Kategoria: Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa

Prace z dziedziny Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rozwój sektora medycznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 1.1 Rynek kapitałowy 1.2 Uczestnicy rynku kapitałowego 1.3 Instytucje regulujące rynek kapitałowy w Polsce 1.4 Giełda Papierów Wartościowych jako element rynku kapitałowego 1.5 Wpływ czynników makroekonomicznych na zachowanie indeksów giełdowych Rozdział 2 Analiza sektorowa 2.1 Przydatność analizy branży 2.2 Analiza ryzyka sektorowego Rozdział 3 Kondycja sektora medycznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3.1 Istota branży medycznej i jej rola w gospodarce 3.2 Sektor farmaceutyczny na giełdzie 3.3 Spółki medyczne na giełdzie 3.4 Analiza sektora medycznego Zakończenie Bibliografia Spis wykresów Spis tabel Spis rysunków

Inwestycje japonskie w Polsce na przykładzie Toyota Motor.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Polsko-japonskie stosunki handlowe…………5 1.1. Rys historyczny 1.2. Inwestycje japonskie w Polsce. Rozdział II Zagranicznr inwestycje bezpośrednie na polskim rynku samochodowym…………11 2.1. Uregulowania prawne i polityka państwa w zakresię obcego kapitalu 2.2. Specyfika polskiego rynku samochodowego 2.3. Naplyw zagranicznego kapitału do przemyslu samochodowego w Polsce Rozdział III Toyota Motor Poland ………..39 3.1. Toyota Motor Corporation 3.2. Toyota w Polsce Podsumowanie……….53 Spis tabel i wykresów Bibliografia

Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiane metod gospodarowania w Polsce na przykładzie rynku przemyslowego.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Ewolucja systemu gospodarczego w Polsce………6 1.1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej………7 1.2. Przyczyny i skutki transformacji gospodarczej w Polsce 12 1.3. Proces prywatyzacji gospodarki i jego wpływ na zmiany w strukturze przedsiebiorstw………16 1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako konsekwencja otwarcia polskiej gospodarki………24 Rozdział 2. Wspólczesny marketing jako struktura zlozona………31 2.1. Charakterystyka marketingu w ujęciu szerokim………33 2.2. Nadrzedna rola informacji w procesię gospodarowania przedsiebiorstw………37 2.3. Narzedzia i metody marketingowe jako czynniki determinujace efektywnosc dzialan przedsiębiorstwa na rynku przemyslowym………43 2.3.1. Kształtowanie produktu i jego strategii rynkowych………44 2.3.2. Rola promocji w kreowaniu wizerunku firmy i jej produktów………56 2.3.3. Dystrybucja jako…

Warunki inwestowania kapitału niemieckiego w aglomeracji poznanskiej na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział 1. Ogólne warunki podejmowania inwestycji w aglomeracji poznanskiej……… 9 1.1 Terminologia- definicje podstawowych pojec………9 1.2 Warunki przyrodnicze………10 1.3 Warunki ekonomiczne………17 1.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne………17 1.3.2. Warunki ekonomiczne Poznania………24 1.3.3. Atrakcyjność lokalizacyjna w świetle wybranych wskazników statystycznych………26 1.4 Warunki prawne………28 1.5. Podsumowanie rozdzialu pierwszego………35 Rozdział 2. Wielkosc i struktura inwestycji niemieckich w aglomeracji poznanskiej ………39 2.1 Ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych (w tymniemieckich) w Polsce……….39 2.2 Inwestycje niemieckie w aglomeracji poznanskiej na tleinwestycji niemieckich w Polsce ogólem……….53 2.3 Pomoc udzielana przez instytucje niemieckie i europejskieinwestujacym w Polsce……….55 Rozdział 3. XYZ – najwieksza inwestycja niemiecka w aglomeracji poznanskiej………79 3.1 Specyfika gminy…

Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7 1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8 2. Struktura sektora MSP………12 3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18 Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce………25 1. Prawne i podatkowe warunki funkcjonowania przedsiebiorstw 26 2. Finansowanie przedsiewziec inwestycyjnych………33 3. Sytuacja gospodarcza i jej wpływ na rozwój przedsiebiorczosci………40 4. Konkurencja jako szansa i bariera rozwoju MSP………53 Rozdział III. Wpływ sektora MSP na rozwój gospodarczy Polski………58 1. Efektywność działalności MSP………59 2. Udział sektora MSP w wymianie handlowej………66 3. Sektor MSP a innowacyjnosc………72 4. Charakterystyka metod gospodarowania MSP………78 5. Bariery i szanse rozwoju sektora…

Specjalne strefy ekonomiczne

Przez administrator

Wprowadzenie………. 1 Rozdział I 1.1 Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce……….3 1.2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce……….5 1.3 Prawne podstawy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ……….6 1.4 Zarządzanie strefa……….9 1.5 Zwolnienia i preferencje podatkowe w strefach……….12 1.6.1 Zasady udzielania Pomocy Publicznej w strefach w świetle przepisów o pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej……….14 1.7.2 Warunki korzystania z inwestycyjnej pomocy regionalnej w specjalnych strefach . ekonomicznych………..17 1.8.3 Pomoc publiczna udzielona w strefach……….20 1.9.4 Inwestorzy którzy nabyli prawo do zwolnien w specjalnych strefach ekonomicznych .21 1.10 Planowany i rzeczywisty efekt realizacji zezwolen……….21 1.11.1 Liczba waznych zezwolen w poszczególnych latach……….24 1.12 Zrealizowane miejsca…

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Koncepcja franchisingu ………4 1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojęcia franchising 1.2. Franchising – typy i formy Rozdział 2 Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia franchisingowa………24 2. 1. Prawne uregulowania franchisingu 2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych uwarunkowan działalności franchisingowej 2.3. Działalność franchisingowa w sferze miedzynarodowej Rozdział 3 Wybrane aspekty działalności franchisingowej na przykładzie firmy McDonald’s………51 3.1. McDonald’s – ogólna charakterystyka firmy 3.2. Funkcjonowanie franchisingu w McDonald’s Polska Zakończenie………70 Bibliografia Spis rysunków Spis tablic

Zmiany w sektorze małych i srednich przedsiebiorstw w latach 1996-2000 na przykładzie hoteli i restauracji.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Cel, zakres i metody badawcze pracy 1.1. Cel pracy 1.2. Zakres pracy 1.3. Materialy zródlowe 1.4. Metody badawcze stosowane w pracy 1.5. Hipotezy robocze Rozdział 2. Znaczenie gospodarcze MSP dla kraju w latach 1996-2000 2.1. Teoretyczne aspekty zwiazane z wielkoscia przedsiebiorstw 2.1.1. Definicje wielkosci przedsiebiorstw 2.2. Zmiany w ilosci małych i srednich przedsiebiorstw 2.2.1. Liczba przedsiebiorstw zarejestrowanych 2.2.2. Zmiany w ilosci przedsiebiorstw aktywnych 2.2.3. Tempo zmian ilosci przedsiebiorstw 2.3. Struktura MSP 2.2.4. Struktura MSP wedlug form wlasnosci 2.2.5. Struktura MSP wedlug liczby pracujacych 2.2.6. Struktura MSP wedlug sekcji gospodarki narodowej 2.4. Rozklad nakladów inwestycyjnych w MSP 2.4.1…

Inwestycje zagraniczne w Polsce w perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych. 2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – definicja 3. Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe 4. Inwestycje bezpośrednie jako forma dlugoterminowych lokat kapitalowych za granica 5. Czynniki wpływajace na inwestowanie kapitału za granica 6. Oddzialywanie Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych na gospodarke kraju przywozacego i wywozacego kapital Rozdział II 1. Partnerstwo Dla Czlonkostwa 2. Cele 3. Zasady 4. Priorytety oraz cele pośrednie 5. Glówne instrumenty pomocy technicznej i finansowej Wspólnoty 6. Warunkowosc 7. Wdrazanie pomocy przed czlonkowskiej 8. Aneks 8.1. Kryteria polityczne 8.2. Kryteria ekonomiczne 8.3. Zdolnosc do przyjecia obowiazków wynikajacych z czlonkostwa 8.4. Administracyjna…

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na przestrzeni lat 1991-2001

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstepne………7 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojęcia podstawowe………8 2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych………10 3. Uregulowania prawne w zakresię bezposrednich inwestycji zagranicznych………23 3.1. Pierwsze regulacje dotyczace joint ventures – Ustawa z 1986 roku………28 3.2. Ustawa o spólkach z udzialem zagranicznym z 1988 roku………32 3.3. Ustawa o spólkach typu joint venture z 1991 roku………36 3.4. Nowelizacje po 1991 roku………40 Rozdział II Analiza naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Polski………42 1. Analiza procesu otwierania się polskiej gospodarki na kapital zagraniczny………43 1.1. Analiza SWOT 46 2. Analiza naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych do Polski w…

Zarządzanie mala firma na przykładzie cukierni XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Zarządzanie i jego funkcje………4 1.1. Charakterystyka zarządzania……….4 1.2. Funkcje zarządzania………7 1.3. Rola kierownika w zarządzaniu placówka……….13 1.3.1. Rola kierownika w cukierni XYZ………16 Rozdział II. Kierunek i charakterystyka działalności firmy……….19 2.1. Rola planowania w zarządzaniu placówka………19 2.1.1. Metodologia i instrumenty planowania………23 2.2. Tworzenie planów………28 2.2.1. Fazy przygotowania i wdrozenia planu………30 2.2.2. Faza identyfikacji problemu………32 2.2.3. Analiza czynnikowa – analiza SWOT, analiza sektorowa………32 2.2.4. Wybór strategii działania ………35 2.3. Plan strategiczny malej firmy………36 Rozdział III. Organizacja zakladu pracy i jej cechy……….39 3.1. Struktura wewnetrzna firmy………39 3.2. Model zarządzania a struktura firmy………44 Rozdział IV. Polityka personalna………48 4.1. Problemy i rodzaje…

Stan i perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacji.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne………5 1.1. Pojęcie i istota małych i srednich przedsiebiorstw……… 5 1.2. Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej………12 1.2.1. Produkt krajowy brutto, a dynamika rozwoju sektora MSP………12 1.2.2. Udział sektora MSP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych………16 1.2.3. Liczba pracujacych w małych i srednich przedsiębiorstwach………17 1.2.4. Udział sektora MSP w handlu zagranicznym………21 1.3. Formy prawne działalności gospodarczej, a mala firma………24 Rozdział II Bariery rozwoju sektora MSP w Polsce………29 2.1. Bariery rynkowe………29 2.2. Bariery społeczne………33 2.3. Bariery prawne………36 Rozdział III Wpływ integracji europejskiej na rozwój sektora MSP w…

Ocena możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie PKN Orlen.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Teorie zasady zarządzania inwestycjami. ………5 1.1. Pojęcie i istota inwestycji, klasyfikacje inwestycji. ………5 1.2. Wybór kierunków inwestowania. ………9 1.3. Metody oceny efektywnosci inwestycji. ………13 Rozdział 2. Analiza stanu finansowo gospodarcza PKN ORLEN S.A………16 2.1. Ogólna charakterystyka grupy PKN ORLEN S.A. ………16 2.1.1. Informacje ogólne. ………16 2.1.2. Przychody. ………18 2.1.3. Koszty operacyjne. ………22 2.1.4. Zysk. ………27 2.2. Plynnosc i zasoby kapitalowe. ………32 2.3. Naklady inwestycyjne. ………34 Rozdział 3. Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa i ocena zamierzen inwestycyjnych. ………37 3.1. Analiza wskaznikowa. ………37 3.1.1.Wskaznik plynnosci finansowej. ………37 3.1.2. Wskaznik zadluzenia. ………42 3.1.3. Wskaznik rentownosci (zyskownosci). ………45 3.2. Ocena możliwości zamierzen…

Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe)

Przez administrator

I Wstęp………2 II Profil i zakres działania firmy XYZ………4 1) Charakterystyka ogólna………4 2) Zamierzenia na przyszlosc………6 III Plan strategiczny………7 1) Wprowadzenie………7 2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9 3) Pozycja firmy na rynku………15 4) Wybór i wdrozenie strategii………17 IV .Plan marketingowy………19 1) Wprowadzenie………19 2) Rynek usług transportowych………20 3) Analiza konkurencji………22 4) Segment docelowy………26 5) Wybór rynku docelowego………28 6) Cele marketingowe………29 7) Strategia marketingowa………30 8) Strategia uslugi………31 9) Strategia cenowa………32 10) Strategia dystrybucji………34 11) Strategia promocji………35 V .Plan organizacyjny………38 1) Wprowadzenie………38 2) Organizacja pracy i zasoby ludzkie………39 3) System plac i koszty zatrudnienia………41 4) Kursy i szkolenia………42 5) Zakupy inwestycyjne………43 6) Kredytowanie………45 7)…

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdział II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdział IIIMetody finansowania przedsiebiorstw 1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51 2. Wzorce finansowania przedsiebiorstw………55 3. Hierarchia metod finansowania………58 Zakończenie………62 Bibliografia………65 Spis rysunków………67 Aneks………68

Inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie Fiat Auto Poland.

Przez administrator

Wstęp……..2 Rozdział I Pojęcie i ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych…….3 1.1. Definicja i podzial inwestycji zagranicznych……..3 1.2 Formy wlasnosci kapitału firmy……..4 1.3. Czynniki kształtujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne…….5 Rozdział II Inwestycje zagraniczne w Polsce…….11 2.1 Zmiany zachodzace w ustawodawstwie……..11 2.2 Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w stosunkach Polski z zagranica…….17 2.3 Umowy w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji…….20 2.4 Przyczyny inwestowania w Polsce…….23 2.5 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce…….28 2.6 Korzysci z obcego kapitalu……..32 2.7 Rozmiar inwestycji zagranicznych, pochodzenie kapitalu……..34 2.8 Co sadza Polacy o inwestycjach……..42 Rozdział III Inwestycje zagraniczne w Województwie Malopolskim…….46 3.1 Ogólna charakterystyka Województwa Malopolskiego……..46 3.2 Specjalna Strefa…

Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej.

Przez administrator

Rozdział I Male i srednie przedsiębiorstwa……….1 1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej……….1 1.2 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw………10 1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3. Prawne formy przedsiebiorstw……….17 Rozdział II Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami………23 2.1. Pojęcie i cele zarządzania……….23 2.2. Funkcje i znaczenie zarządzania……….24 2.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem……….28 2.3.1. Istota i zasady strategicznego zarządzania……….29 2.3.2. Koncepcja strategii……….30 2.3.3. Proces zarządzania strategicznego……….31 Rozdział III Problemy zarządzania w małych i srednich przedsiębiorstwach……….39 3.1. Źródła problemów zarządzania w małych i srednich przedsiębiorstwach………39 3.2. Szanse i zagrozenia rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw……….45 3.3. Pomoc państwa jako szansa rozwoju dla małych…

Problemy zarządzania malymi i srednimi firmami w Polsce na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1 Zarządzanie – istota i proces zarządzania………3 1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojec……….3 1.2. Podejmowanie decyzji i narzedzia zarządzania………4 1.2.1. Planowanie………7 1.2.2. Organizowanie………8 1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej………8 1.2.4. Kierowanie w wezszym znaczeniu………8 1.2.5. Kontrola………9 1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiebiorstw (typologia przedsiebiorstw)………10 1.3.1. Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3.2. Prawne formy przedsiebiorstw……….18 1.3.3. Przedsiębiorstwa gieldowe i pozagieldowe……….26 1.3.4. Klasyfikacja przedsiebiorstw z punktu widzenia rodzaju ich działalnosci………28 1.3.5. Klasyfikacja przedsiebiorstw z punktu widzenia ich terytorialnego rozczlonkowania………29 1.3.6. Klasyfikacja przedsiebiorstw z punktu widzenia zakresu ich internacjonalizacji………30 1.3.7. Koncernowe i holdingowe formy przedsiebiorstw………32 Rozdział 2 Problemy zarządzania przedsiębiorstwem………40 2.1. Powstanie konfliktów wewnetrznych………40…

Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce, jego rola w gospodarce narodowej oraz bariery rozwoju

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział 1 Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce 1.1. Zdefiniowanie małych i srednich przedsiebiorstw…….6 1.2. Stan sektora MSP w gospodarce narodowej……..10 1.3. Rola MSP w handlu zagranicznym……..14 1.4. Bariery rozwoju MSP…….22 Rozdział 2 Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Stan finansowy MSP……..27 2.2 Sposoby finansowania MSP…….29 2.3. Formy finansowania MSP- zalety i wady……..36 Rozdział 3 MSP a bezrobocie w Polsce 3.1 Obraz rynku pracy w Polsce…….38 3.2. Praca w szarej strefie na polskim rynku……..41 3.3. Zatrudnienie w sektorze MSP…….44 Rozdział 4 Wpływ integracji europejskiej na sektor MSP 4.1. Polska w okresie przedakcesyjnym…….49 4.2. Konsekwencje integracji europejskiej dla MSP……..56 4.3.…

Spólka komandytowa jako korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Spólka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.1. Pojęcie spółki i jej pochodzenie 1.2. Klasyfikacja spólek 1.2.1. Spólki cywilne i handlowe 1.2.2. Spólki osobowe, kapitalowe i mieszane 1.2.3. Spólki krajowe i spółki z udzialem kapitału zagranicznego 1.2.4. Spólki wewnetrzne i zewnetrzne 1.2.5. Spólki jednoosobowe 1.3. Róznice i podobienstwa miedzy spólkami Rozdział II. Spólka komandytowa jako rodzaj spółki osobowej 2.1. Elementy konstrukcyjne osobowych spółek handlowych 2.2. Geneza spółki komandytowej 2.3. Charakter prawny spółki komandytowej Rozdział III. Procedura zalozycielska spółki komandytowej 3.1. Sposoby tworzenia spółki komandytowej 3.2. Umowa spółki komandytowej 3.2.1. Wspólnicy spólki 3.2.2. Suma komandytowa 3.2.3. Prawa i obowiazki…

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6 1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6 1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7 1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7 1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8 1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8 1.6. Podstawy prawne …….. 10 Rozdział II. Wlasna dzialalnosc …….. 11 2.1. Podstawowe obowiazki zwiazane z rozpoczeciem działalności gospodarczej…….. 11 2.2. Jak rozpoczac prowadzenie działalności gospodarczej? …….. 13 2.3. Jak uzyskac wpis do ewidencji działalności gospodarczej?…….. 15 2.4. Podstawy prawne …….. 15 Rozdział III. Spólka jawna …….. 16 3.1. Zasady funkcjonowania spółki jawnej …….. 16 3.2. Co to jest spólka jawna? ……..…

Zakladanie i zarządzanie malymi i srednimi firmami na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Rozdział I Znaczenie zarządzania dla przetrwania i rozwoju organizacji…………..4 1.1. Ujecie teoretyczne organizacji. 1.2. Podsystemy organizacji. 1.2.1 Cele organizacji. 1.2.2 Struktura formalna organizacji. 1.2.3 Spoleczny podsystem organizacji. 1.2.4. Podsystem techniczny organizacji. 1.2.5. Otoczenie i rozwój zycia organizacji. 1.3. Charakterystyka zarządzania 1.3.1 Funkcje zarządzania. 1.3.2 Zarządzanie na przelomie wieków. Rozdział II Uruchamianie działalności gospodarczej…………..38 2.1. Biznes plan 2.2. Ogólne zasady metodyczne przygotowania biznes planu 2.3. Zastosowania biznes planu 2.4. Rejestracja działalności gospodarczej 2.4.1. Wybór rodzaju działalności gospodarczej 2.4.2. Rejestracja działalności w organie rejestrujacym 2.4.3. Rejestracja w urzedzie statystycznym 2.4.4. Rejestracja w Urzedzie Skarbowym Rozdział III Zarzadznaie dzialalnoscia marketingowa w firmie xyz…………..55…

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003

Przez administrator

Wstęp………3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-istota oraz motywy inwestowania. 1.1. Pojęcie inwestycji zagranicznych……….5 1.2. Rodzaje inwestycji zagranicznych……….9 1.3. Przyczyny inwestowania poza granicami kraju-korzysci inwestowania……….12 1.4. Teorie dotyczace inwestycji zagranicznych……….17 1.4.1.Teoria miedzynarodowego przeplywu kapitalu……….18 1.4.2.Teoria miedzynarodowego zróznicowania stóp zysku……….20 1.4.3.Teoria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego……….22 1.4.4.Teoria obszarów walutowych……….24 1.4.5.Teoria monopolistycznych przewag……….26 1.4.6.Teoria miedzynarodowego cyklu zycia produktu……….31 1.4.7.Teoria internalizacji transnarodowych korporacji……….34 1.4.8.Eklektyczna teoria miedzynarodowej produkcji……….36 2. Inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003. 2.1. Naplyw BIZ do Polski w latach 1998-2003……….41 2.2. Struktura geograficzna inwestycji zagranicznych- BIZ……….47 2.3. Struktura branzowa bezposrednich inwestycji zagranicznych……….51 2.4. Najwieksi inwestorzy zagraniczni w 2003 r……….55 2.5. Atrakcyjność Polski jako…

Funkcjonowanie sektora małych i srednich przedsiebiorstw i jego rozwój-czasy wspólczesne: rynek polski i swiatowy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczace małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce i Unii Europejskiej 1.1 Pojęcie malego lub sredniego przedsiębiorstwa 1.2 Male i srednie firmy w gospodarce polskiej i Unii Europejskiej 1.3 Czynnosci zwiazane z zalozeniem małych i srednich przedsiebiorstw Rozdział II. Zadania i struktura planu biznesowego w stosunku do małych i srednich przedsiebiorstw 2.1 Formulowanie biznes planu 2.2 Wykorzystanie biznes planu w małych i srednich przedsiębiorstwach Rozdział III. Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw 3.1 Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw 3.2 Wsparcie dla małych i srednich przedsiebiorstw 3.2.1 Rozwój otoczenia instytucjonalnego MSP 3.2.2 Fundusz dotacji inwestycyjnych 3.2.3 Program…

Inwestycje zagraniczne w sektorze prywatnym na Litwie

Przez administrator

Uwagi wstepne………3 Rozdział I. Formy naplywu kapitału zagranicznego 1.1. Źródła finansowania inwestycji………4 1.2. Podstawy prawne inwestycji zagranicznych………4 1.3. Formy naplywu inwestycji zagranicznych………5 Rozdział II. Atrakcyjność inwesytcyjna sektorów gosporarki litewskie 1.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2. Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych………8 1.3. Transfer zysków………8 1.4. Klimat inwestycyjny………9 1.5. Specjalne strefy ekonomiczne………12 Rozdział III. Udział inwestycji zagranicznych w sektorze prywatnym na litwie 1.1. Formowanie sektora prywatnego na litwie………14 1.2. Rola importu i eksportu w zmianie inwestycji zagranicznych kraju………15 1.3. Udział inwestycji w sektorze prywatnym litwy………20 Biblografia 23