Kategoria: Bankowość- Kredyty

Prace z dziedziny Bankowość- Kredyty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych

Przez administrator

Wstep……….3 Rozdzial I Wspólczesna bankowosc elektroniczna 1.1. Bankowosc elektroniczna – pojecia i zakres ……….6 1.2. Narzedzia bankowosci elektronicznej ……….10 1.3. Korzysci dla banków i klientów z uslug elektronicznych ……….16 1.4. Zagrozenia zwiazane z bankowoscia elektroniczna ……….20 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Przedmiot i cel badan………. 24 2.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….26 2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 28 2.4. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji ……….29 2.5. Organizacja i przebieg badan ……….30 Rozdzial III Analiza bankowosci elektronicznej na podstawie przeprowadzonej ankiety………. 31 3.1. Charakterystyka badanych………. 31 3.2. Wyniki badan………. 33 3.3. Wnioski ……….46 Zakonczenie ……….49 Bibliografia………. 52 Monografie……….52…

Bankowość elektroniczna jako element nowoczesnego systemu usług bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego

Przez administrator

Wstep………… 4 Rozdzial I Istota i rozwój bankowosci elektronicznej 1.1. Pojecie i zasady dzialania bankowosci elektronicznej …………6 1.2. Podzial bankowosci elektronicznej………… 8 1.3. Dynamika zmian w e-bankowosci …………13 1.4. Konkurencyjnosc oferowanych uslug w sektorze bankowym …………15 1.5. Zagrozenia oraz zabezpieczenia stosowane w bankowosci elektronicznej …………17 1.5.1. Zagrozenia w korzystaniu z e-bankowosci …………17 1.5.2. Bezpieczenstwo uslug w bankowosci elektronicznej …………20 Rozdzial II Charakterystyka banku spóldzielczego w wysokiej 2.1. Bankowosc spóldzielcza w Polsce………… 22 2.1. Rozwój Banku Spóldzielczego w Wysokiej – rys historyczny………… 25 2.3. Oferta Banku Spóldzielczego w Wysokiej …………27 2.4. Struktura organizacyjna Banku Spóldzielczego w Wysokiej………… 38 Rozdzial III Uslugi…

Ryzyko operacyjne w działalności banku

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem operacyjnym 4 1.1. Definicja ryzyka operacyjnego 4 1.2. Rodzaje ryzyka operacyjnego 9 1.3. Matematyczne ujęcie pojęcia ryzyka operacyjnego 15 1.4. Ryzyko operacyjne a inne ryzyka występujące w banku 19 Rozdział II. Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych 24 2.1. Rekomendacje Komisji Nadzoru Bankowego 24 2.2. Nowa Umowa Kapitałowa oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 28 2.3. Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego 33 2.4. Instrumenty zarządzania i ograniczania ryzyka operacyjnego 40 Rozdział. III. System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku 45 3.1. Struktura zarządzania ryzykiem operacyjnym 45 3.2. Systemowe zarządzanie ryzykiem operacyjnym 48 3.3.…

Rola banku komercyjnego w rozliczeniach zagranicznych

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I RODZAJE I FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH 4 1.1. Rozliczenia zagraniczne ich rodzaje i formy 4 1.2. Sposoby wykonywania rozliczeń zagranicznych 12 Rozdział II. FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH STOSOWANYCH W BANKU PKO BP SA 24 2.1. Krótka charakterystyka banku PKO BP SA 24 2.2. Podstawowe usługi świadczone przez Bank 28 2.3. Rodzaje i formy rozliczeń międzynarodowych 28 2.4. Próba oceny dotychczasowego rozwoju rozliczeń zagranicznych w PKO BP SA 41 Rozdział III. KIERUNKI DALSZEGO ROZWOJU ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH 45 3.1. Analiza częstotliwości i zakresu wykorzystania instrumentów zwiększających bezpieczeństwo rozliczeń w handlu z zagranicą 45 3.2. Kierunki doskonalenia rozliczeń…

Prawne formy zabezpieczenia kredytów

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Bank i jego funkcje 5 1.1. Przesłanki pojawienia się banków 5 1.2. Bank jako podmiot gospodarczy 9 1.3. Bank i jego otoczenie 14 1.4. Funkcje banku 21 Rozdział II. Kredytowanie działalności gospodarczej 25 2.1. Istota kredytu 25 2.2. Kredyty inwestycyjne 28 2.3. Kredyty obrotowe 35 2.4. Bankowość inwestycyjna 40 Rozdział III. Rodzaje kredytów i warunki ich udzielania 47 3.1. Rodzaje kredytów 47 3.1.1. Podział ze względu na okres kredytowania 47 3.1.2. Waluta udzielenia kredytu 48 3.1.3. Kredyty hipoteczne 50 3.1.4. Kredyty wekslowe 52 3.1.5. Inne rodzaje kredytów 54 3.2. Warunki udzielania kredytów 56 3.2.1. Selekcja klientów…

Pośrednictwo finansowe na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Rozwój kredytu mieszkaniowego w Polsce 1.1 Pojęcie kredyt mieszkaniowy i jego zastosowanie 1.2 Ewolucja kredytu mieszkaniowego na przełomie ostatniego ćwierć wieku 1.3 Wkroczenie pośredników kredytowych oraz ich rozwój 1.4 Pokazanie różnych możliwości w zakresie doradztwa kredytowego Rozdział 2. Proces udzielania kredytu mieszkaniowego w bankach BGŻ S.A., PKO S.A. oraz za pośrednictwem Expandera. Porównanie tych możliwości 2.1 Kredyt mieszkaniowy w banku BGŻ S.A. 2.2 Kredyt mieszkaniowy w banku PKO S.A. 2.3 Kredyt mieszkaniowy u pośrednika Expandera Rozdział 3. Korzyści, wady oraz zalety zaciągania kredytu mieszkaniowego: 3.1 W banku BGŻ S.A 3.2 W banku PKO S.A 3.3 Za pośrednictwem…

Reklama – działania komunikacyjne banku Millennium S.A.

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Reklama jako element strategii marketingowej 4 1.1. Reklama częścią marketingu 4 1.2. Reklama jako forma komunikacji 7 1.3. Komunikat reklamowy 10 1.3.1. Cele komunikacyjne 10 1.3.2. Percepcja komunikatu reklamowego 13 1.3.3. Obraz produktu 16 1.4. Kampania reklamowa – aspekt komunikacyjny 19 Rozdział II. Charakterystyka instrumentów komunikacji marketingowej 25 2.1. Podział instrumentów komunikacji 25 2.1.1. Public relations 29 2.1.2. Ambient 33 2.1.3. Product placement 34 2.2. Opracowanie strategii komunikacji 35 2.3. Rodzaje kampanii promocyjnych i koordynacja działań 37 2.4. Globalizacja komunikacji 39 2.5. Efektywność komunikacji 41 Rozdział III. Reklama – działania komunikacyjne banku Millennium S.A. 44 3.1.…

Geneza i przyszłość banków spółdzielczych w systemach finansowych Polski i Niemiec.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I.Geneza i pozycja bankowości spółdzielczej 1.1. Powstanie i ewolucja bankowości na świecie 1.2. Modele systemów bankowych 1.3. Atrybuty 'dobrych’ systemów bankowych Rozdział II. Polski system bankowy 2.1. Rola banku w gospodarce 2.2. Obecny kształt systemu bankowego w Polsce (funkcje ich rodzaje system bankowy w Polsce a U.E 2.3. Rozwój bankowości spółdzielczej 2.3.1 Rodzaje banków spółdzielczych 2.3.2 Znaczenie banków spółdzielczych w gospodarce 2.4. Przemiany w bankowości spółdzielczej w powiązaniu z wymogami U.E i rola Rozdział III. System bankowy Niemiec 3.1. Historia systemu bankowego Niemiec 3.2 Rozwój bankowości Niemiec 3.3 Ogólna charakterystyka systemu bankowego Niemiec Rozdział IV. Perspektywy i warunki…

Karty płatnicze jako instrument rozliczeń pieniężnych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Historia kart płatniczych 1.1. Karty płatnicze na świecie………5 1.2. Rozwój kart w Polsce ………8 1.3. Karty płatnicze w Polsce……… 12 Rozdział II. Charakterystyka kart płatniczych 2.1 Klasyfikacja kart płatniczych ………20 2.2 Rodzaje bankowych kart płatniczych ………24 2.2.1 Karty kredytowe ………24 2.2.2 Karty obciążeniowe……… 26 2.2.3 Karty debetowe……… 27 2.2.4 Karty bankomatowe……… 28 2.2.5 Karty wstępnie opłacone ………28 2.2.6 Karty gwarancyjne ………29 2.2.7 Karty gwarantowane ………30 2.2.8 Karty przedpłacone ………30 Rozdział III. Procedury dotyczące kart płatniczych 3.1 Ogólne informacje o plastikowym pieniądzu ………31 3.1.1 Uzyskanie karty ………31 3.1.2 Zakup za pomocą karty płatniczej………32 3.2 Wygląd karty płatniczej i…

Pośrednie kanały dystrybucji usług finansowych na przykładzie Poczty Polskiej.

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I. Pojęcie i rola dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa……….5 1.1. Dystrybucja jako element marketingu mix 1.2. Istota kanałów dystrybucji 1.3. Kanały konwencjonalne i zintegrowane pionowo 1.4. Rodzaje kanałów dystrybucji 1.5. Funkcje dystrybucji 1.6. Logistyka w kanale dystrybucji 1.7. Rodzje strategii dystrybucji 1.8. Dystrybucja jako narzędzie marketingu mix Rozdział II. Kanały dystrybucji i ich na rynku finansowym……….34 2.1. Nowoczesne systemy dystrybucji na rynku usług finansowych 2.2. Formy dystrybucji produktów finansowych 2.3. Ewolucja dystrybucji na rynku finansowym Rozdział III. Rynek pośredników na rynku usług finansowych……….55 3.1. Pośrednictwo finansowe 3.2. Działalność Poczty Polskiej jako pośrednika na rynku finansowym 3.3. Sprzedaż usług finansowych…

Formy zabezpieczenia kredytów bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ.

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I. Cel pracy, źródła materiału i obiektu analizy 1.1. Cel pracy……… 7 1.2. Źródła informacji………7 1.3. Krótka charakterystyka obiektu badań – Banku Spółdzielczego w XYZ……… 8 Rozdział II. Przegląd prawnych zabezpieczeń kredytów………11 2.1. Zabezpieczenie osobiste spłaty kredytu………12 2.1.1. Poręczenie………12 2.1.2. Rodzaje weksli………13 2.1.3. Gwarancja………15 2.1.4. Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie………16 2.1.5. Przejęcie długu………17 2.1.6. Przystąpienie do długu………18 2.1.7. Pełnomocnictwo……… 18 2.2. Rzeczowe zabezpieczenie spłaty kredytu………20 2.2.1. Ubezpieczenie spłaty kredytu………20 2.2.2. Zastaw………20 2.2.3. Kaucja………24 2.2.4. Blokada rachunku bankowego………24 2.2.5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie………25 2.2.6. Hipoteka………26 Rozdział III. Analiza form zabezpieczeń kredytów w Banku Spółdzielczym w XYZ 3.1. Działalność Banku…

Kredytowanie konsumpcji ludności przez BANK PKO BP S.A. Oddział w XYZ

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Cel pracy, zakres i źródła materiału 1.1. Cel pracy ………12 1.2. Metodyka analizy………13 Rozdział II. Podstawowe kierunki działalności kredytowej PKO BP S.A. 2.1. Zarys historii banku ………14 2.2. Rodzaje kredytów udzielanych przez PKO BP 2.2.1. Kredyty dla klientów indywidualnych obejmują kredyty ………18 2.2.2. Kredyty dla klientów instytucjonalnych obejmują kredyty………21 2.3. Formy zabezpieczenia kredytu………35 2.4. Zasady udzielania kredytów………42 Rozdział III. Obsługa kredytowa ludności przez Oddział PKO BP S.A. w XYZ………45 3.1. Struktura podmiotowa i przedmiotowa kredytów………47 3.2. Spłacalność kredytów konsumpcyjnych………59 3.3. Miejsce kredytów w bilansie banku oraz w rachunku wyników………63 Podsumowanie i wnioski………67 Bibliografia ………69 Spis tabel i…

Analiza działalności Banku Spółdzielczego.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Bankowość spółdzielcza w Polsce. 1.1. Bank i system bankowy………5 1.2. Spółdzielnia jako instytucja i prawne normy regulujące jej działalność………9 1.3. Samopomoc finansowa………12 1.4. Zarys historyczny polskiej bankowości spółdzielczej………14 1.5. Poszukiwanie dróg rozwoju przez polskie banki spółdzielcze po 1990 roku………16 1.6. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 21 1.7. Bank spółdzielczy a bank komercyjny………23 Rozdział II. Bank Spółdzielczy w XYZ na tle sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. 2.1. Sytuacja finansowa banków spółdzielczych w latach 2001-2005 roku………25 2.2. Historia i rozwój Banku Spółdzielczego w XYZ ………29 2.3. Aktualna oferta i klienci banku………34 2.3.1. Oferta Banku Spółdzielczego w XYZ dla klientów indywidualnych………34 2.3.2.…

Działalność usługowa banków spółdzielczych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ.

Przez administrator

Wstęp Cel pracy, metoda, materiał Rozdział 1. Banki i system bankowy 2.1. Definicja banku 2.2. Rola banku 2.3. System bankowy 2.4. Rodzaje banków 2.5. Konkurencja między bankami Rozdział 2. Zmiany dostosowujące działalność systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej Rozdział 3. Kształtowanie się polskiej spółdzielczości bankowej 4.1. Historia działalności Banku Spółdzielczego w XYZ Rozdział 4. Podstawy działalności banków spółdzielczych 5.1. Definicja spółdzielni i banku spółdzielczego 5.2. Czynności bankowe 5.3. Zasady działania banków spółdzielczych Rozdział 5. Działalność usługowa banków spółdzielczych 6.1. Bierne operacje bankowe 6.2. Rachunki bankowe 6.3. Rozliczenia bezgotówkowe 6.4. Rozliczenia gotówkowe 6.5. Kredytowanie Rozdział 6. Ocena działalności Banku Spółdzielczego w…

Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej 1.1. Definicja bankowości elektronicznej………. 5 1.2. Rodzaje bankowości elektronicznej………. 10 1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce………. 20 Rozdział II. Organizacja i technika rozliczeń elektronicznych 2.1. Portale finansowe ……….23 2.2. Pieniądz elektroniczny – eCash ……….24 2.3. Systemy rozliczeniowe w bankowości elektronicznej………. 29 2.4. Karty płatnicze 32 Rozdział III. Bankowość elektroniczna – bezpieczeństwo i konkurencyjność 3.1. Bezpieczeństwo obrotu w bankowości elektronicznej ……….50 3.2. Wpływ modelu bankowości na konkurencyjność banku………. 58 3.3. Bankowość elektroniczna w Polsce………. 66 Zakończenie ……….75 Bibliografia ……….77 Spis rysunków ……….81 Spis tabel ……….81 Spis wykresów ……….81

Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce na przykładzie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. i Powszechnego Banku Kredytowego S.A.

Przez administrator

Wstęp 1. Cel i zakres pracy ……….11 2. Metody badawcze i źródła materiałów………. 12 Rozdział I. Fuzje i przejęcia jako procesy gospodarcze 1.1 Geneza i istota fuzji………. 13 1.2 Formy i metody konsolidacji………. 14 1.3. Motywy połączeń i przejęć………. 19 1.3.1. Motywy techniczne i operacyjne ……….20 1.3.2. Motywy rynkowe i marketingowe………. 22 1.3.3. Motywy finansowe………. 23 1.3.4. Motywy menedżerskie ……….25 1.4. Przyczyny niepowodzeń oraz główne czynniki sukcesu fuzji i przejęć………. 26 Rozdział II. Proces konsolidacji w Polskim sektorze bankowym 2.1. Uwarunkowania i przyczyny konsolidacji banków w Polsce ……….29 2.2. Rodzaje konsolidacji banków w Polsce………. 31 2.3. Fuzje i przejęcia a…

System kart płatniczych na przykładzie PKO BP.

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I. Istota pieniądza 1.1. Pojęcie i funkcje pieniądza……….. 5 1.2. Ewolucja form pieniądza ……….. 10 1.3. Historia karty płatniczej w Polsce ……….. 13 Rozdział II. Geneza kart kredytowych 2.1. Opis i definicja karty płatniczej ……….. 21 2.2. Rodzaje kart płatniczych……….. 23 2.3. System obsługi kart płatniczych ………..29 2.4. Zabezpieczenia kart płatniczych ……….. 34 Rozdział III. Charakterystyka kart płatniczych PKO Bank Polski 3.1. Karty płatnicze ………..38 3.2. Karty kredytowe ………..52 Zakończenie……….. 60 Bibliografia ……….. 61 Spis rysunków……….. 62 Spis tabel ……….. 63

Bankowość elektroniczna w Polsce – mBank i Inteligo – analiza porównawcza.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej 1.1. Internet i jego rola w gospodarce………7 1.2. Pojęcie bankowości elektronicznej………10 1.3. Elektroniczne systemy płatności………11 1.3.1. CitiConnect………12 1.3.2. ECard………13 1.3.3. WellPay………13 1.4. Internet w działalności marketingowej banku………14 1.5. Cele i zadania rady bankowości elektronicznej………15 Rozdział II. Narzędzia i usługi bankowości elektronicznej. 2.1. Charakterystyka kart płatniczych………18 2.2. Terminalne POS………22 2.3. Bankomaty………24 2.4. Telefoniczne usługi bankowe………28 2.5. Technologia WAP………28 2.6. Home/Corporate Banking 29 2.7. Ecash – elektroniczna gotówka………30 2.8. Direct debit – polecenie zapłaty………31 Rozdział III. Funkcjonowanie banków internetowych w Polsce – analiza porównawcza banków: mBank i Inteligo 3.1. Historia i rozwój mBanku………32 3.2.…

Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych.

Przez administrator

Wstęp……….. 2 Rozdział I. Idea bankowości elektronicznej 1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej ………..3 1.2. Zadania banku jako instytucji finansowej……….. 5 1.3. Zachowanie klientów na rynku……….. 7 Rozdział II. Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym 2.1. Funkcjonowanie bankowości elektronicznej……….. 12 2.2. Wpływ konkurencji na rozwój bankowości elektronicznej ………..15 2.3. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym ………..19 Rozdział III. Nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych 3.1. Bankowość internetowa ………..23 3.2. Home Banking……….. 32 3.3. WAP Banking……….. 34 3.4. Telefoniczne usługi bankowe……….. 36 Rozdział IV. Ogólny pogląd na bankowość elektroniczną 4.1. Korzyści bankowości elektronicznej ………..42 4.2. Bezpieczeństwo systemu bankowości elektronicznej ………..45 4.3.…

Zasady działania instytucji bankowej na przykładzie ING Bank Śląski S.A

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Ogólna charakterystyka ING Bank Śląski S.A. 1.1. Geneza banku……..5 1.2. Struktura organizacyjna banku……..7 Rozdział II Charakterystyka działalności ING Bank Śląski S.A. 2.1. Działalność kredytowa……..10 2.1.1. Rodzaje kredytów oferowanych przez ING Bank Śląski S.A…….17 2.1.2. Formy zabezpieczenia kredytów…….19 2.1.3. Struktura ilościowo – jakościowa kredytów……..25 2.2. Formy działalności oszczędnościowo – depozytowej…….28 2.2.1. Struktura depozytów w banku…….30 Rozdział III Ocena działalności i wyniku finansowego ING Bank Śląski S.A. 3.1. Ocena pozycji ING Bank Śląski S.A. na rynku usług finansowych……..36 Zakończenie……..41 Bibliografia…….43 Spis tabel…….45

Produkty Banku Spółdzielczego jako jeden z elementów marketingu mix.

Przez administrator

Rozdział I Istota i znaczenie marketingu bankowego 1.1 Pojęcie marketingu 1.2 Marketing w działalności bankowej 1.3 Badania marketingowe i ich etapy 1.4 Marketing mix i jego elementy Rozdział II Pprzedstawienie sektora bankowego 2.1 Rys historyczny Banku Spółdzielczego w Jasienicy 2.2 Prawne podstawy działalności Banku oraz jego struktura organizacyjna 2.3 Katalog produktów bankowych Rozdział III Działalność oszczędnościowa i kredytowa 3.1 Rodzaje oferowanych depozytów 3.2 Zasady udzielania kredytów 3.2.1 Kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych 3.2.2 Kredyty na indywidualne budownictwo mieszkaniowe 3.2.3 Kredyty na działalność gospodarczą 3.2.4 Kredyty rolnicze 3.3 Polityka depozytów i kredytów jako podstawowych produktów bankowych

Działalność kredytowa Banku Spółdzielczego na przykładzie Powiatowego Banku Spółdzielczego w XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Banki i ich rola w gospodarce 1.1. Geneza banku 1.2. Podstawy systemu bankowego 1.3. Rola i znaczenie banku centralnego 1.3.1. Funkcje banku centralnego 1.3.2. Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego 1.3.3. Nadzór bankowy 1.4. Banki komercyjne i ich rola 1.5. Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE Rozdział II. Charakterystyka działalności kredytowej banku 2.1. Pojęcie i istota kredytu 2.2. Funkcje kredytu 2.3. Umowa kredytowa 2.4. Ryzyko kredytowe jako rodzaj ryzyka bankowego 2.5. Prawne formy zabezpieczenie kredytów Rozdział III. Analiza kredytów bankowych na przykładzie Powiatowego Banku Spółdzielczego w XYZ. 3.1. Historia spółdzielczości bankowej 3.2. Struktura organizacyjna banku 3.3. Rodzaje…

Zarządzanie ryzykami w bankowości spółdzielczej.

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział I. Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej………2 1.1 Pojęcie ryzyka i niepewności oraz ich atrybuty 1.2 Rodzaje ryzyka i niepewności 1.3 Metody identyfikowania ryzyka i niepewności Rozdział II. Ryzyko bankowe, jego rodzaje, przyczyny i skutki ………18 2.1 Pojęcie ryzyka bankowego 2.2 Czynniki wywołujące ryzyko bankowe 2.3 Klasyfikacja ryzyka bankowego Rozdział III. Skuteczność zarządzania ryzykiem bankowym w Banku Spółdzielczym w Tarnowie ………41 3.1 Ryzyko płynności i kredytowe, metody ograniczania ryzyka 3.2 Ryzyko stopy procentowej i proces jego ograniczania 3.3 Ryzyko rynkowe i bankowości elektronicznej Rozdział IV. Rola bankowości spółdzielczej w gospodarce narodowej………59 4.1 Prawne regulacje, geneza i istota…

Bankowość internetowa nową formą świadczenia usług bankowych na przykładzie wybranych banków.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Ogólna charakterystyka bankowości elektronicznej 1.1 Podstawy działalności banku oraz definicja i geneza bankowości elektronicznej……….5 1.2 Istota i zakres bankowości elektronicznej……….16 1.3 Rodzaje bankowości elektronicznej……….21 1.4 Działalność banków wirtualnych w Polsce i na świecie……….31 Rozdział II Bankowość internetowa 2.1 Pojęcie bankowości internetowej……….35 2.2 Historia bankowości internetowej……….40 2.3 Geneza i wdrażanie bankowości internetowej na świecie……….45 2.4 Fazy rozwoju bankowości internetowej w Polsce……….56 2.5 Bezpieczeństwo bankowości internetowej……….64 Rozdział III Analiza i ocena oferty banków wirtualnych w Polsce 3.1 Oferta banków wirtualnych dla klientów indywidualnych……….69 3.1.1 Konta rozliczeniowe i oszczędnościowe……….69 3.1.2 Lokaty……….79 3.2 Oferta banków wirtualnych dla przedsiębiorstw……….85 3.2.1 Konta firmowe……….85…