Kategoria: Kontroling

Prace z dziedziny Kontroling. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie. 4.49/5 (43)

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Organizacja controllingu kosztowego w przedsiębiorstwie……….5 1.1. Istota i zakres controllingu……….6 1.2. Controlling w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie……….10 1.3. Rola i zadania controllera……….18 1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie……….22 Rozdzial 2. Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie ……….24 2.1. Pojecie kosztu i rachunku kosztów……….25 2.2. Kryteria klasyfikacji kosztów i rachunku kosztów……….29 2.3. Metody […]

Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej 4.42/5 (38)

Wstęp………3 Rozdzial I. Ogólna charakterystyka kosztów jednostki gospodarczej………4 1. Istota i zakres kosztów………4 2. Klasyfikacja kosztów………9 3. Procedury obliczania kosztów………15 4. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym………22 5. Czynniki kształtujące strukture kosztów………25 Rozdzial II. Rodzaje rachunków kosztów………28 1. Istota, cele i zadania rachunku kosztów………28 2. Rachunek kosztów plac i materialów………31 3. Rachunek kosztów wspólnych………33 4. […]

Controlling jako zespół instrumentów operacyjnych i strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 4.46/5 (41)

Analizy operacyjne i strategiczne………2 Analizy i narzedzia na poziomie strategicznym………4 Analiza mocnych i slabych stron przedsiębiorstwa………5 Analiza przedsiębiorstwa………7 Analizy i osiagniecia na poziomie operacyjnym………9 Analiza dostawców metoda ABC………10 Rachunek kosztów………11 Opis do stanowiska centrum controllingu………14 Departament fianasowy………20 Struktura………21 Zakończenie………23 Bibliografia………25 W pracy brak przypisów. Oceń

Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiębiorstwie. 4.36/5 (45)

Rozdzial I. Istota i znaczenie controllingu. 1.1. Historia controllingu ………3 1.2. Co to jest controlling ………4 1.3. Tresc controllingu ……… 7 1.4. Istota i zadania controllingu ………9 1.5. Controlling operacyjny ………13 1.5.1 Zadania controllingu operacyjnego ………16 1.6. Controlling strategiczny ………20 1.6.1. Zadania controllingu strategicznego ………22 1.6.2. Planowanie strategiczne i kontrola strategiczna ……… 24 1.7. Powiazanie […]

Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie. 4.34/5 (44)

Wprowadzenie 3 Rozdzial I. Omówienie problematyki controllingu w organizacji gospodarczej. 1.1. Podstawowe definicje 1.1.1. Definicja controllingu………. 4 1.1.2. Definicja controllera ………. 6 1.1.3. Jakie wymagania powinien spelniac controller? ………. 9 1.1.4. Obraz przewodni controllera ………. 12 1.1.5. Typy controllerów ………. 13 1.2. Funkcja i organizacja controllera ………. 15 1.2.1. Zadania controllera………. 15 1.2.2. Funkcje controllera………. […]

Projekt systemu controllingu zarządzania personelem w Telekomunikacji Polskiej S.A. 4.41/5 (49)

Wstęp ………3 Rozdzial I. Identyfikacja firmy i procesów w niej zachodzacych 1. Interpretacja tytułu – zalozenia projektowe ………5 2. Opis systemu ………5 2.1. Opis funkcjonowania firmy ………5 2.2. Raport odnosnie przewidywanych zmian……… 6 Rozdzial II. Diagnoza systemu 1. Przedmiot badania – wewnetrzne procesy zachodzace w TP S.A………. 8 2. Kryteria oceny istniejacego systemu……… 12 3. […]

Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach. 4.36/5 (42)

Wstęp…………3 Rozdzial I. Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4 1. Geneza i istota controllingu 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu 3. Zasady controllingu 4. Zadania controllingu 5. Uniwersjalizacja systemów controllingu Rozdzial II. System informacyjny controllingu finansowego oraz zarzadzanie kosztami w małych i srednich przedsiębiorstwach…………26 1. Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw 2. Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce […]

Contorlling jako metoda usprawniajaca zarzadzanie w przedsiębiorstwie. 4.33/5 (49)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Controling w przedsiębiorstwie- aspekty teoretyczne 1.1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4 1.2. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..9 1.3. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..14 1.4. Controlling a kontrola………..16 Rozdzial II. Sylwetka controllera w procesię wdrazania systemu 2.1. Pojecie i rola controllera………..20 2.2. Ewolucja funkcji controllera………..23 2.3. Podstawowe zadania controllera………..25 2.4. […]

Controlling jako proces zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie Polskiej Grupy Supermarketów. 4.28/5 (53)

Wstęp………. 2 Rozdzial I Istota, funcje oraz cele controllingu 1.1. Istota controllingu i jego rodzaje………. 4 1.2. Funkcje i cele controllingu ……….19 Rozdzial II Istota procesu zarządzania 2.1.Definicje procesu zarządzania oraz jego funkcje………. 25 2.2. Kontrola w procesię zarządzania ……….34 Rozdzial III Zastosowanie controllingu w Polskiej Grupie Supermarketów 3.1.Prezentacja Polskiej Grupy Supermarketów ………. 40 3.2.Wdrozenie […]

Controlling finansowy w firmie zarzadzanej przez projekty. 4.35/5 (34)

Wstęp. Rozdzial I. Specyfika controllingu finansowego. 1.1. Pojecie i geneza controllingu. 1.2. Koncepcje controlingu w przedsiębiorstwie. 1.3. Organizacja funkcji controlingu. 1.4. Controlling strategiczny i operatywny. 1.5. Sprawozdanie controllingowe. Rozdzial II. Idea controllingu w przedsiębiorstwie. 2.1. Controller w przedsiębiorstwie. 2.2. Kryteria systematyzacji controllingu. 2.3. Wdrazanie controlingu w organizacji. 2.4. Narzedzia controllingu. Rozdzial III. Controlling w firmie […]

Wpływ controlingu bankowego na dzialalnosc banku 4.48/5 (40)

Wstęp………..2 Rozdzial I. Charakterystyka systemu controllingu. 1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu………..10 3. Zasady controllingu………..14 4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..15 5. Controlling, a kontrola………..19 Rozdzial II Specyfika banku i jego wpływ na controlling. 1. Istota controllingu bankowego………..21 2. Skladniki systemu controllingu………..22 3. Zarządzanie ryzykiem bankowym………..25 4. […]

Controlling – Zrównowazona karta wyników. 4.33/5 (36)

Rozdzial I. Controlling Geneza i istota controllingu………… 3 Pojecie controllingu………… 3 Formy i funkcje controllingu………… 5 Metody i modele controllingu………… 8 Rozdzial II. Zrównowazona Karta Wyników (Balanced Scorecard) Geneza zrównowazonej karty wyników………… 12 Pojecie zrównowazonej karty wyników………… 13 Cztery perspektywy zrównowazonej karty wyników………… 14 Zarządzanie wdrazaniem strategii………… 26 Pakiety aplikacji wspomagajacych Zrównowazona Karte Wyników………… 36 […]

Budzetowanie kontraktów na przykładzie firmy budowlanej 4.53/5 (32)

Wstęp…………. 3 Rozdzial I. Zakres controllingu w przedsiębiorstwie. 1.1 Historia controllingu………….. 5 1.2 Analiza definicji controllingu ………….6 1.3 Zadania controllingu…………. 8 1.4 Rodzaje controllingu ………….10 1.5 Budzetowanie – metoda zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwem. ………….14 1.6 budżetowanie projektów………….. 18 1.7 Controling kosztów i wyników w firmie budowlano – montazowej………….. 19 1.8 Analiza odchylen w controlingu operacyjnym………….. 26 […]

Controlling finansowy jako element rachunkowosci zarzadczej. 4.28/5 (36)

Wstęp. Rozdzial I Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie. 1.1. Istota i zakres controllingu. 1.2. System controllingu w przedsiębiorstwie. 1.3. Rola i zadania controllera. 1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie Rozdzial II Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie. 2.1. Pojecie kosztów w rozumieniu controllingu. 2.2. Metody szacowania i pomiaru kosztów. 2.3. Przebieg procedury budżetowania. Rozdzial III Potrzeba […]

Raporty zarzadcze wykorzystywane w controllingu na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy hotelarskiej 4.38/5 (42)

Wstęp………..5 Rozdzial I Istota oraz znaczenie controllingu w przedsiębiorstwie 1.1.Cel i zakres rachunkowosci zarzadczej……….. 8 1.2.Pojecie i interpretacja controllingu……….. 12 1.3.Controlling a rachunkowosc ……….. 15 1.4.Klasyfikacja oraz funkcje controllingu ………..19 1.5.Zadania i rola controllera ……….. 26 Rozdzial II Raporty zarzadczy w przedsiębiorstwie 2.1.Znaczenie informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie……….. 30 2.2.Istota oraz przesłanki raportowania ………..34 2.3.Cechy i […]

Zarządzanie za pomoca controllingu kosztów w spółce XYZ. 4.47/5 (32)

Wstęp Rozdzial I. Istota, rodzaje i podstawowe pojecia controllingu 1.1 Definicje controllingu na tle literatury 1.2 Powstanie i rozwój controllingu 1.3 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwej 1.4 Rodzaje controllingu 1.4.1 Controlling operacyjny 1.4.2 Controlling strategiczny 1.5 Budowa oraz wdrazanie ośrodków odpowiedzialnosci Rozdzial IIControlling kosztów 2.1 Controlling i rachunek kosztów w przedsiębiorstwie 2.2 Koszty jako czesci […]

Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki PKP PLK S.A 4.29/5 (52)

Wstęp……..3 Rozdział I. Controlling w ujęciu teoretycznym 1.1 Geneza i rozwój koncepcji controllingu…….. 5 1.2 Controlling – istota i pojecia…….. 9 1.3 Cele, funkcje i zadania controllingu ……..14 1.4 Klasyfikacja controllingu w przedsiębiorstwie ……..18 Rozdział II. Istota controllingu w przedsiębiorstwie 2.1 Rola i zadania kontrolera w zarządzaniu przedsiebiorstwem ……..30 2.2 Miejsce controllingu w strukturze przedsiębiorstwa ……..32 2.3 […]

Controlling w przedsiebiorstiwe xyz. (na przykładzie Mec Koszalin) 4.17/5 (23)

Wstęp Rozdzial 1. Controlling w przedsiębiorstwie XYZ 1.1. Ogólna charakterystyka branzy 1.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 1.3. Struktura organizacyjna 1.4. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie 1.5. Zatrudnienie i systemy motywacyjne Rozdzial 2. Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarzadzanie przedsiebiorstwem XYZ 2.1. Cykl wdrazania controllingu w przedsiębiorstwie 2.1.1. Korzysci wyplywajace z wprowadzenia controllingu dla przedsiębiorstwa 2.1.2. Problemy […]

Controlling w banku jako system wspomagania zarządzania na przykładzie banku XXX. 4.47/5 (43)

Wstęp ………..6 Rozdzial 1 Charakterystyka systemu controlligu banku 1.1 Istota, geneza i rozwój controllingu w banku ………..8 1.2. Rodzaje, zadania i funkcje controllingu……….. 14 1.3. Controlling a kontrola ………..18 1.4. Podstawowe warunki wdrazania controllingu w banku ………..23 Rozdzial 2 Controller w strukturze organizacyjnej banku 2.1. Pojecie i rola controllera w banku ………..28 2.2. Funkcje i […]