Kategoria: Komunikacja społeczna

Prace z dziedziny Komunikacja spoleczna. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Propagowanie działań społecznych i ich wpływ na zmianę postaw w społeczeństwie

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Promowanie działań społecznych – ujęcie teoretyczne. 1.1 Definicja promowania działań społecznych……….6 1.2 Rodzaje promowania działań społecznych……….8 1.3 Cele promowania działań społecznych……….10 1.4 Różnice między promocją działań społecznych a komercyjną……….11 Rozdział II Akcja społeczna 'Bezpieczna droga – ratuje życie’ jako przedmiot badań. 2.1 Statystyki wypadków ……….26 2.2 Opis akcji społecznej 'Bezpieczna droga – ratuje życie’……….27 2.2.1 Cel akcji społecznej……….27 2.2.2 Grupy docelowe……….27 2.2.3 Źródła finansowania……….28 2.3 Środki przekazu wykorzystane w akcji społecznej 'Bezpieczna droga – ratuje życie’……….29 Rozdział III Akcja społeczna 'Bezpieczna droga – ratuje życie’ i jej wpływ na społeczeństwo’ 3.1 Metody badawcze……….37 3.2 Charakterystyka badanej grupy…

Aktywizacja społeczna a jej skutki w społeczeństwie

Przez administrator

Wprowadzenie……….4 Rozdział I Kampania społeczna – wprowadzenie teoretyczne. 1.1 Określenie kampanii społecznych……….6 1.2 Typy kampanii społecznych……….8 1.3 Cele kampanii społecznych……….10 1.4 Różnice między reklamą społeczną a reklamą komercyjną……….11 Rozdział II Kampania 'bezpieczna droga – życie ratujesz’ jako temat badań. 2.1 Statystyki wypadków drogowych ……….26 2.2 Charakterystyka kampanii 'Bezpieczna droga – życie ratujesz’……….27 2.2.1 Cel kampanii……….27 2.2.2 Grupy docelowe……….27 2.2.3 Finansowanie kampanii……….28 2.3 Media wykorzystane w kampanii 'Bezpieczna droga – życie ratujesz’……….29 Rozdział III Kampania 'Bezpieczna droga – życie ratujesz’ i jej wpływ na społeczeństwo’ 3.1 Metody badawcze……….37 3.2 Charakterystyka grupy badawczej……….38 3.3 Rezultaty badań……….41 3.4 Podsumowanie wyników badań……….52 Podsumowanie……….54 Bibliografia……….55…

Kampanie społeczne a ich wpływ na otoczenie społeczne

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Kampania społeczna – teoria i praktyka. 1.1 Definicja kampanii społecznych……….6 1.2 Klasyfikacja kampanii społecznych……….8 1.3 Cele kampanii społecznych……….10 1.4 Różnice między reklamą społeczną a reklamą komercyjną……….11 Rozdział II Kampania „Zero waste” jako obiekt badań. 2.1 Dane dotyczące problemu odpadów ……….26 2.2 Charakterystyka kampanii „Zero waste”……….27 2.2.1 Cele kampanii……….27 2.2.2 Grupy docelowe……….27 2.2.3 Źródła finansowania……….28 2.3 Środki przekazu wykorzystane w kampanii „Zero waste”……….29 Rozdział III Kampania „Zero waste” – ocena skuteczności. 3.1 Metodologia badań……….37 3.2 Opis badanej grupy……….38 3.3 Wyniki badań……….41 3.4 Podsumowanie wyników badań……….52 Zakończenie……….54 Bibliografia……….55 Spis tabel……….58 Spis rysunków……….59 Spis wykresów……….60

Motywowanie pracowników firmy

Przez administrator

Wstep ……….5 Rozdzial 1 Motywowanie pracowników jako obiekt badan 1.1. Cechy motywacji……….. 7 1.2. Metody i techniki motywowania a potrzeby pracowników……….. 11 1.3. Cykl rozwoju innowacyjnych metod motywowania……….. 19 Rozdzial 2 Narodowe style zarzadzania. 2.1. Kultura narodowa jako obiekt badan w zarzadzaniu……….. 26 2.2. Kultura organizacji jako potencjalny nosnik kultury narodowej……….. 32 2.3. Amerykanska kultura zarzadzania- konsekwencje dla modeli motywacyjnych……….. 38 2.4. Zasoby przedsiebiorstwa i zdolnosci dynamiczne jako zródlo i kontekst dzialan w przedsiebiorstwie……….. 41 Rozdzial 3 Charakterystyka firmy Studio 3.1. Geneza……….. 45 3.2. Uklad funkcjonowania przedsiebiorstwa……….. 46 3.3. Zdolnosci dynamiczne……….. 53 Rozdzial 4 Charakterystyka wplywu kultury narodowej na innowacyjne…

Dziennikarstwo śledcze w Polsce

Przez administrator

Wstep………3 Rozdzial I Definicja i charakterystyka dziennikarstwa sledczego 1.1. Pojecie dziennikarstwa sledczego oraz jego rozwój w Polsce i na swiecie ……… 4 1.2. Rodzaje dziennikarstwa sledczego………7 1.3. Sposoby pozyskiwania informacji w dziennikarstwie sledczym………10 1.4. Kontekst etyczno-prawny dziennikarstwa sledczego………12 Rozdzial II Próba analizy zjawiska dziennikarstwa sledczego na wybranych przykladach 2.1. Afera falszowania podpisów poparcia dla Ruchu Narodowego w wyborach samorzadowych w 2014 roku z udzialem posla A. Andruszkiewicza ………16 2.2. Sprawa arcybiskupa Slawoja Leszka Glódzia ………17 Rozdzial III Kryzys i perspektywy dziennikarstwa sledczego w Polsce 3.1. Regres czy rozwój dziennikarstwa sledczego w Polsce……… 22 3.2. Korzystanie z wolnosci mediów ……… 23…

Proces Obslugi Klienta na przykladzie firmy X

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Logistyczna obsluga klienta jako element strategii firmy 1.1. Istota logistycznej obslugi klienta 1.2. Elementy logistycznej obslugi klienta 1.3. Etapy procesu obslugi klienta Rozdzial 2 Firma XYZ na rynku produktów konsumpcyjnych 2.1. Rynek produktów konsumpcyjnych w Polsce 2.2. Geneza powstania i zakres dzialania firmy XYZ 2.3. Pozycja konkurencyjna firmy Rozdzial 3 Ocena poziomu logistycznej obslugi klienta w przedsiebiorstwie XYZ 3.1. Dotychczasowy proces obslugi w firmie 3.2. Ocena procesu logistycznej obslugi klienta w swietle badan 3.3. Propozycje usprawnien w procesie obslugi klienta w firmie Zakonczenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel

Rynek usług kurierskich w Polsce w drugiej dekadzie XXIw.

Przez administrator

Wstęp ……….11 Rozdział 1 Rynku usług kurierskich–teoria problemu 1.1. Rola i znaczenie usług kurierskich w gospodarce kraju ……….14 1.2. Usługi kurierski w logistyce międzynarodowej ……….17 1.3. Rozwój usług kurierskich w Polsce i Unii Europejskiej………. 19 Rozdział 2 Analiza i ocena funkcjonowania usług kurierskich w polsce w drugiej dekadzie XXI w. 2.1. Charakterystyka podmiotów świadczących usługi kurierskie w Polsce ……….23 2.2. Analiza rynku usług kurierskich w Polsce w drugiej dekadzie XXI w……….. 27 2.2.1. Procesy dystrybucji przesyłek kurierskich ……….27 2.2.2. Ocena Polski jako kraju rozwijającego się na rynku usług kurierskich………. 29 2.3. Firma DPD na rynku usług kurierskich w Polsce………. 33…

Nastawienie Polaków do religii islamu

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Terroryzm o podłożu religijnym na świecie 1.1. Próba pojęcia znaczenia terroryzmu 1.2. Wybrane zamachy terrorystyczne Rozdział 2 Państwo Islamskie i jego ideologia 2.1. Islam religią pokoju 2.2. Utworzenie oraz poglądy Państwa Islamskiego 2.3. Członkowie Państwa Islamskiego 2.4. Struktura i funkcjonowanie Państwa Islamskiego 2.5. Państwo Islamskie i jego interpretacja Koranu Rozdział 3 Islam w Polsce 3.1. Napływ wyznawców islamu z państw arabskich 3.2. Wolność wyznaniowa w Polsce a Islam Rozdział 4 Terroryzm w Europie 4.1. Zagrożenie dla Polski wynikające z ataków terrorystycznych 4.2. Muzułmanie wśród chrześcijan Podsumowanie i wnioski Spis literatury Spis rysunków Załączniki

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział 1 Kultura organizacyjna       1.1. Cel rozdziału…….. 7 1.2. Definicja kultury…….. 7 1.3. Definicja kultury organizacyjnej…….. 8 1.4. Elementy kultury organizacyjnej…….. 10 1.5. Rola kultury organizacyjnej ……..10 1.6. Typologia kultur organizacyjnych…….. 11 1.7. Krytyka kultury organizacyjnej…….. 13 1.8. Kultura ma znaczenie ……..14 1.9. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej…….. 15 1.9.1. Komunikacja wewnętrzna ……..15 1.9.2. Otoczenie organizacji ……..19 Rozdział 2 Charakterystyka firmy PKO BP Finat Sp. z o.o.       2.1. Cel rozdziału…….. 22 2.2. Struktura organizacyjna ……..22 2.3. Misja i wizja PKO BP Finat…….. 27 2.4. Przedmiot działalności…….. 32 Rozdział 3 Komunikacja firmy PKO BP Finat Sp. z o.o.       3.1. Cel…

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17 2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania turnieju………..20 2.3 Obszary ryzyka………..21 Rozdział 3 Koordynacja działań i zabezpieczenie stref związanych z turniejem UEFA EURO 2012 3.1 Koordynacja działań na poziomie kraju, województwa i miasta-gospodarza………..33 3.2 Działania MSWiA i MAiC………..38 3.3 Zabezpieczenie stadionów………..42 3.4 Zabezpieczenie stref kibiców………..43 Zakończenie………..45 Streszczenie………..47 Bibliografia Spis tabel i rysunków Aneks

Wiedza a zachowania studentów XXX na temat bezpieczeństwa nad wodą

Przez administrator

Wstęp……..9 Rozdział 1 Teoretyczny przegląd literatury 1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa ……..11 1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..15 1.3. Edukacja wodna w programach szkolnych i kampaniach społecznych ……..20 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24 2.2. Metody i techniki badań…….. 24 2.3. Materiał i organizacja badań ……..24 Rozdział 3 Analiza wyników badań 3.1. Charakterystyka grupy badanej…….. 25 3.2. Ocena wiedzy i zachowań z zakresu bezpieczeństwa wodnego badanych…….. 27 Podsumowanie i wnioski…….. 41 Piśmiennictwo…….. 44 Spis rycin…….. 47 Aneks ……..49 Streszczenie ……..54

Zadania Policji zwalczanie przestępczości narkotykowej przykład Komendy Miejskiej w Łodzi

Przez administrator

Wstęp…..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa państwa.       1.1. Pojęcie i cele bezpieczeństwa państwa…..5 1.2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa…8 1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne….12 1.4. Narkotyki jako zagrożenie bezpieczeństwa….15 Rozdział 2 Policja i jej zadania w systemie bezpieczeństwa.       2.1. Geneza i etapy rozwoju Policji…22 2.2. Struktura organizacyjna Policji…..24 2.3. Zadania i kompetencje Policji…..30 2.4. Metody i środki wykorzystywane do walki z przestępczością narkotykową…….35 Rozdział 3 Analiza zadań Komendy Miejskiej Policji w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.       3.1. Charakterystyka miasta Łodzi i występujących zagrożeń……41 3.2. Komenda Miejska Policji w Łodzi – zadania i struktura organizacyjna…..44 3.3. Analiza przestępczości narkotykowej w Łodzi….51 3.4. Zapobieganie rozwoju przestępczości narkotykowej…..53 Zakończenie……56…

Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp 1. Uzasadnienie wyboru tematu………4 2. Cel pracy………4 3. Metody badawcze………4 4. Układ i konstrukcja pracy………5 Rozdział I Strategia marketingowa przedsiębiorstwa 1. Strategia produktu………7 2. Strategia sprzedaży………8 2.1 Segmentacja rynku………8 2.2 Kształtowanie cen produktów………10 2.3 Kanały dystrybucji………12 Rozdział II Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem 1. Istota marketingowego systemu komunikacji………15 2. Proces komunikacji marketingowej………16 3. Metody komunikacji………19 4. Znaczenie i miejsce strategii promocyjnej w strategii marketingowej przedsiębiorstwa………20 5. Etapy programu promocyjnego przedsiębiorstwa………21 5.1 Identyfikacja odbiorców………21 5.2 Określenie celów promocji………23 5.3 Projekt przekazu promocyjnego………24 5.4 Wybór kanałów przekazu komunikacyjnego………26 5.5 Tworzenie kompozycji promocyjnej………27 5.6 Ustalanie i budowa budżetu promocyjnego firmy………29…

Rola komunikacji w kierowaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Komunikacja społeczna ………4 1.1 Definicja i funkcje komunikowania 1.2 Formy komunikowania 1.3 Komunikowanie masowe 1.4 Bariery w komunikowaniu się 1.5 Nowe technologie w komunikacji społecznej Rozdział 2 Komunikacja w organizacji ………16 2.1 Kanały komunikacyjne w organizacji 2.2 Komunikacja interpersonalne i w organizacji 2.3 Komunikacja niewerbalna 2.4 Kłamstwo mowy ciała w walce o władzę. Rozdział 3 Kierownik w negocjacjach ………51 3.1 Rozwiązywanie problemów w komunikacji międzyludzkiej 3.2 Cechy dobrego menadżera Uwagi końcowe………….66 Bibliografia

System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Planowanie strategii komunikacji………5 1.Definicja i istota komunikowania………5 2.Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………7 3.Elementy procesu komunikacji………9 4.Etapy budowy skutecznej komunikacji………16 4.1. Identyfikacja docelowego systemu rynku………17 4.2. Określenie celów procesu komunikacji………18 4.3. Projektowanie przekazu………21 4.3.1. Treść przekazu………22 4.3.2. Struktura przekazu………23 4.3.3 Kształt przekazu………25 4.3.4. Źródło przekazu………26 4.4. Wybór kanałów komunikacji………28 4.4.1. Osobiste kanały komunikacji………29 4.4.2. Nieosobiste kanały komunikacji………30 Rozdział II – Struktura systemu promocyjnego………33 1.Reklama………33 2.Sprzedaż osobista………40 3.Promocja dodatkowa (sales promotion)………46 4.Public relations………51 Rozdział III – Media a element systemu promocyjnego – reklama………57 1.Główne środki przekazu reklamowego………59 1.1. Reklama prasowa………59 1.1.1.Prasa codzienna………60 1.1.2.Czasopisma………60 1.2.Reklama telewizyjna………61 1.3.Reklama radiowa………62 1.4.Inne formy…

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej w firmie XXX

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. 1. Kultura organizacyjna………4 1.1 Definicje i znaczenie kultury przedsiębiorstwa………4 1.2. Typologie kultur organizacyjnych………13 1.3. Funkcje kultury organizacyjnej………20 1.4. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej………23 1.4.1. Komunikacja wewnętrzna………23 1.4.2. Otoczenie organizacji………28 Rozdział II. 2. Charakterystyka firmy XYZ………31 2.1. Rys historyczny XYZ 31 2.2. Struktura organizacyjna………38 2.3. Przedmiot działalności………45 2.4. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku………49 Rozdział III. 3. Komunikacja firmy XYZ………54 3.1. Elementy kultury organizacyjnej firmy………54 3.2. Komunikacja wśród pracowników firmy………58 3.3. Komunikacja firmy z otoczeniem………62 Zakończenie………70 Bibliografia………72 Spis tabel i rysunków………74

Komunikacja językowa z punktu widzenia pragmalingwistyki

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1 Charakterystyka komunikacji językowej z punktu widzenia pragmalingwistyki………8 Rozdział 2 Osobowość człowieka 2. 1. Pojęcie i charakterystyka osobowości………22 2. 2. Ekstrawertyzm i introwertyzm jako podstawowy wymiar osobowości człowieka………38 Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań 3. 1. Istota diagnozowania. Problematyka badawcza………51 3. 2. Zmienne badań i wskaŹniki………55 3. 3. Metody, techniki i narzędzia badań ………60 3. 4. Charakterystyka badanej próby ………62 Rozdział 4 Realizacja aktu mowy – ekspresje -analiza charaktersystka i ocena 4.1. Klasyfikacja badanej grupy według typów osobowości………64 4.2. Sposób wyrażania aktu mowy- ekspresje- analiza badań………69 Rozdział 5 Problematyka badawcza a wyniki badań………78 Zakończenie………81 Biblografia………85 Aneks………93

Manipulacje w komunikacji interpersonalnej.

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział I. Komunikacja interpersonalna………. 5 1.1. Istota i funkcje komunikacji………. 6 1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….10 1.3. Struktura komunikacji interpersonalnej………. 25 Rozdział II. Manipulacja w relacjach interpersonalnych 2.1. Pojęcie manipulacji………. 26 2.2. Zasady wywierania wpływu społecznego ……….27 2.3. Jak przeciwstawiać się manipulacji ………. 32 Rozdział III. Wykorzystanie technik manipulacyjnych w relacjach petent-urzędnik na podstawie badań 3.1. Cel, przedmiot badań, problem badawczy oraz metoda i techniki badawcze ………. 35 3.2. Charakterystyka badanej populacji ………. 36 3.3. Wyniki badań własnych ………. 38 Zakończenie ………. 43 Wykaz wykresów ………. 44 Załączniki ……….46 Bibliografia ………. 48

Wpływ komunikacji masowej na procesy integracyjne w społeczeństwie.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Rozwój komunikacji w perspektywie zmian cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów. 1.1. Ewolucja człowieka, a początki komunikowania symbolicznego. 1.2. Pismo i alfabet podstawą komunikacji społecznej w Starożytności. 1.3. Koncepcja człowieka jako istoty społecznej w starożytnej myśli filozoficznej. 1.4. Rozwój prasy jako początek komunikowania masowego. Rozdział II. Początki komunikowania masowego i jego wpływ na zmiany społeczne w XIX wieku i pierwszej połowie XX w. 2.1. Nowoczesne społeczeństwo XIX wieku. Nowe koncepcje społeczno-polityczne. 2.2. Rewolucja technologiczna. Początek ery mediów masowych. 2.3. Propaganda jako instrument wpływu, manipulacji i jednoczenia ludzi. 2.3.1. Historia propagandy. 2.3.2. Specyfika przekazu propagandowego. Rozdział III. Rola mediów w…

Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu)

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I. Analiza komunikacji w przedsiębiorstwach 1. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………4 2. Ogólna charakterystyka systemu komunikacji w firmie ……… 11 3. Diagnoza wykorzystywanych instrumentów komunikacji……… 12 Rozdział II. Projekt systemu komunikacji 1. Ogólna charakterystyka systemów komunikacji i informacji……… 14 2. Analiza instrumentów komunikacji ………17 3. Źródła danych ………31 4. Przykłady zastosowania………32 Rozdział III. Instrukcja stosowania nowego systemu komunikacji w firmie 1. Zadania analityczne ………39 2. Przepływ informacji w nowym projekcie……… 44 3. Procedury robocze ………47 Zakończenie ………49 Bibliografia ………51 Spis rysunków ………53

Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Teoretyczne podstawy realizacji procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie 1.1. Interpretacja terminów podstawowych………..6 1.2. Modele komunikowania się………..12 1.3. Struktura procesu komunikowania się w organizacji………..14 1.4. Znaczenie procesu komunikowania się we współczesnych organizacjach………..20 1.5. Podsumowanie………..24 Rozdział II. Założenia wybranych form komunikacji organizacyjnych 2.1. Formy komunikowania się w organizacji………..26 2.1.1. Komunikacja interpersonalna i jej rodzaje………..27 2.1.2. Specyfika komunikacji behawioralnej………..30 2.2. Kierunki przesyłania komunikatów w przedsiębiorstwie………..34 2.3. Rodzaje sieci komunikacyjnych………..37 2.4. Style komunikowania się………..41 2.5. Podsumowanie………..43 Rozdział III. Bariery wpływające na skuteczność komunikowania się w przedsiębiorstwie 3.1. Ogólne uwagi na temat przeszkód w procesię komunikowania się………..48 3.2. Bariery behawioralne i interpersonalne………..49…

Komunikacja w firmie XYZ.(branża handel)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Komunikacja w organizacji 1.1. Kanały komunikacyjne w organizacji ……….8 1.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji ……….14 1.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….18 Rozdział II. Historia firmy XYZ 2.1. Informacja o firmie ………. 21 2.2. Rodzaj działalności firmy ……….29 2.3. Struktura organizacyjna firmy ……….33 2.3.1. Struktura zatrudnienia ………. 35 Rozdział III. System komunikacji w firmie XYZ 3.1. Model komunikowania się ………. 40 3.2. Zakłócenia w komunikacji ………. 43 Rozdział IV. Badania własne 4.1. Cel badań, hipoteza i problemy badawcze………. 46 4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zakres i teren badań ………. 47 4.3. Wyniki badań ………. 49 4.4.…

Komunikowanie się w organizacji na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Podstawy organizacji 1.1. Pojęcie organizacji…………. 6 1.2. Otoczenie organizacji ………….11 1.2.1. Otoczenie wewnętrzne…………. 13 1.2.2. Otoczenie zewnętrzne…………. 14 1.3. Organizacje jako kultury ………….19 Rozdział II. Komunikowanie się w organizacji 2.1. Istota komunikowania się w zarządzaniu ludźmi…………. 24 2.2. Komunikacja jako proces ………….29 2.2.1. Komponenty procesu komunikowania się ………….29 2.2.2. Techniczno-technologiczny aspekt procesu komunikowania się…………. 33 2.3. Modele komunikowania ………….37 2.4. Bariery utrudniające skuteczne komunikowanie się oraz ich przezwyciężanie…………. 40 Rozdział III. Historia XYZ 3.1. Charakterystyka XYZ…………. 43 3.2. Struktura XYZ ………….48 3.3. Znaczenie komunikacji w XYZ ………….53 Rozdział IV. Kierunki rozwoju komunikacji w XYZ…………. 57 Zakończenie…

Systemy komunikacji organizacyjnej w organizacji sektora prywatnego i publicznego.

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I. Proces komunikacji organizacyjnej 1.1. Pojęcie i model procesu komunikowania się ……….5 1.2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu………. 11 1.3. Istota (wzory) komunikowania się w organizacji ……….15 Rozdział II. Formy komunikowania się 2.1. Komunikowanie się pionowe ……….20 2.1.1. Komunikowanie się pionowe w dół ……….20 2.1.2. Komunikowanie się pionowe w górę ……….22 2.2. Komunikowanie się poziome ……….23 2.3. Komunikacja werbalna………. 24 2.4. Komunikacja niewerbalna ……….29 Rozdział III. Komunikowanie się w organizacjach sektora prywatnego i publicznego w świetle badań 3.1. Różnice między organizacjami sektora prywatnego i publicznego………. 37 3.2. Metodologia badań ……….39 3.2.1. Cele oraz przedmiot badań ……….39 3.2.2.…

Wpływ proksemiki i komunikacji niewerbalnej na relacje klienta ze sprzedawcą.

Przez administrator

Wstęp………. 6 Rozdział I. Prosemika i komunikacja niewervalna w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej 1.1. Analiza podstawowych pojęć ………. 8 1.2. Komunikacja jako podstawowy wyznacznik funkcjonowania społecznego………. 13 1.2.1. Rodzaje komunikacji ……….14 1.2.2. Funkcje komunikacji ………. 20 Rozdział II. Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych 2.1. Komunikacja niewerbalna ……….23 2.1.1. Style komunikacji niewerbalnej ………. 24 2.1.2. Funkcje komunikacji niewerbalnej………. 24 2.2. Komunikaty niewerbalne ………. 25 2.3. Komunikaty interakcyjne ………. 31 Rozdział III. Prosemika i komunikacja jako narzędzie budowania relacji z klientem 3.1. Proksemika………. 34 3.1.1. Dystanse personalne ………. 35 3.1.2. Terytorialność ………. 36 3.2. Wspieranie przekazów słownych ………. 37 3.3. Wyrażanie postaw i…