Kategoria: Logistyka

Prace z dziedziny Logistyka . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Magazyny typu silos dla województwa dolnośląskiego Nowa Ruda

Przez administrator

Wstep. Rozdzial I Analiza literatury i praktyki magazynowej 1. Gospodarka magazynowa 1.1 pojecie magazynu i jego rodzaje 1.2 magazyn i jego glowne funkcje 1.3 procesy logistyczne w magazynie 1.4 infrastruktura magazynowa 1.5 magazyn silos i jego zastosowanie Rozdzial II Badania wlasne 2. Koncepcja badan wlasnych 2.1Charakterystyka obszaru gminy 2.1.1 polozenie obszaru gminy 2.2 uksztaltowanie terenu i budowa geologiczna 2.2.2 analiza danych Projekt budowy Rozdzial III Podsumowanie i wnioski wlasne 3 Potrzeba budowy 3.1 Uzasadnienie wyboru dzialki Podsumowanieborac prac

Projekt usprawnienia procesów logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XYZ

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Istota i znaczenie procesów logistycznych 1.1. Ogólna charakterystyka procesów logistycznych……….. 8 1.2. Rodzaje procesów logistycznych ………..12 1.3. Etapy i kierunki rozwoju logistyki……….. 17 Rozdział II Metodyka opisowa 2.1. Przedmiot i cel badań……….. 22 2.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze……….. 23 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 25 2.4. Organizacja terenu badań ………..26 Rozdział III Procesy logistyczne 3.1. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym ………..28 3.2. Identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie ………..31 3.3. Wskaźniki i mierniki procesów logistycznych ………..36 Rozdział IV Projekt usprawnienia procesów logistycznych 4.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa produkcyjnego……….. 43 4.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie XYZ……….. 44 4.3.…

Analiza systemu logistycznego na wybranym przykładzie

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Początki logistyki 1.1.Definicja Logistyki, jej znaczenie i rodzaje ………..7 1.2 Logistyka, system logistyczny i jego podział ………..16 1.2.1 Istota i zakres logistyki dystrybucji ………..24 1.2.2 Zarządzanie logistyczne produkcją ………..27 1.2.3 Logistyka zaopatrzenia ………..32 1.2.4. Analiza systemów logistycznych……….. 41 Rozdział 2 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa oraz analiza systemu 2.1. Prezentacja branży i przedsiębiorstwa ……….. 44 2.2. Analiza systemu zarządzania zapasami przedsiębiorstwa……….. 45 Rozdział 3 Opis przebiegu systemu w analizowanym przedsiębiorstwie 3.1. Opis systemu………..46 3.2. Projektowanie systemów logistycznych…………50 Podsumowamnie i wnioski końcowe………..67 Literatura ………..68 Spis rysunków ……….. 70 Spis tabel ………..71

Zastosowanie metod ustalania wielkości zamówień jednorazowych w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Podstawy teoretyczne logistyki w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Geneza i historia rozwoju logistyki 1.3. Najważniejsze zagadnienia współczesnej logistyki 1.4. Najnowsze wyzwania rozwojowe logistyki Rozdział II Logistyczne aspekty zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 2.1. Realizacja zamówień i podejście do zapasów 2.2. Rola gospodarki magazynowej 2.3. Rola zarządzania zapasami 2.4. Systematyka uzupełniania zapasów 2.5. Charakterystyka metod i narzędzi sterowania zapasami Rozdział III Metody ustalania wielkości zamówień w przedsiębiorstwie 3.1. Ujęcie klasyczne ustalania wielkości zamówień 3.2. Statyczne metody ustalania wielkości zamówień jednorazowych 3.3. Dynamiczne metody ustalania wielkości zamówień jednorazowych Rozdział IV Ustalanie wielkości zamówień jednorazowych w przedsiębiorstwie 4.1. Opis…

Koncepcja kształcenia logistyków o specjalności zaopatrywanie

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I Znaczenie zaopatrywania w całokształcie logistyki 1.1. Istota logistyki………. 9 1.2. Charakterystyka podstawowych funkcji logistki ……….12 1.2.1. Rola zaopatrywania w całokształcie logistyki ……….12 1.2.2. Charakterystyka podstawowych funkcji zaopatrywania ……….13 1.2.2.1. Charakterystyka procesu określania potrzeb………. 13 1.2.2.2. Charakterystyka procesu wyboru dostawców ……….16 1.2.3. Charakterystyka magazynowania ……….20 1.2.4. Charakterystyka dystrybucji………. 23 1.2.5. Charakterystyka transportu ……….26 Rozdział II Specyfika kształcenia logistów w specjalności zaopatrywanie 2.1. Miejsce wykształcenia specjalistycznego w całokształcie kompetencji zawodowych………. 30 2.1.1. Istota kompetencji zawodowych………. 30 2.1.2. Formy kształcenia zawodowego specjalistów ……….33 2.1.3. Sposoby rekrutacji specjalistów……….34 2.2. Kwalifikacje zawodowe logistyków ……….37 Rozdział III Sposób kształcenia nowoczesnych specjalistów w zaopatrywaniu…

Obsługa logistyczna dystrybucji węgla kamiennego

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział I Gospodarcze funkcje logistyki 1.1. Przedmiot i cele logistyki ………… 7 1.2. Funkcje logistyki………… 15 1.3. System wsparcia logistycznego………… 23 Rozdział II Rynek węgla kamiennego w Polsce 2.1. Zasoby i wydobycie węgla kamiennego ………… 30 2.2. Produkty handlowe węgla i jego zużycie………… 37 2.3. Znaczenie węgla w energetyce………… 45 2.4. Prognozy zapotrzebowania krajowego rynku na węgiel kamienny………… 50 Rozdział III System dystrybucji węgla kamiennego 3.1. Pojęcie i istota dystrybucji………… 54 3.2. Proces dystrybucji węgla kamiennego………… 57 3.3. Kanały dystrybucji węgla………… 62 Rozdział IV Obsługa logistyczna dystrybucji węgła 4.1. Źródła zaopatrzenia firmy………… 69 4.2. Baza zasobowa………… 72 4.3.…

„Procesy Logistyczne na podstawie Szalkowski Sp. j.”

Przez administrator

Wstęp Rodział 1 Wprowadzenie do procesów logistycznych       1.1.Uwarunkowania procesów logistycznych ……….. 3 1.2.Zdefiniowanie procesów logistycznych ……….. 6 1.3.Rodzaje procesów logistycznych ……….. 7 Rozdział 2 Charakterystyka firmy Szalkowski Sp. J       2.1.Cel badań ……….. 9 2.2.Metoda badawcza ……….. 9 2.3.Podstawowe informacje na temat firmy Szalkowski Sp. J……….. 9 2.3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….. 9 2.3.2. Charakterystyka rynkowa Szalkowski Sp. J ……….. 11 2.3.3. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa ……….. 12 2.3.4. Analiza rynku i otoczenia firmy ……….. 12 2.3.5. Główni kontrahenci i dostawcy ……….. 13 2.3.6. Cele spółki ……….. 13 Rozdział 3 Procesy logistyczne w firmie Szalkowski Sp.j.       3.1. Logistyka w przedsiębiorstwie ……….. 15…

Logistyka dytrybucji na przykładzie grupy Maspex

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem       1.1. Definicja logistyki ……….3 1.1.1. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie………. 6 1.1.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………. 8 1.2. Istota sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem ……….11 1.2.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….14 1.2.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa ……….17 Rozdział II Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie       2.1. Zarządzanie logistyczne – definicja ……….19 2.1.1. Infrastruktura dystrybucji ……….22 2.1.2. Optymalizacja procesów transportowych i kanały dystrybucji………. 25 2.2. Znaczenie kanałów dystrybucji dla przedsiębiorstwa ……….27 Rozdział III Charakterystyka procedury dystrybucji w badanym przedsiębiorstwie       3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Agros-Nova ……….30 3.2. Charakterystyka kanałów dystrybucji w badanym przedsiębiorstwie ……….34 3.3. Ocena systemu…

Magazynowanie jako jeden z elementów infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Magazynowanie 1.1. Magazyn – definicja i podstawowe zadania 1.2. Proces magazynowania 1.3. Gospodarka magazynowa Rozdział II Infrastruktura procesów logistycznych 2.1. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych 2.2. Infrastruktura magazynowa, budowle i urządzenia 2.3. Urządzenia transportu wewnętrznego Rozdział III Magazynowanie elementem infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ 3.1. Firma XYZ – informacje ogólne 3.2. Proces magazynowania materiałów budowlanych 3.3. Magazynowe systemy komputerowe 3.4. Analiza przesyłania danych Rozdział IV Wprowadzenie RFID w celu poprawy efektywności prac magazynowych w firmie XYZ 4.1. System RFID 4.2. Wdrążenie systemu RFID do firmy XYZ 4.3. Analiza korzyści po wprowadzeniu systemu RFID Zakończenie Bibliografia Spisy…

Wykorzystanie systemu WMS do ewidencji obrotu produktów spożywczych w Regionalnym Centrum Dystrybucji

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Charakterystyka procesów dystrybucji  1.1.Pojęcie,rodzaje oraz funkcje dystrybucji………. 3 1.2. Kanały dystrybucji. Definicja oraz kryteria wyboru……….. 5 1.3. Rodzaje kanałów dystrybucji usług………. 9 Rozdział 2 Charakterystyka systemu wms i jego znaczenie  2.1. Systemy informatyczne stosowane w działalności dystrybucyjnej………. 12 2.2. Funkcje oraz wykorzystanie systemu do ewidencji ……….28 2.3. WMS a dystrybucja ……….35 Rozdział 3 Metodologia badań  3.1. Informacje wstępne ……….37 3.2. Wyniki własnych badań ……….39 Zakończenie………. 51 Bibliografia………. 52 Spis tabel ……….55 Spis rysunków………. 56

Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67 Rozdział III. Wpływ gospodarki materialowej na zarządzanie firma………76 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materialowymi w firmie………76 2. Praktyczne prognozowanie zuzycia materialowego………79 Zakończenie………86 Bibliografia ………87 Spis tabel………89 Spis rysunków………90 Spis wykresów………91

Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67 Rozdział III. Wpływ gospodarki materialowej na zarządzanie firma………76 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materialowymi w firmie………76 2. Praktyczne prognozowanie zuzycia materialowego………79 Zakończenie………86 Bibliografia ………87 Spis tabel………89 Spis rysunków………90 Spis wykresów………91

Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67 Rozdział III. Wpływ gospodarki materialowej na zarządzanie firma………76 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materialowymi w firmie………76 2. Praktyczne prognozowanie zuzycia materialowego………79 Zakończenie………86 Bibliografia ………87 Spis tabel………89 Spis rysunków………90 Spis wykresów………91

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1 Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.       1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5 1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15 1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20 Rozdział 2 Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.       2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25 2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego 'plitka.ua’…………30 2.3 Logistyczna działalności sklepu internetowego 'plitka.ua’…………36 2.4 Koszty tworzeniu i rozmieszczeniu sklepu internetowego w informacyjnym środowisku…………43 Rozdział 3 Optymalizacja zbytu działalności poprzez wprowadzenie sklepu internetowego       3.1 Strategia marketingowa…………48 3.2 Operacyjny, organizacyjny i finansowy plan…………51 3.3 Analiza czystego dochodu pieniężnego…………62 3.4 Efektywność projektu…………65 Zakończenie…………68 Bibliografia…………72

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa. 1.1. Istota i rola dystrybucji produktów. 1.2. Funkcje dystrybucji produktów. 1.3. Rodzaje dystrybucji produktów. 1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu. Rozdział 2. Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru. 2.1. Pojęcie i istota kanalów dystrybucji. 2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych. 2.3. Wybór kanalów dystrybucji. 2.3.1. Czynniki wpływajace na wybór kanalów dystrybucji. 2.3.2. Etapy wyboru kanalów. 2.4. Posrednicy w kanalach dystrybucji. Rozdział 3. Charakterystyka Cukrowni XYZ S.A. jako podmiotu badawczego. 3.1. Rys historyczny Cukrowni XYZ S.A. 3.2. Struktura organizacyjna. 3.3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa. 3.4. Przeksztalcenia wlasnosciowe. Rozdział 4. System dystrybucji produktów…

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Polityka transportowa Unii Europejskiej 1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej polityki………5 1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług transportowych………7 1.3. Europejska infrastruktura transportu………12 1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a krajami trzecimi………14 Rodzial II Narodowy program przygotowania polskiego rynku usług transportowych do czlonkostwa w Unii 2.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu oraz modernizacja polskiej infrastruktury transportowej – warunkiem intensyfikacji wspólnoty gospodarczej miedzy Polska a UE……….17 2.2. Transport drogowy jako przyklad modernizacji polskiej infrastruktury transportowej………23 2.3. Szkolenia służby cywilnej oraz przewozników w celu zapoznania ich z prawem i funkcjonowaniem rynku usług transportowych w UE………41 Rozdział…

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem. 1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu 1.2 Pojęcie i funkcje zarządzania 1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa 1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy Rozdział II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem. 2.1 Pojęcie i cele logistyki 2.2 Zarządzanie logistyczne Rozdział III Sieci handlowe jako przedmiot dzialan logistycznych. 3.1 Rozwój sieci handlowych w Polsce 3.2 Historia i rozwój XYZ 3.3 Organizacja i funkcjonowanie XYZ w Polsce Rozdział IV Działalność firmy XYZ. 4.1 Rynek usług logistycznych w Polsce 4.2 Rola Centrum logistycznego w zarządzaniu siecia handlowa 4.3 Zatrudnienie i organizacja pracy w…

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Dystrybucja jako element mieszanki marketingowej………4 1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu………8 Rozdział 2.Wybór kanalów dystrybucji………10 2.1. Rodzaj kanalów dystrybucji……… ………12 2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15 Rozdział 3. Formy współpracy w kanalach dystrybucji………19 3.1. Kanały konwencjonalne………19 3.2. Kanały zintegrowane pionowo………21 3.2.1. Kanały administrowane………22 3.2.2. Kanały korporacyjne………23 3.2.3. Kanały kontraktowe………24 3.3. Rozwój form współpracy na rynku paliw w Polsce………28 Rozdział 4. Proces fizycznego przeplywu produktów………31 4.1. Logistyka marketingowa………32 Rozdział 5. System dystrybucji PKN ORLEN S.A………36 5.1. Historia firmy Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A………36 5.2. System dystrybucji PKN ORLEN S.A………39 5.3 Logistyka w PKN ORLEN S.A………44 Zakończenie………47 Bibliografia………48

Zarządzanie materialami i surowcami w firmie.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13 3.Zasad zarządzania materiałami surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdział II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. Koszty gospodarowania materialami i surowcami………67 Rozdział III. Wpływ gospodarki materialowej na zarządzanie firma………76 1. Racjonalne gospodarowanie zasobami materialowymi w firmie………76 2. Praktyczne prognozowanie zuzycia materialowego………79 Zakończenie………86 Bibliografia ………87 Spis tabel………89 Spis rysunków………90 Spis wykresów………91

Kanały dystrybucji w firmie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5 1.1. Pojęcie i rodzaje dystrybucji………5 1.2. Funkcje dystrybucji………18 1.3. Pojęcie kanalów dystrybucji………23 1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29 Rozdział 2. Rodzaje kanalów dystrybucji………39 2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39 2.1.1. Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe)………39 2.1.2. Kanały pośrednie………44 2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………50 2.2.1. Kanały konwencjonalne………50 2.2.2. Kanały zintegrowane pionowo………53 2.2.2.1. Kanały kontraktowe (umowne)………54 2.2.2.2. Kanały korporacyjne (wlasne, foirmowe)………60 2.2.2.3. Kanały administrowane………64 Rozdział 3. Kanały dystrybucji w firmie xyz………68 3.1. Historia firmy………68 3.2. Przedmiot działania ………73 3.3. Organizacja kanalów dystrybucji………77 3.4. Ocena kanalów dystrybucji………83 Bibliografia………86 Spis rysunków………88 Spis…

Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Miejsce i rola dystrybucji w marketingu………6 1.1. Dystrybucja i sposoby jej interpretacji………6 1.2. Dystrybucja towarów……….10 1.3. Kanały dystrybucyjne………11 1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13 Rozdział II Charakterystyka firmy xyz ………17 2.1. Definicja podmiotu gospodarczego ………17 2.2. Prezentacja firmy……….17 2.3. Historia mlyna……….18 2.4. Struktura organizacyjna i zatrudnienie………19 2.5. Przedsiebiorstwo a konkurencja………23 2.5.1. Udział w rynku………24 2.5.2. Struktura konkurencji………26 2.5.3. Rodzaje konkurentów……….27 2.6. Analiza SWOT………29 Rozdział III Dystrybucja w firmie………34 3.1. Środki transportu………34 3.2. Zaopatrzenie i gospodarka materialowa………36 3.2.1. System organizacji zaopatrzenia w surowiec………36 3.2.2. Kontrola jakosci………38 3.2.3. Gospodarka opakowaniami……….40 3.3. Kierunki produkcji……….41 3.3.1. Przemial zyta……….41 3.3.2. Przemial pszenicy……….44 3.4. Charakterystyka…

Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I………6 Parametry charakteryzujace system dystrybucji 1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6 1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7 1.2.1. Kanały bezpośrednie………2 1.2.2. Kanały pośrednie………16 1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22 Rozdział II Rynek zywnosci mrozonej w Polsce 2.1. Próba zdefiniowania rynku zywnosci mrozonej ………25 2.2. Charakterystyka analizowanego rynku ………28 2.2.1. Aktualny potencjalny popyt na zywnosc mrozona w Polsce ………37 2.3. Glówne podmioty dzialajace na polskim rynku zywnosci mrozonej………43 2.3.1. Producenci………43 2.3.2. Hurtownicy zywnosci mrozonej ..45 2.3.3. Detalisci i znaczace sieci sklepów ………48 2.3.4. Zrzeszenia producentów zywnosci mrozonej………52 2.3.5. Zrzeszenia hurtowników zywnosci mrozone………53 2.3.6. Inne organizacje wspierajace system…

Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I. Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku. 1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4 1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9 1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11 1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13 1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastycznosc i praca zespolowa…………15 1.6. Model organizacji skupionej na zarządzaniu przez jakosc…………16 Rozdział II. Motywowanie pracowników – teorie i modele. 2.1. Istota i znaczenie motywowania…………23 2.2. Motywacja – podstawowe podejscia do motywacji………..23 2.3. Modele motywacji………..25 2.3.1. Tradycyjny model oddzialywan motywacyjnych………..26 2.3.2. Model stosunków miedzyludzkich, wspóldziałania …………27 2.3.3. Model zasobów ludzkich…………28 2.3.4. Model motywowania pracowników na poczatku…

Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział I Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6 I.1. Pojęcie dystrybucji i jej strategie..6 I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11 I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19 I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22 I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24 Rozdział II Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28 II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie dystrybucji..28 II.2. Promocja jako działania wspierajace dystrybucje…….33 II.3. Zwiazki polityki cenowej z dystrybucja……..38 Rozdział III Charakterystyka przedsiebirstwa handlowego………41 III.1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………41 III.2. Cele działalności przedsiębiorstwa……..44 III.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa…….45 Rozdział IV Strategia i system logistyczny firmy handlowej50 IV.1. Uwarunkowania dystrybucji na rynku spozywczym…….50 IV.2. Organizacja systemu dystrybucji przedsiębiorstwa…….55…

Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania 1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa 1.3. Planowanie strategii firmy Rozdział II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27 2.1. Pojęcie i cele logistyki 2.2. Zarządzanie logistyczne. Rozdział III Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………42 3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa 3.2. Działalność firmy XYZ 3.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa Rozdział IV System logistyczny w firmie XYZ………52 4.1. Uwarunkowania dystrybucji 4.1.1. Standardy obslugi nabywców 4.1.2. Proces obslugi zamówien 4.1.3. Polityka magazynowa i zasady kształtowania zapasów 4.2. Organizacja logistyki przedsiębiorstwa XYZ 4.3. Metody zarządzania logistycznego w firmie XYZ 4.4. Wspomaganie komputerowe Zakończenie ………78 Bibliografia