Kategoria: Faktoring Outsourcing

Prace z dziedziny Faktoring Outsourcing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Miejsce i rola faktoringu w działalności kredytowej banku. 4.78/5 (9)

Wstęp………4 Rozdzial I.Faktoring jako usluga finansowa 1. Geneza faktoringu na swiecie i w Polsce………5 1.1. USA i Europa Zachodnia ………5 1.2. Polska ………7 1.3. Polskie banki ………7 2. Pojecie faktoringu a cesja wierzytelnosci ……… 8 3. Podstawowe rodzaje faktoringu i rodzaje faktoringu wykorzystywane przez polskie banki ………10 4. Podmioty umowy faktoringu ………16 5. Faktoring jako […]

Korzysci i zagrozenia zwiazane z wprowadzeniem outsourcingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ. 4.11/5 (18)

Wstęp………3 Rozdzial I. Outsourcing – metoda zarządzania przedsiebiorstwem 1.1 Definicja i historia powstania outsourcingu………6 1.2 Rodzaje outsourcingu………8 1.3 Przeslanki zastosowania i warunki racjonalnosci outsourcingu………14 Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego stojacego przed obliczem restrukturyzacji 2.1 Opis działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego………18 2.2 Dotychczasowe wyniki finansowe przedsiębiorstwa………30 2.3 Powody restrukturyzacji………34 2.4 Cele restrukturyzacji………35 Rozdzial III. Wybór metody restrukturyzacji 3.1 […]

Leasing finansowy i operacyjny w ujęciu bilansowym na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Istota leasingu oraz prawne uwarunkowania leasingu w Polsce 1.1. Pojecie leasingu i jego klasyfikacja ………. 6 1.2. Geneza i rozwój leasingu w Polsce ………. 12 1.3. Podstawy prawne leasingu w Polsce ………. 14 1.4. Zalety i wady leasingu………. 17 Rozdzial II. Leasing w prawie cywilnym 2.1. Definicja kodeksowa umowy leasingu oraz […]

Zastosowanie outsourcingu w eksporcie. 3/5 (4)

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka outsourcingu 1.1. Istota i cele outsourcingu 1.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu 1.3. Outsourcing w Polsce Rozdzial II. Outsourcing jako koncepcja zadzadzania 2.1. Powody dla których warto przyjac outsourcing 2.2. Rodzaje outsourcingu 2.3. Zastosowanie w praktyce Rozdzial III. Tendencje outsourcingu w branzy eksportowej 3.1. Charakterystyka zagadnienia 3.2. Analiza usług outsourcingowych w […]

Bilansowo-podatkowe aspekty faktoringu na przykładzie firmy X. 4.28/5 (29)

Wstęp………… 4 Rozdzial I Faktoring w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 1.1 Pojecie i historia faktoringu………… 6 1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu …………6 1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje …………10 1.2 Przedmiot, podmioty faktoringu …………13 1.2.1 Przedmiot faktoringu …………13 1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu…………17 1.3 Funkcje i rodzaje faktoringu………… 21 1.3.1 Funkcje faktoringu …………21 1.3.2 Rodzaje faktoringu […]

Faktoring jako źródło finansowania dzialalosci przedsiębiorstwa. 4.24/5 (25)

Wstęp 3 Rozdzial I Istota usług faktoringowych 1.1 Historia i pojecie faktoringu………5 1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu ………5 1.1.2 Pojecie faktoringu i jego koncepcje ………9 1.2 Przedmiot, podmioty i regulacja faktoringu……… 12 1.2.1 Przedmiot faktoringu ………12 1.2.2 Podmioty wystepujace w faktoringu……… 16 1.2.3 Prawna regulacja faktoringu ………20 1.3 Funkcje i formy faktoringu ………22 1.3.1 Funkcje […]

Zewnetrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa – faktoring. 4.21/5 (19)

Wstęp Rozdzial I.Źródła finansowania przedsiębiorstwa 1.1.Istota finansów przedsiębiorstwa 1.2.Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstwa 1.2.1. Znaczenie struktury organizacyjno- prawnej przedsiębiorstwa 1.2.2. Przedsiębiorstwa wlasnosci indywidualnej i spółki cywilne 1.2.3. Spólki handlowe kapitalowe 1.3.Sposoby pozyskiwania kapitału z zewnatrz Rozdzial II.Faktoring 2.1.Geneza i rozwój faktoringu 2.2.Charakter prawny transakcji faktoringu 2.3.Rodzaje faktoringu w praktyce gospodarczej 2.3.1. Klasyfikacja faktoringu z perspektywy […]

Faktoring jako narzędzie kształtowania plynnosci finansowej przedsiębiorstwa. 4.15/5 (27)

Wstęp………2 Rozdzial I. Usluga faktoringu. 1. Pojecie faktoringu………5 2. Rozwój usługi faktoringu – zarys historyczny………7 3. Formy i rodzaje faktoringu………8 3.1. Podzial faktoringu z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka………8 3.2. Podzial faktoringu z punktu widzenia momentu otrzymania zaliczki przez faktoranta………10 3.3. Podzial faktoringu z punktu widzenia sposobu powiadamiania o cesji………11 3.4. Podzial faktoringu z terytorialnego/geograficznego punktu […]

Outsourcing marketingowy na przykładzie firmy branzy FMCG. 4.38/5 (21)

Wstęp Rozdzial 1. Outsourcing w świetle literatury 1.1.Istota i zadania outsourcingu 1.2.Rodzaje i koncepcie outsourcingu 1.3.Proces ogólny outsourcingu Rozdzial 2. Outsourcing w marketingu 2.1.Strategia marketingowa a ogólna strategia przedsiębiorstwa 2.2.Marketing – mix 2.3.Rodzaje strategii marketingowych 2.4.Proces formulowania strategii marketingu 2.5.Istota outsourcingu marketingowego Rozdzial 3. Charakterystyka firmy branzy fmcg 3.1.Charakterystyka branzy fmcg 3.2.Charakterystyka firmy fmcg 3.2.1. […]

Miedzynarodowy outsourcing usług jako mechanizm globalizacji ksztaltujacy nowa gospodarcza mape swiata. 4.29/5 (24)

Wstęp………3 Rozdzial I Charakterystyka outsourcingu usług 1.1 Outsourcing uslug, siatka pojec……… 5 1.2 Geneza i rozwój outsourcingu usług ………13 1.3 Rodzaje i obszary zastosowania outsourcingu uslug………17 Rozdzial II Znaczenie outsourcingu usług 2.1 Motywy podejmowania dzialan outsourcingowych………23 2.2 Czynniki rozwoju outsourcingu typu offshore………31 2.3 Bariery rozwoju outsourcingu………36 Rozdzial III Outsourcing usług w gospodarce swiatowej 3.1 Indie. […]

Analiza porównawcza faktoringu i forfaitingu. 4.35/5 (23)

Wstęp………2 Rozdzial I Zarządzanie wierzytelnosciami w przedsiębiorstwie 1.1. Istota wierzytelnosci………4 1.2. Odzyskiwanie wierzytelnosci………5 1.3. Potrzeba zarządzania naleznosciami i plynnoscia finansowa………9 1.4. Polityka kredytowa przedsiębiorstwa………11 Rozdzial II Faktoring w krótkoterminowym finansowaniu przedsiebiorstw. 2.1. Ewolucja faktoringu i jego istota w warunkach współczesnego rynku finansowego………19 2.2. Pojecie faktoringu i postawy prawne transakcji faktoringowych………20 2.3. Charakter i podmioty uczestniczace […]

Outsourcing jako metoda optymalizacji kosztów zatrudnienia na przykładzie firmy XYZ. 4.39/5 (23)

Streszczenie……… 5 Wstęp……… 7 Rozdzial 1. Outsourcing jako sposób obnizki kosztów. 1.1. Pojecie i cel outsourcingu……… 9 1.2. Outsourcing funkcji HR……… 11 1.3. Outsourcing jako metody obnizki kosztów……… 13 Rozdzial 2. Outsourcing funkcji HR jako element nowoczesniej polityki personalnej. 2.1. Ewolucja polityki personalnej……… 17 2.2. Praca tymczasowa w Polsce ……… 23 2.2.1. Forma prawna pracy […]

Rozwój sektora outsourcingu w Krakowie i jego wpływ na miasto. 4.26/5 (23)

Wstęp. Rozdzial 1. Koncepcja outsourcingu w nauce o zarzadzaniu. 1.1. Istota outsourcingu. 1.2. Pojecia zwiazane z outsourcingiem. 1.3. Zarys historyczny 1.4. Powody powstania 1.5. Rodzaje outsourcingu. 1.6. Zalety i wady wydzielania procesów. 1.7. Model wprowadzania outsourcingu. 1.8. Zakorzenienie centrów uslug. Rozdzial 2. Outsourcing w Europie Srodkowo-Wschodniej oraz Polsce. 2.1. Uslugi biznesowe w Europie Srodkowo-Wschodniej. 2.2. […]

Wykorzystanie rozwiazan outsourcingowych w działalności eksportowej firm sektora MSP na przykładzie firmy XYZ. 4.5/5 (18)

Wstęp…………3 Rozdzial 1. Charakterystyka sektora MSP w Polsce. 1.1. Definicja sektora MSP i jego cechy …………6 1.2. Struktura sektora MSP …………11 1.3. Działalność eksportowa firm sektora MSP. …………15 Rozdzial 2 Outsourcing jako koncepcja zarządzania 2.1. Charakterystyka outsourcingu …………22 2.2. Powody dlaczego warto przyjac outsourcing …………24 2.3. Zastosowanie w praktyce …………29 Rozdzial 3 Wykorzystanie outsourcingu w […]

Analiza wykorzystania outsourcingu przez przedsiębiorstwa z regionu lubelskiego 4.67/5 (12)

Wstęp …………4 Rozdzial I. Outsourcing jako nowoczesna koncepcja zarządzania 1.1. Pojecie i istota outsourcingu………… 6 1.2 Koncepcja i rodzaje outsourcingu …………14 1.3 Zalety oraz wady stosowania metod outsourcingu. Czynniki powodzenia oraz niepowodzenie wdrozenia outsourcingu………… 24 1.4 Prawne aspekty outsourcingu …………35 1.5 Stan outsourcingu w Polsce i na swiecie………… 40 Rozdzial II. Metodyka badawcza 2.1 Cel […]

Faktoring, jako źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. 4.3/5 (27)

Wstęp Rozdzial I Rozwój przedsiębiorstwa we wspólczesnej gospodarce 1.1 Istota oraz struktura kapitału finansujacego dzialalnosc podmiotów gospodarczych 1.1.1. Glówne źródła pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie 1.1.2.Kapital wlasny 1.1.3. Kapital obcy 1.2 Charakterystyka dominujacych form finansowania zewnetrznego w przedsiębiorstwach 1.2.1. Finansowanie dlugoterminowe 1.2.2. Finansowanie krótkoterminowe Rozdzial II Istota usług faktoringowych 2. Historia faktoringu 2.1.1.Pojecie faktoringu i jego […]

Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa 4.29/5 (21)

Wstęp……….5 Rozdzial I. Istota faktoringu 1.1. Geneza faktoringu……….7 1.2. Pojecie faktoringu……….8 1.3. Przedmiot faktoringu……….9 1.4. Podmioty transakcji faktoringowej……….11 1.5. Regulacje prawne……….11 1.6. ROdzaje i formy faktoringu……….13 Rozdzial II. Rynek faktoringowy 2.1. Faktoring na Swiecie……….18 2.2. Faktoring w Polsce……….22 2.3. Zagrozenia i bariery rozwoju faktoringu w Polsce.30 2.4. Przeslanki rozwoju faktoringu w Polsce……….33 Rozdzial III. Analiza […]

Ewolucja w systemie outsourcingu na przykładzie kooperacji duzych firm logistycznych 4.53/5 (15)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Wybrane zagadnienia outsourcingu 1.1. Istota i fazy rozwoju outsourcingu……… 5 1.2. Bariery rozwojowe outsourcingu……… 9 1.3. Zalety i wady outsourcingu……… 11 Rozdzial 2. Outsourcing dzialu transportu w firmie TESCO 2.1. Dzial transportu firmy Logistycznej ………21 2.1.1. Spedycja ………23 2.1.2. Biuro obslugi sklepów firmy Logistycznej……… 25 2.2. Poprzedni model zarządzania transportem w firmie […]

Analiza zastosowania faktoringu 4.38/5 (21)

Wstęp Rozdzial I. Istota i funkcje faktoringu w gospodarce 1.1 Definicja i funkcje faktoringu 1.2 Rys historyczny faktoringu 1.3 Formy faktoringu 1.4 Aspekty prawne faktoringu Rozdzial II. Zastosowanie i rozwój faktoringu w życiu gospodarczym 2.1 Rozwój faktoringu w Polsce 2.2 Rozwój faktoringu w Niemczech i w innych krajach 2.3 Dostepnosc faktoringu dla przedsiebiorstw Rozdzial III. […]

Problematyka finansowania nowo powstajacych spółek kapitalowych o niewielkiej kapitalizacji przez kapital podwyzszonego ryzyka 4.45/5 (22)

Wstęp……….. 5 Rozdzial I. Podstawy gospodarki finansowej spółki 1.1. Wybrane zagadnienia spółek kapitalowych……….. 6 1.2. Pojecie i formy finansowania……….. 11 1.3. Klasyfikacja zródel finansowania ………..12 Rozdzial II. Wybrane formy finansowania spółek 2.1. Kredyt bankowy ………..22 2.2. Leasing ………..28 2.3. Factoring ………..34 2.4. Anioly biznesu ………..39 2.5. Franczyza……….. 42 Rozdzial III. Ogólna charakterystyka kapitału podwyzszonego ryzyka […]

Outsourcing jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. 4.53/5 (19)

Streszczenie…………5 Wstęp………… 7 Rozdzial 1. Teoretyczne aspekty outsourcingu 1.1. Geneza i pojecie outsourcingu………… 8 1.2. Rodzaje outsourcingu………… 12 1.3. Ekonomiczny aspekt outsourcingu………… 17 Rozdzial 2. Praktyczne zastosowanie outsourcingu 2.1. Obszary stosowania outsourcingu …………21 2.2. Cele i motywy stosowania outsourcingu …………26 2.3. Korzysci i zagrozenia wynikajace ze stosowania outsourcingu………… 31 Rozdzial 3. Zalozenia metodyczne badan wlasnych […]

Outsourcing jako narzędzie wpływajace na optymalizacje procesów zarządzania. 4.3/5 (27)

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Koncepcja outsourcingu, jako narzedzia zarządzania 1.1. Definicja outsourcingu………. 5 1.2. Pojecia zwiazane z outsourcingiem……….. 7 1.3. Zarys historii outsourcingu………. 9 1.4. Zagrozenia, obawy i utrudnienia zwiazane z outsourcingiem………. 14 Rozdzial 2. Cele, rodzaje i narzedzia outsourcingu 2.1. Miejsce outsourcingu w nowych koncepcjach zarządzania………. 20 2.2. Cele stosowania outsourcingu ……….22 2.3. Trzy rodzaje […]

Factoring jako krótkoterminowa forma finansowania działalności przedsiębiorstwa XYZ S.A. 4.44/5 (25)

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka factoringu 1.1.Geneza i pojecie factoringu 1.2.Podmioty i przedmiot factoringu 1.3.Funkcje factoringu 1.4.Umowa factoringowa 1.5.Strony umowy factoringu 1.6.Charakterystyka rynku factoringu w Polsce i na swiecie Rozdzial II Znaczenie factoringu jako formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 2.1. Rodzaje factoringu 2.2. Szczególne formy factoringu 2.3. Factoring a inne formy finansowania działalności 2.4. Zalety i wady […]

Outsourcing w hotelarstwie 4.44/5 (16)

Wstęp…………4 Rozdzial 1. Outsourcing i jego miejsce w hotelarstwie 1.1. Tresc i zakres pojecia outsourcing…………6 1.2. Przyczyna rozwoju outsourcingu na swiecie i w Polsce…………8 1.3. Dzialy struktury hotelowej, w jakich moze wystepowac outsourcing…………10 Rozdzial 2. Outsourcing hotelarstwa w praktyce 2.1. Outsourcing uslug…………13 2.2. Outsourcing w hotelu od strony prawnej oraz przyblizenie umowy o swiadczenie usług […]

Outsourcing jako nowoczesna forma optymalizacji kosztów pracy 3/5 (1)

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Wynagrodzenie oraz jego determinanty. 1.1. Definicja wynagrodzenia ……….7 1.2. Klasyfikacja wynagrodzen. System i struktury……….. 12 1.3. Skladniki systemu placowego………. 17 Rozdzial 2 Koszty pracy ponoszone przez pracodawce z tytułu zatrudnienia. 2.1. Definicja kosztów pracy………. 24 2.2 Skladniki kosztów pracy ……….26 2.3. Wysokosc kosztów pracy ……….29 Rozdzial 3 Działalność outsourcingowa jako alternatywa dla […]