Public Relations

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota i podstawy prawne działalności gospodarczej

1.1 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza ………7
1.1.1 Formy prawno-organizacyjne prowadzacych dzialalnosc gospodarcza
1.1.2 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.
1.2 Podstawy prawne funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorców w Polsce………17
1.3 Wymagania formalno-prawne zalozenia działalności gospodarczej………20
1.3.1 Zalozenie jednoosobowej działalności gospodarczej………20
1.3.2 Rejestracja spółek handlowych……… ………25


Rozdzial II
Zryczaltowane formy opodatkowania i ich miejsce w polskim systemie podatkowym

2.1.Karta podatkowa ………30
2.1...

więcej

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartosci materialnych na tle amortyzacji bilansowej.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Środki trwale………5

1.1 Pojecie środków trwałych w prawie bilansowym
1.2 Pojecie środków trwałych w prawie podatkowym
1.3 Podstawowe róznice w definiowaniu środków trwalych
1.4 Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwalych
1.5 Zmiana wartosci poczatkowej środków trwalych


Rozdzial 2
Wartosci niematerialne i prawne………23

2.1 Pojecie wartosci niematerialnych i prawnych
2.2 Wartosci niematerialne i prawne w ujęciu ustawy o rachunkowosci
2.3 Wartosci niematerialne i prawne w ujęciu podatkowym
2.4 Róznice w okreslaniu wartosci niematerialnych i prawnych pomiedzy prawem bilansowym a ustawami o podatku dochodowym


Rozdzial 3
Amortyzacja środków trwalych&#...

więcej

Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego


Wstęp………….4

Rozdzial 1.
Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów

1.1. Pojecie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6
1.2. Podstawowe pojecia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11
1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17
1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22

Rozdzial 2.
Charakterystyka rachunkowosci rolnej.

2.1. Wykorzystanie rachunkowosci w gospodarstwie rolnym………….27
2.2. Zasady prowadzenia rachunkowosci w gospodarstwie rolnym ………….32
2.3. Wykorzystanie MSR w działalności rolniczej…………. 38
2.4. Zalety i wady wykorzystywania rachunkowosci w rolnictwie…………. 42

Rozdzial 3.
Charakterystyka działalności rolniczej.

3.1...

więcej

Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie franczyzy

1.1 Historia franczyzy………..6
1.2 Istota franczyzy……….. 7
1.3 Rodzaje franczyzy……….. 9
1.4 Korzysci z franczyzy jako formy prowadzenia działalności gospodarczej……….. 11

Rozdzial 2.
Franczyza w prawie europejskim i polskim

2.1 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Unii Europejskiej……….. 13
2.2 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Polsce……….. 15
2.3 Umowa franczyzowa……….. 17

Rozdzial 3.
Franczyza w Polsce na przykładzie McDonald’s

3.1 Rozwój franczyzy w Polsce……….. 20
3.2 Przyklad franczyzy na podstawie firmy McDonald’s……….. 30
3.2.1 Skladowe franczyzy McDonald`s……….. 30
3.2.2 System franczyzowy McDonald`s……….. 31
3.2...

więcej

Gospodarstwo domowe jako podmiot współczesnego rynku.Wstęp…………3

Rozdzial 1.
Gospodarstwo domowe – charakterystyka…………3

1.1 Historia powstania gospodarstwa domowego
1.2 Klasyfikacja gospodarstw domowych
1.3 Funkcja i cele gospodarstw domowego
1.4 Miejsce rola gospodarstwa domowego we wspólczesnej gospodarce
1.5 Determinanty zachowan ekonomicznych gospodarstw domowych

Rozdzial 2.
Gospodarstwo domowe – zalozenia, sfera działania , podmiot rynku…………27

2.1 Konsumpcja gospodarstw domowych jako jedna z funkcji ekonomicznych
2.2.Gospodarstwa domowe – sfera wydatków i dochodów
2.3 Oszczedzanie w teoriach dochodowych i cyklu zycia
2.4 Gospodarstwo domowe jako podmiot rynku
2.5 Budżet gospodarstwa domowego

Rozdzial 3.
Zarządzanie finansami gos...

więcej

Wpływ systemu motywacyjnego na efektywnosc organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa gminna spóldzielnia – XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Motywowanie jako instrument oddzialywania.

1.1. Istota i rodzaje motywacji……….5
1.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania……….9
1.3. Modele motywacji……….16
1.4. Teorie motywacji a potrzeby pracowników……….22

1.5. Instrumenty pobudzania motywacji……….28


Rozdzial 2.
Czynniki motywujace pracowników.

2.1. Placa jako srodek motywacji……….31
2.2. Społeczne uwarunkowania efektywnosci plac……….34
2.3. Wpływ kadry kierowniczej na potrzeby procesu motywowania……….36
2.4. Nagrody i kary ……….41
2.5 Nowoczesne koncepcje motywowania……….46


Rozdzial 3.
Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie GS – XYZ.

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa……….52
3.2...

więcej

Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy analizy rentownosci przedsiębiorstwa……… 4

1.1 Istota i znaczenie analizy rentownosci w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Sposoby pomiaru rentownosci……… 7
1.2 Źródła informacji wykorzystywanych w analizie……… 10


Rozdzial II.
Próg rentownosci i jego przydatnosc w praktyce

2.1. Identyfikacja i analiza kosztów zmiennych……… 15
2.2. Próg rentownosci – krótka charakterystyka……… 17
2.3. Próg rentownosci przy produkcji jednoasortymentowej……… 18
2.4. Próg rentownosci przy produkcji wieloasortymentowej……… 21
2.5. Analiza progu rentownosci przydatna do wstepnej oceny projektów inwestycyjnych………23


Rozdzial III.
Analiza rentownosci sprzedazy...

więcej

Budzetowanie na potrzeby biura rachunkowego


Wstęp……….6

Rozdzial 1.
Budzetowanie jako narzedzie zarządzania

1.1. Geneza budżetowania………. 8
1.2. Podstawowe definicje………. 13
1.3. Budzetowanie jako metoda zarządzania………. 14
1.4. Klasyfikacja budżetów ……….17
1.5. Sporzadzanie budżetów ……….20
1.6. Ewidencja budżetów ……….26


Rozdzial 2.
Metodyka budżetowania

2.1. Pojecie procesu budżetowania………. 28
2.2. Metody budżetowania ……….30
2.3. Funkcje i zadania budżetowania w przedsiębiorstwie………. 35
2.4. Etapy budżetowania………. 38
2.5. Kontrola budżetu ……….40


Rozdzial 3.
Charakterystyka badanej firmy

3.1. Przedmiot działania , struktura uslug………. 44
3.2. Struktura organizacyjna, zasoby ……….46
3.3. Konkurencja ……….48
3.4...

więcej

Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw.

1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7
1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11
1.3. Pojecie i zakres rachunkowości…………. 13
1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15
1.5. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej…………. 17
1.6. Przychody i koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej…………. 25

Rozdzial II.
Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw.

2.1. Karta Podatkowa…………. 30
2.1.1. Zasady opodatkowania Karta Podatkowa…………. 30
2.1.2...

więcej

Istota wyniku finansowego.


Wstęp………5

Rozdzial I
Istota wyniku finansowego

1.1. Pojecie i znaczenie wyniku finansowego……… 7
1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9
1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12
1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13
1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16


Rozdzial II
Elementy wyniku finansowego

2.1. Zwiekszenia wyniku finansowego……… 17
2.1.1. Przychody……… 17
2.1.2. Zyski nadzwyczajne……… 20
2.2. Zmniejszenia wyniku finansowego……… 20
2.2.1. Koszty……… 21
2.2.2. Straty nadzwyczajne……… 25
2.2.3. Podatek dochodowy i inne obciazenia wyniku finansowego……… 25


Rozdzial III
Ustalanie wyniku finansowego
w jednostce produkcyjno – uslugowo – handlow...

więcej

Wycena i ewidencja środków trwalych


Wstęp………..3

Rozdzial I
Pojecie i klasyfikacja środków trwalych.

1.1. Pojecie środków trwalych………..4
1.2. Klasyfikacja środków trwalych………..7


Rozdzial II
Wycena środków trwalych.

2.1. Wprowadzenie do wyceny………..32
2.2. Metody wyceny………..32
2.3. Wartość poczatkowa środków trwałych wedlug prawa bilansowego………..34
2.4. Wartość poczatkowa środków trwałych wedlug ustaw podatkowych………..35
2.5. Zmiana wartosci poczatkowej srodka trwalego ………..36


Rozdzial III
Ewidencja i amortyzacja środków trwalych.

3.1. Amortyzacja środków trwalych………..38
3.2. Ewidencja środków trwalych………..48


Rozdzial IV
Środki trwale w XYZ S.A………..57

Zakończenie………..70
Bibliografia………..71
Wykaz tabe...

więcej

Samozatrudnienie jako forma prowadzenia działalności gospodarczej.Wstęp

Rozdzial I

Pojecie samozatrudnienia
1. Działalność gospodarcza-definicja……….. 6
2. Przedsiebiorca-definicja……….. 10
3. Cechy działalności gospodarczej……….. 13

Rozdzial II

Wymogi formalne rozpoczecia aktywizacji zawodowej w formie samozatrudnienia……….. 18

Rozdzial III

Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej……….. 29

Rozdzial IV

Ocena samo zatrudnienia ………..40
1. Pozytywne aspekty ………..40
2. Negatywne aspekty ………..41

Zakończenie.
Bibliografia

 
więcej

Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych.


Wstęp………. 3

Rozdzial 1
Biegly Rewident, jako zawód publicznego zaufania w regulacjach prawnych

1.1 Pojecie i istota bieglego rewidenta……….4
1.2 Wiarygodnosc i etyka Bieglego Rewidenta……….9
1.3 Techniki stosowane w badaniu sprawozdania finansowego……….15


Rozdzial 2
Wiarygodnosc sprawozdania finansowego

2.1 Sprawozdanie finansowe, jako produkt finalny rachunkowości……….21
2.2 Adresaci sprawozdan finansowych……….30
2.3 Sprawozdanie finansowe a biegly rewident……….34


Rozdzial 3
Ocena sprawozdan finansowych przez bieglego rewidenta na przykładzie empirycznym

3.1 Opis badanego przedsiębiorstwa……….40
3.2 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego……….47
3...

więcej

Rachunkowość i zarzadzanie rozrachunkami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O.


Wstęp.

Rozdzial 1
Wynagrodzenie za prace ogólna charakterystyka

1.1 Istota wynagrodzen.
1.2 Formy wynagrodzeń za prace.
1.3 Funkcje wynagrodzeń pracowników.
1.4 Istota ochrony wynagrodzeń za prace.


Rozdzial 2
Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy

2.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace.
2.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy.
2.3 Swiadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze.
2.4 Swiadczenia socjalne.
2.5 Podróze sluzbowe.


Rozdzial 3
Pomiar i ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowników

3.1 Dokumentacja pracownicza.
3...

więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji stosowana w PPHU XYZ w XYZ nalezacego do sektora MSP


Wstęp

Rozdzial I.
Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………5

1.1. Podatnicy zobowiazani do prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
1.2. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
1.3. Zakres stosowanych dowodów dokumentacji ksiegowej i ich rodzaje
1.4. Ewidencja uzupelniajaca do podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………15


Rozdzial II.
Prezentacja przedsiębiorstwa PPHU „XYZ” w XYZ

2.1. Pojecie malego i sredniego przedsiębiorstwa w odniesieniu do PPHU „XYZ” w XYZ………20
2.2. Historia PPHU „XYZ” w XYZ………21
2.3. Schemat organizacyjny i struktura zatrudnienia w PPHU „XYZ” w XYZ………22
2.4...

więcej