Kategoria: Ubezpieczenia Emerytury

Prace z dziedziny Ubezpieczenia Emerytury . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I. Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5 1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5 1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (’praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5 1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6 1.1.3. Pierwsze zaklady ubezpieczen na zycie na swiecie (wiek XVIII). …………9 1.1.4. Wiek XVIII i pierwsza polowa wieku XIX jako trzeci okres rozwoju ubezpieczen. …………11 1.1.5. Pierwsza i druga wojna swiatowa jako hamulce rozwoju ubezpieczen na swiecie. …………12 1.1.6. Okres wspólczesnych ubezpieczen. …………13 1.2. Rozwój ubezpieczen na zycie w Polsce. …………14 1.2.1. Poczatki ubezpieczen na ziemiach polskich.…

Analiza programu firmy Amplico Life.

Przez administrator

Wstęp Rodzial I. Wiadomosci o Biurze Regionalnym Rozdział II. Historia Ubezpieczen Rozdział III. Historia zalozycieli Amplico Life Rozdział IV. Działalność Amplico Life w Polsce 4.1. Zabezpieczenia przed ryzykiem 4.2. Zabezpieczenia przed niewyplacalnoscia 4.3. Zabezpieczenia przed inflacja Rozdział V. Nowa koncepcja budowy III filara Rozdział.VI. Zabezpieczenia w firmie Amplico Life Rozdział VII. Warunki stawiane przez firme Amplico Life 7.1. Warunek pierwszy 7.2. Warunek drugi Rozdział VIII. Programy ubezpieczen 8.1. Zycie plus 8.2. Polisa Senior – indywidualne ubezpieczenie na dozycie 8.3. Polisa Junior – indywidualne ubezpieczenia na dozycie 8.4. Umowa dodatkowa – Zdrowie 8.5. Umowa dodatkowa – Lokata Rozdział IX. Analiza ubezpieczonych…

Ubezpieczenia.

Przez administrator

Wstęp…….5 Rozdział I. Istota ubezpieczenia ………8 1. Definicja ubezpieczenia 2. Rodzaje ubezpieczen 3. Pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego 3.1.Metody eliminacji ryzyka 3.2. Rodzaje ryzyka Rozdział II. Umowa ubezpieczeniowa…………17 1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia 2. Cechy umowy ubezpieczenia 3. Prawa i obowiazki stron umowy ubezpieczenia 4. Dokumentacja umowy ubezpieczenia 5. Rola ogólnych warunków ubezpieczenia Rozdział III. Szkoda jako przeslanka odpowiedzialnosci ubezpieczeniowej…………27 1.Powstanie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen 2.Pojęcie szkody ubezpieczeniowej 2.1. Pojęcie szkody majatkowej 3. Rodzaje szkód majatkowych 4. Zdarzenie ubezpieczeniowe. Wypadek ubezpieczeniowy 5. Wyłączenie odpowiedzialnosci zakladu ubezpieczen Rozdział IV. Likwidacja szkody………….40 1. Pojęcie swiadczenia i odszkodowania 2. Ustalenie wysokosci roszczen 3. Proces likwidacji szkody…

Emerytury i renty w systemie swiadczen.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Podstawowe zalozenia reformy systemu ubezpieczen spolecznych………6 1. Przeslanki reformy………7 2. Glówne mechanizmy nowego systemu………17 3. Reforma systemu emerytalnego a bezrobocie………25 4. Skutki wzrostu wieku emerytalnego na rynku pracy………28 Rozdział II Swiadczenia w systemie repartycyjnym………30 1. Skladka na ubezpieczenie społeczne………32 2. Indywidualne konta………37 3. Wyliczanie kapitału poczatkowego………40 4. Renty w nowym systemie………47 Rozdział III Otwarte Fundusze Emerytalne 53 1. Fundusze emerytalne na swiecie………54 2. Fundusze emerytalne w Polsce………56 3. Czlonkostwo w OFE………61 4. Podzial środków zgromadzonych w funduszu w razie smierci czlonka funduszu emerytalnego………66 5. Polityka inwestycyjna funduszu oraz zabezpieczenie aktywów funduszu………68 6. Wyplata środków zgromadzonych na rachunku…

Historia ubezpieczen na ziemiach polskich.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Paczatki ubezpieczen na Ziemiach Polskich………5 Rozdział 2. Rozwój ubezpieczen społecznych pod zaborami………7 3.1 Zabór Pruski………7 3.2 Zabór Austryjacki………12 3.3 Zabór Aosyjski………14 Rozdział 3. Rozwój ubezpieczen społecznych w dwudziestoleciu miedzywojennym………16 Rozdział 4. Ubezpieczenia społeczne podczas II Wojny Swiatowej i okupacji niemieckiej………20 Rozdział 5. Ubezpieczenia społeczne w Polsce po II Wojnie Swiatowej………25 Rozdział 6. Reforma ubezpieczen społecznych wprowadzona od stycznia 1990 roku………35 Zakończenie………45 Bibliografia………47

Swiadczenia z tytułu wypadkowosci przy pracy.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Społeczne i ekonomiczne znaczenie wypadkowosci przy………6 1. Skala problemu 7 2. Pojęcie wypadku przy pracy………13 3. Rodzaje zdarzen uzasadniajacych nabycie uprawnien do swiadczen ubezpieczajacych………20 4. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje wypadków przy pracy 24 Rozdział II. Swiadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej jako element swiadczen spolecznych………28 1. Ewolucja swiadczen z ubezpieczenia społecznego………29 2. Rodzaje swiadczen ubezpieczeniowych………34 2. 1. Swiadczenia pieniezne………36 2. 1. 1. Swiadczenia przyslugujace pracownikom………36 a) zasilek chorobowy………6 b) zasilek wyrównawczy i swiadczenie wyrównawcze………37 c) swiadczenie rehabilitacyjne………38 d) renta z tytułu niezdolnosci do pracy………38 e) jednorazowe odszkodowanie………41 2. 1. 2. Swiadczenie przyslugujace czlonkom rodziny w razie…

Rozwój ubezpieczen grupowych na zycie z funduszami inwestycyjnymi na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Wprowadzenie do zagadnienia ubezpieczen na zycie………8 1. Zarys historii ubezpieczen 8 Rozdział II Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………17 2.1. Ogólne zasady ubezpieczen na zycie 17 2.2. Umowa ubezpieczenia na zycie 19 2.2.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia 24 2.2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 28 Rozdział III Ubezpieczenia grupowe………32 1. Przedmiot ubezpieczen grupowych 32 2. Typy grup 37 3. Underwritting ubezpieczen grupowych 39 Rozdział IV Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym na przykładzie XYZ………50 4.1 XYZ na polskim rynku ubezpieczeniowym 50 4.2 Ubezpieczenia grupowe z funduszem inwestycyjnym oferowany przez XYZ 69 4.2.1.Grupowe Ubezpieczenie na zycie z funduszem inwestycyjnym ABC-1 71 4.2.2.Grupowe Ubezpieczenie na…

Ubezpieczenia społeczne osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (pozarolnicza)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Pojęcie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………7 1.1. Pojęcie i charakter prawny ubezpieczen spolecznych………7 1.2. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnychv11 1.3. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza i relacje miedzy nimi………15 Rozdział II Struktura i obowiazek ubezpieczenia osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnoscgospodarcza i osób z nimi wspólpracujacych………19 2.1. Ustalenie obowiazku ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego………19 2.2. Zgloszenie do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowanie z ubezpieczen………25 2.3. Rozliczanie i tryb oplacania skladek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne………27 2.4. Podstawa wymiaru i wysokość skladek na ubezpieczenie społeczne,…

Działalność funduszy emerytalnych na przykładzie PTE DOM

Przez administrator

Wstęp ……… .3 Rozdział I.Reforma systemu emerytalnego ………5 1.1.Systemy emerytalne do 1998 roku ……… .6 1.2 Zalozenia nowego systemu emerytalnego ………13 1.3 Filary nowego systemu ……… .20 1.3.1.Pierwszy filar ……… .20 1.3.2.Drugi filar ……… .25 1.3.3.Trzeci filar ……… .29 1.4 Powszechne Towarzystwa Emerytalne ……… 31 Rozdział II.Charakterystyka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego DOM" ……… .35 2.1 Powstanie PTE "DOM" ……… .36 2.2 Statut PTE "DOM" ……… .38 2.3 Zasady działania PTE "DOM" ……… .41 Rozdział III.Analiza działalności finansowej finansowego PTE DOM"……… .49 3.1.Pojęcie wyniku finansowego ……… 50 3.2.Analiza dzialan finansowych PTE "DOM" ………54 3.3.Wynik finansowy PTE "DOM" za rok 2000 ………59 Zakończenie…

Reforma systemu emerytalnego na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Nowy system emerytalny ………4 1. Istota systemu ubezpieczen spolecznych………4 2. Zagrozenia starego systemu emerytalnego………6 3. Charakterystyka reformy z 1999 roku………9 Roadzial II. Trzy filary nowego systemu emerytalnego………13 1. Zreformowany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych – I Filar………13 2. Emerytura z I filaru z –Funduszu Ubezpieczen Spolecznych………16 3. Istota działania II filara………23 4. Istota działania Otwartych Funduszy Emerytalnych i Powszechnych Towarzystw Emerytalnych………27 5. Bezpieczenstwo w II filarze……….31 6. Istota działania Pracowniczych Programów Emerytalnych – III Filar………34 7. Zasady tworzenia i przystapienia do Pracowniczych Programów Emerytalnych………38 8. Rola depozytariusza………42 9. Urzad Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi……….43 Rozdział III. Charakterystyka otwartego funduszu emerytalnego…

Kasy Chorych w Polsce

Przez administrator

Wstęp………7 Rozdział I Systemy opieki zdrowotnej i uch znaczenie w procesię ochrony zdrowia………9 1. Modele i finansowanie opieki zdrowotnej……….9 1.1.Typy i charakterystyka systemów ochrony zdrowia……….10 1.2. Sposoby finansowania służby zdrowia……….13 2. Ubezpieczenia zdrowotne jako forma interwencji państwa w sprawy ochrony zdrowia……….14 2.1. System ubezpieczen zdrowotnych w Niemczech……….14 2.1.1. Znaczenie i zadania instytucji ubezpieczen zdrowotnych……….15 2.1.2. Kasy Chorych – zasadniczy element ubezpieczen zdrowotnych……….16 2.1.3. Polityka zdrowotna w Niemczech……….18 2.2. System ubezpieczen zdrowotnych w Belgii……….21 2.2.1. Skladki ubezpieczeniowe i wspólplacenie pacjentów……….22 2.2.2. Swiadczenia objete ubezpieczeniem zdrowotnym……….23 2.2.3. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Belgii……….24 2.3. Ubezpieczenia zdrowotne we Francji……….25 2.3.1. Systemy ubezpieczeniowe we Francji……….25…

Ubezpieczenia komunikacyjne O.C. i A.C.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Potrzeba prowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolnego ubezpieczenia autocasco Rozdział II. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 1. Rys historyczny ubezpieczeń komunikacyjnych. 2. Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych. 3. Istota ubezpieczenia OC kierowców. 4. Spełnienie obowiązku ubezpieczenia. 5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 6. Zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 7. Podstawowe prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia. 8. Cel i zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Rozdział III. Analiza ubezpieczeń AC i OC w latach 1996-98 na przykładzie PZU S.A. w Kielcach. 1. Liczba pojazdów ciężarowych i osobowych zarejestrowanych w…

Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych i zdrowotnych.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I.Zarys systemu ubezpieczen społecznych i zdrowotnych………5 1. Forma organizacyjno – prawna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych………5 1.1 Zagadnienia ogólne………5 1.2 Charakter prawny i organizacyjny ZUS………6 1.3 Podzial kompetencji………6 2. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych………7 3. System ubezpieczen spolecznych………11 4. System ubezpieczen zdrowotnych………18 Rozdział II. Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych wobec pracownika………24 Rozdział III.Obowiazki w zakresię ubezpieczen spolecznych………29 1. Obowiazki i zadania pracodawcy w systemie ubezpieczen społecznych i zdrowotnych………29 2. Obowiazki pracodawcy wynikajace z kontroli Zakladu Ubezpieczen Spolecznych………35 Rozdział IV. Kontrola wykonywania zadan z zakresu ubezpieczen społecznych i zdrowotnych………..37 1. Kontrola prawidlowosci wykonywania zadan z zakresu ubezpieczen spolecznych 2. Kontrola realizacji zadan…

Atrakcyjność ubezpieczen majatkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzglednieniem ubezpieczen komunikacyjnych

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczen 1.1. Historia ubezpieczen gospodarczych 1.2. Wybrane pojęcia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych 1 3. Klasyfikacja ubezpieczen Rozdział 2. Charakterystyka rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce 2.1. Źródła prawa ubezpieczeniowego 2.2. Instytucje prawne w polskim systemie ubezpieczen 2.3. Sytuacja ubezpieczen majatkowych w Polsce 2.4. Zaklady ubezpieczen 2.5. Posrednictwo ubezpieczeniowe 2.6. Oferta ubezpieczeniowa – ogólna charakterystyka Rozdział 3. Ubezpieczenia komunikacyjne 3.1. Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, NW oraz assistance 3.2. PZU S.A. I Ergo Hestia S.A. – liderzy na rynku ubezpieczen komunikacyjnych 3.3. WysokoSc skladki i zakres ochrony ubezpieczeniowej 3.4. Likwidacja szkód Zakończenie Spis literatury Spis tablic…

Reforma ochrony zdrowia w Polsce.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Rola państwa i finansów publicznych w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej………6 1.1 Zadania państwa w warunkach gospodarki rynkowej 1.2 Istota i zakres finansów publicznych 1.3 Rodzaje funkcji finansów publicznych i instrumenty ich realizacji Rozdział 2. Modelowe systemy ochrony zdrowia………18 2.1 Polityka ochrony zdrowia 2.2 Typy finansowania systemów zdrowotnych 2.3 Funkcjonowanie poszczególnych systemów ochrony zdrowia w Niemczech, Wielkiej Brytanii i USA Rozdział 3. Reforma finansowania opieki zdrowotnej w Polsce………40 3.1 Opieka zdrowotna w Polsce przed wprowadzeniem reformy 3.2 Przeslanki kształtowania i wdrozenia nowego systemu zdrowotnego w kraju 3.3 Powszechne ubezpieczenie zdrowotne jako glówny element reformy Rozdział 4. Organizacja i finansowanie…

System opieki zdrowotnej w Polsce.

Przez administrator

System opieki zdrowotnej w Polsce to popularny w ostatnim czasie temat. Składa się na to wiele czynników: liczne reformy w systemie opieki zdrowotnej, niezadowolenie społeczne wywołane długim oczekiwaniem na wizyty u lekarzy specjalistów, a także pogarszająca się jakość świadczeń medycznych. To wszystko jest doskonałym materiałem, aby powstała ciekawa praca magisterska. Kogo powinien zainteresować temat system opieki zdrowotnej w Polsce? Prace magisterskie piszą o tym osoby studiujące kierunki medyczne, ale i polityczne. Jest to tak popularny problem, dotykający życia każdego z nas, że nie sposób przejść obok niego obojętnie. Praca magisterska na temat systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest nie tylko…

Specjalnosc ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczen Spolecznych.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w wybranych krajach UE……….4 1.1. Geneza rolniczych ubezpieczen spolecznych……….4 1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych systemów ubezpieczenia społecznego w Polsce………10 1.3. Wspólpraca miedzynarodowa KRUS……….15 1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych krajach UE………18 Rozdział II. Działalność KRUS……….24 2.1. Podstawy prawne działalności KRUS……….24 2.2. Organizacja i struktura KRUS……….24 2.3. Zadania ustawowe KRUS……….28 2.4. Gospodarka finansowa KRUS………29 2.5. Rodzaje ubezpieczen………34 2.6. Rodzaje swiadczen………40 2.7. Działalność prewencyjna i szkoleniowa………49 Rozdział III. Koncepcje reform ubezpieczen społecznych rolników indywidualnych w Polsce………56 Zakończenie………64 Spis literatury………66

Restrukturyzacja zarządzania systemem ubezpieczen spolecznych.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I System ubezpieczen spolecznych………4 1.1. Pojęcie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………5 1.2. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych na swiecie i w Polsce………9 1.3. Funkcje współczesnego ubezpieczenia społecznego………16 1.4. Dotychczasowy system ubezpieczen społecznych w Polsce………20 Rozdział II Model zrestrukturyzowanego systemu ubezpieczen społecznych w Polsce………24 2.1. Model systemu emerytalnego………25 2.2. Pierwszy filar – zreformowany ZUS………31 2.3. Drugi – kapitalowy filar systemu emerytalnego………35 2.4. Trzeci filar systemu emerytalnego – dobrowolne ubezpieczenie………39 2.5. Mozliwe konsekwencje restrukturyzacji zarządzania systemem emerytalnym w Polsce………45 Rozdział III Otwarte Fundusze Emerytalne. 49 3.1. Sposoby inwestowania środków przez fundusze………50 3.2. Wybór funduszu………61 3.3. Rodzaje emerytur z II Filaru………71 Zakończenie………74…

Polski rynek ubezpieczen, a posrednictwo ubezpieczeniowe.

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział I Zagadnienia prawne i kontekst spoleczno-kulturowy posrednictwa ubezpieczeniowego 1. Istota i pojecie posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 6 2. Posrednictwo ubezpieczeniowe w rozwijajacym się polskim prawie ubezpieczeniowym ……….. 8 3. Regulacje prawne w zakresię posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 10 4. Formy posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 12 5. Organizacje międzynarodowe reprezentujace interesy posredników ubezpieczeniowych.14 Rozdział II Agent ubezpieczeniowy jako reprezentant interesów zakladu ubezpieczen 1. Pojęcie i status prawny agenta ubezpieczeniowego ……….. 19 2. Warunki wykonywania działalności agencyjnej – zezwolenie Panstwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczen ……….. 20 3. Umowa agencyjna i pelnomocnictwo ……….. 25 4. Etyka w działalności agencyjnej ……….. 27 5. Odpowiedzialnosc…

Funkcjonowanie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jako instytucji ubezpieczenia społecznego po reformie administracyjnej i reformie ubezpieczen spolecznych

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział I Charakterystyka jakosci i podstawowe pojęcia z jakosci……..8 1.1. Definicje jakosci……..9 1.2. Zarządzanie przez jakosc……..10 1. 2.1. TQM – definicje, zakres……..10 1.2.2. Narzedzia zapewnienia jakosci……..16 1.2.3. Metody zarządzania jakoscia……..20 1.3. Prekursorzy total qality management……..23 1.3.1. Deming i jego filozofia jakosci……..23 1.3.2. Trylogia jurana……..25 1.3.3. Zasady Crosby’ego……..26 Rozdział II Powstanie i rozwój ubezpieczen spolecznych……..8 2.1. Istota ubezpieczenia społecznego……..28 2.2. Ubezpieczenia społeczne na swiecie………32 2.3. Rozwój ubezpieczen społecznych w Polsce……..35 2.3.1. Dwudziestolecie miedzywojenne……..35 2.3.2. Ubezpieczenia społeczne po II Wojnie Swiatowej……..38 Rozdział III Zaklad ubezpieczen spolecznych..40 3.1. Historia powstania zakladu ubezpieczen spolecznych……..40 3.2. Struktura organizacyjna zakladu ubezpieczen spolecznych, jego zadania i…

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Powstanie i znaczenie ubezpieczen w gospodarce rynkowej………4 1.1. Zdarzenia losowe i ich wpływ na zycie czlowieka………4 1.2. Pojęcie i podzial ubezpieczen………7 1.2.1. Definicja pojęcia ubezpieczenia………7 1.2.2. Charakterystyka i podzial ubezpieczen……… 9 1.2.3. Ubezpieczenie społeczne jako 'urzadzenie socjalne’………12 1.3. Spoleczno-ekonomiczne znaczenie ubezpieczen………13 Rozdział II. Ubezpieczenia zdrowotne w systemie ubezpieczen spolecznych………20 2.1. Ubezpieczenie społeczne jako podstawa ubezpieczen zdrowotnych………20 2.2. Ogólna charakterystyka i podzial ubezpieczen spolecznych………22 2.3. Podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenie społeczne………24 2.4. Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego………26 2.5. Zasilki socjalne z budżetu państwa………27 2.6. System powszechnych ubezpieczen zdrowotnych w Polsce od 1.01.1999r. ………28 2.6.1. Uwagi ogólne……… 28 2.6.2. Charakterystyka…

Rynek ubezpieczen w Polsce i jego przeksztalcenia zwiazane z przystapieniem Polski do UE

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Rynek ubezpieczen w Polsce 1.1. Ogólna sytuacja na polskim rynku ubezpieczen ………5 1.2. Zmiany struktury portfela ubezpieczen………9 1.3. Zmiany koncentracji rynku ubezpieczen………11 1.4. Podsumowanie kształtowania się polskiego rynku ubezpieczen………15 Rozdział II. Dostosowania polskiego rynku ubezpieczen do wymagan Unii Europejskiej 2.1. Tworzenie unijnego prawa ubezpieczeniowego………18 2.2. Proces integracji polskiego rynku ubezpieczeniowego z rynkiem Unii Europejskiej………21 2.2.1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej………31 2.2.2. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym………34 2.2.3. Ustawa o posrednictwie ubezpieczeniowym………35 2.2.4. Ustawa o ubezpieczeniach obowiazkowych………37 2.3. Koszty wprowadzania zmian prawnych zwiazanych z unifikacja polskiego rynku ubezpieczen………39 2.4. Korzysci i zagrozenia zwiazane z unifikacja polskiego sektora ubezpieczeniowego………41 Zakończenie………43 Spis…

Wprowadzenia nowego projektu emerytalno-rentowego w Polsce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. System ubezpieczen emerytalno – rentowych w Chile 1.1. System ubezpieczen społecznych w Chile przed reforma przeprowadzona w 1981 r……….6 1.1.1. Glówne zalozenia systemu emerytalno – rentowego………6 1.1.2. Podstawowe wady systemu chilijskiego przed reforma………7 1.2. Charakterystyka systemu opartego na indywidualnej kapitalizacji………14 1.2.1. Konstrukcja systemu………14 1.2.2. Stadium przejsciowe………15 1.2.3. System emerytalno – rentowy po przeprowadzeniu reformy………18 1.2.4. Korzysci plynace z funkcjonowania nowego systemu emerytalno – rentowego………21 1.3. Rozwój systemu emerytalno – rentowego i jego rezultaty………32 1.3.1. Beneficjanci………32 1.3.2. Zakres systemu………32 1.3.3. Kształtowanie się wielkosci emerytur………33 1.3.4. Ewolucje finansowe funduszy emerytalnych………34 1.3.5. Rozwój gospodarczy………37 Rozdział II. Kapitalowe fundusze emerytalne i…

System emerytalno – rentowy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Ubezpieczenie społeczne w Polsce 1.1. Geneza i charakterystyka systemu ubezpieczenia społecznego………4 1.2. Organizacja ubezpieczenia społecznego………12 1.3. Źródła finansowania ubezpieczen społecznych w Polsce………16 Rozdział II. System emerytalno – rentowy ZUS 2.1. Podstawowe kategorie swiadczen emerytalno-rentowych i zasady przyznawania ………21 2.2. Swiadczenia dlugoterminowe………30 2.3. Zasilki z ubezpieczenia społecznego……… 41 2.4. ZUS a budżet państwa po wprowadzeniu reformy ubezpieczeniowej………47 2.5. Model systemu emerytalnego………50 2.6. Obowiazek ubezpieczenia i oplacania skladek – instrumenty wykorzystywane do sciagania skladek………57 Rozdział III. Wpływy i wydatki ZUS. Ocena samofinansowania. 4.1. Rodzaje wpływów ………63 4.2. Rodzaje wydatków……… 77 4.3. Ocena samofinansowania (pokrycie wydatków dochodami) ………89 Rozdział IV.…

Reforma systemu emerytalnego w Polsce

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. 1.1. Ekonomiczno-Społeczne problemy emerytalne we wspólczesnej Polsce………5 1.2. Kryzys ubezpieczen społecznych w Polsce………9 Rozdział II. 2.1. Koncepcja trzech filarów – reforma ubezpieczen społecznych w Polsce ………14 2.2. Filar I – zreformowany system repartycyjny ……… 20 2.3. Filar II – Otwarte fundusze emerytalne……… 24 2.4. Filar III – Dobrowolne ubezpieczenia dobrowolne………29 Rozdział III. 3.1. Miejsce towarzystw ubezpieczeniowych w nowym systemie emerytalnym………34 3.2. Sposoby inwestowania oraz bezpieczenstwo funduszy emerytalnych………48 Rozdział IV. 4.1. Fundusze emerytalne na krajowym rynku finansowym………55 Zakończenie………60 Bibliografia………61