Kategoria: Leasing

Prace z dziedziny Leasing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Leasing i kredyt jako zródla finansowania przedsiebiorstwa – analiza porównawcza

Przez administrator

Wstep………6 Rozdzial I Zródla finansowania przedsiebiorstwa 1.1. Istota przedsiębiorstwa ………8 1.2. Klasyfikacja zródel finansowania przedsiebiorstwa………12 1.3. Charakterystyka kapitalów obcych………16 Rozdzial II Leasing jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa 2.1. Istota i geneza leasingu………20 2.2. Cechy leasingu………23 2.2.1. Przedmiot leasingu………23 2.2.2. Uczestnicy transakcji leasingowej………25 2.2.3. Schemat transakcji leasingu………27 2.3. Rodzaje leasingu………29 2.4. Warunki umowy oraz formy jej zabezpieczenia………31 2.5. Zalety i wady leasingu………34 Rozdzial III Kredyt jako zródlo finansowania inwestycji przedsiebiorstwa 3.1. Istota i geneza kredytu………36 3.2. Rodzaje kredytów………37 3.3. Wniosek kredytowy………40 3.4. Wniosek kredytowy i jego analiza………42 3.5. Elementy umowy kredu………45 Rozdzial IV Analiza porównawcza leasingu i kredytu 4.1. Róznice miedzy…

Crowdfunding jako alternatywna forma finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Tradycyjne formy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 1.1 Inwestycje jako forma aktywności gospodarczej przedsiębiorstw 1.2 Bank tradycyjnym dostawcą źródeł finansowania 1.3 Leasing i factoring jako ograniczone źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 1.4 Inne formy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych Rozdział 2 Crowdfunding w praktyce pozyskiwania kapitału inwestycyjnego 2.1 Geneza oraz istota crowdfundingu 2.2 Modele i typologia crowdfundingu 2.3 Przebieg procesu finansowania społecznościowego 2.4 Wady i ryzyko crowdfundingu 2.5 Przewaga crowdfundingu nad tradycyjnymi źródłami finansowania Rozdział 3 Crowdfunding w Polsce – analiza polskiego rynku finansowania społecznościowego 3.1 Cel, zakres i metoda badań 3.2 Crowdfunding w Polsce – uwarunkowania prawne 3.3 Kształtowanie się crowdfundingu…

Analiza wykorzystania zewnętrznych form finansowania działalności gospodarczej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Finansowo-ekonomiczne przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej 1.1 Pojęcie, klasyfikacja i cele działalności podmiotów gospodarczych 1.2 Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa 1.3 Wewnętrzne i zewnętrzne formy finansowania działalności gospodarczej 1.4 Metody pozyskiwania kapitałów z zewnątrz Rozdział 2 Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa 2.1 Charakterystyka kapitałów obcych w przedsiębiorstwie 2.2 Kredyt bankowy inwestycyjny oraz obrotowy w rachunku bieżącym 2.3 Kredyt kupiecki 2.4 Fundusze doręczeniowe i pożyczkowe 2.5 Factoring 2.6 Leasing 2.7 Franchising 2.8 Rodzaje środków finansowych z Unii Europejskiej Rozdział 3 Ocena źródeł finansowania w firmie XYZ sp. z o.o. w latach 2013-2016 3.1 Charakterystyka działalności spółki 3.2 Zewnętrzne formy finansowania…

Elastyczne formy zatrudnienia

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Elastyczne formy zatrudnienia i uwarunkowania ich rozwoju 1. Elastyczność w zatrudnieniu – zagadnienia terminologiczne 2. Przyczyny rozwoju elastycznych form zatrudnienia 3. Flexicurity – ochrona socjalna a elastyczne formy zatrudnienia Rozdział II Charakterystyka wybranych elastycznych form zatrudnienia pracowniczego 1. Wprowadzenie 2. Umowa na okres próbny 3. Umowa na czas określony 4. Umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika 5. Telepraca Rozdział III Charakterystyka wybranych elastycznych form zatrudnienia niepracowniczego 1. Wprowadzenie 2. Umowa o dzieło 3. Umowa zlecenie 4. Umowa agencyjna 5. Umowa o pracę nakładczą Rozdział IV Pozostałe formy elastycznego zatrudnienia 1. Leasing pracowniczy 2. Job sharing 3.…

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Elementy zatrudnienia i znaczenie dla zarządzania pracownikiem 1.1. Pojęcie pracy, zatrudnienia 1.2. Nawiązanie stosunku pracy 1.3. Umowa o pracę i jej treść 1.4. Proces naboru pracowników 1.5. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika 1.6. Wymagania kompetencyjne wobec nowych pracowników Rozdział II Charakterystyka form zatrudnienia pracowników 2.1. Umowa o pracę na czas określony i czas nieokreślony 2.2. Umowa o pracę na okres próbny oraz zastępstwo 2.3. Umowy cywilnoprawne 2.4. Umowa agencyjna 2.5. Leasing pracowniczy 2.6. Job sharing 2.7. Praca rotacyjna 2.8. Telepraca 2.9. Outsourcing 2.10. Samozatrudnienie Rozdział III Metodyka badań empirycznych 3.1. Cel badań 3.2. Problem badawczy 3.3.…

Ocena leasingu i kredytu bankowego pod kątem finansowania działalności sektora MŚP

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Warunki funkcjonowania MŚP w Polsce 1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa – zagadnienia ogólne……….. 5 1.2. Klasyfikacja małych i średnich przedsiębiorstw………… 11 1.3. Znaczenie MŚP w gospodarce krajowej ………..14 1.4. Bariery i szanse rozwoju sektora MŚP w Polsce………… 17 Rozdział 2 Źródła finansowania sektora MŚP 2.1. Pojęcie i formy finansowania………… 23 2.2. Kredyt bankowy, jako źródło finansowania działalności MŚP………… 26 2.3. Finansowanie działalności kapitałem własnym………… 31 2.4. Pozostałe źródła finansowania sektora MŚP…………. 35 Rozdział 3 Wprowadzenie do problematyki leasingu 3.1. Umowa leasingowa – istota zagadnienia…………. 40 3.2. Rodzaje leasingu…………. 43 3.3. Leasing w księgach rachunkowych…………. 48 3.4. Transakcje…

Postrzeganie zawodu pielęgniarWykorzystanie leasingu jako zewnętrznego źródła finansowaniaki w społeczeństwie

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Charakterystyka leasingu w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i istota leasingu ………..4 1.2. Polskie i międzynarodowe normy prawne w zakresie leasingu……….. 6 1.3. Obowiązki leasingodawcy i leasingobiorcy ………..10 1.4. Formy leasingu 16 Rozdział II Leasing jako zewnętrzna forma finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce 2.1. Charakterystyka i istota działalności gospodarczej w Polsce ………..23 2.2. Leasing na tle innych źródeł finansowania przedsiębiorstwa……….. 26 2.3. Rola instytucji finansowych oferujących leasing w finansowaniu przedsiębiorstw……….. 32 2.4. Bariery wykorzystania leasingu jako źródła finansowania w przedsiębiorstwie……….. 34 Rozdział III Leasing jako forma finansowania inwestycji w wybranych przedsiębiorstwach 3.1. Założenia metodologiczne pracy ………..40 3.2.…

Wykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych – porównanie opłacalności leasingu z kredytem bankowym

Przez administrator

Rozdział I. Geneza i rozwój leasingu, istota i rodzaje leasingu 1. Geneza i rozwój leasingu……….6 2. Leasing w polsce………. 7 3. Pojęcie i istota leasingu………. 9 4. Rodzaje leasingu ……….11 4. Strony i przedmiot leasingu………. 19 6. Raty leasingowe ……….21 7. Jaką firmę leasingową wybrać? ……….21 8. Sprawy formalne leasingu ……….22 Rozdział II. Formy leasingu clifing, leasing tenencyjny i refling 1. Clifing ……….27 2. Leasing tenencyjny ……….31 3. Refling ……….32 Rozdział III. Aspekty prawne i podatkowe leasingu w Polsce 1. Leasing w rachunkowości ……….38 2. Leasing a podatek vat ……….39 3. Podatek vat w leasingu samochodów osobowych ……….40 4. Podatek…

Produkty i usługi firmy leasingowej na podstawie centrum leasingu i finansów XYZ

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział 1. Geneza i rozwój instytucji leasingu 1.1. Powstanie rynku leasingowego ……… 7 1.2. Leasing na świecie ………8 Rozdział 2. Ewolucja rynku usług leasingowych w Polsce 2.1. Rozwój leasingu w Polsce ……… 13 2.2. Uwarunkowania cywilnoprawne leasingu w świetle prawa polskiego ……… 23 Rozdział 3. Powstanie i rozwój firmy leasingowejXYZ. 3.1. Historia powstania XYZ. ……… 27 3.2. Obszar działalności firmy XYZ. ……… 28 Rozdział 4. Produkty i procedury działania w firmie leasingowej XYZ. 4.1. Produkty firmy XYZ ……… 29 4.2. Procedury zawierania umów leasingowych&ensp w firmie XYZ . ……… 34 Rozdział 5. Finansowo-podatkowe aspekty leasingu 5.1. Leasing…