Kategoria: Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Inwestycje japonskie w Polsce na przykładzie Toyota Motor.

Wstęp…………3 Rozdzial I Polsko-japonskie stosunki handlowe…………5 1.1. Rys historyczny 1.2. Inwestycje japonskie w Polsce. Rozdzial II Zagranicznr inwestycje bezpośrednie na polskim rynku samochodowym…………11 2.1. Uregulowania prawne i polityka państwa w zakresię obcego kapitalu 2.2. Specyfika polskiego rynku samochodowego 2.3. Naplyw zagranicznego kapitału do przemyslu samochodowego w Polsce Rozdzial III Toyota Motor Poland ………..39 3.1. Toyota…
Przeczytaj więcej

Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiane metod gospodarowania w Polsce na przykładzie rynku przemyslowego.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Ewolucja systemu gospodarczego w Polsce………6 1.1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej………7 1.2. Przyczyny i skutki transformacji gospodarczej w Polsce 12 1.3. Proces prywatyzacji gospodarki i jego wpływ na zmiany w strukturze przedsiebiorstw………16 1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako konsekwencja otwarcia polskiej gospodarki………24 Rozdzial 2. Wspólczesny marketing jako struktura zlozona………31 2.1. Charakterystyka marketingu…
Przeczytaj więcej

Warunki inwestowania kapitału niemieckiego w aglomeracji poznanskiej na przykładzie firmy XYZ

Wstęp 3 Rozdzial 1. Ogólne warunki podejmowania inwestycji w aglomeracji poznanskiej……… 9 1.1 Terminologia- definicje podstawowych pojec………9 1.2 Warunki przyrodnicze………10 1.3 Warunki ekonomiczne………17 1.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne………17 1.3.2. Warunki ekonomiczne Poznania………24 1.3.3. Atrakcyjność lokalizacyjna w świetle wybranych wskazników statystycznych………26 1.4 Warunki prawne………28 1.5. Podsumowanie rozdzialu pierwszego………35 Rozdzial 2. Wielkosc i struktura inwestycji niemieckich w aglomeracji poznanskiej…
Przeczytaj więcej

Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7 1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8 2. Struktura sektora MSP………12 3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18 Rozdzial II. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce………25 1. Prawne i podatkowe warunki funkcjonowania przedsiebiorstw 26 2. Finansowanie przedsiewziec inwestycyjnych………33 3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój…
Przeczytaj więcej

Specjalne strefy ekonomiczne

Wprowadzenie………. 1 Rozdzial I 1.1 Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce……….3 1.2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce……….5 1.3 Prawne podstawy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ……….6 1.4 Zarządzanie strefa……….9 1.5 Zwolnienia i preferencje podatkowe w strefach……….12 1.6.1 Zasady udzielania Pomocy Publicznej w strefach w świetle przepisów o pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej……….14 1.7.2 Warunki…
Przeczytaj więcej

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s

Wstęp………3 Rozdzial 1 Koncepcja franchisingu ………4 1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojecia franchising 1.2. Franchising – typy i formy Rozdzial 2 Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia franchisingowa………24 2. 1. Prawne uregulowania franchisingu 2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych uwarunkowan działalności franchisingowej 2.3. Działalność franchisingowa w sferze miedzynarodowej Rozdzial 3 Wybrane aspekty działalności franchisingowej na przykładzie…
Przeczytaj więcej

Zmiany w sektorze małych i srednich przedsiebiorstw w latach 1996-2000 na przykładzie hoteli i restauracji.

Wstęp Rozdzial 1. Cel, zakres i metody badawcze pracy 1.1. Cel pracy 1.2. Zakres pracy 1.3. Materialy zródlowe 1.4. Metody badawcze stosowane w pracy 1.5. Hipotezy robocze Rozdzial 2. Znaczenie gospodarcze MSP dla kraju w latach 1996-2000 2.1. Teoretyczne aspekty zwiazane z wielkoscia przedsiebiorstw 2.1.1. Definicje wielkosci przedsiebiorstw 2.2. Zmiany w ilosci małych i srednich…
Przeczytaj więcej

Inwestycje zagraniczne w Polsce w perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej

Wstęp Rozdzial I 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych. 2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – definicja 3. Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe 4. Inwestycje bezpośrednie jako forma dlugoterminowych lokat kapitalowych za granica 5. Czynniki wpływajace na inwestowanie kapitału za granica 6. Oddzialywanie Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarke kraju przywozacego i wywozacego kapital Rozdzial II 1.…
Przeczytaj więcej

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na przestrzeni lat 1991-2001

Wstęp………5 Rozdzial I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstepne………7 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe………8 2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych………10 3. Uregulowania prawne w zakresię bezposrednich inwestycji zagranicznych………23 3.1. Pierwsze regulacje dotyczace joint ventures – Ustawa z 1986 roku………28 3.2. Ustawa o spólkach z udzialem zagranicznym z 1988 roku………32 3.3. Ustawa…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie mala firma na przykładzie cukierni XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Zarządzanie i jego funkcje………4 1.1. Charakterystyka zarządzania……….4 1.2. Funkcje zarządzania………7 1.3. Rola kierownika w zarządzaniu placówka……….13 1.3.1. Rola kierownika w cukierni XYZ………16 Rozdzial II. Kierunek i charakterystyka działalności firmy……….19 2.1. Rola planowania w zarządzaniu placówka………19 2.1.1. Metodologia i instrumenty planowania………23 2.2. Tworzenie planów………28 2.2.1. Fazy przygotowania i wdrozenia planu………30 2.2.2. Faza identyfikacji…
Przeczytaj więcej

Stan i perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacji.

Wstęp………3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne………5 1.1. Pojecie i istota małych i srednich przedsiebiorstw……… 5 1.2. Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej………12 1.2.1. Produkt krajowy brutto, a dynamika rozwoju sektora MSP………12 1.2.2. Udział sektora MSP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych………16 1.2.3. Liczba pracujacych w małych…
Przeczytaj więcej

Ocena możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie PKN Orlen.

Wstęp………4 Rozdzial 1. Teorie zasady zarządzania inwestycjami. ………5 1.1. Pojecie i istota inwestycji, klasyfikacje inwestycji. ………5 1.2. Wybór kierunków inwestowania. ………9 1.3. Metody oceny efektywnosci inwestycji. ………13 Rozdzial 2. Analiza stanu finansowo gospodarcza PKN ORLEN S.A………16 2.1. Ogólna charakterystyka grupy PKN ORLEN S.A. ………16 2.1.1. Informacje ogólne. ………16 2.1.2. Przychody. ………18 2.1.3. Koszty operacyjne. ………22…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe)

I Wstęp………2 II Profil i zakres działania firmy XYZ………4 1) Charakterystyka ogólna………4 2) Zamierzenia na przyszlosc………6 III Plan strategiczny………7 1) Wprowadzenie………7 2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9 3) Pozycja firmy na rynku………15 4) Wybór i wdrozenie strategii………17 IV .Plan marketingowy………19 1) Wprowadzenie………19 2) Rynek usług transportowych………20 3) Analiza konkurencji………22 4) Segment docelowy………26 5) Wybór rynku docelowego………28…
Przeczytaj więcej

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Wstęp………3 Rozdzial I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdzial II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdzial IIIMetody finansowania przedsiebiorstw 1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51 2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55 3. Hierarchia metod finansowania………58 Zakończenie………62 Bibliografia………65…
Przeczytaj więcej

Inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie Fiat Auto Poland.

Wstęp……..2 Rozdzial I Pojecie i ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych…….3 1.1. Definicja i podzial inwestycji zagranicznych……..3 1.2 Formy wlasnosci kapitału firmy……..4 1.3. Czynniki kształtujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne…….5 Rozdzial II Inwestycje zagraniczne w Polsce…….11 2.1 Zmiany zachodzace w ustawodawstwie……..11 2.2 Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w stosunkach Polski z zagranica…….17 2.3 Umowy w sprawie popierania i wzajemnej…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej.

Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa……….1 1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej……….1 1.2 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw………10 1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3. Prawne formy przedsiebiorstw……….17 Rozdzial II Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami………23 2.1. Pojecie i cele zarządzania……….23 2.2. Funkcje i znaczenie zarządzania……….24 2.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem……….28 2.3.1. Istota i…
Przeczytaj więcej

Problemy zarządzania malymi i srednimi firmami w Polsce na przykładzie XYZ.

Wstęp………1 Rozdzial 1 Zarządzanie – istota i proces zarządzania………3 1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojec……….3 1.2. Podejmowanie decyzji i narzedzia zarządzania………4 1.2.1. Planowanie………7 1.2.2. Organizowanie………8 1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej………8 1.2.4. Kierowanie w wezszym znaczeniu………8 1.2.5. Kontrola………9 1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiebiorstw (typologia przedsiebiorstw)………10 1.3.1. Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3.2. Prawne formy przedsiebiorstw……….18 1.3.3. Przedsiębiorstwa…
Przeczytaj więcej

Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce, jego rola w gospodarce narodowej oraz bariery rozwoju

Wstęp…….3 Rozdzial 1 Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce 1.1. Zdefiniowanie małych i srednich przedsiebiorstw…….6 1.2. Stan sektora MSP w gospodarce narodowej……..10 1.3. Rola MSP w handlu zagranicznym……..14 1.4. Bariery rozwoju MSP…….22 Rozdzial 2 Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Stan finansowy MSP……..27 2.2 Sposoby finansowania MSP…….29 2.3. Formy finansowania MSP- zalety i wady……..36 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Spólka komandytowa jako korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej

Wstęp Rozdzial I. Spólka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.1. Pojecie spółki i jej pochodzenie 1.2. Klasyfikacja spólek 1.2.1. Spólki cywilne i handlowe 1.2.2. Spólki osobowe, kapitalowe i mieszane 1.2.3. Spólki krajowe i spółki z udzialem kapitału zagranicznego 1.2.4. Spólki wewnetrzne i zewnetrzne 1.2.5. Spólki jednoosobowe 1.3. Róznice i podobienstwa miedzy spólkami Rozdzial II. Spólka…
Przeczytaj więcej

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw

Wstęp………4 Rozdzial I. Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6 1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6 1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7 1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7 1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8 1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8 1.6. Podstawy prawne …….. 10 Rozdzial II. Wlasna dzialalnosc …….. 11 2.1. Podstawowe obowiazki zwiazane z rozpoczeciem…
Przeczytaj więcej

Zakladanie i zarzadzanie malymi i srednimi firmami na przykładzie XYZ.

Rozdzial I Znaczenie zarządzania dla przetrwania i rozwoju organizacji…………..4 1.1. Ujecie teoretyczne organizacji. 1.2. Podsystemy organizacji. 1.2.1 Cele organizacji. 1.2.2 Struktura formalna organizacji. 1.2.3 Spoleczny podsystem organizacji. 1.2.4. Podsystem techniczny organizacji. 1.2.5. Otoczenie i rozwój zycia organizacji. 1.3. Charakterystyka zarządzania 1.3.1 Funkcje zarządzania. 1.3.2 Zarządzanie na przelomie wieków. Rozdzial II Uruchamianie działalności gospodarczej…………..38 2.1. Biznes…
Przeczytaj więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003

Wstęp………3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-istota oraz motywy inwestowania. 1.1. Pojecie inwestycji zagranicznych……….5 1.2. Rodzaje inwestycji zagranicznych……….9 1.3. Przyczyny inwestowania poza granicami kraju-korzysci inwestowania……….12 1.4. Teorie dotyczace inwestycji zagranicznych……….17 1.4.1.Teoria miedzynarodowego przeplywu kapitalu……….18 1.4.2.Teoria miedzynarodowego zróznicowania stóp zysku……….20 1.4.3.Teoria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego……….22 1.4.4.Teoria obszarów walutowych……….24 1.4.5.Teoria monopolistycznych przewag……….26 1.4.6.Teoria miedzynarodowego cyklu zycia produktu……….31 1.4.7.Teoria internalizacji transnarodowych…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie sektora małych i srednich przedsiebiorstw i jego rozwój-czasy wspólczesne: rynek polski i swiatowy

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i Unii Europejskiej 1.1 Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa 1.2 Male i srednie firmy w gospodarce polskiej i Unii Europejskiej 1.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial II. Zadania i struktura planu biznesowego w stosunku do małych i srednich przedsiebiorstw…
Przeczytaj więcej

Inwestycje zagraniczne w sektorze prywatnym na Litwie

Uwagi wstepne………3 Rozdzial I. Formy naplywu kapitału zagranicznego 1.1. Źródła finansowania inwestycji………4 1.2. Podstawy prawne inwestycji zagranicznych………4 1.3. Formy naplywu inwestycji zagranicznych………5 Rozdzial II. Atrakcyjność inwesytcyjna sektorów gosporarki litewskie 1.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2. Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych………8 1.3. Transfer zysków………8 1.4. Klimat inwestycyjny………9 1.5. Specjalne strefy ekonomiczne………12 Rozdzial III. Udział inwestycji zagranicznych w sektorze…
Przeczytaj więcej

Projektowanie działalności gospodarczej na przykładzie agencji reklamowej

Wstęp………2 Rozdzial I. Formalnosci prawne zwiazane z zakladaniem działalności gospodarczej. 1.1 Pojecie działalności gospodarczej………4 1.2 Akty prawne regulujace dzialalnosc gospodarcza………5 1.3 Podstawowe formy działalności gospodarczej………6 1.4 Sprawy formalne zwiazane z uruchomieniem firmy………8 1.4.1 Zgloszenie do ewidencji działalności gospodarczej………8 1.4.2 Powiadomienie Okregowego Inspektora Pracy………9 1.4.3 Nadanie numeru statystycznego REGON………9 1.4.4 Otwarcie konta bankowego………10 1.4.5 Zatrudnianie pracowników………11…
Przeczytaj więcej

Ocena potencjalu wzrostu sektora biur turystycznych w Polsce do 2010 roku.

Wstęp Rozdzial I. Przeglad czynników decydujacych o potencjale wzrostu sektora 1.1 Czynniki makroekonomiczne 1.2 Czynniki otoczenia konkurencyjnego Rozdzial II. Diagnoza sektora biur turytycznych w Polsce 2.1 Badanie sektora pod katek makrootoczenia 2.2 Analiza miktootoczenia biur turystycznych 2.3 Badanie strategii konkurencji firm turystycznych Rozdzial III. Prognozy wzrostu sektora usług turystycznych, przyczyny i nastepstwa tego wzrostu 3.1…
Przeczytaj więcej

Ograniczenia i zagrozenia swobody działalności gospodarczej.

Wstęp……….6 Rozdzial 1. Pojecie działalności gospodarczej. 1.1. Pojecie prawa gospodarczego……….9 1.2. Regulacja działalności gospodarczej……….10 1.3. Definicja działalności gospodarczej……….12 1.4. Rodzaje działalności gospodarczej w ujęciu ustawowym……….15 1.5. Czynniki o charakterze prawnym majace wpływ na dzialalnosc gospodarcza……….23 Rozdzial 2. Podmiot działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2.1. Przedsiebiorcy polscy……….27 2.1.1.Osoba fizyczna……….31 2.1.2.Osoba prawna……….32 2.1.3.…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie utrzymaniem ruchu w firmie XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Struktura firmy XYZ 1.1 Schemat organizacyjny firmy XYZ 1.2 Wydzial utrzymania ruchu 1.3 Komunikacja wewnatrz i na zewnatrz spólki 1.4 Działania marketingowe i rozwój firmy Rozdzial II. Wydzial utrzymania ruchu 2.1 Cele i zadania Wydzialu Utrzymania Ruchu 2.2 Zarządzanie personelem 2.3 Szkolenia techniczne oraz doskonalenie relacji interpersonalnych 2.4 Zarządzanie obiegiem dokumentów oraz…
Przeczytaj więcej

Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp 5 Rozdzial I. Cele i zakres analizy finansowej 1.1. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi ……….7 1.2. Rodzaje analizy finansowej ……….12 1.2.1. Analizy finansowe w przedsiębiorstwie………. 12 1.2.2. Analiza wstepna pozioma………. 14 1.2.3. Analiza wstepna pionowa ……….17 1.3. Źródła analizy finansowej ……….18 Rozdzial II. Wskaznikowa analiza sprawozdan finansowych 2.1. Charakterystyka ogólna ……….29 2.2.…
Przeczytaj więcej

Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych 1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe ……… 5 1.2. Teorie BIZ ………9 1.2.1. Teoria przewag wlasnosciowych ………9 1.2.2. Teoria lokalizacji ……… 11 1.2.3. Teoria internacjonalizacji ………13 1.2.4. Elektryczna teoria miedzynarodowej produkcji ………15 Rozdzial II. Uwarunkowania bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ich wielkosc 2.1. Uwarunkowania naplywu…
Przeczytaj więcej

Status przedsiebiorcy w prawie polskim.

Wstęp…………4 Rozdzial I. Kupiec rejestrowy i podmiot gospodarczy jako prekursorzy pojecia przedsiebiorcy 1. Kupiec rejestrowy – informacje ogólne…………6 2. Podmiot gospodarczy – ewolucja pojecia…………10 Rozdzial II. Ustawowe definicje przedsiebiorcy w świetle obowiazujacego prawa 1. Pojecie przedsiebiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej …………32 1.1. Definicje przedsiebiorcy…………33 1.2. Krag osób objetych zakresem pojecia przedsiebiorcy…………34 1.2.1. Osoby…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie strategiczne w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Zarządzanie w małych i srednich przedsiębiorstwach………..6 1. Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa 2. Male i srednie firmy w gospodarce polskiej 3. Otoczenie konkurencyjne MSP 4. Sila i oddzialywanie sfer otoczenia na przedsiebiorstwo Rozdzial II. Istota analizy strategicznej w firmach sektora MSP………..35 1. Pojecie strategii i analizy strategicznej 2. Zakres analizy strategicznej 3.…
Przeczytaj więcej

Formy opodatkowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp………3 Rozdzial I. Polski system podatkowy w świetle zasad podatkowych………5 1.1 Teoretyczne podstawy funkcjonowania podatków 1.1.1 Funkcje podatków 1.1.2 Zasady podatkowe 1.2 Charakterystyka podatków w Polsce 1.3 Podatki przychodowe Rozdzial II. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw………35 2.1 Istota małych i srednich przedsiebiorstw 2.2 Male i srednie przedsiebiorstw w gospodarce Polskiej i w UE…
Przeczytaj więcej

Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace funduszy inwestycyjnych 1.1 Specyfika i forma działalności operacyjnej funduszu inwestycyjnego 1.2 Zbiorowe lokowanie w instrumenty rynku kapitalowego w Polsce 1.3 Korzysci plynace z tytułu lokowania środków w fundusz inwestycyjny 1.4 Podzial funduszy inwestycyjnych wedlug kryterium dokonywanych lokat 1.5 Fundusze inwestycyjne w Polsce i na Swiecie 1.6 Formy prawne funduszy…
Przeczytaj więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie regionu wroclawskiego.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na swiecie 1.1. Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych ……….5 1.2. tendencje w gospodarce swiatowej i wpływ globalizacji………. 9 1.3. Geograficzne rozmieszczenie BIZ ……….13 1.4. Alokacja BIZ w branzach………. 17 1.5. Przyczyny naplywu BIZ………. 21 Rozdzial II. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 2.1. Rola BIZ we wzroscie gospodarczym………. 24 2.2. Transfer…
Przeczytaj więcej

Wspieranie rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw ze środków Unii Europejskiej.

Wstęp………..2 Rozdzial I. Male i sredni przedsiębiorstwa – charakterystyka. 1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP………..4 1.2. Podstawowe prawne i organizacyjne funkcjonowania MSP………..7 1.3. Formy finansowania sektora MSP………..19 1.4. Rola MSP w gospodarce rynkowej………..25 Rozdzial II. Polityka UE wobec małych i srednich przedsiebiorstw. 2.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjnosci Przedsiebiorstw (2004-2006)………..29 2.2. Europejska Karta Malych…
Przeczytaj więcej

Wpływ polityki wladz samorzadowych na rozwój małych i srednich przedsiebiorstw

Wstęp………2 Rozdzial I. Istota rozwoju regionalnego. 1.1 Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju……….4 1.2 Pojecie i istota lokalnego rozwoju gospodarczego……….5 1.3 Cele oraz kierunki kształtowania lokalnej polityki gospodarczej……….10 1.4 Czynniki rozwoju lokalnego……….12 1.5 Kierunki procesów rozwojowych – perspektywy małych i srednich przedsiebiorstw……….16 1.6 Znaczenie Strategii Lizbonskiej………19 Rozdzial II. Rozwój regionalny a male i srednie przedsiębiorstwa.…
Przeczytaj więcej

Procesy i działania restrukturyzacyjne.

Wstęp…….4 Rozdzial I Restrukturyzacja przedsiebiorstw – zagadnienia teoretyczne. 1.1. Pojecie, istota i cel restrukturyzacji……..7 1.2. Rodzaje i obszary restrukturyzacji…….15 1.2.1. Restrukturyzacja przedmiotowa…….17 1.2.2. Restrukturyzacja podmiotowa……..20 1.3. Warunki powodzenia restrukturyzacji……..26 1.4. Bariery restrukturyzacji……..27 1.5. Pojecie, istota, cel oraz korzysci metody spin-off……..29 Rozdzial II Charakterystyka Zakladu Odazotowania Gazu ‚XXX’ w XXX. 2.1. Historia zakladu……..31 2.2. Przedmiot działalnosci…….34…
Przeczytaj więcej

Uruchomienie firmy posredniczacej w obrocie nieruchomościami.

Wstęp Rozdzial I. Analiza rynku nieruchomosci komercyjnych w Polsce w latach 2003-2008 1. Pojecie rynku nieruchomosci 2. Czynniki kształtujące popyt 2.1. Pojecie popytu na rynku nieruchomosci komercyjnych 2.2. Czynniki kształtujące popyt na rynku nieruchomosci komercyjnych 3. Popyt na nieruchomosci biurowe i handlowe w latach 2003-2008 4. Czynniki kształtujące podaz 4.1. Pojecie podazy na rynku nieruchomosci…
Przeczytaj więcej

Wpływ Agencji Rozwoju Regionalnego za rozwój małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp Rozdzial 1. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Istota małych i srednich przedsiebiorstw 1.2 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej 1.3 Bariery dla małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 1.4 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw 1.5 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial 2.…
Przeczytaj więcej

Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ.

Wstęp……..2 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego……..4 1.2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1918 – 1998……..8 1.3. Model ustroju terytorialnego po 1 stycznia 1999 roku……..12 1.4. Samorzad gminny……..17 Rozdzial II Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy. 2.1. Pojecie działalności komunalnej…….25 2.2. Finansowanie inwestycji gminy…….26 2.3.…
Przeczytaj więcej

Projektowanie działalności gospodarczej w sektorze usług gastronomicznych.

Wstęp…….4 Rozdzial 1. Przedsiebiorczosc w gospodarce. 1.1 Istota, funkcje i rodzaje przedsiebiorczosci…….7 1.2 Przedsiebiorczosc wewnetrzna…….14 1.3 Definicja przedsiębiorstwa…….16 1.4 Rozwój przedsiebiorczosci w Polsce…….20 Rozdzial 2. Decyzje konstytuujace przedsiebiorstwo. 2.1 Wybór sektora działalnosci……..29 2.2 Wybór formy prawnej…….33 2.3 Wybór formy opodatkowania…….38 2.4 Lokalizacja działalnosci……..42 2.5 Wybór sposobu finansowania działalnosci……..49 Rozdzial 3. Charakterystyka sektora usług gastronomicznych. 3.1…
Przeczytaj więcej

Ocena inwestycji informatycznych

Wstęp………2 Rozdzial 1. Inwestycje informatyczne. 1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji informatycznych ………4 1.2 Wpływ oraz znaczenie zgodnosci strategii informatyzacji ze strategia przedsiębiorstwa ………7 Rozdzial 2. Metody ocena efektywnosci inwestycji informatycznych. 2.1 Rachunek efektywnosci ekonomicznej………15 2.2 Metody statyczne………16 2.2.1 Charakterystyka metod statystycznych………16 2.2.2 Rachunek okresu zwrotu nakladów inwestycyjnych………16 2.2.3 Rachunek porównawczy rentownosci (stopa zwrotu)………17 2.3 Rachunek…
Przeczytaj więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki Polski po 1989r.

Wstęp Rozdzial I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne- ogólna charakterystyka 1.1. Definicja i istota bezposrednich inwestycji zagranicznych oraz inwestycji portfelowych 1.2. Teorie wyjasniajace bezpośrednie inwestycje zagraniczne 1.2.1. Teoria lokalizacji 1.2.2. Teoria przewag wlasnosciowych 1.2.3. Teoria internacjonalizacji Rozdzial II. Wielkosc oraz uwarunkowana naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce po 1989 r 2.1. Uwarunkowania naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w…
Przeczytaj więcej

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s Polska.

Wstęp…….. 8 Rozdzial 1 Geneza, pojecie i istota franchisingu 1.1. Pojecie franchisingu…….. 9 1.2. Formy i typy franchisingu…….. 11 1.3. Rozwój franczyzy…….. 14 1.4. Rozwój aspekty umowy franchisingowej w Polsce…….. 16 1.4.1. Prawny charakter umowy franchisingu…….. 16 1.4.2. Zakres regulacji prawnej franchisingu…….. 23 1.5. Typy powiazan franchisingowych…….. 24 1.6. Prawa i obowiazki stron zawierajacych kontrakt…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania sektora małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp………. 3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa jako glówny podmiot zycia gospodarczego………. 5 1.1. Zagadnienia wprowadzajace………. 5 1.1.1. Definicja MSP i ich podzial………. 7 1.1.2. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki………. 12 1.1.3. Obszary rozwoju………. 14 1.1.4. Swobody działania ………. 15 1.2. Klasyfikacja przedsiebiorstw. Podzial wedlug kryterium wlasnosci………. 17 1.2.1. Formy prawne………. 20 1.2.2. Klasyfikacja…
Przeczytaj więcej

Formy ewidencji i działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

Wstęp……..4 Rozdzial I. Rola rachunkowosci w małych przedsiębiorstwach i ich miejsce w gospodarce 1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw……..5 1.1.1. Przeglad definicji małych i srednich przedsiebiorstw………5 1.1.2. Wpływ sektora MSP na gospodarke w Polsce………7 1.1.3. Możliwościrozwoju małych i srednich przedsiebiorstw………9 1.2. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej……..11 1.2.1. Działalność gospodarcza w ujęciu aktów………11 1.2.2.…
Przeczytaj więcej

Leasing jako forma finansowania rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp………4 Rozdzial I Istora i pojecie leasingu 1.1 Istota i pojecie leasingu……….5 Uczestnicy transakcji leasingowej……….7 Porównanie leasingu ze sprzedaza na raty, umowa najmu i dzierzawa……….12 1.2 Rozwój leasingu na swiecie……….14 1.3 Rodzaje leasingu………. 19 Leasing operacyjny i finansowy……….19 Leasing bezposredni, posredni i zwrotny……….21 Leasing krótko, srednio i dlugoterminowy……….23 Leasing czysty i pelny……….23 Leasing suchy i…
Przeczytaj więcej

Ocena efektywnosci inwestycji na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu przedsiewziec inwestycyjnych 1.1. Istota i klasyfikacje inwestycji………5 1.2. Proces inwestycyjny………13 1.3. Źródła finansowania inwestycji………20 1.4. Koszt pozyskania kapitalu………29 1.5. Ryzyko w inwestowaniu………34 1.6. Typowe problemy inwestycyjne………38 Rozdzial 2.Metody oceny efektywnosci projektów inwestycyjnych 2.1. Rachunek inwestycji………40 2.2. Metody statyczne………47 2.2.1. Rachunek porównawczy kosztów………47 2.2.2. Rachunek porównawczy zysków………51 2.2.3. Rachunek…
Przeczytaj więcej

Pomoc malym i srednim przedsiebiorstwom ze środków UE.

Wstęp ………4 Rozdzial I. Male i srednie przedsiębiorstwa (MSP) – charakterystyka 1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP ………5 1.2. Podstawowe prawne i organizacyjne funkcjonowania MSP ………19 Rozdzial II. Formy finansowania i rola w gospodarce rynkowej małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Formy finansowania sektora MSP ………22 2.2. Rola MSP w gospodarce rynkowej ………28 Rozdzial III. Podstawowe…
Przeczytaj więcej

Myslenie strategiczne determinantem rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa

Rozdzial 1. Strategia i zasady strategicznego myslenia. 1.1. Strategia w ujęciu historycznym……… 3 1.2. Pojecie i istota strategii……… 6 Rozdzial 2. Wspólczesny marketing- jego rola i znaczenie dla funkcjonowania przedsiebiorstw. 2.1. Istota marketingu……… 11 2.2. Funkcje marketingu………17 2.3. Przedsiebiorstwo w otoczeniu marketingowym……… 19 Rozdzial 3. Wybrane strategie marketingowe i zasady ich stosowania. 3.1. Typologia i…
Przeczytaj więcej

MożliwościRozwoju Malych i Srednich Przedsiebiorstw w świetle Strategii Lizbonskiej.

Wstęp ………2 Rozdzial I Sektor MSP we wspólczesnej gospodarce 1.1 Istota i cechy specyficzne małych i srednich przedsiebiorstw ………6 1.2 Wzrost znaczenia małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce……… 10 1.3 Regulacje prawne działalności sektora MSP w Polsce……… 15 1.4 Źródła finansowania polskiego sektora MSP……… 21 Rozdzial II Analiza MSP w polskiej gospodarce 2.1 Ogólna charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie personelem w malej firmie rodzinnej.

Wstęp ……….3 Rozdzial I Pojecie zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi………. 5 1.2. Definicja celu zarządzania zasobami ludzkimi ……….5 1.3. Personel ……….7 1.4. Strategia personalna………. 8 1.5. Jak stworzyc strategie personalna?………. 10 1.6. Proces zarządzania personelem………. 11 1.6. Cele i znaczenie planowania zatrudnienia ……….14 1.7. Wewnetrzne i zewnetrzne uwarunkowania planowania zatrudnienia ……….18 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Rozwój przedsiebiorczosci w powiecie X w latach 2002-2006.

Wstęp ……….4 Rozdzial IWybrane teoretyczne aspekty dotyczace przedsiebiorczosci 1.1 Podstawowe pojecia ……….5 1.1.2 Cechy przedsiebiorcy ……….7 1.2 Rodzaje przedsiebiorstw – klasyfikacja………. 8 1.2.1 Przedsiębiorstwa sektora publicznego………. 9 1.2.2 Przedsiębiorstwa sektora prywatnego………. 11 1.3 Formy organizacyjno-prawne przedsiebiorstw……….. 13 1.3.1 Przedsiębiorstwa jednoosobowe ……….13 1.3.2 Spólki………. 14 1.3.3 Spóldzielnie ……….22 1.3.4 Przedsiębiorstwa panstwowe ……….23 1.4 Transformacje gospodarki w…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie przedsiebiorstwem rodzinnym.

Wstęp……….2 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa. Specyfika zarządzania firma rodzinna. 1.1. Ewolucja pojecia ‚przedsiebiorca’ w porzadku prawnym……….4 1.2. Pojecie przedsiębiorstwa……….6 1.3. Przedsiebiorstwo w ujęciu ekonomicznym. Klasyfikacja przedsiebiorstw……….7 1.4. Pojecie i cechy firmy rodzinnej……….12 1.5. Cykl zycia firmy rodzinnej……….15 1.6. Specyfika zarządzania mala firma rodzinna. Zarządzanie strategiczne……….16 Rozdzial II Zarządzanie mala firma rodzinna. 2.1. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na gospodarke.

Wstęp Rozdzial 1. Teoretyczne aspekty bezposrednich inwestycji zagranicznych 1.1. Definicja i istota bezposrednich inwestycji zagranicznych oraz inwestycji portfelowych 1.2. Teorie bezposrednich inwestycji zagranicznych 1.2.1. Teoria lokalizacji 1.2.2. Teoria przewag wlasnosciowych 1.2.3. Teoria internacjonalizacji 1.3. Cechy bezposrednich inwestycji zagranicznych Rozdzial 2. Naplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej 2.1. Przeslanki naplywu bezposrednich inwestycji…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie dzialalnoscia inwestycyjna gminy na przykładzie gminy xxx w latach 2006 – 2009

Wstęp ………5 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i geneza samorządu terytorialnego ………9 1.2. Organy, zadania i kompetencje samorządu gminy ………16 1.2.1. Organy gminy i ich kompetencje ………16 1.2.2. Zadania samorządu gminy ………22 1.3. Mienie komunalne gminy ………26 1.4. Formy organizacyjno- prawne gospodarki finansowej gminy ………30 Rozdzial II Gospodarka finansowa gminy…
Przeczytaj więcej

Innowacyjnosc małych i srednich przedsiebiorstw jako źródłoprzewagi konkurencyjnej.

Wstęp ……… 3 Rozdzial 1. Innowacje 1.1 Przedmiot innowacji ……… 5 1.1.1 Istota innowacji ……… 5 1.1.2 Definicja innowacji wg P.F.Druckera i J. Schumpetera……… 6 1.1.3 Rodzaje innowacji ……… 9 1.2 Źródła innowacji ……… 14 1.3 Zarządzanie innowacyjne ……… 17 1.4 Strategie innowacji ……… 21 1.5 Innowacyjnosc przedsiebiorstw w Polsce ……… 24 1.5.1 Poziom innowacyjnosci…
Przeczytaj więcej

Innowacyjnosc MSP na podkarpaciu.

Wstęp……….2 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa jako podmioty gospodarcze. 1.1. Definicja i klasyfikacja MSP……….5 1.2. Rola MSP w gospodarce rynkowej……….9 1.3. Znaczenie MSP w rozwoju regionu……….19 1.4. MSP jako podmiot sprawczy przedsiebiorczosci regionalnej……….21 Rozdzial II Konkurencyjnosc i innowacyjnosc przedsiębiorstwa – ujecie teoretyczne. 2.1. Definicja, mierniki konkurencyjnosci……….23 2.2. Istota innowacyjnosci……….28 Rozdzial III Charakterystyka Regionalnego Systemu…
Przeczytaj więcej

Wspieranie rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw ze środków U.E.

Wstęp Rozdzial 1. Male i srednie przedsiębiorstwa – charakterystyka 1.1. Ogólna charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 1.2. Rozwój sektora MSP w Polsce 1.2.1. Wstępna faza rozwoju przedsiebiorczosci (1980-1988). 1.2.2. Okres eksplozji przedsiebiorczosci (1989-1991). 1.2.3. Faza samoregulacji rynkowej (1992-1995). 1.2.4. Faza przedakcesyjna (1996-2004). 1.2.5. Faza wzrostu innowacyjnosci. 1.3. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP…
Przeczytaj więcej

Specyfikacja zarządzania malymi i srednimi przedsiębiorstwami na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowego.

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka małych i srednich firm i ich znaczenie w gospodarce narodowej Pojecie i kryteria klasyfikacyjne małych i srednich przedsiebiorstw…………1 Formy organizacyjne małych i srednich przedsiebiorstw…………6 Rola małych i srednich firm w gospodarce rynkowej…………15 Wlasciwosci małych i srednich firm…………18 Rozdzial II Uwarunkowania rozwoju małych i srednich firm w Polsce w okresie transformacji Zarys…
Przeczytaj więcej

Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Istota i znaczenie franszyzy/franchisingu……….4 1.1. Pojecie franchisingu……….4 1.2. Historia franczyzy……….7 1.3. Istota franchisingu……….9 1.4. Rodzaje franchisingu……….11 1.5. Źródła finansowania franchisingu………..16 Rozdzial II. Geneza i system franczyzowy w Polsce……….22 2.1. Geneza franczyzy w Polsce……….22 2.2. Polski rynek franczyzowy……….26 2.3. Ekspansja polskich franczyzobiorców za granice……….29 Rozdzial III. Istota systemów franczyzowych……….35 3.1. Umowa franczyzowa……….35 3.2.…
Przeczytaj więcej

Franchising w Polsce na przykładzie Sfinks Polska S.A.

Wstęp………2 Rozdzial 1. Geneza, pojecie i typy franchisingu 1.1 Definicje……… 4 1.2 Formy i typy franchisingu……… 5 1.3. Rozwój franchisingu na swiecie ………9 1.4. Zakres regulacji prawnej……… 12 1.5. Umowa franchisingowa……… 13 1.6. Pakiet franchisingowy ………14 Rozdzial 2. Franchising w Polsce w branzy gastronomicznej 2.1. Wartość rynku gastronomicznego w Polsce……… 22 2.2. Lokale franchisingowe w…
Przeczytaj więcej

Problematyka wyboru formy opodatkowania dochodu w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1.1. Pojecie działalności gospodarczej……….5 1.2. Pojecie i znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej……….9 1.3. Formy organizacyjne prowadzenia działalności przez male firmy………. 12 Rozdzialy II Charakterystyka form ewidencji dla celów podatkowych w małych firmach 2.1. Zryczaltowane formy opodatkowania ……….17 2.1.1. Karta…
Przeczytaj więcej

System wczesnego ostrzegania o zagrozeniach sposobem na unikniecie kryzysu w przedsiębiorstwie

Wstęp ……….. 3 Rozdzial I Wprowadzenie do systemów wczesnego ostrzegania 1.1. Istota systemów wczesnego ostrzegania ……….. 5 1.2. Koncepcja SWO w malym przedsiębiorstwie ……….. 6 1.3. Klasyfikacja systemów wczesnego ostrzegania ……….. 9 1.4. Przykladowe systemy wczesnego ostrzegania identyfikujace trudnosci ekonomiczno – finansowe przedsiębiorstwa ..11 Rozdzial II Kryzys w przedsiębiorstwie – przyczyny, skutki, rozwiazania 2.1. Problem…
Przeczytaj więcej

Inwestycje z funduszy europejskich z Gminie XYZ

Wstęp………2 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne. 1. Rodzaje funduszy europejskich………4 2. Zasady, procedury i dziedziny wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej………11 3. Pozyskiwanie środków z UE przez gminy………32 Rozdzial II. Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2010-2011. 1. Spoleczno-gospodarczy charakter gminy XYZ………40 2. Rolnictwo, przemysl usługi w Kazimierzy Wielkiej………45 3. Zatrudnienie i bezrobocie…
Przeczytaj więcej

Instytucje otoczenia biznesu jako partner sektora małych i srednich przedsiebiorstw ( MSP) i beneficjent wsparcia z funduszy Unii Europejskiej

Wstęp. Rozdzial 1. MSP- charakterystyka ogólna 1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP……….. 7 1.2. Struktury i wielkosci MSP……… 9 1.3. Definicja typów MSP……… 10 1.5. Bariery rozwoju MSP……… 12 1.6. Sektor MSP w województwie lubuskim. ……… 15 Rozdzial 2. Programy Operacyjne zawierajace srodki dla sektora MSP 2.1. Historia wsparcia sektora MSP w Polsce i województwie…
Przeczytaj więcej

Innowacyjnosc w rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego

Wstęp……….2 Rozdzial I Pojecie i specyfika przedsiębiorstwa rodzinnego. 1.1. Ekonomiczna i spoleczna rola przedsiębiorstwa rodzinnego……….4 1.2. Istota przedsiebiorczosci rodzinnej. Przedsiebiorstwo rodzinne a nierodzinne……….7 1.3. Podstawowe rodzaje przedsiebiorstw rodzinnych oraz specyfika zarządzania nimi. ……….16 1.4. Działalność firm rodzinnych – aspekty teoretyczne……….19 Rozdzial II Innowacje a rozwój przedsiębiorstwa rodzinnego. 2.1. Istota rozwoju przedsiebiorczosci……….21 2.2. Pojecie innowacji klasyfikacja…
Przeczytaj więcej

Warunki rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp……….3 Rozdzial I Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 1.1 Definicja sektora MSP……….5 1.2 Cechy sektora MSP……….7 1.3 Struktura sektora MSP w Polsce……….9 Rozdzial II Uwarunkowania rozwoju MSP w Polsce 2.1 Prawne warunki funkcjonowania przedsiebiorstw……….14 2.2 Ekonomiczne warunki funkcjonowania firm……….18 2.3 Bariery rozwoju MSP……….20 Rozdzial III Wpływ sektora MSP na rozwój polskiej gospodarki…
Przeczytaj więcej

Działalność funduszy venture capital na przykładzie funduszu XYZ

Wstęp Rozdzial I. Istota i znaczenie funduszy venture capital 1.1 Istota funduszy venture capital 1.2 Geneza i rozwój funduszy venture capital w Stanach Zjednoczonych i Europie 1.3 Źródła finansowania venture capital 1.4 Rodzaje i typologia funduszy venture capital 1.5 Polityka inwestycyjna funduszy venture capital 1.6 Venture capital na tle innych form finansowania Rozdzial II. Zasady…
Przeczytaj więcej

Finansowanie działalności małych i srednich przedsiebiorstw przez banki (na przykładzie BRE Banku)

Wstęp……….7 Rozdzial I Podstawy działalności mikro, małych i srednich przedsiebiorstw 1. Definicja i klasyfikacja przedsiebiorstw, w tym mikro, małych i srednich………. 11 1.1. Klasyfikacja ilosciowa ……….11 1.2. Klasyfikacja jakosciowa ……….12 2. Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania MMSP ……….14 3. Rola MMSP w gospodarce Polski i Unii Europejskiej ……….17 4. Bariery rozwoju oraz czynniki wpływajace na…
Przeczytaj więcej

Finanasowanie działalności gospodarczej sektora MSP na przykładzie firmy XYZ

Wstęp…………5 Rozdzial I Sektor małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Przedsiebiorca i przedsiebiorczosc………… 6 1.2 Male przedsiebiorstwo – próba identyfikacji………… 13 1.3 Rola MSP w gospodarce narodowej …………20 1.4 Bariery ograniczajace rozwój Sektora MSP………… 25 1.5 Sytuacja sektora MSP w Polsce na tle UE………… 29 Rozdzial II Formy finansowania działalności gospodarczej 2.1 Źródła finansowania działalności gospodarczej……………
Przeczytaj więcej

Innowacyjnosc sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Ogólna charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw 1.1. Definicja sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………..6 1.2. Struktura sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………..11 1.3. Charakterystyka, miejsce i rola msp w gospodarce ………..18 1.4. Udział sektora msp w tworzeniu PKB ………..23 Rozdzial 2 Innowacyjnosc małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Podstawowe pojecia, modele i…
Przeczytaj więcej

Wpływ kryzysu na male i srednie przedsiębiorstwa w województwie swietokrzyskim

Wstęp………2 Rozdzial 1 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw. 1.1. Pojecie małych i srednich firm………4 1.2. Rola MSP w gospodarce regionalnej………9 1.3. Polityka wspierania rozwoju sektora MSP………12 Rozdzial 2 Przyczyny kryzysu finansowego. 2.1. Analiza przyczyn kryzysu………23 2.2. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata………30 2.3. Sposoby zwalczania kryzysu………37 Rozdzial 3 Metodyka badan wlasnych. 3.1. Analiza gospodarki województwa swietokrzyskiego………45…
Przeczytaj więcej

Zewnetrzne źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Streszczenie………..2 Wstęp ………..4 Rozdzial 1. Rola małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce polskiej 1.1 Podstawy prawne ………..7 1.2 Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw w Gospodarce Polski……….. 7 1.3 Bariery dla rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce ………..10 1.4 Podsumowanie……….. 13 Rozdzial 2. Zewnetrzne źródła finansowania przedsiebiorstw. 2.1 Wprowadzenie. ………..15 2.2 Kredyt bankowy……….. 19…
Przeczytaj więcej

Analiza poziomu innowacyjnosci – ujecie regionalne

Wstęp ………….3 Rozdzial 1. Pojecie innowacyjnosci i spoleczenstwa informacyjnego 2.1. Innowacje ‚innowacyjnosc’ spoleczenstwo informacyjne…………. 4 2.2. Strategia innowacji w UE ………….13 2.3. Regionalne strategie innowacji…………. 16 Rozdzial 2. Analiza poziomu innowacyjnosci 3.1. Kontrola realizacji strategii innowacji ………….21 3.2. Rozwój infrastruktury teleinformacyjnej ………….24 3.3. Mierniki spoleczenstwa informacyjnego ………….46 Rozdzial 3. Porównanie innowacyjnosci w Polsce i na…
Przeczytaj więcej

Metody oceny inwestycji na przykładzie projektu zakupu pensjonatu przez spólke celowa ‚XYZ sp. z o.o.’

Wstęp …………4 Rozdzial 1. Pojecie i rodzaje inwestycji 1.1 Rodzaje inwestycji………… 5 1.2 Specyfika decyzji inwestycyjnych………… 7 1.3 Istota project finance………… 11 Rozdzial 2. Efektywność projektu gospodarczego 2.1 Metody statyczne oceny projektu …………15 2.1.1 Proste stopy zwrotu …………16 2.1.2 Prosty okres zwrotu …………18 2.1.3 Ksiegowa stopa zwrotu …………20 2.2 Metody dynamiczne oceny projektu………… 22 2.2.1…
Przeczytaj więcej

Specjalna strefa ekonomiczna i efekty jej funkcjonowania na przykładzie Specjalnej Strefy Ekonomicznej XYZ-XYZ

Wstęp Rozdzial I Powstanie i rozwój specjalnych stref ekonomicznych na swiecie 1.1. Rodzaje obszarów aktywnosci gospodarczej 1.2. Specjalne strefy ekonomiczne na swiecie 1.3. Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce – determinanty tworzenia, podstawy prawne, perspektywy rozwoju Rozdzial II Ustanowienie i funkcjonowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej XYZ – XYZ 2.1. Charakterystyka spoleczno – gospodarcza miasta Mielec 2.2. Powstanie…
Przeczytaj więcej

Innowacyjnosc małych i sredniej wielkosci przedsiebiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa branzy alkoholowej.

Wstęp………. 4 Rozdzial 1. Innowacyjnosc – ramy teoretyczne 1.1. Pojecie innowacji ……….7 1.2. Cele działalności innowacyjnej………. 12 1.3. Rodzaje innowacji………. 13 1.4. Źródła innowacji ……….17 1.5. Modele innowacji ……….21 1.6. Etapy procesu innowacji ……….23 1.7. Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjnosci w przedsiębiorstwie………. 25 Rozdzial 2. Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Pojecie przedsiębiorstwa ……….27 2.2.…
Przeczytaj więcej

Działalność innowacyjna przedsiebiorstw przemyslowych w Polsce

Wstęp Rozdzial I. Istota i rodzaje innowacji 1.1. Istota innowacji i innowacyjnosci 1.2. Rodzaje innowacji 1.3. Sposoby pomiaru innowacyjnosci 1.4. Pojecie i etapy procesu innowacyjnego Rozdzial II. Determinanty, bariery i efekty działalności innowacyjnej w Polsce 2.1. Uwarunkowania procesów innowacyjnych 2.2.Cele działalności innowacyjnej 2.3.Bariery działalności innowacyjnej 2.4. Polityka innowacyjna w Polsce Rozdzial III. Charakterystyka działalności innowacyjnej…
Przeczytaj więcej

Ocena procesu planowania na przykładzie tworzenia malego przedsiębiorstwa

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka zarządzania 1.1 Istota zarządzania 1.2 Charakterystyka funkcji planowania 1.3 Zaleznosci funkcji planowania Rozdzial II. Charakterystyka MSP 2.1 Ogólna charakterystyka MSP 2.2 Ogólna charakterystyka branzy odziezy 2.3 Procedury formalno-prawne i administracyjne zalozenia działalności gospodarczej Rozdzial III. Ocena procesu planowania na przykładzie MSP 3.1 Analiza SWOT 3.2 Charakterystyka otoczenia i zaleznosci w okresie…
Przeczytaj więcej

Male i srednie przedsiębiorstwa a Unia Europejska

Wstęp ………..3 Rozdzial 1. Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce 1.1. Definicja i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw ………..5 1.2. Rola MSP w gospodarce ………..8 1.3. Makroekonomiczne warunki rozwoju sektora MSP ………..10 1.4. Strategie działania firm z sektora małych i srednich przedsiebiorstw ………..,.12 1.5. Polityka ekip rzadzacych wobec małych i srednich przedsiebiorstw ………..13 1.5.1. Podatki…
Przeczytaj więcej

Uwarunkowania rozwoju działalności firm sektora małych i srednich przedsiebiorstw na przykładzie XYZ Sp. z o.o.

Wstęp. Rozdzial 1. Przedsiebiorczosc i jej rozwój 1.1. Przedsiebiorczosc, jej cele i rodzaje 1.2. Przedsiebiorca i jego cechy osobowosci 1.3. Schemat przedsiebiorczego działania 1.4. Uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci Rozdzial 2. Male i srednie przedsiębiorstwa oraz ich dzialalnosc 2.1. Pojecie i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw 2.2. Rola i znaczenie MSP w gospodarce rynkowej 2.3. Czynniki sukcesu…
Przeczytaj więcej

Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

Wstęp ………….3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 1. Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw, przedsiebiorczoscii przedsiebiorcy………….. 5 2. Rola, stan oraz funkcjonowanie małych i srednich przedsiebiorstww gospodarce rynkowej………….. 10 3. Male i srednie przedsiębiorstwa jako podstawowy czynnik ograniczania bezrobocia………….. 23 Rozdzial IIUruchomienie działalności gospodarczej. 1. Przedsiebiorczosc jako glówny czynnik podejmowania działalności gospodarczej…………..…
Przeczytaj więcej

Rola małych i srednich przedsiebiorstw w województwie swietokrzyskim na przykładzie firmy XYZ w latach 2008 – 2011

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka Malych i Srednich Przedsiebiorstw w Polsce 1.1 Pojecie i istota małych i srednich przedsiebiorstw 1.2 Rola małych i srednich przedsiebiorstw w zatrudnieniu i PKB i rozwoju gospodarczym 1.3 Programy wspierajace rozwój MiSP 1.4 Analiza SWOT i perspektywy rozwoju sektora MiSP Rozdzial II. Charakterystyka firmy XYZ 2.1 Powstanie i rozwój 2.2 Przedmiot…
Przeczytaj więcej

Wpływ integracji Polski z Unia Europejska na funckjnonowanie małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp…………… 4 Rozdzial 1. Integracja z unia europejska jako jeden z elementów makrootoczenia przedsiebiorstw. 1.1. Otoczenia przedsiębiorstwa – definicja i jego elementy……………. 6 1.2. Wpływ otoczenia miedzynarodowego na funkcjonowanie przedsiebiorstw……………. 18 Rozdzial 2 Male i srednie przedsiębiorstwa jako szczególna kategoria przedsiębiorstwa. 2.1. Istota i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw……………. 27 2.2. Powstanie i rozwój małych…
Przeczytaj więcej

Franchising w aspekcie prawnym i finansowym

Wprowadzenie……….. 1 Rozdzial 1. Istota franchisingu 1.1. Pojecie i geneza franchisingu………..3 1.2. Formy i rodzaje powiazan franchisingowych ………..7 1.3. Zalety i wady uczestnictwa w systemie franchisingowym……….. 15 Rozdzial 2. Aspekty prawne systemu franchisingowego 2.1. Przedmiot porozumien frachisingowych ………..19 2.2. Podmioty umowy franchisingowewej ………..20 2.3. Charakter prawny umowy franchisingu……….. 22 2.4. Umowa franchisingu a inne umowy…
Przeczytaj więcej

Globalizacja gospodarki a system organizacji przedsiębiorstwa

Wstęp………. 4 Rozdzial I Globalizacja gospodarki 1.1 Istota globalizacji gospodarki………. 6 1.2 Czynniki wpływajace na gospodarczy wymiar globalizacji ……….10 1.3 Teorie globalizacji ……….12 Rozdzial II System organizacji i zarządzania przedsiebiorstwem 2.1 Pojecie przedsiębiorstwa………. 14 2.2 Organizacja przedsiębiorstwa………. 17 2.3 Specyfika zarządzania przedsiebiorstwem ……….20 Rozdzial III Konsekwencje globalizacji 3.1 Wpływ globalizacji na zarzadzanie przedsiębiorstwem……….25 3.2 Strategia…
Przeczytaj więcej

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Charakterystyka sektora małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Pojecie małych i srednich przedsiebiorstw……….. 7 1.2 Klasyfikacja przedsiebiorstw……….. 8 1.2.1 Kryteria jakosciowe………. 8 1.2.2. Kryteria ilosciowe………. 9 1.3 Bariery funkcjonowania i rozwoju MSP………. 10 1.4 Charakterystyka zródel finansowania MSP………. 12 1.4.1 Kapital wlasny………. 12 1.4.2 Kapital obcy ……….14 Rozdzial 2 Finansowanie przedsiebiorstw z kapitalów…
Przeczytaj więcej

Nowoczesne formy finansowania działalności gospodarczej na przykładzie funduszy venture capital

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw 1.1 Istota pojecia venture capital………. 7 1.2 Cele i polityka funduszy venture capital………. 9 1.3 Inwestorzy funduszy venture capital………. 10 1.4 Zalety i wady inwestycji typu venture capital………. 12 1.5 Bariery rozwoju rynku venture capital ……….13 Rozdzial 2 Charakterystyka funduszy venture capital 2.1 Rodzaje funduszy venture…
Przeczytaj więcej

Wybrane źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw i ich ewidencja w Polsce.

Wstęp……….1 Rozdzial 1. Warunki funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce. 1.1. Definicja malego przedsiębiorstwa………. 3 1.2. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki ……….16 1.3. Podzial zródel finansowania MSP ……….23 Rozdzial 2. Finansowanie działalności z kapitalów wlasnych 2.1. Dopłaty wspólników ……….30 2.2. Odpisy amortyzacyjne………. 33 2.3. Publiczna emisja akcji na rynku kapitalowym………. 36 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiebiorczosci na przykładzie Gminy Rypin

Wstęp Rozdzial 1 Funkcjonowanie Samorzadu Terytorialnego w Polsce 1.1 Pojecie i struktura samorządu terytorialnego 1.2 Zadania samorządu terytorialnego 1.3 Ewolucja i problemy polskiej polityki regionalnej Rozdzial 2 Możliwości wspierania lokalnej przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny 2.1 Znacznie przedsiebiorczosci w rozwoju lokalnym 2.2 Bariery rozwoju lokalnej przedsiebiorczosci 2.3 Narzedzia wspierania i pobudzania przedsiebiorczosci przez samorzad terytorialny Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw na podstawie programu kredytowego Citibanku Handlowego

Wprowadzenie……….. 1 Rozdzial 1 Krótka historia Banku Handlowego. 1. Powstanie programu kredytowania małych i srednich przedsiebiorstw ……….. 5 1.1. Polaczony portfel……….. 5 1.2. Wnioski z poprzednich programów……….. 5 1.3. Portfel Departamentu Malych Przedsiebiorstw……….. 8 1.3.1. Dane liczbowe do portfela DMP……….. 8 1.3.2. Analiza portfela DMP z punktu widzenia działalności banku……….. 12 1.4. Strategia działalnosci……….. 13…
Przeczytaj więcej

Działalność innowacyjna przedsiebiorstw branzy drogowej w regionie XYZ.

Wstęp …………. 4 Rozdzial I. Innowacyjnosc i jej rola w przedsiębiorstwie 1.1. Istota i rodzaje innowacji …………. 7 1.2. Źródła innowacji …………. 15 1.3. Strategie innowacji …………. 22 1.4. Znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiębiorstwa …………. 28 Rozdzial II. Charakterystyka infrastruktury drogowej w Polsce 2.1. Analiza stanu infrastruktury drogowej w Polsce …………. 33 2.1.1. Rys historyczny…
Przeczytaj więcej

Koncepcje rozwiazan innowacyjnych w magazynach skladowo – dystrybucyjnych na przykładzie Huty Czestochowa

Wstęp- okreslenie celów pracy………..5 Rozdzial I. Charakterystyka gospodarki magazynowej 1.1 Podstawowe pojecia………..8 1.2 Gospodarka magazynowa w literaturze przedmiotu………..14 1.3 Technologiczny proces magazynowania………..17 Rozdzial II. Innowacyjnosc w gospodarce magazynowej 2.1 Pojecie innowacyjnosci i jej funkcje we wspólczesnej gospodarce………..28 2.2 Innowacje jako instrument pobudzania wzrostu gospodarczego ………..33 2.3 Środki na rozwiazania innowacyjne w gospodarce magazynowej………..38 2.4 Przyklady…
Przeczytaj więcej

Kapital relacji a sukces nowej firmy

Wstęp ………… 4 Rozdzial 1. Istota i znaczenie kapitału intelektualnego w firmie ………… 5 1.1. Pojecie i geneza kapitału intelektualnego …………7 1.2. Podzial kapitału intelektualnego w organizacji…………. 13 1.3. Metody pomiaru intelektualnego w firmie…………18 Rozdzial 2. Kapital relacji przy tworzeniu nowej firmy 2.1. Struktura kapitału relacji w nowej firmie…………30 2.2. Zarzadzania kapitalem relacji w nowej…
Przeczytaj więcej

Przedsiebiorstwo na rynku usług ekologicznych na przykładzie Top S.A

Wstęp………6 Cel i teza pracy……… 7 Rozdzial 1. Podstawowe pojecia z zakresu zarządzania srodowiskiem, rynku ekologicznego oraz gospodarki odpadami 1.1. Zarządzanie a ochrona srodowiska……… 8 1.1.1. Ochrona srodowiska ………8 1.1.2. System zarządzania srodowiskiem……… 9 1.1.3. Proekologiczne strategie przedsiębiorstwa ………12 1.1.4. Modele zarządzania……… 13 1.1.5. Rynek ekologiczny ………15 1.2. Podstawy gospodarowania odpadami……… 20 1.2.1. Podstawowe zagadnienia…
Przeczytaj więcej

Analiza porównawcza konkurencyjnosci firm uslugowych na przykładzie spa i wellness.

Wstęp…………2 Rozdzial I Czym jest konkurencyjnosc? 1. Pojecie i kryteria konkurencyjnosci…………4 2. Istota i rodzaje konkurencyjnosci…………9 3. Konkurencyjnosc przedsiebiorstw uslugowych…………19 Rozdzial II Czynniki konkurencyjnosci. 1. Determinanty konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw…………22 Rozdzial III Wyniki badan wlasnych. 1. Charakterystyka respondentów…………37 2. Zainteresowanie ankietowanych tematyka spa i wellness…………40 3. Ocena bazy gabinetów spa i wellness w Wroclawiu…………49…
Przeczytaj więcej

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na podstawie regionu poludniowo – wschodniego w latach 2007-2012

Wstęp Rozdzial 1. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – zagadnienia wstepne 1.1. Pojecie i formy inwestycji zagranicznych 1.2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych 1.2.1. Czynniki ekonomiczne 1.2.2. Czynniki polityczne 1.3. Funkcje i znaczenie inwestycji zagranicznych w gospodarce swiatowej 1.3.1. Wpływ kapitału zagranicznego na strukture zarządzania i organizacje przedsiębiorstwa Rozdzial 2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce 2.1.…
Przeczytaj więcej

Franchising w sieci resturacji Sphinx

Wstęp……….2 Rozdzial I Źródła finansowania przedsiebiorstw. 1.1. Kapitaly jako źródło finansowania majątku……….3 1.2. Klasyfikacja kapitalów wlasnych i obcych……….5 1.3. Źródła zewnetrze i wewnetrzne pozyskiwania kapitalów……….9 Rozdzial II Franchising jako nowe źródłopozyskiwania kapitalu. 2.1. Pojecie i rodzaje franchisingu……….21 2.2. Zalety i wady pozyskiwania kapitału przez franchising……….26 2.3. Koszt prowadzenia przedsiębiorstwa franchisingowego……….32 Rozdzial III Funkcjonowanie franczyzny w…
Przeczytaj więcej