Komunikacja społeczna

Zadania Policji zwalczanie przestępczości narkotykowej przykład Komendy Miejskiej w Łodzi

Wstęp…..3

Rozdział 1
Istota bezpieczeństwa państwa.
      1.1. Pojęcie i cele bezpieczeństwa państwa…..5
1.2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa…8
1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne….12
1.4. Narkotyki jako zagrożenie bezpieczeństwa….15

Rozdział 2
Policja i jej zadania w systemie bezpieczeństwa.
      2.1. Geneza i etapy rozwoju Policji…22
2.2. Struktura organizacyjna Policji…..24
2.3. Zadania i kompetencje Policji…..30
2.4. Metody i środki wykorzystywane do walki z przestępczością narkotykową…….35

Rozdział 3
Analiza zadań Komendy Miejskiej Policji w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.
      3.1...

więcej

Promocja jako instrument komunikacji z rynkiem na podstawie firmy XYZ


Wstęp

1. Uzasadnienie wyboru tematu………4
2. Cel pracy………4
3. Metody badawcze………4
4. Układ i konstrukcja pracy………5


Rozdział I
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa

1. Strategia produktu………7
2. Strategia sprzedaży………8
2.1 Segmentacja rynku………8
2.2 Kształtowanie cen produktów………10
2.3 Kanały dystrybucji………12


Rozdział II

Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem

1. Istota marketingowego systemu komunikacji………15
2. Proces komunikacji marketingowej………16
3...

więcej

Rola komunikacji w kierowaniu organizacją


Wstęp

Rozdział 1
Komunikacja społeczna ………4

1.1 Definicja i funkcje komunikowania
1.2 Formy komunikowania
1.3 Komunikowanie masowe
1.4 Bariery w komunikowaniu się
1.5 Nowe technologie w komunikacji społecznej

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji ………16

2.1 Kanały komunikacyjne w organizacji
2.2 Komunikacja interpersonalne i w organizacji
2.3 Komunikacja niewerbalna
2.4 Kłamstwo mowy ciała w walce o władzę.

Rozdział 3
Kierownik w negocjacjach ………51

więcej

System komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa.


Wstęp………3

Rozdział I
Planowanie strategii komunikacji………5

1.Definicja i istota komunikowania………5
2.Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………7
3.Elementy procesu komunikacji………9
4.Etapy budowy skutecznej komunikacji………16
4.1. Identyfikacja docelowego systemu rynku………17
4.2. Określenie celów procesu komunikacji………18
4.3. Projektowanie przekazu………21
4.3.1. Treść przekazu………22
4.3.2. Struktura przekazu………23
4.3.3 Kształt przekazu………25
4.3.4. Źródło przekazu………26
4.4. Wybór kanałów komunikacji………28
4.4.1. Osobiste kanały komunikacji………29
4.4.2. Nieosobiste kanały komunikacji………30


Rozdział II – Str...

więcej

Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej


Wstęp………2

Rozdział I.
1. Kultura organizacyjna………4

1.1 Definicje i znaczenie kultury przedsiębiorstwa………4
1.2. Typologie kultur organizacyjnych………13
1.3. Funkcje kultury organizacyjnej………20
1.4. Rola komunikacji w kulturze organizacyjnej………23
1.4.1. Komunikacja wewnętrzna………23
1.4.2. Otoczenie organizacji………28


Rozdział II.
2. Charakterystyka firmy XYZ………31

2.1. Rys historyczny XYZ 31
2.2. Struktura organizacyjna………38
2.3. Przedmiot działalności………45
2.4. Miejsce przedsiębiorstwa na rynku………49


Rozdział III.
3. Komunikacja firmy XYZ………54

3.1. Elementy kultury organizacyjnej firmy………54
3.2. Komunikacja wśród pracowników firmy………58
3.3. Komunikacja firmy z otoczeniem………62


Zakońc...

więcej

Komunikacja językowa z punktu widzenia pragmalingwistyki


Wstęp………6

Rozdział 1
Charakterystyka komunikacji językowej z punktu widzenia pragmalingwistyki………8

Rozdział 2
Osobowość człowieka

2. 1. Pojęcie i charakterystyka osobowości………22
2. 2. Ekstrawertyzm i introwertyzm jako podstawowy wymiar osobowości człowieka………38


Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań

3. 1. Istota diagnozowania. Problematyka badawcza………51
3. 2. Zmienne badań i wskaŹniki………55
3. 3. Metody, techniki i narzędzia badań ………60
3. 4. Charakterystyka badanej próby ………62


Rozdział 4
Realizacja aktu mowy – ekspresje -analiza charaktersystka i ocena

4.1. Klasyfikacja badanej grupy według typów osobowości………64
4.2...

więcej

Manipulacje w komunikacji interpersonalnej.


Wstęp ……….4

Rozdział I.
Komunikacja interpersonalna………. 5

1.1. Istota i funkcje komunikacji………. 6
1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….10
1.3. Struktura komunikacji interpersonalnej………. 25

Rozdział II.
Manipulacja w relacjach interpersonalnych

2.1. Pojęcie manipulacji………. 26
2.2. Zasady wywierania wpływu społecznego ……….27
2.3. Jak przeciwstawiać się manipulacji ………. 32

Rozdział III.
Wykorzystanie technik manipulacyjnych w relacjach petent-urzędnik na podstawie badań

3.1. Cel, przedmiot badań, problem badawczy oraz metoda i techniki badawcze ………. 35
3.2. Charakterystyka badanej populacji ………. 36
3.3. Wyniki badań własnych ………. 38

Zakończenie ………. 43
Wyka...

więcej

Wpływ komunikacji masowej na procesy integracyjne w społeczeństwie.


Wstęp.

Rozdział I.
Rozwój komunikacji w perspektywie zmian cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów.

1.1. Ewolucja człowieka, a początki komunikowania symbolicznego.
1.2. Pismo i alfabet podstawą komunikacji społecznej w Starożytności.
1.3. Koncepcja człowieka jako istoty społecznej w starożytnej myśli filozoficznej.
1.4. Rozwój prasy jako początek komunikowania masowego.

Rozdział II.
Początki komunikowania masowego i jego wpływ na zmiany społeczne w XIX wieku i pierwszej połowie XX w.

2.1. Nowoczesne społeczeństwo XIX wieku. Nowe koncepcje społeczno-polityczne.
2.2. Rewolucja technologiczna. Początek ery mediów masowych.
2.3...

więcej

Analiza projektu komunikacji i przepływu informacji w firmie XYZ. (dostawca internetu)


Wstęp ………3

Rozdział I.
Analiza komunikacji w przedsiębiorstwach

1. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………4
2. Ogólna charakterystyka systemu komunikacji w firmie ……… 11
3. Diagnoza wykorzystywanych instrumentów komunikacji……… 12

Rozdział II.
Projekt systemu komunikacji

1. Ogólna charakterystyka systemów komunikacji i informacji……… 14
2. Analiza instrumentów komunikacji ………17
3. Źródła danych ………31
4. Przykłady zastosowania………32

Rozdział III.
Instrukcja stosowania nowego systemu komunikacji w firmie

1. Zadania analityczne ………39
2. Przepływ informacji w nowym projekcie……… 44
3. Procedury robocze ………47

Zakończenie ………49
Bibliografia ………51
Spis rysunków ……&...

więcej

Charakterystyka i warunki skutecznej komunikacji w przedsiębiorstwie.


Wstęp……….4

Rozdział I.
Teoretyczne podstawy realizacji procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie

1.1. Interpretacja terminów podstawowych………..6
1.2. Modele komunikowania się………..12
1.3. Struktura procesu komunikowania się w organizacji………..14
1.4. Znaczenie procesu komunikowania się we współczesnych organizacjach………..20
1.5. Podsumowanie………..24

Rozdział II.
Założenia wybranych form komunikacji organizacyjnych

2.1. Formy komunikowania się w organizacji………..26
2.1.1. Komunikacja interpersonalna i jej rodzaje………..27
2.1.2. Specyfika komunikacji behawioralnej………..30
2.2. Kierunki przesyłania komunikatów w przedsiębiorstwie………..34
2.3...

więcej

Komunikacja w firmie XYZ.(branża handel)


Wstęp……….4

Rozdział I.
Komunikacja w organizacji

1.1. Kanały komunikacyjne w organizacji ……….8
1.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji ……….14
1.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna ……….18


Rozdział II.
Historia firmy XYZ

2.1. Informacja o firmie ………. 21
2.2. Rodzaj działalności firmy ……….29
2.3. Struktura organizacyjna firmy ……….33
2.3.1. Struktura zatrudnienia ………. 35


Rozdział III.
System komunikacji w firmie XYZ

3.1. Model komunikowania się ………. 40
3.2. Zakłócenia w komunikacji ………. 43


Rozdział IV.
Badania własne

4.1. Cel badań, hipoteza i problemy badawcze………. 46
4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zakres i teren badań ………. 47
4.3...

więcej

Komunikowanie się w organizacji na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp 3

Rozdział I.
Podstawy organizacji

1.1. Pojęcie organizacji…………. 6
1.2. Otoczenie organizacji ………….11
1.2.1. Otoczenie wewnętrzne…………. 13
1.2.2. Otoczenie zewnętrzne…………. 14
1.3. Organizacje jako kultury ………….19

Rozdział II.
Komunikowanie się w organizacji

2.1. Istota komunikowania się w zarządzaniu ludźmi…………. 24
2.2. Komunikacja jako proces ………….29
2.2.1. Komponenty procesu komunikowania się ………….29
2.2.2. Techniczno-technologiczny aspekt procesu komunikowania się…………. 33
2.3. Modele komunikowania ………….37
2.4. Bariery utrudniające skuteczne komunikowanie się oraz ich przezwyciężanie…………. 40

Rozdział III.
Historia XYZ

3.1. Charakterystyka XYZ…………. 43
3.2...

więcej

Systemy komunikacji organizacyjnej w organizacji sektora prywatnego i publicznego.


Wstęp………. 3

Rozdział I.
Proces komunikacji organizacyjnej

1.1. Pojęcie i model procesu komunikowania się ……….5
1.2. Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu………. 11
1.3. Istota (wzory) komunikowania się w organizacji ……….15

Rozdział II.
Formy komunikowania się

2.1. Komunikowanie się pionowe ……….20
2.1.1. Komunikowanie się pionowe w dół ……….20
2.1.2. Komunikowanie się pionowe w górę ……….22
2.2. Komunikowanie się poziome ……….23
2.3. Komunikacja werbalna………. 24
2.4. Komunikacja niewerbalna ……….29

Rozdział III.
Komunikowanie się w organizacjach sektora prywatnego i publicznego w świetle badań

3.1...

więcej

Wpływ proksemiki i komunikacji niewerbalnej na relacje klienta ze sprzedawcą.


Wstęp………. 6

Rozdział I.
Prosemika i komunikacja niewervalna w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej

1.1. Analiza podstawowych pojęć ………. 8
1.2. Komunikacja jako podstawowy wyznacznik funkcjonowania społecznego………. 13
1.2.1. Rodzaje komunikacji ……….14
1.2.2. Funkcje komunikacji ………. 20

Rozdział II.
Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych

2.1. Komunikacja niewerbalna ……….23
2.1.1. Style komunikacji niewerbalnej ………. 24
2.1.2. Funkcje komunikacji niewerbalnej………. 24
2.2. Komunikaty niewerbalne ………. 25
2.3. Komunikaty interakcyjne ………. 31

Rozdział III.
Prosemika i komunikacja jako narzędzie budowania relacji z klientem

3.1. Proksemika………...

więcej

Wpływ komunikacji interpersonalnej na kontakty młodzieży gimnazjalnej OHP podczas zajęć pozalekcyjnych

Rozdział I.
Wprowadzenie teoretyczne.

1. Komunikacja interpersonalna.
1.1. Pojęcie i rodzaje komunikacji interpersonalnej.
1.2. Cele i ogólne funkcje komunikacji interpersonalnej w grupie.
1.3. Zasady komunikowania interpersonalnego podczas zajęć pozalekcyjnych.
1.4. Bariery komunikacji interpersonalnej w relacji wychowawca-uczeń.
2. Podmiotowość, jako warunek kształtowania się relacji interpersonalnych.
2.1. Rola komunikacji interpersonalnej w grupie rówieśniczej.
2.2. Psychologiczno-pedagogiczne i organizacyjne aspekty komunikacji interpersonalnej wychowanek-wychowawca.
2...

więcej