Kategoria: Resocjalizacja

Resocjalizacja to jedno z ważniejszych zagadnień, poruszanych w kontekście osób odbywających karę pozbawienia wolności. Resocjalizacja to również jeden z popularniejszych kierunków studiów. Karanie za przestępstwa jest nieodłącznym elementem naszego społeczeństwa i będzie nam towarzyszyć przez wiele kolejnych dziesięcioleci. Resocjalizacja bardzo się zmieniała i ewoluowała na przestrzeni miniowych wieków. Jest to znakomity temat rzeka, by pisać o nim pracę magisterską. Jeśli czeka Cię pisanie prac na temat resocjalizacji, możesz znaleźć u nas pomoc. Jest to tematyka dobrze nam znana, w której świetnie się czujemy. Poruszamy w pracach różnorodne zagadnienia, a praca licencjacka może poruszać temat  resocjalizacji na dowolny sposób i przedstawiać ją z różnych punktów widzenia. Staranność przygotowania, poprawność gramatyczna i stylistyczna, a także zgodność z wymogami promotora. Praca magisterska resocjalizacja to twoja szansa na wysoką ocenę z egzaminu końcowego, a także pewność uzyskania tytułu.

Zapotrzebowanie na stymulacje kobiet skazanych na przykładzie Zakladu Karnego. 4.18/5 (22)

Wstęp I. Czesc teoretyczna. 1. Pojecie stymulacji. 2. Teoria "Poszukiwania Doznan" M. Zuckermana. 3. Koncepcje temperamentu. 3.1. Przeglad teorii temperamentu w ujęciu; Allporta, Mehrabiana, Goldshmitha i Camposa, Thomasa i Chess, Bussa i Plomina. 3.2. Psychotycznosc, Ekstrawersja, Neurotycznosc jako glówne wymiary temperamentu wg. H.J. Eysencka. 4. Zwiazek reaktywnosci z zapotrzebowaniem na stymulacje i z aktywnoscia. 4.1. […]

Resocjalizacja młodzieży w zakładach karnych na przykładzie więzienia w XYZ 4.23/5 (22)

Wstęp………3 Rozdział I. Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka 1. Pojęcie resocjalizacji……… 4 2. Cele resocjalizacji ………6 3. Zasady resocjalizacji……… 12 Rozdział II. Zakłady karne jako instytucje resocjalizacyjne 1. Postawy formalna – prawne ………17 2. Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego……… 19 3. Wykonawca zadań resocjalizacyjnych ………25 Rozdział III. Oddziaływania resocjalizacyjne na skazanych – badania własne 1.Obszar […]

Resocjalizacja trudnej młodzieży jako forma pomocy społecznej na przykładzie Zakladu Poprawczego w XYZ. 4.26/5 (23)

Wprowadzenie ………. 3 Rozdzial I. Resocjalizacja jako proces wychowania 1.1. Istota i cele resocjalizacji ………. 4 1.2. Zasady resocjalizacji………. 9 1.3. Resocjalizacja jako forma pomocy społecznej ………. 10 1.4. Niedostosowanie społeczne ……….12 Rozdzial II. Przestepczosc nieletnich 2.1. Pojecie przestepczosci ………. 14 2.2. Przyczyny przestepczosci nieletnich ………. 15 2.3. Rozmiary przestepczosci ………. 18 2.4. Cechy charakterystyczne […]

Realizacja pasji sportowych w warunkach izolacji wieziennej na przykładzie ZK w XYZ. 5/5 (10)

Wstęp……….5 Rozdzial I Resocjalizacyjna rola kultury fizycznej w zakladach karnych……….5 1.1. Zaklad karny jako instytucja resocjalizacyjna. 1.2. Sport jako dziedzina kultury fizycznej. 1.3. Rola sportu w oddzialywaniach resocjalizacyjnych. Rozdzial II Metodologia badan wlasnych ……….16 2.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan. 2.2. Sformulowanie problemów badawczych i hipotez roboczych. 2.3. Metoda, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach. […]

Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia wiezniów. 4.16/5 (25)

Wstęp………..3 Rozdzial I Istota, kultura i normy podkultury wieziennej 1.1.Podkultura wiezienna-definicje………..5 1.2.Charakterystyka podkultury wieziennej………..8 1.3.Hierarchicznosc w podkulturze wieziennej………..13 1.4.Normy wytworzone przez uczestników podkultury wieziennej………..16 Rozdzial II Podkultura wiezienna a proces resocjalizacyjny 2.1.Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne………..19 2.2.Podkultura wiezienna a resocjalizacja………..23 Rozdzial III Metodologia badan wlasnych 3.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan………..27 3.2. Sformulowanie […]

Bezpieczeństwo mlodocianych, osadzonych w Areszcie Sledczym XYZ. 4.23/5 (26)

Wstęp Rozdzial I Bezpieczeństwo mlodocianych osadzonych w świetle literatury przedmiotu. 1.Charakterystyka omawianej spolecznosci………4. 2.Pojecie bezpieczenstwa osadzonych w świetle prawa9. 3.Rodzaje i kategorie bezpieczenstwa………15. Rozdzial II Problematyka i metodologia badan. 1.Przedmiot i cele badan………19 2.Problemy i hipotezy badawcze 3.Przedstawienie zastosowanych metod, narzedzi i technik……….22. Rozdzial III Bezpieczeństwo mlodocianych osadzonych w areszcie sledczym XYZ 1.Bezpieczeństwo zatrzymanych od […]

Resocjalizacja nieletnich w zakladach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej Zakladu Poprawczego w XYZ. Studium przypadku 5/5 (12)

Wstęp……….3 Rozdzial I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowosci czlowieka 1. Funkcje i zadania resocjalizacji……….6 2. Zasady i metody resocjalizacji……….13 3. Etapy procesu resocjalizacji……….22 Rozdzial II Zaklady poprawcze jako instytucje resocjalizacyjne 1. Podstawy prawne……….30 2. Pedagogiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych w Polsce……….38 3. Jednostki spolecznie niedostosowane jako przedmiot oddzialywania resocjalizacyjnego zakladów poprawczych……….47 Rozdzial […]

Zakład karny jako miejsce pracy, służby funkcjonariuszy Służby Więziennej- możliwości i zagrozenia. 4.33/5 (18)

Wstęp ……….3 Rozdział I. Zakład karny jako jednostka penitencjarna 1. Cele, funkcje i zadania zakładu karnego w świetle przepisów prawnych……….5 2. Zakład karny jako jednostka totalitarna……….9 3. Struktura organizacyjna……….13 4. Personel jednostki organizacyjnej i jego zadania……….15 4.1 Dyrektor……….16 4.2 Dział ochronny……….18 4.3 Dział penitencjarny……….21 4.4 Dział ewidencji i zatrudnienia……….26 4.5 Dział kwatermistrzowski……….31 4.6 Dział finansowy……….32 […]

Przejawy podkultury wieziennej oraz jej wpływ na funkcjonowanie zakladu karnego. 4.33/5 (21)

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Obraz podkultury wieziennej 1.1 Pojecie kultury i podkultury ………. 5 1.2 Etiologia podkultury wieziennej ………. 7 1.3 Przyczyny laczenia się osadzonych w grupy nieformalne ………. 9 1.4 Elementy grup nieformalnych w zakładzie karnym ………. 14 Rozdzial II. Przejawy podkultury wieziennej 2.1 Poczucie odrebnosci grupowej ………. 27 2.2 Struktura w populacji ‚grypsujacych’………. […]

Metody resocjalizacji skazanych w zakładach karnych na przykładzie literatury. 4.23/5 (26)

Wstęp………3 Rozdział I Resocjalizacja jako proces zmian w osobowości człowieka………5 1.1 Pojęcie resocjalizacji 1.2 Cele resocjalizacji 1.3 Zasady resocjalizacji Rozdział II Resocjalizacja w zakładach karnych………13 2.1 Podstawy formalna prawne resocjalizacji 2.2 Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego 2.3 Zadania pedagoga resocjalizującego 2.4 Diagnoza jako punkt wyjścia w oddziaływaniach resocjalizacyjnych 2.4.1 Przedmiot diagnozy penitencjarnej, tradycyjnej i zmodernizowanej 2.4.2Diagnoza a […]

Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia wieznia 4.08/5 (26)

Wstęp………2 Rozdzial 1. Analiza literatury przedmiotu 1.1. Podstawowe pojecia i ich objasnienie………4 1.2. ‚Drugie zycie’wieznia i hierarchia wiezienna………7 1.3. Stosunki interpersonalne panujace w życiu wieziennym………15 1.4. Normy i wartosci obowiazujace uczestników podkultury wieziennej………21 1.5. Formalna organizacja wiezienia alternatywa dla podkultury wieziennej………26 1.6. Przejawy podkultury wieziennej………32 Rozdzial 2. Metodologia badan wlasnych 2.1. Okreslenie przedmiotu i celu […]

Agresji i autoagresja w świetle literatury. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial I. Agresji i autoagresja w świetle literatury………7 1. Agresja i autoagresja – podstawowe pojecia 2. Uwarunkowania zachowan w świetle teorii 2.1. Organiczne podloze agresji 2.2. Popedowo – instynktowne uwarunkowania agresji 2.3. Zachowania agresywne a frustracja i stres 3. Przyczyny zachowan agresywnych i altoagresywnych 4. Rodzaje i techniki zachowan agresywnych Rozdzial II. Miejsce agresji […]

Rola wychowawcy w procesię oddzialywan resocjalizacyjnych zakladów poprawczych. 4.36/5 (22)

Wstęp ………..3 Rozdzial I Osoba wychowawcy, jej cechy, osobowosc, funkcje i zadania 1.1 Wychowawca-nauczyciel w pogladach wybitnych pedagogów……….. 5 1.2 Sylwetka efektywnego wychowawcy -cechy charakteru ………..11 1.3 Zadania i funkcje wychowawców ………..18 Rozdzial II Techniki, metody i systemy oddzialywan w resocjalizacji. 2.1 Diagnozowanie w pedagogice resocjalizacyjnej……….. 21 2.2 Wybrane techniki oddzialywan resocjalizacyjnych ………..27 2.2.1 Antropotechnika……….. […]

Skutecznosc resocjalizacji skazanych. Analiza w oparciu o badania wlasne na podstawie praktyki Zakladu Karnego w XYZ. 4.41/5 (27)

Wstęp………4 Rozdzial I Znaczenie resocjalizacji w kontekscie systemu wieziennictwa w Polsce 1.1. Istota i definicje resocjalizacji………8 1.2. Historia zalozen resocjalizacji w Polsce i na swiecie………16 1.3. Wspólczesne systemy resocjalizacyjne………19 1.4. Zalozenia resocjalizacji w zakladach karnych w Polsce………22 1.5. Problemy z wdrozeniem systemu resocjalizacji w Polsce………26 Rozdzial II Zaklady karne jako element systemu resocjalizacji 2.1. Istota […]

System penitencjarny III RP. 4.33/5 (24)

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka wieziennictwa 1. Historia wieziennictwa na swiecie 2. Historia wieziennictwa w Polsce 3. Wiezienia dla kobiet 4. Spoleczenstwo wiezienne – podkultura srodowiska wieziennego Rozdzial II Podstawowe problemy wieziennictwa w Polsce 1. Czynniki kształtujące stan wieziennictwa w Polsce 2. Możliwościi potrzeby realizacji zadan wieziennictwa w Polsce Rozdzial III Wspólczesny system resocjalizacji penitencjarnej […]

Resocjalizacja w zakładzie karnym. 4.28/5 (25)

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka resocjalizacji. 1.1. Pojecie resocjalizacji………6 1.2. Cele resocjalizacji………6 1.3. Zasady resocjalizacji………7 1.4. Etapy resocjalizacji………9 1.5. Modele systemu resocjalizacji………11 1.6. Funkcjonowanie systemu resocjalizacji………14 1.7. System wiezienny w Polsce………18 Rozdzial II Wpływ niepowodzen szkolnych, a resocjalizacja wychowanków zakladu poprawczego. 2.1. Niepowodzenia szkolne………24 2.2. Niedostosowanie społeczne………26 2.3. Przyczyny niedostosowania społecznego mlodziezy………29 2.4. Szkola wobec […]

Eksperyment, jako metoda analizy zaleznosci przyczynowych. 4.33/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Eksperyment, jako metoda zaleznosci przyczynowych. 1.1 Eksperymentalne sprawdzanie hipotez przyczynowych………13 Rozdzial 2. Schematy eksperymentalne. 2.1. Schemat z dwukrotnym pomiarem w jednej grupie………20 2.2. Schemat szeregów czasowych………20 2.3. Schemat z grupa kontrolna bez pretestu………22 2.4. Schematy z dwukrotnym pomiarem w róznych grupach (bez i z grupami kontrolnymi) ………24 2.5. Schemat Solomona ………26 2.6. […]

Samookaleczanie się wśród mlodziezy. 5/5 (7)

Wstęp………2 Rozdzial I. Istota samookaleczen. 1.1. Definicja i wystepowanie samookaleczen………4 1.2. Klasyfikacja i formy samookaleczen………7 1.3. Samobójstwo a samookaleczenia………13 1.4. Plec i wiek a samouszkodzenia………15 1.5. Rasa, kultura, status spoleczny, seksualnosc, niepelnosprawnosc a samouszkodzenia………17 1.6. Piercing i tatuaze a samouszkodzenia………19 Rozdzial II. Źródła i funkcje samookaleczen. 2.1. Przyczyny samookaleczen………20 2.2. Motywacja samookaleczen………25 2.3. Funkcje samookaleczen………27 […]

Zachowania agresywne wśród młodzieży gimnazjalnej &211; przyczyny, profilaktyka 4.44/5 (16)

Wstęp Rozdzial I. Zjawisko agresji wśród młodzieży w świetle wybranej literatury przedmiotu 1.1. Pojecie agresji……….5 1.2. Formy i rodzaje agresji………. 12 1.3. Teorie psychologiczne agresji………. 18 1.4. Objawy i skutki agresji………. 22 Rozdzial II. Spoleczno-kulturowe uwarunkowania agresji wśród młodzieży i jej zapobieganie 2.1.Srodowisko rodzinne………. 26 2.2. Szkola………. 31 2.2.1. Uwarunkowania i przyczyny agresji w szkole………. […]

Zjawisko narkomanii w Polsce jako problem spoleczny 4.29/5 (24)

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka zjawiska narkomanii w Polsce 1. Podstawowe pojecia zwiazane z narkomania 2. Poczatki narkomanii w Polsce i charakterystyka problemu 3. Próby przeciwdziałania narkomanii w Polsce Rozdzial II Wpływ narkotyków na organizm i zycie czlowieka 1. Przyczyny i skutki narkomanii 2. Formy zazywania narkotyków 3. Podzial narkotyków Rozdzial III Leczenie i zapobieganie zjawisku […]

Resocjalizacja w zakładzie poprawczym w XYZ 4.38/5 (24)

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka resocjalizacji. 1.1. Pojecie resocjalizacji………6 1.2. Cele resocjalizacji………6 1.3. Zasady resocjalizacji………7 1.4. Etapy resocjalizacji………9 1.5. Modele systemu resocjalizacji………11 1.6. Funkcjonowanie systemu resocjalizacji………14 1.7. System wiezienny w Polsce………18 Rozdzial II Wpływ niepowodzen szkolnych, a resocjalizacja wychowanków zakladu poprawczego. 2.1. Niepowodzenia szkolne………24 2.2. Niedostosowanie społeczne………26 2.3. Przyczyny niedostosowania społecznego mlodziezy………29 2.4. Szkola wobec […]

Problem spozywania narkotyków wśród młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2010-2011 w gimnazjum. 4.55/5 (20)

Wstęp……….4 Rozdzial I Podstawowe informacje dotyczace narkotyków i narkomanii w literaturze 1.1. Pojecie narkotyków, narkomani i uzaleznienia……….5 1.2. Szczególowa charakterystyka i podzial narkotyków……….8 1.3. Przestepczosc narkotykowa w Polsce……….16 1.4. Przyczyny narkomanii……….21 1.5. Skutki zazywania narkotyków……….23 Rozdzial II Metodyka badawcza 2.1 Cel i przedmiot przeprowadzonych badan……….25 2.2 Problemy i hipotezy badawcze……….26 2.3 Zmienne i wskazniki……….27 2.4 […]

Polityka państwa w zakresię systemu penitencjarnego w Polsce na przykładzie zakladu karnego w XYZ 4.35/5 (23)

Wstęp……….4 Rozdzial I Podstawowe pojecia z zakresu organizacji i struktury organizacji 1.1 Pojecie organizacji i struktury organizacyjnej………. 7 1.2 Struktura i dzialalnosc zakladów karnych w Polsce………. 11 1.3 Funkcje instytucji penitencjarnej………. 16 Rozdzial II Jednostki organizacyjne Sluzby Wieziennej 2.1 Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej ……….19 2.2 Okregowe inspektoraty Sluzby Wieziennej………. 31 2.3 Centralny Osrodek Szkolenia Sluzby […]

Wpływ samorzadnosci na zachowania i postawy wychowanków na przykładzie placówki resocjalizacyjnej w XYZ. 4.36/5 (25)

Wstęp………4 Rozdzial I Samorzadnosc i jej wartość spoleczna. 1.1. Charakterystyka samorzadnosci w róznych jej formach i srodowiskach wystepowania………6 1.2. Cele i zadania samorzadnosci………12 1.3. Psychologiczno-spoleczny aspekt samorzadnosci ………17 1.3.1. Rozwijanie samorzadnosci w grupie ………17 1.3.2. Tworzenie wiezi społecznych w grupie………20 1.3.3. Rozwiazywanie konfliktów w grupie ………23 Rozdzial II Samorzadnosc placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych. 2.1. Rodzaje placówek opiekunczo-wychowawczych………29 […]

Postawy mezczyzn skazanych wobec pracy 4.17/5 (23)

Wstęp Rozdzial 1. Praca a resocjalizacja. 1.1. Pojecie pracy i jej funkcje…………4 1.2. Praca jako metoda resocjalizacji…………7 1.2.1. Resocjalizacja przez prace…………9 1.2.2. Przygotowanie osób skazanych do pracy…………16 1.3. Regulacje prawne dotyczace zatrudnienia skazanych…………19 1.4. Stan badan na temat pracy skazanych oraz ich postaw wobec niej…………23 Rozdzial 2. Zalozenia metodologiczne badan postaw mezczyzn skazanych wobec pracy. […]

Możliwościi ograniczenia dotyczace zadan wykonywanych w Areszcie Sledczym Myslowice przez funkcjonariuszy 4.5/5 (18)

Wstęp………… 3 Rozdzial I Zadania realizowane przez funkcjonariuszy w kontekscie instytucji dla skazanych na podstawie literatury przedmiotu 1.1 Historia polskiego wieziennictwa na tle wieziennictwa na swiecie …………5 1.2 Wiezienie jako instytucja resocjalizacyjna. Przeslanki formalno-prawne i struktura organizacyjna………… 10 1.3 Możliwościi ograniczenia funkcjonariuszy wieziennictwa w wykonywaniu …………31 Rozdzial II Metodologiczne podstawy naukowe badan wlasnych 2.1 Przedmiot, […]

Formy spędzania czasu wolnego osadzonych w areszcie sledczym 4.11/5 (27)

Wstęp………. 3 Rozdzial I Srodowisko wiezienne i proces adaptacji osadzonych, w świetle literatura przedmiotu 1.1 Pojecie, przyczyny powstania podkultury wieziennej w zakladach karnych………. 5 1.2 Charakterystyka przejawów podkultury wieziennej i komunikacja wiezniów………. 16 1.3 Sposoby spedzania czasu wolnego osadzonych………. 25 Rozdzial II Metodologiczne podstawy badan wlasnych 2.1 Przedmiot, cele i typ badan ……….30 2.2 Problemy […]

Powrót na rynek pracy osób wychodzacych z uzaleznienia narkotykowego 4.29/5 (21)

Wprowadzenie………. 6 Rozdzial I Podstawy teoretyczne 1 Doradztwo zawodowe – definicje, zakres ……….9 2 Uzaleznienia – definicja i ogólna charakterystyka……….. 16 3 Rynek pracy – obecny. Ogólna charakterystyka i definicje……….. 18 4 Rola psychologii w pracy doradcy zawodowego………. 22 5 Róznice w pracy z osoba uzalezniona a zwyklym klientem……….. 23 Rozdzial II Projekty i metodologia […]

Ocena wytrzymalosci plywackiej zolnierzy 4.2/5 (20)

Wstęp ………..3 Rozdzial I Historia plywania 1.1.Rozwój plywania od starozytnosci do XIX wieku………… 4 1.2.Poczatek i rozwój plywania sportowego……….. 10 1.3. Historia techniki plywania ………..14 Rozdzial II Wytrzymalosc plywacka w świetle literatury 2.1.Pojecie wytrzymalosci ………..19 2.2. Klasyfikacja wytrzymalosci……….. 20 2.3. Rozwój wytrzymalosci w ontogenezie……….. 22 2.4. Metody kształtowania wytrzymalosci ………..25 2.5. Metody kontroli wytrzymalosci ………..28 […]

Portret psychologiczny a resocjalizacja osób skazanych za zabójstwo. 4.43/5 (21)

Wstęp (wprowadzenie)…………5 Rozdzial 1. Problematyka przestepstw przeciwko życiu i zdrowiu w świetle literatury. 1.1 Kara pozbawienia wolnosci- istota, cechy i charakterystyka…………6 1.2 Rodzaje zabójstw…………8 1.3 Czynniki kryminogenne zabójstw…………11 1.4 Środki resocjalizacji…………15 1.5 Kara smierci- argumenty ‚za’ i ‚przeciw’…………21 Rozdzial 2. Charakterystyka psychologiczna sprawców zabójstw. 2.1 Co to jest zabójstwo? Charakterystyka psychologiczna sprawców zabójstw…………25 2.2 Motywy […]

Uwarunkowania przestepczosci nieletnich na przykładzie zakladu poprawczego w XYZ 4.43/5 (23)

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Przestepczosc – zagadnienia wprowadzajace Wprowadzenie ………..6 1.1. Definicja przestępstwa w świetle doktryny prawa karnego ………..6 1.2. Ustawowe znamiona przestepstw……….. 8 1.3. Etiologia zachowan przestepczych w doktrynach kryminologicznych ………..12 1.3.1. Biologiczne teorie przestepczosci ………..13 1.3.2. Przestepczosc w ujęciu socjologicznym ………..14 Rozdzial 2. Nieletni jako specyficzny sprawca czynu karalnego Wprowadzenie……….. 21 2.1. Przystosowanie społeczne……….. […]

Rola pomocy postpenitencjarnej w percepcji skazanych osadzonych w Zakladzie Karnym w XYZ 4.4/5 (20)

Wstęp……………4 Rozdzial 1 Zaklad karny jako instytucja resocjalizacji penitencjarnej……………5 1. Typy i rodzaje zakladów karnych……………7 2. Specyfika izolacji penitencjarnej i jej wpływ na osadzonych……………15 3. Rola nagród i kar w procesię resocjalizacji penitencjarnej……………23 4. Środki penitencjarne stosowane wobec osadzonych w jednostkach penitencjarnych……………30 Rozdzial 2 Metodologiczne podstawy badan wlasnych. 1 cel i przedmiot badan……………38 2. Problematyka […]

Podkultura wiezienna 4.35/5 (26)

Streszczenie…………4 Wstęp…………5 Rozdzial I Podkultura wiezienna – istota i charakterystyka 1.1. Zaleznosc podkultury od kultury dominujacej…………6 1.2. Etiologia podkultury wieziennej…………9 1.3. Hierarchiczny uklad wladzy w wieziennej grupie nieformalnej…………13 1.3.1. Struktura populacji ‚grypsujacych’…………15 1.3.2. Przywództwo w ‚drugim zyciu’…………17 1.3.3. Funkcje gwary wieziennej…………18 Rozdzial II Specyfika populacji wiezniów mlodocianych 2.1. Skazani mlodociani w świetle obecnych uregulowan prawnych…………19 […]

Funkcjonowanie Podkultury Wieziennej 4.31/5 (16)

Wstęp………… 4 Rozdzial I Specyfika i funkcjonowanie zakladów karnych w Polsce. 1.1. Typologia zakladów karnych………… 1.2. Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolnosci………… 18 Rozdzial II Problematyka podkultury wieziennej. 2.1. Geneza podkultury wieziennej………… 28 2.2. Podzialy nieformalne w podkulturze wieziennej………… 34 2.3. Czynniki warunkujace przynaleznosc do podkultury………… 40 2.4. Przejawy funkcjonowania podkultury wieziennej………… 45 Rozdzial III […]

Obsługa przedsiebiorstw jako problem działalności biura rachunkowego 4.38/5 (21)

Wstęp…………4 1. Prowadzenie działalności gospodarczej 1.1 Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej…………5 1.2 Formy działalności gospodarczej …………10 1.3 Istota i dzialalnosc przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej………… 15 2. Tworzenie biura rachunkowego 2.1 Zakladanie firmy …………22 2.2 Uslugowe prowadzenia ksiag rachunkowych………… 28 2.2.1 Certyfikat ksiegowego …………30 2.2.2 Doradca podatkowy…………32 2.2.3 Biegly rewident …………36 2.2.4 Certyfikacja zawodu ksiegowego………… 41 […]

Podkultura wiezienna w zakladach penitencjarnych 4.15/5 (26)

Wstęp……….. 4 Rozdzial I Podkultura wiezienna jako alternatywny styl zycia w zakadach karnych w świetle literatury przedmiotu……….. 6 1.1 Definicja podkultury wieziennej……….. 6 2.1 Charakterystyka podkultury wieziennej……….. 11 3.1 Hierarchicznosc w podkulturze wieziennej……….. 19 4.1 Normy tworzone przez uczestników podkultury wieziennej……….. 23 5.1 Przyczyny laczenia się aresztantów w grupy nieformalne……….. 31 6.1 Podkultura wiezienna a […]

Strategia państwa w zakresię systemu penitencjarnego w Polsce w oparciu o zakladu karnego w ( tym i tym ZK) 4.38/5 (26)

Wstęp……….4 Rozdzial I Glówne pojecia z zakresu organizacji i struktury organizacji 1.1 Pojecie organizacji i struktury organizacyjnej………. 7 1.2 Dzialalonosc i struktura zakladów karnych w Polsce………. 11 1.3 Funkcje instytucji penitencjarnych ……….15 Rozdzial II Sluzba Wiezienna i jej jednostki organizacyjne 2.1 CZSW – Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej………. 18 2.2 Okregowy inspektorat Sluzby Wieziennej………. 31 2.3 […]

Proces resocjalizacyjny nieletnich przestepców. 5/5 (11)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Zjawisko nieprzystosowania społecznego mlodziezy 1.1. Istota nieprzystosowania społecznego……… 6 1.2. Przyczyny nieprzystosowania społecznego……… 13 1.3. Symptomy nieprzystosowania społecznego……… 20 1.4. Rodzaje nieprzystosowania społecznego……… 26 1.5. Teorie nieprzystosowania społecznego……… 32 Rozdzial 2. Działalność resocjalizacyjna wobec nieletnich przestepców. 2.1. Typologia modeli resocjalizacyjnych……… 36 2.2. Nowatorskie tendencje w procesię resocjalizacji nieletnich ……… 40 2.3. […]

Zjawisko podkultury wieziennej i jego wpływ na efekty oddzialywan penitencjarnych 4.29/5 (28)

Sumary ……… 3 Wstęp ……… 5 Rozdzial I. Podkultura wiezienna w świetle literatury naukowej 1.1. Podstawowa terminologia zwiazana z tematem pracy ze szczególnym uwzglednieniem oddzialywan penitencjarnych ………7 1.2. Kultura, podkultura- wyjasnienie terminologii, problemy definicyjne, stosunek wzgledem siebie ……… 13 1.3. Deprywacyjny charakter instytucji izolacyjnych ……… 17 1.4. Determinanty przynaleznosci do grup nieformalnych na tle podkulturowym […]

Zagrozony proces resocjalizacji w kontekscie problematyki przemytu narkotyków na teren zakladu karnego. 4.24/5 (17)

1. Proces resocjalizacji – istota i praktyka. 1.1 Cele i funkcje procesu resocjalizacji………..4 1.2 Metody resocjalizacji penitencjarnej………..6 1.3 Przedmiot i podmiot resocjalizacji………..10 1.4 Strategie wychowania resocjalizujacego………..12 2. System penitencjarny w Polsce. 2.1 Wieziennictwo – geneza………..19 2.2 Resocjalizacja w odmianie penitencjarnej………..23 2.3 Zaklady karne i areszty sledcze………..26 2.4 Klasyfikacja skazanych i systemy odbywania kary pozbawienia wolnosci………..30 […]

Przyczyny i skutki przeludnienia wiezien w Polsce 4.12/5 (26)

Wstęp. Rozdzial I Wieziennictwo w Polsce 1.1 Rozwój wieziennictwa w Polsce 1.2 Charakterystyka zakladów karnych w Polsce 1.3 Personel wiezienny Rozdzial II Wybrane zagadnienia z wieziennictwa 2.1 Zachowania terytorialne ludzi 2.2 Poczucie prywatnosci 2.3 Zatloczenie 2.4 Systemy wykonywania kary pozbawienia wolnosci 2.5 Psychologiczne aspekty izolacji 2.6 Dwie spolecznosci wiezienne Rozdzial III Nadmiar populacji wieziennej 3.1 […]

Praca w Sluzbie Wieziennej w opinii funkcjonariuszy Zakladu Karnego w XYZ 4.11/5 (18)

Wstęp…………..5 Rozdzial I Glówne pojecia z zakresu instytucji, organizacji i struktury organizacyjnej. 1.1. Definicja i rodzaje instytucji. Instytucje totalne…………..8 1.2. Działalność, organizacja i struktura organizacyjna Zakladów Karnych w Polsce……………12 1.3. Funkcje instytucji penitencjarnych……………17 1.4. CZSW – Centralny Zarzad Sluzby Wieziennej……………18 1.5. Okregowy Inspektorat Sluzby Wieziennej……………25 Rozdzial II Praca w Sluzbach Wieziennych. 2.1. Dystynkcje i umundurowanie […]

Rola i zadania kuratora w procesię resocjalizacji – perspektywa osób dozorowanych 4.28/5 (18)

Wstęp………. 4 Rozdzial I Proces resocjalizacji w literaturze. 1.1. Uwarunkowania w procesię resocjalizacji……… 6 1.2. Resocjalizacja i sadownictwo dla nieletnich……… 8 1.3. Resocjalizacja poprzez zaklady wychowawczo-poprawcze……… 11 1.4. Resocjalizacja otwarta czyli instytucja kuratorów sadowych dla nieletnich……… 19 1.4.1. Modele instytucji kurateli sadowej……… 19 1.4.2. Role, zadania, obowiazki kuratora sadowego……… 21 Rozdzial II Organizacyjne determinanty efektywnosci […]

Skutecznosc resocjalizacji w wiezieniu pólotwartym w XYZ. 4.08/5 (25)

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Problematyka pracy w świetle literatury 1. Rozwój kary pozbawienia wolnosci w Polsce po II wojnie swiatowej……….. 5 2. Aktualny system penitencjarny w Polsce ……….9 2.1. Rola pracy w zakładzie karnym w Polsce ……….11 2.2. Rola rodziny w procesię resocjalizacji ……….13 3. Zasady resocjalizacji……….14 3.1.Zasady resocjalizacji penitencjarnej ……….15 4. Metody oddzialywan w polskim […]

Rozwój systemu resocjalizacji w Chinach. 4.41/5 (22)

Wstęp………..2 1. Definicja slowa “resocjalizacja” i historia mysli resocjalizacyjnej……….. 2 1.1 Poczatki kształtowania się systemu profilaktyki społecznej i resocjalizacji………..3 2. Podstawowe infromacje o Chinach (dane demograficzne, ustrój polityczny)………..5 3. Prawo karne w Chinskiej Republice Ludowej………..7 4. System resocjalizacyjny w Chinach. Prawda czy mit?……….. 8 4.1. Prawa czlowieka w Chinskiej Republice Ludowej………..9 5. Laogai (Laodong Gaizao) […]

Kobiety-matki w zakładzie karnym. 4.32/5 (22)

Wstęp……….6 Rozdzial 1 Macierzynstwo a izolacja. 1.1. Definicje macierzynstwa……….8 1.2. Pojecie izolacji……….10 1.3. Psychologiczne i fizjologiczne konsekwencje rozlaki matki z dzieckiem………. 14 1.4. Prawo a macierzynstwo w izolacji……….19 Rozdzial 2 Przestepczosc kobiet. 2.1. Przestepstwo w prawie karnym……….22 2.2. Przekrój spoleczny i psychologiczny sprawczyn wybranych typów przestepstw.23 2.2.1. Zabójstwo partnera w wyniku przemocy domowej……….24 2.2.2. Dzieciobójczynie……….26 […]