Kategoria: Public Relations

Prace z dziedziny Public Relations . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Inicjatywy społeczne a ich oddziaływanie na społeczność

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Kampania społeczna – zarys teoretyczny. 1.1 Definicja kampanii społecznych……….6 1.2 Typologie kampanii społecznych……….8 1.3 Cele działań kampanii społecznych……….10 1.4 Różnice między reklamą społeczną a reklamą komercyjną……….11 Rozdział II Kampania 'bezpieczne przejście – zatrzymaj się i żyj’ jako przedmiot badawczy. 2.1 Dane dotyczące wypadków na drogach ……….26 2.2 Charakterystyka kampanii 'Bezpieczne przejście – zatrzymaj się i żyj’……….27 2.2.1 Cel działań kampanii……….27 2.2.2 Grupy docelowe kampanii……….27 2.2.3 Źródła finansowania kampanii……….28 2.3 Media społecznościowe i inne środki przekazu wykorzystane w kampanii 'Bezpieczne przejście – zatrzymaj się i żyj’……….29 Rozdział III Kampania 'Bezpieczne przejście – zatrzymaj się i żyj’ a jej…

Budowanie skutecznego personal brandingu: analiza najlepszych praktyk

Przez administrator

W pracy magisterskiej zostanie przedstawione jakie są najlepsze praktyki w budowaniu skutecznego personal brandingu. Praca będzie się składała z analizy przypadków, badań ankietowych i badania literatury z zakresu personal brandingu. I. Wprowadzenie 1.1 Definicja personal brandingu 1.2 Znaczenie personal brandingu dla rozwoju kariery zawodowej 1.3 Cele i oczekiwania II. Analiza SWOT 2.1 Słabości i mocne strony 2.1.1 Analiza mocnych stron 2.1.2 Analiza słabych stron 2.2 Szanse i zagrożenia 2.2.1 Analiza szans 2.2.2 Analiza zagrożeń III. Strategia personal brandingu 3.1 Określenie celów personal brandingu 3.1.1 Cele krótko- i długoterminowe 3.1.2 SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne, zgodne z czasem) cele 3.2 Definiowanie…

Rola jakosci obslugi w budowaniu lojalnosci klienta

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Obsluga klienta jako podstawa relacji z klientem 1.1. Pojecie i istota obslugi 1.2. Jakosc obslugi klienta a zadowolenie 1.3. Zarzadzanie relacjami z klientami jako zródlo sukcesu firmy 1.4. Konsumencka natura strategii firmy Rozdzial 2 Wybrane aspekty lojalnosci klienta 2.1. Pojecie i istota lojalnosci 2.2. Typologia lojalnosci klientów 2.3. Metody pomiaru lojalnosci wobec marki Rozdzial 3 Wyniki badan wlasnych 3.1. Zalozenia metodyczne badan 3.2. Rozumienie jakosci obslugi klienta 3.3. Znaczenie jakosci obslugi w procesie decyzyjnym i ksztaltowaniu lojalnosci 3.4. Rozumienie lojalnosci klientów Wnioski koncowe Pismiennictwo Aneks

Kreowanie marki dóbr luksusowych w branzy mody na przykladzie Hermès

Przez administrator

Wstęp ………..4 1. Kreowanie marki – zagadnienia teoretyczne 1.1. Definicja i składniki strategii marketingowej ……….. 6 1.2. Definicje i funkcje marki ……….. 9 1.3. Proces kreowania marki ……….. 11 2. Rynek dóbr luksusowych i mody 2.1. Definicja pojęcia luksusu ……….. 15 2.2. Rynek dóbr luksusowych ……….. 19 2.3. Specyfika rynku mody ……….. 23 3. Marka Herm`es 3.1. Historia marki ……….. 27 3.2. Obecna sytuacja firmy ……….. 31 3.3. Charakterystyka marki Herm`es ……….. 34 4. Działania marki Herm`es stanowiące o jej luksusowym charakterze 4.1. Wydarzenia organizowane przez Herm`es ……….. 39 4.2. Pop-up – przestrzenie tymczasowe ……….. 46 4.3. Wspólpraca z innymi…

Rola mediów społecznościowych w procesie podejmowania decyzji zakupowych przez pokolenie Y.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu 1.1. Media społecznościowe – definicja pojęcia 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka wybranych mediów społecznościowych 1.3. Media społecznościowe jako narzędzie współczesnej komunikacji marketingowej 1.4. Pozytywne i negatywne strony użytkowania mediów społecznościowych Rozdział 2 Proces podejmowania decyzji konsumenckich w ujęciu teoretycznym 2.1. Istota i rodzaje decyzji konsumenckich 2.2. Proces podejmowania decyzji o zakupie 2.3. Determinanty zachowań konsumentów 2.3.1. Psychiczne determinanty zachowań konsumentów 2.3.2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów 2.3.3. Ekonomiczne determinanty zachowań konsumentów 2.4. Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywców Rozdział 3 Charakterystyka pokolenia Y 3.1. Pokolenie Y – ogólna charakterystyka 3.2. Jak kupuje generacja Y? Rozdział…

Chatterboty jako nowoczesne narzędzie komunikacji marketingowej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Komunikacja marketingowa – ujęcie teoretyczne 1.1. Definicja pojęcia 1.2. Istota procesu komunikacyjnego 1.3. Komunikacja marketingowa a promocja 1.5. Komunikacja formalna i nieformalna 1.6. Fazy rozwoju komunikacji marketingowej 1.7. Promotion-mix 1.8. Skuteczność komunikacji marketingowej 1.9. Modele komunikacji marketingowej Rozdział 2. Chatterboty jako narzędzie marketingu internetowego 2.1. Komunikacja marketingowa w Internecie 2.2. Estetyka witryny internetowej firmy 2.3. Typy mediów i przykłady form cyfrowej komunikacji marketingowej 2.4. Chatterbot jako nowoczesne narzędzie komunikacji marketingowej w sieci 2.5. Przedstawienie różnych rodzajów chatterbotów 2.6. Studium przypadku – wdrożenie wirtualnego doradcy dla sklepu z materiałami eksploatacyjnymi do drukarek Rozdział 3. Metodologia badania chatterbotów 3.1.…

Etyka w reklamie jako determinant kształtowania świadomości konsumenckiej u młodzieży

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Reklama jako część marketingu firmy 1.1. Istota marketingu 1.2. Produkt oraz jego dystrybucja 1.3. Reklama jako część promocji – jej definicje, funkcje, cele 1.4. Stosowanie mechanizmów psychologicznych w reklamie 1.5. Formy reklamy oraz wykorzystanie mediów do celów reklamy 1.5.1. Reklama telewizyjna 1.5.2. Reklama radiowa 1.5.3. Reklama w Internecie Rozdział 2 Konsument a etyka 2.1. Etyka biznesu oraz etyka reklamy z punktu widzenia przedsiębiorcy i konsumenta 2.2. Prawne próby regulowania kwestii etyki w reklamie 2.3. Młodzież jako szczególna grupa konsumentów 2.3.1. Wpływ konsumpcjonizmu na postawę oraz proces wychowawczy młodzieży 2.3.2. Młodzież jako ogniwo w procesie zakupowym 2.3.3. Reklamy…

Komunikacja wizualna w projektowaniu wizerunku marki na przykładzie XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Część teoretyczna 1.2 Wizerunek 1.4 Identyfikacja wizualna 1.5 Reklama wizualna Rozdział 2 Charakterystyka marki XYZ 2.1 Historia marki 2.2 Tożsamość i aksjologia marki 2.3 Identyfikacja wizualna marki – wstęp Rozdział 3 Analiza komunikatów wizualnych marki XYZ 3.1 Metodologia 3.2 Analiza przedstawień audiowizualnych marki 3.3 Analiza materiałów graficznych – fotografie i plakaty 3.4 Analiza designu produktu Zakończenie Bibliografia Spisy

Rola marketingu internetowego w komunikacji przedsiębiorstwa na przykładzie dealera samochodowego

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty wykorzystania marketingu w przedsiębiorstwie 1.1. Sieć internet i jej istotne cechy………. 4 1.2. Pojęcia marketingu i marketingu internetowego………. 8 1.3. Metody i narzędzia komunikacji marketingowej ……….14 Rozdział 2 Działania promocyjne w internecie 2.1. Strona internetowa i reklamy w wyszukiwarkach ……….20 2.2. Mailingi i social media marketing………. 26 2.3. Pozostałe narzędzia e-marketingu ……….32 Rozdział 3 Wykorzystanie marketingu internetowego w firmie xyz 3.1. Formy komunikacji marketingowej w firmie xyz ……….36 3.2. Ocena form komunikacji marketingowej firmy xyz przez respondentów………. 39 Wnioski ……….51 Bibliografia………. 53 Spis tabel ……….56 Spis rysunków………. 56 Spis wykresów ……….56 |ałącznik 1. Kwestionariusz ankiety…

Wybrane aspekty oddziaływania reklamy telewizyjnej na dzieci

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Aspekty teoretyczne reklamy 1. Geneza reklamy ………..6 2. Funkcje i cele reklamy……….. 8 3. Charakterystyka i zasady jakimi powinna się kierować reklama……….. 11 4. Rodzaje reklamy……….. 15 Rozdział II Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci 1. Skala oglądalności przez dzieci reklam telewizyjnych……….. 22 2. Konsekwencje jakie niosą ze sobą reklamy telewizyjne……….. 27 3. Ustrzeżenie dziecka przed reklamą telewizyjną ………..33 Rozdział III Dziecko jako odbiorca reklam telewizyjnych 1. Stopień zaciekawienia reklamami telewizyjnymi dzieci ………..37 2. Oddziaływanie reklam na chęć posiadania przez dzieci reklamowanych produktów ………..40 3. Postępowanie dzieci, rezultatem oglądania reklam telewizyjnych……….. 43 Podsumowanie……….. 48 Bibliografia……….. 51 Spis…

Polska wobec wojny informacyjnej – wybrane uwarunkowania i model przeciwdziałania

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego państwa w XXI wieku 1.1. Bezpieczeństwo informacyjne w świetle literatury przedmiotu……….. 5 1.2. Wpływ postępującej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na bezpieczeństwo państwa……….. 10 1.3. Internet jako środowisko działania aktorów państwowych i niepaństwowych ………..16 1.4. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego……….. 20 Rozdział II Zjawisko wojny informacyjnej i dezinformacji 2.1. Informacja jako broń i cel ataków……….. 25 2.2. Pojęcie wojny i walki informacyjnej……….. 30 2.3. Kampanie dezinformacyjne w konfliktach poniżej progu wojny……….. 34 2.4. Walka informacyjna jako instrument oddziaływania wybranych państw……….. 38 Rozdział III Wybrane przejawy wojny informacyjnej w kajowej przestrzeni informacyjnej 3.1. Polska…

Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy PZU S.A.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdaiał I Rola Public Relations w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w nowoczesnej firmie  1.1. Istota komunikacji interpersonalnej w działaniach Public Relations – różne ujęcia i czynniki wyznaczające jej poziom……….. 7 1.2. Proces komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i cele działań PR w tym zakresie……….. 15 1.2.1.Działania marketingowe jako wyraz działań Public Relations ………..18 1.3. Rodzaje komunikacji wewnętrznej – motywowanie i ocena pracowników……….. 20 Rozdział II Działania wizerunkowe Public Relations w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w PZU S.A.  2.1. Employer branding ………..28 2.2. Personal branding ………..32 2.3. Technologia w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej………..35 2.4. CSR a komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna…

Przejawy manipulacji w środkach masowego przekazu

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki mass mediów 1.1. Definicja mass mediów i komunikowania masowego……… 4 1.2. Historia mass mediów ………7 1.3. Charakterystyka współczesnych środków masowego przekazu……… 11 Rozdział 2 Manipulacja w mass mediach 2.1. Definicja manipulacji………15 2.2. Mass media a manipulacja ………17 2.3. Techniki manipulacji w mass mediach……… 19 2.4. Prawo a manipulacja ………23 2.5. Ochrona przed manipulacją………25 Rozdział 3 Wybrane problemy manipulacji w mass mediach 3.1. Manipulacja informacją – informacyjny problem współczesności ………28 3.2. Problem niezależnej telewizji ………32 3.3. Komunikatory sondażowe w mass mediach ………35 3.4. Wykorzystanie nowych mediów ………39 Zakończenie……… 43 Bibliografia……… 45 Spis schematów ………49 Streszczenie…

Reklama internetowa w strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział 1 Reklama i promocja w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia związane z reklamą………. 7 1.2. Rodzaje reklamy ……….11 1.3. Strategia reklamy ……….14 Rozdział 2 Reklama internetowa na tle reklamy tradycyjnej. 2.1. Rola Internetu we współczesnym świecie ……….19 2.2. Reklama tradycyjna a reklama w Internecie ……….22 2.3. Postrzeganie reklamy internetowej………. 25 2.4. Rynek internetowy na świecie ……….29 Rozdział 3 Wyniki badań 3.1. Metodologia badań własnych ……….32 3.2. Analiza wyników badań własnych ……….32 Podsumowanie ……….51 Bibliografia………. 53 Spis tabel ……….55 Spis rysunków ……….56 Aneks………. 57

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw 1.Pojęcie i znaczenie dlugu 2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych 3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa 3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe 3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych 3.3 Leasing 3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki 3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych 4.Strategie finansowania majatku firm Rozdział 2. Czynniki kształtujące strukture kapitalów w przedsiębiorstwie 1.Zasady finansowania 2.Metody wyboru efektywnych zródel finansowania 3.Czynniki ekonomiczne a struktura kapitału przedsiębiorstwa 3.1 Rentownosc uzyskiwana przez spólke 3.2 Wpływ struktury aktywów na zarządzanie kapitalami 3.3 Koszt uzycia kapitału a stopy zwrotu z inwestycji 3.4 Ryzyko jako element wpływajacy na wybór…

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Znaczenie rachunkowosci Rozdział II Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1. Pojęcie i rozwój małych firm 2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej Rozdział III Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw 1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2. Ryczalt ewidencjonowany 3. Karta podatkowa (księga rachunkowa przychodów i rozchodów) 4. Ocena obowiazujacych rozliczeń działalności małych firm Zakończenie Bibliografia Wykaz aktów prawnych Wykaz zalaczników

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdział II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdział III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych przedsiebiorstw………..52 1. Podstawy prawne i charakterystyka 2. Ocena i znaczenie w rozwoju drobnej przedsiebiorczosci Zakończenie ………..72 Bibliografia

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4 narodowej 1. Istota i podzial przedsiebiorstw 2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarczym kraju Rozdział II Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22 1. Istota i zasady rachunkowosci 2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich przedsiebiorstw Rozdział III Ksiega przychodów i rozchodów jako jedna z form ewidencji ksiegowej małych przedsiebiorstw………..49 1. Charakterystyka tej formy ewidencji ksiegowej 2. Ocena ksiegi przychodów i rozchodów na tle innych rozliczen Zakończenie……….. 69 Wykaz zalaczników Wykaz aktów prawnych Literatura

Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego

Przez administrator

Wstęp………….2 Rozdział I Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3 1.1 Finansowanie wlasne 1.1.1. Zysk zatrzymany 1.1.2. Amortyzacja 1.1.3. Fundusz zapasowy 1.1.4. Akcje 1.2 Koszt kapitału wlasnego 1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków 1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych. 1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji uprzywilejowanych. 1.3 Finansowanie obce 1.3.1 Kredyt 1.3.2 Leasing 1.3.3 Factoring 1.3.4 Obligacje 1.4 Koszt kapitału obcego Rozdział II Obligacje – zagadnienia teoretyczne ………….31 2.1 Istota obligacji 2.2 Rodzaje obligacji. 2.2.1 "Czysta" obligacja dyskontowa (pure discount bond) 2.2.2 Obligacja kuponowa 2.2.3 "Konsole" (obligacje perpetualne) 2.3 Emisja obligacji Rozdział III Wycena obligacji ………….46 3.1…

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej…………5 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdział II Male przedsiębiorstwa…………28 1. Podzial małych przedsiebiorstw 2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice kraju oraz perspektywy ich rozwoju Rozdział III Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji działalności małych i srednich przedsiebiorstw oraz jej ocena na tle innych ewidencji i rozliczeń podatkowych…………57 1. Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia 2. Ocena ksiegi przychodów i rozchodów na tle innych form ewidencji i rozliczeń podatkowych Zakończenie……….. 87 Wykaz aktów prawnych Bibliografia ………..90

Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych. 1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej. 1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego. 1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych. 1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych. 1.5 Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym. Rozdział II Zasady i metody polityki amortyzacyjnej. 2.1 Metody pomiaru zuzycia, a strategia firmy. 2.2 Plan amortyzacji i jego aktualizacja. 2.3 Ocena norm amortyzacyjnych. 2.4 Wpływ amortyzacji na rozwój firmy. Rozdział III Charakterystyka potencjalu majatku trwalego w procesię produkcyjnym P.T.H.U.P. 3.1 Struktura majatku…

Rachunkowość zarzadcza

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej 2.3 Bilans 2.4 Rachunek zysków i strat Rozdział 3. Narzedzia rachunkowosci zarzadczej…………38 3.1 Zarządzanie kosztami jako element procesu decyzyjnego 3.2 Modele rachunku kosztów 3.3.1 Rachunek kosztów pelnych 3.2.2 Rachunek kosztów zmiennych 3.3 Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników 3.4 Planowanie i kontrola kosztów – budżetowanie…

Obnizenie kapitału w spółce akcyjnej

Przez administrator

Rozdział I Pojęcie i funkcje kapitalów spółki akcyjnej 1. Kapitalowy charakter spółki akcyjnej. 2. Pojęcie kapitału zakladowego 3. Funkcje kapitału zakladowego Rozdział II Pojęcie i struktura kapitału zakladowego 1. Pokrycie kapitału zakladowego A. Pojęcie i rodzaje wkladów 2. Struktura kapitału zakladowego A. Pojęcie akcji B. Wartość akcji C. Umorzenie akcji Rozdział III Obnizenie kapitału zakladowego 1. Cele obnizenia kapitału zakladowego 2. Sposoby obnizenia kapitału zakladowego 3. Tryby obnizenia kapitału zakladowego A. Uchwala o obnizeniu kapitału zakladowego B. Ogloszenie obnizenia kapitału zakladowego C. Zgloszenie do sadu rejestracyjnego 4. Kapital zakladowy a inne kapitaly wlasne spółki (zapasowy, rezerwowy, inne fundusze celowe) Bibliografia

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26 Rozdział II. Pomiar zuzycia środków trwałych i ich amortyzacji 2.1 Zuzycie fizyczne środków trwalych………34 2.2 Zuzycie moralne środków trwalych………36 2.3 Obliczanie zuzycia środków trwalych………37 2.4 Istota i funkcje amortyzacji………42 2.5 Zasady amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym………45 2.6 Stawki amortyzacyjne środków trwałych i metody amortyzacji………51 Rozdział III. Ewidencja obrotu środkami trwalymi…

Rzeczowe aktywa trwale w prawie bilansowym i podatkowym.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka rzeczowego majatku trwalego 1.1 Charakterystyka rzeczowych składników majatku trwalego 1.2 Istota i elementy składników majatku trwalego 1.3 Klasyfikacja środków trwalych 1.4 Środki trwale w budowie 1.5 Kryteria grupowania rzeczowych składników majatku trwalego 1.6 Istota i metody wyceny wartosci rzeczowego majatku trwalego 1.7 Rodzaje wartosci rzeczowego majatku trwalego Rozdział II. Procedura obrachunkowa i ewidencja zmian w stanie rzeczowych składników majatku trwalego 3.1 Zuzycie fizyczne i ekonomiczne składników rzeczowego majatku trwalego 3.2 Istota i funkcje amortyzacji 3.3 Stawki amortyzacji 3.4 Metody amortyzacji 3.5 Dokumentacji i ewidencja zmian w stanie środków trwalych Rozdział III.Rzeczowe aktywa trwale wg prawa bilansowego…