Kategoria: Komunikacja społeczna

Prace z dziedziny Komunikacja spoleczna. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej 4.24/5 (29)

Wstęp……..5 Rozdział 1 Kultura organizacyjna       1.1. Cel rozdziału…….. 7 1.2. Definicja kultury…….. 7 1.3. Definicja kultury organizacyjnej…….. 8 1.4. Elementy kultury organizacyjnej…….. 10 1.5. Rola kultury organizacyjnej ……..10 1.6. Typologia kultur organizacyjnych…….. 11 1.7. Krytyka kultury organizacyjnej…….. 13 1.8. Kultura ma znaczenie ……..14 1.9. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej…….. 15 1.9.1. Komunikacja wewnętrzna ……..15 1.9.2. […]

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012 4.35/5 (17)

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17 2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania turnieju………..20 2.3 Obszary ryzyka………..21 Rozdział […]

Wiedza a zachowania studentów XXX na temat bezpieczeństwa nad wodą 4.52/5 (21)

Wstęp……..9 Rozdział 1 Teoretyczny przegląd literatury 1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa ……..11 1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..15 1.3. Edukacja wodna w programach szkolnych i kampaniach społecznych ……..20 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24 2.2. Metody i techniki badań…….. 24 2.3. Materiał i organizacja badań ……..24 […]

Zadania Policji zwalczanie przestępczości narkotykowej przykład Komendy Miejskiej w Łodzi 4.21/5 (28)

Wstęp…..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa państwa.       1.1. Pojęcie i cele bezpieczeństwa państwa…..5 1.2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa…8 1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne….12 1.4. Narkotyki jako zagrożenie bezpieczeństwa….15 Rozdział 2 Policja i jej zadania w systemie bezpieczeństwa.       2.1. Geneza i etapy rozwoju Policji…22 2.2. Struktura organizacyjna Policji…..24 2.3. Zadania i kompetencje Policji…..30 2.4. Metody i środki wykorzystywane do […]

Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie firmy XYZ 4.31/5 (16)

Wstęp 1. Uzasadnienie wyboru tematu………4 2. Cel pracy………4 3. Metody badawcze………4 4. Układ i konstrukcja pracy………5 Rozdział I Strategia marketingowa przedsiębiorstwa 1. Strategia produktu………7 2. Strategia sprzedaży………8 2.1 Segmentacja rynku………8 2.2 Kształtowanie cen produktów………10 2.3 Kanały dystrybucji………12 Rozdział II Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem 1. Istota marketingowego systemu komunikacji………15 2. Proces komunikacji marketingowej………16 […]

Rola komunikacji w kierowaniu organizacją 4.25/5 (24)

Wstęp Rozdział 1Komunikacja społeczna ………4 1.1 Definicja i funkcje komunikowania 1.2 Formy komunikowania 1.3 Komunikowanie masowe 1.4 Bariery w komunikowaniu się 1.5 Nowe technologie w komunikacji społecznej Rozdział 2 Komunikacja w organizacji ………16 2.1 Kanały komunikacyjne w organizacji 2.2 Komunikacja interpersonalne i w organizacji 2.3 Komunikacja niewerbalna 2.4 Kłamstwo mowy ciała w walce o władzę. […]

System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. 4.29/5 (17)

Wstęp………3 Rozdział I Planowanie strategii komunikacji………5 1.Definicja i istota komunikowania………5 2.Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………7 3.Elementy procesu komunikacji………9 4.Etapy budowy skutecznej komunikacji………16 4.1. Identyfikacja docelowego systemu rynku………17 4.2. Określenie celów procesu komunikacji………18 4.3. Projektowanie przekazu………21 4.3.1. Treść przekazu………22 4.3.2. Struktura przekazu………23 4.3.3 Kształt przekazu………25 4.3.4. Źródło przekazu………26 4.4. Wybór kanałów komunikacji………28 4.4.1. Osobiste kanały komunikacji………29 […]

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej w firmie XXX 4.37/5 (27)

Wstęp………2 Rozdział I. 1. Kultura organizacyjna………4 1.1 Definicje i znaczenie kultury przedsiębiorstwa………4 1.2. Typologie kultur organizacyjnych………13 1.3. Funkcje kultury organizacyjnej………20 1.4. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej………23 1.4.1. Komunikacja wewnętrzna………23 1.4.2. Otoczenie organizacji………28 Rozdział II. 2. Charakterystyka firmy XYZ………31 2.1. Rys historyczny XYZ 31 2.2. Struktura organizacyjna………38 2.3. Przedmiot działalności………45 2.4. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku………49 Rozdział […]

Komunikacja językowa z punktu widzenia pragmalingwistyki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………6 Rozdział 1 Charakterystyka komunikacji językowej z punktu widzenia pragmalingwistyki………8 Rozdział 2 Osobowość człowieka 2. 1. Pojęcie i charakterystyka osobowości………22 2. 2. Ekstrawertyzm i introwertyzm jako podstawowy wymiar osobowości człowieka………38 Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań 3. 1. Istota diagnozowania. Problematyka badawcza………51 3. 2. Zmienne badań i wskaŹniki………55 3. 3. Metody, techniki i narzędzia badań ………60 […]

Manipulacje w komunikacji interpersonalnej. 4.33/5 (27)

Wstęp ……….4 Rozdział I. Komunikacja interpersonalna………. 5 1.1. Istota i funkcje komunikacji………. 6 1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….10 1.3. Struktura komunikacji interpersonalnej………. 25 Rozdział II. Manipulacja w relacjach interpersonalnych 2.1. Pojęcie manipulacji………. 26 2.2. Zasady wywierania wpływu społecznego ……….27 2.3. Jak przeciwstawiać się manipulacji ………. 32 Rozdział III. Wykorzystanie technik manipulacyjnych w relacjach petent-urzędnik […]

Wpływ komunikacji masowej na procesy integracyjne w społeczeństwie. 4.44/5 (18)

Wstęp. Rozdział I. Rozwój komunikacji w perspektywie zmian cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów. 1.1. Ewolucja człowieka, a początki komunikowania symbolicznego. 1.2. Pismo i alfabet podstawą komunikacji społecznej w Starożytności. 1.3. Koncepcja człowieka jako istoty społecznej w starożytnej myśli filozoficznej. 1.4. Rozwój prasy jako początek komunikowania masowego. Rozdział II. Początki komunikowania masowego i jego wpływ na zmiany […]

Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu) 4.35/5 (26)

Wstęp ………3 Rozdział I. Analiza komunikacji w przedsiębiorstwach 1. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………4 2. Ogólna charakterystyka systemu komunikacji w firmie ……… 11 3. Diagnoza wykorzystywanych instrumentów komunikacji……… 12 Rozdział II. Projekt systemu komunikacji 1. Ogólna charakterystyka systemów komunikacji i informacji……… 14 2. Analiza instrumentów komunikacji ………17 3. Źródła danych ………31 4. Przykłady zastosowania………32 […]

Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w przedsiębiorstwie. 4.3/5 (20)

Wstęp……….4 Rozdział I. Teoretyczne podstawy realizacji procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie 1.1. Interpretacja terminów podstawowych………..6 1.2. Modele komunikowania się………..12 1.3. Struktura procesu komunikowania się w organizacji………..14 1.4. Znaczenie procesu komunikowania się we współczesnych organizacjach………..20 1.5. Podsumowanie………..24 Rozdział II. Założenia wybranych form komunikacji organizacyjnych 2.1. Formy komunikowania się w organizacji………..26 2.1.1. Komunikacja interpersonalna i jej rodzaje………..27 […]

Komunikacja w firmie XYZ.(branża handel) 4.23/5 (22)

Wstęp……….4 Rozdział I. Komunikacja w organizacji 1.1. Kanały komunikacyjne w organizacji ……….8 1.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji ……….14 1.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….18 Rozdział II. Historia firmy XYZ 2.1. Informacja o firmie ………. 21 2.2. Rodzaj działalności firmy ……….29 2.3. Struktura organizacyjna firmy ……….33 2.3.1. Struktura zatrudnienia ………. 35 Rozdział III. System komunikacji w […]

Komunikowanie się w organizacji na przykładzie firmy XYZ. 4.42/5 (19)

Wstęp 3 Rozdział I. Podstawy organizacji 1.1. Pojęcie organizacji…………. 6 1.2. Otoczenie organizacji ………….11 1.2.1. Otoczenie wewnętrzne…………. 13 1.2.2. Otoczenie zewnętrzne…………. 14 1.3. Organizacje jako kultury ………….19 Rozdział II. Komunikowanie się w organizacji 2.1. Istota komunikowania się w zarządzaniu ludźmi…………. 24 2.2. Komunikacja jako proces ………….29 2.2.1. Komponenty procesu komunikowania się ………….29 2.2.2. Techniczno-technologiczny aspekt […]

Systemy komunikacji organizacyjnej w organizacji sektora prywatnego i publicznego. 4.44/5 (18)

Wstęp………. 3 Rozdział I. Proces komunikacji organizacyjnej 1.1. Pojęcie i model procesu komunikowania się ……….5 1.2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu………. 11 1.3. Istota (wzory) komunikowania się w organizacji ……….15 Rozdział II. Formy komunikowania się 2.1. Komunikowanie się pionowe ……….20 2.1.1. Komunikowanie się pionowe w dół ……….20 2.1.2. Komunikowanie się pionowe w górę ……….22 2.2. […]

Wpływ proksemiki i komunikacji niewerbalnej na relacje klienta ze sprzedawcą. 4.31/5 (26)

Wstęp………. 6 Rozdział I. Prosemika i komunikacja niewervalna w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej 1.1. Analiza podstawowych pojęć ………. 8 1.2. Komunikacja jako podstawowy wyznacznik funkcjonowania społecznego………. 13 1.2.1. Rodzaje komunikacji ……….14 1.2.2. Funkcje komunikacji ………. 20 Rozdział II. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych 2.1. Komunikacja niewerbalna ……….23 2.1.1. Style komunikacji niewerbalnej ………. 24 2.1.2. Funkcje komunikacji […]

Wpływ komunikacji interpersonalnej na kontakty młodzieży gimnazjalnej OHP podczas zajęć pozalekcyjnych 4.4/5 (25)

Rozdział I. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja interpersonalna. 1.1. Pojęcie i rodzaje komunikacji interpersonalnej. 1.2. Cele i ogólne funkcje komunikacji interpersonalnej w grupie. 1.3. Zasady komunikowania interpersonalnego podczas zajęć pozalekcyjnych. 1.4. Bariery komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca-uczeń. 2. Podmiotowość, jako warunek kształtowania się relacji interpersonalnych. 2.1. Rola komunikacji interpersonalnej w grupie rówieśniczej. 2.2. Psychologiczno-pedagogiczne i organizacyjne […]

SMS jako forma przekazu społecznego. 4.25/5 (24)

Wstęp Rozdział 1. Historia i rozwój krótkiej wiadomości tekstowej- SMS w procesię komunikacji 1.1. Teoretyczne założenia funkcji języka i funkcji tekstu 1.2. SMS jako efekt rozwoju procesu komunikacyjnego Rozdział 2. Analiza krótkiej wiadomości tekstowej jako struktury językowej i jako efektu procesu komunikacyjnego. 2.1. Omówienie sytuacji komunikacyjnych powstałych za pośrednictwem SMS 2.2. Analiza relacji nadawczo odbiorczych […]

Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykładzie programów telewizyjnych. 4.23/5 (30)

Wstęp……….2 Rozdział 1. Definicje pojęć 1.1. Definicje manipulacji……….4 1.2. Rodzaje manipulacji 1.3. Manipulacja a wywieranie wpływu i perswazja Rozdział 2. Komunikacja pozawerbalna w telewizji……….19 2.1. Definicje komunikacji pozawerbalnej 2.2. Rodzaje komunikacji pozawerbalnej 2.3. Pojęcie telewizji i jej rola w życiu społeczno-politycznym Rozdział 3. Metodologia badań własnych……….36 3.1. Cele badawcze 3.2. Problemy i hipotezy badawcze 3.3. […]

Proces komunikacji w firmie XYZ. 4.43/5 (21)

Wstęp………..2 Rozdział I Teoretyczne podstawy procesu komunikowania się………..3 1.1 Istota i klasyfikacja komunikowania się 1.2 Charakterystyka procesu komunikowania się 1.3 Sieci informacyjne Rozdział II Środki komunikowania się………..27 2.1 Komunikacja werbalna 2.2 Komunikacja niewerbalna 2.3 Style komunikowania się Rozdział III Bariery wpływające na skutecznosć komunikowania się………..62 3.1 Zasady komunikacji interpersonalnej 3.2 Bariery w komunikacji interpersonalnej 3.3 […]

Komunikacja rodziców z dorastającymi dziećmi. 4.15/5 (27)

Wstęp…………. 3 Rozdział 1. Problem komunikacji rodziców z dorastającymi dziećmi – rozważania teoretyczne 1.1. Co to jest komunikacja? …………. 4 1.2. Rodzaje i modele komunikacji …………. 5 1.3. Dorastanie – ogólna charakterystyka wieku dojrzewania …………. 10 1.4. Dzieci – ich problemy wieku dojrzewania samych ze sobą i w relacjach z rodzicami …………. 12 1.5. Stosunek […]

Istota komunikacji interpersonalnej w przebiegu rozmów kwalifikacyjnych. 4.2/5 (25)

Wstęp………4 Rozdział 1 Komunikacja w literaturze przedmiotu ………5 1.1 Zagadnienia związane z komunikacją i procesem komunikowania się. 1.2 Cechy i funkcje komunikowania 1.3 Struktura procesu komunikowania 1.4 Modele komunikowania 1.5 Przyczyny zaburzeń w komunikacji interpersonalnej 1.6 Indywidualne style komunikowania się Rozdział 2 Komunikacja werbalna i niewerbalna………18 2.1 Istota komunikacji werbalnej 2.2. Zasady komunikacji werbalnej 2.3 […]

Proces komunikacji interpersonalnej w kręgu rodziny. 4.16/5 (19)

Wstęp 3 Rozdział I. Pojęcie komunikacji interpersonalnej w świetle literatury 1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej………… 4 1.2. Specyfika procesu komunikacji w kręgu rodziny …………5 1.3. Przegląd modeli komunikacyjnych w aspekcie relacji rodziców z dziećmi………… 7 1.4. Style komunikacji i wzorce komunikowania w kręgu rodziny………… 9 Rozdział II. Metodologia badań 2.1. Cel badań i problemy badawcze………… 12 […]

Komunikacja społeczna w społeczeństwie demokratycznym. 4.22/5 (23)

Wstęp………2 Rozdział 1. Podstawy Komunikacji Społecznej. 1.1 Zasady prawidłowego komunikowania międzyludzkiego………4 1.2 Komunikacja werbalna………17 Rozdział 2. Komunikacja w Polityce. 2.1 Retoryka dominacji………23 2.2 Kultura w społeczeństwie demokratycznym………26 2.3 Współczesna demokracja polityczna w praktyce………34 2.4 Komunikacja partii politycznych ze społeczeństwem………42 Rozdział 3. Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości polityczno-społecznej. 3.1 Mass media o komunikacji w polityce […]