Kategoria: Ubezpieczenia Emerytury

Prace z dziedziny Ubezpieczenia Emerytury . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I. Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5 1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5 1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (’praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5 1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6 1.1.3. Pierwsze…

Analiza programu firmy Amplico Life.

Przez administrator

Wstęp Rodzial I. Wiadomosci o Biurze Regionalnym Rozdział II. Historia Ubezpieczen Rozdział III. Historia zalozycieli Amplico Life Rozdział IV. Działalność Amplico Life w Polsce 4.1. Zabezpieczenia przed ryzykiem 4.2. Zabezpieczenia przed niewyplacalnoscia 4.3. Zabezpieczenia przed inflacja Rozdział V. Nowa koncepcja budowy III filara Rozdział.VI. Zabezpieczenia…

Ubezpieczenia.

Przez administrator

Wstęp…….5 Rozdział I. Istota ubezpieczenia ………8 1. Definicja ubezpieczenia 2. Rodzaje ubezpieczen 3. Pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego 3.1.Metody eliminacji ryzyka 3.2. Rodzaje ryzyka Rozdział II. Umowa ubezpieczeniowa…………17 1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia 2. Cechy umowy ubezpieczenia 3. Prawa i obowiazki stron umowy ubezpieczenia 4. Dokumentacja umowy…

Emerytury i renty w systemie swiadczen.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Podstawowe zalozenia reformy systemu ubezpieczen spolecznych………6 1. Przeslanki reformy………7 2. Glówne mechanizmy nowego systemu………17 3. Reforma systemu emerytalnego a bezrobocie………25 4. Skutki wzrostu wieku emerytalnego na rynku pracy………28 Rozdział II Swiadczenia w systemie repartycyjnym………30 1. Skladka na ubezpieczenie społeczne………32 2. Indywidualne konta………37…

Historia ubezpieczen na ziemiach polskich.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Paczatki ubezpieczen na Ziemiach Polskich………5 Rozdział 2. Rozwój ubezpieczen społecznych pod zaborami………7 3.1 Zabór Pruski………7 3.2 Zabór Austryjacki………12 3.3 Zabór Aosyjski………14 Rozdział 3. Rozwój ubezpieczen społecznych w dwudziestoleciu miedzywojennym………16 Rozdział 4. Ubezpieczenia społeczne podczas II Wojny Swiatowej i okupacji niemieckiej………20 Rozdział 5.…

Swiadczenia z tytułu wypadkowosci przy pracy.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Społeczne i ekonomiczne znaczenie wypadkowosci przy………6 1. Skala problemu 7 2. Pojęcie wypadku przy pracy………13 3. Rodzaje zdarzen uzasadniajacych nabycie uprawnien do swiadczen ubezpieczajacych………20 4. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje wypadków przy pracy 24 Rozdział II. Swiadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej…

Ubezpieczenia społeczne osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (pozarolnicza)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Pojęcie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………7 1.1. Pojęcie i charakter prawny ubezpieczen spolecznych………7 1.2. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnychv11 1.3. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza i relacje miedzy nimi………15 Rozdział…

Działalność funduszy emerytalnych na przykładzie PTE DOM

Przez administrator

Wstęp ……… .3 Rozdział I.Reforma systemu emerytalnego ………5 1.1.Systemy emerytalne do 1998 roku ……… .6 1.2 Zalozenia nowego systemu emerytalnego ………13 1.3 Filary nowego systemu ……… .20 1.3.1.Pierwszy filar ……… .20 1.3.2.Drugi filar ……… .25 1.3.3.Trzeci filar ……… .29 1.4 Powszechne Towarzystwa Emerytalne ……… 31…

Reforma systemu emerytalnego na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Nowy system emerytalny ………4 1. Istota systemu ubezpieczen spolecznych………4 2. Zagrozenia starego systemu emerytalnego………6 3. Charakterystyka reformy z 1999 roku………9 Roadzial II. Trzy filary nowego systemu emerytalnego………13 1. Zreformowany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych – I Filar………13 2. Emerytura z I filaru z –Funduszu…

Kasy Chorych w Polsce

Przez administrator

Wstęp………7 Rozdział I Systemy opieki zdrowotnej i uch znaczenie w procesię ochrony zdrowia………9 1. Modele i finansowanie opieki zdrowotnej……….9 1.1.Typy i charakterystyka systemów ochrony zdrowia……….10 1.2. Sposoby finansowania służby zdrowia……….13 2. Ubezpieczenia zdrowotne jako forma interwencji państwa w sprawy ochrony zdrowia……….14 2.1. System ubezpieczen zdrowotnych…

Ubezpieczenia komunikacyjne O.C. i A.C.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Potrzeba prowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolnego ubezpieczenia autocasco Rozdział II. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 1. Rys historyczny ubezpieczeń komunikacyjnych. 2. Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych. 3. Istota ubezpieczenia OC kierowców. 4. Spełnienie obowiązku ubezpieczenia. 5. Zakres…

Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych i zdrowotnych.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I.Zarys systemu ubezpieczen społecznych i zdrowotnych………5 1. Forma organizacyjno – prawna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych………5 1.1 Zagadnienia ogólne………5 1.2 Charakter prawny i organizacyjny ZUS………6 1.3 Podzial kompetencji………6 2. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych………7 3. System ubezpieczen spolecznych………11 4. System ubezpieczen zdrowotnych………18 Rozdział II. Obowiazki pracodawcy w…

Atrakcyjność ubezpieczen majatkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzglednieniem ubezpieczen komunikacyjnych

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczen 1.1. Historia ubezpieczen gospodarczych 1.2. Wybrane pojęcia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych 1 3. Klasyfikacja ubezpieczen Rozdział 2. Charakterystyka rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce 2.1. Źródła prawa ubezpieczeniowego 2.2. Instytucje prawne w polskim systemie ubezpieczen 2.3. Sytuacja ubezpieczen…

Reforma ochrony zdrowia w Polsce.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Rola państwa i finansów publicznych w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej………6 1.1 Zadania państwa w warunkach gospodarki rynkowej 1.2 Istota i zakres finansów publicznych 1.3 Rodzaje funkcji finansów publicznych i instrumenty ich realizacji Rozdział 2. Modelowe systemy ochrony zdrowia………18 2.1 Polityka ochrony zdrowia 2.2…

System opieki zdrowotnej w Polsce.

Przez administrator

System opieki zdrowotnej w Polsce to popularny w ostatnim czasie temat. Składa się na to wiele czynników: liczne reformy w systemie opieki zdrowotnej, niezadowolenie społeczne wywołane długim oczekiwaniem na wizyty u lekarzy specjalistów, a także pogarszająca się jakość świadczeń medycznych. To wszystko jest doskonałym materiałem,…

Specjalnosc ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczen Spolecznych.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w wybranych krajach UE……….4 1.1. Geneza rolniczych ubezpieczen spolecznych……….4 1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych systemów ubezpieczenia społecznego w Polsce………10 1.3. Wspólpraca miedzynarodowa KRUS……….15 1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych krajach UE………18 Rozdział II. Działalność…

Restrukturyzacja zarządzania systemem ubezpieczen spolecznych.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I System ubezpieczen spolecznych………4 1.1. Pojęcie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………5 1.2. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych na swiecie i w Polsce………9 1.3. Funkcje współczesnego ubezpieczenia społecznego………16 1.4. Dotychczasowy system ubezpieczen społecznych w Polsce………20 Rozdział II Model zrestrukturyzowanego systemu ubezpieczen społecznych w Polsce………24 2.1.…

Polski rynek ubezpieczen, a posrednictwo ubezpieczeniowe.

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział I Zagadnienia prawne i kontekst spoleczno-kulturowy posrednictwa ubezpieczeniowego 1. Istota i pojecie posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 6 2. Posrednictwo ubezpieczeniowe w rozwijajacym się polskim prawie ubezpieczeniowym ……….. 8 3. Regulacje prawne w zakresię posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 10 4. Formy posrednictwa ubezpieczeniowego ………..…

Funkcjonowanie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jako instytucji ubezpieczenia społecznego po reformie administracyjnej i reformie ubezpieczen spolecznych

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział I Charakterystyka jakosci i podstawowe pojęcia z jakosci……..8 1.1. Definicje jakosci……..9 1.2. Zarządzanie przez jakosc……..10 1. 2.1. TQM – definicje, zakres……..10 1.2.2. Narzedzia zapewnienia jakosci……..16 1.2.3. Metody zarządzania jakoscia……..20 1.3. Prekursorzy total qality management……..23 1.3.1. Deming i jego filozofia jakosci……..23 1.3.2. Trylogia jurana……..25…

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Powstanie i znaczenie ubezpieczen w gospodarce rynkowej………4 1.1. Zdarzenia losowe i ich wpływ na zycie czlowieka………4 1.2. Pojęcie i podzial ubezpieczen………7 1.2.1. Definicja pojęcia ubezpieczenia………7 1.2.2. Charakterystyka i podzial ubezpieczen……… 9 1.2.3. Ubezpieczenie społeczne jako 'urzadzenie socjalne’………12 1.3. Spoleczno-ekonomiczne znaczenie ubezpieczen………13 Rozdział…

Rynek ubezpieczen w Polsce i jego przeksztalcenia zwiazane z przystapieniem Polski do UE

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Rynek ubezpieczen w Polsce 1.1. Ogólna sytuacja na polskim rynku ubezpieczen ………5 1.2. Zmiany struktury portfela ubezpieczen………9 1.3. Zmiany koncentracji rynku ubezpieczen………11 1.4. Podsumowanie kształtowania się polskiego rynku ubezpieczen………15 Rozdział II. Dostosowania polskiego rynku ubezpieczen do wymagan Unii Europejskiej 2.1. Tworzenie unijnego…

Wprowadzenia nowego projektu emerytalno-rentowego w Polsce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. System ubezpieczen emerytalno – rentowych w Chile 1.1. System ubezpieczen społecznych w Chile przed reforma przeprowadzona w 1981 r……….6 1.1.1. Glówne zalozenia systemu emerytalno – rentowego………6 1.1.2. Podstawowe wady systemu chilijskiego przed reforma………7 1.2. Charakterystyka systemu opartego na indywidualnej kapitalizacji………14 1.2.1. Konstrukcja…

System emerytalno – rentowy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Ubezpieczenie społeczne w Polsce 1.1. Geneza i charakterystyka systemu ubezpieczenia społecznego………4 1.2. Organizacja ubezpieczenia społecznego………12 1.3. Źródła finansowania ubezpieczen społecznych w Polsce………16 Rozdział II. System emerytalno – rentowy ZUS 2.1. Podstawowe kategorie swiadczen emerytalno-rentowych i zasady przyznawania ………21 2.2. Swiadczenia dlugoterminowe………30 2.3.…

Reforma systemu emerytalnego w Polsce

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. 1.1. Ekonomiczno-Społeczne problemy emerytalne we wspólczesnej Polsce………5 1.2. Kryzys ubezpieczen społecznych w Polsce………9 Rozdział II. 2.1. Koncepcja trzech filarów – reforma ubezpieczen społecznych w Polsce ………14 2.2. Filar I – zreformowany system repartycyjny ……… 20 2.3. Filar II – Otwarte fundusze emerytalne…………