Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej

Wstęp……..5 Rozdział 1 Kultura organizacyjna       1.1. Cel rozdziału…….. 7 1.2. Definicja kultury…….. 7 1.3. Definicja kultury organizacyjnej…….. 8 1.4. Elementy kultury organizacyjnej…….. 10 1.5. Rola kultury organizacyjnej ……..10 1.6. Typologia kultur organizacyjnych…….. 11 1.7. Krytyka kultury organizacyjnej…….. 13 1.8. Kultura Więcej

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary Więcej

Wiedza a zachowania studentów XXX na temat bezpieczeństwa nad wodą

Wstęp……..9 Rozdział 1 Teoretyczny przegląd literatury 1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa ……..11 1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..15 1.3. Edukacja wodna w programach szkolnych i kampaniach społecznych ……..20 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy i Więcej

Zadania Policji zwalczanie przestępczości narkotykowej przykład Komendy Miejskiej w Łodzi

Wstęp…..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa państwa.       1.1. Pojęcie i cele bezpieczeństwa państwa…..5 1.2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa…8 1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne….12 1.4. Narkotyki jako zagrożenie bezpieczeństwa….15 Rozdział 2 Policja i jej zadania w systemie bezpieczeństwa.       2.1. Geneza i etapy rozwoju Policji…22 Więcej

Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie firmy XYZ

Wstęp 1. Uzasadnienie wyboru tematu………4 2. Cel pracy………4 3. Metody badawcze………4 4. Układ i konstrukcja pracy………5 Rozdział I Strategia marketingowa przedsiębiorstwa 1. Strategia produktu………7 2. Strategia sprzedaży………8 2.1 Segmentacja rynku………8 2.2 Kształtowanie cen produktów………10 2.3 Kanały dystrybucji………12 Rozdział II Promocja Więcej

Rola komunikacji w kierowaniu organizacją

Wstęp Rozdział 1Komunikacja społeczna ………4 1.1 Definicja i funkcje komunikowania 1.2 Formy komunikowania 1.3 Komunikowanie masowe 1.4 Bariery w komunikowaniu się 1.5 Nowe technologie w komunikacji społecznej Rozdział 2 Komunikacja w organizacji ………16 2.1 Kanały komunikacyjne w organizacji 2.2 Komunikacja Więcej

System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.

Wstęp………3 Rozdział I Planowanie strategii komunikacji………5 1.Definicja i istota komunikowania………5 2.Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………7 3.Elementy procesu komunikacji………9 4.Etapy budowy skutecznej komunikacji………16 4.1. Identyfikacja docelowego systemu rynku………17 4.2. Określenie celów procesu komunikacji………18 4.3. Projektowanie przekazu………21 4.3.1. Treść przekazu………22 4.3.2. Struktura Więcej

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej w firmie XXX

Wstęp………2 Rozdział I. 1. Kultura organizacyjna………4 1.1 Definicje i znaczenie kultury przedsiębiorstwa………4 1.2. Typologie kultur organizacyjnych………13 1.3. Funkcje kultury organizacyjnej………20 1.4. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej………23 1.4.1. Komunikacja wewnętrzna………23 1.4.2. Otoczenie organizacji………28 Rozdział II. 2. Charakterystyka firmy XYZ………31 2.1. Rys Więcej

Komunikacja językowa z punktu widzenia pragmalingwistyki

Wstęp………6 Rozdział 1 Charakterystyka komunikacji językowej z punktu widzenia pragmalingwistyki………8 Rozdział 2 Osobowość człowieka 2. 1. Pojęcie i charakterystyka osobowości………22 2. 2. Ekstrawertyzm i introwertyzm jako podstawowy wymiar osobowości człowieka………38 Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań 3. 1. Istota diagnozowania. Problematyka Więcej

Manipulacje w komunikacji interpersonalnej.

Wstęp ……….4 Rozdział I. Komunikacja interpersonalna………. 5 1.1. Istota i funkcje komunikacji………. 6 1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….10 1.3. Struktura komunikacji interpersonalnej………. 25 Rozdział II. Manipulacja w relacjach interpersonalnych 2.1. Pojęcie manipulacji………. 26 2.2. Zasady wywierania wpływu społecznego ……….27 Więcej

Wpływ komunikacji masowej na procesy integracyjne w społeczeństwie.

Wstęp. Rozdział I. Rozwój komunikacji w perspektywie zmian cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów. 1.1. Ewolucja człowieka, a początki komunikowania symbolicznego. 1.2. Pismo i alfabet podstawą komunikacji społecznej w Starożytności. 1.3. Koncepcja człowieka jako istoty społecznej w starożytnej myśli filozoficznej. 1.4. Rozwój Więcej

Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu)

Wstęp ………3 Rozdział I. Analiza komunikacji w przedsiębiorstwach 1. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………4 2. Ogólna charakterystyka systemu komunikacji w firmie ……… 11 3. Diagnoza wykorzystywanych instrumentów komunikacji……… 12 Rozdział II. Projekt systemu komunikacji 1. Ogólna charakterystyka systemów komunikacji Więcej

Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w przedsiębiorstwie.

Wstęp……….4 Rozdział I. Teoretyczne podstawy realizacji procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie 1.1. Interpretacja terminów podstawowych………..6 1.2. Modele komunikowania się………..12 1.3. Struktura procesu komunikowania się w organizacji………..14 1.4. Znaczenie procesu komunikowania się we współczesnych organizacjach………..20 1.5. Podsumowanie………..24 Rozdział II. Założenia wybranych Więcej

Komunikacja w firmie XYZ.(branża handel)

Wstęp……….4 Rozdział I. Komunikacja w organizacji 1.1. Kanały komunikacyjne w organizacji ……….8 1.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji ……….14 1.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….18 Rozdział II. Historia firmy XYZ 2.1. Informacja o firmie ………. 21 2.2. Rodzaj działalności firmy ……….29 Więcej

Komunikowanie się w organizacji na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp 3 Rozdział I. Podstawy organizacji 1.1. Pojęcie organizacji…………. 6 1.2. Otoczenie organizacji ………….11 1.2.1. Otoczenie wewnętrzne…………. 13 1.2.2. Otoczenie zewnętrzne…………. 14 1.3. Organizacje jako kultury ………….19 Rozdział II. Komunikowanie się w organizacji 2.1. Istota komunikowania się w zarządzaniu ludźmi…………. Więcej

Systemy komunikacji organizacyjnej w organizacji sektora prywatnego i publicznego.

Wstęp………. 3 Rozdział I. Proces komunikacji organizacyjnej 1.1. Pojęcie i model procesu komunikowania się ……….5 1.2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu………. 11 1.3. Istota (wzory) komunikowania się w organizacji ……….15 Rozdział II. Formy komunikowania się 2.1. Komunikowanie się pionowe ……….20 Więcej

Wpływ proksemiki i komunikacji niewerbalnej na relacje klienta ze sprzedawcą.

Wstęp………. 6 Rozdział I. Prosemika i komunikacja niewervalna w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej 1.1. Analiza podstawowych pojęć ………. 8 1.2. Komunikacja jako podstawowy wyznacznik funkcjonowania społecznego………. 13 1.2.1. Rodzaje komunikacji ……….14 1.2.2. Funkcje komunikacji ………. 20 Rozdział II. Komunikacja niewerbalna w Więcej

Wpływ komunikacji interpersonalnej na kontakty młodzieży gimnazjalnej OHP podczas zajęć pozalekcyjnych

Rozdział I. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja interpersonalna. 1.1. Pojęcie i rodzaje komunikacji interpersonalnej. 1.2. Cele i ogólne funkcje komunikacji interpersonalnej w grupie. 1.3. Zasady komunikowania interpersonalnego podczas zajęć pozalekcyjnych. 1.4. Bariery komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca-uczeń. 2. Podmiotowość, jako warunek Więcej

SMS jako forma przekazu społecznego.

Wstęp Rozdział 1. Historia i rozwój krótkiej wiadomości tekstowej- SMS w procesię komunikacji 1.1. Teoretyczne założenia funkcji języka i funkcji tekstu 1.2. SMS jako efekt rozwoju procesu komunikacyjnego Rozdział 2. Analiza krótkiej wiadomości tekstowej jako struktury językowej i jako efektu Więcej

Manipulacja w komunikacji niewerbalnej na przykładzie programów telewizyjnych.

Wstęp……….2 Rozdział 1. Definicje pojęć 1.1. Definicje manipulacji……….4 1.2. Rodzaje manipulacji 1.3. Manipulacja a wywieranie wpływu i perswazja Rozdział 2. Komunikacja pozawerbalna w telewizji……….19 2.1. Definicje komunikacji pozawerbalnej 2.2. Rodzaje komunikacji pozawerbalnej 2.3. Pojęcie telewizji i jej rola w życiu Więcej

Proces komunikacji w firmie XYZ.

Wstęp………..2 Rozdział I Teoretyczne podstawy procesu komunikowania się………..3 1.1 Istota i klasyfikacja komunikowania się 1.2 Charakterystyka procesu komunikowania się 1.3 Sieci informacyjne Rozdział II Środki komunikowania się………..27 2.1 Komunikacja werbalna 2.2 Komunikacja niewerbalna 2.3 Style komunikowania się Rozdział III Bariery Więcej

Komunikacja rodziców z dorastającymi dziećmi.

Wstęp…………. 3 Rozdział 1. Problem komunikacji rodziców z dorastającymi dziećmi – rozważania teoretyczne 1.1. Co to jest komunikacja? …………. 4 1.2. Rodzaje i modele komunikacji …………. 5 1.3. Dorastanie – ogólna charakterystyka wieku dojrzewania …………. 10 1.4. Dzieci – ich Więcej

Istota komunikacji interpersonalnej w przebiegu rozmów kwalifikacyjnych.

Wstęp………4 Rozdział 1 Komunikacja w literaturze przedmiotu ………5 1.1 Zagadnienia związane z komunikacją i procesem komunikowania się. 1.2 Cechy i funkcje komunikowania 1.3 Struktura procesu komunikowania 1.4 Modele komunikowania 1.5 Przyczyny zaburzeń w komunikacji interpersonalnej 1.6 Indywidualne style komunikowania się Więcej

Proces komunikacji interpersonalnej w kręgu rodziny.

Wstęp 3 Rozdział I. Pojęcie komunikacji interpersonalnej w świetle literatury 1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej………… 4 1.2. Specyfika procesu komunikacji w kręgu rodziny …………5 1.3. Przegląd modeli komunikacyjnych w aspekcie relacji rodziców z dziećmi………… 7 1.4. Style komunikacji i wzorce komunikowania Więcej

Komunikacja społeczna w społeczeństwie demokratycznym.

Wstęp………2 Rozdział 1. Podstawy Komunikacji Społecznej. 1.1 Zasady prawidłowego komunikowania międzyludzkiego………4 1.2 Komunikacja werbalna………17 Rozdział 2. Komunikacja w Polityce. 2.1 Retoryka dominacji………23 2.2 Kultura w społeczeństwie demokratycznym………26 2.3 Współczesna demokracja polityczna w praktyce………34 2.4 Komunikacja partii politycznych ze społeczeństwem………42 Rozdział Więcej

Komunikacja interpersonalna.

Wstęp………3 Rozdział 1.Podstawy komunikacji 1.1.Współczesne rozumienie procesu komunikacji………5 1.2.Rodzaje komunikacji………8 1.2.1.Komunikowanie werbalne………8 1.2.2.Komunikowanie niewerbalne………10 Rozdział 2. Sposoby odbioru informacji i udzielania odpowiedzi. 2.1.Przełożony w systemie odbioru informacji i udzielania odpowiedzi………21 2.2.Style słuchania i odpowiadania………25 2.3.Bariery utrudniające odbiór informacji………28 Zakończenie………32 Bibliografia………33

System komunikacji internetowej w turystyce.

Wstęp Rozdział 1 Turystyka ,jako gałąź gospodarki narodowej 1.1 Pojęcie turystyki i jej rodzaje………..2 1.2 Funkcje turystyki………..5 1.3 Rodzaje turystyki i kryteria jej podziału………..10 1.4 Czynniki rozwoju współczesnej turystyki………..14 Rozdział 2 Komunikacja internetowa 2.1. Istota komunikacji w turystyce i jej Więcej

Rola komunikacji interpersonalnej w budowaniu relacji z klientem na przykładzie działalności agenta ubezpieczeniowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego XYZ.

Wstęp Rozdział 1.Komunikacja interpersonalna 1.1. Ogólne informacje o komunikacji interpersonalnej 1.2. Zasady poprawnego komunikowania 1.3. Bariery komunikacji interpersonalnej Rozdział 2. Znaczenie komunikacji w budowaniu relacji z klientem 2.1. Rola pierwszego kontaktu 2.2. Wpływ komunikacji na sprzedaż 2.3. Umiejętności wpływające na Więcej

Konflikt jako zakłócenie procesu komunikacji w organizacji.

Wstęp………3 Rozdział I. Proces komunikacji w organizacji 1. Pojęcie i przebieg procesu komunikacji………5 2. Rodzaje i modele komunikacji………8 3. Funkcje procesu komunikowania i zasady dobrej komunikacji………13 4. Przeszkody w skutecznym komunikowaniu………18 Rozdział II. Charakterystyka konfliktu w organizacji 1. Pojęcie i Więcej

Telemarketing jako forma handlu i sposób komunikowania się z klientem.

Wstęp Rozdział I. Komunikowanie się z klientem w warunkach nasilającej się konkurencji. 1.1. Przyczyny wzrostu znaczenia komunikowania się z klientem. 1.2. Komunikowanie się z partnerami biznesowymi. 1.2.1. Komunikacja niewerbalna. 1.2.2. Komunikacja werbalna. 1.3. Komunikowanie się z konsumentami. Rozdział II. Telemarketing Więcej

Lokalne medium Radio Parada

Wstęp……….. 3 Rozdział I Z dziejów radia w Polsce na przestrzeni XX wieku 1.1 Znaczenie słowa ‚radio’ ………… 6 1.1.1 Cechy radia ………… 7 1.1.2 Radio internetowe ………… 8 1.1.3 Rodzaje stacji radiowych ………… 9 1.1.4 Audycje radiowe …………10 1.1.5 Więcej

Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie.

Wstęp. Rozdział I Czym jest komunikacja interpersonalna – próba definicji 1.1. Pojęcie procesu komunikowania się 1.2. Geneza nauki o komunikacji interpersonalnej 1.3. Współczesna kondycja nauki o komunikacji i jej wyzwania 1.4. Istota komunikacji interpersonalnej 1.4.1. Cechy komunikacji interpersonalnej 1.4.2. Funkcje Więcej

Komunikowanie się w organizacjach międzynarodowych na przykładzie korporacyjnej fabryki w Polsce

Wstęp Rozdział I Komunikowanie się w organizacji 1. Formy komunikacji wewnątrzorganizacyjnej 1.1 Cele komunikowania wewnątrzorganizacyjnej 1.2 Komunikowanie się pionowe i poziome 1.3 Komunikowanie między członkami grup i na zewnątrz organizacji 2. Rola komunikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 3. Wzory komunikowania Więcej

Rola komunikacji interpersonalnej w kierowaniu organizacją na przykładzie Firmy XXX S.A.

Wstęp………3 Rozdział I. Komunikacja interpersonalna w literaturze………7 1.1. Pojęcie komunikacji interpersonalnej 1.2. Funkcje i zasady właściwego komunikowania 1.3. Rodzaje komunikacji interpersonalnej 1.4. Bariery w komunikacji interpersonalnej Rozdział II. Kierowanie w organizacji poprzez komunikację………25 2.1. Kanały komunikacyjne w organizacji 2.2. Komunikacja Więcej

Mobbing przykładem zachowań nieetycznych w organizacji.

Wstęp Rozdział 1 Zjawiska patologiczne w zakładzie pracy 1.1 Pojęcie, rodzaje, przyczyny patologii 1.2 Zachowania nieetyczne w organizacji 1.3 Sposoby przeciwdziałania Rozdział 2 Mobbing przykładem zachowań patologicznych 2.1 Pojęcie mobbingu 2.2 Przyczyny mobbingu 2.3 Rodzaje i fazy mobbingu 2.4 Mobbing Więcej

Bariery w komunikacji niewerbalnej.

Wstęp……….1 Rozdział I. Zakres i problemy definicyjne………..3 1. Komunikacja interpersonalna. 1.1 Komunikacja werbalna. 1.1.1 Proces komunikowania się. 1.1.2 Kod językowy. 1.1.3 Język kobiecy. 1.2. Komunikacja niewerbalna. 1.2.1 Mimika. 1.2.2 Gestykulacja. 1.2.3 Cechy głosu. 1.2.4 Dystans fizyczny. Rozdział II. Część teoretyczna………..44 Więcej

Proces komunikacji w firmie XYZ (branża telekomunikacyjna)

Wstęp…………2 Rozdział I Teoretyczne podstawy procesu komunikowania się. 1.1. Istota i klasyfikacja komunikowania się…………4 1.2. Charakterystyka procesu komunikowania się…………10 Rozdział II Środki komunikowania się. 2.1. Komunikacja werbalna…………22 2.2. Komunikacja niewerbalna…………26 2.3. Style komunikowania się…………31 Rozdział III Bariery wpływające na skuteczność Więcej

Manipulacja w komunikacji z klientami.

Wstęp………2 Rozdział 1. Komunikacja z klientami. 1.1. Definicje komunikacji……… 4 1.2. Istota i funkcje komunikacji……… 5 1.3. Modele komunikacji……… 8 1.4. Komunikowanie się z klientem……… 12 Rozdział 2. Manipulacje w komunikacji. 2.1. Pojęcie manipulacji……… 17 2.2. Reguły psychologiczne na których Więcej

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w organizacji

Wstęp………… 4 Rozdział I Proces komunikacji interpersonalnej 1.1 Komunikacja interpersonalna i jej elementy………… 6 1.2 Percepcja interpersonalna a komunikacja………… 9 1.3 Komunikacja pionowa i pozioma …………10 1.4 Komunikacja werbalna i niewerbalna………… 13 1.4.1 Komunikacja werbalna …………13 1.4.2 Komunikacja niewerbalna………… 19 Więcej

Wpływ mediów na wizerunek społeczny artysty na podstawie historii życia Michaela Jacksona

Wstęp. Rozdział I. Media masowe i ich wpływ na opinię publiczną. 1.1 Media jako Ľródło informacji. 1.2 Media a opinia publiczna w kontekście manipulacji. 1.3 Prasa tabloidowa (rozrywkowa) . 1.4 Zależność mediów od opinii publicznej. Rozdział II. Historia życia Michaela Więcej

Komunikacja na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp Rozdział 1 Komunikacja w organizacji 1.1. Znaczenie komunikacji w organizacji 1.2. Kanały komunikacyjne w organizacji 1.3. Komunikacja interpersonalna w organizacji 1.4. Komunikacja werbalna i niewerbalna Rozdział 2 Historia firmy XYZ 2.1.Informacja o firmie 2.2.Najważniejsze fakty z działalności firmy XYZ Więcej

Współczesna komunikacja, internetowa wirtualny świat a kultura;

1. Proces komunikacji 2. Charakterystyka współczesnego społeczeństwa 3. Portale internetowe 4. Komunikatory internetowe 5. Kreowanie wirtualnej tożsamości 6. Kultura w sieci

Komunikacja istotnym elementem kultury organizacyjnej.

Wstęp……….5 Rozdział I. Wprowadzenie do kultury organizacyjnej……….7 1. Istota kultury organizacyjnej……….8 2. Przejawy i składniki kultury organizacyjnej……….10 3. Funkcje kultury organizacyjnej ……….13 4. Proces kształtowania się kultury organizacyjnej……….17 4.1. Czynniki wpływające na kształtowanie się kultury organizacyjnej……….20 4.2. Etapy nabywania kultury Więcej

Wizerunek medialny Lecha Kaczyńskiego po 10 kwietnia 2010 na łamach Wprost, Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej i Wprost

Wstęp ……….3 Rozdział I Wizerunek polityczny w ujęciu teoretycznym. 1.1 Definiowanie wizerunku politycznego……….. 4 1.2 Elementy wizerunku politycznego………. 7 1.3 Odmiany wizerunków politycznych………. 11 1.4 Twórcy wizerunku polityka ……….16 1.5 Proces tworzenia wizerunku………. 17 Rozdział II Marketing polityczny jako narzędzie Więcej

Komunikacja wewnętrzna na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.

Wstęp………. 2 Rozdział I Teoretyczne podstawy procesu komunikacji 1.1. Pojęcie komunikacji ……….4 1.2. Sposoby komunikowania się………. 7 1.3. Formy komunikacji……….9 1.4. Komunikacja w organizacji………. 11 Rozdział II Historia firmy XYZ 2.1. Informacje o firmie ……….21 2.2. Rodzaj działalności firmy ……….22 Więcej

Rola komunikacji społecznej w miejscu pracy

1. Pojęcie oraz rodzaje komunikacji 2. Czynniki wpływające na proces komunikacji 3. Korzyści płynące z bardziej efektywnej komunikacji w przedsiębiorstwie Bibliografia

Analiza wpływu systemu komunikowania na efektywność procesu zarządzania Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej

Wstęp. Rozdział I. Teoretyczne podstawy komunikowania się w organizacji – teoria problemu. 1.1. Pojęcie, cele i zadania komunikacji oraz proces komunikowania. 1.2. Komunikacja interpersonalna. 1.3. Komunikacja grupowa i sieci komunikacyjne. 1.4. Bariery w komunikowaniu. Rozdział II. Organizacja i funkcjonowanie urzędu Więcej

Analiza wpływu komunikacji interpersonalnej na efektywność zarządzania organizacją na przykładzie firmy CCC S.A.

Wstęp………….5 Rozdział I Istota komunikacji interpersonalnej w organizacji – teoria problemu 1.1. Pojęcie, cele, zadania i funkcje komunikacji…………. 7 1.2. Komunikacja interpersonalna ………….10 1.3. Proces komunikacji…………. 13 1.4. Bariery w komunikowaniu się ………….16 Rozdział II Organizacja i funkcjonowanie firmy CCC Więcej

Analiza wpływu komunikacji na kulturę organizacyjną firmy Inter Cars S.A

Wstęp Rozdział I Istota komunikacji w zarządzaniu organizacją – teoria problemu 1.1. Pojęcie, cele i funkcje komunikacji………… 7 1.2. Komunikacja interpersonalna………… 11 1.3. Komunikacja grupowa …………13 1.4. Proces komunikowania …………17 1.5. Istota i funkcje kultury organizacyjnej …………20 Rozdział II Organizacja Więcej

Rola nowych mediów w procesię komunikacji interpersonalnej.

1. Społeczeństwo w dobie Internetu. 1.1. Próba scharakteryzowania i nazwania dzisiejszych czasów………..4 1.2. Społeczne znaczenie Internetu ………..4 1.3. Rzeczywistość społeczna – według Manuela Castellsa ………..5 2. Społeczeństwo sieciowe………..6 3. Pojęcie społeczeństwa medialnego i mediatyzacja życia codziennego………..6 4. Podział cyfrowy, a Więcej