Rola controllingu w optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Organizacja controllingu kosztowego w przedsiębiorstwie……….5 1.1. Istota i zakres controllingu……….6 1.2. Controlling w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie……….10 1.3. Rola i zadania controllera……….18 1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie……….22 Rozdzial 2. Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie ……….24 Więcej

Analiza poziomu i struktury kosztów jednostki gospodarczej

Wstęp………3 Rozdzial I. Ogólna charakterystyka kosztów jednostki gospodarczej………4 1. Istota i zakres kosztów………4 2. Klasyfikacja kosztów………9 3. Procedury obliczania kosztów………15 4. Koszty w ukladzie podmiotowym i nosnikowym………22 5. Czynniki kształtujące strukture kosztów………25 Rozdzial II. Rodzaje rachunków kosztów………28 1. Istota, cele Więcej

Controlling jako zespół instrumentów operacyjnych i strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Analizy operacyjne i strategiczne………2 Analizy i narzedzia na poziomie strategicznym………4 Analiza mocnych i slabych stron przedsiębiorstwa………5 Analiza przedsiębiorstwa………7 Analizy i osiagniecia na poziomie operacyjnym………9 Analiza dostawców metoda ABC………10 Rachunek kosztów………11 Opis do stanowiska centrum controllingu………14 Departament fianasowy………20 Struktura………21 Zakończenie………23 Bibliografia………25 Więcej

Controlling jako system koordynacji dzialan w przedsiębiorstwie.

Rozdzial I. Istota i znaczenie controllingu. 1.1. Historia controllingu ………3 1.2. Co to jest controlling ………4 1.3. Tresc controllingu ……… 7 1.4. Istota i zadania controllingu ………9 1.5. Controlling operacyjny ………13 1.5.1 Zadania controllingu operacyjnego ………16 1.6. Controlling strategiczny ………20 Więcej

Miejsce i rola controllera w przedsiębiorstwie.

Wprowadzenie 3 Rozdzial I. Omówienie problematyki controllingu w organizacji gospodarczej. 1.1. Podstawowe definicje 1.1.1. Definicja controllingu………. 4 1.1.2. Definicja controllera ………. 6 1.1.3. Jakie wymagania powinien spelniac controller? ………. 9 1.1.4. Obraz przewodni controllera ………. 12 1.1.5. Typy controllerów ………. Więcej

Projekt systemu controllingu zarządzania personelem w Telekomunikacji Polskiej S.A.

Wstęp ………3 Rozdzial I. Identyfikacja firmy i procesów w niej zachodzacych 1. Interpretacja tytułu – zalozenia projektowe ………5 2. Opis systemu ………5 2.1. Opis funkcjonowania firmy ………5 2.2. Raport odnosnie przewidywanych zmian……… 6 Rozdzial II. Diagnoza systemu 1. Przedmiot badania Więcej

Controlling w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp…………3 Rozdzial I. Podstawowe informacje dotyczace controllingu…………4 1. Geneza i istota controllingu 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu 3. Zasady controllingu 4. Zadania controllingu 5. Uniwersjalizacja systemów controllingu Rozdzial II. System informacyjny controllingu finansowego oraz zarzadzanie kosztami w małych i Więcej

Contorlling jako metoda usprawniajaca zarzadzanie w przedsiębiorstwie.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Controling w przedsiębiorstwie- aspekty teoretyczne 1.1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4 1.2. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..9 1.3. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..14 1.4. Controlling a kontrola………..16 Rozdzial II. Sylwetka controllera w procesię wdrazania Więcej

Controlling jako proces zarządzania przedsiebiorstwem na przykładzie Polskiej Grupy Supermarketów.

Wstęp………. 2 Rozdzial I Istota, funcje oraz cele controllingu 1.1. Istota controllingu i jego rodzaje………. 4 1.2. Funkcje i cele controllingu ……….19 Rozdzial II Istota procesu zarządzania 2.1.Definicje procesu zarządzania oraz jego funkcje………. 25 2.2. Kontrola w procesię zarządzania ……….34 Więcej

Controlling finansowy w firmie zarzadzanej przez projekty.

Wstęp. Rozdzial I. Specyfika controllingu finansowego. 1.1. Pojecie i geneza controllingu. 1.2. Koncepcje controlingu w przedsiębiorstwie. 1.3. Organizacja funkcji controlingu. 1.4. Controlling strategiczny i operatywny. 1.5. Sprawozdanie controllingowe. Rozdzial II. Idea controllingu w przedsiębiorstwie. 2.1. Controller w przedsiębiorstwie. 2.2. Kryteria Więcej

Wpływ controlingu bankowego na dzialalnosc banku

Wstęp………..2 Rozdzial I. Charakterystyka systemu controllingu. 1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu………..4 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu………..10 3. Zasady controllingu………..14 4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..15 5. Controlling, a kontrola………..19 Rozdzial II Specyfika banku i jego wpływ Więcej

Controlling – Zrównowazona karta wyników.

Rozdzial I. Controlling Geneza i istota controllingu………… 3 Pojecie controllingu………… 3 Formy i funkcje controllingu………… 5 Metody i modele controllingu………… 8 Rozdzial II. Zrównowazona Karta Wyników (Balanced Scorecard) Geneza zrównowazonej karty wyników………… 12 Pojecie zrównowazonej karty wyników………… 13 Cztery perspektywy Więcej

Budzetowanie kontraktów na przykładzie firmy budowlanej

Wstęp…………. 3 Rozdzial I. Zakres controllingu w przedsiębiorstwie. 1.1 Historia controllingu………….. 5 1.2 Analiza definicji controllingu ………….6 1.3 Zadania controllingu…………. 8 1.4 Rodzaje controllingu ………….10 1.5 Budzetowanie – metoda zarządzania wspólczesnym przedsiębiorstwem. ………….14 1.6 budżetowanie projektów………….. 18 1.7 Controling kosztów Więcej

Controlling finansowy jako element rachunkowosci zarzadczej.

Wstęp. Rozdzial I Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie. 1.1. Istota i zakres controllingu. 1.2. System controllingu w przedsiębiorstwie. 1.3. Rola i zadania controllera. 1.4. Organizacja i funkcje dzialu controllingu w przedsiębiorstwie Rozdzial II Budzetowanie kosztów w przedsiębiorstwie. 2.1. Pojecie kosztów w Więcej

Raporty zarzadcze wykorzystywane w controllingu na przykładzie przedsiębiorstwa z branzy hotelarskiej

Wstęp………..5 Rozdzial I Istota oraz znaczenie controllingu w przedsiębiorstwie 1.1.Cel i zakres rachunkowosci zarzadczej……….. 8 1.2.Pojecie i interpretacja controllingu……….. 12 1.3.Controlling a rachunkowosc ……….. 15 1.4.Klasyfikacja oraz funkcje controllingu ………..19 1.5.Zadania i rola controllera ……….. 26 Rozdzial II Raporty zarzadczy Więcej

Zarządzanie za pomoca controllingu kosztów w spółce XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Istota, rodzaje i podstawowe pojecia controllingu 1.1 Definicje controllingu na tle literatury 1.2 Powstanie i rozwój controllingu 1.3 Rola controllingu w zarządzaniu przedsiebiorstwej 1.4 Rodzaje controllingu 1.4.1 Controlling operacyjny 1.4.2 Controlling strategiczny 1.5 Budowa oraz wdrazanie ośrodków Więcej

Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie na przykładzie spółki PKP PLK S.A

Wstęp……..3 Rozdział I. Controlling w ujęciu teoretycznym 1.1 Geneza i rozwój koncepcji controllingu…….. 5 1.2 Controlling – istota i pojecia…….. 9 1.3 Cele, funkcje i zadania controllingu ……..14 1.4 Klasyfikacja controllingu w przedsiębiorstwie ……..18 Rozdział II. Istota controllingu w przedsiębiorstwie 2.1 Rola Więcej

Zarządzanie za pomoca controllingu

Wstęp……….2 Rozdzial I. Charakterystyka systemu controllingu. 1. Pojecie, funkcje i zadania controllingu……….4 2. Rodzaje, typy i odmiany controllingu……….10 3. Zasady controllingu……….14 4. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego……….15 5. Controlling, a kontrola……….19

Controlling w przedsiebiorstiwe xyz. (na przykładzie Mec Koszalin)

Wstęp Rozdzial 1. Controlling w przedsiębiorstwie XYZ 1.1. Ogólna charakterystyka branzy 1.2. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 1.3. Struktura organizacyjna 1.4. Funkcjonowanie controllingu w przedsiębiorstwie 1.5. Zatrudnienie i systemy motywacyjne Rozdzial 2. Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarzadzanie przedsiebiorstwem XYZ 2.1. Więcej

Controlling w banku jako system wspomagania zarządzania na przykładzie banku XXX.

Wstęp ………..6 Rozdzial 1 Charakterystyka systemu controlligu banku 1.1 Istota, geneza i rozwój controllingu w banku ………..8 1.2. Rodzaje, zadania i funkcje controllingu……….. 14 1.3. Controlling a kontrola ………..18 1.4. Podstawowe warunki wdrazania controllingu w banku ………..23 Rozdzial 2 Controller Więcej

Funkcjonowanie komórki controllingu w badanym przedsiębiorstwie.

1. Wstęp………… 2 2. Pojecie i istota controllingu………… 3 3. Studium przypadku. 3.1 Charakterystyka firmy …………9 3.2 Wdrozenie systemu controllingu………… 14 3.3 Miejsce komórki controllingu w strukturze organizacyjne badanej firmy………… 20 Zakończenie …………22 Bibliografia …………24