Kategoria Public Relations

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa

 


Wstęp

Rozdzial 1
Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw

1.Pojecie i znaczenie dlugu
2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych
3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa
3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe
3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych
3.3 Leasing
3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki
3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych
4.Strategie finansowania majatku firm


Rozdzial 2.
Czynniki kształtujące strukture kapitalów w przedsiębiorstwie

1.Zasady finansowania
2.Metody wyboru efektywnych zródel finansowania
3.Czynniki ekonomiczne a struktura kapitału przedsiębiorstwa
3...

Czytaj więcej

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.

 


Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw

1. Zadania rachunkowosci
2. Rodzaje rachunkowosci
3. Znaczenie rachunkowosci


Rozdzial II
Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce
narodowej

1. Pojecie i rozwój małych firm
2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarki narodowej


Rozdzial III
Formy rozlicz...

Czytaj więcej

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen.

 


Wstęp………..3

Rozdzial I
Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6

1. Istota i zadania przedsiębiorstwa
2. Rodzaje przedsiebiorstw
3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce
narodowej


Rozdzial II
Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28

1. Zadania rachunkowosci
2. Rodzaje rachunkowosci
3. Ewidencja działalności małych firm


Rozdzial III
Rycza...

Czytaj więcej

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.

 


Wstęp………..2

Rozdzial I
Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4
narodowej

1. Istota i podzial przedsiebiorstw
2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarczym kraju


Rozdzial II
Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22

1. Istota i zasady rachunkowosci
2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich
przedsiebiorstw


Roz...

Czytaj więcej

Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego

 


Wstęp………….2

Rozdzial I
Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3

1.1 Finansowanie wlasne
1.1.1. Zysk zatrzymany
1.1.2. Amortyzacja
1.1.3. Fundusz zapasowy
1.1.4. Akcje
1.2 Koszt kapitału wlasnego
1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków
1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych.
1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji
uprzywilejowanych.
1.3 Finansowanie obce
1.3.1 Kredyt
1.3.2 Leasing
1.3.3 Factoring
1.3.4 Obligacje
1.4 Koszt kapitału obcego


Rozdzial II
Obligacje – zagadnienia teoretyczne ………….31

2.1 Istota obligacji
2.2 Rodzaje obligacji.
2.2.1 "Czysta" obligacja dyskontowa (pure discount bond)
2.2...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw.

 


Wstęp………..3

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce
narodowej…………5

1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw
2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw


Rozdzial II
Male przedsiębiorstwa…………28

1. Podzial małych przedsiebiorstw
2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice
kraju oraz perspektywy ich rozwoju


Rozdzial III
Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma
...

Czytaj więcej

Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy

 

Wstęp.

Rozdzial I
Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.

1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej.
1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego.
1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych.
1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych.
1.5 Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym.


Rozdzial II
Zasady i metody polityki amortyzacyjnej.

2.1 Metody pomiaru zuzycia, a strategia firmy.
2.2 Plan amortyzacji i jego aktualizacja.
2.3 Ocena norm amortyzacyjnych.
2.4 Wpływ amortyzacji na rozwój firmy.


Rozdzial II...

Czytaj więcej

Rachunkowość zarzadcza

 


Rozdzial 1.
Rachunkowość zarzadcza…………4

1.1 Zarys historii rachunkowosci
1.2. Pojecie, funkcje i metody rachunkowosci
1.3. Rachunkowość finansowa
1.4. Pojecie i geneza rachunkowosci zarzadczej
1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa
1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej

Rozdzial 2.
Rachunkowość finansowa…………20

2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych
2...

Czytaj więcej

Obnizenie kapitału w spółce akcyjnej

 


Rozdzial I
Pojecie i funkcje kapitalów spółki akcyjnej

1. Kapitalowy charakter spółki akcyjnej.
2. Pojecie kapitału zakladowego
3. Funkcje kapitału zakladowego


Rozdzial II
Pojecie i struktura kapitału zakladowego

1. Pokrycie kapitału zakladowego
A. Pojecie i rodzaje wkladów
2. Struktura kapitału zakladowego
A. Pojecie akcji
B. Wartość akcji
C. Umorzenie akcji


Rozdzial III
Obnizenie kapitału zakladowego

1. Cele obnizenia kapitału zakladowego
2. Sposoby obnizenia kapitału zakladowego
3. Tryby obnizenia kapitału zakladowego
A. Uchwala o obnizeniu kapitału zakladowego
B. Ogloszenie obnizenia kapitału zakladowego
C...

Czytaj więcej

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

 


Wstęp………3

Rozdzial I.
Rzeczowy majatek trwaly w firmie

1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4
1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12
1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16
1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21
1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23
1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26

Rozdzial II.
Pomiar zuzycia środków trwałych i ich amortyzacji

2.1 Zuzycie fizyczne środków trwalych………34
2.2 Zuzycie moralne środków trwalych………36
2.3 Obliczanie zuzycia środków trwalych………37
2.4 Istota i funkcje amortyzacji………42
2...

Czytaj więcej

Rzeczowe aktywa trwale w prawie bilansowym i podatkowym.

 


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka rzeczowego majatku trwalego

1.1 Charakterystyka rzeczowych składników majatku trwalego
1.2 Istota i elementy składników majatku trwalego
1.3 Klasyfikacja środków trwalych
1.4 Środki trwale w budowie
1.5 Kryteria grupowania rzeczowych składników majatku trwalego
1.6 Istota i metody wyceny wartosci rzeczowego majatku trwalego
1.7 Rodzaje wartosci rzeczowego majatku trwalego


Rozdzial II.
Procedura obrachunkowa i ewidencja zmian w stanie rzeczowych składników majatku trwalego

3.1 Zuzycie fizyczne i ekonomiczne składników rzeczowego majatku trwalego
3.2 Istota i funkcje amortyzacji
3.3 Stawki amortyzacji
3.4 Metody amortyzacji
3...

Czytaj więcej

Proces przechodzenia na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ.

 


Wstęp………4

Rozdzial I.
Formy i zasady opodatkowania jednostek gospodarczych ………6

1.1 Podstawy prawne działalności gospodarczej
1.2 Opodatkowanie jednostek gospodarczych
1.3 Obowiazek prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
1.4 Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych

Rozdzial II.
Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów………33

2.1 Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
2.2 Budowa podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
2.3 Ewidencje i rejestry zwiazane z podatkowa księga przychodów i rozchodów
2.4 Zamkniecie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów

Rozdzial III.
Proces przeksztalcenia podatkow...

Czytaj więcej

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości.

 


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4

1.1. Pojecie rozrachunków
1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
1.3. Rozrachunki publiczno-prawne
1.4. Rozrachunki z pracownikami
1.5. Pozostale rozrachunki
1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki

Rozdzial II.
Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24

2.1. Wprowadzenie
2.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
2.3. Ewidencja rozrachunków z instytucjami publiczno-prawnymi
2.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami
2.5. Ewidencja innych rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej
2.6...

Czytaj więcej

Rachunkowość budżetowa na przykładzie jednostki X OHP dzialajacej na terenie województwa malopolskiego za lata 2004 – 2006.

 


Wstęp………4

Rozdzial I
Charakterystyka sektora finansów publicznych w Polsce

1.1 Charakterystyka sektora finansów publicznych………5

1.2 Zadania podmiotów sektora publicznego………12
1.3 Budżet państwa, a budżet samorządu terytorialnego………15
1.4 Klasyfikacja budżetowa………21


Rozdzial II
Rachunkowość jednostki budżetowej

2.1 Podstawowe zasady rachunkowosci jednostek budżetowych………29

2.2 Zakladowy plan kont………33

2.3 Dochody i wydatki jednostki budżetowej………45

2...

Czytaj więcej

Rozrachunki z pracownikami na przykładzie Gimnazjum .

 


Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Istota i pojecie rozrachunków z pracownikami

1. Ogólna charakterystyka rozrachunków z pracownikami ……… 5
2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ……… 6
3. Rozrachunki z tytułu podrózy sluzbowych pracowników……… 7
4. Rozrachunki z pracownikami z tytułu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych ……… 9
5. Ochrona zdrowia nauczycieli oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ……… 13
6. Zaliczki dla pracowników ……… 15
7. Oprawy emerytalne, rentowe, posmiertne ……… 16


Rozdzial II.
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzen

1. Wynagrodzenia nauczycieli ……… 17
2. Dodatki socjalne dla nauczycieli ……… 20
3...

Czytaj więcej