Logistyka

Wykorzystanie systemu WMS do ewidencji obrotu produktów spożywczych w Regionalnym Centrum Dystrybucji

Wstęp……….2

Rozdział 1
Charakterystyka procesów dystrybucji 
1.1.Pojęcie,rodzaje oraz funkcje dystrybucji………. 3
1.2. Kanały dystrybucji. Definicja oraz kryteria wyboru……….. 5
1.3. Rodzaje kanałów dystrybucji usług………. 9

Rozdział 2
Charakterystyka systemu wms i jego znaczenie 

2.1. Systemy informatyczne stosowane w działalności dystrybucyjnej………. 12
2.2. Funkcje oraz wykorzystanie systemu do ewidencji ……….28
2.3. WMS a dystrybucja ……….35

Rozdział 3
Metodologia badań 

3.1. Informacje wstępne ……….37
3.2. Wyniki własnych badań ……….39

Zakończenie………. 51
Bibliografia………. 52
Spis tabel ……….55
Spis rysunków………. 56

więcej

Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania


Wstęp………3

Rozdzial I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13
3.Zasadyzarządzaniamaterialamii
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdzial II.
Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania
zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej
ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67


Rozdzial III.
Wpływ gospodarki materialowej na zarzadzanie firma………76

1...

więcej

Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami


Wstęp………3

Rozdzial I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13
3.Zasadyzarządzaniamaterialamii
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdzial II.
Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67


Rozdzial III.
Wpływ gospodarki materialowej na zarzadzanie firma………76

1...

więcej

Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie


Wstęp………3

Rozdzial I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13
3.Zasadyzarządzaniamaterialamii
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdzial II.
Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67


Rozdzial III.
Wpływ gospodarki materialowej na zarzadzanie firma………76

1...

więcej

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa

Wstęp…………2

Rozdział 1
Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.
      1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5
1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15
1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20

Rozdział 2
Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.
      2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25
2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego ‚plitka.ua’…………30
2.3 Logistyczna działalności sklepu internetowego ‚plitka.ua’…………36
2...

więcej

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A

Wstęp.

Rozdzial 1.
Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa.

1.1. Istota i rola dystrybucji produktów.
1.2. Funkcje dystrybucji produktów.
1.3. Rodzaje dystrybucji produktów.
1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu.

Rozdzial 2.
Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru.

2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji.
2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych.
2.3. Wybór kanalów dystrybucji.
2.3.1. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji.
2.3.2. Etapy wyboru kanalów.
2.4. Posrednicy w kanalach dystrybucji.

Rozdzial 3.
Charakterystyka Cukrowni XYZ S.A. jako podmiotu badawczego.

3.1...

więcej

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej.

Wstęp………3

Rozdzial I
Polityka transportowa Unii Europejskiej

1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej
polityki………5
1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług
transportowych………7
1.3. Europejska infrastruktura transportu………12
1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a
krajami trzecimi………14


Rodzial II
Narodowy program przygotowania polskiego rynku usług transportowych do czlonkostwa w Uni...

więcej

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem.

1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu
1.2 Pojecie i funkcje zarządzania
1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa
1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy


Rozdzial II
Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem.

2.1 Pojecie i cele logistyki
2.2 Zarządzanie logistyczne


Rozdzial III
Sieci handlowe jako przedmiot dzialan logistycznych.

3.1 Rozwój sieci handlowych w Polsce
3.2 Historia i rozwój XYZ
3.3 Organizacja i funkcjonowanie XYZ w Polsce


Rozdzial IV
Działalność firmy XYZ.

4.1 Rynek usług logistycznych w Polsce
4...

więcej

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Dystrybucja jako element mieszanki
marketingowej………4

1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty
marketingu………8


Rozdzial 2.
Wybór kanalów
dystrybucji………10

2.1. Rodzaj kanalów
dystrybucji………
………12
2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15


Rozdzial 3.
Formy współpracy w kanalach
dystrybucji………19

3.1. Kanały
...

więcej

Zarządzanie materialami i surowcami w firmie.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4

1. Zadania gospodarki materialowej………4
1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13
3.Zasad zarządzania materiałami
surowcami………23
4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31


Rozdzial II.
Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35

1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35
2. Procedura dostawy i jej ocena………53
3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62
4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67


Rozdzial III.
Wpływ gospodarki materialowej na zarzadzanie firma………76

1...

więcej

Kanały dystrybucji w firmie XYZ.

Wstęp………3
Rozdzial 1.
Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5

1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………5
1.2. Funkcje dystrybucji………18
1.3. Pojecie kanalów dystrybucji………23
1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29


Rozdzial 2.
Rodzaje kanalów dystrybucji………39

2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39
2.1.1. Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe)………39
2.1.2. Kanały pośrednie………44
2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………50
2.2.1. Kanały konwencjonalne………50
2.2.2. Kanały zintegrowane pionowo………53
2.2.2.1. Kanały kontraktowe (umowne)………54
2.2.2.2. Kanały korporacyjne (wlasne, foirmowe)………60
2.2.2.3...

więcej

Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Miejsce i rola dystrybucji w
marketingu………6

1.1. Dystrybucja i sposoby jej
interpretacji………6
1.2. Dystrybucja towarów……….10
1.3. Kanały
dystrybucyjne………11
1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13


Rozdzial II
Charakterystyka firmy xyz
………17

2.1. Definicja podmiotu gospodarczego
………17
2.2...

więcej

Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp
Rozdzial I………6
Parametry charakteryzujace system dystrybucji

1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6
1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7
1.2.1. Kanały bezpośrednie………2
1.2.2. Kanały pośrednie………16
1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22


Rozdzial II
Rynek zywnosci mrozonej w Polsce

2.1. Próba zdefiniowania rynku zywnosci mrozonej ………25
2.2. Charakterystyka analizowanego rynku ………28
2.2.1. Aktualny potencjalny popyt na zywnosc mrozona w Polsce ………37
2.3. Glówne podmioty dzialajace na polskim rynku zywnosci mrozonej………43
2.3.1. Producenci………43
2.3.2. Hurtownicy zywnosci mrozonej ..45
2.3.3...

więcej

Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej

Wstęp……….1

Rozdzial I.
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku.

1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4
1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9
1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11
1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13
1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastycznosc i praca zespolowa…………15
1.6. Model organizacji skupionej na zarządzaniu przez jakosc…………16


Rozdzial II.
Motywowanie pracowników – teorie i modele.

2.1. Istota i znaczenie motywowania…………23
2.2. Motywacja – podstawowe podejscia do motywacji………..23
2.3. Modele motywacji………..25
2.3.1...

więcej

Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej


Wstęp…….3

Rozdzial I
Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6

I.1. Pojecie dystrybucji i jej strategie..6
I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11
I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19
I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22
I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24


Rozdzial II
Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28

II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie dystrybucji..28
II.2. Promocja jako działania wspierajace dystrybucje…….33
II.3. Zwiazki polityki cenowej z dystrybucja……..38


Rozdzial III
Charakterystyka przedsiebirstwa handlowego………41

III.1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………41
III.2...

więcej