Kategoria: Finanse

Prace z dziedziny Finanse. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego 4.17/5 (24)

Wstęp Rozdział 1 Społeczeństwo informacyjne 1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego 1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego 1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2 Pojęcie i istota handlu elektronicznego 2.1 Geneza handlu elektronicznego 2.2 Definicja handlu elektronicznego 2.3 Zalety handlu on-line 2.4 Bezpieczeństwo handlu elektronicznego Rozdział 3 Kanały […]

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa. 4.29/5 (21)

Wstęp…………2 Rozdzial I. Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci przedsiębiorstwa. 1. Pojecie i cechy przedsiebiorstw…………3 2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8 3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26 4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31 4.1. Pojecie wyniku finansowego…………32 4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33 4.3. Wskaznikowa ocena wyniku finansowego…………35 5. Czynniki wpływajace na wynik finansowy…………38 […]

Monografia biura obrachunkowego XYZ. 4.23/5 (22)

Rozdzial I Przedmiot i metody pracy…………3 1. Biuro Obrachunkowe XYZ…………3 2. Przedmiot badan…………7 3. Metody prowadzonych badan…………9 Rozdzial II Sytuacja ekonomiczna Biura Obrachunkowego XYZ…………11 1. Wynik finansowy w teorii ekonomicznej…………11 2. Wynik finansowy Biura…………16 Rozdzial III Biuro Obrachunkowe XYZ…………21 1. Statut – cel działania …………21 2. Personel…………25 3. Normy…………27 4. Urzadzenia materialne…………29 5. Funkcje na […]

Wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ 4.31/5 (29)

Wstęp……… 4 Rozdzial I Wynik finansowy przedsiębiorstwa………5 1. Pojecie wyniku finansowego……… 5 1.1. Zasady ustalania wyniku finansowego………5 1.2. Cel glówny przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku. Wartosc rynkowa……….6 2. Formuly ustalania wyniku……… 10 2.1. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat………10 2.2. Porównawczy rachunek zysków i strat……… 13 3. Czynniki kształtujące wynik finansowy………15 4. Badanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa………17 4.1. […]

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ. 4.14/5 (29)

I. Wstęp Rozdzial 1. Istota i struktura kapitalu. Rozdzial 2. Kapital wlasny. 2.1. Kapital akcyjny. 2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego. Rozdzial 3. Kapital obcy. 3.1. Finansowanie dlugoterminowe. 3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki. 3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu. 3.1.2.1. Uwarunkowania prawne emisji obligacji. 3.1.2.2. Koszty i korzysci emisji akcji. 3.1.3. Leasing. 3.1.3.1. […]

Zarządzanie plynnoscia finansowa przedsiębiorstwa. 4.24/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota plynnosci finansowej………4 1.1. Plynnosc finansowa – kategorie………4 1.2. Plynnosc a zyskownosc………6 1.3. Ocena plynnosci finansowej na podstawie glównych sprawozdan finansowych………8 1.3.1. Bilans………8 1.3.2. Rachunek zysków i strat………14 1.3.3. Zaleznosci miedzy bilansem a rachunkiem zysków i strat………17 Rozdzial II. Pomiar plynnosci finansowej 19 2.1. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych ………19 2.2. Ocena […]

Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym. 4.32/5 (19)

Wstęp Rozdzial 1 Istota rynku finansowego i jego podzial 1.1. Pojecie rynku finansowego i jego znaczenie w gospodarce rynkowej 1.2. Instrumenty ryzyka finansowego 1.3. Charakterystyka gieldy i jej znaczenie w polskiej gospodarce rynkowej Rozdzial 2 Giełda Papierów Wartosciowych – jej znaczenie w ksztaltowaniu rynków kapitalowo-pienieznych 2.1. Pojecie gieldy i rodzaje gield 2.2. Organizacja gieldy, jej […]

Źródło finansowania przedsiebiorstw 4.45/5 (20)

Wstęp Rozdzial 1 Finansowanie działalności gospodarczej 1.1. Istota finansowania działalności 1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego 1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego 1.4. Koszt kapitału 1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych 1.6. Dostep do kapitału obcego 1.7. Struktura kapitału a wartość firmy Rozdzial 2 Kredyt bankowy jako źródło finansowania 2.1. Istota kredytu 2.2. Przebieg postępowania kredytowego 2.3. […]

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ 4.26/5 (19)

Rozdzial I. Istota i metody pomiaru wyniku finansowego………2 1.1. Istota wyniku finansowego………3 1.2. Metody pomiaru wyniku finansowego………10 1.2.1. Wariant porównawczy………10 1.2.2. Wariant kalkulacyjny……….19 Rozdzial II. Dokumentacja i czynniki okreslajace rozmiar wyniku finansowego w XYZ………27 2.1. Dokumentacja ksiegowa przychodów i kosztów………28 2.2. Rodzaj i struktur przychodów w badanej firmie………35 2.2.1. Przychody operacyjne………35 2.2.2. Przychody finansowe………37 2.3. […]

Środki pieniężne i ich ewidencja 4.37/5 (19)

Wstęp ……… 3 Rozdzial I. Podstawy prawne, formy rozliczeń pienieznych oraz zasady wyceny środków pienieznych 1.1 Pojecie i klasyfikacja środków pienieznych ……… 5 1.2 Formy rozliczeń pienieznych ……… 9 1.3 Wycena środków pienieznych ……… 17 Rozdzial II. Środki pieniężne w kasię 2.1 Zasady gospodarki kasowej ……… 19 2.2 Dokumentacja operacji kasowych ……… 26 2.3 Ewidencja […]

Weksel jako papier wartosciowy 4.43/5 (21)

Wstęp ……… 3 Rozdzial I Papiery wartosciowe – zagadnienia podstawowe 1. Pojecie papieru wartosciowego ……… 5 2. Rys historyczny ……… 6 3. Papiery wartosciowe w polskim systemie prawnym ……… 9 4. Rodzaje papierów wartosciowych ……… 11 Rozdzial II Weksel jako papier wartościowy 1. Źródła prawa wekslowego ……… 14 2. Pojecie weksla i jego rodzaje ……… […]

Problemy ewidencji instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych 4.44/5 (16)

Wstęp……….4 Rozdzial I Charakterystyka instrumentów pochodnych 1.1. Istota i pojecie instrumentów pochodnych……….6 1.2. Rodzaje instrumentów pochodnych……….16 1.3. Prawne aspekty instrumentów pochodnych ……….22 Rozdzial II Rodzaje transakcji finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i ich ewidencji 2.1. Transkacje zabezpieczajace przy użyciu instrumentów symetrycznych i niesymetrycznych……….26 2.2. Transakcje spekulacyjne z wykorzystaniem róznych instrumentów pochodnych………..32 2.3. Metody ewidencji instrumentów […]

Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa 4.37/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial I Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa 1. Przedsiebiorstwo – pojecie i cele………5 2. Przeglad teorii przedsiębiorstwa ………12 3. Prawno-organizacyjne formy przedsiebiorstw ………15 4. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa ………47 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej………57 Rozdzial II Obciazenia finansowe przedsiebiorstw 1. Podatkowe obciazenia przedsiebiorstw………83 1.1. Charakterystyka polskiego systemu podatkowego………83 1.2. Podatki dochodowe………84 1.3. Zryczaltowane formy opodatkowania………86 […]

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw wynikajace z przystapienia Polski do UE 4.19/5 (21)

Wstęp……….3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa – zagadnienia wstepne……….6 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw 1.1.1. Kryteria jakosciowe 1.1.2. Kryteria ilosciowe 1.2. Klasyfikacje szczególowe 1.3. Klasyfikacja MSP wedlug prawa polskiego i unijnego 1.4. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki 1.5. Wspieranie małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial II Polityka wspierania sektora małych i srednich przedsiebiorstw……….32 2.1. Konkurencyjnosc […]

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej 4.14/5 (22)

Wstęp………2 Rozdzial 1. Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich. 1. Pojecie i funkcje agroturystyki………4 2. Produkt i usluga agroturystyczna………8 3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16 4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21 Rozdzial 2. Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej. 1. Formy organizacyjne agroturystyki w Polsce………24 2. Finansowanie działalności gospodarczej………31 3. Przepisy prawne………37 Rozdzial 3. Finansowanie […]

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ 4.17/5 (24)

Wstęp……….5 Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7 1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc 1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników 1.3 Formy wynagrodzeń pracowników 1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników 1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace 1.5.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy 1.5.3 Swiadczenie z ubezpieczenia społecznego […]

Nowe formy finansowania w działalnosci. 4.33/5 (27)

1. Wstęp 2. Tradycyjne formy finansowania 2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy 2.2 Obligacje 2.3 Weksle 2.4 Kredyty kupieckie 3. Nowe formy 3.1 Leasing 3.2 Faktoring 3.3 Franchising 3.4 Forfaiting 4. Funkcjonowanie leasingu 5. Funkcjonowanie faktoringu 6. Funkcjonowanie forfaiting 7. Zalety i wady leasingu 8. Zalety i wady forfaitingu 9. Wnioski i spostrzezenia 10.Literatura Uwaga […]

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie banku XYZ. 4.22/5 (32)

Rozdzial I. Charakterystyka banku XYZ 1.1 Działalność banku XYZ 1.2 Kapital akcyjny banku XYZ Rozdzial II. Charakterystyka kredytów gospodarczych 2.1 Klasyfikacja kredytów 2.2 Procedury kredytowe 2.3 Zabezpieczenie splaty kredytu Rozdzial III. Źródła dlugoterminowego i krótkoterminowego finansowania zewnetrznego przedsiebiorstw 3.1 Istota i znaczenie leasingu w finansowaniu działalności przedsiebiorstw 3.2 Faktoring jako krótkoterminowe źródło finansowania przedsiebiorstw 3.3 […]

Finansowe wsparcie małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. 4.33/5 (27)

Wstęp………… 2 Rozdzial I Charakterystyka małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej 1.1. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej………… 4 1.2. Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej………… 6 1.3. Pojecie małych przedsiebiorstw………… 15 1.4. Rynkowy rozwój małych przedsiebiorstw………… 17 Rozdzial II Potrzeby finansowe małych przedsiebiorstw 2.1. Rodzaje finansowania MSP………… 21 2.2. Rola środków pienieznych w działalności przedsiębiorstwa………… 24 2.3. Wpływ […]

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ. 4.11/5 (27)

Wstęp ……….. 4 Rozdzial 1. Finansowanie przedsiębiorstwa 1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6 1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10 1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12 1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19 1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i obcych……….. 26 1.4.2. Struktura kapitału ……….. 29 1.4.3. Koszt kapitału […]

Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ. 4.75/5 (8)

Wstęp………4 Rozdzial I Istota i znaczenie franchisingu jako formy prowadzenia dzialalnosci 1.1. Historia rozwoju franchisingu……..5 1.2. Istota franchisingu……..8 1.3. Klasyfikacja transakcji franczyzowych……..10 Rozdzial II Podstawy prawno- ekonomiczne franchisingu 2.1. Regulacje prawne umowy franchisingu……..18 2.2. Zawarcie umowy franchisingowej i jej charakter……..20 2.3. Korzysci i koszty wynikajace z zawarcia umowy franchisingowej……..22 Rozdzial III Franchising na przykładzie sieci […]

Sposoby pokrywania długów panstwowych. 4.08/5 (26)

Wstęp. Rozdzial I Dlug publiczny i deficyt budżetowy. Pojecia wstepne. 1.1 Pojecie dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..5 1.2 Przyczyny powstawania dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..8 Rozdzial II Dlug publiczny. 2.1 Zarządzanie dlugiem publicznym i jego finansowanie………..9 2.2 Zadluzenie zagraniczne Polski dzis – ocena sytuacji………..16 2.3 Zadluzenie jako problem globalny ………..26 Rozdzial III Deficyt budżetowy – […]

Poziom zadłużenia Polaków jako konsekwencja rozwoju spoleczenstwa konsumpcyjnego 4.22/5 (27)

Wstęp ………3 Rozdzial 1. Kultura konsumpcyjna 1.1. Obywatel Klient – pozycja jednostki w rzeczywistosci konsumenckiej………5 1.2. Proces rozwoju globalizacji na swiecie 1.3. Niedosyt jako cecha spoleczenstwa konsumpcyjnego 1.4. Znaczenie marki w społeczenstwie konsumenckim 1.5. Reklama jako nosnik wiedzy ogólnospołecznej 1.6. Dusza konsumenta 1.7. Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce………19 Rozdzial 2. Dluznik – ‚obywatel spoleczenstwa polskiego’ 2.1. […]

Międzynarodowe instytucje finansowe 4.23/5 (30)

Wstęp………….2 Rozdzial I Międzynarodowe instytucje finansowe. 1.1. Miedzynarodowy rynek finansowy elementem systemu instytucji finansowych………….4 1.2. Pojecie miedzynarodowej instytucji finansowej………….7 1.3. Instytucje międzynarodowe jako podmioty stosunków miedzynarodowych………….8 1.4. Ewolucja miedzynarodowych organizacji finansowych wzgledem kryzysów finansowych………….11 1.5. Propozycje zmian w miedzynarodowych instytucjach finansowych………….20 Rozdzial II Miedzynarodowy Fundusz Walutowy. 2.1. Geneza i istota MFW………….24 2.2. Cele i funkcje […]

Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych. 4.36/5 (22)

Wstęp……….2 Rozdzial I Charakterystyka Spólki XYZ S.A. 1. Przedmiot działalności Spólki……….5 2. Struktura akcjonariatu……….5 3. Zarzad Spólki i Rada Nadzorcza……….6 4. Strategia rozwoju……….6 Rozdzial II Analiza marketingowa Spólki XYZ S.A. 1. Produkty……….8 2. Sprzedaz i marketing……….9 3. Eksport……….10 4. Analiza SWOT……….10 Rozdzial III Analiza finansowa Spólki XYZ S.A. w latach 2006-2008. 1. Analiza struktury bilansu […]

Rola prywatnych oszczednosci w funkcjonowaniu III filara systemu emerytalnego w Polsce. 4.22/5 (23)

Wstęp Rozdzial 1. Ewolucja systemu emerytalnego w Polsce 1.1. Umiejscowienie w teorii polityki społecznej zabezpieczenia emerytalnego – geneza, klasyfikacja i funkcje 1.2. Wady starego systemu 1.3. Wielofilarowosc systemu emerytalnego w Polsce Rozdzial 2. Wykorzystanie prywatnych oszczednosci w III filarze 2.1. Definicja, struktura oraz stan oszczednosci Polaków 2.2 Stopien społecznego zainteresowania III filarem 2.3 Powody niskiego […]

Miejsce funduszy inwestycyjnych i ubezpieczen na zycie z funduszami kapitalowymi w strukturze oszczednosci gospodarstw domowych w Polsce. 4.85/5 (13)

Wstęp Rozdzial 1. Oszczednosci i inwestycje w świetle teorii 1.1 Pojecie oszczednosci……….6 1.2 Sposoby oszczedzania………. 7 1.3 Glówne przesłanki oszczedzania gospodarstw domowych ……….12 1.4 Programy regularnego oszczedzania ……….17 Rozdzial 2. Charakterystyka funduszy zbiorowego inwestowania 2.1 Idea wspólnego inwestowania………. 23 2.2 Pojecie i istota funduszu inwestycyjnego………. 25 2.3 Bezpieczeństwo inwestycji w funduszu inwestycyjnym ……….29 2.4 Rodzaje […]

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce. 4.3/5 (27)

Wstęp Rozdzial I. Ogólne problemy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 1.1. Pojecie malego sredniego przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i Polsce……. 4 1.2. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju Polski w latach 2007-2010……. 11 Rozdzial II Finansowanie działalności gospodarczej 2.1. Charakterystyka zródel finansowania małych i srednich przedsiebiorstw …….15 2.2. Finansowanie działalności gospodarczej kapitalami […]

Analiza dynamiki i struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników po 2004 R. 4.24/5 (21)

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Gospodarstwa domowe w świetle literatury 1.1. Definicja gospodarstwa domowego………. 5 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego………. 9 1.3. Budżet gospodarstwa domowego ……….11 1.4. Klasyfikacja gospodarstw domowych ……….15 1.5. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników ……….16 Rozdzial 2. Dochody gospodarstw domowych rolników 2.1. Sytuacja dochodowa rolnictwa i rolników w latach 2004-2008 ……….21 2.2. Zmiany w dochodach rolników […]

Franczyza jako jedna z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie na przykładzie Supermarketu Piotr i Pawel 4.15/5 (20)

Wstęp ………. 2 Rozdzial I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapitaly jako źródło finansowania majatku ………. 3 2. Klasyfikacja kapitalów wlasnych i obcych ………. 8 3. Źródła zewnetrze i wewnetrzne pozyskiwania kapitalów ………. 15 Rozdzial II Istota franchisingu 1. Pojecie i rodzaje franchisingu ………. 23 2. Zalety i wady franchisingu ………. 37 3. Koszt franchisingu ………. […]

Venture capital jako przyklad nowoczesnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce i na swiecie 4.32/5 (22)

Wstęp Rozdzial 1. Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw 1.1. Geneza zjawiska venture capital 1.2. Interpretacja pojecia venture capital 1.3. Cechy kapitału podwyzszonego ryzyka 1.4. Uczestnicy rynku venture capital 1.5. Zalety i wady inwestycji typu venture capital 1.6. Czynniki determinujace rozwój funduszy venture capital Rozdzial 2. Charakterysytka funduszy venture capital 2.1. Glówne elementy skladowe funduszy […]

Produkty strukturyzowane a bezposrednia alokacja środków w fundusze inwestycyjne 4.31/5 (26)

Wstęp………..5 Rozdzial I. Formy lokowania oszczednosci 1.1. Pojecie oszczedzania i inwestowania ………..7 1.2. Klasyczne możliwości lokowania oszczednosci………..11 1.2.1. Konto rozliczeniowo-oszczednosciowe………..12 1.2.2. Lokaty bankowe ………..13 1.2.3. Fundusze inwestycyjne………..15 1.2.4. Waluty ………..17 1.2.5. Instrumenty gieldowe………..19 1.2.5.1. Akcje………..20 1.2.5.2. Obligacje ………..21 1.2.6. Skarbowe papiery wartosciowe………..23 1.3. Alternatywne możliwości lokowania oszczednosci ………..24 1.3.1. Formy finansowe………..24 1.3.1.1. Produkty strukturyzowane………..25 1.3.1.2. […]

Zachowanie gospodarstw domowych w aspekcie ich dochodów. 4.15/5 (20)

Wstęp Rozdzial 1. Przeglad literatury 1.1 Pojecie, funkcje i klasyfikacja gospodarstw domowych 1.2 Zachowanie gospodarstw domowych 1.3 Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego 1.3.1 Pojecie i struktura budżetu 1.3.2 Analiza budżetu 1.4 Podstawy gospodarstw domowych wzgledem OFE Rozdzial 2. Zakres metodyczny badan 2.1 Cel badan 2.2 Metody badan zastosowane w pracy Rozdzial 3. Badania wlasne 3.1 Ocena […]

Podatek VAT w obrocie wewnatrzwspólnotowyn na przykładzie firmy XYZ 4.32/5 (19)

Wstęp……….5 Rozdzial 1. Charakterystyka podatku VAT i jego harmonizacja w ramach UE 1.1. Pojecie, funkcje i rola podatków………. 7 1.2.Historia podatku VAT………. 9 1.3.System opodatkowania VAT………. 11 1.4. Podstawy harmonizacji podatków posrednich w UE i glówne zasady opodatkowania podatkiem VAT ……….14 1.5. Zasady stosowania dyrektyw unijnych………. 16 Rozdzial 2. VAT w obrocie miedzynarodowym (transakcje wewnatrzwspólnotowe) […]

Zysk netto jako miernik korzysci ekonomicznych. 4.28/5 (25)

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Postrzeganie korzysci ekonomicznych we wspólczesnym przedsiębiorstwie. 1.1. Korelacja celów działalności przedsiębiorstwa z korzysciami ekonomicznymi……….5 1.2. Pomiar korzysci ekonomicznych w rachunkowości……….16 1.3. Szczególne miejsce zysku netto wśród mierników korzysci ekonomicznych……….25 1.4. Zysk netto jako źródłopomnazania kapitału wlascicieli……….30 1.5. Zysk netto jako źródłosamofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa……….33 Rozdzial 2. Tworzenie informacji o wyniku finansowym netto w […]

Roczny plan gospodarczy a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej 4.3/5 (23)

Wykaz skrótów powolywanych aktów prawnych Wstęp Rozdzial 1. Nieruchomosc jako przedmiot zarządzania 1.1 Istota i rodzaje nieruchomosci 1.2 Formy władania nieruchomosciami 1.3 Gospodarowanie nieruchomosciami 1.4 Korzysci i koszty posiadania nieruchomosci Rozdzial 2. Wspólnota mieszkaniowa 2.1 Podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej 2.2 Cele i zadania wspólnoty 2.3 Formy zarządzania wspólnota mieszkaniowa 2.4 Podejmowanie uchwal 2.5 Zasoby […]

Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce. 4.29/5 (21)

Wstęp………….5 Rozdzial I Polityka spoleczna w Polsce 1.1 Definicja polityki społecznej…………. 6 1.2 Sektory polityki społecznej…………. 7 1.3 Podmioty panstwowe polityki społecznej…………. 10 1.4 Jednostki administracji samorzadowej…………. 14 1.5 Instrumenty polityki społecznej…………. 16 1.6 Wybrane obszary polityki społecznej ………….21 1.6.1 Ochrona zdrowia…………. 21 1.6.2 Rynek pracy…………. 24 1.6.3 Edukacja…………. 26 Rozdzial II Europejski Fundusz Spoleczny […]

Finanse małych i srednich przedsiebiorstw 4.21/5 (24)

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Funkcjonowanie małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce. 1.1. Definicja malego i sredniego przedsiębiorstwa………..6 1.2. Struktura organizacyjna MSP………..10 1.3. MSP w polskiej gospodarce………..13 Rozdzial 2 Kapital finansowy wlasny małych i srednich przedsiebiorstw. 2.1. Istota kapitału wlasnego przedsiębiorstwa………..20 2.2. Rodzaje funduszy wlasnych………..21 2.3. Warunki wykorzystania wlasnych zródel finansowania przez MSP. Rozdzial 3 Kapital finansowy […]

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Zakladów Pracy Chronionej. 4.32/5 (25)

Wstęp……….2 Rozdzial 1 Historia statusu zakladów pracy chronionej 1. Pojecie niepelnosprawnosci, osoby niepelnosprawnej………. 5 2. Stopnie niepełnosprawności i ich orzecznictwo………. 8 3. Badanie niepełnosprawności w Polsce………. 14 4. Warunki uzyskania statusu pracy chronionej………. 19 5. Uprawnienia zakladów pracy chronionej………. 20 6. Obowiazki zakladów pracy chronionej………. 25 Rozdzial 2 Ekonomiczne aspekty funkcjonowania zakladów pracy chronionej 1. […]

Zarządzanie ryzykiem walutowym 4.33/5 (21)

Wstęp………… 1 Rozdzial 1 Specyfika ryzyka walutowego 1.1 Definiowanie i znaczenie ryzyka walutowego………… 3 1.2 Klasyfikacja ryzyka walutowego………… 5 1.2 Strategie zarządzania ryzykiem walutowym………… 10 Rozdzial 2.Metody zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. 2.1 Metody wewnetrzne………… 17 2.2 Metody zewnetrzne …………21 Rozdzial 3. Zabezpieczanie się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwach róznej wielkosci 3.1 Zarządzanie […]

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie PGNIG SA 4.24/5 (17)

Wstęp Rozdzial I Obligacje jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1 Przedsiebiorstwo i źródła jego finansowania 1.2 Obligacja jako dluzny papier wartosciowy 1.3 Przeslanki emisji obligacji przez przedsiębiorstwa Rozdzial II. Obligacje jako instrument notowan na rynku Catalyst 2.1 Procedura emisji obligacji przedsiebiorstw 2.2 Rating obligacji a jej koszt emisji 2.3 Organizacja rynku Catalyst i notowania obligacji […]

Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw 4.12/5 (26)

Wstęp……… 5 Rozdzial I. Male i srednie przedsiębiorstwa. 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw……… 7 1.2. Definicja MSP i ich podzial……… 13 1.3. MSP – znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski……… 15 Rozdzial II. Źródła finansowania MSP kapitalami wlasnymi. 2.1. Finansowanie wlasne……… 32 2.2. Aniolowie Biznesu……… 37 2.3. Venture capital……… 39 2.4. Odpisy amortyzacyjne……… 45 2.5. Dopłaty wspólników……… 49 […]

Podatkowe, ekonomiczne i finansowe aspekty dywidend oraz determinanty ich wyplat 4.33/5 (24)

Wykaz skrótów………. 5 Wstęp ……….6 Rozdzial 1. Dywidendy i polityka ich wyplat 1.1. Procedura wyplaty i forma dywidend………. 10 1.2. Rodzaje dywidend ……….13 1.3. Wskazniki opisujace poziom wyplaty dywidend………. 15 1.4. Modele wyplat dywidend ……….16 Rozdzial 2. Determinanty wyplat dywidend oraz ich wpływ na wartość spólki 2.1. Determinanty prawno-podatkowe………. 20 2.2. Inwestycje i finansowanie dostepne […]