Kategoria: Finanse

Prace z dziedziny Finanse. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego 4.17/5 (24)

Wstęp Rozdział 1 Społeczeństwo informacyjne 1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego 1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego 1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2 Pojęcie i istota handlu elektronicznego 2.1 Geneza handlu elektronicznego 2.2 Definicja handlu elektronicznego 2.3 Zalety handlu on-line 2.4 Bezpieczeństwo handlu elektronicznego Rozdział 3 Kanały […]

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa. 4.29/5 (21)

Wstęp…………2 Rozdzial I. Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci przedsiębiorstwa. 1. Pojecie i cechy przedsiebiorstw…………3 2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8 3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26 4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31 4.1. Pojecie wyniku finansowego…………32 4.2. Rachunek zysków i strat jako miernik oceny…………33 4.3. Wskaznikowa ocena wyniku finansowego…………35 5. Czynniki wpływajace na wynik finansowy…………38 […]

Monografia biura obrachunkowego XYZ. 4.23/5 (22)

Rozdzial I Przedmiot i metody pracy…………3 1. Biuro Obrachunkowe XYZ…………3 2. Przedmiot badan…………7 3. Metody prowadzonych badan…………9 Rozdzial II Sytuacja ekonomiczna Biura Obrachunkowego XYZ…………11 1. Wynik finansowy w teorii ekonomicznej…………11 2. Wynik finansowy Biura…………16 Rozdzial III Biuro Obrachunkowe XYZ…………21 1. Statut – cel działania …………21 2. Personel…………25 3. Normy…………27 4. Urzadzenia materialne…………29 5. Funkcje na […]

Wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ 4.31/5 (29)

Wstęp……… 4 Rozdzial I Wynik finansowy przedsiębiorstwa………5 1. Pojecie wyniku finansowego……… 5 1.1. Zasady ustalania wyniku finansowego………5 1.2. Cel glówny przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku. Wartosc rynkowa……….6 2. Formuly ustalania wyniku……… 10 2.1. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat………10 2.2. Porównawczy rachunek zysków i strat……… 13 3. Czynniki kształtujące wynik finansowy………15 4. Badanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa………17 4.1. […]

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ. 4.14/5 (29)

I. Wstęp Rozdzial 1. Istota i struktura kapitalu. Rozdzial 2. Kapital wlasny. 2.1. Kapital akcyjny. 2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego. Rozdzial 3. Kapital obcy. 3.1. Finansowanie dlugoterminowe. 3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki. 3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla kredytu. 3.1.2.1. Uwarunkowania prawne emisji obligacji. 3.1.2.2. Koszty i korzysci emisji akcji. 3.1.3. Leasing. 3.1.3.1. […]

Zarządzanie plynnoscia finansowa przedsiębiorstwa. 4.24/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota plynnosci finansowej………4 1.1. Plynnosc finansowa – kategorie………4 1.2. Plynnosc a zyskownosc………6 1.3. Ocena plynnosci finansowej na podstawie glównych sprawozdan finansowych………8 1.3.1. Bilans………8 1.3.2. Rachunek zysków i strat………14 1.3.3. Zaleznosci miedzy bilansem a rachunkiem zysków i strat………17 Rozdzial II. Pomiar plynnosci finansowej 19 2.1. Sprawozdanie z przeplywów środków pienieznych ………19 2.2. Ocena […]

Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym. 4.32/5 (19)

Wstęp Rozdzial 1 Istota rynku finansowego i jego podzial 1.1. Pojecie rynku finansowego i jego znaczenie w gospodarce rynkowej 1.2. Instrumenty ryzyka finansowego 1.3. Charakterystyka gieldy i jej znaczenie w polskiej gospodarce rynkowej Rozdzial 2 Giełda Papierów Wartosciowych – jej znaczenie w ksztaltowaniu rynków kapitalowo-pienieznych 2.1. Pojecie gieldy i rodzaje gield 2.2. Organizacja gieldy, jej […]

Źródło finansowania przedsiebiorstw 4.45/5 (20)

Wstęp Rozdzial 1 Finansowanie działalności gospodarczej 1.1. Istota finansowania działalności 1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego 1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego 1.4. Koszt kapitału 1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych 1.6. Dostep do kapitału obcego 1.7. Struktura kapitału a wartość firmy Rozdzial 2 Kredyt bankowy jako źródło finansowania 2.1. Istota kredytu 2.2. Przebieg postępowania kredytowego 2.3. […]

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ 4.26/5 (19)

Rozdzial I. Istota i metody pomiaru wyniku finansowego………2 1.1. Istota wyniku finansowego………3 1.2. Metody pomiaru wyniku finansowego………10 1.2.1. Wariant porównawczy………10 1.2.2. Wariant kalkulacyjny……….19 Rozdzial II. Dokumentacja i czynniki okreslajace rozmiar wyniku finansowego w XYZ………27 2.1. Dokumentacja ksiegowa przychodów i kosztów………28 2.2. Rodzaj i struktur przychodów w badanej firmie………35 2.2.1. Przychody operacyjne………35 2.2.2. Przychody finansowe………37 2.3. […]

Środki pieniężne i ich ewidencja 4.37/5 (19)

Wstęp ……… 3 Rozdzial I. Podstawy prawne, formy rozliczeń pienieznych oraz zasady wyceny środków pienieznych 1.1 Pojecie i klasyfikacja środków pienieznych ……… 5 1.2 Formy rozliczeń pienieznych ……… 9 1.3 Wycena środków pienieznych ……… 17 Rozdzial II. Środki pieniężne w kasię 2.1 Zasady gospodarki kasowej ……… 19 2.2 Dokumentacja operacji kasowych ……… 26 2.3 Ewidencja […]

Weksel jako papier wartosciowy 4.43/5 (21)

Wstęp ……… 3 Rozdzial I Papiery wartosciowe – zagadnienia podstawowe 1. Pojecie papieru wartosciowego ……… 5 2. Rys historyczny ……… 6 3. Papiery wartosciowe w polskim systemie prawnym ……… 9 4. Rodzaje papierów wartosciowych ……… 11 Rozdzial II Weksel jako papier wartościowy 1. Źródła prawa wekslowego ……… 14 2. Pojecie weksla i jego rodzaje ……… […]

Problemy ewidencji instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych 4.44/5 (16)

Wstęp……….4 Rozdzial I Charakterystyka instrumentów pochodnych 1.1. Istota i pojecie instrumentów pochodnych……….6 1.2. Rodzaje instrumentów pochodnych……….16 1.3. Prawne aspekty instrumentów pochodnych ……….22 Rozdzial II Rodzaje transakcji finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i ich ewidencji 2.1. Transkacje zabezpieczajace przy użyciu instrumentów symetrycznych i niesymetrycznych……….26 2.2. Transakcje spekulacyjne z wykorzystaniem róznych instrumentów pochodnych………..32 2.3. Metody ewidencji instrumentów […]

Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa 4.37/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial I Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa 1. Przedsiebiorstwo – pojecie i cele………5 2. Przeglad teorii przedsiębiorstwa ………12 3. Prawno-organizacyjne formy przedsiebiorstw ………15 4. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa ………47 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej………57 Rozdzial II Obciazenia finansowe przedsiebiorstw 1. Podatkowe obciazenia przedsiebiorstw………83 1.1. Charakterystyka polskiego systemu podatkowego………83 1.2. Podatki dochodowe………84 1.3. Zryczaltowane formy opodatkowania………86 […]

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw wynikajace z przystapienia Polski do UE 4.19/5 (21)

Wstęp……….3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa – zagadnienia wstepne……….6 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw 1.1.1. Kryteria jakosciowe 1.1.2. Kryteria ilosciowe 1.2. Klasyfikacje szczególowe 1.3. Klasyfikacja MSP wedlug prawa polskiego i unijnego 1.4. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki 1.5. Wspieranie małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial II Polityka wspierania sektora małych i srednich przedsiebiorstw……….32 2.1. Konkurencyjnosc […]

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej 4.14/5 (22)

Wstęp………2 Rozdzial 1. Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich. 1. Pojecie i funkcje agroturystyki………4 2. Produkt i usluga agroturystyczna………8 3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16 4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21 Rozdzial 2. Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej. 1. Formy organizacyjne agroturystyki w Polsce………24 2. Finansowanie działalności gospodarczej………31 3. Przepisy prawne………37 Rozdzial 3. Finansowanie […]

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ 4.17/5 (24)

Wstęp……….5 Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7 1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc 1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników 1.3 Formy wynagrodzeń pracowników 1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników 1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace 1.5.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy 1.5.3 Swiadczenie z ubezpieczenia społecznego […]

Nowe formy finansowania w działalnosci. 4.33/5 (27)

1. Wstęp 2. Tradycyjne formy finansowania 2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy 2.2 Obligacje 2.3 Weksle 2.4 Kredyty kupieckie 3. Nowe formy 3.1 Leasing 3.2 Faktoring 3.3 Franchising 3.4 Forfaiting 4. Funkcjonowanie leasingu 5. Funkcjonowanie faktoringu 6. Funkcjonowanie forfaiting 7. Zalety i wady leasingu 8. Zalety i wady forfaitingu 9. Wnioski i spostrzezenia 10.Literatura Uwaga […]

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie banku XYZ. 4.22/5 (32)

Rozdzial I. Charakterystyka banku XYZ 1.1 Działalność banku XYZ 1.2 Kapital akcyjny banku XYZ Rozdzial II. Charakterystyka kredytów gospodarczych 2.1 Klasyfikacja kredytów 2.2 Procedury kredytowe 2.3 Zabezpieczenie splaty kredytu Rozdzial III. Źródła dlugoterminowego i krótkoterminowego finansowania zewnetrznego przedsiebiorstw 3.1 Istota i znaczenie leasingu w finansowaniu działalności przedsiebiorstw 3.2 Faktoring jako krótkoterminowe źródło finansowania przedsiebiorstw 3.3 […]

Finansowe wsparcie małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej. 4.33/5 (27)

Wstęp………… 2 Rozdzial I Charakterystyka małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej 1.1. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej………… 4 1.2. Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej………… 6 1.3. Pojecie małych przedsiebiorstw………… 15 1.4. Rynkowy rozwój małych przedsiebiorstw………… 17 Rozdzial II Potrzeby finansowe małych przedsiebiorstw 2.1. Rodzaje finansowania MSP………… 21 2.2. Rola środków pienieznych w działalności przedsiębiorstwa………… 24 2.3. Wpływ […]

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ. 4.11/5 (27)

Wstęp ……….. 4 Rozdzial 1. Finansowanie przedsiębiorstwa 1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6 1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10 1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12 1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19 1.4.1. Czynniki kształtowania struktury kapitalów wlasnych i obcych……….. 26 1.4.2. Struktura kapitału ……….. 29 1.4.3. Koszt kapitału […]

Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ. 4.75/5 (8)

Wstęp………4 Rozdzial I Istota i znaczenie franchisingu jako formy prowadzenia dzialalnosci 1.1. Historia rozwoju franchisingu……..5 1.2. Istota franchisingu……..8 1.3. Klasyfikacja transakcji franczyzowych……..10 Rozdzial II Podstawy prawno- ekonomiczne franchisingu 2.1. Regulacje prawne umowy franchisingu……..18 2.2. Zawarcie umowy franchisingowej i jej charakter……..20 2.3. Korzysci i koszty wynikajace z zawarcia umowy franchisingowej……..22 Rozdzial III Franchising na przykładzie sieci […]

Sposoby pokrywania długów panstwowych. 4.08/5 (26)

Wstęp. Rozdzial I Dlug publiczny i deficyt budżetowy. Pojecia wstepne. 1.1 Pojecie dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..5 1.2 Przyczyny powstawania dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..8 Rozdzial II Dlug publiczny. 2.1 Zarządzanie dlugiem publicznym i jego finansowanie………..9 2.2 Zadluzenie zagraniczne Polski dzis – ocena sytuacji………..16 2.3 Zadluzenie jako problem globalny ………..26 Rozdzial III Deficyt budżetowy – […]

Poziom zadłużenia Polaków jako konsekwencja rozwoju spoleczenstwa konsumpcyjnego 4.22/5 (27)

Wstęp ………3 Rozdzial 1. Kultura konsumpcyjna 1.1. Obywatel Klient – pozycja jednostki w rzeczywistosci konsumenckiej………5 1.2. Proces rozwoju globalizacji na swiecie 1.3. Niedosyt jako cecha spoleczenstwa konsumpcyjnego 1.4. Znaczenie marki w społeczenstwie konsumenckim 1.5. Reklama jako nosnik wiedzy ogólnospołecznej 1.6. Dusza konsumenta 1.7. Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce………19 Rozdzial 2. Dluznik – ‚obywatel spoleczenstwa polskiego’ 2.1. […]

Międzynarodowe instytucje finansowe 4.23/5 (30)

Wstęp………….2 Rozdzial I Międzynarodowe instytucje finansowe. 1.1. Miedzynarodowy rynek finansowy elementem systemu instytucji finansowych………….4 1.2. Pojecie miedzynarodowej instytucji finansowej………….7 1.3. Instytucje międzynarodowe jako podmioty stosunków miedzynarodowych………….8 1.4. Ewolucja miedzynarodowych organizacji finansowych wzgledem kryzysów finansowych………….11 1.5. Propozycje zmian w miedzynarodowych instytucjach finansowych………….20 Rozdzial II Miedzynarodowy Fundusz Walutowy. 2.1. Geneza i istota MFW………….24 2.2. Cele i funkcje […]

Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych. 4.36/5 (22)

Wstęp……….2 Rozdzial I Charakterystyka Spólki XYZ S.A. 1. Przedmiot działalności Spólki……….5 2. Struktura akcjonariatu……….5 3. Zarzad Spólki i Rada Nadzorcza……….6 4. Strategia rozwoju……….6 Rozdzial II Analiza marketingowa Spólki XYZ S.A. 1. Produkty……….8 2. Sprzedaz i marketing……….9 3. Eksport……….10 4. Analiza SWOT……….10 Rozdzial III Analiza finansowa Spólki XYZ S.A. w latach 2006-2008. 1. Analiza struktury bilansu […]