1.3 Sposoby przeciwdziałania Rozdział 2 Mobbing przykładem zachowań patologicznych 2.1 Pojęcie mobbingu 2.2 Przyczyny mobbingu 2.3 Rodzaje i fazy mobbingu 2.4 Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu 2.5 Charakterystyka uczestników 2.5.1 Ofiary mobbingu 2.5.2 Sprawcy mobbingu 2.6 Skutki […]

Bariery w komunikacji niewerbalnej. 4.29/5 (21)

Wstęp……….1 Rozdział I. Zakres i problemy definicyjne………..3 1. Komunikacja interpersonalna. 1.1 Komunikacja werbalna. 1.1.1 Proces komunikowania się. 1.1.2 Kod językowy. 1.1.3 Język kobiecy. 1.2. Komunikacja niewerbalna. 1.2.1 Mimika. 1.2.2 Gestykulacja. 1.2.3 Cechy głosu. 1.2.4 Dystans fizyczny. Rozdział II. Część teoretyczna………..44 1. Bariery komunikacyjne 1.1. Zakłócenia językowe. 1.2. Bariery dotyczące nadawcy. 1.3. Bariery utrudniające uważne słuchanie. […]

Proces komunikacji w firmie XYZ (branża telekomunikacyjna) 4.28/5 (29)

Wstęp…………2 Rozdział I Teoretyczne podstawy procesu komunikowania się. 1.1. Istota i klasyfikacja komunikowania się…………4 1.2. Charakterystyka procesu komunikowania się…………10 Rozdział II Środki komunikowania się. 2.1. Komunikacja werbalna…………22 2.2. Komunikacja niewerbalna…………26 2.3. Style komunikowania się…………31 Rozdział III Bariery wpływające na skuteczność komunikowania się. 3.1. Zasady komunikacji interpersonalnej…………34 3.2. Bariery w komunikacji interpersonalnej…………35 3.3. Przezwyciężanie barier i […]

Manipulacja w komunikacji z klientami. 4.21/5 (29)

Wstęp………2 Rozdział 1. Komunikacja z klientami. 1.1. Definicje komunikacji……… 4 1.2. Istota i funkcje komunikacji……… 5 1.3. Modele komunikacji……… 8 1.4. Komunikowanie się z klientem……… 12 Rozdział 2. Manipulacje w komunikacji. 2.1. Pojęcie manipulacji……… 17 2.2. Reguły psychologiczne na których opierają się techniki manipulacji……… 20 2.2.1. Reguła wzajemności……… 21 2.2.2. Reguła konsekwencji……… 23 2.2.3. Reguła […]

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w organizacji 4.17/5 (23)

Wstęp………… 4 Rozdział I Proces komunikacji interpersonalnej 1.1 Komunikacja interpersonalna i jej elementy………… 6 1.2 Percepcja interpersonalna a komunikacja………… 9 1.3 Komunikacja pionowa i pozioma …………10 1.4 Komunikacja werbalna i niewerbalna………… 13 1.4.1 Komunikacja werbalna …………13 1.4.2 Komunikacja niewerbalna………… 19 Rozdział II Sposoby komunikacji niewerbalnej 2.1 Mimika …………21 2.2 Dystans fizyczny …………24 2.3 Mowa ciała………… […]

Wpływ mediów na wizerunek społeczny artysty na podstawie historii życia Michaela Jacksona 4.38/5 (16)

Wstęp. Rozdział I. Media masowe i ich wpływ na opinię publiczną. 1.1 Media jako Ľródło informacji. 1.2 Media a opinia publiczna w kontekście manipulacji. 1.3 Prasa tabloidowa (rozrywkowa) . 1.4 Zależność mediów od opinii publicznej. Rozdział II. Historia życia Michaela Jacksona tworząca obraz artysty genialnego -czyli dlaczego jego egzystencja wzbudzała zainteresowanie mediów? Rozdział III. Obecność […]

Komunikacja na przykładzie firmy XYZ. 4.21/5 (29)

Wstęp Rozdział 1 Komunikacja w organizacji 1.1. Znaczenie komunikacji w organizacji 1.2. Kanały komunikacyjne w organizacji 1.3. Komunikacja interpersonalna w organizacji 1.4. Komunikacja werbalna i niewerbalna Rozdział 2 Historia firmy XYZ 2.1.Informacja o firmie 2.2.Najważniejsze fakty z działalności firmy XYZ w Polsce 2.3.Struktura organizacyjna firmy 2.3.1.Struktura zatrudnienia Rozdział 3 System komunikacji w firmie XYZ 3.1.Model […]

Komunikacja istotnym elementem kultury organizacyjnej. 4.24/5 (17)

Wstęp……….5 Rozdział I. Wprowadzenie do kultury organizacyjnej……….7 1. Istota kultury organizacyjnej……….8 2. Przejawy i składniki kultury organizacyjnej……….10 3. Funkcje kultury organizacyjnej ……….13 4. Proces kształtowania się kultury organizacyjnej……….17 4.1. Czynniki wpływające na kształtowanie się kultury organizacyjnej……….20 4.2. Etapy nabywania kultury organizacyjnej……….23 5. Profile kultur organizacyjnych……….26 Rozdział II. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej. 1. Istota komunikacji interpersonalnej […]

Wizerunek medialny Lecha Kaczyńskiego po 10 kwietnia 2010 na łamach Wprost, Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej i Wprost 4.44/5 (18)

Wstęp ……….3 Rozdział I Wizerunek polityczny w ujęciu teoretycznym. 1.1 Definiowanie wizerunku politycznego……….. 4 1.2 Elementy wizerunku politycznego………. 7 1.3 Odmiany wizerunków politycznych………. 11 1.4 Twórcy wizerunku polityka ……….16 1.5 Proces tworzenia wizerunku………. 17 Rozdział II Marketing polityczny jako narzędzie kreowania wizerunku 2.1 Historyczne etapy rozwoju marketingu politycznego……….. 21 2.1.1 Etap wstępny ( przełom XIX/XX […]

Komunikacja wewnętrzna na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ. 4.4/5 (10)

Wstęp………. 2 Rozdział I Teoretyczne podstawy procesu komunikacji 1.1. Pojęcie komunikacji ……….4 1.2. Sposoby komunikowania się………. 7 1.3. Formy komunikacji……….9 1.4. Komunikacja w organizacji………. 11 Rozdział II Historia firmy XYZ 2.1. Informacje o firmie ……….21 2.2. Rodzaj działalności firmy ……….22 2.3. Zatrudnienie……….22 Rozdział III Badania własne 3.1. Cel i przedmiot badań ……….24 3.2. Problemy i […]

Analiza wpływu systemu komunikowania na efektywność procesu zarządzania Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej 4.35/5 (20)

Wstęp. Rozdział I. Teoretyczne podstawy komunikowania się w organizacji – teoria problemu. 1.1. Pojęcie, cele i zadania komunikacji oraz proces komunikowania. 1.2. Komunikacja interpersonalna. 1.3. Komunikacja grupowa i sieci komunikacyjne. 1.4. Bariery w komunikowaniu. Rozdział II. Organizacja i funkcjonowanie urzędu patentowego RP. 2.1. Misja, cel, zadania . 2.2. Struktura i organizacja. 2.3. System komunikowania w […]

Analiza wpływu komunikacji interpersonalnej na efektywność zarządzania organizacją na przykładzie firmy CCC S.A. 4.21/5 (29)

Wstęp………….5 Rozdział I Istota komunikacji interpersonalnej w organizacji – teoria problemu 1.1. Pojęcie, cele, zadania i funkcje komunikacji…………. 7 1.2. Komunikacja interpersonalna ………….10 1.3. Proces komunikacji…………. 13 1.4. Bariery w komunikowaniu się ………….16 Rozdział II Organizacja i funkcjonowanie firmy CCC S.A. 2.1. Cel, misja i zadania…………. 22 2.2. Struktura i organizacja…………. 24 2.3. Proces komunikacji […]

Analiza wpływu komunikacji na kulturę organizacyjną firmy Inter Cars S.A 4.41/5 (22)

Wstęp Rozdział I Istota komunikacji w zarządzaniu organizacją – teoria problemu 1.1. Pojęcie, cele i funkcje komunikacji………… 7 1.2. Komunikacja interpersonalna………… 11 1.3. Komunikacja grupowa …………13 1.4. Proces komunikowania …………17 1.5. Istota i funkcje kultury organizacyjnej …………20 Rozdział II Organizacja i funkcjonowanie spółki Inter Cars S.A. 2.1. Misja, cele i zadania …………25 2.2. Struktura i […]

Rola nowych mediów w procesię komunikacji interpersonalnej. 4.16/5 (25)

1. Społeczeństwo w dobie Internetu. 1.1. Próba scharakteryzowania i nazwania dzisiejszych czasów………..4 1.2. Społeczne znaczenie Internetu ………..4 1.3. Rzeczywistość społeczna – według Manuela Castellsa ………..5 2. Społeczeństwo sieciowe………..6 3. Pojęcie społeczeństwa medialnego i mediatyzacja życia codziennego………..6 4. Podział cyfrowy, a rozłam międzypokoleniowy………..7 5. Zachowania i tendencje człowieka wywoływane wpływem Internetu 5.1. Zachowanie młodzieży oraz rodziców […]