Kategoria: Samorządy

Prace z dziedziny Samorządy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym na przykładzie gminy XXX Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………6 Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota bezpieczeństwa…………8 1.2. Klasyfikacje bezpieczeństwa …………12 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …………14 1.4. Środki i metody polityki bezpieczeństwa………… 17 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Podstawowe informacje o gminie XYZ………… 21 2.2. Stan bezpieczeństwa w gminie XYZ …………26 2.3. Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w […]

Mienie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. 4.37/5 (19)

Wstęp Rozdzial I. Podzial terytorialny w Polsce 1.1.Teorie samorządu terytorialnego 1.2. Modele samorządu terytorialnego 1.3. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce Rozdzial II. Pojecie mienia, mienie publiczne 2.1.Przeslanki wydzielenia mienia publicznego 2.2. Klasyfikacja mienia publicznego 2.3. Podmioty zarzadzajace mieniem publicznym 2.3.1. Gmina, powiat, województwo-podmioty mienia publicznego 2.3.2. Pojecie mienia samorzadowego Rozdzial III. Mienie jednostek samorządu terytorialnego […]

Nadzór nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego. 4.32/5 (22)

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Zarys organizacji administracji publicznej ……….5 1.1. Pojecie administracji publicznej 1.2. Administracja rzadowa 1.3. Podmioty administrujace Rozdzial II. Jednostki samorządu terytorialnego……….21 2.1. Pojecie i podzial jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 2.2. Gmina 2.3. Powiat 2.4. Województwo Rozdzial III. Nadzór i kontrola w prawie administracyjnym……….48 3.1. Pojecie kontroli 3.2. Pojecie nadzoru Rozdzial IV. […]

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 4.11/5 (27)

Wstęp. Rozdzial I Ustrój samorządu terytorialnego. 1.1 Rys historyczny. 1.2 Pojecie i istota samorządu terytorialnego. 1.3 Pojecie i cechy gminy. Rozdzial II Organy gminy i ich kompetencje. 2.1 Rada gminy jako organ stanowiacy. 2.2 Wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) jako organ wykonawczy. Rozdzial III Zadania samorządu gminnego. 3.1 Zadania wlasne gminy. 3.2 Zadania zlecone […]

Samorzad terytorialny w Polsce. 4.08/5 (26)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Pojecie i istota samorządu terytorialnego. ………. 5 1.1. Pojecie samorządu terytorialnego. 1.2. Podmiot samorządu terytorialnego. 1.3. Przedmiot samorządu terytorialnego. 1.4. Zadania samorządu terytorialnego. 1.5. Organizacja samorządu terytorialnego. 1.6. Nadzór nad samorzadem terytorialnym. Rozdzial II. Historia kształtowania się samorządu terytorialnego na ziemiach polskich……….25 2.1. Okres do odzyskania niepodleglosci w 1918 roku. 2.2. Okres […]

Monografia geograficzna solectwa XYZ w gminie XYZ. 4.36/5 (14)

1. Wstęp 1.1. Przedmiot badan, zakres przestrzenny i czasowy 1.2. Cele pracy ……….. 4 1.3. Metody badawcze i materialy zródlowe ……….. 5 1.4 Omówienie literatury……….. 6 1.5. Omówienie pojec……….. 7 2. Charakterystyka srodowiska przyrodniczego 2.1. Polozenie geograficzne………..9 2.2. Budowa geologiczna………..12 2.3. Rzezba terenu………..15 2.4. Wody powierzchniowe i podziemne……….. 15 2.5. Warunki klimatyczne………..16 2.6. Pokrywa glebowa………..20 […]

Rola samorządu lokalnego w realizacji polityczno -oswiatowej w Polsce 4.36/5 (22)

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Polityka oswiatowa. 1.1. Polityka oswiatowa w ujeciach definicyjnych…………7 1.2. Elementy polityki oswiatowej…………9 1.3. Podmiot i przedmiot polityki oswiatowej…………12 1.4. Rola polityki oswiatowej w kontekscie wyzwan wspólczesnosci…………16 Rozdzial 2. Samorzad terytorialny w Polsce. 2.1. Pojecie samorządu terytorialnego …………25 2.2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego…………27 2.3. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego…………33 2.4. Gmina jako jednostka […]

Samorzad terytorialny we Francji. 4.18/5 (28)

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Historia samorzadnosci we Francji………..5 1.1 Rozwój samorządu terytorialnego 1.2 Reforma decentralizacyjna z 1982 roku 1.3. Wspólczesne regulacje konstytucyjne 1.4. Podzial administracyjny 1.5. Wspólnota terytorialna- pojecie i cechy Rozdzial II Struktura samorządu terytorialnego we Francji……….. 16 2.1 Gmina 2.1.1 Organy i zadania gminy 2.1.2 Formy współpracy miedzygminnej 2.1.3. Odrebnosci niektórych gmin 2.1.4 […]

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych (na przykładzie gminy XYZ) 4.29/5 (17)

Wstęp………… 5 Rozdzial I Polityka regionalna UE. 1.1 Pojecie regionu i definicja polityki regionalnej UE………… 7 1.2 Cele polityki regionalnej UE………… 13 1.3 Zasady polityki regionalnej UE………… 17 1.4 Instrumenty polityki regionalnej UEs. 18 Rozdzial II Fundusze strukturalne UE na lata 2007 – 2013. 2.1 Europejski Fundusz Spoleczny………… 24 2.2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………… 26 […]

Przemiany zachodzace w strukturze samorządu terytorialnego RP po 1918r. 4.37/5 (27)

Wstęp………… 2 Rozdzial ISamorzad terytorialny w II RP. 1.1. Stan faktyczny i prawny samorzadów po 1918 roku………… 4 1.2. Samorzad lokalny w świetle Konstytucji II RP…………7 1.2.1. Okres przed Konstytucja z 1921 roku………… 7 1.2.2. Nowelizacja Konstytucji Marcowej………… 10 1.2.3. Ustawa scaleniowa z 1933 roku………… 11 1.2.4. Samorzad terytorialny w świetle konstytucji z 1935 roku………… […]

Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich. 4.08/5 (25)

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty pracy zawodowej czlowieka 1.1. Definicja pracy. Rózne znaczenie pojecia……….7 1.2. Filozoficzne konteksty myslenia o pracy……….11 1.3. Istota pracy zawodowej i jej funkcje……….21 1.4. Zagadnienie motywacji do pracy……….29 Rozdzial 2. Zawód listonosza w świetle literatury przedmiotu 2.1. Rys historyczny poczty w Polsce……….40 2.2. Funkcjonowanie poczty polskiej po II […]

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010. 4.21/5 (19)

Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial 2.2. Planowanie rozwoju gminy 2.3. Źródła finansowania inwestycji 2.4. Zadania gminy i jej kompetencje 2.5. Istota zarządzania finansami w gminach 3. Charakterystyka gminy XYZ 3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy […]

Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego. 4.29/5 (24)

Rozdzial I. Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego 1. 1. Rodzaje dochodów samorzadowych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorzadu Terytorialnego ……… 6 1. 2. Klasyfikacja dochodów ze wzgledu na charakter prawny ……… 10 Rozdzial II. Ogólna charakterystyka dotacji 2. 1. Zasady i tryb udzielania dotacji ……… 14 2. 2. Rozliczanie dotacji oraz celowosc […]

Wykorzystanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ. 4.24/5 (21)

Wstęp……….4 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne 1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych……….6 1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych……….12 1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich……….15 1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym……….18 Rozdzial II Źródła finansowania inwestycji przez jednostke samorządu terytorialnego 2.1 Fundusze strukturalne jako źródła finansowania inwestycji gmin w Polsce……….25 […]

Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy XYZ. 4.09/5 (22)

Wstęp……….2 Rozdzial I Strategia i jej podstawowe cele w zarządzaniu organizacjami. 1.1. Istota i pojecie strategii……….4 1.2. Cele strategii w zarządzaniu organizacjami……….11 1.3. Analiza SWOT jako narzedzie diagnozy……….21 Rozdzial II Charakterystyka strategii rozwoju gminy. 1.1. Cechy gminy istotne z punktu widzenia praktyki zarządzania……….26 1.2. Istotne cechy i cele strategii……….29 1.3. Metodyka i zawartość planu strategicznego […]