Zabezpieczenie antyterrorystyczne portów lotniczych na terenie Unii Europejskiej

Wstęp……..4 Rozdział 1 Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej 1.1. Pojęcie oraz klasyfikacja terroryzmu ……..6 1.2. Wielowymiarowość skutków ataku terrorystycznego na world trade centre w 2001 ……..12 1.3. Prawne podstawy i polityka antyterrorystyczna w unii europejskiej…….. 16 Rozdział 2 Więcej

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.

Wstęp………5 Rozdział I. Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7 1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15 1.4. Zadania gminy ………18 Rozdział II. Gmina miejsko wiejska XYZ jako Więcej

Działalność otwartych funduszy emerytalnych w Polsce na przykładzie OFE XYZ

Wstęp……….5 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczen spolecznych. 1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z ubezpieczeniem……….7 1.2. Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze……….11 1.3. Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego……….14 Rozdzial 2. System emerytalny w Polsce. 2.1. System emerytalny przed i po reformie……….23 2.2. Więcej

Prawne aspekty pierwszego filaru Unii Europejskiej

<strong <br Wykaz skrótów……… 3<br Wstęp ………4<br <brRozdzial I.<br Geneza Unii Europejskiej 6<br <brRozdzial II.<br Traktaty jako podstawa wspólnot <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………10<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza i Wspólnota Energii Atomowej ………12<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.3. Traktaty modyfikujace ………16<br Więcej

Euro jako waluta Unii Europejskiej.

<strong <br Wykaz wazniejszych skrótów……… 3<br <br Wstęp……… 4<br Rozdzial I <br Euro jako pieniadz <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Pojecie pieniadza ……… 6<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Nazwa wspólnego pieniadza unijnego ……… 7<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Banknoty euro ……… 8<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Monety euro ……… 18<br <br<strong Rozdzial Więcej

Od idei do powstania Unii Europejskiej. Przebieg procesu integracji europejskiej.

<strong <br <br1. Spis tresci………. 3<br <br2. Wstęp………. 4<br <br3. Cel i zakres pracy……….5<br <br4. Geneza integracji europejskiej………. 6<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.1 Europa jako wspólnota- ujecie historyczne ……….6<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2 Idee integracyjne w XIX wieku ……….8<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2.1 Podejmowane próby tworzenia stowarzyszen integracyjnych………. 11<br Więcej

Wykorzystanie funduszy strukturalnych w województwie XYZ w latach 2004-2010.

<strong <br Wstęp<br Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy<br <brRozdzial 1.<br Fundusze strukturalne, jako instrument realizacji regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej w latach 2004-2010<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Regionalna polityki strukturalna Unii Europejskiej<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1.1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania funduszy strukturalnych UE<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Implementacja Polskiej Więcej

Wyspecjalizowane instytucje ochrony prawa w Unii Europejskiej.

<strong <br Wstęp<br <brRozdzial 1.<br Rozwój współpracy policyjnej i sadowej<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Geneza wspólpracy, ewolucja uprawnien i struktur<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Grupa TREVI<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. System Schengen<br <strong<brRozdzial 2.<br Unijne instytucje ochrony prawa<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Polityka UE w obszarze spraw wewnetrznych<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2. Wyspecjalizowane instytucje<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.2.1. Więcej

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce.

<strong <br Wstęp 4<br <brRozdzial I <brFundusze strukturalne Unii Europejskiej <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Narodowa Strategia Spójnosci, jako polski plan pozyskiwania srodków finansowych Unii Europejskiej Więcej

Emerytura jako jedna z form zabezpieczenia społecznego Polaków.

<strong <br Wstęp………..5<br <brRozdzial I <brPolski system zabezpieczenia społecznego………..6<br <brRozdzial II <brPowstanie i rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce………..20<br <brRozdzial III<br charakterystyka prawa do emerytury. <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1. Warunki nabycia prawa do emerytury………..26<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2. Trzyfilarowy system emerytalny………..28<br <strong<brRozdzial IV<br Idealny system emerytalny Więcej

System instytucji unijnych po wejściu w zycie traktatu z Lizbony.

<strong <br Wykaz skrótów………4<br Wstęp………5<br <brRozdzial 1.<br Traktat lizbonski – ogólne zalozenia i rys historyczny. <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Przyczyny zawarcia nowego traktatu………7<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Postanowienia Traktatu z Lizbony dotyczace kwestii ogólnych………8<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Sytuacja w Europie poprzedzajaca Traktat Lizbonski – lata 1952-2001………10<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3.1. Więcej

Koncepcja euroregionów i jej zastosowanie w Polsce.

<strong <br Wstęp.<br <br Rozdzial I.<br Geneza euroregionów i ich powstanie w Polsce.<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Inicjatywa tworzenia euroregionów w Polsce.<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Pojecie i charakterystyka regionu, regionu transgranicznego, euroregionu oraz współpracy transgranicznej.<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Podstawy prawne tworzenia i współpracy euroregionów.<br <br<strong Rozdzial II.<br Więcej

Wpływ przystapienia Polski do Unii Europejskiej na rolnictwo i obszary wiejskie.

<strong <br Wstęp ………..4<br <brRozdzial I<br Polityka rolna unii europejskiej </strong<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej……….. 6<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Funkcje polityki rolnej……….. 8<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Fundusze UE dla realizacji polityki rolnej ………..12<br <strong<brRozdzial II <brŚrodki unii europejkskiej przeznaczone na rolnictwo Więcej

Perspektywy wejscia Polski do strefy euro.

<strong <br Wstęp…………2<br <br Rozdzial 1. <br Droga do wspólnej waluty<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Euro – waluta miedzynarodowa…………6<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Traktat Rzymski – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej…………7<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Plan Wernera…………8<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Europejski System Walutowy…………11<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.1 ECU…………11<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.2 Mechanizm Kursowo-Interwencyjny…………13<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.3 Mechanizm kreacji ECU Więcej

Reforma Unii Europejskiej na podstawie Traktatu Lizbonskiego.

<strong <br Wstęp ……….. 3<br <br Rozdzial I<br Geneza i historia Unii Europejskiej.<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1. Geneza Unii Europejskiej……….. 5<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Historia i budowa ‚Konstytucji dla Europy’………..12<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Prace nad nowym Traktatem……….. 15 <br <br<strong Rozdzial II<br Wybrane postanowienia Traktatu.<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1. Kompetencje Więcej

System ubezpieczen emerytalnych w Polsce.

<strong <br Wstęp.<br Rozdzial I.<br Charakterystyka ubezpieczen spolecznych.<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Pojecie systemu ubezpieczen spolecznych.<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego.<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczen emerytalnych.<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Dzialanie systemu emerytalnego.<br <br<strong Rozdzial II .<br System emerytalny w Polsce.<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Przeslanki wprowadzenia reformy Więcej

Efektywność funduszy inwestycyjnych w porównaniu z innymi metodami oszczedzania

<strong <br <brRozdzial I.<br Podstawowe pojecia i zagadnienia zwiazane z ryzykiem.<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;1. Ryzyko……… 4<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.1. Pojecie ryzyka……… 4<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.2. Definicje ryzyka……… 4<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; 1.3. Czynniki ryzyka……… 5<br &ensp;&ensp;&ensp; 2. Ryzyko a niepewnosc……… 6<br &ensp;&ensp;&ensp; 3. Kryteria podzialu ryzyka……… Więcej

Mechanizmy działania i funkcjonowania Rady Unii Europejskiej.

<strong <br Wstęp<br Rozdzial I <brRada jako instytucja Unii Europejskiej…………3<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;1 Od Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali do Euratomu<br &ensp;&ensp;&ensp;2 Fuzja instytucji<br &ensp;&ensp;&ensp;3 Powstanie Unii Europejskiej<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.1 Traktat z Maastricht<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.2 Traktat Amsterdamski<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.3 Traktat Nicejski<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3.4 Traktat ustanawiajacy Konstytucje Więcej

Fundusze unijne dostepne dla Polski.

<strong <br Wstęp ………3<br <br Rozdzial I <brPomoc publiczna <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Istota oraz formy pomocy publicznej………5<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2. Warunki oraz zasady zwiazane z udzielaniem pomocy publicznej………7<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;3. Pomoc regionalna………10<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4. Pomoc horyzontalna………12<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5. Pomoc sektorowa………13<br <br<strong Rozdzial II <brCharakterystyka funduszy<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1. Więcej

Proces uwspólnotowienia rynku pracy w Uni Europeskiej. Prawne i kulturowe uwarunkowania.

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka rynku pracy 1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy 1.2 Segmentacja rynku pracy 1.3 Popyt na prace 1.4 Podaz pracy 1.5 Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy 1.6 Bezrobocie Rozdzial II Rynek pracy w Unii Więcej

Inwestycje z funduszy unijnych na przykładzie gminy XYZ

<strong <br Wstęp………2<br <br Rozdzial I<br Fundusze Unii Europejskiej &#8211; ujecie teoretyczne.<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych………4 <br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych………11<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich………13<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym………16<br Więcej

Ubezpieczenia emerytalne w Polsce.

<strong <br Wstęp………2<br <br Rozdzial I <brTeoretyczne aspekty ubezpieczen spolecznych.<br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Zabezpieczenie emerytalne w systemie ubezpieczenia społecznego………5<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2. Klasyfikacja systemów emerytalnych………7<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3. Rola państwa w ubezpieczeniach emerytalnych………11<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce………14<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.4.1. Poczatki ubezpieczenia społecznego w Więcej

Funkcje oraz znaczenie Parlamentu Europejskiego.

Wstęp………6 Rozdzial 1. Instytucje w Systemie Politycznym Unii Europejskiej 1.1. Instytucje Unii Europejskiej…….. 9 1.1.1. Rada Europejska ……..9 1.2. Instytucje Wspólnoty Europejskiej ……..12 1.2.1. Rada Unii Europejskiej…….. 12 1.2.2. Komisja Europejska ……..15 1.2.3. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej oraz Sad Pierwszej Więcej

Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki

Wstęp……… 3 Rozdzial I Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej. 1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6 1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10 1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17 1.4. Więcej

Spoleczna swiadomosc Polaków po przystapieniu Polski do UE na przykładzie mieszkańców powiatu xyz

Wstęp Rozdzial I. Geneza, struktura i cele unii europejskiej 1.1. Narodziny Unii Europejskiej……….7 1.2. Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji………. 15 1.3. Instytucje Unii Europejskiej………. 21 1.3.1. Przeslanki systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej………. 21 1.3.2. Wazniejsze instytucje systemu………. 22 1.3.2.1. Więcej

Środki unijne w realizacji strategii miasta i gminy Lapy

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka gminy 1.1. Historia gminy………5 1.2. Polozenie geograficzne ………10 1.3. Polozenie demograficzne………17 1.4. Struktura organizacyjna gminy………25 Rozdzial II Sytuacja gospodarcza gminy 2.1.Infrastruktura spoleczna………31 2.2 Infrastruktura techniczna………40 2.3.Produkcja rolna………46 2.4.Podmioty gospodarcze………51 2.5.Walory przyrodnicze………54 Rozdzial III Perspektywy rozwojowe 3.1.Kierunki Więcej

Etapy powstawania Unii Gospodarczej i Walutowej

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Przeslanki powstania unii gospodarczo walutowej 1.1. System z Bretton Woods………. 5 1.2. Plan Wernera ……….6 1.3. Europejski System Walutowy ……….7 1.4. Raport Delorsa ……….8 1.5. Traktat z Maastricht ……….9 Rozdzial 2. Charakterystyka Unii gospodarczo walutowej 2.1. Cele Więcej

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ

Wstęp………… 4 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej 1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6 2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7 3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10 4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13 5. Więcej

Polska w unii walutowej

Streszczenie……….2 Wstęp……….4 Rozdzial I Droga Unii Europejskiej do Unii Walutowej. 1. Proces tworzenia Unii Walutowej……….5 2. Europejski system walutowy jako element stworzenia Europejskiego Systemu Walutowego……….6 3. Kryteria konwergencji……….8 4. Czlonkostwo w Unii Walutowej……….11 5. Rola Europejskiego Systemu Walutowego……….14 Rozdzial II Więcej

Euro – nowa waluta UE

Wstęp 1. Trzy etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 2. Kryteria zbieznosci 3. Droga Polski do euro 4. Funkcje walut miedzynarodowych 5. Euro – waluta miedzynarodowa 6. Wspólny pieniadz 7. Teoria Mundella. Wyjasnienie teorii Mundella Wnioski Bibliografia

Polityka strukturalna Unii Europejskiej

Wstęp ………6 Rozdzial 1. Geneza, cele i struktura Unii Europejskiej 1.1.Geneza Unii Europejskiej ………9 1.2.Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji……… 19 1.3. Instytucje Unii Europejskiej ………23 1.4.Tozsamosc europejska ………28 Rozdzial 2. Charakterystyka polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2.1. Koncepcje polityki Więcej

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ.

Wstęp………. 9 Rozdzial I Pojecie samorządu lokalnego 1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11 1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12 1.3. Role i zadania gminy ……….14 1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18 Rozdzial II Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej Więcej

Rola środków unijnych w funkcjonowaniu małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Wstęp……… 2 Rozdzial 1. Istota przedsiebiorczosci 1. 2. Definicja przedsiębiorstwa i przedsiebiorcy……… 6 1. 3. Kryteria podzialu przedsiebiorstw………13 1. 4. Definicja mikroprzedsiębiorstwa, malego i sredniego przedsiębiorstwa………. 22 Rozdzial 2 Źródła finansowania przedsiebiorstw sektora MSP 2. 1. Rodzaje i źródła finansowania……… Więcej

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy XYZ.

Wstęp………. 4 Rozdział I. Administracja samorządowa w Polsce. 1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………. 6 2. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania………. 8 3. Organy stanowiące oraz wykonawcze samorządu ………. 11 Rozdział II. Gmina jako podstawowa struktura samorządu terytorialnego. 1. Struktura Więcej

Wpływ dotacji unijnych na rozwój gminy XYZ.

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Gmina zabrodzie na tle powiatu i województwa………. 4 Rozdzial 2. Infrastruktura techniczna 2.1 Gospodarka wodna ……….16 2.2 Gospodarka sciekowa ……….19 2.3 Komunikacja ……….21 2.4 Pozostala infrastruktura ……….23 2.4.1 Zaopatrzenie w gaz ……….23 2.4.2 Zaopatrzenie w cieplo………. Więcej

Polityka informacyjna Unii Europejskiej dotyczaca Traktatu Lizbonskiego realizowana na terytorium Polski

Wstęp ………… 9 Rozdzial 1 Polityka informacyjna UE 1.1 Pojecie polityki informacyjnej UE ………… 12 1.2 Ewolucja polityki informacyjnej na przestrzeni rozwoju integracji europejskiej ………… 16 1.2.1 Etapy rozwoju unijnej polityki informacyjnej ………… 16 1.2.2 Nowa strategia audiowizualna ………… 21 Więcej

Realizacja polityki regionalnej w oparciu o programy operacyjne dotyczace rozwoju regionalnego w Polsce w starej i nowej procedurze finansowania

Wstęp …………6 Wykaz skrótów stosowanych w pracy. …………9 Rozdzial 1. Pojecie polityki regionalnej na szczeblu unijnym 1.1 Definicja polityki regionalnej ………… 11 1.2 Geneza i perspektywy rozwoju polityki spójnosci ………… 13 1.2.1 Etapy ewaluacji polityki regionalnej ………… 13 1.2.2 Statystyczna Więcej

Perspektywy realizacji Programu &222;Europa 2020&221; w kwestii spoleczenstwa informacyjnego w porównaniu z porazka Strategii Lizbonskiej

Wstęp Rozdzial 1 Od kultury spoleczenstwa industrialnego do kultury spoleczenstwa postindustrialnego 1.1 Spoleczenstwo postindustrialne – spoleczenstwo informacyjne ……….. 15 1.1.1 Przemiany gospodarczo-społeczne ……….. 15 1.1.2 Globalizacja ……….. 17 1.2 Pojecie spoleczenstwa informacyjnego……….. 21 1.2.1 Koncepcja spoleczenstwa informacyjnego w ujęciu Bella Więcej

Zalozenia mysli spoleczno – politycznej Stanislawa Staszica

Wstęp………..4 Rozdzial I. Stosunki spoleczno-polityczne w rzeczpospolitej i na ziemiach polskich w wieku XVIII i poczatku wieku XIX. 1.Rzeczpospolita w czasach stanislawowskich………… 6 2.Ksiestwo Warszawskie………… 18 3.Królestwo Polskie………… 26 Rozdzial II. Stanislaw Staszic – sylwetka reformatora. 1.Okres mlodosci Stanislawa Staszica………… Więcej

Integracja Europy w strukturach Unii Europejskiej

Wstęp…………5 Rozdzial I Poczatki integracji 1.1. Geneza procesu integracyjnego w Europie po II wojnie swiatowej………… 6 1.2. Plan Marshalla …………8 1.3. Traktat Paryski………… 9 1.4. Traktaty Rzymskie …………10 1.5. Jednolity Akt Europejski………… 11 Rozdzial II Działania zjednoczeniowe po II Wojnie Więcej

Integracja europejska po II Wojnie Swiatowej

Wstęp. Rozdzial 1. Odwieczna idea integracji europejskiej. 1.1. Rys historyczny. 1.2. Okres miedzywojenny. 1.3. Sytuacja na kontynencie europejskim po II Wojnie Swiatowej. Rozdzial 2. Integracja europejska w pierwszych latach po II Wojnie Swiatowej. 2.1. Zaciesnianie współpracy polityczno-militarnej państwa zachodnioeruropejskich. 2.2. Więcej

Przeslanki i konsekwencje wprowadzenia waluty Euro w Polsce

Wstęp Rozdzial I. Geneza i teoretyczne podstawy integracji walutowej 1.1. Teoria optymalnych obszarów walutowych 1.2. Istota integracji walutowej 1.3. Wprowadzenie unii gospodarczo-walutowej, (istota integracji monetarnej) Rozdzial II. Charakterystyka strefy euro 2.1. Warunki przystapienia Polski do strefy euro 2.2. Aspekty prawne Więcej

Swoboda przeplywu towarów przed akcesja i po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Wstęp Rozdzial I. Pojecie swobody przeplywu towarów w UE 1.1. Historia handlu i wymiany towarowej 1.2. Pojecie towaru. 1.3. Glówne zalozenia unii celnej. 1.4. Rola i znaczenie swobodnego przeplywu towarów w gospodarce europejskiej. Rozdzial II. Swoboda przeplywu towarów przed akcesja Więcej

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy

Wstęp Rozdzial I.Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 1.Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy 3.Źródła dochodów gminy 4.Glówne kierunki wydawania srodków Rozdzial II.Fundusze Unii Europejskiej dla finansowania zadan gminy 1.Cele Unii i srodki ich realizacji 2.Fundusze unijne dla Więcej

Stan srodowiska i analiza skutecznosci wykorzystania środków unijnych na działania ochrony srodowiska w województwie swietokrzyskim w latach 2007-2013

Wstęp Rozdzial I Istota i zakres działania administracji publicznej w ochronie srodowiska 1.1. Definicja ochrony srodowiska 1.2. Aspekt prawny ochrony srodowiska – prawo polskie i UE 1.3. Zadania administracji w zakresię ochrony srodowiska 1.4. Zarządzanie srodowiskiem 1.5. Gromadzenie informacji o Więcej

Funkcjonowanie strefy waluty Euro

Wstęp……….2 Rozdzial I Charakterystyka Unii Gospodarczo-Walutowej 1.1. Geneza Unii Gospodarczo-Walutowej………. 4 1.2. Cel wprowadzenia wspólnej waluty………. 7 1.3. Kryteria konwergencji ……….9 1.4. Status prawny euro………. 13 Rozdzial II Instytucje Unii Gospodarczej i Walutowej 2.1 Europejski Bank Centralny………. 17 2.2 Europejski Więcej

Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na dzialalnosc małych i srednich przedsiebiorstw

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Pomoc unijna dla małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Akty prawne regulujace źródła dotacji ……….5 1.2. Male i srednie przedsiębiorstwa, kwalifikacja podmiotowa ……….7 1.3. Przedsiewziecia o jakie moga się starac male i srednie przedsiębiorstwa z dotacji unijnych 11 Więcej

Absorpcja środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Polske.

Wstęp………. 5 Rozdzial 1. Geneza, cele i struktura Unii Europejskiej. 1.1. Geneza Unii Europejskiej………. 8 1.2. Cele Unii Europejskiej i srodki ich realizacji………. 16 1.3. Instytucje Unii Europejskiej……….22 1.4. Tozsamosc europejska………. 29 Rozdzial 2. Polityka strukturalna Unii Europejskiej. 2.1. Istota Więcej

Gmina XYZ jako beneficjent środków z funduszy europejskich

Wstęp……… 4 Rozdzial I. Charakterystyka administracji samorzadowej 1. Poczatek i ewolucja organizacji samorządu terytorialnego……… 6 2. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w aspekcie prawnym……… 8 3. Struktura samorządu ……… 11 Rozdzial II. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego. 1. Organy stanowiace i wykonawcze Więcej

Pomoc Unii Europejskiej w rozwoju lokalnym i regionalnym w województwie mazowieckim

Wstęp ……..5 Rozdzial 1. Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego 1.1. Rozwój lokalny i regionalny – podstawowe pojecia ……..7 1.2. Polityka regionalna w unii europejskiej ……..12 1.3. Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce…….. 16 Rozdzial 2. Więcej