Kategoria: Bankowość- Kredyty

Prace z dziedziny Bankowość- Kredyty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Geneza i przyszłość banków spółdzielczych w systemach finansowych Polski i Niemiec. 4.4/5 (5)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I.Geneza i pozycja bankowości spółdzielczej 1.1. Powstanie i ewolucja bankowości na świecie 1.2. Modele systemów bankowych 1.3. Atrybuty ‘dobrych’ systemów bankowych Rozdział II. Polski system bankowy 2.1. Rola banku w gospodarce 2.2. Obecny kształt systemu bankowego w Polsce (funkcje ich rodzaje system bankowy w Polsce a U.E 2.3.…

Karty płatnicze jako instrument rozliczeń pieniężnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Historia kart płatniczych 1.1. Karty płatnicze na świecie………5 1.2. Rozwój kart w Polsce ………8 1.3. Karty płatnicze w Polsce……… 12 Rozdział II. Charakterystyka kart płatniczych 2.1 Klasyfikacja kart płatniczych ………20 2.2 Rodzaje bankowych kart płatniczych ………24 2.2.1 Karty kredytowe ………24 2.2.2 Karty obciążeniowe……… 26 2.2.3 Karty debetowe…………

Pośrednie kanały dystrybucji usług finansowych na przykładzie Poczty Polskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I. Pojęcie i rola dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa……….5 1.1. Dystrybucja jako element marketingu mix 1.2. Istota kanałów dystrybucji 1.3. Kanały konwencjonalne i zintegrowane pionowo 1.4. Rodzaje kanałów dystrybucji 1.5. Funkcje dystrybucji 1.6. Logistyka w kanale dystrybucji 1.7. Rodzje strategii dystrybucji 1.8. Dystrybucja jako narzędzie marketingu mix Rozdział II.…

Formy zabezpieczenia kredytów bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I. Cel pracy, źródła materiału i obiektu analizy 1.1. Cel pracy……… 7 1.2. Źródła informacji………7 1.3. Krótka charakterystyka obiektu badań – Banku Spółdzielczego w XYZ……… 8 Rozdział II. Przegląd prawnych zabezpieczeń kredytów………11 2.1. Zabezpieczenie osobiste spłaty kredytu………12 2.1.1. Poręczenie………12 2.1.2. Rodzaje weksli………13 2.1.3. Gwarancja………15 2.1.4. Przelew wierzytelności…

Kredytowanie konsumpcji ludności przez BANK PKO BP S.A. Oddział w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Cel pracy, zakres i źródła materiału 1.1. Cel pracy ………12 1.2. Metodyka analizy………13 Rozdział II. Podstawowe kierunki działalności kredytowej PKO BP S.A. 2.1. Zarys historii banku ………14 2.2. Rodzaje kredytów udzielanych przez PKO BP 2.2.1. Kredyty dla klientów indywidualnych obejmują kredyty ………18 2.2.2. Kredyty dla klientów instytucjonalnych…

Analiza działalności Banku Spółdzielczego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Bankowość spółdzielcza w Polsce. 1.1. Bank i system bankowy………5 1.2. Spółdzielnia jako instytucja i prawne normy regulujące jej działalność………9 1.3. Samopomoc finansowa………12 1.4. Zarys historyczny polskiej bankowości spółdzielczej………14 1.5. Poszukiwanie dróg rozwoju przez polskie banki spółdzielcze po 1990 roku………16 1.6. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 21 1.7. Bank spółdzielczy…

Działalność usługowa banków spółdzielczych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Cel pracy, metoda, materiał Rozdział 1. Banki i system bankowy 2.1. Definicja banku 2.2. Rola banku 2.3. System bankowy 2.4. Rodzaje banków 2.5. Konkurencja między bankami Rozdział 2. Zmiany dostosowujące działalność systemu bankowego do potrzeb gospodarki rynkowej Rozdział 3. Kształtowanie się polskiej spółdzielczości bankowej 4.1. Historia działalności Banku Spółdzielczego…

Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej 1.1. Definicja bankowości elektronicznej………. 5 1.2. Rodzaje bankowości elektronicznej………. 10 1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce………. 20 Rozdział II. Organizacja i technika rozliczeń elektronicznych 2.1. Portale finansowe ……….23 2.2. Pieniądz elektroniczny – eCash ……….24 2.3. Systemy rozliczeniowe w bankowości elektronicznej………. 29 2.4. Karty…

Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce na przykładzie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. i Powszechnego Banku Kredytowego S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1. Cel i zakres pracy ……….11 2. Metody badawcze i źródła materiałów………. 12 Rozdział I. Fuzje i przejęcia jako procesy gospodarcze 1.1 Geneza i istota fuzji………. 13 1.2 Formy i metody konsolidacji………. 14 1.3. Motywy połączeń i przejęć………. 19 1.3.1. Motywy techniczne i operacyjne ……….20 1.3.2. Motywy rynkowe i…

System kart płatniczych na przykładzie PKO BP. 4.19/5 (31)

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I. Istota pieniądza 1.1. Pojęcie i funkcje pieniądza……….. 5 1.2. Ewolucja form pieniądza ……….. 10 1.3. Historia karty płatniczej w Polsce ……….. 13 Rozdział II. Geneza kart kredytowych 2.1. Opis i definicja karty płatniczej ……….. 21 2.2. Rodzaje kart płatniczych……….. 23 2.3. System obsługi kart płatniczych…

Bankowość elektroniczna w Polsce – mBank i Inteligo – analiza porównawcza. 4.11/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej 1.1. Internet i jego rola w gospodarce………7 1.2. Pojęcie bankowości elektronicznej………10 1.3. Elektroniczne systemy płatności………11 1.3.1. CitiConnect………12 1.3.2. ECard………13 1.3.3. WellPay………13 1.4. Internet w działalności marketingowej banku………14 1.5. Cele i zadania rady bankowości elektronicznej………15 Rozdział II. Narzędzia i usługi bankowości elektronicznej. 2.1.…

Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych. 4.3/5 (20)

Przez administrator

Wstęp……….. 2 Rozdział I. Idea bankowości elektronicznej 1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej ………..3 1.2. Zadania banku jako instytucji finansowej……….. 5 1.3. Zachowanie klientów na rynku……….. 7 Rozdział II. Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym 2.1. Funkcjonowanie bankowości elektronicznej……….. 12 2.2. Wpływ konkurencji na rozwój bankowości elektronicznej ………..15 2.3. Perspektywy rozwoju…

Zasady działania instytucji bankowej na przykładzie ING Bank Śląski S.A 4.16/5 (19)

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Ogólna charakterystyka ING Bank Śląski S.A. 1.1. Geneza banku……..5 1.2. Struktura organizacyjna banku……..7 Rozdział II Charakterystyka działalności ING Bank Śląski S.A. 2.1. Działalność kredytowa……..10 2.1.1. Rodzaje kredytów oferowanych przez ING Bank Śląski S.A…….17 2.1.2. Formy zabezpieczenia kredytów…….19 2.1.3. Struktura ilościowo – jakościowa kredytów……..25 2.2. Formy działalności oszczędnościowo…

Produkty Banku Spółdzielczego jako jeden z elementów marketingu mix. 4.17/5 (23)

Przez administrator

Rozdział I Istota i znaczenie marketingu bankowego 1.1 Pojęcie marketingu 1.2 Marketing w działalności bankowej 1.3 Badania marketingowe i ich etapy 1.4 Marketing mix i jego elementy Rozdział II Pprzedstawienie sektora bankowego 2.1 Rys historyczny Banku Spółdzielczego w Jasienicy 2.2 Prawne podstawy działalności Banku oraz jego struktura organizacyjna 2.3 Katalog…

Działalność kredytowa Banku Spółdzielczego na przykładzie Powiatowego Banku Spółdzielczego w XYZ 4.4/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Banki i ich rola w gospodarce 1.1. Geneza banku 1.2. Podstawy systemu bankowego 1.3. Rola i znaczenie banku centralnego 1.3.1. Funkcje banku centralnego 1.3.2. Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego 1.3.3. Nadzór bankowy 1.4. Banki komercyjne i ich rola 1.5. Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE Rozdział…

Zarządzanie ryzykami w bankowości spółdzielczej. 4.37/5 (27)

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział I. Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej………2 1.1 Pojęcie ryzyka i niepewności oraz ich atrybuty 1.2 Rodzaje ryzyka i niepewności 1.3 Metody identyfikowania ryzyka i niepewności Rozdział II. Ryzyko bankowe, jego rodzaje, przyczyny i skutki ………18 2.1 Pojęcie ryzyka bankowego 2.2 Czynniki wywołujące ryzyko bankowe 2.3 Klasyfikacja…

Bankowość internetowa nową formą świadczenia usług bankowych na przykładzie wybranych banków. 4.08/5 (24)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Ogólna charakterystyka bankowości elektronicznej 1.1 Podstawy działalności banku oraz definicja i geneza bankowości elektronicznej……….5 1.2 Istota i zakres bankowości elektronicznej……….16 1.3 Rodzaje bankowości elektronicznej……….21 1.4 Działalność banków wirtualnych w Polsce i na świecie……….31 Rozdział II Bankowość internetowa 2.1 Pojęcie bankowości internetowej……….35 2.2 Historia bankowości internetowej……….40 2.3 Geneza…

Plastikowa forma pieniądza jako jeden z rodzajów płatności w XXI wieku. 4.61/5 (18)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Idea bankowości elektronicznej 1. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce……….8 2. Wpływ integracji z Unią Europejska na rynek bankowości elektronicznej……….11 3. Rynek kart płatniczych w Polsce……….18 3.1 Rozwój rynku kart płatniczych……….19 3.2. Sieć punktów akceptujących płatności kartami……….21 3.3. Systemy płatności rozliczające transakcje kartami płatniczymi……….22 3.3.1. Krajowy System Rozliczeń…

Rola kierownika Oddziału Banku w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Oddziału XYZ w mieście XYZ. 4.52/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I. Przegląd literatury naukowej na temat zarządzania przedsiębiorstwem…………6 1.1. Definicja pojęcia zarządzania (kierowania.) 1.2. Style i funkcje zarządzania. 1.3. Pojęcie przedsiębiorstwa i rodzaje przedsiębiorstw. 1.4. Rodzaj przedsiębiorstwa a style zarządzania. Rozdział II. Rola kierownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem…………31 2.1. Definicja pojęcia kierownika przedsiębiorstwa. 2.2. Osobowość kierownika a style zarządzania.…

Karty płatnicze jako nowoczesny instrument rozliczeń gospodarstw domowych. 4.17/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Karta płatnicza jako forma rozliczeń bezgotowkowych 1.1 Teoretyczny aspekt rozliczeń pieniężnych – rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe ……….3 1.2. Pojęcie i geneza kart płatniczych na świecie i w Polsce……….. 9 1.3. Klasyfikacja kart płatniczych ……….14 Rozdział II Organizacja systemu rozliczeń kart płatniczych 2.1. Proces autoryzacji kart płatniczych…

Analiza funkcjonowania polskiego systemu bankowego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. 4.22/5 (32)

Przez administrator

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział I Narodowy Bank Polski jako Bank Centralny 1. Historia Narodowego Banku Polskiego oraz podstawy prawne jego funkcjonowania ………..5 2. Funkcje Narodowego Banku Polskiego……….. 7 3. Organy Narodowego Banku Polskiego ………..9 4. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego………..10 5. Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny a banki…

Zasady działania instytucji bankowej na przykładzie XYZ Banku Spółdzielczego. 4.25/5 (20)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Bank jako podmiot rynku finansowego 1. Pojęcie banków i ich rodzaje 2. Funkcje banków w gospodarce rynkowej 3. Zasady tworzenia banków Rozdział II. Bank Spółdzielczy jako instytucja kredytowa rynku lokalnego. 1. Podstawy prawne działania banku spółdzielczego 2. Obowiązek zrzeszenia się banków spółdzielczych 3. Charakterystyka klienta i oferty…