Contorlling jako metoda usprawniajaca zarządzanie w przedsiębiorstwie.

17 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I.
Controling w przedsiębiorstwie- aspekty teoretyczne

1.1. Pojęcie, funkcje i zadania controllingu………..4
1.2. Charakterystyka i instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego………..9
1.3. Miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..14
1.4. Controlling a kontrola………..16

Rozdział II.
Sylwetka controllera w procesię wdrazania systemu

2.1. Pojęcie i rola controllera………..20
2.2. Ewolucja funkcji controllera………..23
2.3. Podstawowe zadania controllera………..25
2.4. Umiejscowienie controllera w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa………..28
2.5. Wymagania stawiane przez przedsiebiorstwo wobec controllera………..33

Rozdział III.
Wprowadzenie systemu controlingu jako metody wspierajacej zarządzanie przedsiebiorstwem

3.1. Etapy wdrazania controllingu w przedsiębiorstwie………..36
3.2. Korzysci plynace z controllingu dla przedsiębiorstwa………..41
3.3. Bariery wprowadzenia controllingu………..46
3.4. Analiza efektywnosci controllingu jako metody usprawniajacej zarządzanie w przedsiębiorstwie………..49

Zakończenie………..57
Spis literatury………..59
Spis tabel………..61
Spis rysunków………..61
Spis wykresów………..61
Zalaczniki………..62