Kategoria: Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa

Prace z dziedziny Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Inwestycje japonskie w Polsce na przykładzie Toyota Motor. 4.47/5 (17)

Wstęp…………3 Rozdzial I Polsko-japonskie stosunki handlowe…………5 1.1. Rys historyczny 1.2. Inwestycje japonskie w Polsce. Rozdzial II Zagranicznr inwestycje bezpośrednie na polskim rynku samochodowym…………11 2.1. Uregulowania prawne i polityka państwa w zakresię obcego kapitalu 2.2. Specyfika polskiego rynku samochodowego 2.3. Naplyw zagranicznego kapitału do przemyslu samochodowego w Polsce Rozdzial III Toyota Motor Poland ………..39 3.1. Toyota […]

Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiane metod gospodarowania w Polsce na przykładzie rynku przemyslowego. 4.12/5 (26)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Ewolucja systemu gospodarczego w Polsce………6 1.1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej………7 1.2. Przyczyny i skutki transformacji gospodarczej w Polsce 12 1.3. Proces prywatyzacji gospodarki i jego wpływ na zmiany w strukturze przedsiebiorstw………16 1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako konsekwencja otwarcia polskiej gospodarki………24 Rozdzial 2. Wspólczesny marketing jako struktura zlozona………31 2.1. Charakterystyka marketingu […]

Warunki inwestowania kapitału niemieckiego w aglomeracji poznanskiej na przykładzie firmy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp 3 Rozdzial 1. Ogólne warunki podejmowania inwestycji w aglomeracji poznanskiej……… 9 1.1 Terminologia- definicje podstawowych pojec………9 1.2 Warunki przyrodnicze………10 1.3 Warunki ekonomiczne………17 1.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne………17 1.3.2. Warunki ekonomiczne Poznania………24 1.3.3. Atrakcyjność lokalizacyjna w świetle wybranych wskazników statystycznych………26 1.4 Warunki prawne………28 1.5. Podsumowanie rozdzialu pierwszego………35 Rozdzial 2. Wielkosc i struktura inwestycji niemieckich w aglomeracji poznanskiej […]

Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 4.33/5 (24)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7 1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8 2. Struktura sektora MSP………12 3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18 Rozdzial II. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce………25 1. Prawne i podatkowe warunki funkcjonowania przedsiebiorstw 26 2. Finansowanie przedsiewziec inwestycyjnych………33 3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój […]

Specjalne strefy ekonomiczne 4.47/5 (19)

Wprowadzenie………. 1 Rozdzial I 1.1 Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce……….3 1.2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce……….5 1.3 Prawne podstawy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ……….6 1.4 Zarządzanie strefa……….9 1.5 Zwolnienia i preferencje podatkowe w strefach……….12 1.6.1 Zasady udzielania Pomocy Publicznej w strefach w świetle przepisów o pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej……….14 1.7.2 Warunki […]

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s 4.28/5 (18)

Wstęp………3 Rozdzial 1 Koncepcja franchisingu ………4 1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojecia franchising 1.2. Franchising – typy i formy Rozdzial 2 Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia franchisingowa………24 2. 1. Prawne uregulowania franchisingu 2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych uwarunkowan działalności franchisingowej 2.3. Działalność franchisingowa w sferze miedzynarodowej Rozdzial 3 Wybrane aspekty działalności franchisingowej na przykładzie […]

Zmiany w sektorze małych i srednich przedsiebiorstw w latach 1996-2000 na przykładzie hoteli i restauracji. 4.35/5 (26)

Wstęp Rozdzial 1. Cel, zakres i metody badawcze pracy 1.1. Cel pracy 1.2. Zakres pracy 1.3. Materialy zródlowe 1.4. Metody badawcze stosowane w pracy 1.5. Hipotezy robocze Rozdzial 2. Znaczenie gospodarcze MSP dla kraju w latach 1996-2000 2.1. Teoretyczne aspekty zwiazane z wielkoscia przedsiebiorstw 2.1.1. Definicje wielkosci przedsiebiorstw 2.2. Zmiany w ilosci małych i srednich […]

Inwestycje zagraniczne w Polsce w perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej 4.36/5 (25)

Wstęp Rozdzial I 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych. 2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – definicja 3. Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe 4. Inwestycje bezpośrednie jako forma dlugoterminowych lokat kapitalowych za granica 5. Czynniki wpływajace na inwestowanie kapitału za granica 6. Oddzialywanie Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarke kraju przywozacego i wywozacego kapital Rozdzial II 1. […]

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na przestrzeni lat 1991-2001 4.38/5 (21)

Wstęp………5 Rozdzial I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstepne………7 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe………8 2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych………10 3. Uregulowania prawne w zakresię bezposrednich inwestycji zagranicznych………23 3.1. Pierwsze regulacje dotyczace joint ventures – Ustawa z 1986 roku………28 3.2. Ustawa o spólkach z udzialem zagranicznym z 1988 roku………32 3.3. Ustawa […]

Zarządzanie mala firma na przykładzie cukierni XYZ. 4.3/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial I. Zarządzanie i jego funkcje………4 1.1. Charakterystyka zarządzania……….4 1.2. Funkcje zarządzania………7 1.3. Rola kierownika w zarządzaniu placówka……….13 1.3.1. Rola kierownika w cukierni XYZ………16 Rozdzial II. Kierunek i charakterystyka działalności firmy……….19 2.1. Rola planowania w zarządzaniu placówka………19 2.1.1. Metodologia i instrumenty planowania………23 2.2. Tworzenie planów………28 2.2.1. Fazy przygotowania i wdrozenia planu………30 2.2.2. Faza identyfikacji […]

Stan i perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacji. 4.35/5 (17)

Wstęp………3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne………5 1.1. Pojecie i istota małych i srednich przedsiebiorstw……… 5 1.2. Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej………12 1.2.1. Produkt krajowy brutto, a dynamika rozwoju sektora MSP………12 1.2.2. Udział sektora MSP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych………16 1.2.3. Liczba pracujacych w małych […]

Ocena możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie PKN Orlen. 4.19/5 (21)

Wstęp………4 Rozdzial 1. Teorie zasady zarządzania inwestycjami. ………5 1.1. Pojecie i istota inwestycji, klasyfikacje inwestycji. ………5 1.2. Wybór kierunków inwestowania. ………9 1.3. Metody oceny efektywnosci inwestycji. ………13 Rozdzial 2. Analiza stanu finansowo gospodarcza PKN ORLEN S.A………16 2.1. Ogólna charakterystyka grupy PKN ORLEN S.A. ………16 2.1.1. Informacje ogólne. ………16 2.1.2. Przychody. ………18 2.1.3. Koszty operacyjne. ………22 […]

Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe) 4.33/5 (21)

I Wstęp………2 II Profil i zakres działania firmy XYZ………4 1) Charakterystyka ogólna………4 2) Zamierzenia na przyszlosc………6 III Plan strategiczny………7 1) Wprowadzenie………7 2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9 3) Pozycja firmy na rynku………15 4) Wybór i wdrozenie strategii………17 IV .Plan marketingowy………19 1) Wprowadzenie………19 2) Rynek usług transportowych………20 3) Analiza konkurencji………22 4) Segment docelowy………26 5) Wybór rynku docelowego………28 […]

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000. 4.53/5 (17)

Wstęp………3 Rozdzial I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdzial II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdzial IIIMetody finansowania przedsiebiorstw 1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51 2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55 3. Hierarchia metod finansowania………58 Zakończenie………62 Bibliografia………65 […]

Inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie Fiat Auto Poland. 4.19/5 (26)

Wstęp……..2 Rozdzial I Pojecie i ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych…….3 1.1. Definicja i podzial inwestycji zagranicznych……..3 1.2 Formy wlasnosci kapitału firmy……..4 1.3. Czynniki kształtujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne…….5 Rozdzial II Inwestycje zagraniczne w Polsce…….11 2.1 Zmiany zachodzace w ustawodawstwie……..11 2.2 Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w stosunkach Polski z zagranica…….17 2.3 Umowy w sprawie popierania i wzajemnej […]

Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej. 4.45/5 (22)

Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa……….1 1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej……….1 1.2 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw………10 1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3. Prawne formy przedsiebiorstw……….17 Rozdzial II Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami………23 2.1. Pojecie i cele zarządzania……….23 2.2. Funkcje i znaczenie zarządzania……….24 2.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem……….28 2.3.1. Istota i […]

Problemy zarządzania malymi i srednimi firmami w Polsce na przykładzie XYZ. 4.16/5 (19)

Wstęp………1 Rozdzial 1 Zarządzanie – istota i proces zarządzania………3 1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojec……….3 1.2. Podejmowanie decyzji i narzedzia zarządzania………4 1.2.1. Planowanie………7 1.2.2. Organizowanie………8 1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej………8 1.2.4. Kierowanie w wezszym znaczeniu………8 1.2.5. Kontrola………9 1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiebiorstw (typologia przedsiebiorstw)………10 1.3.1. Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3.2. Prawne formy przedsiebiorstw……….18 1.3.3. Przedsiębiorstwa […]

Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce, jego rola w gospodarce narodowej oraz bariery rozwoju 4.16/5 (25)

Wstęp…….3 Rozdzial 1 Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce 1.1. Zdefiniowanie małych i srednich przedsiebiorstw…….6 1.2. Stan sektora MSP w gospodarce narodowej……..10 1.3. Rola MSP w handlu zagranicznym……..14 1.4. Bariery rozwoju MSP…….22 Rozdzial 2 Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Stan finansowy MSP……..27 2.2 Sposoby finansowania MSP…….29 2.3. Formy finansowania MSP- zalety i wady……..36 Rozdzial […]

Spólka komandytowa jako korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej 4.47/5 (15)

Wstęp Rozdzial I. Spólka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.1. Pojecie spółki i jej pochodzenie 1.2. Klasyfikacja spólek 1.2.1. Spólki cywilne i handlowe 1.2.2. Spólki osobowe, kapitalowe i mieszane 1.2.3. Spólki krajowe i spółki z udzialem kapitału zagranicznego 1.2.4. Spólki wewnetrzne i zewnetrzne 1.2.5. Spólki jednoosobowe 1.3. Róznice i podobienstwa miedzy spólkami Rozdzial II. Spólka […]

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw 4.21/5 (24)

Wstęp………4 Rozdzial I. Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6 1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6 1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7 1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7 1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8 1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8 1.6. Podstawy prawne …….. 10 Rozdzial II. Wlasna dzialalnosc …….. 11 2.1. Podstawowe obowiazki zwiazane z rozpoczeciem […]

Zakladanie i zarzadzanie malymi i srednimi firmami na przykładzie XYZ. 4.23/5 (22)

Rozdzial I Znaczenie zarządzania dla przetrwania i rozwoju organizacji…………..4 1.1. Ujecie teoretyczne organizacji. 1.2. Podsystemy organizacji. 1.2.1 Cele organizacji. 1.2.2 Struktura formalna organizacji. 1.2.3 Spoleczny podsystem organizacji. 1.2.4. Podsystem techniczny organizacji. 1.2.5. Otoczenie i rozwój zycia organizacji. 1.3. Charakterystyka zarządzania 1.3.1 Funkcje zarządzania. 1.3.2 Zarządzanie na przelomie wieków. Rozdzial II Uruchamianie działalności gospodarczej…………..38 2.1. Biznes […]

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003 4.33/5 (24)

Wstęp………3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-istota oraz motywy inwestowania. 1.1. Pojecie inwestycji zagranicznych……….5 1.2. Rodzaje inwestycji zagranicznych……….9 1.3. Przyczyny inwestowania poza granicami kraju-korzysci inwestowania……….12 1.4. Teorie dotyczace inwestycji zagranicznych……….17 1.4.1.Teoria miedzynarodowego przeplywu kapitalu……….18 1.4.2.Teoria miedzynarodowego zróznicowania stóp zysku……….20 1.4.3.Teoria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego……….22 1.4.4.Teoria obszarów walutowych……….24 1.4.5.Teoria monopolistycznych przewag……….26 1.4.6.Teoria miedzynarodowego cyklu zycia produktu……….31 1.4.7.Teoria internalizacji transnarodowych […]

Funkcjonowanie sektora małych i srednich przedsiebiorstw i jego rozwój-czasy wspólczesne: rynek polski i swiatowy 4.19/5 (26)

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i Unii Europejskiej 1.1 Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa 1.2 Male i srednie firmy w gospodarce polskiej i Unii Europejskiej 1.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial II. Zadania i struktura planu biznesowego w stosunku do małych i srednich przedsiebiorstw […]

Inwestycje zagraniczne w sektorze prywatnym na Litwie 4.47/5 (17)

Uwagi wstepne………3 Rozdzial I. Formy naplywu kapitału zagranicznego 1.1. Źródła finansowania inwestycji………4 1.2. Podstawy prawne inwestycji zagranicznych………4 1.3. Formy naplywu inwestycji zagranicznych………5 Rozdzial II. Atrakcyjność inwesytcyjna sektorów gosporarki litewskie 1.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2. Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych………8 1.3. Transfer zysków………8 1.4. Klimat inwestycyjny………9 1.5. Specjalne strefy ekonomiczne………12 Rozdzial III. Udział inwestycji zagranicznych w sektorze […]

Projektowanie działalności gospodarczej na przykładzie agencji reklamowej 4.33/5 (24)

Wstęp………2 Rozdzial I. Formalnosci prawne zwiazane z zakladaniem działalności gospodarczej. 1.1 Pojecie działalności gospodarczej………4 1.2 Akty prawne regulujace dzialalnosc gospodarcza………5 1.3 Podstawowe formy działalności gospodarczej………6 1.4 Sprawy formalne zwiazane z uruchomieniem firmy………8 1.4.1 Zgloszenie do ewidencji działalności gospodarczej………8 1.4.2 Powiadomienie Okregowego Inspektora Pracy………9 1.4.3 Nadanie numeru statystycznego REGON………9 1.4.4 Otwarcie konta bankowego………10 1.4.5 Zatrudnianie pracowników………11 […]