Kategoria: Ubezpieczenia Emerytury

Prace z dziedziny Ubezpieczenia Emerytury . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden. 4.3/5 (30)

Wstęp …………3 Rozdzial I. Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5 1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5 1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (‚praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5 1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6 1.1.3. Pierwsze zaklady ubezpieczen na zycie na swiecie (wiek XVIII). …………9 1.1.4. […]

Analiza programu firmy Amplico Life. 4.45/5 (20)

Wstęp Rodzial I. Wiadomosci o Biurze Regionalnym Rozdzial II. Historia Ubezpieczen Rozdzial III. Historia zalozycieli Amplico Life Rozdzial IV. Działalność Amplico Life w Polsce 4.1. Zabezpieczenia przed ryzykiem 4.2. Zabezpieczenia przed niewyplacalnoscia 4.3. Zabezpieczenia przed inflacja Rozdzial V. Nowa koncepcja budowy III filara Rozdzial.VI. Zabezpieczenia w firmie Amplico Life Rozdzial VII. Warunki stawiane przez firme […]

Ubezpieczenia. 4.26/5 (31)

Wstęp…….5 Rozdzial I. Istota ubezpieczenia ………8 1. Definicja ubezpieczenia 2. Rodzaje ubezpieczen 3. Pojecie ryzyka ubezpieczeniowego 3.1.Metody eliminacji ryzyka 3.2. Rodzaje ryzyka Rozdzial II. Umowa ubezpieczeniowa…………17 1. Ogólna charakterystyka umowy ubezpieczenia 2. Cechy umowy ubezpieczenia 3. Prawa i obowiazki stron umowy ubezpieczenia 4. Dokumentacja umowy ubezpieczenia 5. Rola ogólnych warunków ubezpieczenia Rozdzial III. Szkoda jako […]

Emerytury i renty w systemie swiadczen. 4.13/5 (23)

Wstęp………4 Rozdzial I Podstawowe zalozenia reformy systemu ubezpieczen spolecznych………6 1. Przeslanki reformy………7 2. Glówne mechanizmy nowego systemu………17 3. Reforma systemu emerytalnego a bezrobocie………25 4. Skutki wzrostu wieku emerytalnego na rynku pracy………28 Rozdzial II Swiadczenia w systemie repartycyjnym………30 1. Skladka na ubezpieczenie społeczne………32 2. Indywidualne konta………37 3. Wyliczanie kapitału poczatkowego………40 4. Renty w nowym systemie………47 Rozdzial […]

Historia ubezpieczen na ziemiach polskich. 4.33/5 (24)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Paczatki ubezpieczen na Ziemiach Polskich………5 Rozdzial 2. Rozwój ubezpieczen społecznych pod zaborami………7 3.1 Zabór Pruski………7 3.2 Zabór Austryjacki………12 3.3 Zabór Aosyjski………14 Rozdzial 3. Rozwój ubezpieczen społecznych w dwudziestoleciu miedzywojennym………16 Rozdzial 4. Ubezpieczenia społeczne podczas II Wojny Swiatowej i okupacji niemieckiej………20 Rozdzial 5. Ubezpieczenia społeczne w Polsce po II Wojnie Swiatowej………25 Rozdzial 6. […]

Swiadczenia z tytułu wypadkowosci przy pracy. 4.24/5 (25)

Wstęp………4 Rozdzial I. Społeczne i ekonomiczne znaczenie wypadkowosci przy………6 1. Skala problemu 7 2. Pojecie wypadku przy pracy………13 3. Rodzaje zdarzen uzasadniajacych nabycie uprawnien do swiadczen ubezpieczajacych………20 4. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje wypadków przy pracy 24 Rozdzial II. Swiadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej jako element swiadczen spolecznych………28 1. Ewolucja swiadczen z ubezpieczenia społecznego………29 […]

Rozwój ubezpieczen grupowych na zycie z funduszami inwestycyjnymi na przykładzie XYZ 4.4/5 (15)

Wstęp………5 Rozdzial I Wprowadzenie do zagadnienia ubezpieczen na zycie………8 1. Zarys historii ubezpieczen 8 Rozdzial II Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………17 2.1. Ogólne zasady ubezpieczen na zycie 17 2.2. Umowa ubezpieczenia na zycie 19 2.2.1 Zawarcie umowy ubezpieczenia 24 2.2.2 Ogólne warunki ubezpieczenia 28 Rozdzial III Ubezpieczenia grupowe………32 1. Przedmiot ubezpieczen grupowych 32 2. Typy grup […]

Ubezpieczenia społeczne osób prowadzacych dzialalnosc gospodarcza (pozarolnicza) 4.35/5 (20)

Wstęp……….5 Rozdzial I Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………7 1.1. Pojecie i charakter prawny ubezpieczen spolecznych………7 1.2. Osoby prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnychv11 1.3. Osoby wspólpracujace z osobami prowadzacymi pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza i relacje miedzy nimi………15 Rozdzial II Struktura i obowiazek ubezpieczenia osób prowadzacych pozarolnicza dzialalnoscgospodarcza i […]

Działalność funduszy emerytalnych na przykładzie PTE DOM 4.43/5 (14)

Wstęp ……… .3 Rozdzial I.Reforma systemu emerytalnego ………5 1.1.Systemy emerytalne do 1998 roku ……… .6 1.2 Zalozenia nowego systemu emerytalnego ………13 1.3 Filary nowego systemu ……… .20 1.3.1.Pierwszy filar ……… .20 1.3.2.Drugi filar ……… .25 1.3.3.Trzeci filar ……… .29 1.4 Powszechne Towarzystwa Emerytalne ……… 31 Rozdzial II.Charakterystyka Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego DOM" ……… .35 2.1 Powstanie […]

Reforma systemu emerytalnego na przykładzie Otwartego Funduszu Emerytalnego DOM 4.15/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial I. Nowy system emerytalny ………4 1. Istota systemu ubezpieczen spolecznych………4 2. Zagrozenia starego systemu emerytalnego………6 3. Charakterystyka reformy z 1999 roku………9 Roadzial II. Trzy filary nowego systemu emerytalnego………13 1. Zreformowany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych – I Filar………13 2. Emerytura z I filaru z –Funduszu Ubezpieczen Spolecznych………16 3. Istota działania II filara………23 4. Istota działania […]

Kasy Chorych w Polsce 4.44/5 (18)

Wstęp………7 Rozdzial I Systemy opieki zdrowotnej i uch znaczenie w procesię ochrony zdrowia………9 1. Modele i finansowanie opieki zdrowotnej……….9 1.1.Typy i charakterystyka systemów ochrony zdrowia……….10 1.2. Sposoby finansowania służby zdrowia……….13 2. Ubezpieczenia zdrowotne jako forma interwencji państwa w sprawy ochrony zdrowia……….14 2.1. System ubezpieczen zdrowotnych w Niemczech……….14 2.1.1. Znaczenie i zadania instytucji ubezpieczen zdrowotnych……….15 2.1.2. […]

Ubezpieczenia komunikacyjne O.C. i A.C. 4.28/5 (29)

Wstęp. Rozdział I. Potrzeba prowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dobrowolnego ubezpieczenia autocasco Rozdział II. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 1. Rys historyczny ubezpieczeń komunikacyjnych. 2. Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych. 3. Istota ubezpieczenia OC kierowców. 4. Spełnienie obowiązku ubezpieczenia. 5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej. 6. Zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie i czas trwania […]

Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych i zdrowotnych. 4.56/5 (18)

Wstęp………4 Rozdzial I.Zarys systemu ubezpieczen społecznych i zdrowotnych………5 1. Forma organizacyjno – prawna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych………5 1.1 Zagadnienia ogólne………5 1.2 Charakter prawny i organizacyjny ZUS………6 1.3 Podzial kompetencji………6 2. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych………7 3. System ubezpieczen spolecznych………11 4. System ubezpieczen zdrowotnych………18 Rozdzial II. Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych wobec pracownika………24 Rozdzial III.Obowiazki w zakresię ubezpieczen […]

Atrakcyjność ubezpieczen majatkowych na rynku polskim ze szczególnym uwzglednieniem ubezpieczen komunikacyjnych 4.61/5 (18)

Wstęp Rozdzial 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczen 1.1. Historia ubezpieczen gospodarczych 1.2. Wybrane pojecia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych 1 3. Klasyfikacja ubezpieczen Rozdzial 2. Charakterystyka rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce 2.1. Źródła prawa ubezpieczeniowego 2.2. Instytucje prawne w polskim systemie ubezpieczen 2.3. Sytuacja ubezpieczen majatkowych w Polsce 2.4. Zaklady ubezpieczen 2.5. Posrednictwo ubezpieczeniowe 2.6. […]

Reforma ochrony zdrowia w Polsce. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial 1. Rola państwa i finansów publicznych w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej………6 1.1 Zadania państwa w warunkach gospodarki rynkowej 1.2 Istota i zakres finansów publicznych 1.3 Rodzaje funkcji finansów publicznych i instrumenty ich realizacji Rozdzial 2. Modelowe systemy ochrony zdrowia………18 2.1 Polityka ochrony zdrowia 2.2 Typy finansowania systemów zdrowotnych 2.3 Funkcjonowanie poszczególnych systemów ochrony zdrowia […]

System opieki zdrowotnej w Polsce. 4.22/5 (46)

System opieki zdrowotnej w Polsce to popularny w ostatnim czasie temat. Składa się na to wiele czynników: liczne reformy w systemie opieki zdrowotnej, niezadowolenie społeczne wywołane długim oczekiwaniem na wizyty u lekarzy specjalistów, a także pogarszająca się jakość świadczeń medycznych. To wszystko jest doskonałym materiałem, aby powstała ciekawa praca magisterska. Kogo powinien zainteresować temat system […]

Specjalnosc ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczen Spolecznych. 4.16/5 (25)

Wstęp……….2 Rozdzial I. Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w wybranych krajach UE……….4 1.1. Geneza rolniczych ubezpieczen spolecznych……….4 1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych systemów ubezpieczenia społecznego w Polsce………10 1.3. Wspólpraca miedzynarodowa KRUS……….15 1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych krajach UE………18 Rozdzial II. Działalność KRUS……….24 2.1. Podstawy prawne działalności KRUS……….24 2.2. Organizacja i struktura […]

Restrukturyzacja zarządzania systemem ubezpieczen spolecznych. 4.2/5 (25)

Wstęp………2 Rozdzial I System ubezpieczen spolecznych………4 1.1. Pojecie i rodzaje ubezpieczen spolecznych………5 1.2. Geneza i rozwój ubezpieczen społecznych na swiecie i w Polsce………9 1.3. Funkcje współczesnego ubezpieczenia społecznego………16 1.4. Dotychczasowy system ubezpieczen społecznych w Polsce………20 Rozdzial II Model zrestrukturyzowanego systemu ubezpieczen społecznych w Polsce………24 2.1. Model systemu emerytalnego………25 2.2. Pierwszy filar – zreformowany ZUS………31 2.3. […]

Polski rynek ubezpieczen, a posrednictwo ubezpieczeniowe. 4.32/5 (28)

Wstęp ……….. 4 Rozdzial I Zagadnienia prawne i kontekst spoleczno-kulturowy posrednictwa ubezpieczeniowego 1. Istota i pojecie posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 6 2. Posrednictwo ubezpieczeniowe w rozwijajacym się polskim prawie ubezpieczeniowym ……….. 8 3. Regulacje prawne w zakresię posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 10 4. Formy posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 12 5. Organizacje międzynarodowe reprezentujace interesy posredników ubezpieczeniowych.14 Rozdzial II […]

Funkcjonowanie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jako instytucji ubezpieczenia społecznego po reformie administracyjnej i reformie ubezpieczen spolecznych 4.43/5 (23)

Wstęp……..4 Rozdzial I Charakterystyka jakosci i podstawowe pojecia z jakosci……..8 1.1. Definicje jakosci……..9 1.2. Zarządzanie przez jakosc……..10 1. 2.1. TQM – definicje, zakres……..10 1.2.2. Narzedzia zapewnienia jakosci……..16 1.2.3. Metody zarządzania jakoscia……..20 1.3. Prekursorzy total qality management……..23 1.3.1. Deming i jego filozofia jakosci……..23 1.3.2. Trylogia jurana……..25 1.3.3. Zasady Crosby’ego……..26 Rozdzial II Powstanie i rozwój ubezpieczen spolecznych……..8 […]

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce 4.28/5 (25)

Wstęp………3 Rozdzial I. Powstanie i znaczenie ubezpieczen w gospodarce rynkowej………4 1.1. Zdarzenia losowe i ich wpływ na zycie czlowieka………4 1.2. Pojecie i podzial ubezpieczen………7 1.2.1. Definicja pojecia ubezpieczenia………7 1.2.2. Charakterystyka i podzial ubezpieczen……… 9 1.2.3. Ubezpieczenie społeczne jako ‚urzadzenie socjalne’………12 1.3. Spoleczno-ekonomiczne znaczenie ubezpieczen………13 Rozdzial II. Ubezpieczenia zdrowotne w systemie ubezpieczen spolecznych………20 2.1. Ubezpieczenie społeczne […]

Rynek ubezpieczen w Polsce i jego przeksztalcenia zwiazane z przystapieniem Polski do UE 4.5/5 (16)

Wstęp………3 Rozdzial I. Rynek ubezpieczen w Polsce 1.1. Ogólna sytuacja na polskim rynku ubezpieczen ………5 1.2. Zmiany struktury portfela ubezpieczen………9 1.3. Zmiany koncentracji rynku ubezpieczen………11 1.4. Podsumowanie kształtowania się polskiego rynku ubezpieczen………15 Rozdzial II. Dostosowania polskiego rynku ubezpieczen do wymagan Unii Europejskiej 2.1. Tworzenie unijnego prawa ubezpieczeniowego………18 2.2. Proces integracji polskiego rynku ubezpieczeniowego z rynkiem […]

Wprowadzenia nowego projektu emerytalno-rentowego w Polsce 4.5/5 (20)

Wstęp………3 Rozdzial I. System ubezpieczen emerytalno – rentowych w Chile 1.1. System ubezpieczen społecznych w Chile przed reforma przeprowadzona w 1981 r……….6 1.1.1. Glówne zalozenia systemu emerytalno – rentowego………6 1.1.2. Podstawowe wady systemu chilijskiego przed reforma………7 1.2. Charakterystyka systemu opartego na indywidualnej kapitalizacji………14 1.2.1. Konstrukcja systemu………14 1.2.2. Stadium przejsciowe………15 1.2.3. System emerytalno – rentowy po […]

System emerytalno – rentowy 4.19/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial I. Ubezpieczenie społeczne w Polsce 1.1. Geneza i charakterystyka systemu ubezpieczenia społecznego………4 1.2. Organizacja ubezpieczenia społecznego………12 1.3. Źródła finansowania ubezpieczen społecznych w Polsce………16 Rozdzial II. System emerytalno – rentowy ZUS 2.1. Podstawowe kategorie swiadczen emerytalno-rentowych i zasady przyznawania ………21 2.2. Swiadczenia dlugoterminowe………30 2.3. Zasilki z ubezpieczenia społecznego……… 41 2.4. ZUS a budżet państwa […]

Reforma systemu emerytalnego w Polsce 4.25/5 (20)

Wstęp……….3 Rozdzial I. 1.1. Ekonomiczno-Społeczne problemy emerytalne we wspólczesnej Polsce………5 1.2. Kryzys ubezpieczen społecznych w Polsce………9 Rozdzial II. 2.1. Koncepcja trzech filarów – reforma ubezpieczen społecznych w Polsce ………14 2.2. Filar I – zreformowany system repartycyjny ……… 20 2.3. Filar II – Otwarte fundusze emerytalne……… 24 2.4. Filar III – Dobrowolne ubezpieczenia dobrowolne………29 Rozdzial III. […]

Otwarte fundusze emerytalne w systemie ubezpieczenia emerytalnego 4.14/5 (21)

Wstęp……….. 4 Rozdzial I. Charakterystyka ubezpieczen spolecznych. 1.1 Pojecie systemu ubezpieczen społecznych ……….. 6 1.2 Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego……….. 9 1.3 Przyczyny rozwoju ubezpieczen emerytalnych ……….. 11 1.4 Dzialanie systemu emerytalnego ………..14 1.4.1 Niemiecki system emerytalny ………..15 1.4.2 System emerytalny w Wielkiej Brytanii ……….. 21 1.4.3 System ubezpieczen emerytalnych w Stanach Zjednoczonych ……….. 26 […]

Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im F.Stefczyka w polskim systemie bankowym 4.47/5 (19)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Miejsce Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Polskim systemie bankowym 1.1. Dzieje spóldzielczosci kredytowej………7 1.2. Opis firmy, jej wizja i misja………20 1.3. Struktura organizacyjna Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F. Stefczyka w Gdyni………31 1.4. Podstawy prawne działalności Spóldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej im. F.Stefczyka w Gdyni w oparciu o prawo spóldzielcze ………37 Rozdzial 2. Analiza […]

Rola agenta ubezpieczeniowego na polskim rynku ubezpieczen 4.33/5 (21)

Wstęp Rozdzial I Miejsce posrednictwa w systemie ubezpieczen 1. Polski rynek ubezpieczeniowy 2. Sprzedaz agencyjna poprzez agentów ubezpieczeniowych na tle pozostalych kanalów dystrybucji w latach 1998-2002 3. Definicja agenta ubezpieczeniowego w świetle ustawy 4. Regulacja prawna posrednictwa ubezpieczeniowego 5. Agent w UE Rozdzial II Charakterystyka zawodu agenta ubezpieczeniowego 1. Umowa agencyjna 2. Agent a multiagent […]

Ochrona praw ubezpieczonych w Polsce 4.24/5 (21)

Wstęp Rozdzial 1. Ochrona ubezpieczeniowa 1.1. Zasada realnosci ubezpieczeniowej 1.2. Zasada pelnosci ubezpieczeniowej 1.3. Działalność prewencyjna Rozdzial 2. Struktura instytucjonalna rynku ubezpieczen w Polsce 2.1. Strona popytowa 2.2. Strona potazowa 2.3. Nadzór Rozdzial 3. Rzecznik Ubezpieczonych 3.1. Akty prawne regulujace dzialalnosc Rzecznika Ubezpieczonych 3.2. Geneza powstania instytucji Rzecznika Ubezpieczonych 3.3. Zadania Rzecznika Ubezpieczonych 3.4. Sad […]

Swiadczenia zwiazane z praca. 4.27/5 (26)

Wstęp………5 Rozdzial I. Wynagrodzenie za prace 1. Pojecie wynagrodzenia i jego charakterystyka………6 2. Zlozonosc przedmiotu wynagrodzenia za prace………8 3. Ustalenie i zmiana warunków wynagrodzenia za prac………14 Rozdzial II. Skladki wynagrodzenia 1. Wynagrodzenia zasadnicze (podstawowe)………18 2. Skladniki dodatkowe ………20 Rozdzial III. Prawna ochrona wynagrodzenia za prace ………23 Rozdzial IV. Inne swiadczenia majatkowe zwiazane z praca ………30 […]

Porównanie ubezpieczen nastepstw nieszczesliwych wypadków i kosztów leczenia na przykładzie wybranych zakladów ubezpieczen. 4.25/5 (20)

Wstęp ………3 Rozdzial I. Istota umów ubezpieczenia NNW i KL 1.1. Umowa ubezpieczenia podstawy prawne ………6 1.2. NNW jako rodzaj ubezpieczenia osobowego ……… 9 1.3. Przedmiot ubezpieczenia kosztów leczenia oraz NNW ……… 14 1.4. Ubezpieczenia oferowane wraz z ubezpieczeniami osobowymi ………17 Rozdzial II. Wybrane oferty ubezpieczeniowe 2.1. Oferta ubezpieczeniowa PZU – Wojazer ………20 2.1.1. Opcje […]

Swiadczenia i ich rodzaje. 4.42/5 (24)

Wstęp……….2 Rozdzial I. Swiadczenie jako przedmiot zobowiazania 1.1. Źródła powstania zobowiazan ………. 4 1.2. Tresc swiadczenia i jego oznaczenie………. 9 1.3. Mozliwosc spelnienia swiadczenia………. 12 Rozdzial II. Rodzaje swiadczen 2.1. Swiadczenia jednorazowe, okresowe i ciagle ………. 16 2.2. Swiadczenia podzielne i niepodzielne ………. 19 2.3. Swiadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo ………. 21 2.4. Szczególny rodzaj […]

Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla pracowniczych programów emerytalnych. 4.26/5 (19)

Wstęp 6 Rozdzial I. Charakterystyka pracowniczych programów emerytalnych 1.1. Tworzenie pracowniczych programów emerytalnych………. 8 1.1.1. Formy pracowniczych programów emerytalnych……… 10 1.1.2. Uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym……… 13 1.2. Zasady działania pracowniczych programów emerytalnych 15 1.2.1. Zalozenia konstrukcyjne pracowniczych programów emerytalnych……… 15 1.2.2. Ograniczenia działalności lokacyjnej……… 17 1.3. Skladka emerytalna ………18 1.3.1. Rodzaje i rola skladki……… […]

Analiza polskiego rynku ubezpieczen gospodarczych. 4.1/5 (20)

Wstęp………..4 Rozdzial I.Geneza i rozwój ubezpieczen gospodarczych………..5 1.1. Rozwój ubezpieczen na Swiecie 1.2. Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce 1.2.1. Ubezpieczenia w okresie rozbiorów 1.2.2. Ubezpieczenia w okresie miedzywojennym 1.2.3. Rozwój ubezpieczen gospodarczych w okresie powojennym 1.3. Pojecie i funkcje ubezpieczen 1.3.1. Zasady ubezpieczeniowe 1.3.2. Ogólne zasady ustalania skladek ubezpieczeniowych Rozdzial II. Regulacje prawne działalności ubezpieczeniowej………..22 2.1. […]

Powszechne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce. 4.32/5 (19)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Przyczyny i rozwój powszechnych ubezpieczen zdrowotnych 1.1. Cechy generalne powszechnosci powszechnych ubezpieczen zdrowotnych ……….6 1.2. Modele ochrony zdrowia ……….10 1.2.1. Model Bismarckowski………. 10 1.2.2. Model Siemaszki ……….11 1.2.3. Model Beveridge’a ……….12 1.2.4. Model rezydualny ……….13 1.3. Rozwój powszechnych ubezpieczen zdrowotnych na swiecie w wybranych państwach ……….14 Rozdzial II. Organizacja i funkcjonowanie powszechnych […]

Rynek ubezpieczen w Polsce. 4.3/5 (23)

Wstęp 3 Rozdzial I. Stan rynku ubezpieczeniowego w Polsce przed transformacja 1.1. Istota systemu ubezpieczen w Polsce ……….5 1.2. Ewolucyjne zmiany w organizacji i funkcjonowaniu rynku ubezpieczen w Polsce ………. 13 Rozdzial II. Formy i kierunki transformacji polskiego rynku ubezpieczen 2.1. Rynek ubezpieczeniowy w ujęciu podazowym i popytowym ………. 19 2.2. Nadzór ubezpieczeniowy, instytucje uslugowe […]

Ubezpieczenia grupowe na zycie. 4.14/5 (22)

Wstęp ………..6 Rozdzial I. Podstawowe pojecia dotyczace ubezpieczen I.1. Ubezpieczenie, jego istota i definicja……….. 8 I.2. Funkcje ubezpieczen………..13 I.3. Czynniki wpływajace na rozwój ubezpieczen………..17 I.4. Historyczne formy ubezpieczen zyciowych………..19 Rozdzial II. Rola i miejsce ubezpieczen na zycie w gospodarce rynkowej II.1. Charakter prawny umowy ubezpieczenia na zycie………..25 II.2. Społeczne znaczenie ubezpieczen na zycie………..36 II.3. Rodzaje […]

Zasilki z ubezpieczen spolecznych. 4.29/5 (24)

Wstęp Rozdzial I. Swiadczenia pieniężne z ubezpieczen społecznych w razie choroby 1.1 Zasilek chorobowy 1.1.1 Wynagrodzenie za okres choroby 1.1.2 Nabycie prawa do zasilku chorobowego 1.1.3 Zasilek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia 1.1.4 Wysokosc zasilku chorobowego 1.1.5 Brak prawa do zasilku chorobowego 1.2 Podstawa wymiaru zasilku przyslugujacego pracownikowi 1.3 Dokumenty do uzyskania zasilku chorobowego Rozdzial II. […]

System zabezpieczenia społecznego w Polsce. Stan przed i po reformie z 1999 roku. 4.32/5 (19)

Wstęp…….3 Rozdzial I. Rola i znaczenie zabezpieczen spolecznych 1.1. Pojecie zabezpieczen spolecznych…….5 1.2. Funkcjonowanie zabezpieczen społecznych w Polsce w XX wieku…….10 1.3. System emerytalnego do roku 1999…….17 Rozdzial II. Zasady reformy emerytalnej 2.1. Schemat reformy emerytalnej wprowadzonej w 1999 roku…….23 2.2. Trójfilarowy system emerytalny…….27 2.2.1. I filar: Fundusz ubezpieczen społecznych (ZUS)…….29 2.2.2. II filar: Otwarte […]

Analiza rynku ubezpieczen kredytów hipotecznych w Polsce. 4.3/5 (20)

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Cechy kredytu hipotecznego oraz procedura jego udzielania……….6 1.1 Pojecie i istota kredytu hipotecznego 1.2 Rodzaje kredytu hipotecznego 1.3 Sposoby zabezpieczenia kredytu hipotecznego 1.4 Procedury udzielania kredytu Rozdzial 2. Pojecie i klasyfikacja ubezpieczen kredytu hipotecznego……….26 2.1 Definicja ubezpieczenia kredytu hipotecznego 2.2 Rodzaje ubezpieczen kredytu hipotecznego 2.2.1 Ubezpieczenie pomostowe do momentu ustanowienia hipoteki 2.2.2 […]

Obieg dokumentacji szkodowej przy uproszczonych procedurach likwidacji szkód komunikacyjnych w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. 4.08/5 (24)

Wstęp………. 4 Rozdzial I Ogólna charakterystyka ubezpieczen 1.1. Poczatki i rozwój ubezpieczen………. 6 1.2. Klasyfikacja Ubezpieczen………. 13 1.3. Sposoby zawierania ubezpieczenia 17 1.3.1 Zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC) ………. 17 1.3.2 Zawarcie umowy Auto Casco (AC)………. 18 Rozdzial II Merytoryczne rozwineczie tamtatu 2.1. Proces likwidacji szkody………. 20 2.2. Terminy wyplaty odszkodowan dla ubezpieczenia OC i […]

Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności prawnej lekarza w polskim systemie ubezpieczen gospodarczych. 4.37/5 (27)

Wstęp Rozdzial 1. Odpowiedzalnosc prawna w polskim systemie prawa 1.1. Definicja i rodzaje odpowiedzialnosci prawnej. 1.2. Podstawowe przesłanki odpowiedzialnosci karnej. 1.3. Źródła i przesłanki odpowiedzialnosci cywilnej. Rozdzial 2. Odpowiedzalnosc prawna lekarza 2.1. Przeslanki odpowiedzialnosci karnej lekarza. 2.2. Pojecie i rodzaje bledu medycznego. 2.3. Odpowiedzialnosc cywilna lekarza za czyny wlasne. Rozdzial 3. Ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzalnosci prawnej […]

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym na przykładzie banku. 4.32/5 (19)

Wstęp Rozdzial 1 Powstanie i rozwój rynku ubezpieczen w Polsce 1.1 Rozwój ubezpieczen 1.2 Terazniejszosc ubezpieczen 1.3 Rynek Ubezpieczeniowy Unii Europejskiej 1.4 Koncepcja, rozwój rynku ubezpieczen w Polsce Rozdzial 2 Istota ryzyka i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej 2.1 Diagnostyka ryzyka ubezpieczeniowego – podstawowe pojecia i terminologia 2.1.1 Ryzyko i jego korelaty semantyczne 2.1.2 Źródła […]

Identyfikacja ryzyka OC zarządzania w sektorze ochrony zdrowia. 4.34/5 (29)

Rozdzial I. Podstawy prawne odpowiedzialnosci cywilnej zakladu leczniczego i lekarza 1.Rodzaje odpowiedzialnosci a) Odpowiedzialnosc publicznego zakladu leczniczego b) Odpowiedzialnosc niepublicznego zakladu leczniczego c) Odpowiedzialnosc pracownicza lekarza zatrudnionego w zakładzie leczniczym d) Odpowiedzialnosc lekarza wykonujacego prywatna praktyke e) Odpowiedzialnosc lekarza w spóldzielni lekarskiej f) Odpowiedzialnosc lekarza w spółce cywilnej lub w spółce z ograniczoną odpowiedzialnoscia g) […]

Swiadczenia socjalne. 4.25/5 (28)

Wstęp………2 Rozdzial I Pojecie ogólne swiadczen socjalnych 1.1 Komu przysluguja swiadczenia………8 1.2 Rodzaje zasilków pienieznych………10 1.3 Dodatek mieszkaniowy………12 Rozdzial II Swiadczenia rodzinne 2.1 Zasilek rodzinny………17 2.2 Dodatek z tytułu urodzenia dziecka………20 2.3 Innego rodzaju dodatki………25 2.4 Swiadczenia opiekuncze………33 2.5 Pomoc dla uczniów………37 Rozdzial II Alimenty 3.1 Podstawowe wiadomosci o alimentach………42 3.2 Przyklady pozwów i wniosków […]

Ocena zmiany struktury rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce w latach 2000-2009 na przykładzie działalności XYZ S.A. 4.08/5 (26)

Wstęp ………..7 Rozdzial 1.Przeglad pismiennictwa 1.1.Historia ubezpieczen gospodarczych……….. 9 1.2.Klasyfikacja ubezpieczen ………..12 1.3.Wybrane pojecia stosowane w ubezpieczeniach majatkowych ………..17 1.4.Rynek ubezpieczen w Polsce ………..23 Rozdzial 2.Zalozenia metodyczne badan 2.1.Cel badan ……. ….31 2.2.Przedmiot badan ………..32 2.3.Metody, techniki, narzedzia badawcze ………..33 Rozdzial 3.Wyniki badan wlasnych 3.1.XYZ S.A. jako podmiot na rynku ubezpieczen majatkowych w Polsce ………..36 […]

Kierunki zmian w dziedzinie ubezpieczen spolecznych. 4.28/5 (25)

Wstęp ………6 Rozdzial I. Ubezpieczenie społeczne w Polsce 1. Pojecie ubezpieczenia społecznego ………8 2. Rodzaje ubezpieczen ………11 Rozdzial II. Transformacja ubezpieczen zdrowotnych 1. Stan przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r………. 17 2. Zakres swiadczen osób uprawnionych………. 20 3. Zasady udzielania swiadczen. ………22 4. Dostep osób niepełnosprawnych do swiadczen z opieki […]

Likwidacja szkód ubezpieczeniowych. 4.33/5 (24)

Wstęp……….2 Rozdzial 1 Pojecie i podzial szkód. 1.1. Pojecie szkody……….3 1.2. Podzial szkód……….6 Rozdzial 2 Klasyfikacja oraz charakterystyka ubezpieczen komunikacyjnych. 2.1. Istota i pojecie ubezpieczen komunikacyjnych……….10 2.2. Klasyfikacja ubezpieczen komunikacyjnych……….20 2.3. Zasada pelnego odszkodowania……….38 Rozdzial 3 Proces likwidacji szkód. 3.1. Podstawowe zasady likwidacji szkód komunikacyjnych……….45 3.2. Odpowiedzialnosc ubezpieczyciela……….54 3.3. Analiza porównawcza ubezpieczenia komunikacyjnego OC i […]

Broker jako posrednik ubezpieczeniowy. 4.16/5 (19)

Wstęp………..4 Rozdzial I. Podmioty rynku ubezpieczeniowego w Polsce 1.1. Definicja i struktura rynku ubezpieczeniowego………..6 1.2. Podmioty podazy i popytu………..11 1.3. Determinanty rozwoju rynku ubezpieczeniowego………..14 1.4. System regulacji rynku………..15 Rozdzial II. Posrednictwo ubezpieczeniowe w Polsce i Unii Europejskiej 2.1. Historia i podstawy prawne posrednictwa ubezpieczeniowego………..17 2.2. Pojecie i zakres posrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce………..23 2.3. Posrednictwo ubezpieczeniowe […]

Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej. 4.37/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Organizacja non-profit jako specificzny typ organizacji(rozdzial teoretyczno-empiryczny) 1.1. Pojecie oraz specyfika funkcjonowania organizacji non-profit ………5 1.2. Zaklad opieki zdrowotnej jako jedna z organizacji non-profit………9 1.3. Organizacje non-profit w Polsce………14 Rozdzial 2. Analiza strategiczna (rozdzial empiryczny) 2.1. Istota i zakres analizy strategicznej………17 2.2. Strategia a procesy zarządzania zakladami opieki zdrowotnej………21 2.3. Wybrane metody […]