Kategoria: Unia Europejska Fundusze Unijne

Prace z dziedziny Unia Europejska Fundusze Unijne. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rola wybranych instytucji Unii Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych w systemach bezpieczeństwa Państwa Polskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Bezpieczeństwo państwa 1.1 Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa………..5 1.2 Zagrożenia względem bezpieczeństwa państwa………..8 1.3 System bezpieczeństwa państwa i jego podsystemy………..10 Rozdział 2 Rola instytucji europejskich w kwestiach bezpieczeństw. 2.1 Geneza Unii Europejskie……….15 2.2 Instytucje Unii Europejskiej – Komisja Europejska,…

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Pojęcie i zakres bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 1.1. Bezpieczeństwo jako zasadnicza kategoria nauk społecznych ………..5 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle literatury przedmiotu……….. 8 1.3. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa……….. 12 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej…

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ. 4.27/5 (15)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7 1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15 1.4. Zadania gminy ………18 Rozdział II. Gmina miejsko wiejska XYZ jako…

Działalność otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na przykładzie OFE XYZ 4.42/5 (26)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczen spolecznych. 1.1. Podstawowe pojęcia zwiazane z ubezpieczeniem……….7 1.2. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze……….11 1.3. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego……….14 Rozdział 2. System emerytalny w Polsce. 2.1. System emerytalny przed i po reformie……….23 2.2.…

Prawne aspekty pierwszego filaru Unii Europejskiej 4.25/5 (24)

Przez administrator

<strong <br Wykaz skrótów……… 3<br Wstęp ………4<br <brRozdział I.<br Geneza Unii Europejskiej 6<br <brRozdział II.<br Traktaty jako podstawa wspólnot <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………10<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza i Wspólnota Energii Atomowej ………12<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Traktaty modyfikujace ………16<br…

Euro jako waluta Unii Europejskiej. 4.29/5 (21)

Przez administrator

Wykaz ważniejszych skrótów……… 3 Wstęp……… 4 Rozdział I Euro jako pieniądz       1.1. Pojęcie pieniądza ……… 6 1.2. Nazwa wspólnego pieniądza unijnego ……… 7 1.3. Banknoty euro ……… 8 1.4. Monety euro ……… 18 Rozdział II. Proces urzeczywistniania euro jako waluty…

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w województwie XYZ w latach 2004-2010. 4.17/5 (24)

Przez administrator

Wstęp Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy Rozdział 1. Fundusze strukturalne, jako instrument realizacji regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2004-2010       1.1. Regionalna polityki strukturalna Unii Europejskiej 1.1.1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania funduszy strukturalnych UE 1.1. Implementacja Polskiej polityki regionalnej…

Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w Unii Europejskiej. 4.33/5 (27)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Rozwój współpracy policyjnej i sądowej       1.1. Geneza współpracy, ewolucja uprawnień i struktur 1.2. Grupa TREVI 1.3. System Schengen Rozdział 2. Unijne instytucje ochrony prawa       2.1. Polityka UE w obszarze spraw wewnętrznych 2.2. Wyspecjalizowane instytucje 2.2.1. Europejski Urząd…

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce. 4.41/5 (22)

Przez administrator

Wstęp 4 Rozdział I Fundusze strukturalne Unii Europejskiej       1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6 1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18 1.3 Narodowa Strategia Spójności, jako polski plan pozyskiwania środków finansowych Unii Europejskiej ………23 Rozdział II…

Emerytura jako jedna z form zabezpieczenia społecznego Polaków. 4.12/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Polski system zabezpieczenia społecznego………..6 Rozdział II Powstanie i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce………..20 Rozdział III charakterystyka prawa do emerytury.       3.1. Warunki nabycia prawa do emerytury………..26 3.2. Trzyfilarowy system emerytalny………..28 Rozdział IV Idealny system emerytalny – czy taki…

System instytucji unijnych po wejściu w zycie traktatu z Lizbony. 4.24/5 (17)

Przez administrator

Wykaz skrótów………4 Wstęp………5 Rozdział 1. Traktat lizboński – ogólne założenia i rys historyczny. 1.1. Przyczyny zawarcia nowego traktatu………7 1.2. Postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczące kwestii ogólnych………8 1.3. Sytuacja w Europie poprzedzająca Traktat Lizboński – lata 1952-2001………10 1.3.1. Utworzenie Wspólnoty Węgla…

Koncepcja euroregionów i jej zastosowanie w Polsce. 4.33/5 (21)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Geneza euroregionów i ich powstanie w Polsce. 1. Inicjatywa tworzenia euroregionów w Polsce. 2. Pojęcie i charakterystyka regionu, regionu transgranicznego, euroregionu oraz współpracy transgranicznej. 3. Podstawy prawne tworzenia i współpracy euroregionów. Rozdział II. Charakterystyka Euroregionu XYZ.       1.…

Perspektywy wejścia Polski do strefy euro. 4.4/5 (15)

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1. Droga do wspólnej waluty 1.1 Euro – waluta międzynarodowa…………6 1.2 Traktat Rzymski – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…………7 1.3 Plan Wernera…………8 1.4 Europejski System Walutowy…………11 1.4.1 ECU…………11 1.4.2 Mechanizm Kursowo-Interwencyjny…………13 1.4.3 Mechanizm kreacji ECU i rozliczeń z tytułu…

Reforma Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Lizbonskiego. 4.23/5 (30)

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I Geneza i historia Unii Europejskiej. 1.1. Geneza Unii Europejskiej……….. 5 1.2. Historia i budowa 'Konstytucji dla Europy’………..12 1.3. Prace nad nowym Traktatem……….. 15 Rozdział II Wybrane postanowienia Traktatu.       2.1. Kompetencje Unii i poszczególnych jej organów………..…

System ubezpieczen emerytalnych w Polsce. 4.42/5 (24)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Charakterystyka ubezpieczeń społecznych.       1.1 Pojęcie systemu ubezpieczeń społecznych. 1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego. 1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczeń emerytalnych. 1.4 Działanie systemu emerytalnego. Rozdział II . System emerytalny w Polsce.       2.1 Przesłanki wprowadzenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych.…

Fundusze unijne dostępne dla Polski. 4.53/5 (19)

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I Pomoc publiczna 1. Istota oraz formy pomocy publicznej………5 2. Warunki oraz zasady związane z udzielaniem pomocy publicznej………7 3. Pomoc regionalna………10 4. Pomoc horyzontalna………12 5. Pomoc sektorowa………13 Rozdział II Charakterystyka funduszy       1. Fundusze przedakcesyjne………15 1.1 PRAHE………17 1.2…

Inwestycje z funduszy unijnych na przykładzie gminy XYZ 4.41/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne. 1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych………4 1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych………11 1.3 Konsekwencje wynikające z zasad funkcjonowania funduszy europejskich………13 1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym………16 Rozdział II Źródła finansowania…

Ubezpieczenia emerytalne w Polsce. 4.08/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Teoretyczne aspekty ubezpieczeń społecznych. 1.1 Zabezpieczenie emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego………5 1.2. Klasyfikacja systemów emerytalnych………7 1.3. Rola państwa w ubezpieczeniach emerytalnych………11 1.4. Geneza i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce………14 1.4.1. Początki ubezpieczenia społecznego w Polsce………14 1.4.2. Ubezpieczenia…

Funkcje oraz znaczenie Parlamentu Europejskiego. 4.29/5 (24)

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1. Instytucje w Systemie Politycznym Unii Europejskiej 1.1. Instytucje Unii Europejskiej…….. 9 1.1.1. Rada Europejska ……..9 1.2. Instytucje Wspólnoty Europejskiej ……..12 1.2.1. Rada Unii Europejskiej…….. 12 1.2.2. Komisja Europejska ……..15 1.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej oraz Sad Pierwszej…