Kategoria: Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Temat, spis treści, plan pracy.

Inwestycje japonskie w Polsce na przykładzie Toyota Motor.

Wstęp…………3 Rozdzial I Polsko-japonskie stosunki handlowe…………5 1.1. Rys historyczny 1.2. Inwestycje japonskie w Polsce. Rozdzial II Zagranicznr inwestycje bezpośrednie na polskim rynku samochodowym…………11 2.1. Uregulowania prawne i polityka państwa w zakresię obcego kapitalu 2.2. Specyfika polskiego rynku samochodowego 2.3. Naplyw zagranicznego kapitału do przemyslu samochodowego w Polsce Rozdzial III Toyota Motor Poland ………..39 3.1. Toyota…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiane metod gospodarowania w Polsce na przykładzie rynku przemyslowego.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Ewolucja systemu gospodarczego w Polsce………6 1.1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej………7 1.2. Przyczyny i skutki transformacji gospodarczej w Polsce 12 1.3. Proces prywatyzacji gospodarki i jego wpływ na zmiany w strukturze przedsiebiorstw………16 1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako konsekwencja otwarcia polskiej gospodarki………24 Rozdzial 2. Wspólczesny marketing jako struktura zlozona………31 2.1. Charakterystyka marketingu…
Przeczytaj więcej

 

Warunki inwestowania kapitału niemieckiego w aglomeracji poznanskiej na przykładzie firmy XYZ

Wstęp 3 Rozdzial 1. Ogólne warunki podejmowania inwestycji w aglomeracji poznanskiej……… 9 1.1 Terminologia- definicje podstawowych pojec………9 1.2 Warunki przyrodnicze………10 1.3 Warunki ekonomiczne………17 1.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne………17 1.3.2. Warunki ekonomiczne Poznania………24 1.3.3. Atrakcyjność lokalizacyjna w świetle wybranych wskazników statystycznych………26 1.4 Warunki prawne………28 1.5. Podsumowanie rozdzialu pierwszego………35 Rozdzial 2. Wielkosc i struktura inwestycji niemieckich w aglomeracji poznanskiej…
Przeczytaj więcej

 

Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7 1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8 2. Struktura sektora MSP………12 3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18 Rozdzial II. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce………25 1. Prawne i podatkowe warunki funkcjonowania przedsiebiorstw 26 2. Finansowanie przedsiewziec inwestycyjnych………33 3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój…
Przeczytaj więcej

 

Specjalne strefy ekonomiczne

Wprowadzenie………. 1 Rozdzial I 1.1 Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce……….3 1.2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce……….5 1.3 Prawne podstawy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ……….6 1.4 Zarządzanie strefa……….9 1.5 Zwolnienia i preferencje podatkowe w strefach……….12 1.6.1 Zasady udzielania Pomocy Publicznej w strefach w świetle przepisów o pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej……….14 1.7.2 Warunki…
Przeczytaj więcej

 

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s

Wstęp………3 Rozdzial 1 Koncepcja franchisingu ………4 1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojecia franchising 1.2. Franchising – typy i formy Rozdzial 2 Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia franchisingowa………24 2. 1. Prawne uregulowania franchisingu 2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych uwarunkowan działalności franchisingowej 2.3. Działalność franchisingowa w sferze miedzynarodowej Rozdzial 3 Wybrane aspekty działalności franchisingowej na przykładzie…
Przeczytaj więcej

 

Zmiany w sektorze małych i srednich przedsiebiorstw w latach 1996-2000 na przykładzie hoteli i restauracji.

Wstęp Rozdzial 1. Cel, zakres i metody badawcze pracy 1.1. Cel pracy 1.2. Zakres pracy 1.3. Materialy zródlowe 1.4. Metody badawcze stosowane w pracy 1.5. Hipotezy robocze Rozdzial 2. Znaczenie gospodarcze MSP dla kraju w latach 1996-2000 2.1. Teoretyczne aspekty zwiazane z wielkoscia przedsiebiorstw 2.1.1. Definicje wielkosci przedsiebiorstw 2.2. Zmiany w ilosci małych i srednich…
Przeczytaj więcej

 

Inwestycje zagraniczne w Polsce w perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej

Wstęp Rozdzial I 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych. 2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – definicja 3. Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe 4. Inwestycje bezpośrednie jako forma dlugoterminowych lokat kapitalowych za granica 5. Czynniki wpływajace na inwestowanie kapitału za granica 6. Oddzialywanie Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarke kraju przywozacego i wywozacego kapital Rozdzial II 1.…
Przeczytaj więcej

 

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na przestrzeni lat 1991-2001

Wstęp………5 Rozdzial I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstepne………7 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe………8 2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych………10 3. Uregulowania prawne w zakresię bezposrednich inwestycji zagranicznych………23 3.1. Pierwsze regulacje dotyczace joint ventures – Ustawa z 1986 roku………28 3.2. Ustawa o spólkach z udzialem zagranicznym z 1988 roku………32 3.3. Ustawa…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie mala firma na przykładzie cukierni XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Zarządzanie i jego funkcje………4 1.1. Charakterystyka zarządzania……….4 1.2. Funkcje zarządzania………7 1.3. Rola kierownika w zarządzaniu placówka……….13 1.3.1. Rola kierownika w cukierni XYZ………16 Rozdzial II. Kierunek i charakterystyka działalności firmy……….19 2.1. Rola planowania w zarządzaniu placówka………19 2.1.1. Metodologia i instrumenty planowania………23 2.2. Tworzenie planów………28 2.2.1. Fazy przygotowania i wdrozenia planu………30 2.2.2. Faza identyfikacji…
Przeczytaj więcej

 

Stan i perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacji.

Wstęp………3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne………5 1.1. Pojecie i istota małych i srednich przedsiebiorstw……… 5 1.2. Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej………12 1.2.1. Produkt krajowy brutto, a dynamika rozwoju sektora MSP………12 1.2.2. Udział sektora MSP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych………16 1.2.3. Liczba pracujacych w małych…
Przeczytaj więcej

 

Ocena możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie PKN Orlen.

Wstęp………4 Rozdzial 1. Teorie zasady zarządzania inwestycjami. ………5 1.1. Pojecie i istota inwestycji, klasyfikacje inwestycji. ………5 1.2. Wybór kierunków inwestowania. ………9 1.3. Metody oceny efektywnosci inwestycji. ………13 Rozdzial 2. Analiza stanu finansowo gospodarcza PKN ORLEN S.A………16 2.1. Ogólna charakterystyka grupy PKN ORLEN S.A. ………16 2.1.1. Informacje ogólne. ………16 2.1.2. Przychody. ………18 2.1.3. Koszty operacyjne. ………22…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe)

I Wstęp………2 II Profil i zakres działania firmy XYZ………4 1) Charakterystyka ogólna………4 2) Zamierzenia na przyszlosc………6 III Plan strategiczny………7 1) Wprowadzenie………7 2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9 3) Pozycja firmy na rynku………15 4) Wybór i wdrozenie strategii………17 IV .Plan marketingowy………19 1) Wprowadzenie………19 2) Rynek usług transportowych………20 3) Analiza konkurencji………22 4) Segment docelowy………26 5) Wybór rynku docelowego………28…
Przeczytaj więcej

 

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Wstęp………3 Rozdzial I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdzial II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdzial IIIMetody finansowania przedsiebiorstw 1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51 2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55 3. Hierarchia metod finansowania………58 Zakończenie………62 Bibliografia………65…
Przeczytaj więcej

 

Inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie Fiat Auto Poland.

Wstęp……..2 Rozdzial I Pojecie i ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych…….3 1.1. Definicja i podzial inwestycji zagranicznych……..3 1.2 Formy wlasnosci kapitału firmy……..4 1.3. Czynniki kształtujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne…….5 Rozdzial II Inwestycje zagraniczne w Polsce…….11 2.1 Zmiany zachodzace w ustawodawstwie……..11 2.2 Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w stosunkach Polski z zagranica…….17 2.3 Umowy w sprawie popierania i wzajemnej…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej.

Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa……….1 1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej……….1 1.2 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw………10 1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3. Prawne formy przedsiebiorstw……….17 Rozdzial II Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami………23 2.1. Pojecie i cele zarządzania……….23 2.2. Funkcje i znaczenie zarządzania……….24 2.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem……….28 2.3.1. Istota i…
Przeczytaj więcej

 

Problemy zarządzania malymi i srednimi firmami w Polsce na przykładzie XYZ.

Wstęp………1 Rozdzial 1 Zarządzanie – istota i proces zarządzania………3 1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojec……….3 1.2. Podejmowanie decyzji i narzedzia zarządzania………4 1.2.1. Planowanie………7 1.2.2. Organizowanie………8 1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej………8 1.2.4. Kierowanie w wezszym znaczeniu………8 1.2.5. Kontrola………9 1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiebiorstw (typologia przedsiebiorstw)………10 1.3.1. Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3.2. Prawne formy przedsiebiorstw……….18 1.3.3. Przedsiębiorstwa…
Przeczytaj więcej

 

Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce, jego rola w gospodarce narodowej oraz bariery rozwoju

Wstęp…….3 Rozdzial 1 Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce 1.1. Zdefiniowanie małych i srednich przedsiebiorstw…….6 1.2. Stan sektora MSP w gospodarce narodowej……..10 1.3. Rola MSP w handlu zagranicznym……..14 1.4. Bariery rozwoju MSP…….22 Rozdzial 2 Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Stan finansowy MSP……..27 2.2 Sposoby finansowania MSP…….29 2.3. Formy finansowania MSP- zalety i wady……..36 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

 

Spólka komandytowa jako korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej

Wstęp Rozdzial I. Spólka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.1. Pojecie spółki i jej pochodzenie 1.2. Klasyfikacja spólek 1.2.1. Spólki cywilne i handlowe 1.2.2. Spólki osobowe, kapitalowe i mieszane 1.2.3. Spólki krajowe i spółki z udzialem kapitału zagranicznego 1.2.4. Spólki wewnetrzne i zewnetrzne 1.2.5. Spólki jednoosobowe 1.3. Róznice i podobienstwa miedzy spólkami Rozdzial II. Spólka…
Przeczytaj więcej

 

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw

Wstęp………4 Rozdzial I. Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6 1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6 1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7 1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7 1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8 1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8 1.6. Podstawy prawne …….. 10 Rozdzial II. Wlasna dzialalnosc …….. 11 2.1. Podstawowe obowiazki zwiazane z rozpoczeciem…
Przeczytaj więcej

 

Zakladanie i zarzadzanie malymi i srednimi firmami na przykładzie XYZ.

Rozdzial I Znaczenie zarządzania dla przetrwania i rozwoju organizacji…………..4 1.1. Ujecie teoretyczne organizacji. 1.2. Podsystemy organizacji. 1.2.1 Cele organizacji. 1.2.2 Struktura formalna organizacji. 1.2.3 Spoleczny podsystem organizacji. 1.2.4. Podsystem techniczny organizacji. 1.2.5. Otoczenie i rozwój zycia organizacji. 1.3. Charakterystyka zarządzania 1.3.1 Funkcje zarządzania. 1.3.2 Zarządzanie na przelomie wieków. Rozdzial II Uruchamianie działalności gospodarczej…………..38 2.1. Biznes…
Przeczytaj więcej

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003

Wstęp………3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-istota oraz motywy inwestowania. 1.1. Pojecie inwestycji zagranicznych……….5 1.2. Rodzaje inwestycji zagranicznych……….9 1.3. Przyczyny inwestowania poza granicami kraju-korzysci inwestowania……….12 1.4. Teorie dotyczace inwestycji zagranicznych……….17 1.4.1.Teoria miedzynarodowego przeplywu kapitalu……….18 1.4.2.Teoria miedzynarodowego zróznicowania stóp zysku……….20 1.4.3.Teoria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego……….22 1.4.4.Teoria obszarów walutowych……….24 1.4.5.Teoria monopolistycznych przewag……….26 1.4.6.Teoria miedzynarodowego cyklu zycia produktu……….31 1.4.7.Teoria internalizacji transnarodowych…
Przeczytaj więcej

 

Funkcjonowanie sektora małych i srednich przedsiebiorstw i jego rozwój-czasy wspólczesne: rynek polski i swiatowy

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i Unii Europejskiej 1.1 Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa 1.2 Male i srednie firmy w gospodarce polskiej i Unii Europejskiej 1.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial II. Zadania i struktura planu biznesowego w stosunku do małych i srednich przedsiebiorstw…
Przeczytaj więcej

 

Inwestycje zagraniczne w sektorze prywatnym na Litwie

Uwagi wstepne………3 Rozdzial I. Formy naplywu kapitału zagranicznego 1.1. Źródła finansowania inwestycji………4 1.2. Podstawy prawne inwestycji zagranicznych………4 1.3. Formy naplywu inwestycji zagranicznych………5 Rozdzial II. Atrakcyjność inwesytcyjna sektorów gosporarki litewskie 1.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2. Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych………8 1.3. Transfer zysków………8 1.4. Klimat inwestycyjny………9 1.5. Specjalne strefy ekonomiczne………12 Rozdzial III. Udział inwestycji zagranicznych w sektorze…
Przeczytaj więcej

 

Projektowanie działalności gospodarczej na przykładzie agencji reklamowej

Wstęp………2 Rozdzial I. Formalnosci prawne zwiazane z zakladaniem działalności gospodarczej. 1.1 Pojecie działalności gospodarczej………4 1.2 Akty prawne regulujace dzialalnosc gospodarcza………5 1.3 Podstawowe formy działalności gospodarczej………6 1.4 Sprawy formalne zwiazane z uruchomieniem firmy………8 1.4.1 Zgloszenie do ewidencji działalności gospodarczej………8 1.4.2 Powiadomienie Okregowego Inspektora Pracy………9 1.4.3 Nadanie numeru statystycznego REGON………9 1.4.4 Otwarcie konta bankowego………10 1.4.5 Zatrudnianie pracowników………11…
Przeczytaj więcej

 

Ocena potencjalu wzrostu sektora biur turystycznych w Polsce do 2010 roku.

Wstęp Rozdzial I. Przeglad czynników decydujacych o potencjale wzrostu sektora 1.1 Czynniki makroekonomiczne 1.2 Czynniki otoczenia konkurencyjnego Rozdzial II. Diagnoza sektora biur turytycznych w Polsce 2.1 Badanie sektora pod katek makrootoczenia 2.2 Analiza miktootoczenia biur turystycznych 2.3 Badanie strategii konkurencji firm turystycznych Rozdzial III. Prognozy wzrostu sektora usług turystycznych, przyczyny i nastepstwa tego wzrostu 3.1…
Przeczytaj więcej

 

Ograniczenia i zagrozenia swobody działalności gospodarczej.

Wstęp……….6 Rozdzial 1. Pojecie działalności gospodarczej. 1.1. Pojecie prawa gospodarczego……….9 1.2. Regulacja działalności gospodarczej……….10 1.3. Definicja działalności gospodarczej……….12 1.4. Rodzaje działalności gospodarczej w ujęciu ustawowym……….15 1.5. Czynniki o charakterze prawnym majace wpływ na dzialalnosc gospodarcza……….23 Rozdzial 2. Podmiot działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2.1. Przedsiebiorcy polscy……….27 2.1.1.Osoba fizyczna……….31 2.1.2.Osoba prawna……….32 2.1.3.…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie utrzymaniem ruchu w firmie XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Struktura firmy XYZ 1.1 Schemat organizacyjny firmy XYZ 1.2 Wydzial utrzymania ruchu 1.3 Komunikacja wewnatrz i na zewnatrz spólki 1.4 Działania marketingowe i rozwój firmy Rozdzial II. Wydzial utrzymania ruchu 2.1 Cele i zadania Wydzialu Utrzymania Ruchu 2.2 Zarządzanie personelem 2.3 Szkolenia techniczne oraz doskonalenie relacji interpersonalnych 2.4 Zarządzanie obiegiem dokumentów oraz…
Przeczytaj więcej

 

Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp 5 Rozdzial I. Cele i zakres analizy finansowej 1.1. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi ……….7 1.2. Rodzaje analizy finansowej ……….12 1.2.1. Analizy finansowe w przedsiębiorstwie………. 12 1.2.2. Analiza wstepna pozioma………. 14 1.2.3. Analiza wstepna pionowa ……….17 1.3. Źródła analizy finansowej ……….18 Rozdzial II. Wskaznikowa analiza sprawozdan finansowych 2.1. Charakterystyka ogólna ……….29 2.2.…
Przeczytaj więcej

 

Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych 1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe ……… 5 1.2. Teorie BIZ ………9 1.2.1. Teoria przewag wlasnosciowych ………9 1.2.2. Teoria lokalizacji ……… 11 1.2.3. Teoria internacjonalizacji ………13 1.2.4. Elektryczna teoria miedzynarodowej produkcji ………15 Rozdzial II. Uwarunkowania bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ich wielkosc 2.1. Uwarunkowania naplywu…
Przeczytaj więcej

 

Status przedsiebiorcy w prawie polskim.

Wstęp…………4 Rozdzial I. Kupiec rejestrowy i podmiot gospodarczy jako prekursorzy pojecia przedsiebiorcy 1. Kupiec rejestrowy – informacje ogólne…………6 2. Podmiot gospodarczy – ewolucja pojecia…………10 Rozdzial II. Ustawowe definicje przedsiebiorcy w świetle obowiazujacego prawa 1. Pojecie przedsiebiorcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej …………32 1.1. Definicje przedsiebiorcy…………33 1.2. Krag osób objetych zakresem pojecia przedsiebiorcy…………34 1.2.1. Osoby…
Przeczytaj więcej

 

Zarządzanie strategiczne w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Zarządzanie w małych i srednich przedsiębiorstwach………..6 1. Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa 2. Male i srednie firmy w gospodarce polskiej 3. Otoczenie konkurencyjne MSP 4. Sila i oddzialywanie sfer otoczenia na przedsiebiorstwo Rozdzial II. Istota analizy strategicznej w firmach sektora MSP………..35 1. Pojecie strategii i analizy strategicznej 2. Zakres analizy strategicznej 3.…
Przeczytaj więcej

 

Formy opodatkowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp………3 Rozdzial I. Polski system podatkowy w świetle zasad podatkowych………5 1.1 Teoretyczne podstawy funkcjonowania podatków 1.1.1 Funkcje podatków 1.1.2 Zasady podatkowe 1.2 Charakterystyka podatków w Polsce 1.3 Podatki przychodowe Rozdzial II. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw………35 2.1 Istota małych i srednich przedsiebiorstw 2.2 Male i srednie przedsiebiorstw w gospodarce Polskiej i w UE…
Przeczytaj więcej

 

Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace funduszy inwestycyjnych 1.1 Specyfika i forma działalności operacyjnej funduszu inwestycyjnego 1.2 Zbiorowe lokowanie w instrumenty rynku kapitalowego w Polsce 1.3 Korzysci plynace z tytułu lokowania środków w fundusz inwestycyjny 1.4 Podzial funduszy inwestycyjnych wedlug kryterium dokonywanych lokat 1.5 Fundusze inwestycyjne w Polsce i na Swiecie 1.6 Formy prawne funduszy…
Przeczytaj więcej

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie regionu wroclawskiego.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na swiecie 1.1. Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych ……….5 1.2. tendencje w gospodarce swiatowej i wpływ globalizacji………. 9 1.3. Geograficzne rozmieszczenie BIZ ……….13 1.4. Alokacja BIZ w branzach………. 17 1.5. Przyczyny naplywu BIZ………. 21 Rozdzial II. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce 2.1. Rola BIZ we wzroscie gospodarczym………. 24 2.2. Transfer…
Przeczytaj więcej

 

Wspieranie rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw ze środków Unii Europejskiej.

Wstęp………..2 Rozdzial I. Male i sredni przedsiębiorstwa – charakterystyka. 1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP………..4 1.2. Podstawowe prawne i organizacyjne funkcjonowania MSP………..7 1.3. Formy finansowania sektora MSP………..19 1.4. Rola MSP w gospodarce rynkowej………..25 Rozdzial II. Polityka UE wobec małych i srednich przedsiebiorstw. 2.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjnosci Przedsiebiorstw (2004-2006)………..29 2.2. Europejska Karta Malych…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ polityki wladz samorzadowych na rozwój małych i srednich przedsiebiorstw

Wstęp………2 Rozdzial I. Istota rozwoju regionalnego. 1.1 Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju……….4 1.2 Pojecie i istota lokalnego rozwoju gospodarczego……….5 1.3 Cele oraz kierunki kształtowania lokalnej polityki gospodarczej……….10 1.4 Czynniki rozwoju lokalnego……….12 1.5 Kierunki procesów rozwojowych – perspektywy małych i srednich przedsiebiorstw……….16 1.6 Znaczenie Strategii Lizbonskiej………19 Rozdzial II. Rozwój regionalny a male i srednie przedsiębiorstwa.…
Przeczytaj więcej

 

Procesy i działania restrukturyzacyjne.

Wstęp…….4 Rozdzial I Restrukturyzacja przedsiebiorstw – zagadnienia teoretyczne. 1.1. Pojecie, istota i cel restrukturyzacji……..7 1.2. Rodzaje i obszary restrukturyzacji…….15 1.2.1. Restrukturyzacja przedmiotowa…….17 1.2.2. Restrukturyzacja podmiotowa……..20 1.3. Warunki powodzenia restrukturyzacji……..26 1.4. Bariery restrukturyzacji……..27 1.5. Pojecie, istota, cel oraz korzysci metody spin-off……..29 Rozdzial II Charakterystyka Zakladu Odazotowania Gazu ‚XXX’ w XXX. 2.1. Historia zakladu……..31 2.2. Przedmiot działalnosci…….34…
Przeczytaj więcej

 

Uruchomienie firmy posredniczacej w obrocie nieruchomościami.

Wstęp Rozdzial I. Analiza rynku nieruchomosci komercyjnych w Polsce w latach 2003-2008 1. Pojecie rynku nieruchomosci 2. Czynniki kształtujące popyt 2.1. Pojecie popytu na rynku nieruchomosci komercyjnych 2.2. Czynniki kształtujące popyt na rynku nieruchomosci komercyjnych 3. Popyt na nieruchomosci biurowe i handlowe w latach 2003-2008 4. Czynniki kształtujące podaz 4.1. Pojecie podazy na rynku nieruchomosci…
Przeczytaj więcej

 

Wpływ Agencji Rozwoju Regionalnego za rozwój małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp Rozdzial 1. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Istota małych i srednich przedsiebiorstw 1.2 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej 1.3 Bariery dla małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 1.4 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw 1.5 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw Rozdzial 2.…
Przeczytaj więcej

 

Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ.

Wstęp……..2 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego……..4 1.2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1918 – 1998……..8 1.3. Model ustroju terytorialnego po 1 stycznia 1999 roku……..12 1.4. Samorzad gminny……..17 Rozdzial II Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy. 2.1. Pojecie działalności komunalnej…….25 2.2. Finansowanie inwestycji gminy…….26 2.3.…
Przeczytaj więcej

 

Projektowanie działalności gospodarczej w sektorze usług gastronomicznych.

Wstęp…….4 Rozdzial 1. Przedsiebiorczosc w gospodarce. 1.1 Istota, funkcje i rodzaje przedsiebiorczosci…….7 1.2 Przedsiebiorczosc wewnetrzna…….14 1.3 Definicja przedsiębiorstwa…….16 1.4 Rozwój przedsiebiorczosci w Polsce…….20 Rozdzial 2. Decyzje konstytuujace przedsiebiorstwo. 2.1 Wybór sektora działalnosci……..29 2.2 Wybór formy prawnej…….33 2.3 Wybór formy opodatkowania…….38 2.4 Lokalizacja działalnosci……..42 2.5 Wybór sposobu finansowania działalnosci……..49 Rozdzial 3. Charakterystyka sektora usług gastronomicznych. 3.1…
Przeczytaj więcej

 

Ocena inwestycji informatycznych

Wstęp………2 Rozdzial 1. Inwestycje informatyczne. 1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji informatycznych ………4 1.2 Wpływ oraz znaczenie zgodnosci strategii informatyzacji ze strategia przedsiębiorstwa ………7 Rozdzial 2. Metody ocena efektywnosci inwestycji informatycznych. 2.1 Rachunek efektywnosci ekonomicznej………15 2.2 Metody statyczne………16 2.2.1 Charakterystyka metod statystycznych………16 2.2.2 Rachunek okresu zwrotu nakladów inwestycyjnych………16 2.2.3 Rachunek porównawczy rentownosci (stopa zwrotu)………17 2.3 Rachunek…
Przeczytaj więcej

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki Polski po 1989r.

Wstęp Rozdzial I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne- ogólna charakterystyka 1.1. Definicja i istota bezposrednich inwestycji zagranicznych oraz inwestycji portfelowych 1.2. Teorie wyjasniajace bezpośrednie inwestycje zagraniczne 1.2.1. Teoria lokalizacji 1.2.2. Teoria przewag wlasnosciowych 1.2.3. Teoria internacjonalizacji Rozdzial II. Wielkosc oraz uwarunkowana naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce po 1989 r 2.1. Uwarunkowania naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w…
Przeczytaj więcej

 

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s Polska.

Wstęp…….. 8 Rozdzial 1 Geneza, pojecie i istota franchisingu 1.1. Pojecie franchisingu…….. 9 1.2. Formy i typy franchisingu…….. 11 1.3. Rozwój franczyzy…….. 14 1.4. Rozwój aspekty umowy franchisingowej w Polsce…….. 16 1.4.1. Prawny charakter umowy franchisingu…….. 16 1.4.2. Zakres regulacji prawnej franchisingu…….. 23 1.5. Typy powiazan franchisingowych…….. 24 1.6. Prawa i obowiazki stron zawierajacych kontrakt…
Przeczytaj więcej

 

Źródła finansowania sektora małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp………. 3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa jako glówny podmiot zycia gospodarczego………. 5 1.1. Zagadnienia wprowadzajace………. 5 1.1.1. Definicja MSP i ich podzial………. 7 1.1.2. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki………. 12 1.1.3. Obszary rozwoju………. 14 1.1.4. Swobody działania ………. 15 1.2. Klasyfikacja przedsiebiorstw. Podzial wedlug kryterium wlasnosci………. 17 1.2.1. Formy prawne………. 20 1.2.2. Klasyfikacja…
Przeczytaj więcej

 

Formy ewidencji i działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

Wstęp……..4 Rozdzial I. Rola rachunkowosci w małych przedsiębiorstwach i ich miejsce w gospodarce 1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw……..5 1.1.1. Przeglad definicji małych i srednich przedsiebiorstw………5 1.1.2. Wpływ sektora MSP na gospodarke w Polsce………7 1.1.3. Możliwościrozwoju małych i srednich przedsiebiorstw………9 1.2. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej……..11 1.2.1. Działalność gospodarcza w ujęciu aktów………11 1.2.2.…
Przeczytaj więcej

 

Leasing jako forma finansowania rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp………4 Rozdzial I Istora i pojecie leasingu 1.1 Istota i pojecie leasingu……….5 Uczestnicy transakcji leasingowej……….7 Porównanie leasingu ze sprzedaza na raty, umowa najmu i dzierzawa……….12 1.2 Rozwój leasingu na swiecie……….14 1.3 Rodzaje leasingu………. 19 Leasing operacyjny i finansowy……….19 Leasing bezposredni, posredni i zwrotny……….21 Leasing krótko, srednio i dlugoterminowy……….23 Leasing czysty i pelny……….23 Leasing suchy i…
Przeczytaj więcej

 

Ocena efektywnosci inwestycji na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu przedsiewziec inwestycyjnych 1.1. Istota i klasyfikacje inwestycji………5 1.2. Proces inwestycyjny………13 1.3. Źródła finansowania inwestycji………20 1.4. Koszt pozyskania kapitalu………29 1.5. Ryzyko w inwestowaniu………34 1.6. Typowe problemy inwestycyjne………38 Rozdzial 2.Metody oceny efektywnosci projektów inwestycyjnych 2.1. Rachunek inwestycji………40 2.2. Metody statyczne………47 2.2.1. Rachunek porównawczy kosztów………47 2.2.2. Rachunek porównawczy zysków………51 2.2.3. Rachunek…
Przeczytaj więcej

 

Pomoc malym i srednim przedsiebiorstwom ze środków UE.

Wstęp ………4 Rozdzial I. Male i srednie przedsiębiorstwa (MSP) – charakterystyka 1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP ………5 1.2. Podstawowe prawne i organizacyjne funkcjonowania MSP ………19 Rozdzial II. Formy finansowania i rola w gospodarce rynkowej małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Formy finansowania sektora MSP ………22 2.2. Rola MSP w gospodarce rynkowej ………28 Rozdzial III. Podstawowe…
Przeczytaj więcej