Plan pracy licencjackiej

Opracowanie planu pracy licencjackiej jest kluczowym krokiem w procesie tworzenia pracy dyplomowej na poziomie licencjackim. Plan ten pomaga zorganizować myśli, określić cele i kierunek badawczy oraz ustalić harmonogram działań. W tym artykule omówię, jak skonstruować plan pracy licencjackiej, aby ułatwić sobie pracę nad tym ważnym zadaniem.

Rozdział 1: Wprowadzenie

1.1 Temat i cel pracy

 • Wprowadzenie do tematu pracy i określenie celu badawczego.
 • Opisanie znaczenia wybranego zagadnienia i jego kontekstu.

1.2 Zagadnienia teoretyczne

 • Przegląd literatury naukowej związanej z tematem pracy.
 • Wybór kluczowych pojęć i teorii związanych z pracą.

Rozdział 2: Metodologia

2.1 Wybór metod badawczych

 • Omówienie metod, które zostaną wykorzystane w badaniach (np. analiza literatury, badania terenowe, eksperymenty, ankiety).
 • Uzasadnienie wyboru danych metod.

2.2 Wybór narzędzi badawczych

 • Wybór narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia badań (np. kwestionariusze, wywiady, oprogramowanie).
 • Opis procesu konstrukcji tych narzędzi.

Rozdział 3: Przegląd literatury

3.1 Stan wiedzy na temat badanego zagadnienia

 • Przedstawienie wyników badań innych autorów związanych z tematem pracy.
 • Wskazanie luk badawczych i potrzeby własnych badań.

Rozdział 4: Badania empiryczne

4.1 Przeprowadzenie badań

 • Opis procesu przeprowadzenia badań (jeśli przewiduje się badania terenowe lub eksperymenty).
 • Prezentacja wyników i analiza zebranych danych.

4.2 Analiza danych

 • Przedstawienie wyników w formie tabel, wykresów i statystyk.
 • Interpretacja uzyskanych wyników.

Rozdział 5: Dyskusja

5.1 Interpretacja wyników

 • Porównanie uzyskanych wyników z teorią i literaturą przedmiotu.
 • Omówienie ewentualnych różnic i nieścisłości.

5.2 Wnioski

 • Sformułowanie wniosków wypływających z przeprowadzonych badań.
 • Określenie, jak uzyskane wyniki wpływają na teorię i praktykę.

Rozdział 6: Podsumowanie i wnioski

6.1 Podsumowanie pracy

 • Krótka charakteryzacja wszystkich rozdziałów pracy.

6.2 Wnioski ogólne

 • Ogólna ocena pracy i jej wkładu w dziedzinę naukową.

Rozdział 7: Bibliografia

 • Spis źródeł, literatury i materiałów wykorzystanych w pracy.

Rozdział 8: Załączniki

 • Wszelkie dodatkowe materiały, które są istotne dla zrozumienia pracy (np. ankiety, wywiady, kody programów).

Harmonogram pracy

Miesiąc 1-2: Wybór tematu i celu pracy, przegląd literatury. Miesiąc 3-4: Wybór metod badawczych i narzędzi badawczych. Miesiąc 5-6: Przeprowadzenie badań empirycznych, analiza danych. Miesiąc 7-8: Analiza wyników, tworzenie dyskusji i wniosków. Miesiąc 9-10: Redakcja pracy, korekta, przygotowanie bibliografii. Miesiąc 11: Oddanie gotowej pracy.

Tworzenie planu pracy licencjackiej jest procesem skomplikowanym, ale dobrze skonstruowany plan pomoże wam skoncentrować się na ważnych aspektach badawczych oraz zachować organizację i terminowość. Po zakończeniu tego procesu będziecie gotowi przystąpić do pisania własnej pracy licencjackiej z większą pewnością siebie i jasnym celem. Powodzenia w pracy nad waszą pracą licencjacką!