Kategoria: Unia Europejska Fundusze Unijne

Prace z dziedziny Unia Europejska Fundusze Unijne. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rola wybranych instytucji Unii Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych w systemach bezpieczeństwa Państwa Polskiego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Bezpieczeństwo państwa 1.1 Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa………..5 1.2 Zagrożenia względem bezpieczeństwa państwa………..8 1.3 System bezpieczeństwa państwa i jego podsystemy………..10 Rozdział 2 Rola instytucji europejskich w kwestiach bezpieczeństw. 2.1 Geneza Unii Europejskie……….15 2.2 Instytucje Unii Europejskiej – Komisja Europejska, Rada Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej………18 2.3 Funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej………..21 2.4 Inne korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej……….24 Rozdział 3 Rola organizacji międzynarodowych w kwestiach bezpieczeństwa. 3.1 Pojęcie i klasyfikacja organizacji międzynarodowych………26 3.2 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie……….29 3.3 Pakt Północnoatlantycki (NATO)………..32 3.4 Grupa Wyszehradzka……….35 Zakończenie……….38 Bibliografia:……….40

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Pojęcie i zakres bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 1.1. Bezpieczeństwo jako zasadnicza kategoria nauk społecznych ………..5 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle literatury przedmiotu……….. 8 1.3. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa……….. 12 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa narodowego 2.1. Ewolucja roli współczesnych sił zbrojnych ………..17 2.2. Siły Zbrojne RP jako podstawowy element systemu bezpieczeństwa państwa……….. 20 3.3. System kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP ………..25 Rozdział 3 Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego 3.1. Prawne podstawy użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pokoju……….. 30 3.2.…

Zabezpieczenie antyterrorystyczne portów lotniczych na terenie Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1 Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej 1.1. Pojęcie oraz klasyfikacja terroryzmu ……..6 1.2. Wielowymiarowość skutków ataku terrorystycznego na world trade centre w 2001 ……..12 1.3. Prawne podstawy i polityka antyterrorystyczna w unii europejskiej…….. 16 Rozdział 2 Organizacja portu lotniczego 2.1. Port lotniczy – podstawowe pojęcia…….. 21 2.2. Funkcje i zadania portu lotniczego…….. 24 2.3. Terminal pasażerski…….. 26 Rozdział 3 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne w portach lotniczych Unii Europejskiej 3.1. Uwarunkowania ochrony portów lotniczych…….. 29 3.2. Procedury kontroli w portach lotniczych ……..33 3.3. Instytucje i służby zapewniające bezpieczeństwo w porcie lotniczym ……..37 3.4. Infrastruktura krytyczna na obszarze portów lotniczych…

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7 1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15 1.4. Zadania gminy ………18 Rozdział II. Gmina miejsko wiejska XYZ jako obiekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza 2.1. Położenie geograficzne i podział administracyjny………21 2.2. Charakterystyka demograficzna………23 2.3. Sytuacja gospodarcza………27 2.3.1. Rolnictwo………27 2.3.2. Działalność pozarolnicza………29 2.3.3. Rynek pracy………32 2.4. Cele strategiczne i priorytety rozwojowe………36 Rozdział III. Przedakcesyjna i akcesyjna pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego 3.1. Unia Europejska – cele i źródła wspierania finansowego jednostek samorządu terytorialnego 41 3.2. Fundusze przedakcesyjne jako instrumenty…

Działalność otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na przykładzie OFE XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczen spolecznych. 1.1. Podstawowe pojęcia zwiazane z ubezpieczeniem……….7 1.2. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze……….11 1.3. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego……….14 Rozdział 2. System emerytalny w Polsce. 2.1. System emerytalny przed i po reformie……….23 2.2. Istota skladki na ubezpieczenie społeczne……….27 2.3. Organizacja systemu ubezpieczen emerytalnych……….31 Rozdział 3. Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego. 3.1. Istota oraz zasady działania otwartych funduszy emerytalnych ……….41 3.2. Wybór i czlonkostwo w otwartym funduszu emerytalnym……….47 3.3. Bezpieczenstwo i nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi w Polsce……….53 Rozdział 4. Miejsce OFE XYZ na rynku funduszy emerytalnych. 4.1.Charakterystyka OFE XYZ ……….57 4.2.…

Prawne aspekty pierwszego filaru Unii Europejskiej

Przez administrator

<strong <br Wykaz skrótów……… 3<br Wstęp ………4<br <brRozdział I.<br Geneza Unii Europejskiej 6<br <brRozdział II.<br Traktaty jako podstawa wspólnot <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………10<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza i Wspólnota Energii Atomowej ………12<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Traktaty modyfikujace ………16<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4. Wspólnoty Europejskie a Unia Europejska ………22<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.5. Trzy filary Unii Europejskiej – 'budowla’……… 23<br <strong<brRozdział III<brŹródła prawa wspólnotowego. <br <brRozdział IV.<brSystem instytucjonalny Wspólnot europejskich <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.1. Rada Europejska ………31<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2. Rada Unii Europejskiej ………33<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3. Komisja Europejska……… 36<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.4. Parlament Europejski ………37<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.5. Europejski Trybunal Sprawiedliwosci ………39<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.6. Europejski Trybunal Obrachunkowy ………41<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.7. Organy pomocnicze ………42<br <strong<brRozdział V.<brWybrane plaszczyzny…

Euro jako waluta Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wykaz ważniejszych skrótów……… 3 Wstęp……… 4 Rozdział I Euro jako pieniądz       1.1. Pojęcie pieniądza ……… 6 1.2. Nazwa wspólnego pieniądza unijnego ……… 7 1.3. Banknoty euro ……… 8 1.4. Monety euro ……… 18 Rozdział II. Proces urzeczywistniania euro jako waluty Unii Europejskiej 26 2.1. Historia integracji monetarnej ……… 26 2.1.1.Geneza europejskiego pieniądza ……… 26 2.2. Akty normatywne regulujące status prawny euro ……… 33 2.2.1. Rozporządzenie Rady nr 1103/98EC oraz 974/98/EC ……… 34 2.2.2. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego nr 1998/6 oraz rozporządzenie Rady nr 975/98/EC ……… 36 2.2.3. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 98/286/EC, 98/287/EC i 98/288/EC……… 37 Rozdział III. Europejski System…

Od idei do powstania Unii Europejskiej. Przebieg procesu integracji europejskiej.

Przez administrator

1. Spis treści………. 3 2. Wstęp………. 4 3. Cel i zakres pracy……….5 4. Geneza integracji europejskiej………. 6       4.1 Europa jako wspólnota- ujęcie historyczne ……….6 4.2 Idee integracyjne w XIX wieku ……….8 4.2.1 Podejmowane próby tworzenia stowarzyszeń integracyjnych………. 11 4.3 Uwarunkowania działań integracyjnych ……….13 4.3.1 Richard Coudenhove – Kalergi (Unia Paneuropejska) ……….16 4.3.2 Stany zjednoczone Europy 18 4.4 Koncepcje integracyjne organizacji 'stowarzyszeniowych’………. 21 4.5 Plany Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich oraz sugestie tworzenia federacji regionalnych………. 23 4.6 Podejmowane prób realizacji idei integracyjnych ……….25 4.7 Dynamika europejskich dążeń integracyjnych ……….27 4.8 Kongres Europejski w Hadze ……….29 4.9 Główne nurty idei integracji ……….30 4.10…

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w województwie XYZ w latach 2004-2010.

Przez administrator

Wstęp Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy Rozdział 1. Fundusze strukturalne, jako instrument realizacji regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2004-2010       1.1. Regionalna polityki strukturalna Unii Europejskiej 1.1.1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania funduszy strukturalnych UE 1.1. Implementacja Polskiej polityki regionalnej w latach 2004-2010 1.1.1 Sektorowe Programy Operacyjne w okresie programowania 2004-2006 1.1.2. Programy Operacyjne w perspektywie finansowej 2007-2013 Rozdział 2. Strategia rozwoju województwa XYZ w aspekcie wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2004-2010       2.1. Ogólna charakterystyka województwa XYZ 2.2. Atrakcyjność inwestycyjna województwa 2.3. Polityka regionalna i strategiczne zarządzanie regionem Rozdział 3. Analiza i ocena wykorzystania funduszy europejskich przez województwo XYZ       3.1.…

Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Rozwój współpracy policyjnej i sądowej       1.1. Geneza współpracy, ewolucja uprawnień i struktur 1.2. Grupa TREVI 1.3. System Schengen Rozdział 2. Unijne instytucje ochrony prawa       2.1. Polityka UE w obszarze spraw wewnętrznych 2.2. Wyspecjalizowane instytucje 2.2.1. Europejski Urząd Policji – EUROPOL 2.2.2. Europejska Jednostka Współpracy Sądowej – EUROJUST 2.2.3. Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich – FRONTEX 2.2.4. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF Zakończenie Bibliografia Załączniki

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce.

Przez administrator

Wstęp 4 Rozdział I Fundusze strukturalne Unii Europejskiej       1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6 1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18 1.3 Narodowa Strategia Spójności, jako polski plan pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej ………23 Rozdział II Analiza polskiej infrastruktury technicznej       2.1 Wprowadzenie do terminologii infrastruktury technicznej ………26 2.2 Źródła finansowania rozwoju infrastruktury technicznej ………31 2.3 Charakterystyka polskiej infrastruktury technicznej ………37 Rozdział III Wykorzystanie funduszy unijnych w rozwoju infrastruktury technicznej       3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ………44 3.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ………48 3.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ………51 3.4 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ………53 3.5…

Emerytura jako jedna z form zabezpieczenia społecznego Polaków.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Polski system zabezpieczenia społecznego………..6 Rozdział II Powstanie i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce………..20 Rozdział III charakterystyka prawa do emerytury.       3.1. Warunki nabycia prawa do emerytury………..26 3.2. Trzyfilarowy system emerytalny………..28 Rozdział IV Idealny system emerytalny – czy taki istnieje?. Rozdział V Europejska emerytura………..39 Zakończenie………..43 Bibliografia………..44 Spis wykresów, tabel, rysunków………..46 Oświadczenie………..47

System instytucji unijnych po wejściu w zycie traktatu z Lizbony.

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdział 1. Traktat lizboński – ogólne założenia i rys historyczny. 1.1. Przyczyny zawarcia nowego traktatu………7 1.2. Postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczące kwestii ogólnych………8 1.3. Sytuacja w Europie poprzedzająca Traktat Lizboński – lata 1952-2001………10 1.3.1. Utworzenie Wspólnoty Węgla i Stali………10 1.3.2. Traktaty Rzymskie………10 1.3.3. Jednolity Akt Europejski………11 1.3.4. Traktat z Maastricht………11 1.3.5. Traktat Amsterdamski………12 1.3.6. Traktat z Nicei………12 1.3.7. Deklaracja z Laeken………13 1.4. Geneza Traktatu Lizbońskiego – lata 2003-2009………13 1.4.1. Konwent Europejski………13 1.4.2. Traktaty Akcesyjne………13 1.4.3. Okres refleksji………14 1.4.4. Prezydencja Niemiecka………14 1.4.5. Podpisanie Traktatu Lizbońskiego………16 1.4.6. Ratyfikacja i wejście w życie Traktatu Lizbońskiego………16 Rozdział 2. System instytucji europejskich…

Koncepcja euroregionów i jej zastosowanie w Polsce.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Geneza euroregionów i ich powstanie w Polsce. 1. Inicjatywa tworzenia euroregionów w Polsce. 2. Pojęcie i charakterystyka regionu, regionu transgranicznego, euroregionu oraz współpracy transgranicznej. 3. Podstawy prawne tworzenia i współpracy euroregionów. Rozdział II. Charakterystyka Euroregionu XYZ.       1. Geneza Euroregionu XYZ. 2. Władze stowarzyszenia, jego zarząd oraz członkowie. 3. Położenie i warunki naturalne Euroregionu. Rozdział III. Formy współpracy kulturalno-gospodarczej występujące w Euroregionie XYZ.       1. Współpraca pod względem kulturowym. 2. Współpraca gospodarcza. 3. Program Współpracy Przygranicznej PHARE. Rozdział IV. Próba oceny Euroregionu XYZ.       1. Ocena walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych. 2. Ocena polityki integracyjnej i gospodarczej. Zakończenie. Bibliografia.

Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na rolnictwo i obszary wiejskie.

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Polityka rolna unii europejskiej 1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej……….. 6 2. Funkcje polityki rolnej……….. 8 3. Fundusze UE dla realizacji polityki rolnej ………..12 Rozdział II Środki unii europejkskiej przeznaczone na rolnictwo i obszary wiejskie 1. Dopłaty bezpośrednie……….. 17 2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)……….. 21 3. SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ………..31 Rozdział III Wspólny rynek rolny i zadania agencji interwencyjnych 1. Charakterystyka Wspólnego Rynku Rolnego Unii Europejskiej ………..35 1.1 Podział rynku rolnego według kryterium branżowego ………..37 1.2 Instrumenty prawne organizacji rynków rolnych ………..44 2. Mechanizmy handlowe Wspólnej…

Perspektywy wejścia Polski do strefy euro.

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1. Droga do wspólnej waluty 1.1 Euro – waluta międzynarodowa…………6 1.2 Traktat Rzymski – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…………7 1.3 Plan Wernera…………8 1.4 Europejski System Walutowy…………11 1.4.1 ECU…………11 1.4.2 Mechanizm Kursowo-Interwencyjny…………13 1.4.3 Mechanizm kreacji ECU i rozliczeń z tytułu interwencji walutowych…………14 1.4.4 Mechanizm Kredytowy…………14 1.4.5 Funkcjonowanie ESW…………15 1.5 Założenia UGW zawarte w Raporcie Delorsa…………16 1.6 Traktat z Maastricht…………17 1.6.1 II etap realizacji UGW…………19 1.6.2 Kryteria konwergencji-warunki uczestnictwa w obszarze euro…………20 1.7 Nowi członkowie obszaru jednowalutowego…………21 1.7.1 Wprowadzenie euro…………22 Rozdział 2. Strefa euro- porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna.       2.1. Europejski System Banków Centralnych…………24 2.2. Jednolita polityka pieniężna i jej efekty…………25…

Reforma Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Lizbonskiego.

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I Geneza i historia Unii Europejskiej. 1.1. Geneza Unii Europejskiej……….. 5 1.2. Historia i budowa 'Konstytucji dla Europy’………..12 1.3. Prace nad nowym Traktatem……….. 15 Rozdział II Wybrane postanowienia Traktatu.       2.1. Kompetencje Unii i poszczególnych jej organów……….. 17 2.2. System głosowania w Radzie……….. 26 2.3. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej……….. 32 Rozdział III Ratyfikacja       3.1. Pojęcie ratyfikacji……….. 36 3.2. Ratyfikacja w Polsce……….. 38 3.3. Problem ratyfikacji Traktatu w innych państwach członkowskich……….. 43 Zakończenie……….. 47 Bibliografia……….. 49

System ubezpieczen emerytalnych w Polsce.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Charakterystyka ubezpieczeń społecznych.       1.1 Pojęcie systemu ubezpieczeń społecznych. 1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego. 1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczeń emerytalnych. 1.4 Działanie systemu emerytalnego. Rozdział II . System emerytalny w Polsce.       2.1 Przesłanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych. 2.2. Konstrukcja nowego systemu ubezpieczeń społecznych. 2.3 Organizacja systemu ubezpieczeń emerytalnych. 2.3.1 I filar systemu emerytalnego. 2.3.2 II filar otwarte fundusze emerytalne. 2.3.3 III filar. Rozdział III. Otwarte fundusze emerytalne.       3.1 Zasady działania otwartych funduszy emerytalnych. 3.2 Koszty funkcjonowania otwartych funduszy. 3.3 Podstawowe założenia reformy otwartych funduszy emerytalnych. 3.3.1 Ewolucja i obecna sytuacja na rynku OFE. 3.3 Wybór i członkowstwo…

Efektywność funduszy inwestycyjnych w porównaniu z innymi metodami oszczedzania

Przez administrator

Rozdział I. Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z ryzykiem.    1. Ryzyko……… 4 1.1. Pojęcie ryzyka……… 4 1.2. Definicje ryzyka……… 4 1.3. Czynniki ryzyka……… 5 2. Ryzyko a niepewność……… 6 3. Kryteria podziału ryzyka……… 6 4. Ryzyko rynkowe……… 11 5. Zarządzanie ryzykiem……… 12 6. Rodzaje inwestycji……… 15 Rozdział II. Inwestycje w Polsce.    1. Charakterystyka inwestorów na rynku giełdowym……… 20 2. Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce……… 22 3. Charakterystyka funduszy inwestycyjnych……… 28 4. Inwestycje Polaków……… 29 5. Alternatywne sposoby oszczędzania……… 41 Rozdział III. Fundusze inwestycyjne i ich efektywność.    1. Czym jest fundusz inwestycyjny?……… 45 2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych……… 46 3.…

Mechanizmy działania i funkcjonowania Rady Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rada jako instytucja Unii Europejskiej…………3    1 Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Euratomu 2 Fuzja instytucji 3 Powstanie Unii Europejskiej 3.1 Traktat z Maastricht 3.2 Traktat Amsterdamski 3.3 Traktat Nicejski 3.4 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy 3.5 Traktat Lizboński Rozdział II Skład i struktura organizacyjna Rady Unii Europejskiej…………20    1 Skład Rady UE 2 Przewodnictwo w Radzie UE 3 Sekretariat Generalny Rady UE 4 Komitet Stałych Przedstawicieli 5 Inne organy pomocnicze Rady UE Rozdział III Charakter i funkcje Rady Unii Europejskiej…………42    1.Funkcja prawodawcza 1.1 Współdecydowanie z Parlamentem Europejskim 1.2 Samodzielna działalność legislacyjna 2.Funkcja ustalania linii polityki UE…

Fundusze unijne dostępne dla Polski.

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I Pomoc publiczna 1. Istota oraz formy pomocy publicznej………5 2. Warunki oraz zasady związane z udzielaniem pomocy publicznej………7 3. Pomoc regionalna………10 4. Pomoc horyzontalna………12 5. Pomoc sektorowa………13 Rozdział II Charakterystyka funduszy       1. Fundusze przedakcesyjne………15 1.1 PRAHE………17 1.2 SAPARD………18 1.3 ISPA………20 2. Fundusze strukturalne………20 2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………23 2.2 Europejski Fundusz Społeczny………26 2.3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej………30 2.4 Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa………31 3. Fundusz spójności………30 Rozdział III Charakterystyka programów finansowych       1. Programy finansowe w latach 2004-2006………32 2. Programy finansowe w latach 2007-2013………36 Rozdział IV Świadomość polskiego społeczeństwa a dostęp do funduszy unijnych       1. Wiedza na…

Proces uwspólnotowienia rynku pracy w Uni Europeskiej. Prawne i kulturowe uwarunkowania.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ogólna charakterystyka rynku pracy 1.1 Pojęcie i funkcje rynku pracy 1.2 Segmentacja rynku pracy 1.3 Popyt na prace 1.4 Podaz pracy 1.5 Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy 1.6 Bezrobocie Rozdział II Rynek pracy w Unii europejskiej i jego wykluczenia 2.1 Struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej 2.2 Swobodny przeplyw osób w Unii Europejskiej 2.2.1 Wpływ zasad swobodnego przeplywu pracowników na rynek pracy w Unii Europejskiej 2.3 Charakterystyka bezrobocia w Unii Europejskiej 2.3.1 Podstawy walki z bezrobociem w Unii Europejskiej Rozdział III Polska w drodze do do pelnego uczestnictwa na rynku pracy w unii europejskiej 3.1 Dazenia…

Inwestycje z funduszy unijnych na przykładzie gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne. 1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych………4 1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych………11 1.3 Konsekwencje wynikające z zasad funkcjonowania funduszy europejskich………13 1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym………16 Rozdział II Źródła finansowania inwestycji przez jednostkę samorządu terytorialnego.       2.1 Fundusze strukturalne jako źródła finansowania inwestycji gmin w Polsce………27 2.2 Udział środków unijnych i krajowych w realizacji inwestycji………29 2.3.Czynniki determinujące absorpcję unijnych środków pomocowych………32 Rozdział III Gmina Marklowice jako przykład inwestycji realizowanych w ramach funduszy unijnych.       3.1 Charakterystyka gospodarcza Gminy Marklowice………35 3.2 Zakres i sposób finansowania inwestycji w Gminie Marklowice………43 3.3 Perspektywy dalszego inwestowania…

Ubezpieczenia emerytalne w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Teoretyczne aspekty ubezpieczeń społecznych. 1.1 Zabezpieczenie emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego………5 1.2. Klasyfikacja systemów emerytalnych………7 1.3. Rola państwa w ubezpieczeniach emerytalnych………11 1.4. Geneza i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce………14 1.4.1. Początki ubezpieczenia społecznego w Polsce………14 1.4.2. Ubezpieczenia emerytalne po II Wojnie Światowej………15 Rozdział II Reforma systemu emerytalnego w Polsce w okresie transformacji.       2.1. Zmiany jakie wprowadziła nowa reforma………18 2.1. Charakterystyka ubezpieczeń emerytalnych przed reformą………24 2.2. Warunki nabycia i ustalenia świadczeń emerytalnych………25 2.3. Główne przyczyny reformy ubezpieczeń społecznych………27 2.4. Podstawy prawno-finansowe nowego systemu emerytalnego………29 2.5. Główne założenia i elementy systemu emerytalnego………31 2.5.1. I filar – obowiązkowy repartycyjny………33 2.5.2.…

Funkcje oraz znaczenie Parlamentu Europejskiego.

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1. Instytucje w Systemie Politycznym Unii Europejskiej 1.1. Instytucje Unii Europejskiej…….. 9 1.1.1. Rada Europejska ……..9 1.2. Instytucje Wspólnoty Europejskiej ……..12 1.2.1. Rada Unii Europejskiej…….. 12 1.2.2. Komisja Europejska ……..15 1.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej oraz Sad Pierwszej Instancji……… 18 1.2.4. Trybunal Obrachunkowy ……..23 Rozdział 2. Struktura Parlamentu Europejskiego ……..25 2.1. Organy kierownicze…….. 26 2.1.1. Prezydium ……..26 2.1.2. Konferencje Przewodniczacych ……..30 2.2. Organy polityczne ……..31 2.2.1. Tworzenie grup politycznych…….. 32 2.2.2. Struktura grup politycznych…….. 32 2.3. Organy merytoryczne ……..37 2.3.1. Posiedzenie plenarne…….. 37 2.3.2. Komisje parlamentarne ……..40 2.3.3. Delegacje miedzyparlamentarne ……..41 2.4. Organy administracyjne 42 Rozdział 3. Funkcje…