Zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym na przykładzie gminy XXX

Wstęp…………6 Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota bezpieczeństwa…………8 1.2. Klasyfikacje bezpieczeństwa …………12 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …………14 1.4. Środki i metody polityki bezpieczeństwa………… 17 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Podstawowe informacje o gminie XYZ………… 21 Więcej

Mienie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Wstęp Rozdzial I. Podzial terytorialny w Polsce 1.1.Teorie samorządu terytorialnego 1.2. Modele samorządu terytorialnego 1.3. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce Rozdzial II. Pojecie mienia, mienie publiczne 2.1.Przeslanki wydzielenia mienia publicznego 2.2. Klasyfikacja mienia publicznego 2.3. Podmioty zarzadzajace mieniem publicznym 2.3.1. Więcej

Nadzór nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Zarys organizacji administracji publicznej ……….5 1.1. Pojecie administracji publicznej 1.2. Administracja rzadowa 1.3. Podmioty administrujace Rozdzial II. Jednostki samorządu terytorialnego……….21 2.1. Pojecie i podzial jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 2.2. Gmina 2.3. Powiat 2.4. Województwo Rozdzial Więcej

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.

Wstęp. Rozdzial I Ustrój samorządu terytorialnego. 1.1 Rys historyczny. 1.2 Pojecie i istota samorządu terytorialnego. 1.3 Pojecie i cechy gminy. Rozdzial II Organy gminy i ich kompetencje. 2.1 Rada gminy jako organ stanowiacy. 2.2 Wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) Więcej

Samorzad terytorialny w Polsce.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Pojecie i istota samorządu terytorialnego. ………. 5 1.1. Pojecie samorządu terytorialnego. 1.2. Podmiot samorządu terytorialnego. 1.3. Przedmiot samorządu terytorialnego. 1.4. Zadania samorządu terytorialnego. 1.5. Organizacja samorządu terytorialnego. 1.6. Nadzór nad samorzadem terytorialnym. Rozdzial II. Historia kształtowania się Więcej

Monografia geograficzna solectwa XYZ w gminie XYZ.

1. Wstęp 1.1. Przedmiot badan, zakres przestrzenny i czasowy 1.2. Cele pracy ……….. 4 1.3. Metody badawcze i materialy zródlowe ……….. 5 1.4 Omówienie literatury……….. 6 1.5. Omówienie pojec……….. 7 2. Charakterystyka srodowiska przyrodniczego 2.1. Polozenie geograficzne………..9 2.2. Budowa geologiczna………..12 Więcej

Rola samorządu lokalnego w realizacji polityczno -oswiatowej w Polsce

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Polityka oswiatowa. 1.1. Polityka oswiatowa w ujeciach definicyjnych…………7 1.2. Elementy polityki oswiatowej…………9 1.3. Podmiot i przedmiot polityki oswiatowej…………12 1.4. Rola polityki oswiatowej w kontekscie wyzwan wspólczesnosci…………16 Rozdzial 2. Samorzad terytorialny w Polsce. 2.1. Pojecie samorządu terytorialnego …………25 Więcej

Samorzad terytorialny we Francji.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Historia samorzadnosci we Francji………..5 1.1 Rozwój samorządu terytorialnego 1.2 Reforma decentralizacyjna z 1982 roku 1.3. Wspólczesne regulacje konstytucyjne 1.4. Podzial administracyjny 1.5. Wspólnota terytorialna- pojecie i cechy Rozdzial II Struktura samorządu terytorialnego we Francji……….. 16 2.1 Więcej

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych (na przykładzie gminy XYZ)

Wstęp………… 5 Rozdzial I Polityka regionalna UE. 1.1 Pojecie regionu i definicja polityki regionalnej UE………… 7 1.2 Cele polityki regionalnej UE………… 13 1.3 Zasady polityki regionalnej UE………… 17 1.4 Instrumenty polityki regionalnej UEs. 18 Rozdzial II Fundusze strukturalne UE na Więcej

Przemiany zachodzace w strukturze samorządu terytorialnego RP po 1918r.

Wstęp………… 2 Rozdzial ISamorzad terytorialny w II RP. 1.1. Stan faktyczny i prawny samorzadów po 1918 roku………… 4 1.2. Samorzad lokalny w świetle Konstytucji II RP…………7 1.2.1. Okres przed Konstytucja z 1921 roku………… 7 1.2.2. Nowelizacja Konstytucji Marcowej………… 10 1.2.3. Więcej

Analiza porównawcza srodowiska pracy listonoszy miejskich oraz wiejskich.

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Psychologiczne, społeczne i ekonomiczne aspekty pracy zawodowej czlowieka 1.1. Definicja pracy. Rózne znaczenie pojecia……….7 1.2. Filozoficzne konteksty myslenia o pracy……….11 1.3. Istota pracy zawodowej i jej funkcje……….21 1.4. Zagadnienie motywacji do pracy……….29 Rozdzial 2. Zawód listonosza w Więcej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.

Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial 2.2. Planowanie rozwoju gminy 2.3. Źródła finansowania inwestycji 2.4. Zadania gminy i jej kompetencje 2.5. Więcej

Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdzial I. Źródła i podzial dochodów jednostki samorządu terytorialnego 1. 1. Rodzaje dochodów samorzadowych w Konstytucji RP i Europejskiej Karcie Samorzadu Terytorialnego ……… 6 1. 2. Klasyfikacja dochodów ze wzgledu na charakter prawny ……… 10 Rozdzial II. Ogólna charakterystyka dotacji Więcej

Wykorzystanie środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp……….4 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne 1.1 Rodzaje funduszy strukturalnych……….6 1.2 Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych……….12 1.3 Konsekwencje wynikajace z zasad funkcjonowania funduszy europejskich……….15 1.4 Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym i lokalnym……….18 Rozdzial II Źródła finansowania Więcej

Strategia rozwoju gminy na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp……….2 Rozdzial I Strategia i jej podstawowe cele w zarządzaniu organizacjami. 1.1. Istota i pojecie strategii……….4 1.2. Cele strategii w zarządzaniu organizacjami……….11 1.3. Analiza SWOT jako narzedzie diagnozy……….21 Rozdzial II Charakterystyka strategii rozwoju gminy. 1.1. Cechy gminy istotne z punktu Więcej