Kategoria: Bankowość- Kredyty

Prace z dziedziny Bankowość- Kredyty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Geneza i przyszłość banków spółdzielczych w systemach finansowych Polski i Niemiec. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I.Geneza i pozycja bankowości spółdzielczej 1.1. Powstanie i ewolucja bankowości na świecie 1.2. Modele systemów bankowych 1.3. Atrybuty ‚dobrych’ systemów bankowych Rozdział II. Polski system bankowy 2.1. Rola banku w gospodarce 2.2. Obecny kształt systemu bankowego w Polsce (funkcje ich rodzaje system bankowy w Polsce a U.E 2.3. Rozwój bankowości spółdzielczej 2.3.1 Rodzaje […]

Karty płatnicze jako instrument rozliczeń pieniężnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I. Historia kart płatniczych 1.1. Karty płatnicze na świecie………5 1.2. Rozwój kart w Polsce ………8 1.3. Karty płatnicze w Polsce……… 12 Rozdział II. Charakterystyka kart płatniczych 2.1 Klasyfikacja kart płatniczych ………20 2.2 Rodzaje bankowych kart płatniczych ………24 2.2.1 Karty kredytowe ………24 2.2.2 Karty obciążeniowe……… 26 2.2.3 Karty debetowe……… 27 2.2.4 Karty bankomatowe……… 28 […]

Pośrednie kanały dystrybucji usług finansowych na przykładzie Poczty Polskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….3 Rozdział I. Pojęcie i rola dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa……….5 1.1. Dystrybucja jako element marketingu mix 1.2. Istota kanałów dystrybucji 1.3. Kanały konwencjonalne i zintegrowane pionowo 1.4. Rodzaje kanałów dystrybucji 1.5. Funkcje dystrybucji 1.6. Logistyka w kanale dystrybucji 1.7. Rodzje strategii dystrybucji 1.8. Dystrybucja jako narzędzie marketingu mix Rozdział II. Kanały dystrybucji i ich na […]

Formy zabezpieczenia kredytów bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 4 Rozdział I. Cel pracy, źródła materiału i obiektu analizy 1.1. Cel pracy……… 7 1.2. Źródła informacji………7 1.3. Krótka charakterystyka obiektu badań – Banku Spółdzielczego w XYZ……… 8 Rozdział II. Przegląd prawnych zabezpieczeń kredytów………11 2.1. Zabezpieczenie osobiste spłaty kredytu………12 2.1.1. Poręczenie………12 2.1.2. Rodzaje weksli………13 2.1.3. Gwarancja………15 2.1.4. Przelew wierzytelności (cesja) na zabezpieczenie………16 2.1.5. Przejęcie […]

Kredytowanie konsumpcji ludności przez BANK PKO BP S.A. Oddział w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I. Cel pracy, zakres i źródła materiału 1.1. Cel pracy ………12 1.2. Metodyka analizy………13 Rozdział II. Podstawowe kierunki działalności kredytowej PKO BP S.A. 2.1. Zarys historii banku ………14 2.2. Rodzaje kredytów udzielanych przez PKO BP 2.2.1. Kredyty dla klientów indywidualnych obejmują kredyty ………18 2.2.2. Kredyty dla klientów instytucjonalnych obejmują kredyty………21 2.3. Formy zabezpieczenia […]

Analiza działalności Banku Spółdzielczego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I. Bankowość spółdzielcza w Polsce. 1.1. Bank i system bankowy………5 1.2. Spółdzielnia jako instytucja i prawne normy regulujące jej działalność………9 1.3. Samopomoc finansowa………12 1.4. Zarys historyczny polskiej bankowości spółdzielczej………14 1.5. Poszukiwanie dróg rozwoju przez polskie banki spółdzielcze po 1990 roku………16 1.6. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 21 1.7. Bank spółdzielczy a bank komercyjny………23 Rozdział II. […]

Działalność usługowa banków spółdzielczych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Cel pracy, metoda, materiał Rozdział 1. Banki i system bankowy 2.1. Definicja banku 2.2. Rola banku 2.3. System bankowy 2.4. Rodzaje banków 2.5. Konkurencja między bankami Rozdział 2. Zmiany dostosowujące działalność systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej Rozdział 3. Kształtowanie się polskiej spółdzielczości bankowej 4.1. Historia działalności Banku Spółdzielczego w XYZ Rozdział 4. Podstawy […]

Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej 1.1. Definicja bankowości elektronicznej………. 5 1.2. Rodzaje bankowości elektronicznej………. 10 1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce………. 20 Rozdział II. Organizacja i technika rozliczeń elektronicznych 2.1. Portale finansowe ……….23 2.2. Pieniądz elektroniczny – eCash ……….24 2.3. Systemy rozliczeniowe w bankowości elektronicznej………. 29 2.4. Karty płatnicze 32 Rozdział III. Bankowość […]

Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce na przykładzie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. i Powszechnego Banku Kredytowego S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp 1. Cel i zakres pracy ……….11 2. Metody badawcze i źródła materiałów………. 12 Rozdział I. Fuzje i przejęcia jako procesy gospodarcze 1.1 Geneza i istota fuzji………. 13 1.2 Formy i metody konsolidacji………. 14 1.3. Motywy połączeń i przejęć………. 19 1.3.1. Motywy techniczne i operacyjne ……….20 1.3.2. Motywy rynkowe i marketingowe………. 22 1.3.3. Motywy finansowe………. […]

System kart płatniczych na przykładzie PKO BP. 4.19/5 (31)

Wstęp ……….. 3 Rozdział I. Istota pieniądza 1.1. Pojęcie i funkcje pieniądza……….. 5 1.2. Ewolucja form pieniądza ……….. 10 1.3. Historia karty płatniczej w Polsce ……….. 13 Rozdział II. Geneza kart kredytowych 2.1. Opis i definicja karty płatniczej ……….. 21 2.2. Rodzaje kart płatniczych……….. 23 2.3. System obsługi kart płatniczych ………..29 2.4. Zabezpieczenia kart płatniczych […]

Bankowość elektroniczna w Polsce – mBank i Inteligo – analiza porównawcza. 4.11/5 (28)

Wstęp………5 Rozdział I. Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej 1.1. Internet i jego rola w gospodarce………7 1.2. Pojęcie bankowości elektronicznej………10 1.3. Elektroniczne systemy płatności………11 1.3.1. CitiConnect………12 1.3.2. ECard………13 1.3.3. WellPay………13 1.4. Internet w działalności marketingowej banku………14 1.5. Cele i zadania rady bankowości elektronicznej………15 Rozdział II. Narzędzia i usługi bankowości elektronicznej. 2.1. Charakterystyka kart płatniczych………18 2.2. Terminalne […]

Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych. 4.3/5 (20)

Wstęp……….. 2 Rozdział I. Idea bankowości elektronicznej 1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej ………..3 1.2. Zadania banku jako instytucji finansowej……….. 5 1.3. Zachowanie klientów na rynku……….. 7 Rozdział II. Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym 2.1. Funkcjonowanie bankowości elektronicznej……….. 12 2.2. Wpływ konkurencji na rozwój bankowości elektronicznej ………..15 2.3. Perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w polskim sektorze […]

Zasady działania instytucji bankowej na przykładzie ING Bank Śląski S.A 4.16/5 (19)

Wstęp……..3 Rozdział I Ogólna charakterystyka ING Bank Śląski S.A. 1.1. Geneza banku……..5 1.2. Struktura organizacyjna banku……..7 Rozdział II Charakterystyka działalności ING Bank Śląski S.A. 2.1. Działalność kredytowa……..10 2.1.1. Rodzaje kredytów oferowanych przez ING Bank Śląski S.A…….17 2.1.2. Formy zabezpieczenia kredytów…….19 2.1.3. Struktura ilościowo – jakościowa kredytów……..25 2.2. Formy działalności oszczędnościowo – depozytowej…….28 2.2.1. Struktura depozytów […]

Produkty Banku Spółdzielczego jako jeden z elementów marketingu mix. 4.17/5 (23)

Rozdział I Istota i znaczenie marketingu bankowego 1.1 Pojęcie marketingu 1.2 Marketing w działalności bankowej 1.3 Badania marketingowe i ich etapy 1.4 Marketing mix i jego elementy Rozdział II Pprzedstawienie sektora bankowego 2.1 Rys historyczny Banku Spółdzielczego w Jasienicy 2.2 Prawne podstawy działalności Banku oraz jego struktura organizacyjna 2.3 Katalog produktów bankowych Rozdział III Działalność […]

Działalność kredytowa Banku Spółdzielczego na przykładzie Powiatowego Banku Spółdzielczego w XYZ 4.4/5 (25)

Wstęp Rozdział I. Banki i ich rola w gospodarce 1.1. Geneza banku 1.2. Podstawy systemu bankowego 1.3. Rola i znaczenie banku centralnego 1.3.1. Funkcje banku centralnego 1.3.2. Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego 1.3.3. Nadzór bankowy 1.4. Banki komercyjne i ich rola 1.5. Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE Rozdział II. Charakterystyka działalności kredytowej banku […]

Zarządzanie ryzykami w bankowości spółdzielczej. 4.37/5 (27)

Wstęp ………1 Rozdział I. Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej………2 1.1 Pojęcie ryzyka i niepewności oraz ich atrybuty 1.2 Rodzaje ryzyka i niepewności 1.3 Metody identyfikowania ryzyka i niepewności Rozdział II. Ryzyko bankowe, jego rodzaje, przyczyny i skutki ………18 2.1 Pojęcie ryzyka bankowego 2.2 Czynniki wywołujące ryzyko bankowe 2.3 Klasyfikacja ryzyka bankowego Rozdział III. Skuteczność […]

Bankowość internetowa nową formą świadczenia usług bankowych na przykładzie wybranych banków. 4.08/5 (24)

Wstęp……….3 Rozdział I Ogólna charakterystyka bankowości elektronicznej 1.1 Podstawy działalności banku oraz definicja i geneza bankowości elektronicznej……….5 1.2 Istota i zakres bankowości elektronicznej……….16 1.3 Rodzaje bankowości elektronicznej……….21 1.4 Działalność banków wirtualnych w Polsce i na świecie……….31 Rozdział II Bankowość internetowa 2.1 Pojęcie bankowości internetowej……….35 2.2 Historia bankowości internetowej……….40 2.3 Geneza i wdrażanie bankowości internetowej na […]

Przedsiębiorczość Małych i Średnich Przedsiębiorstw w świetle integracji z UE. 5/5 (8)

Wstęp………. 2 Rozdział I. Znaczenie sektora MSP w gospodarce 1.1. Istota i cechy specyficzne MSP………. 5 1.2. Rola MSP na rynku ……….10 1.3. Innowacyjność MSP ……….14 1.4. Znaczenie sektora MSP w tworzeniu PKB………. 19 Rozdział II. Sektor MSP w polskiej gospodarce rynkowej 2.1. Ogólna charakterystyka sektora MSP w Polsce ……….25 2.2. Regulacje prawne działalności sektora […]

Plastikowa forma pieniądza jako jeden z rodzajów płatności w XXI wieku. 4.61/5 (18)

Wstęp……….4 Rozdział I. Idea bankowości elektronicznej 1. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce……….8 2. Wpływ integracji z Unią Europejska na rynek bankowości elektronicznej……….11 3. Rynek kart płatniczych w Polsce……….18 3.1 Rozwój rynku kart płatniczych……….19 3.2. Sieć punktów akceptujących płatności kartami……….21 3.3. Systemy płatności rozliczające transakcje kartami płatniczymi……….22 3.3.1. Krajowy System Rozliczeń (KSR)……….23 3.3.2. Europay Domestic Clearing […]

Metody zabezpieczeń systemów obsługi bankowości elektronicznej. 4.27/5 (30)

Wstęp Rozdział I Algorytm rozwoju bankowości elektronicznej Rozdział IIBankowe systemy informatyczne Rozdział IIIZagrożenia dla bankowych systemów informatycznych Rozdział IV Metody zabezpieczeń bankowych systemów informatycznych Rozdział VAplikacje służące do utrzymania ciągłości systemów informatycznych Zakończenie Bibliografia Oceń

Rola kierownika Oddziału Banku w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Oddziału XYZ w mieście XYZ. 4.52/5 (21)

Wstęp………..4 Rozdział I. Przegląd literatury naukowej na temat zarządzania przedsiębiorstwem…………6 1.1. Definicja pojęcia zarządzania (kierowania.) 1.2. Style i funkcje zarządzania. 1.3. Pojęcie przedsiębiorstwa i rodzaje przedsiębiorstw. 1.4. Rodzaj przedsiębiorstwa a style zarządzania. Rozdział II. Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem…………31 2.1. Definicja pojęcia kierownika przedsiębiorstwa. 2.2. Osobowość kierownika a style zarządzania. 2.3. Rola kierownika w zarządzaniu […]

Karty płatnicze jako nowoczesny instrument rozliczeń gospodarstw domowych. 4.17/5 (18)

Wstęp………. 2 Rozdział I Karta płatnicza jako forma rozliczeń bezgotowkowych 1.1 Teoretyczny aspekt rozliczeń pieniężnych – rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe ……….3 1.2. Pojęcie i geneza kart płatniczych na świecie i w Polsce……….. 9 1.3. Klasyfikacja kart płatniczych ……….14 Rozdział II Organizacja systemu rozliczeń kart płatniczych 2.1. Proces autoryzacji kart płatniczych i rola centrów rozliczeniowych ……….21 […]

Analiza funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. 4.22/5 (32)

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział I Narodowy Bank Polski jako Bank Centralny 1. Historia Narodowego Banku Polskiego oraz podstawy prawne jego funkcjonowania ………..5 2. Funkcje Narodowego Banku Polskiego……….. 7 3. Organy Narodowego Banku Polskiego ………..9 4. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego………..10 5. Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny a banki centralne państw członkowskich……….. 12 Rozdział […]

Zasady działania instytucji bankowej na przykładzie XYZ Banku Spółdzielczego. 4.25/5 (20)

Wstęp Rozdział I. Bank jako podmiot rynku finansowego 1. Pojęcie banków i ich rodzaje 2. Funkcje banków w gospodarce rynkowej 3. Zasady tworzenia banków Rozdział II. Bank Spółdzielczy jako instytucja kredytowa rynku lokalnego. 1. Podstawy prawne działania banku spółdzielczego 2. Obowiązek zrzeszenia się banków spółdzielczych 3. Charakterystyka klienta i oferty produktów banku spółdzielczego 4. Współpraca […]