Kategoria: Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa

Prace z dziedziny Inwestycje Male i Średnie Przedsiebiorstwa. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rozwój sektora medycznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 1.1 Rynek kapitałowy 1.2 Uczestnicy rynku kapitałowego 1.3 Instytucje regulujące rynek kapitałowy w Polsce 1.4 Giełda Papierów Wartościowych jako element rynku kapitałowego 1.5 Wpływ czynników makroekonomicznych na zachowanie indeksów giełdowych Rozdział 2 Analiza sektorowa 2.1 Przydatność…

Inwestycje japonskie w Polsce na przykładzie Toyota Motor.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Polsko-japonskie stosunki handlowe…………5 1.1. Rys historyczny 1.2. Inwestycje japonskie w Polsce. Rozdział II Zagranicznr inwestycje bezpośrednie na polskim rynku samochodowym…………11 2.1. Uregulowania prawne i polityka państwa w zakresię obcego kapitalu 2.2. Specyfika polskiego rynku samochodowego 2.3. Naplyw zagranicznego kapitału do przemyslu samochodowego…

Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiane metod gospodarowania w Polsce na przykładzie rynku przemyslowego.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Ewolucja systemu gospodarczego w Polsce………6 1.1. Ekonomiczne podstawy funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej………7 1.2. Przyczyny i skutki transformacji gospodarczej w Polsce 12 1.3. Proces prywatyzacji gospodarki i jego wpływ na zmiany w strukturze przedsiebiorstw………16 1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako konsekwencja otwarcia polskiej gospodarki………24…

Warunki inwestowania kapitału niemieckiego w aglomeracji poznanskiej na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp 3 Rozdział 1. Ogólne warunki podejmowania inwestycji w aglomeracji poznanskiej……… 9 1.1 Terminologia- definicje podstawowych pojec………9 1.2 Warunki przyrodnicze………10 1.3 Warunki ekonomiczne………17 1.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne………17 1.3.2. Warunki ekonomiczne Poznania………24 1.3.3. Atrakcyjność lokalizacyjna w świetle wybranych wskazników statystycznych………26 1.4 Warunki prawne………28 1.5. Podsumowanie rozdzialu pierwszego………35…

Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Charakterystyka sektora MSP w Polsce………7 1. Definicja sektora MSP i jego cechy………8 2. Struktura sektora MSP………12 3. Rozwój sektora MSP po II wojnie swiatowej………18 Rozdział II. Uwarunkowania rozwoju sektora MSP w Polsce………25 1. Prawne i podatkowe warunki funkcjonowania przedsiebiorstw 26 2. Finansowanie…

Specjalne strefy ekonomiczne

Przez administrator

Wprowadzenie………. 1 Rozdział I 1.1 Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce……….3 1.2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce……….5 1.3 Prawne podstawy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ……….6 1.4 Zarządzanie strefa……….9 1.5 Zwolnienia i preferencje podatkowe w strefach……….12 1.6.1 Zasady udzielania Pomocy Publicznej w strefach w świetle…

Działalność franchisingowa na przykładzie firmy McDonald’s

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Koncepcja franchisingu ………4 1.1. Niektóre sposoby rozumienia pojęcia franchising 1.2. Franchising – typy i formy Rozdział 2 Szanse i ograniczenia zwiazane z dzialalnoscia franchisingowa………24 2. 1. Prawne uregulowania franchisingu 2. 2. Analiza organizacyjnych i realizacyjnych uwarunkowan działalności franchisingowej 2.3. Działalność franchisingowa w…

Inwestycje zagraniczne w Polsce w perspektywie przystapienia Polski do Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1. Podstawowe zagadnienia teoretyczne Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych. 2. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne – definicja 3. Inwestycje bezpośrednie a korporacje transnarodowe 4. Inwestycje bezpośrednie jako forma dlugoterminowych lokat kapitalowych za granica 5. Czynniki wpływajace na inwestowanie kapitału za granica 6. Oddzialywanie Bezposrednich Inwestycji Zagranicznych…

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce na przestrzeni lat 1991-2001

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstepne………7 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojęcia podstawowe………8 2. Czynniki decydujace o naplywie inwestycji zagranicznych………10 3. Uregulowania prawne w zakresię bezposrednich inwestycji zagranicznych………23 3.1. Pierwsze regulacje dotyczace joint ventures – Ustawa z 1986 roku………28 3.2. Ustawa…

Zarządzanie mala firma na przykładzie cukierni XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Zarządzanie i jego funkcje………4 1.1. Charakterystyka zarządzania……….4 1.2. Funkcje zarządzania………7 1.3. Rola kierownika w zarządzaniu placówka……….13 1.3.1. Rola kierownika w cukierni XYZ………16 Rozdział II. Kierunek i charakterystyka działalności firmy……….19 2.1. Rola planowania w zarządzaniu placówka………19 2.1.1. Metodologia i instrumenty planowania………23 2.2. Tworzenie…

Stan i perspektywy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w okresie transformacji.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej – aspekty teoretyczne………5 1.1. Pojęcie i istota małych i srednich przedsiebiorstw……… 5 1.2. Rola sektora małych i srednich przedsiebiorstw w gospodarce narodowej………12 1.2.1. Produkt krajowy brutto, a dynamika rozwoju sektora MSP………12 1.2.2. Udział sektora MSP…

Ocena możliwości inwestycyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie PKN Orlen.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Teorie zasady zarządzania inwestycjami. ………5 1.1. Pojęcie i istota inwestycji, klasyfikacje inwestycji. ………5 1.2. Wybór kierunków inwestowania. ………9 1.3. Metody oceny efektywnosci inwestycji. ………13 Rozdział 2. Analiza stanu finansowo gospodarcza PKN ORLEN S.A………16 2.1. Ogólna charakterystyka grupy PKN ORLEN S.A. ………16 2.1.1.…

Zarządzanie dzialalnoscia przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ.(przedsiebiorstwo transportowe)

Przez administrator

I Wstęp………2 II Profil i zakres działania firmy XYZ………4 1) Charakterystyka ogólna………4 2) Zamierzenia na przyszlosc………6 III Plan strategiczny………7 1) Wprowadzenie………7 2) Analiza strategiczna metoda SWOT………9 3) Pozycja firmy na rynku………15 4) Wybór i wdrozenie strategii………17 IV .Plan marketingowy………19 1) Wprowadzenie………19 2) Rynek usług transportowych………20…

Sposoby inwestowania przedsiebiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1991-2000.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapital i fundusze………6 2. Kredyty bankowe………11 3. Kredyt handlowy………19 4. Zobowiazania………21 Rozdział II Nowoczesne formy finansowania przedsiebiorstw 1. Leasing………24 2. Franchising………32 3. Faktoring i forfaiting………35 4. Akcje i obligacje………42 Rozdział IIIMetody finansowania przedsiebiorstw 1. Innowacje wśród instrumentów finansowych………51…

Inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie Fiat Auto Poland.

Przez administrator

Wstęp……..2 Rozdział I Pojęcie i ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych…….3 1.1. Definicja i podzial inwestycji zagranicznych……..3 1.2 Formy wlasnosci kapitału firmy……..4 1.3. Czynniki kształtujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne…….5 Rozdział II Inwestycje zagraniczne w Polsce…….11 2.1 Zmiany zachodzace w ustawodawstwie……..11 2.2 Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu w stosunkach…

Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej.

Przez administrator

Rozdział I Male i srednie przedsiębiorstwa……….1 1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej……….1 1.2 Charakterystyka małych i srednich przedsiebiorstw………10 1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10 1.3. Prawne formy przedsiebiorstw……….17 Rozdział II Zarządzanie malymi i srednimi przedsiębiorstwami………23 2.1. Pojęcie i cele zarządzania……….23 2.2. Funkcje…

Problemy zarządzania malymi i srednimi firmami w Polsce na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1 Zarządzanie – istota i proces zarządzania………3 1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojec……….3 1.2. Podejmowanie decyzji i narzedzia zarządzania………4 1.2.1. Planowanie………7 1.2.2. Organizowanie………8 1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej………8 1.2.4. Kierowanie w wezszym znaczeniu………8 1.2.5. Kontrola………9 1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiebiorstw (typologia przedsiebiorstw)………10 1.3.1. Klasyfikacja z…

Sektor małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce, jego rola w gospodarce narodowej oraz bariery rozwoju

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział 1 Male i srednie przedsiębiorstwa w Polsce 1.1. Zdefiniowanie małych i srednich przedsiebiorstw…….6 1.2. Stan sektora MSP w gospodarce narodowej……..10 1.3. Rola MSP w handlu zagranicznym……..14 1.4. Bariery rozwoju MSP…….22 Rozdział 2 Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw 2.1. Stan finansowy MSP……..27 2.2 Sposoby…

Formy prawno-organizacyjne przedsiebiorstw

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Przedsiebiorstwo panstwowe…….. 6 1.1. Jaka jest istota przedsiębiorstwa?……… 6 1.2. Jakie istnieja rodzaje przedsiebiorstw?…….. 7 1.3. Jakie organy posiada przedsiebiorstwo?…….. 7 1.4. Jakie fundusze posiada przedsiebiorstwo? …….. 8 1.5. Kto prowadzi sprawy przedsiębiorstwa? …….. 8 1.6. Podstawy prawne …….. 10 Rozdział II.…

Zakladanie i zarządzanie malymi i srednimi firmami na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Rozdział I Znaczenie zarządzania dla przetrwania i rozwoju organizacji…………..4 1.1. Ujecie teoretyczne organizacji. 1.2. Podsystemy organizacji. 1.2.1 Cele organizacji. 1.2.2 Struktura formalna organizacji. 1.2.3 Spoleczny podsystem organizacji. 1.2.4. Podsystem techniczny organizacji. 1.2.5. Otoczenie i rozwój zycia organizacji. 1.3. Charakterystyka zarządzania 1.3.1 Funkcje zarządzania. 1.3.2 Zarządzanie…

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003

Przez administrator

Wstęp………3 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-istota oraz motywy inwestowania. 1.1. Pojęcie inwestycji zagranicznych……….5 1.2. Rodzaje inwestycji zagranicznych……….9 1.3. Przyczyny inwestowania poza granicami kraju-korzysci inwestowania……….12 1.4. Teorie dotyczace inwestycji zagranicznych……….17 1.4.1.Teoria miedzynarodowego przeplywu kapitalu……….18 1.4.2.Teoria miedzynarodowego zróznicowania stóp zysku……….20 1.4.3.Teoria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego……….22 1.4.4.Teoria obszarów walutowych……….24 1.4.5.Teoria…

Inwestycje zagraniczne w sektorze prywatnym na Litwie

Przez administrator

Uwagi wstepne………3 Rozdział I. Formy naplywu kapitału zagranicznego 1.1. Źródła finansowania inwestycji………4 1.2. Podstawy prawne inwestycji zagranicznych………4 1.3. Formy naplywu inwestycji zagranicznych………5 Rozdział II. Atrakcyjność inwesytcyjna sektorów gosporarki litewskie 1.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2. Ulgi podatkowe dla inwestorów zagranicznych………8 1.3. Transfer zysków………8 1.4. Klimat inwestycyjny………9 1.5.…