Logistyka

Działania posredników na rynku instytucjonalnym


Wstęp……… 4

Rozdzial 1.
Srodowisko rynku instytucjonalnego ……… 6

1.1. Klasyfikacja produktów dla celów rynków instytucjonalnych ………6
1.1.1. Dobra wchodzace ………6
1.1.2. Dobra podstawowe ……… 7
1.1.3. Dobra ulatwiajace ………7
1.2. Podstawowe róznice miedzy rynkiem instytucjonalnym a rynkiem
konsumentów………8
1.3. Organizacja rynków instytucjonalnych ………13
1.3.1. Giełda towarowa ………14
1.3.2. Przetarg ……… 15
1.3.3. Aukcja ………16
1.4. Specyficzne rodzaje transakcji na rynku instytucjonalnym ………17


Rozdzial 2.
Funkcje posredników w dystrybucji produktów materialnych ………18

2.1...

więcej

Modernizacja polskiego transportu w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej


Wstęp………1

Rozdzial I.
Przedsiebiorstwo transportowe i rodzaje jego działalnosci………3

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego………3
1.1. Organizacja i zarzadzanie w przedsiębiorstwie transportowym………6
2. Popyt na usługi transportowe………9
2. 1. Istota potrzeb transportowych i usługi transportowej………9
2.2. Źródła potrzeb transportowych………11
2.3 Systematyzacja i cechy potrzeb transportowych………11
3. Formy prawno – organizacyjne przedsiebiorstw i ich przeksztalcenia………13
...

więcej

Warunki realizacji usług dystrybucyjnych w Zywiec Trade sp. z o.o.


Wstęp.

Rozdzial 1

1. Zakres usług dystrybucyjnych (terytorialne, przedmiotowe i podmiotowe ich zróznicowanie)
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
3. Organizacja usług
4. Proces technologiczny produkcji piwa

Bibliografia

 
więcej

Wdrozenie zarządzania logistycznego w małych i srednich przedsiębiorstwach


Wstęp………5

Rozdzial I.
Ewolucja systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie. Systemy klasy MRP

1.1. Istota Zintegrowanych Systemów Informatycznych………7
1.2. Ewolucja systemów do wspomagania zarządzania………8
1.3. Powstanie systemów klasy MRP………8
1.4. Cele MRP………9
1.5. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP……… 9
1.6. Economic Order Quantity (EOQ – Ilosc Porzadku Ekonomicznego)………9
1.7. MRP dla małych i srednich przedsiebiorstw………10

Rozdzial II.
Systemy klasy MRP II

2.1. Pojawienie się systemów klasy MRP II………12
2.2. Struktura MRP II………14
2.3. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP II………15
2.4. Efekty stosowania MRP II………15
2.5. Najwazniejsze pojecia z zakresu MRP II ………16
2.6...

więcej

Polski rynek usług pocztowych w aspekcie czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej


Rozdzial I.
Rozwój usług pocztowych w ujęciu historycznym………….3

1. Geneza powstania poczty
2. Charakterystyka zmian po roku 1990


Rozdzial II.
Charakterystyka usług oferowanych nabywcom………….10

1. Uslugi o charakterze powszechnym
2. Uslugi o charakterze umownym


Rozdzial III.
Konkurencyjnosc Poczty Polskiej w stosunku do innych podmiotów gospodarczych dzialajacych w sektorze usług pocztowych………….19

1. Sytuacja Poczty Polskiej na rynku
2. Instrumenty konkurencji
3. Analiza SWOT dla wybranych usług
4. Rola marki w walce o dominujaca pozycje w sektorze pocztowym


Rozdzial IV.
Kierunki zmian………….34

1...

więcej

Organizacja systemu sprzedaży na przykładzie firmy handlowej XYZ


Wstęp………4

Rozdzial I.
Teoria organizacji sprzedazy

1.1 Marketing mix ………5
1.2 Pojecie systemu sprzedaży ……… 7
1.3 Organizacja sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym……… 12
1.4 Efektywne szkolenia handlowców ………15
1.5 Ustalanie terytoriów sprzedaży ………16
1.6 Proces uczenia i doskonalenia umiejetnosci handlowców poprzez doswiadczenie………17
1.7 Kontrola w dziale sprzedaży ………21
1.8 Analiza odchylen sprzedaży ………39
1.9 Raporty jako forma monitorowania i kontroli ………44
1.10 Ocena skutecznosci i efektywnosci działania personelu sprzedazowego ………51


Rozdzial II.
Charakterystyka działalności firmy XYZ……… 53

2.1 Przedmiot działalnosci……… 53
2.2 Majatek i kapitaly……… 63
2...

więcej

Zagadnienia logistyki odzysku na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wprowadzenie………1

Rozdzial I.
Logistyka w systemie nauk o zarzadzaniu………3

1.1. Geneza logistyki ………3
1.2. Pojecie logistyki……… 6
1.3. Rys historyczny i kierunki rozwoju logistyki………11
1.4. Podstawowe wlasciwosci i zadania logistyki………18
1.5. Infrastruktura procesów logistycznych oraz opakowania jako skladnik procesów logistycznych ………21

Rozdzial II.
Wizerunek przedsiębiorstwa XYZ

2.1. Powstanie i historia firmy ………34
2.2. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa ………39
2.3. Wyniki finansowe osiagane przez przedsiebiorstwo w ostatnich latach……… 49
2.4. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa ………62

Rozdzial III.
Diagnoza istniejacego systemu logistyki odzysku

3.1...

więcej

Organizacja dystrybucji towarów na przykładzie XYZ


Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Dystrybucja jako czynnik laczacy firme z rynkiem

1.1. Podstawowe pojecia z zakresu marketingu ……….. 5
1.2. Definicja i zadania dystrybucji ………..8
1.2.1. Pojecie i typy kanalów marketingowych ……….. 12
1.2.2. Wybór kanalu dystrybucji ………..15
1.2.3. Rodzaje dystrybucji towarów ………..19
1.2.4. Wspóldzialanie i konflikt w procesię kształtowania dystrybucji towarów ………..21
1.3. Fizyczny przeplyw towarów w kanale rynkowym ……….. 23

Rozdzial II.
Formy organizacyjne dystrybucji towarów

2.1. Handel hurtowy……….. 27
2.1.1. Znaczenie handlu hurtowego ………..27
2.1.2. Zadania hurtowników ………..28
2.1.3. Rodzaje posredników hurtowych ……….. 29
2.1.4...

więcej

Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia w przedsiębiorstwie


Wstęp………3

Rozdzial I.
Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i jej uwarunkowania ………4

1.1. Pojecie i istota logistyki ………10
1.2. Powstanie i rozwój logistyki ………17
1.3. Logistyka a rynkowa orientacja przedsiebiorstw ‚na odbiorce’ ………22

Rozdzial II.
Logistyka jako instrument racjonalizacji i obnizenia kosztów przedsiębiorstwa……… 25

2.1. Zarządzanie logistyczno – marketingowe ………33
2.2. Podstawowe sfery dzialan logistycznych ………34

Rozdzial III.
Logistyka procesów zaopatrzenia ………43

3.1. Podstawowe funkcje procesów zaopatrzenia ………43
3.2. Wybór zródel zakupu ………47

Rozdzial IV.
Transport 50

4.1. Potrzeby przewozowe ………50
4.2...

więcej

Metody segregacji ładunków w portach.


Wstęp………5

Rozdzial 1.
Podstawowe terminy i definicje

1.1. Pojecie segregacji……… 7
1.2. Ladunki niekompatybilne ………9
1.3. Sklady portowe ładunków niekompatybilnych……… 11
1.4. Proces skladowania ………16

Rozdzial 2.
Metody segregacji wedlug miedzynarodowych przepisów i aktów prawnych

2.1. Segregacja wedlug Kodeksu IMDG………25
2.2. Segregacja wedlug Kodeksu BC………42
2.3. Segregacja wedlug ADR ………52
2.4. Segregacja wedlug Miedzynarodowych zalecen w sprawie bezpiecznego przeladunku, manipulacji i skladowania substancji niebezpiecznych w portach………53

Rozdzial 3.
Metody segregacji wedlug polskich przepisów i aktów prawnych

3.1. Rozporzadzenia………57
3.2. Polskie normy……… 77
3.3...

więcej

Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Dystrybucja i kanaly dystrybucji w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………8
1.2. Funkcje dystrybucji………12
1.3. Pojecie i rodzaje kanalów dystrybucji………14
1.3.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe posredników………17
1.3.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………19
1.4. Innowacyjne kanaly dystrybucji………22
1.5. Podsumowanie………25

Rozdzial II.
Analiza srodowiska badawczego – firma XYZ na tle rynku akcesoriów GSM.

2.1. Specyfika rynku akcesoriów GSM………27
2.2. Prezentacja firmy XYZ………33
2.3. Opis i analiza asortymentu firmy XYZ………36
2.4. Podsumowanie………41

Rozdzial III.
Analiza kanalów dystrybuc...

więcej

Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Teoretyczne wprowadzenie do tematu……….5

1.1. Pojecie planowania
1.2. Etapy zaopatrzenia
1.3. Istota i kanaly dystrybucji

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego……….40

2.1. Przedmiot dzialalnosci
2.2. Historia firmy
2.3. Organy spólki
2.4. Wyróznienia i nagrody

Rozdzial III.
Zaopatrzenie i dystrybucja srub w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….52

3.1. Wybrane rodzaje produkowanych srub
3.2. Technologia produkcji srub w fabryce
3.3. Zaopatrzenie fabryki
3.4. Dystrybucja srub
3.5. Przyklad

Podsumowanie……….65
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów

 
więcej

Doskonalenie podstawowego procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Procesy w organizacji

1.1. Procesy, podejscie procesowe w zarządzaniu wspólczesna organizacja ……… 5
1.2. Definicja podejscia procesowego i procesu ……… 10
1.3. Udział procesów w podnoszeniu efektywnosci przedsiębiorstwa……… 15

Rozdzial II.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ i jego otoczenia logistycznego

2.1. Ogólna prezentacja przedsiębiorstwa ……… 21
2.2. Charakterystyka produktów i ich odbiorców ………25
2.3. Charakterystyka materialów wejsciowych i ich dostawców ……… 28
2.4. Organizacja jako system adaptujacy się ……… 32
2.5. Cele i analiza SWOT firmy XYZ ………34

Rozdzial III.
Diagnoza wybranego procesu w firmie XYZ

3.1...

więcej

Transport jako sfera dzialan logistycznych.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Podstawowe zalozenia logistyki

1.1 Geneza i definicje logistyki ……… 4
1.2 Sfery dzialan logistycznych ……… 9
1.3 Zarządzanie lancuchem dostaw ……… 22

Rozdzial II.
Miejsce i rola transportu w działalności logistycznej

2.1 Charakterystyka transportu ……… 29
2.2 Analiza środków transportu ……… 35
2.3 Koszty i ceny w transporcie ……… 39
2.4 Wybór przewoznika ………43

Rozdzial III.
Rodzaje transportu i ich charakterystyka

3.1 Transport samochodowy ……… 52
3.2 Transport kolejowy ………61
3.3 Transport wodny sródladowy……… 65
3.4 Transport lotniczy
3.5 Transport morski ……… 78
3.6 Transport miejski ……… 84

Zakończenie ………94
Bibliografia ………97
Spis rysunków……… 99
S...

więcej

Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Walory turystyczne

1.1. Ogólna charakterystyka regionu……… 5
1.2. Walory krajoznawcze……… 8
1.3. Walory wypoczynkowe ………21
1.4. Walory antropogeniczne ………23


Rozdzial II.
Zagospodarowanie turystyczne regionu

2.1. Baza noclegowa ………26
2.2. Baza gastronomiczna ………30


Rozdzial III.
Dostepnosc transportowa regionu

3.1. Infrastruktura kolejowa ………36
3.2. Infrastruktura drogowa ………40
3.3. Infrastruktura lotnicza ………46
3.4. Przejscia graniczne……… 49


Rozdzial IV.
Dostepnosc komunikacyjna regionu

4.1. Krajowe i międzynarodowe polaczenia komunikacyjne kolejowe ………56
4.2. Komunikacja autobusowa ………58
4.3. Komunikacja lotnicza……… 60
4.4...

więcej