Inwestycje japonskie w Polsce na przykładzie Toyota Motor.

Wstęp…………3 Rozdzial I Polsko-japonskie stosunki handlowe…………5 1.1. Rys historyczny 1.2. Inwestycje japonskie w Polsce. Rozdzial II Zagranicznr inwestycje bezpośrednie na polskim rynku samochodowym…………11 2.1. Uregulowania prawne i polityka państwa w zakresię obcego kapitalu 2.2. Specyfika polskiego rynku samochodowego 2.3. Naplyw Więcej

Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiane metod gospodarowania w Polsce na przykładzie rynku przemyslowego.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Ewolucja systemu gospodarczego w Polsce………6 1.1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej………7 1.2. Przyczyny i skutki transformacji gospodarczej w Polsce 12 1.3. Proces prywatyzacji gospodarki i jego wpływ na zmiany w strukturze przedsiebiorstw………16 1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Więcej

Warunki inwestowania kapitału niemieckiego w aglomeracji poznanskiej na przykładzie firmy XYZ

Wstęp 3 Rozdzial 1. Ogólne warunki podejmowania inwestycji w aglomeracji poznanskiej……… 9 1.1 Terminologia- definicje podstawowych pojec………9 1.2 Warunki przyrodnicze………10 1.3 Warunki ekonomiczne………17 1.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne………17 1.3.2. Warunki ekonomiczne Poznania………24 1.3.3. Atrakcyjność lokalizacyjna w świetle wybranych wskazników statystycznych………26 1.4 Warunki Więcej

Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Wstęp………..3 Rozdzial I. Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7 1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8 2. Struktura sektora MSP………12 3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18 Rozdzial II. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce………25 1. Prawne i podatkowe warunki Więcej

Specjalne strefy ekonomiczne

Wprowadzenie………. 1 Rozdzial I 1.1 Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce……….3 1.2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce……….5 1.3 Prawne podstawy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ……….6 1.4 Zarządzanie strefa……….9 1.5 Zwolnienia i preferencje podatkowe w strefach……….12 1.6.1 Zasady udzielania Pomocy Więcej

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s

Wstęp………3 Rozdzial 1 Koncepcja franchisingu ………4 1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojecia franchising 1.2. Franchising – typy i formy Rozdzial 2 Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia franchisingowa………24 2. 1. Prawne uregulowania franchisingu 2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych uwarunkowan działalności Więcej

Zmiany w sektorze małych i srednich przedsiebiorstw w latach 1996-2000 na przykładzie hoteli i restauracji.

Wstęp Rozdzial 1. Cel, zakres i metody badawcze pracy 1.1. Cel pracy 1.2. Zakres pracy 1.3. Materialy zródlowe 1.4. Metody badawcze stosowane w pracy 1.5. Hipotezy robocze Rozdzial 2. Znaczenie gospodarcze MSP dla kraju w latach 1996-2000 2.1. Teoretyczne aspekty Więcej

Inwestycje zagraniczne w Polsce w perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej

Wstęp Rozdzial I 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych. 2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – definicja 3. Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe 4. Inwestycje bezpośrednie jako forma dlugoterminowych lokat kapitalowych za granica 5. Czynniki wpływajace na inwestowanie kapitału za granica Więcej

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na przestrzeni lat 1991-2001

Wstęp………5 Rozdzial I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstepne………7 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe………8 2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych………10 3. Uregulowania prawne w zakresię bezposrednich inwestycji zagranicznych………23 3.1. Pierwsze regulacje dotyczace joint ventures – Ustawa Więcej

Zarządzanie mala firma na przykładzie cukierni XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Zarządzanie i jego funkcje………4 1.1. Charakterystyka zarządzania……….4 1.2. Funkcje zarządzania………7 1.3. Rola kierownika w zarządzaniu placówka……….13 1.3.1. Rola kierownika w cukierni XYZ………16 Rozdzial II. Kierunek i charakterystyka działalności firmy……….19 2.1. Rola planowania w zarządzaniu placówka………19 2.1.1. Metodologia Więcej

Stan i perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacji.

Wstęp………3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne………5 1.1. Pojecie i istota małych i srednich przedsiebiorstw……… 5 1.2. Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej………12 1.2.1. Produkt krajowy brutto, a dynamika rozwoju sektora Więcej

Ocena możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie PKN Orlen.

Wstęp………4 Rozdzial 1. Teorie zasady zarządzania inwestycjami. ………5 1.1. Pojecie i istota inwestycji, klasyfikacje inwestycji. ………5 1.2. Wybór kierunków inwestowania. ………9 1.3. Metody oceny efektywnosci inwestycji. ………13 Rozdzial 2. Analiza stanu finansowo gospodarcza PKN ORLEN S.A………16 2.1. Ogólna charakterystyka grupy Więcej

Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe)

I Wstęp………2 II Profil i zakres działania firmy XYZ………4 1) Charakterystyka ogólna………4 2) Zamierzenia na przyszlosc………6 III Plan strategiczny………7 1) Wprowadzenie………7 2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9 3) Pozycja firmy na rynku………15 4) Wybór i wdrozenie strategii………17 IV .Plan marketingowy………19 1) Więcej

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Wstęp………3 Rozdzial I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdzial II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdzial IIIMetody finansowania przedsiebiorstw Więcej

Inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie Fiat Auto Poland.

Wstęp……..2 Rozdzial I Pojecie i ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych…….3 1.1. Definicja i podzial inwestycji zagranicznych……..3 1.2 Formy wlasnosci kapitału firmy……..4 1.3. Czynniki kształtujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne…….5 Rozdzial II Inwestycje zagraniczne w Polsce…….11 2.1 Zmiany zachodzace w ustawodawstwie……..11 2.2 Umowy o Więcej

Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej.

Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa……….1 1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej……….1 1.2 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw………10 1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3. Prawne formy przedsiebiorstw……….17 Rozdzial II Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami………23 2.1. Pojecie Więcej

Problemy zarządzania malymi i srednimi firmami w Polsce na przykładzie XYZ.

Wstęp………1 Rozdzial 1 Zarządzanie – istota i proces zarządzania………3 1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojec……….3 1.2. Podejmowanie decyzji i narzedzia zarządzania………4 1.2.1. Planowanie………7 1.2.2. Organizowanie………8 1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej………8 1.2.4. Kierowanie w wezszym znaczeniu………8 1.2.5. Kontrola………9 1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiebiorstw Więcej

Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce, jego rola w gospodarce narodowej oraz bariery rozwoju

Wstęp…….3 Rozdzial 1 Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce 1.1. Zdefiniowanie małych i srednich przedsiebiorstw…….6 1.2. Stan sektora MSP w gospodarce narodowej……..10 1.3. Rola MSP w handlu zagranicznym……..14 1.4. Bariery rozwoju MSP…….22 Rozdzial 2 Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Więcej

Spólka komandytowa jako korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej

Wstęp Rozdzial I. Spólka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.1. Pojecie spółki i jej pochodzenie 1.2. Klasyfikacja spólek 1.2.1. Spólki cywilne i handlowe 1.2.2. Spólki osobowe, kapitalowe i mieszane 1.2.3. Spólki krajowe i spółki z udzialem kapitału zagranicznego 1.2.4. Spólki Więcej

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw

Wstęp………4 Rozdzial I. Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6 1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6 1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7 1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7 1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8 1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8 1.6. Podstawy Więcej

Zakladanie i zarzadzanie malymi i srednimi firmami na przykładzie XYZ.

Rozdzial I Znaczenie zarządzania dla przetrwania i rozwoju organizacji…………..4 1.1. Ujecie teoretyczne organizacji. 1.2. Podsystemy organizacji. 1.2.1 Cele organizacji. 1.2.2 Struktura formalna organizacji. 1.2.3 Spoleczny podsystem organizacji. 1.2.4. Podsystem techniczny organizacji. 1.2.5. Otoczenie i rozwój zycia organizacji. 1.3. Charakterystyka zarządzania Więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003

Wstęp………3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-istota oraz motywy inwestowania. 1.1. Pojecie inwestycji zagranicznych……….5 1.2. Rodzaje inwestycji zagranicznych……….9 1.3. Przyczyny inwestowania poza granicami kraju-korzysci inwestowania……….12 1.4. Teorie dotyczace inwestycji zagranicznych……….17 1.4.1.Teoria miedzynarodowego przeplywu kapitalu……….18 1.4.2.Teoria miedzynarodowego zróznicowania stóp zysku……….20 1.4.3.Teoria dywersyfikacji portfela Więcej

Funkcjonowanie sektora małych i srednich przedsiebiorstw i jego rozwój-czasy wspólczesne: rynek polski i swiatowy

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i Unii Europejskiej 1.1 Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa 1.2 Male i srednie firmy w gospodarce polskiej i Unii Europejskiej 1.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich Więcej

Inwestycje zagraniczne w sektorze prywatnym na Litwie

Uwagi wstepne………3 Rozdzial I. Formy naplywu kapitału zagranicznego 1.1. Źródła finansowania inwestycji………4 1.2. Podstawy prawne inwestycji zagranicznych………4 1.3. Formy naplywu inwestycji zagranicznych………5 Rozdzial II. Atrakcyjność inwesytcyjna sektorów gosporarki litewskie 1.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2. Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych………8 1.3. Transfer Więcej

Projektowanie działalności gospodarczej na przykładzie agencji reklamowej

Wstęp………2 Rozdzial I. Formalnosci prawne zwiazane z zakladaniem działalności gospodarczej. 1.1 Pojecie działalności gospodarczej………4 1.2 Akty prawne regulujace dzialalnosc gospodarcza………5 1.3 Podstawowe formy działalności gospodarczej………6 1.4 Sprawy formalne zwiazane z uruchomieniem firmy………8 1.4.1 Zgloszenie do ewidencji działalności gospodarczej………8 1.4.2 Powiadomienie Więcej

Ocena potencjalu wzrostu sektora biur turystycznych w Polsce do 2010 roku.

Wstęp Rozdzial I. Przeglad czynników decydujacych o potencjale wzrostu sektora 1.1 Czynniki makroekonomiczne 1.2 Czynniki otoczenia konkurencyjnego Rozdzial II. Diagnoza sektora biur turytycznych w Polsce 2.1 Badanie sektora pod katek makrootoczenia 2.2 Analiza miktootoczenia biur turystycznych 2.3 Badanie strategii konkurencji Więcej

Ograniczenia i zagrozenia swobody działalności gospodarczej.

Wstęp……….6 Rozdzial 1. Pojecie działalności gospodarczej. 1.1. Pojecie prawa gospodarczego……….9 1.2. Regulacja działalności gospodarczej……….10 1.3. Definicja działalności gospodarczej……….12 1.4. Rodzaje działalności gospodarczej w ujęciu ustawowym……….15 1.5. Czynniki o charakterze prawnym majace wpływ na dzialalnosc gospodarcza……….23 Rozdzial 2. Podmiot działalności gospodarczej Więcej

Zarządzanie utrzymaniem ruchu w firmie XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Struktura firmy XYZ 1.1 Schemat organizacyjny firmy XYZ 1.2 Wydzial utrzymania ruchu 1.3 Komunikacja wewnatrz i na zewnatrz spólki 1.4 Działania marketingowe i rozwój firmy Rozdzial II. Wydzial utrzymania ruchu 2.1 Cele i zadania Wydzialu Utrzymania Ruchu Więcej

Analiza przedsiewziec inwestycyjnych na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp 5 Rozdzial I. Cele i zakres analizy finansowej 1.1. Znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi ……….7 1.2. Rodzaje analizy finansowej ……….12 1.2.1. Analizy finansowe w przedsiębiorstwie………. 12 1.2.2. Analiza wstepna pozioma………. 14 1.2.3. Analiza wstepna pionowa ……….17 1.3. Więcej

Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych 1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe ……… 5 1.2. Teorie BIZ ………9 1.2.1. Teoria przewag wlasnosciowych ………9 1.2.2. Teoria lokalizacji ……… 11 1.2.3. Teoria internacjonalizacji ………13 1.2.4. Elektryczna teoria miedzynarodowej produkcji Więcej

Status przedsiebiorcy w prawie polskim.

Wstęp…………4 Rozdzial I. Kupiec rejestrowy i podmiot gospodarczy jako prekursorzy pojecia przedsiebiorcy 1. Kupiec rejestrowy – informacje ogólne…………6 2. Podmiot gospodarczy – ewolucja pojecia…………10 Rozdzial II. Ustawowe definicje przedsiebiorcy w świetle obowiazujacego prawa 1. Pojecie przedsiebiorcy w ustawie o swobodzie Więcej

Zarządzanie strategiczne w małych i srednich przedsiębiorstwach.

Wstęp………..4 Rozdzial I. Zarządzanie w małych i srednich przedsiębiorstwach………..6 1. Pojecie malego lub sredniego przedsiębiorstwa 2. Male i srednie firmy w gospodarce polskiej 3. Otoczenie konkurencyjne MSP 4. Sila i oddzialywanie sfer otoczenia na przedsiebiorstwo Rozdzial II. Istota analizy strategicznej Więcej

Formy opodatkowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp………3 Rozdzial I. Polski system podatkowy w świetle zasad podatkowych………5 1.1 Teoretyczne podstawy funkcjonowania podatków 1.1.1 Funkcje podatków 1.1.2 Zasady podatkowe 1.2 Charakterystyka podatków w Polsce 1.3 Podatki przychodowe Rozdzial II. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw………35 2.1 Istota Więcej

Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING.

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace funduszy inwestycyjnych 1.1 Specyfika i forma działalności operacyjnej funduszu inwestycyjnego 1.2 Zbiorowe lokowanie w instrumenty rynku kapitalowego w Polsce 1.3 Korzysci plynace z tytułu lokowania środków w fundusz inwestycyjny 1.4 Podzial funduszy inwestycyjnych wedlug Więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie regionu wroclawskiego.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na swiecie 1.1. Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych ……….5 1.2. tendencje w gospodarce swiatowej i wpływ globalizacji………. 9 1.3. Geograficzne rozmieszczenie BIZ ……….13 1.4. Alokacja BIZ w branzach………. 17 1.5. Przyczyny naplywu BIZ………. 21 Rozdzial Więcej

Wspieranie rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw ze środków Unii Europejskiej.

Wstęp………..2 Rozdzial I. Male i sredni przedsiębiorstwa – charakterystyka. 1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP………..4 1.2. Podstawowe prawne i organizacyjne funkcjonowania MSP………..7 1.3. Formy finansowania sektora MSP………..19 1.4. Rola MSP w gospodarce rynkowej………..25 Rozdzial II. Polityka UE wobec małych i Więcej

Wpływ polityki wladz samorzadowych na rozwój małych i srednich przedsiebiorstw

Wstęp………2 Rozdzial I. Istota rozwoju regionalnego. 1.1 Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju……….4 1.2 Pojecie i istota lokalnego rozwoju gospodarczego……….5 1.3 Cele oraz kierunki kształtowania lokalnej polityki gospodarczej……….10 1.4 Czynniki rozwoju lokalnego……….12 1.5 Kierunki procesów rozwojowych – perspektywy małych i Więcej

Procesy i działania restrukturyzacyjne.

Wstęp…….4 Rozdzial I Restrukturyzacja przedsiebiorstw – zagadnienia teoretyczne. 1.1. Pojecie, istota i cel restrukturyzacji……..7 1.2. Rodzaje i obszary restrukturyzacji…….15 1.2.1. Restrukturyzacja przedmiotowa…….17 1.2.2. Restrukturyzacja podmiotowa……..20 1.3. Warunki powodzenia restrukturyzacji……..26 1.4. Bariery restrukturyzacji……..27 1.5. Pojecie, istota, cel oraz korzysci metody spin-off……..29 Więcej

Uruchomienie firmy posredniczacej w obrocie nieruchomościami.

Wstęp Rozdzial I. Analiza rynku nieruchomosci komercyjnych w Polsce w latach 2003-2008 1. Pojecie rynku nieruchomosci 2. Czynniki kształtujące popyt 2.1. Pojecie popytu na rynku nieruchomosci komercyjnych 2.2. Czynniki kształtujące popyt na rynku nieruchomosci komercyjnych 3. Popyt na nieruchomosci biurowe Więcej

Wpływ Agencji Rozwoju Regionalnego za rozwój małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp Rozdzial 1. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Istota małych i srednich przedsiebiorstw 1.2 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej i w Unii Europejskiej 1.3 Bariery dla małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 1.4 Czynnosci zwiazane Więcej

Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ.

Wstęp……..2 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego……..4 1.2. Historia samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1918 – 1998……..8 1.3. Model ustroju terytorialnego po 1 stycznia 1999 roku……..12 1.4. Samorzad gminny……..17 Rozdzial II Więcej

Projektowanie działalności gospodarczej w sektorze usług gastronomicznych.

Wstęp…….4 Rozdzial 1. Przedsiebiorczosc w gospodarce. 1.1 Istota, funkcje i rodzaje przedsiebiorczosci…….7 1.2 Przedsiebiorczosc wewnetrzna…….14 1.3 Definicja przedsiębiorstwa…….16 1.4 Rozwój przedsiebiorczosci w Polsce…….20 Rozdzial 2. Decyzje konstytuujace przedsiebiorstwo. 2.1 Wybór sektora działalnosci……..29 2.2 Wybór formy prawnej…….33 2.3 Wybór formy opodatkowania…….38 Więcej

Ocena inwestycji informatycznych

Wstęp………2 Rozdzial 1. Inwestycje informatyczne. 1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji informatycznych ………4 1.2 Wpływ oraz znaczenie zgodnosci strategii informatyzacji ze strategia przedsiębiorstwa ………7 Rozdzial 2. Metody ocena efektywnosci inwestycji informatycznych. 2.1 Rachunek efektywnosci ekonomicznej………15 2.2 Metody statyczne………16 2.2.1 Charakterystyka metod Więcej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju gospodarki Polski po 1989r.

Wstęp Rozdzial I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne- ogólna charakterystyka 1.1. Definicja i istota bezposrednich inwestycji zagranicznych oraz inwestycji portfelowych 1.2. Teorie wyjasniajace bezpośrednie inwestycje zagraniczne 1.2.1. Teoria lokalizacji 1.2.2. Teoria przewag wlasnosciowych 1.2.3. Teoria internacjonalizacji Rozdzial II. Wielkosc oraz uwarunkowana naplywu Więcej

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s Polska.

Wstęp…….. 8 Rozdzial 1 Geneza, pojecie i istota franchisingu 1.1. Pojecie franchisingu…….. 9 1.2. Formy i typy franchisingu…….. 11 1.3. Rozwój franczyzy…….. 14 1.4. Rozwój aspekty umowy franchisingowej w Polsce…….. 16 1.4.1. Prawny charakter umowy franchisingu…….. 16 1.4.2. Zakres regulacji Więcej

Źródła finansowania sektora małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp………. 3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa jako glówny podmiot zycia gospodarczego………. 5 1.1. Zagadnienia wprowadzajace………. 5 1.1.1. Definicja MSP i ich podzial………. 7 1.1.2. Znaczenie sektora MSP dla gospodarki………. 12 1.1.3. Obszary rozwoju………. 14 1.1.4. Swobody działania ………. Więcej

Formy ewidencji i działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

Wstęp……..4 Rozdzial I. Rola rachunkowosci w małych przedsiębiorstwach i ich miejsce w gospodarce 1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw……..5 1.1.1. Przeglad definicji małych i srednich przedsiebiorstw………5 1.1.2. Wpływ sektora MSP na gospodarke w Polsce………7 1.1.3. Możliwościrozwoju małych Więcej

Leasing jako forma finansowania rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp………4 Rozdzial I Istora i pojecie leasingu 1.1 Istota i pojecie leasingu……….5 Uczestnicy transakcji leasingowej……….7 Porównanie leasingu ze sprzedaza na raty, umowa najmu i dzierzawa……….12 1.2 Rozwój leasingu na swiecie……….14 1.3 Rodzaje leasingu………. 19 Leasing operacyjny i finansowy……….19 Leasing bezposredni, Więcej

Ocena efektywnosci inwestycji na przykładzie XYZ S.A.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Podstawowe zagadnienia z zakresu przedsiewziec inwestycyjnych 1.1. Istota i klasyfikacje inwestycji………5 1.2. Proces inwestycyjny………13 1.3. Źródła finansowania inwestycji………20 1.4. Koszt pozyskania kapitalu………29 1.5. Ryzyko w inwestowaniu………34 1.6. Typowe problemy inwestycyjne………38 Rozdzial 2.Metody oceny efektywnosci projektów inwestycyjnych 2.1. Więcej

Pomoc malym i srednim przedsiebiorstwom ze środków UE.

Wstęp ………4 Rozdzial I. Male i srednie przedsiębiorstwa (MSP) – charakterystyka 1.1. Pojecie i klasyfikacja sektora MSP ………5 1.2. Podstawowe prawne i organizacyjne funkcjonowania MSP ………19 Rozdzial II. Formy finansowania i rola w gospodarce rynkowej małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Więcej