Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych i zdrowotnych. 4.56/5 (18)

26 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp………4

Rozdział I.
Zarys systemu ubezpieczen społecznych i zdrowotnych………5

1. Forma organizacyjno – prawna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych………5
1.1 Zagadnienia ogólne………5
1.2 Charakter prawny i organizacyjny ZUS………6
1.3 Podzial kompetencji………6
2. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych………7
3. System ubezpieczen spolecznych………11
4. System ubezpieczen zdrowotnych………18


Rozdział II.
Obowiazki pracodawcy w zakresię ubezpieczen społecznych wobec pracownika………24

Rozdział III.
Obowiazki w zakresię ubezpieczen spolecznych………29

1. Obowiazki i zadania pracodawcy w systemie ubezpieczen społecznych i
zdrowotnych………29
2. Obowiazki pracodawcy wynikajace z kontroli Zakladu Ubezpieczen Spolecznych………35


Rozdział IV.
Kontrola wykonywania zadan z zakresu ubezpieczen społecznych i zdrowotnych………..37

1. Kontrola prawidlowosci wykonywania zadan z zakresu ubezpieczen spolecznych

2. Kontrola realizacji zadan ubezpieczenia zdrowotnego i postepowanie w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia
zdrowotnego………40


Rozdział V.
Odpowiedzialnosc za wykroczenia przeciwko ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym……..42

1. Odpowiedzialnosc za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych………42
2. Odpowiedzialnosc za naruszenie postanowien ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym………45


Zakończenie………46
Bibliografia………47

Oceń