Kategoria: Faktoring Outsourcing

Prace z dziedziny Faktoring Outsourcing. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Problem windykacji jako forma terroru wobec dłużnika

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Istota windykacji 1.1. Pojęcie windykacji 1.2. Narzędzia windykacji 1.2.1 wpis do Biur Informacji Gospodarczej 1.2.2 wpis do Krajowego Rejestru Dłużników 1.2.3 wywiad Gospodarczy 1.2.4 giełda Wierzytelności 1.3. Wnioski Rozdział II Rodzaje windykacji wewnętrznej i zewnętrznej 2.1. Windykacja bankowa 2.2. Windykacja leasingowa 2.3. Windykacja faktoringowa 2.4. Windykacja ubezpieczeniowa 2.5. Współpraca z firmami windykacyjnymi 2.6. Wnioski Rozdział III Etapy i techniki windykacji 2.1. Windykacja polubowna 2.1.1. Pośrednia 2.1.2. Bezpośrednia 2.2. Windykacja sądowa 2.2.1 Właściwość sądu 2.2.2 Tryb postępowania 2.3. Windykacja komornicza 2.3.1. Egzekucja z ruchomości 2.3.2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę 2.3.3. Egzekucja z rachunku bankowego 2.3.4. Egzekucja z…

Zarządzanie należnościami na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I. Charakterystyka i funkcjonowanie MSP w Polsce……….6 1.1. Definicja Małego i Średniego Przedsiębiorstwa 1.2. Stan i znaczenie sektora MSP w Polsce 1.3. Krótkoterminowe decyzje finansowe i ich charakterystyka 1.4. Podsumowanie Rozdział II. Płynność finansowa i metody jej pomiaru ………..23 2.1. Pojęcie płynności finansowej 2.2. Źródła informacji o płynności finansowej 2.2.1. Bilans 2.2.2. Rachunek zysków i strat 2.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych 2.3. Poziom płynności MSP 2.4. Podsumowanie Rozdział III. Istota i znaczenie należności w przedsiębiorstwie………..41 3.1. Pojęcie i znaczenie należności 3.2. Ocena poziomu i struktury należności 3.3. Polityka przedsiębiorców w zakresie kredytu kupieckiego 3.3.1. Badanie wiarygodności kontrahentów 3.3.2. Instrumenty…

Faktoring jako źródło finansowania działalości przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział I Istota usług faktoringowych 1.1 Historia i pojęcie faktoringu………5 1.1.1 Geneza i ewolucja faktoringu ………5 1.1.2 Pojęcie faktoringu i jego koncepcje ………9 1.2 Przedmiot, podmioty i regulacja faktoringu……… 12 1.2.1 Przedmiot faktoringu ………12 1.2.2 Podmioty występujące w faktoringu……… 16 1.2.3 Prawna regulacja faktoringu ………20 1.3 Funkcje i formy faktoringu ………22 1.3.1 Funkcje faktoringu ………22 1.3.2 Rodzaje faktoringu ………25 Rozdział II Faktoring jako instrument finansowania przedsiębiorstwa 2.1 Źródła finansowania przedsiębiorstwa ………36 2.2 Faktoring a alternatywne instrumenty finansowe ………42 2.2.1 Faktoring a kredyt obrotowy……… 42 2.2.2 Faktoring a kredyt kupiecki ………44 2.2.3 Faktoring a forfaiting ………45 2.3 Ocena przydatności…

Faktoring jako narzędzie kształtowania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Usługa faktoringu. 1. Pojęcie faktoringu………5 2. Rozwój usługi faktoringu – zarys historyczny………7 3. Formy i rodzaje faktoringu………8 3.1. Podział faktoringu z punktu widzenia umiejscowienia ryzyka………8 3.2. Podział faktoringu z punktu widzenia momentu otrzymania zaliczki przez faktoranta………10 3.3. Podział faktoringu z punktu widzenia sposobu powiadamiania o cesji………11 3.4. Podział faktoringu z terytorialnego/geograficznego punktu widzenia. Znaczenie faktoringu eksportowego………12 4. Funkcje faktoringu………15 5. Światowy rynek faktoringu………18 Rozdział II. Miejsce XYZ SA na polskim rynku usług faktoringowych. 1. Podstawowe informacje na temat firmy………21 2. Polski rynek usług faktoringowych………22 3. Produkty faktoringowe oferowane przez XYZ SA………25 Rozdział III. Wpływ korzystania z usługi…

Faktoring jako zewnętrzne źródło finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział 1. Płynność finansowa firmy. 1.1.Pojęcie płynności finansowej………… 7 1.2.Strategie finansowe przedsiębiorstwa………… 10 1.3.Zewnętrzne źródła kapitału przedsiębiorstwa………… 12 1.3.1. Kredyt kupiecki………… 13 1.3.2. Kredyt bankowy i pożyczka………… 14 1.3.3. Emisja krótkoterminowych papierów wartościowych………… 17 1.3.4. Inne krótkoterminowe źródła finansowania firmy………… 18 1.3.5. Źródła długoterminowych kapitałów obcych………… 18 Rozdział 2. Specyfika faktoringu. 2.1. Istota i ewolucja faktoringu………… 20 2.2. Definicje faktoringu………… 22 2.3. Strony transakcji faktoringowych………… 23 2.4. Schemat i funkcje faktoringu………… 25 2.5. Odmiany faktoringu………… 28 2.6. Rozkwit usług faktoringowych w Polsce………… 34 Rozdział 3. Zalety oraz wady faktoringu. 3.1. Zalety i wady faktoringu okiem przedsiębiorcy………… 38 3.1.1.…

Rola venture capital w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

Przez administrator

Wstęp…………. 1 Rozdział I. Formy finansowania przedsiębiorstw. 1. Możliwości pozyskania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa…………. 4 1.1 Istota przedsiębiorstwa…………. 4 1.2 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie…………. 6 2. Przegląd zewnętrznych źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw…………. 10 2.1 Kredyt bankowy i pożyczka…………. 10 2.2 Leasing…………. 14 2.3 Faktoring…………. 15 2.4 Forfaitng…………. 17 3. Cechy instrumentu venture capital jako źródła finansowania…………. 18 3.1 Geneza zjawiska…………. 18 3.2 Pojęcie venture capital…………. 20 3.3 Cechy charakterystyczne finansowania za pomocą venture capital…………. 24 3.4 Dostępność źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw…………. 27 Rozdział II. Cechy inwestowania venture capital. 1. Formy i źródła pochodzenia venture capital…………. 29…

Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Sektor MŚP W Polsce 1.1 Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw 1.2 Znaczenie sektora MSP w rozwoju gospodarczym 1.3 Bariery w funkcjonowaniu sektora MŚP 1.4 Charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP Rozdział II Źródła finansowania sektora MSP 2.1 Źródła wewnętrzne 2.1.1 Finansowanie z zatrzymanego zysku 2.1.2 Odpisy amortyzacyjne 2.2 Źródła zewnętrzne własne 2.2.1 Dopłaty wspólników 2.2.2 Venture Capital 2.2.3 Aniołowie Biznesu 2.2.4 Emisja na rynku pozagiełdowym 2.3 Źródła zewnętrzne obce 2.3.1 Kredyty bankowe 2.3.2 Fundusze poręczeniowe 2.3.3 Fundusze pożyczkowe 2.3.4 Kredyt kupiecki 2.3.5 Faktoring 2.3.6 Franchising 2.3.6 Leasing 2.3.7 Emisja obligacje 2.3.8 Dotacje i subwencje…

Alternatywne formy finansowania działalności małych i średnich przedsiebiorstw

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz źródła jego finansowania 1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 6 1.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa ……….6 1.1.2. Definicje małego i średniego przedsiębiorstwa ……….8 1.1.3. Podział MSP według kryterium ilościowego i jakościowego ……….11 1.2. Statystyczny obraz współczesnego sektora MSP w Polsce ……….11 1.3. Znaczenie i rola sektora MSP w gospodarce ……….15 1.3.1. Efekty działalności małych i średnich firm………. 15 1.4. Bariery rozwoju sektora MSP ……….17 1.5. Finansowanie działalności sektora MSP ……….18 1.5.1. Metody i instrumenty finansowania przedsiębiorstw ……….19 1.5.2. Kryteria podziału finansowania przedsiębiorstw……….19 1.5.3. Tradycyjne i nowoczesne metody finansowania MSP ……….20 Rozdział II Finansowanie sektora…

Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Przez administrator

Wstęp………..9 Rozdział I Płynność finansowa jako główne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem 1.1. Pojęcie płynności finansowej i jej rodzaje……….. 11 1.1.1. Definicje terminu „płynność finansowa” ………..12 1.1.2. Aspekt majątkowy płynności finansowej ………..12 1.1.3. Aspekt majątkowo-kapitałowy płynności finansowej……….. 13 1.1.4. Rodzaje płynności finansowej ………..14 1.2. Czynniki kształtujące płynność finansową ………..15 1.2.1. Czynniki zależne od przedsiębiorstwa ………..15 1.2.2. Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa……….. 15 1.2.3. Czynniki zewnętrzne, wewnętrzne i branżowe ………..16 1.3. Cechy płynności finansowej ………..17 1.3.1. Prawidłowa płynność finansowa……….. 17 1.3.2. Niedobór i nadwyżka płynności finansowej ………..18 1.4. Płynność a zyskowność ………..21 1.5. Kapitał obrotowy a płynność finansowa ………..22 1.5.1. Kapitał obrotowy netto ………..23…

Leasing jako alternatywne źródło finansowania działalności gospodarczej na podstawie przedsiębiorstwa usługowego.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Źródła finansowania działalności gospodarczej 1. Kapitały własne ……….7 2. Finansowanie obce………. 9 2.1. Kredyty ……….11 2.2. Leasing ……….13 2.3. Obligacje………. 14 2.4. Faktoring………. 15 Rozdział II Istota i rodzaje leasingu 1. Pojęcie i geneza leasingu………. 19 2. Rodzaje leasingu i ich charakterystyka ……….22 3. Leasing w świetle prawa podatkowego ……….24 Rozdział III Leasing a kredyt bankowy 1. Analiza oferty firm leasingowych………. 29 1.1. Zmiany w czasie trwania umowy leasingowej………. 33 1.2. Konsekwencje wypowiedzenia umowy leasingowej ……….35 2. Kredyt bankowy jako źródło finansowania firmy………. 37 3. Symulacja porównawcza opłacalności leasingu i kredytu bankowego ……….40 3.1. Ocena zdolności kredytowej…

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.1.Definicja według OECD 1.1.2.Definicja według Komisji Europejskiej 1.2.Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 1.2.1.Kapitał własny 1.2.1.1.Finansowanie z zatrzymanego zysku 1.2.1.2.Odpisy amortyzacyjne 1.2.1.3.Dopłaty wspólników 1.2.1.4.Venture capital 1.2.1.5.Aniołowie biznesu 1.2.1.6.Publiczna emisja akcji 1.2.2.Kapitał obcy 1.2.2.1.Obligacje 1.2.2.2.Długoterminowe i krótkoterminowe kredyty bankowe 1.2.2.3.Faktoring 1.2.2.4.Franczyzna 1.2.2.5.Leasing 1.2.3.Analiza porównawcza kapitału własnego i obcego 1.3.Formy prawne Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce 1.3.1.Definicja prawna przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy 1.3.2.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1.3.3.Spółka akcyjna 1.3.4.Indywidualna działalność gospodarcza 1.3.5.Spółka cywilna Rozdział II Budżet i Fundusze Unii Europejskiej 2.1. Budżet Unii Europejskiej 2.1.1. Charakterystyka budżetu Unii…

Faktoring jako forma finansowania działalności na przykładzie

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Znaczenie płynności finansowej dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw……….. 5 1.1 Działalność gospodarcza – aspekty wprowadzające……….. 6 1.2 Formy prowadzenia działalności gospodarczej ………..9 1.3 Płynność finansnowa przedsiębiorstwa – uwarunkowania, istota ………..13 1.4 Zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstwa ………..14 Rozdział II Udział faktoringu w finansowaniu przedsiębiorstwa X 2.1 Charakterystyka firmy ………..20 2.2 Przedmiot działania ………..26 2.3 Struktura organizacyjna ………..27 2.4 Warunki związane z faktoringiem ………..28 Rozdział III Faktoring – istota, rodzaje, sposoby działania 3.1 Pojęcie Faktoring……….. 31 3.2 Początki faktoringu……….. 33 3.3 Pojęcie i istota faktoringu……….. 35 3.4 Typy faktoringu……….. 37 Rozdział IV Zalety, korzyści, wady z faktoringu w…

Źródła finansowania w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie rozwoju 1.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa………. 7 1.2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw ………11 1.2.1. Czynniki rozwoju małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce………. 11 1.2.2. Bariery i trudności prowadzenia przedsiębiorstwa z sektora MSP w Polsce………. 13 1.3. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu gospodarki………. 17 Rozdział 2 Źródła finansowania kapitału własnego. 2.1. Samofinansowanie ………24 2.2. Venture Capital……… 25 2.3. Emisja akcji na rynku kapitałowym ………29 Rozdział 3 Źródła finansowania kapitału obcego. 3.1. Kredyty Bankowe ………32 3.2. Fundusze pożyczkowe ………37 3.3 Fundusze Unijne……… 39 3.4 Faktoring ………46 3.5. Franczyza ………51…

Faktoring atrakcyjnym sposobem na poprawę sytuacji ekonomicznej na przykładzie przedsiębiorstwa z sektora MSP

Przez administrator

Wstęp……… 2 Rozdział I Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, sektora MSP……… 4 1.2. Źródła finansowania MSP w Polsce……… 6 1.3. Geneza, pojęcie i podmioty faktoringu……… 11 1.4. Funkcje faktoringu ………13 1.5. Umowa faktoringu ………15 1.6. Uregulowania prawne faktoringu ………18 Rozdział II Istota faktoringu 2.1. Płynność finansowa ………19 2.2. Luka finansowa ………22 2.3. Rodzaje faktoringu ………25 2.4. Koszt faktoringu ………28 2.5. Wady i zalety faktoringu ………30 2.5.1. Wady faktoringu ………30 2.5.2. Zalety faktoringu ………31 2.6 Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy faktoringu ………32 Rozdział III Faktoring a rozwój przedsiębiorstwa na przykładzie podmiotu z sektora msp –…

Finansowanie działalności firm z sektora MSP

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce- charakterystyka i warunki funkcjonowania 1.1 Definicja i rodzaje małych i średnich przedsiębiorstw ………..6 1.2 Rozwój firm z sektora MSP w Polsce w latach 1989-2004………… 8 1.3 Bariery i ograniczenia w rozwoju MSP……….. 13 1.4 Perspektywy rozwoju firm sektora MSP w Polsce ………..18 Rozdział II Źródła finansowania przedsiębiorstw z kapitałów własnych 2.1 Cztery elementy kapitału własnego jako główne źródło finansowania nowo powstałych przedsiębiorstw ………..21 2.2 Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych ………..24 2.3 Finansowanie z zatrzymanego zysku ………..27 2.4 Venture Capital jako źródło finansowania inwestycji długoterminowych o charakterze innowacyjno-wdrożeniowym ………..32 2.5 Aniołowie biznesu…

Pierwsza oferta publiczna jako forma pozyskiwania kapitału na przykładzie GetBack S.A.

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział I Formy pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa 1.1 Własne źródła finansowania ……….. 6 1.1.1 Amortyzacja ……….. 6 1.1.2 Venture capital ……….. 7 1.1.3 Emisja akcji ……….. 10 1.2 Obce źródła finansowania ……….. 11 1.2.1 Emisja papierów dłużnych ……….. 11 1.2.2 Kredyt bankowy ………..12 1.2.3 Leasing ……….. 14 1.2.4 Faktoring ……….. 16 Rozdział II Prawne i ekonomiczne aspekty pierwszej oferty publicznej 2.1 Historia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ……….. 19 2.2 Charakterystyka i perspektywy rozwoju GPW……….. 20 2.3 Procedura przeprowadzania pierwszej oferty publicznej ……….. 22 2.4 Wady i zalety pierwszej oferty publicznej ……….. 29 Rozdział III Pierwsza oferta…

Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Istota oraz znaczenie płynności finansowej w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie oraz czynniki kształtujące płynność finansową………6 1.2. Źródła informacji oraz przyczyny i skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansową………15 1.3. Płynność finansowa przedsiębiorstw na tle danych statystycznych………27 Rozdział 2 Miary płynności finansowej jako identyfikacja ryzyka finansowego 2.1. Wskaźnik płynności środków pieniężnych………35 2.2. Wskaźnik szybkiej płynności………36 2.3. Wskaźnik bieżącej płynności………38 2.4. Cykl konwersji gotówki………41 Rozdział 3 Analiza płynności finansowej kopalni węgla kamiennego 3.1. Ogólna charakterystyka badanej spółki akcyjnej………46 3.2. Badanie płynności finansowej KWK 'Barbórka’………48 3.2.1. Cel badania oraz źródła danych………48 3.2.2. Obliczanie oraz analiza wskaźników płynności finansowej……… 49 3.2.3. Faktoring jako narzędzie…

Ryzyko kredytowe a działalność banku PKO BP w latach 2013-2016

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota ryzyka kredytowego 1.1. Pojęcie kredytu……… 4 1.2. Klasyfikacja kredytów bankowych……… 6 1.2.1. Kredyt konsumpcyjny……… 7 1.2.2. Kredyt samochodowy……… 8 1.2.3. Kredyt w rachunku bieżącym……… 9 1.2.4. Kredyt lombardowy ……… 10 1.2.5. Kredyt dyskontowy ……… 11 1.2.6. Faktoring ……… 11 1.2.7. Kredyty mieszkaniowo – budowlane ……… 12 1.3. Współczesne pojęcie ryzyka ……… 14 1.3.1. Zabezpieczenia spłaty kredytu……… 15 Rozdział II Metody oceny zdolności kredytowej. prawne formy zabezpieczania kredytów 2.1. Definicja i metody oceny zdolności kredytowej……… 16 2.2. Osobiste i rzeczowe zabezpieczenia kredytów……… 19 2.2.1. Osobiste zabezpieczenia kredytów ……… 19 2.2.2. Rzeczowe zabezpieczenia kredytów ……… 28 2.3. Polityka…

Kredytowanie działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie ING Banku Śląskiego oraz banku PKO S.A.

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 1. Definicja i charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw……….. 7 2. Znaczenie sektora MSP dla polskiej gospodarki ………..10 3. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce……….. 14 4. Poza kredytowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw……….. 18 4.1 Leasing ………..18 4.2 Faktoring……….. 20 4.3 Franchising……….. 21 Rozdział II Kredyt bankowy jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 1. Istota i rola kredytów bankowych……….. 23 2. Rodzaje kredytów bankowych ………..25 2.1 Kredyty obrotowe……….. 25 2.2Kredyty inwestycyjne……….. 27 3. Polityka kredytowa banków wobec małych i średnich przedsiębiorstw……….. 28 Rozdział III Polityka…

Źródła finansowania nowo powstajacej działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział 1. Sektor małych i srednich przedsiebiorstw. 1.1. Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw………5 1.2. Rozwój sektora msp w polsce………11 1.3. Rola małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej ………14 1.4. Bariery w rozwoju sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………18 Rozdział 2. Najczesciej stosowane źródła finansowania dla powstajacej działalności gospodarczej 2.1. Wprowadzenie do zródel finansowania ………26 2.2. Kapital wlasny………29 2.2.1 definicja kosztu ………31 2.2.2 udzial kapitału wlasnego w pasywach ………33 2.2.3 struktura kapitału ………33 2.3. Kredyt bankowy ………35 2.4. Leasing ………42 2.5. Dotacje z unii europejskiej ………48 2.5.1. Sektor msp w narodowych strategicznych ramach odniesienia w polsce ………49…

Problem windykacji jako forma terroru wobec dluznika

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Istota windykacji 1.1. Pojęcie windykacji 1.2. Narzedzia windykacji 1.2.1 wpis do Biur Informacji Gospodarczej 1.2.2 wpis do Krajowego Rejestru Dluzników 1.2.3 wywiad Gospodarczy 1.2.4 gielda Wierzytelnosci 1.3. Wnioski Rozdział II Rodzaje windykacji wewnetrznej i zewnetrznej 2.1. Windykacja bankowa 2.2. Windykacja leasingowa 2.3. Windykacja faktoringowa 2.4. Windykacja ubezpieczeniowa 2.5. Wspólpraca z firmami windykacyjnymi 2.6. Wnioski Rozdział III Etapy i techniki windykacji 2.1. Windykacja polubowna 2.1.1. Posrednia 2.1.2. Bezposrednia 2.2. Windykacja sadowa 2.2.1 Wlasciwosc sadu 2.2.2 Tryb postępowania 2.3. Windykacja komornicza 2.3.1. Egzekucja z ruchomosci 2.3.2. Egzekucja z wynagrodzenia za prace 2.3.3. Egzekucja z rachunku bankowego 2.3.4. Egzekucja z…

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdział II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdział IIIMetody finansowania przedsiebiorstw 1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51 2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55 3. Hierarchia metod finansowania………58 Zakończenie………62 Bibliografia………65 Spis rysunków………67 Aneks………68