Kategoria: Unia Europejska Fundusze Unijne

Prace z dziedziny Unia Europejska Fundusze Unijne. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rola wybranych instytucji Unii Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych w systemach bezpieczeństwa Państwa Polskiego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Bezpieczeństwo państwa 1.1 Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa………..5 1.2 Zagrożenia względem bezpieczeństwa państwa………..8 1.3 System bezpieczeństwa państwa i jego podsystemy………..10 Rozdział 2 Rola instytucji europejskich w kwestiach bezpieczeństw. 2.1 Geneza Unii Europejskie……….15 2.2 Instytucje Unii Europejskiej – Komisja Europejska, Rada Europejska i Trybunał Sprawiedliwości…

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Pojęcie i zakres bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 1.1. Bezpieczeństwo jako zasadnicza kategoria nauk społecznych ………..5 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle literatury przedmiotu……….. 8 1.3. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa……….. 12 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa narodowego…

Zabezpieczenie antyterrorystyczne portów lotniczych na terenie Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1 Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej 1.1. Pojęcie oraz klasyfikacja terroryzmu ……..6 1.2. Wielowymiarowość skutków ataku terrorystycznego na world trade centre w 2001 ……..12 1.3. Prawne podstawy i polityka antyterrorystyczna w unii europejskiej…….. 16 Rozdział 2 Organizacja portu lotniczego 2.1. Port…

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7 1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15 1.4. Zadania gminy ………18 Rozdział II. Gmina miejsko wiejska XYZ jako obiekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza…

Działalność otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na przykładzie OFE XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczen spolecznych. 1.1. Podstawowe pojęcia zwiazane z ubezpieczeniem……….7 1.2. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze……….11 1.3. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego……….14 Rozdział 2. System emerytalny w Polsce. 2.1. System emerytalny przed i po reformie……….23 2.2. Istota skladki na ubezpieczenie społeczne……….27…

Prawne aspekty pierwszego filaru Unii Europejskiej

Przez administrator

<strong <br Wykaz skrótów……… 3<br Wstęp ………4<br <brRozdział I.<br Geneza Unii Europejskiej 6<br <brRozdział II.<br Traktaty jako podstawa wspólnot <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………10<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza i Wspólnota Energii Atomowej ………12<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Traktaty modyfikujace ………16<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.4. Wspólnoty Europejskie a Unia…

Euro jako waluta Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wykaz ważniejszych skrótów……… 3 Wstęp……… 4 Rozdział I Euro jako pieniądz       1.1. Pojęcie pieniądza ……… 6 1.2. Nazwa wspólnego pieniądza unijnego ……… 7 1.3. Banknoty euro ……… 8 1.4. Monety euro ……… 18 Rozdział II. Proces urzeczywistniania euro jako waluty Unii Europejskiej 26 2.1. Historia…

Od idei do powstania Unii Europejskiej. Przebieg procesu integracji europejskiej.

Przez administrator

1. Spis treści………. 3 2. Wstęp………. 4 3. Cel i zakres pracy……….5 4. Geneza integracji europejskiej………. 6       4.1 Europa jako wspólnota- ujęcie historyczne ……….6 4.2 Idee integracyjne w XIX wieku ……….8 4.2.1 Podejmowane próby tworzenia stowarzyszeń integracyjnych………. 11 4.3 Uwarunkowania działań integracyjnych ……….13 4.3.1 Richard…

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w województwie XYZ w latach 2004-2010.

Przez administrator

Wstęp Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy Rozdział 1. Fundusze strukturalne, jako instrument realizacji regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2004-2010       1.1. Regionalna polityki strukturalna Unii Europejskiej 1.1.1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania funduszy strukturalnych UE 1.1. Implementacja Polskiej polityki regionalnej w latach 2004-2010 1.1.1 Sektorowe…

Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Rozwój współpracy policyjnej i sądowej       1.1. Geneza współpracy, ewolucja uprawnień i struktur 1.2. Grupa TREVI 1.3. System Schengen Rozdział 2. Unijne instytucje ochrony prawa       2.1. Polityka UE w obszarze spraw wewnętrznych 2.2. Wyspecjalizowane instytucje 2.2.1. Europejski Urząd Policji – EUROPOL 2.2.2. Europejska…

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce.

Przez administrator

Wstęp 4 Rozdział I Fundusze strukturalne Unii Europejskiej       1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6 1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18 1.3 Narodowa Strategia Spójności, jako polski plan pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej ………23 Rozdział II Analiza polskiej infrastruktury technicznej       2.1…

Emerytura jako jedna z form zabezpieczenia społecznego Polaków.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Polski system zabezpieczenia społecznego………..6 Rozdział II Powstanie i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce………..20 Rozdział III charakterystyka prawa do emerytury.       3.1. Warunki nabycia prawa do emerytury………..26 3.2. Trzyfilarowy system emerytalny………..28 Rozdział IV Idealny system emerytalny – czy taki istnieje?. Rozdział V Europejska emerytura………..39…

System instytucji unijnych po wejściu w zycie traktatu z Lizbony.

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdział 1. Traktat lizboński – ogólne założenia i rys historyczny. 1.1. Przyczyny zawarcia nowego traktatu………7 1.2. Postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczące kwestii ogólnych………8 1.3. Sytuacja w Europie poprzedzająca Traktat Lizboński – lata 1952-2001………10 1.3.1. Utworzenie Wspólnoty Węgla i Stali………10 1.3.2. Traktaty Rzymskie………10…

Koncepcja euroregionów i jej zastosowanie w Polsce.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Geneza euroregionów i ich powstanie w Polsce. 1. Inicjatywa tworzenia euroregionów w Polsce. 2. Pojęcie i charakterystyka regionu, regionu transgranicznego, euroregionu oraz współpracy transgranicznej. 3. Podstawy prawne tworzenia i współpracy euroregionów. Rozdział II. Charakterystyka Euroregionu XYZ.       1. Geneza Euroregionu XYZ. 2. Władze…

Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na rolnictwo i obszary wiejskie.

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Polityka rolna unii europejskiej 1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej……….. 6 2. Funkcje polityki rolnej……….. 8 3. Fundusze UE dla realizacji polityki rolnej ………..12 Rozdział II Środki unii europejkskiej przeznaczone na rolnictwo i obszary wiejskie 1. Dopłaty bezpośrednie……….. 17 2.…

Perspektywy wejścia Polski do strefy euro.

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1. Droga do wspólnej waluty 1.1 Euro – waluta międzynarodowa…………6 1.2 Traktat Rzymski – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…………7 1.3 Plan Wernera…………8 1.4 Europejski System Walutowy…………11 1.4.1 ECU…………11 1.4.2 Mechanizm Kursowo-Interwencyjny…………13 1.4.3 Mechanizm kreacji ECU i rozliczeń z tytułu interwencji walutowych…………14 1.4.4 Mechanizm Kredytowy…………14…

Reforma Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Lizbonskiego.

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I Geneza i historia Unii Europejskiej. 1.1. Geneza Unii Europejskiej……….. 5 1.2. Historia i budowa 'Konstytucji dla Europy’………..12 1.3. Prace nad nowym Traktatem……….. 15 Rozdział II Wybrane postanowienia Traktatu.       2.1. Kompetencje Unii i poszczególnych jej organów……….. 17 2.2. System głosowania w…

System ubezpieczen emerytalnych w Polsce.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Charakterystyka ubezpieczeń społecznych.       1.1 Pojęcie systemu ubezpieczeń społecznych. 1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego. 1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczeń emerytalnych. 1.4 Działanie systemu emerytalnego. Rozdział II . System emerytalny w Polsce.       2.1 Przesłanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych. 2.2. Konstrukcja nowego systemu ubezpieczeń…

Efektywność funduszy inwestycyjnych w porównaniu z innymi metodami oszczedzania

Przez administrator

Rozdział I. Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z ryzykiem.    1. Ryzyko……… 4 1.1. Pojęcie ryzyka……… 4 1.2. Definicje ryzyka……… 4 1.3. Czynniki ryzyka……… 5 2. Ryzyko a niepewność……… 6 3. Kryteria podziału ryzyka……… 6 4. Ryzyko rynkowe……… 11 5. Zarządzanie ryzykiem……… 12 6. Rodzaje inwestycji…………

Mechanizmy działania i funkcjonowania Rady Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rada jako instytucja Unii Europejskiej…………3    1 Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Euratomu 2 Fuzja instytucji 3 Powstanie Unii Europejskiej 3.1 Traktat z Maastricht 3.2 Traktat Amsterdamski 3.3 Traktat Nicejski 3.4 Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy 3.5 Traktat Lizboński Rozdział II…

Fundusze unijne dostępne dla Polski.

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I Pomoc publiczna 1. Istota oraz formy pomocy publicznej………5 2. Warunki oraz zasady związane z udzielaniem pomocy publicznej………7 3. Pomoc regionalna………10 4. Pomoc horyzontalna………12 5. Pomoc sektorowa………13 Rozdział II Charakterystyka funduszy       1. Fundusze przedakcesyjne………15 1.1 PRAHE………17 1.2 SAPARD………18 1.3 ISPA………20 2. Fundusze…

Inwestycje z funduszy unijnych na przykładzie gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne. 1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych………4 1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych………11 1.3 Konsekwencje wynikające z zasad funkcjonowania funduszy europejskich………13 1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym………16 Rozdział II Źródła finansowania inwestycji przez jednostkę samorządu terytorialnego.…

Ubezpieczenia emerytalne w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Teoretyczne aspekty ubezpieczeń społecznych. 1.1 Zabezpieczenie emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego………5 1.2. Klasyfikacja systemów emerytalnych………7 1.3. Rola państwa w ubezpieczeniach emerytalnych………11 1.4. Geneza i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce………14 1.4.1. Początki ubezpieczenia społecznego w Polsce………14 1.4.2. Ubezpieczenia emerytalne po II Wojnie Światowej………15…

Funkcje oraz znaczenie Parlamentu Europejskiego.

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1. Instytucje w Systemie Politycznym Unii Europejskiej 1.1. Instytucje Unii Europejskiej…….. 9 1.1.1. Rada Europejska ……..9 1.2. Instytucje Wspólnoty Europejskiej ……..12 1.2.1. Rada Unii Europejskiej…….. 12 1.2.2. Komisja Europejska ……..15 1.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej oraz Sad Pierwszej Instancji……… 18 1.2.4. Trybunal Obrachunkowy…