Kategoria: Bankowość- Kredyty

Prace z dziedziny Bankowość- Kredyty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Geneza i przyszłość banków spółdzielczych w systemach finansowych Polski i Niemiec. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I.Geneza i pozycja bankowości spółdzielczej 1.1. Powstanie i ewolucja bankowości na świecie 1.2. Modele systemów bankowych 1.3. Atrybuty ‚dobrych’ systemów bankowych Rozdział II. Polski system bankowy 2.1. Rola banku w gospodarce 2.2. Obecny kształt systemu bankowego w Polsce (funkcje ich rodzaje system bankowy w Polsce a U.E 2.3. Rozwój bankowości spółdzielczej 2.3.1 Rodzaje […]

Karty płatnicze jako instrument rozliczeń pieniężnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I. Historia kart płatniczych 1.1. Karty płatnicze na świecie………5 1.2. Rozwój kart w Polsce ………8 1.3. Karty płatnicze w Polsce……… 12 Rozdział II. Charakterystyka kart płatniczych 2.1 Klasyfikacja kart płatniczych ………20 2.2 Rodzaje bankowych kart płatniczych ………24 2.2.1 Karty kredytowe ………24 2.2.2 Karty obciążeniowe……… 26 2.2.3 Karty debetowe……… 27 2.2.4 Karty bankomatowe……… 28 […]

Pośrednie kanały dystrybucji usług finansowych na przykładzie Poczty Polskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….3 Rozdział I. Pojęcie i rola dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa……….5 1.1. Dystrybucja jako element marketingu mix 1.2. Istota kanałów dystrybucji 1.3. Kanały konwencjonalne i zintegrowane pionowo 1.4. Rodzaje kanałów dystrybucji 1.5. Funkcje dystrybucji 1.6. Logistyka w kanale dystrybucji 1.7. Rodzje strategii dystrybucji 1.8. Dystrybucja jako narzędzie marketingu mix Rozdział II. Kanały dystrybucji i ich na […]

Formy zabezpieczenia kredytów bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 4 Rozdział I. Cel pracy, źródła materiału i obiektu analizy 1.1. Cel pracy……… 7 1.2. Źródła informacji………7 1.3. Krótka charakterystyka obiektu badań – Banku Spółdzielczego w XYZ……… 8 Rozdział II. Przegląd prawnych zabezpieczeń kredytów………11 2.1. Zabezpieczenie osobiste spłaty kredytu………12 2.1.1. Poręczenie………12 2.1.2. Rodzaje weksli………13 2.1.3. Gwarancja………15 2.1.4. Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie………16 2.1.5. Przejęcie […]

Kredytowanie konsumpcji ludności przez BANK PKO BP S.A. Oddział w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I. Cel pracy, zakres i źródła materiału 1.1. Cel pracy ………12 1.2. Metodyka analizy………13 Rozdział II. Podstawowe kierunki działalności kredytowej PKO BP S.A. 2.1. Zarys historii banku ………14 2.2. Rodzaje kredytów udzielanych przez PKO BP 2.2.1. Kredyty dla klientów indywidualnych obejmują kredyty ………18 2.2.2. Kredyty dla klientów instytucjonalnych obejmują kredyty………21 2.3. Formy zabezpieczenia […]

Analiza działalności Banku Spółdzielczego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I. Bankowość spółdzielcza w Polsce. 1.1. Bank i system bankowy………5 1.2. Spółdzielnia jako instytucja i prawne normy regulujące jej działalność………9 1.3. Samopomoc finansowa………12 1.4. Zarys historyczny polskiej bankowości spółdzielczej………14 1.5. Poszukiwanie dróg rozwoju przez polskie banki spółdzielcze po 1990 roku………16 1.6. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 21 1.7. Bank spółdzielczy a bank komercyjny………23 Rozdział II. […]

Działalność usługowa banków spółdzielczych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Cel pracy, metoda, materiał Rozdział 1. Banki i system bankowy 2.1. Definicja banku 2.2. Rola banku 2.3. System bankowy 2.4. Rodzaje banków 2.5. Konkurencja między bankami Rozdział 2. Zmiany dostosowujące działalność systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej Rozdział 3. Kształtowanie się polskiej spółdzielczości bankowej 4.1. Historia działalności Banku Spółdzielczego w XYZ Rozdział 4. Podstawy […]

Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej 1.1. Definicja bankowości elektronicznej………. 5 1.2. Rodzaje bankowości elektronicznej………. 10 1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce………. 20 Rozdział II. Organizacja i technika rozliczeń elektronicznych 2.1. Portale finansowe ……….23 2.2. Pieniądz elektroniczny – eCash ……….24 2.3. Systemy rozliczeniowe w bankowości elektronicznej………. 29 2.4. Karty płatnicze 32 Rozdział III. Bankowość […]

Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce na przykładzie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. i Powszechnego Banku Kredytowego S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp 1. Cel i zakres pracy ……….11 2. Metody badawcze i źródła materiałów………. 12 Rozdział I. Fuzje i przejęcia jako procesy gospodarcze 1.1 Geneza i istota fuzji………. 13 1.2 Formy i metody konsolidacji………. 14 1.3. Motywy połączeń i przejęć………. 19 1.3.1. Motywy techniczne i operacyjne ……….20 1.3.2. Motywy rynkowe i marketingowe………. 22 1.3.3. Motywy finansowe………. […]

System kart płatniczych na przykładzie PKO BP. 4.19/5 (31)

Wstęp ……….. 3 Rozdział I. Istota pieniądza 1.1. Pojęcie i funkcje pieniądza……….. 5 1.2. Ewolucja form pieniądza ……….. 10 1.3. Historia karty płatniczej w Polsce ……….. 13 Rozdział II. Geneza kart kredytowych 2.1. Opis i definicja karty płatniczej ……….. 21 2.2. Rodzaje kart płatniczych……….. 23 2.3. System obsługi kart płatniczych ………..29 2.4. Zabezpieczenia kart płatniczych […]

Bankowość elektroniczna w Polsce – mBank i Inteligo – analiza porównawcza. 4.11/5 (28)

Wstęp………5 Rozdział I. Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej 1.1. Internet i jego rola w gospodarce………7 1.2. Pojęcie bankowości elektronicznej………10 1.3. Elektroniczne systemy płatności………11 1.3.1. CitiConnect………12 1.3.2. ECard………13 1.3.3. WellPay………13 1.4. Internet w działalności marketingowej banku………14 1.5. Cele i zadania rady bankowości elektronicznej………15 Rozdział II. Narzędzia i usługi bankowości elektronicznej. 2.1. Charakterystyka kart płatniczych………18 2.2. Terminalne […]

Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych. 4.3/5 (20)

Wstęp……….. 2 Rozdział I. Idea bankowości elektronicznej 1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej ………..3 1.2. Zadania banku jako instytucji finansowej……….. 5 1.3. Zachowanie klientów na rynku……….. 7 Rozdział II. Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym 2.1. Funkcjonowanie bankowości elektronicznej……….. 12 2.2. Wpływ konkurencji na rozwój bankowości elektronicznej ………..15 2.3. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze […]

Zasady działania instytucji bankowej na przykładzie ING Bank Śląski S.A 4.16/5 (19)

Wstęp……..3 Rozdział I Ogólna charakterystyka ING Bank Śląski S.A. 1.1. Geneza banku……..5 1.2. Struktura organizacyjna banku……..7 Rozdział II Charakterystyka działalności ING Bank Śląski S.A. 2.1. Działalność kredytowa……..10 2.1.1. Rodzaje kredytów oferowanych przez ING Bank Śląski S.A…….17 2.1.2. Formy zabezpieczenia kredytów…….19 2.1.3. Struktura ilościowo – jakościowa kredytów……..25 2.2. Formy działalności oszczędnościowo – depozytowej…….28 2.2.1. Struktura depozytów […]

Produkty Banku Spółdzielczego jako jeden z elementów marketingu mix. 4.17/5 (23)

Rozdział I Istota i znaczenie marketingu bankowego 1.1 Pojęcie marketingu 1.2 Marketing w działalności bankowej 1.3 Badania marketingowe i ich etapy 1.4 Marketing mix i jego elementy Rozdział II Pprzedstawienie sektora bankowego 2.1 Rys historyczny Banku Spółdzielczego w Jasienicy 2.2 Prawne podstawy działalności Banku oraz jego struktura organizacyjna 2.3 Katalog produktów bankowych Rozdział III Działalność […]

Działalność kredytowa Banku Spółdzielczego na przykładzie Powiatowego Banku Spółdzielczego w XYZ 4.4/5 (25)

Wstęp Rozdział I. Banki i ich rola w gospodarce 1.1. Geneza banku 1.2. Podstawy systemu bankowego 1.3. Rola i znaczenie banku centralnego 1.3.1. Funkcje banku centralnego 1.3.2. Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego 1.3.3. Nadzór bankowy 1.4. Banki komercyjne i ich rola 1.5. Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE Rozdział II. Charakterystyka działalności kredytowej banku […]

Zarządzanie ryzykami w bankowości spółdzielczej. 4.37/5 (27)

Wstęp ………1 Rozdział I. Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej………2 1.1 Pojęcie ryzyka i niepewności oraz ich atrybuty 1.2 Rodzaje ryzyka i niepewności 1.3 Metody identyfikowania ryzyka i niepewności Rozdział II. Ryzyko bankowe, jego rodzaje, przyczyny i skutki ………18 2.1 Pojęcie ryzyka bankowego 2.2 Czynniki wywołujące ryzyko bankowe 2.3 Klasyfikacja ryzyka bankowego Rozdział III. Skuteczność […]

Bankowość internetowa nową formą świadczenia usług bankowych na przykładzie wybranych banków. 4.08/5 (24)

Wstęp……….3 Rozdział I Ogólna charakterystyka bankowości elektronicznej 1.1 Podstawy działalności banku oraz definicja i geneza bankowości elektronicznej……….5 1.2 Istota i zakres bankowości elektronicznej……….16 1.3 Rodzaje bankowości elektronicznej……….21 1.4 Działalność banków wirtualnych w Polsce i na świecie……….31 Rozdział II Bankowość internetowa 2.1 Pojęcie bankowości internetowej……….35 2.2 Historia bankowości internetowej……….40 2.3 Geneza i wdrażanie bankowości internetowej na […]

Przedsiębiorczość Małych i Średnich Przedsiębiorstw w świetle integracji z UE. 5/5 (8)

Wstęp………. 2 Rozdział I. Znaczenie sektora MSP w gospodarce 1.1. Istota i cechy specyficzne MSP………. 5 1.2. Rola MSP na rynku ……….10 1.3. Innowacyjność MSP ……….14 1.4. Znaczenie sektora MSP w tworzeniu PKB………. 19 Rozdział II. Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 2.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce ……….25 2.2. Regulacje prawne działalności sektora […]

Plastikowa forma pieniądza jako jeden z rodzajów płatności w XXI wieku. 4.61/5 (18)

Wstęp……….4 Rozdział I. Idea bankowości elektronicznej 1. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce……….8 2. Wpływ integracji z Unią Europejska na rynek bankowości elektronicznej……….11 3. Rynek kart płatniczych w Polsce……….18 3.1 Rozwój rynku kart płatniczych……….19 3.2. Sieć punktów akceptujących płatności kartami……….21 3.3. Systemy płatności rozliczające transakcje kartami płatniczymi……….22 3.3.1. Krajowy System Rozliczeń (KSR)……….23 3.3.2. Europay Domestic Clearing […]

Metody zabezpieczeń systemów obsługi bankowości elektronicznej. 4.27/5 (30)

Wstęp Rozdział I Algorytm rozwoju bankowości elektronicznej Rozdział IIBankowe systemy informatyczne Rozdział IIIZagrożenia dla bankowych systemów informatycznych Rozdział IV Metody zabezpieczeń bankowych systemów informatycznych Rozdział VAplikacje służące do utrzymania ciągłości systemów informatycznych Zakończenie Bibliografia Oceń Sample rating item

Rola kierownika Oddziału Banku w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Oddziału XYZ w mieście XYZ. 4.52/5 (21)

Wstęp………..4 Rozdział I. Przegląd literatury naukowej na temat zarządzania przedsiębiorstwem…………6 1.1. Definicja pojęcia zarządzania (kierowania.) 1.2. Style i funkcje zarządzania. 1.3. Pojęcie przedsiębiorstwa i rodzaje przedsiębiorstw. 1.4. Rodzaj przedsiębiorstwa a style zarządzania. Rozdział II. Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem…………31 2.1. Definicja pojęcia kierownika przedsiębiorstwa. 2.2. Osobowość kierownika a style zarządzania. 2.3. Rola kierownika w zarządzaniu […]

Karty płatnicze jako nowoczesny instrument rozliczeń gospodarstw domowych. 4.17/5 (18)

Wstęp………. 2 Rozdział I Karta płatnicza jako forma rozliczeń bezgotowkowych 1.1 Teoretyczny aspekt rozliczeń pieniężnych – rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe ……….3 1.2. Pojęcie i geneza kart płatniczych na świecie i w Polsce……….. 9 1.3. Klasyfikacja kart płatniczych ……….14 Rozdział II Organizacja systemu rozliczeń kart płatniczych 2.1. Proces autoryzacji kart płatniczych i rola centrów rozliczeniowych ……….21 […]

Analiza funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. 4.22/5 (32)

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział I Narodowy Bank Polski jako Bank Centralny 1. Historia Narodowego Banku Polskiego oraz podstawy prawne jego funkcjonowania ………..5 2. Funkcje Narodowego Banku Polskiego……….. 7 3. Organy Narodowego Banku Polskiego ………..9 4. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego………..10 5. Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny a banki centralne państw członkowskich……….. 12 Rozdział […]

Zasady działania instytucji bankowej na przykładzie XYZ Banku Spółdzielczego. 4.25/5 (20)

Wstęp Rozdział I. Bank jako podmiot rynku finansowego 1. Pojęcie banków i ich rodzaje 2. Funkcje banków w gospodarce rynkowej 3. Zasady tworzenia banków Rozdział II. Bank Spółdzielczy jako instytucja kredytowa rynku lokalnego. 1. Podstawy prawne działania banku spółdzielczego 2. Obowiązek zrzeszenia się banków spółdzielczych 3. Charakterystyka klienta i oferty produktów banku spółdzielczego 4. Współpraca […]

Kredytowanie ludności w BZ WBK w XYZ 4.17/5 (23)

Streszczenie………..2 Wstęp………..4 Rozdział I Charakterystyka kredytów bankowych 1. Rola kredytów bankowych w polskiej bankowości………..6 2. Metody oceny wykorzystania kredytu………..8 3. Metoda oceny zdolności kredytowej klienta stosowana w praktyce………..9 Rozdział II Podstawowe kierunki działalności kredytowej BZ WBK w XYZ 1. Charakterystyka BZ WBK S.A………..11 2. Rodzaje kredytów udzielanych przez BZ WBK S.A………..13 3. Formy zabezpieczenia kredytu………..25 […]

Zarządzanie bankiem spółdzielczym na przykładzie banku spółdzielczego w XYZ 4.39/5 (18)

Wstęp Rozdział I. Cechy nowoczesnego zarządzania. 1. Istota i funkcje zarządzania. 2. Nowe tendencje i techniki w zarządzaniu. 3. Współczesny menadżer, cechy i umiejętności. Rozdział II. Zarządzanie bankiem. 1. Specyfika funkcjonowania instytucji bankowych. 2. Strategie zarządzania w bankach. 3. Bieżące kierowanie bankiem. Rozdział III. Charakterystyka banku spółdzielczego w XYZ. 1. Rys historyczny banku i jego […]

Wpływ kryzysu na działalność kredytową banków 4.29/5 (24)

Wstęp…………3 Rozdział 1. Charakterystyka bankowości w Polsce…………5 1.1. Bank jako dostawca kapitału 1.2. Rodzaje usług oferowanych przez bank 1.3. Procedury kredytowe 1.4. Ryzyko kredytowe 1.5. Prawne zabezpieczenia kredytów Rozdział 2. Kryzys jako źródło zakłóceń w funkcjonowaniu systemu bankowego…………24 2.1. Pojęcie kryzysu bankowego 2.2. Kryzysy bankowe w historii i ich przyczyny 2.3. Bezpośrednie przyczyny współczesnego kryzysu […]

Usługi finansowe świadczone przez Pocztę Polską 4.08/5 (25)

Wstęp…………3 Rozdział 1. Pojęcie, klasyfikacja i rodzaje usług 1.1. Pojęcie usługi…………5 1.1.1. Definicja pojęcia usługi…………5 1.1.2. Pojęcie usługi z ekonomicznego punktu widzenia………… 6 1.1.3. Pojęcie usługi z prawnego punktu widzenia …………8 1.2. Podstawy klasyfikacji usług i ich cechy………… 9 1.3. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) …………17 1.3.1. Nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) …………17 1.3.2. Miejsce […]

Bankowość elektroniczna jako narzędzie zarządzania w banku. 4.29/5 (24)

Wstęp ……….4 Rozdział 1. Geneza i istota bankowości elektronicznej w Polsce 1.1. Istota bankowości elektronicznej . ……….7 1.2. Bankowości elektroniczna w polskich bankach ……….11 1.3. Bankowość tradycyjna a bankowość elektroniczna ……….14 Rozdział 2. Elementy składowe bankowości elektronicznej 2.1. Bankowość internetowa i wirtualna ……….17 2.2. Bankowość telefoniczna ……….20 2.3. Bankowość domowa i korporacyjna ……….23 2.4. Bankowość […]

Bankowość internetowa jako nowa forma dystrybucji usług bankowych na przykładzie wybranych banków. 4.32/5 (19)

Wstęp ……….2 Rozdział I Usługi bankowe i ich dystrybucja 1.1. Pojęcie, cechy i rodzaje usług bankowych………. 4 1.1.1 Pojęcie usług bankowych ……….4 1.1.2. Cechy usługi bankowej ……….6 1.1.3. Klasyfikacja usług bankowych ……….7 1.2. Formy dystrybucji usług bankowych ……….10 1.3 Tradycyjne i elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych ……….11 Rozdział II Charakterystyka bankowości internetowej 2.1 Elektroniczne kanały […]

Dług publiczny w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza 4.1/5 (20)

Wstęp ……….5 Rozdział 1. Istota długu publicznego 1.1 Definicja długu publicznego ……….7 1.2 Cele emisji oraz znaczenie długu publicznego dla gospodarki ……….8 1.3 Metody liczenia długu publicznego ……….13 1.3.1 Metodologia polska ……….13 1.3.2 Metodologia unijna ……….16 1.3.3 Podstawowe różnice dotyczące długu publicznego – definicja polska i definicja unijna ………. 20 1.4 Procedury ostrożnościowe i sanacyjne […]

Bankowość elektroniczna- rozwój usług i przestępczość z nią związana 4.45/5 (22)

Wstęp………… 3 Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej 1.Pojęcie i historia bankowości elektronicznej na świecie………… 5 2.Rodzaje i usługi e-bankingu………… 9 3.Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce………… 11 Rozdział II. Elektroniczne instrumenty płatnicze 1.Elektroniczne instrumenty płatnicze …………13 1.2.Budowa karty płatniczej………… 14 2.2.Rodzaje bankowych kart płatniczych………… 18 Rozdział III. Przestępstwa w bankowości elektronicznej 1.Rodzaje przestępstw związanych z kartami […]

Banki Spółdzielcze w Polsce 4.36/5 (22)

Wstęp………5 Rozdział I Bankowość Spółdzielcza Przesłanki powstania- rozwój. 1. Powstanie bankowości spółdzielczej w Polsce i na świecie…………7 2. Zarys historyczny Polskiej bankowości spółdzielczej do 1990………9 3. Zakres działania banków spółdzielczych………11 Rozdział II Funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce po 1990-proces zmian. 1. Zmiany w organizacji bankowości spółdzielczej………15 2. Czynności bankowe banków spółdzielczych………19 2.1 Zrzeszenia banków spółdzielczych………22 […]

Produkt bankowy w świetle koncepcji marketingu na przykładzie banku spółdzielczego w Żywcu 4.12/5 (26)

Wstęp………..4 Rozdział I Produkt bankowy i jego miejsce w koncepcji marketingu. 1.Pojęcie produktu i jego funkcje………..6 2.Usługa bankowa jako oferta rynkowa………..9 3.Miejsce i znaczenie marketingu w banku………..11 4.Cykl życia produktu na przykładzie usługi bankowej………..14 5.Cechy strategii produktowych banku………..18 6.Produkt bankowy w ujęciu marketingu – mix………..21 Rozdział II Bank Spółdzielczy jako podmiot rynku. 1.Historia Banku Spółdzielczego………..26 […]

Bankowość elektroniczna jako forma usług nowoczesnego banku. 4.17/5 (18)

Wstęp. Rozdział 1. Teoretyczne podstawy systemu bankowego. 1. 1. Pojęcie banku. 1. 2. Systemy bankowe współczesnej godspodarki. 1. 3. Formy działania banków. 1. 4. Nowoczesne technologie w bankowosci. Rozdział 2. Typy nowinek technologicznych. 2. 1. Karty. 2. 2. Internet. 2. 3. Telefon. 2. 4. Sms. 2. 5. Wap. 2. 6. M-commerce. Rozdział 3. Analiza wybranego […]

Bilans płatniczy jako obraz sytuacji międzynarodowej kraju 4.14/5 (21)

Wstęp………. 3 Rozdział 1 Bilans płatniczy jako obraz sytuacji międzynarodowej kraju 1.1. Istota bilansu płatniczego ……….5 1.2. Struktura bilansu płatniczego………. 10 1.2.1 Bilans obrotów bieżących………. 11 1.2.2. Bilans obrotów kapitałowych………. 15 1.2.3. Bilans obrotów wyrównawczych………. 17 1.2.4. Pozycje korygujące ……….19 1.3.Transakcje autonomiczne i transakcje wyrównawcze………. 20 1.3.1. Transakcje autonomiczne ……….20 1.3.2. Transakcje wyrównawcze………. 24 Rozdział […]

Transport ładunków ponadnormatywnych na przykladzie firmy XYZ 4.17/5 (24)

Wstęp……. 3 Cel i zakres pracy……. 4 Rozdział 1. Transport i jego istota 1.1. Proces transportowy i jego elementy……. 6 1.2. Klasyfikacja transportu i jego środków……. 7 1.3. Telematyka w transporcie……. 9 Rozdział 2. Pojęcie i specyfika transportu ponadnormatywnego 2.1. Podstawowe pojęcia w transporcie ładunków ponadnormatywnych …….13 2.2. Klasyfikacja ładunków oraz taboru w przewozach ponadnormatywnych……. […]

Bankowość elektroniczna. Jej produkty i usługi. 4.39/5 (18)

Wstęp………. 3 Rozdział I Pojęcie i istota bankowości elektronicznej 1.1 Różnorodność definicji bankowości elektronicznej………. 5 1.2 Bankowość elektroniczna jako nowoczesna usługa ………. 11 1.3 Wady i zalety bankowości elektronicznej ……….16 1.3.1 Korzyści dla klienta………. 16 1.3.2 Korzyści dla banku………. 17 1.3.3 Zagrożenia i bariery rozwoju bankowości elektronicznej ……….18 Rozdział II Charakterystyka bankowości elektronicznej 2.1 Rodzaje […]

Rodzaje kredytów udzielanych przez banki spółdzielcze na przykładzie Banku Spółdzielczego XYZ 4.42/5 (24)

Wstęp……………4 Rozdział 1. Historia banków spółdzielczych na polskim rynku bankowym 1.1. Banki spółdzielcze w polskim systemie bankowym- krótki rys historyczny…………… 6 1.2. Podstawy prawne i ekonomiczne przesłanki funkcjonowania banków spółdzielczych…………… 10 1.3. Organizacja i zasady funkcjonowania sektora banków spółdzielczych w Polsce…………… 12 1.4. Kompetencje organów banków spółdzielczych oraz ich struktura organizacyjna…………… 16 Rozdział 2. Działalność […]

Warunki uzyskania i obsługi kredytu hipotecznego dla osób fizycznych na podstawie wybranych banków 4.26/5 (27)

Wstęp………………………4 Rozdział I Bank jako instytucja finansowa 1. Pojęcie i struktura rynku finansowego …………..6 2. Instrumenty rynku finansowego …………….12 3. Ewolucja systemu bankowego na polskim rynku finansowym….. 16 4. Rola i przedmiot działalności banków ……………21 5. Ekonomiczne aspekty działalności banków hipotecznych w Polsce.. 25 Rozdział II Hipoteka jako forma zabezpieczenia udzielonego kredytu 1. Przedmiot hipoteki, […]

Ryzyko kredytowe na przykładzie decyzji o zaciąganiu, wykorzystaniu i spłatach kredytu studenckiego. 4.29/5 (24)

Wstęp……….3 Rozdział 1. Ryzyko finansowe 1.1. Istota i klasyfikacja ryzyka finansowego 1.1.1. Pojęcie i istota ryzyka………. 4 1.1.2. Klasyfikacja ryzyka finansowego………. 7 1.2. System zarządzania ryzykiem finansowym ……….13 1.2.1. Istota zarządzania ryzykiem finansowym………. 13 1.2.2. Zarządzanie ryzykiem finansowym ……….16 1.2.3. Następstwa występowania ryzyka kredytowego ……….19 1.3. Indywidualne ryzyko kredytowe ……….21 1.3.1. Ocena zdolności kredytowej- pojęcie […]

Emisja akcji jako źródło zasilania kapitałowego w przedsiebiorstwie 4.32/5 (25)

Rozdział 1. Prawo-finansowe aspekty spółki akcyjnej. 1.Podstawy prawne funkcjonowania spółki akcyjnej. 2.Akcje i akcjonariusze. 3.Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw i czynniki decydujące o ich wyborze. Rozdział II. Emisja Akcji i Związane z nią Uwarunkowania 1.Podwyższanie kapitału w drodze emisji akcji. 2.Akcje jako papiery wartościowe w publicznym obrocie. 3.Finansowy aspekt emisji akcji. Rozdział III. Emisja akcji w […]

Bankowość internetowa jako kanał dystrybucji produktów bankowych 4.14/5 (29)

Wstęp ………..3 Rozdział I Miejsce bankowości elektronicznej w funkcjonowaniu banku komercyjnego 1.1. Podstawy funkcjonowania banku komercyjnego………..5 1.2. Czynności operacje i usługi bankowe………..7 1.3. Pojęcie bankowości elektronicznej………..9 1.4. Rodzaje łączności klienta z bankiem oraz dostęp do usług oferowanych przez banki………..12 1.5. Kanały i narzędzia dystrybucji bankowości elektronicznej………..13 1.6. Rozwój bankowości elektronicznej………..22 Rozdział II Charakterystyka bankowości internetowej […]

Rola NBP w sterowaniu deficytem i długiem publicznym. 4.43/5 (21)

Wstęp……..1 Rozdział I Narodowy Bank Polski – informacje ogólne 1.1. Historia bankowości centralnej w Polsce…….. 2 1.2. Funkcje i zadania NBP…….. 7 1.3. Organy NBP ……..10 Rozdział II Polityka pieniężna banku centralnego 2.1. Cel polityki pieniężnej ……..14 2.2. Instrumenty polityki pieniężnej……..17 2.3. Realizacja polityki pieniężnej a inflacja…….. 20 Rozdział III Polityka fiskalna 3.1. Pojęcie i […]

Karty płatnicze w Polsce. 4.17/5 (24)

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie i istota karty płatniczej 1.1 Definicja i zastosowanie karty płatniczej 1.2 Budowa karty płatniczej 1.3 Klasyfikacja kart płatniczych 1.4 Proces realizacji transakcji kartą płatniczą Rozdział 2 Charakterystyka kart płatniczych, urządzeń je obsługujących oraz organizacji je wydających 2.1 Karty płatnicze w podziale na rodzaje według sposobu rozliczenia transakcji 2.2 Karty płatnicze w […]