Kategoria: Samorządy

Prace z dziedziny Samorządy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Wyzwania i perspektywy pełnienia funkcji sołtysa w administracji lokalnej w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza urzędu sołtysa1.1. Ukształtowanie się urzędu sołtysa1.2. Samorządność a sołtys1.3. Mienie sołtysa1.4. Lokowanie wsi przez sołtysa1.5. Sołtys jako lennik1.6. Sołtys jako urzędnik i sędzia1.7. Sołtys jak przedstawiciel kmieci1.8. Kontrola działalności sołtysa1.9. Powołanie sołtysa na urząd i likwidacja urzędu Rozdział II Sołectwo w…

Rola sołtysa w lokalnej administracji i społeczności: analiza polskiego kontekstu

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza urzędu sołtysa1.1. Ukształtowanie się urzędu sołtysa1.2. Samorządność a sołtys1.3. Mienie sołtysa1.4. Lokowanie wsi przez sołtysa1.5. Sołtys jako lennik1.6. Sołtys jako urzędnik i sędzia1.7. Sołtys jak przedstawiciel kmieci1.8. Kontrola działalności sołtysa1.9. Powołanie sołtysa na urząd i likwidacja urzędu Rozdział II Sołectwo w…

Ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Krakowa w latach 2014-2016

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Samorząd terytorialny w Polsce 1.1. Istota i geneza samorządu terytorialnego w Polsce……….6 1.2. Organizacja samorządu terytorialnego……….9 1.3. Zadania samorządu terytorialnego……….12 1.4. Nadzór nad samorządem terytorialnym……….17 Rozdział II Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.1. Istota budżetu samorządowego……….19 2.2. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego……….23…

Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w latach 2014-2020

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Istota, specyfika i rola samorządu terytorialnego ………..4 1.2. Pojęcie i zakres finansów samorządu terytorialnego ………..9 1.3. Budżet jako kluczowy instrument gospodarki finansowej JST ………..12 1.4. Źródła finansowania samorządu terytorialnego……….. 17 Rozdział II Fundusze europejskie jako źródło finansowania…

Funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w szkole polskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Historiografia samorządu uczniowskiego 1.1. Powstanie samorządu uczniowskiego w Polsce 1.2. Samorząd a samorządność 1.3. Uprawnienia samorządu uczniowskiego zgodnie z ustawą o systemie oświaty 1.4. Samorząd uczniowski w koncepcji J.K. 1.5.Samorząd uczniowski jako metoda wychowania w koncepcji A.K. 1.6. Samorząd uczniowski w koncepcji…

Samorząd terytorialny, jako wytwórca dóbr publicznych na przykładzie komunikacji miejskiej m. st. Warszawy

Przez administrator

Wstęp ………..7 Rozdział 1 Rynek i jego funkcjonowanie 1.1. Zawodność rynku ………..10 1.2. Dobra publiczne ………..12 1.3. Zjawisko „jazdy na gapę” oraz efektów zewnętrznych……….. 14 1.4. Państwo i samorząd terytorialny a zawodność rynku ………..16 Rozdział 2 Samorząd terytorialny i jego zadania 2.1. Podstawy prawne oraz…

Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie gminy XYZ w latach 2007-2013

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Fundusze europejskie w Polsce w latach 2007-2013 1.1. Polityka Spójności w latach 2007-2013………. 6 1.2. Cele i założenia programów operacyjnych w Polsce ……….10 1.3. Alokacja środków unijnych na Polskę na lata 2007-2013………. 21 1.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ……….23…

Gmina w strukturze samorządu Projekt i wykonanie responsywnej strony internetowej opartej na platformie WordPress.terytorialnego w II Rzeczypospolitej Polskiej

Przez administrator

1. Wstęp……….2 2. Opis projektu ……….3 2.1 Najważniejsze założenia………. 4 2.2 Obszary strony………. 4 2.3 Domena, hosting………. 4 2.4 Baza danych………. 4 3. Platforma i technologie 3.1 Szablon graficzny ……….6 3.2 Platforma – WordPress ……….6 3.3 Języki programowania – PHP i HTML5………. 9 3.4 System…

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Zarys organizacji administracji publicznej ……….5 1.1. Pojecie administracji publicznej 1.2. Administracja rządowa 1.3. Podmioty administrujące Rozdział II. Jednostki samorządu terytorialnego……….21 2.1. Pojęcie i podział jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 2.2. Gmina 2.3. Powiat 2.4. Województwo Rozdział III. Nadzór i kontrola w…

Zasady i techniki głosowania w organach władzy państwowej i samorządowej.

Przez administrator

Wykaz skrótów………2 Wstęp………4 Rozdział I. Władza państwowa i zasady podziału 1.1. Parlament………6 1.2. Prezydent………15 1.3. Rada Ministrów………17 1.4. Trybunał Konstytucyjny………20 1.5. Trybunał Stanu………23 1.6. Wymiar sprawiedliwości………24 Rozdział II. Rola i zadania samorządu………27 Rozdział III. Demokratyczne procedury podejmowania decyzji 3.1. Referendum krajowe………32 3.2. Referendum lokalne………36 3.3.…

Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w samorządzie gminnym w usrojowym prawie administracyjnym

Przez administrator

Wykaz skrótów………… 4 Wstęp………… 9 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka korupcji 1.1. Definicje i teorie korupcji…………15 1.2. Przyczyny, cechy i konsekwencje korupcji…………18 1.2.1. Przyczyny występowania korupcji…………18 1.2.2. Cechy korupcji………… 21 1.2.3. Konsekwencje korupcji…………22 1.3. Rodzaje i formy korupcji…………25 1.3.1. Korupcja administracyjna…………25 1.3.2. Korupcja polityczna…………27 1.3.3. Korupcja…

Wpływ polityki władz samorządowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Istota rozwoju regionalnego. 1.1 Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju……….4 1.2 Pojęcie i istota lokalnego rozwoju gospodarczego……….5 1.3 Cele oraz kierunki kształtowania lokalnej polityki gospodarczej……….10 1.4 Czynniki rozwoju lokalnego……….12 1.5 Kierunki procesów rozwojowych – perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw……….16 1.6 Znaczenie Strategii…

Sprawozdawczośc budżetowa samorządowej jednostki budżetowej na przykładzie gminnego ośrodka sportu i rekreacji w ”x”

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Prawno-finansowe podstawy działalności samorządowej jednostki budżetowej 1.1. Zakres i struktura podmiotowa finansów publicznych 1.2. Pojęcie jednostki budżetowej 1.3. Samorządowa jednostka budżetowa – podstawy prawno-finansowe 1.4. Rachunkowość jednostki budżetowej Rozdział 2. Istota i zasady sprawozdawczości finansowej w podsektorze samorządowym sektora finansów publicznych 2.1.…

Gmina podstawowową jednostka samorządu terytorialnego

Przez administrator

Wykaz Skrótów………..4 Wstęp………..5 Rozdział I Gmina w Unii Europejskiej 1.1. Gmina w Unii………..9 1.2. Środki z Unii Europejskiej dla samorządów………..13 1.3. Samorząd terytorialny a prawo UE………..15 Rozdział II Charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce 2.1. Gmina i samorząd terytorialny w Polsce………..18 2.2. Samorząd terytorialny w systemie…

Pozyskiwanie funduszy unijnych na przykładzie Gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Fundusze strukturalne jako element polityki regionalnej UE. 1.1. Polityki realizowane przez UE……….4 1.2. Pojęcie polityki regionalnej……….5 1.2.1. Kształtowanie się polityki regionalnej……….5 1.2.2. Cele polityki regionalnej……….8 1.2.3. Zasady polityki regionalnej……….10 1.3. Znaczenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego……….10 1.4. Geneza funduszy strukturalnych……….12 Rozdział 2. Funkcjonowanie funduszy…