Kategoria: Bankowość- Kredyty

Prace z dziedziny Bankowość- Kredyty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych

Przez administrator

Wstep……….3 Rozdzial I Wspólczesna bankowosc elektroniczna 1.1. Bankowosc elektroniczna – pojecia i zakres ……….6 1.2. Narzedzia bankowosci elektronicznej ……….10 1.3. Korzysci dla banków i klientów z uslug elektronicznych ……….16 1.4. Zagrozenia zwiazane z bankowoscia elektroniczna ……….20 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Przedmiot i cel…

Bankowość elektroniczna jako element nowoczesnego systemu usług bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego

Przez administrator

Wstep………… 4 Rozdzial I Istota i rozwój bankowosci elektronicznej 1.1. Pojecie i zasady dzialania bankowosci elektronicznej …………6 1.2. Podzial bankowosci elektronicznej………… 8 1.3. Dynamika zmian w e-bankowosci …………13 1.4. Konkurencyjnosc oferowanych uslug w sektorze bankowym …………15 1.5. Zagrozenia oraz zabezpieczenia stosowane w bankowosci elektronicznej …………17…

Ryzyko operacyjne w działalności banku

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem operacyjnym 4 1.1. Definicja ryzyka operacyjnego 4 1.2. Rodzaje ryzyka operacyjnego 9 1.3. Matematyczne ujęcie pojęcia ryzyka operacyjnego 15 1.4. Ryzyko operacyjne a inne ryzyka występujące w banku 19 Rozdział II. Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych…

Rola banku komercyjnego w rozliczeniach zagranicznych

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I RODZAJE I FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH W BANKACH KOMERCYJNYCH 4 1.1. Rozliczenia zagraniczne ich rodzaje i formy 4 1.2. Sposoby wykonywania rozliczeń zagranicznych 12 Rozdział II. FORMY ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH STOSOWANYCH W BANKU PKO BP SA 24 2.1. Krótka charakterystyka banku PKO BP…

Prawne formy zabezpieczenia kredytów

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I. Bank i jego funkcje 5 1.1. Przesłanki pojawienia się banków 5 1.2. Bank jako podmiot gospodarczy 9 1.3. Bank i jego otoczenie 14 1.4. Funkcje banku 21 Rozdział II. Kredytowanie działalności gospodarczej 25 2.1. Istota kredytu 25 2.2. Kredyty inwestycyjne 28…

Pośrednictwo finansowe na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Rozwój kredytu mieszkaniowego w Polsce 1.1 Pojęcie kredyt mieszkaniowy i jego zastosowanie 1.2 Ewolucja kredytu mieszkaniowego na przełomie ostatniego ćwierć wieku 1.3 Wkroczenie pośredników kredytowych oraz ich rozwój 1.4 Pokazanie różnych możliwości w zakresie doradztwa kredytowego Rozdział 2. Proces udzielania kredytu mieszkaniowego…

Reklama – działania komunikacyjne banku Millennium S.A.

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Reklama jako element strategii marketingowej 4 1.1. Reklama częścią marketingu 4 1.2. Reklama jako forma komunikacji 7 1.3. Komunikat reklamowy 10 1.3.1. Cele komunikacyjne 10 1.3.2. Percepcja komunikatu reklamowego 13 1.3.3. Obraz produktu 16 1.4. Kampania reklamowa – aspekt komunikacyjny 19…

Karty płatnicze jako instrument rozliczeń pieniężnych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Historia kart płatniczych 1.1. Karty płatnicze na świecie………5 1.2. Rozwój kart w Polsce ………8 1.3. Karty płatnicze w Polsce……… 12 Rozdział II. Charakterystyka kart płatniczych 2.1 Klasyfikacja kart płatniczych ………20 2.2 Rodzaje bankowych kart płatniczych ………24 2.2.1 Karty kredytowe ………24 2.2.2 Karty…

Pośrednie kanały dystrybucji usług finansowych na przykładzie Poczty Polskiej.

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I. Pojęcie i rola dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa……….5 1.1. Dystrybucja jako element marketingu mix 1.2. Istota kanałów dystrybucji 1.3. Kanały konwencjonalne i zintegrowane pionowo 1.4. Rodzaje kanałów dystrybucji 1.5. Funkcje dystrybucji 1.6. Logistyka w kanale dystrybucji 1.7. Rodzje strategii dystrybucji 1.8. Dystrybucja jako…

Formy zabezpieczenia kredytów bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego w XYZ.

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I. Cel pracy, źródła materiału i obiektu analizy 1.1. Cel pracy……… 7 1.2. Źródła informacji………7 1.3. Krótka charakterystyka obiektu badań – Banku Spółdzielczego w XYZ……… 8 Rozdział II. Przegląd prawnych zabezpieczeń kredytów………11 2.1. Zabezpieczenie osobiste spłaty kredytu………12 2.1.1. Poręczenie………12 2.1.2. Rodzaje weksli………13…

Kredytowanie konsumpcji ludności przez BANK PKO BP S.A. Oddział w XYZ

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Cel pracy, zakres i źródła materiału 1.1. Cel pracy ………12 1.2. Metodyka analizy………13 Rozdział II. Podstawowe kierunki działalności kredytowej PKO BP S.A. 2.1. Zarys historii banku ………14 2.2. Rodzaje kredytów udzielanych przez PKO BP 2.2.1. Kredyty dla klientów indywidualnych obejmują kredyty ………18…

Analiza działalności Banku Spółdzielczego.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Bankowość spółdzielcza w Polsce. 1.1. Bank i system bankowy………5 1.2. Spółdzielnia jako instytucja i prawne normy regulujące jej działalność………9 1.3. Samopomoc finansowa………12 1.4. Zarys historyczny polskiej bankowości spółdzielczej………14 1.5. Poszukiwanie dróg rozwoju przez polskie banki spółdzielcze po 1990 roku………16 1.6. Spółdzielcze Kasy…

Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Istota bankowości elektronicznej 1.1. Definicja bankowości elektronicznej………. 5 1.2. Rodzaje bankowości elektronicznej………. 10 1.3. Historia rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce………. 20 Rozdział II. Organizacja i technika rozliczeń elektronicznych 2.1. Portale finansowe ……….23 2.2. Pieniądz elektroniczny – eCash ……….24 2.3. Systemy rozliczeniowe w…

Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce na przykładzie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. i Powszechnego Banku Kredytowego S.A.

Przez administrator

Wstęp 1. Cel i zakres pracy ……….11 2. Metody badawcze i źródła materiałów………. 12 Rozdział I. Fuzje i przejęcia jako procesy gospodarcze 1.1 Geneza i istota fuzji………. 13 1.2 Formy i metody konsolidacji………. 14 1.3. Motywy połączeń i przejęć………. 19 1.3.1. Motywy techniczne i operacyjne…

System kart płatniczych na przykładzie PKO BP.

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I. Istota pieniądza 1.1. Pojęcie i funkcje pieniądza……….. 5 1.2. Ewolucja form pieniądza ……….. 10 1.3. Historia karty płatniczej w Polsce ……….. 13 Rozdział II. Geneza kart kredytowych 2.1. Opis i definicja karty płatniczej ……….. 21 2.2. Rodzaje kart płatniczych……….. 23…

Bankowość elektroniczna w Polsce – mBank i Inteligo – analiza porównawcza.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Powstanie i rozwój bankowości elektronicznej 1.1. Internet i jego rola w gospodarce………7 1.2. Pojęcie bankowości elektronicznej………10 1.3. Elektroniczne systemy płatności………11 1.3.1. CitiConnect………12 1.3.2. ECard………13 1.3.3. WellPay………13 1.4. Internet w działalności marketingowej banku………14 1.5. Cele i zadania rady bankowości elektronicznej………15 Rozdział II. Narzędzia…

Bankowość elektroniczna i internetowa jako nowoczesne formy sprzedaży usług bankowych.

Przez administrator

Wstęp……….. 2 Rozdział I. Idea bankowości elektronicznej 1.1. Pojęcie bankowości elektronicznej ………..3 1.2. Zadania banku jako instytucji finansowej……….. 5 1.3. Zachowanie klientów na rynku……….. 7 Rozdział II. Rozwój bankowości elektronicznej w polskim sektorze bankowym 2.1. Funkcjonowanie bankowości elektronicznej……….. 12 2.2. Wpływ konkurencji na rozwój bankowości…

Zasady działania instytucji bankowej na przykładzie ING Bank Śląski S.A

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Ogólna charakterystyka ING Bank Śląski S.A. 1.1. Geneza banku……..5 1.2. Struktura organizacyjna banku……..7 Rozdział II Charakterystyka działalności ING Bank Śląski S.A. 2.1. Działalność kredytowa……..10 2.1.1. Rodzaje kredytów oferowanych przez ING Bank Śląski S.A…….17 2.1.2. Formy zabezpieczenia kredytów…….19 2.1.3. Struktura ilościowo – jakościowa…

Produkty Banku Spółdzielczego jako jeden z elementów marketingu mix.

Przez administrator

Rozdział I Istota i znaczenie marketingu bankowego 1.1 Pojęcie marketingu 1.2 Marketing w działalności bankowej 1.3 Badania marketingowe i ich etapy 1.4 Marketing mix i jego elementy Rozdział II Pprzedstawienie sektora bankowego 2.1 Rys historyczny Banku Spółdzielczego w Jasienicy 2.2 Prawne podstawy działalności Banku oraz…

Zarządzanie ryzykami w bankowości spółdzielczej.

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział I. Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej………2 1.1 Pojęcie ryzyka i niepewności oraz ich atrybuty 1.2 Rodzaje ryzyka i niepewności 1.3 Metody identyfikowania ryzyka i niepewności Rozdział II. Ryzyko bankowe, jego rodzaje, przyczyny i skutki ………18 2.1 Pojęcie ryzyka bankowego 2.2 Czynniki…

Bankowość internetowa nową formą świadczenia usług bankowych na przykładzie wybranych banków.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Ogólna charakterystyka bankowości elektronicznej 1.1 Podstawy działalności banku oraz definicja i geneza bankowości elektronicznej……….5 1.2 Istota i zakres bankowości elektronicznej……….16 1.3 Rodzaje bankowości elektronicznej……….21 1.4 Działalność banków wirtualnych w Polsce i na świecie……….31 Rozdział II Bankowość internetowa 2.1 Pojęcie bankowości internetowej……….35 2.2…