Kategoria: Samorządy

Prace z dziedziny Samorządy. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Sołtys jako mediator i reprezentant społeczności lokalnej w polskim systemie administracyjnym

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza urzędu sołtysa1.1. Ukształtowanie się urzędu sołtysa1.2. Samorządność a sołtys1.3. Mienie sołtysa1.4. Lokowanie wsi przez sołtysa1.5. Sołtys jako lennik1.6. Sołtys jako urzędnik i sędzia1.7. Sołtys jak przedstawiciel kmieci1.8. Kontrola działalności sołtysa1.9. Powołanie sołtysa na urząd i likwidacja urzędu Rozdział II Sołectwo w systemie administracji publicznej – ustalenia podstawowe2.1. Pojęcie administracji publicznej2.2. Podział administracji publicznej w Polsce2.3. Sołectwo w systemie administracji publicznej Rozdział III Sołtys jako organ administracji publicznej3.1. Definicja organu administracji publicznej3.2. Podział organów administracji publicznej3.3. Pojęcie organu administrującego3.4. Sołtys w systemie administracji publicznej Rozdział IV Wybór i odwołanie sołtysa na przykładzie sołectwa Lipa w gminie Bolków…

Wyzwania i perspektywy pełnienia funkcji sołtysa w administracji lokalnej w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza urzędu sołtysa1.1. Ukształtowanie się urzędu sołtysa1.2. Samorządność a sołtys1.3. Mienie sołtysa1.4. Lokowanie wsi przez sołtysa1.5. Sołtys jako lennik1.6. Sołtys jako urzędnik i sędzia1.7. Sołtys jak przedstawiciel kmieci1.8. Kontrola działalności sołtysa1.9. Powołanie sołtysa na urząd i likwidacja urzędu Rozdział II Sołectwo w systemie administracji publicznej – ustalenia podstawowe2.1. Pojęcie administracji publicznej2.2. Podział administracji publicznej w Polsce2.3. Sołectwo w systemie administracji publicznej Rozdział III Sołtys jako organ administracji publicznej3.1. Definicja organu administracji publicznej3.2. Podział organów administracji publicznej3.3. Pojęcie organu administrującego3.4. Sołtys w systemie administracji publicznej Rozdział IV Wybór i odwołanie sołtysa na przykładzie sołectwa Lipa w gminie Bolków…

Rola sołtysa w lokalnej administracji i społeczności: analiza polskiego kontekstu

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza urzędu sołtysa1.1. Ukształtowanie się urzędu sołtysa1.2. Samorządność a sołtys1.3. Mienie sołtysa1.4. Lokowanie wsi przez sołtysa1.5. Sołtys jako lennik1.6. Sołtys jako urzędnik i sędzia1.7. Sołtys jak przedstawiciel kmieci1.8. Kontrola działalności sołtysa1.9. Powołanie sołtysa na urząd i likwidacja urzędu Rozdział II Sołectwo w systemie administracji publicznej – ustalenia podstawowe2.1. Pojęcie administracji publicznej2.2. Podział administracji publicznej w Polsce2.3. Sołectwo w systemie administracji publicznej Rozdział III Sołtys jako organ administracji publicznej3.1. Definicja organu administracji publicznej3.2. Podział organów administracji publicznej3.3. Pojęcie organu administrującego3.4. Sołtys w systemie administracji publicznej Rozdział IV Wybór i odwołanie sołtysa na przykładzie sołectwa Lipa w gminie Bolków…

Ocena budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Krakowa w latach 2014-2016

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Samorząd terytorialny w Polsce 1.1. Istota i geneza samorządu terytorialnego w Polsce……….6 1.2. Organizacja samorządu terytorialnego……….9 1.3. Zadania samorządu terytorialnego……….12 1.4. Nadzór nad samorządem terytorialnym……….17 Rozdział II Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.1. Istota budżetu samorządowego……….19 2.2. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego……….23 2.3. Procedura tworzenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego……….27 2.4. Równowaga budżetowa……….30 Rozdział III Budżet Miasta Krakowa 3.1. Charakterystyka Miasta Krakowa……….34 3.2. Realizacja budżetu za 2014 rok……….36 3.3. Wykonanie budżetu za 2015 rok……….41 3.4. Kierunki rozwoju Miasta Krakowa w roku 2016……….45 Zakończenie……….52 Bibliografia……….54 Wykaz aktów prawnych……….55 Spis rysunków, schematów, tabel, wykresów……….56 Spis załączników……….57

Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w latach 2014-2020

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Istota, specyfika i rola samorządu terytorialnego ………..4 1.2. Pojęcie i zakres finansów samorządu terytorialnego ………..9 1.3. Budżet jako kluczowy instrument gospodarki finansowej JST ………..12 1.4. Źródła finansowania samorządu terytorialnego……….. 17 Rozdział II Fundusze europejskie jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 2.1. Europejska polityka regionalna – istota, cele i instrumenty ………..21 2.2. Fundusze strukturalne UE – kluczowy instrument wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego……….. 25 2.2.1. Istota, pojęcie i zasady funduszy strukturalnych ………..25 2.2.2. Klasyfikacja i charakterystyka funduszy strukturalnych ………..27 2.3. Fundusze Europejskie – jako bezzwrotne źródła finansowania rozwoju samorządów……….. 31…

Funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w szkole polskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Historiografia samorządu uczniowskiego 1.1. Powstanie samorządu uczniowskiego w Polsce 1.2. Samorząd a samorządność 1.3. Uprawnienia samorządu uczniowskiego zgodnie z ustawą o systemie oświaty 1.4. Samorząd uczniowski w koncepcji J.K. 1.5.Samorząd uczniowski jako metoda wychowania w koncepcji A.K. 1.6. Samorząd uczniowski w koncepcji pedagogicznej C.F Rozdział 2. Funkcjonowanie samorządu uczniowskiego 2.1. Cele i zadania samorządu 2.2. Współdziałanie w grupie jako świadome uczestnictwo w życiu społecznym 2.3. Samorząd w prawie oświatowym i polityce edukacyjnej 2.4. Koalicja na rzecz samorządności uczniowskiej Rozdział 3. Działalność samorządu uczniowskiego 3.1. Cel badania i problemy badawcze 3.2. Hipotezy badawcze 3.3. Metoda badawcza 3.4. Próba…

Samorząd terytorialny, jako wytwórca dóbr publicznych na przykładzie komunikacji miejskiej m. st. Warszawy

Przez administrator

Wstęp ………..7 Rozdział 1 Rynek i jego funkcjonowanie 1.1. Zawodność rynku ………..10 1.2. Dobra publiczne ………..12 1.3. Zjawisko „jazdy na gapę” oraz efektów zewnętrznych……….. 14 1.4. Państwo i samorząd terytorialny a zawodność rynku ………..16 Rozdział 2 Samorząd terytorialny i jego zadania 2.1. Podstawy prawne oraz działanie samorządu terytorialnego……….. 20 2.2. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego ………..23 2.2.1. Jednostki budżetowe……….. 24 2.2.2. Zakłady budżetowe ………..25 2.2.3. Fundusze celowe ………..26 2.2.4. Podmioty zależne ………..26 2.3. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego……….. 26 2.4. Rola przedsiębiorstw komunalnych, jako podmiotu zapewniającego dostęp do dóbr publicznych ………..28 2.4.1. Funkcje przedsiębiorstw komunalnych ………..28 2.4.2. Przedsiębiorstwa sieciowe……….. 29 2.4.3.…

Wykorzystanie funduszy unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego na podstawie gminy XYZ w latach 2007-2013

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Fundusze europejskie w Polsce w latach 2007-2013 1.1. Polityka Spójności w latach 2007-2013………. 6 1.2. Cele i założenia programów operacyjnych w Polsce ……….10 1.3. Alokacja środków unijnych na Polskę na lata 2007-2013………. 21 1.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ……….23 1.5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013……….26 Rozdział II Zadania jednostki samorządu gminnego 2.1. Rodzaje zadań samorządu gminnego ……….31 2.2. Sposoby wykonywania zadań samorządu gminnego………. 34 2.3. Zarządzanie w jednostkach organizacyjnych gminy ……….37 Rozdział III Ogólna charakterystyka gminy XYZ 3.1. Charakterystyka Gminy XYZ ……….40 3.2. Stan gospodarki i infrastruktury gminy XYZ………. 42…

Gmina w strukturze samorządu Projekt i wykonanie responsywnej strony internetowej opartej na platformie WordPress.terytorialnego w II Rzeczypospolitej Polskiej

Przez administrator

1. Wstęp……….2 2. Opis projektu ……….3 2.1 Najważniejsze założenia………. 4 2.2 Obszary strony………. 4 2.3 Domena, hosting………. 4 2.4 Baza danych………. 4 3. Platforma i technologie 3.1 Szablon graficzny ……….6 3.2 Platforma – WordPress ……….6 3.3 Języki programowania – PHP i HTML5………. 9 3.4 System zarządzania treścią ……….10 3.5 Kaskadowe arkusze stylów………. 10 3.6 Bootstrap ……….11 4. Instalacja oraz implementacja ……….12 4.1 Instalacja platformy WordPress………. 13 4.2 Kodowanie szablonu………. 14 4.3 Kluczowe pliki szablonu………. 15 4.4 Kluczowe mechanizmy ……….16 5. Wymagania i instrukcje użytkowania serwisu 5.1 Wymagania ……….19 5.2 Instrukcja użytkownika………. 20 5.3 Instrukcja administratora………. 24 Bibliografia ……….26 Wstęp Rozdział…

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Zarys organizacji administracji publicznej ……….5 1.1. Pojecie administracji publicznej 1.2. Administracja rządowa 1.3. Podmioty administrujące Rozdział II. Jednostki samorządu terytorialnego……….21 2.1. Pojęcie i podział jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 2.2. Gmina 2.3. Powiat 2.4. Województwo Rozdział III. Nadzór i kontrola w prawie administracyjnym……….48 3.1. Pojecie kontroli 3.2. Pojecie nadzoru Rozdział IV. Struktura prawna nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego………. 74 4.1. Zagadnienia ogólne nadzoru nad samorządem terytorialnym 4.2. Nadzór na samorządem gminnym 4.3. Nadzór nad samorządem powiatowym 4.4. Nadzór nad samorządem województwa Zakończenie ……….100 Bibliografia

Zasady i techniki głosowania w organach władzy państwowej i samorządowej.

Przez administrator

Wykaz skrótów………2 Wstęp………4 Rozdział I. Władza państwowa i zasady podziału 1.1. Parlament………6 1.2. Prezydent………15 1.3. Rada Ministrów………17 1.4. Trybunał Konstytucyjny………20 1.5. Trybunał Stanu………23 1.6. Wymiar sprawiedliwości………24 Rozdział II. Rola i zadania samorządu………27 Rozdział III. Demokratyczne procedury podejmowania decyzji 3.1. Referendum krajowe………32 3.2. Referendum lokalne………36 3.3. Zasady głosowania na przykładzie Ordynacji Wyborczej do Sejmu i Senatu………44 Rozdział IV. Zasady głosowania. 4.1. Zasady głosowań w Parlamencie………51 4.2. Zasady głosowania w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Sejmiku Województwa XYZ………55 Rozdział V. Techniki głosowania. 5.1. Sejm i Senat………57 5.2. Techniki głosowania w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ………60 Rozdział VI. Państwo prawne a…

Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w samorządzie gminnym w usrojowym prawie administracyjnym

Przez administrator

Wykaz skrótów………… 4 Wstęp………… 9 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka korupcji 1.1. Definicje i teorie korupcji…………15 1.2. Przyczyny, cechy i konsekwencje korupcji…………18 1.2.1. Przyczyny występowania korupcji…………18 1.2.2. Cechy korupcji………… 21 1.2.3. Konsekwencje korupcji…………22 1.3. Rodzaje i formy korupcji…………25 1.3.1. Korupcja administracyjna…………25 1.3.2. Korupcja polityczna…………27 1.3.3. Korupcja gospodarcza………… 27 1.3.4. Inne formy korupcji………… 28 1.4. Formy korupcji w ujęciu prawnym………… 29 1.4.1. Sprzedajność urzędnicza i przekupstwo…………30 1.4.1. Płatna protekcja, handel wpływami, nadużycie władzy…………33 1.4.3. Pozostałe czyny korupcyjne…………35 1.4.4. Niekaralne formy korupcji………… 37 1.5. Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcję publiczną.39 1.5.1. Pojęcie funkcjonariusza publicznego…………40 1.5.2. Osoba pełniąca funkcję publiczną…………42 1.5.3. Pojęcie urzędnika…

Wpływ polityki władz samorządowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Istota rozwoju regionalnego. 1.1 Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju……….4 1.2 Pojęcie i istota lokalnego rozwoju gospodarczego……….5 1.3 Cele oraz kierunki kształtowania lokalnej polityki gospodarczej……….10 1.4 Czynniki rozwoju lokalnego……….12 1.5 Kierunki procesów rozwojowych – perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw……….16 1.6 Znaczenie Strategii Lizbońskiej………19 Rozdział II. Rozwój regionalny a małe i średnie przedsiębiorstwa. 2.1 Wyodrębnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw……….21 2.1.1 Małe przedsiębiorstwa………22 2.2 Średnie i duże przedsiębiorstwa………26 2.3 Zarządzanie rozwojem regionu przez przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw………32 2.4 Przedsiębiorczość i konkurencja regionalna jako element rozwoju……….36 2.5 Partnerstwo regionalne……….39 2.6 Informacja w regionie a rozwój konkurencyjności……….44 Rozdział III.…

Sprawozdawczośc budżetowa samorządowej jednostki budżetowej na przykładzie gminnego ośrodka sportu i rekreacji w ”x”

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Prawno-finansowe podstawy działalności samorządowej jednostki budżetowej 1.1. Zakres i struktura podmiotowa finansów publicznych 1.2. Pojęcie jednostki budżetowej 1.3. Samorządowa jednostka budżetowa – podstawy prawno-finansowe 1.4. Rachunkowość jednostki budżetowej Rozdział 2. Istota i zasady sprawozdawczości finansowej w podsektorze samorządowym sektora finansów publicznych 2.1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej w podsektorze samorządowym 2.2. Ogólne zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych 2.3. System sprawozdawczości budżetowej w podsektorze samorządowym 2.4. Sprawozdania budżetowe w systemie sprawozdawczości budżetowej Rozdział 3. Obowiązki samorządowej jednostki budżetowej w zakresie sprawozdawczości budżetowej 3.1. Wzory i terminy składania sprawozdań budżetowych 3.2. Zakres ujmowanych danych i informacji w sprawozdaniach budżetowych…

Dotacje jako źródło dochodu samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ.

Przez administrator

Rozdział I. źródła i podział dochodów jednostki samorządu terytorialnego 1. 1. Rodzaje dochodów samorządowych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego ……… 6 1. 2. Klasyfikacja dochodów ze względu na charakter prawny ……… 10 Rozdział II. Ogólna charakterystyka dotacji 2. 1. Zasady i tryb udzielania dotacji ……… 14 2. 2. Rozliczanie dotacji oraz celowość ich wykorzystania ……… 16 Rozdział III. Rodzaje dotacji celowych stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o dochodach publicznych 3. 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami ……… 20 3. 2. Dotacje na zadania realizowane przez j.s.t.…

Gmina podstawowową jednostka samorządu terytorialnego

Przez administrator

Wykaz Skrótów………..4 Wstęp………..5 Rozdział I Gmina w Unii Europejskiej 1.1. Gmina w Unii………..9 1.2. Środki z Unii Europejskiej dla samorządów………..13 1.3. Samorząd terytorialny a prawo UE………..15 Rozdział II Charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce 2.1. Gmina i samorząd terytorialny w Polsce………..18 2.2. Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej………..27 2.3. Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego………..31 Rozdział III Analiza jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ 3.1. Ogólna charakterystyka gminy XYZ………..33 3.2. Kontrola i nadzór nad działalnością gminy………..37 3.3. Wizja rozwoju miasta………..40 3.4. Strefa inwestycyjna i UE w XYZ………..43 Podsumowanie………..47 Bibliografia………..50 Aneks………..53

Pozyskiwanie funduszy unijnych na przykładzie Gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Fundusze strukturalne jako element polityki regionalnej UE. 1.1. Polityki realizowane przez UE……….4 1.2. Pojęcie polityki regionalnej……….5 1.2.1. Kształtowanie się polityki regionalnej……….5 1.2.2. Cele polityki regionalnej……….8 1.2.3. Zasady polityki regionalnej……….10 1.3. Znaczenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego……….10 1.4. Geneza funduszy strukturalnych……….12 Rozdział 2. Funkcjonowanie funduszy unijnych w latach 2007- 2013. 2.1. Charakterystyka funduszy w latach 2007-2013……….19 2.2. Programy operacyjne jako instrumenty umożliwiające wdrażanie środków unijnych……….26 2.3. Pozyskiwanie środków unijnych przez polskie samorządy……….31 Rozdział 3. Efekty pozyskiwania środków unijnych przez gminę XYZ. 3.1. Ogólna charakterystyka gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego……….35 3.2. Podstawowe informacje o gminie XYZ……….39 3.3. Budżet gminy XYZ……….41…

Pieniądz alternatywny oraz waluta równoległa – funkcje i znaczenie gospodarcze

Przez administrator

1. Pieniądz 2. Funkcje pieniądza 3. Wstęp 3.1 Współczesny pieniądz 3.2 Niezaspokojone potrzeby 4. Waluty lokalne 4.1 Potrzeby społeczny 4.2 Wzajemny kredyt, czyli zaufanie 4.3 Pieniądz oparty na czasie 4.4 Główne modele 4.5 Potrzeby ekonomiczne 4.6 Samorządy lokalne 4.7 Lokalna Ekonomia 4.8 Waluty komplementarne i społecznościowe 4.9 Czym jest waluta społecznościowa? 4.9.1 Tworzenie majątku społecznego 4.9.2 Wyznaczanie celów dla waluty społecznościowej 4.10 Projektowanie waluty 4.11 Legalny środek płatniczy 4.12 Waluta lokalna do celów komercyjnych 4.13 Waluty o cechach społecznych 4.13.1 Opieka nad osobami starszymi 4.13.2 Emeryci 4.13.3 Bezrobotni 4.13.4 Edukacja 4.13.5 Opieka nad dziećmi 4.13.6 Budowanie społeczności 4.13.7 Wzmocnienie poczucia…