Kategoria: Prace Dyplomowe

Prace dyplomowe oraz licencjackie

Mobbing w miejscu pracy 4.59/5 (69)

Wstęp………4 Rozdział 1 Zjawisko mobbing 1. Definicja mobbingu 2. Definicja encyklopedyczna………6 3. Fazy mobbingu………7 4. Przyczyny mobbingu………8 5. Cechy mobbingu według heinza leymanna………9 6. Skutki mobbingu………12 Rozdział 2 Ooblicza mobbingu 1. Rodzaje mobbingu………14 2 Przykłady mobbingu………15 3. Mobbing a inne zjawiska w pracy………22 Rozdział 3 Mobbing jako patologia………24 Rozdział 4 Kodeks pracy a mobbing 1. […]

Ostre zapalenie trzustki 4.4/5 (35)

Wstęp………4 Rozdział I. Cześć teoretyczna 1.1. Podział i definicje zapalenia trzustki………5 1.1.1. .Ostre zapalenie trzustki………5 1.1.2. Przewlekle zapalenie trzustki ………6 1.2. Etiopatogeneza………7 1.3. Objawy………10 1.4. Diagnostyka………10 1.5. Leczenie………11 1.6. Powikłania………15 1.7. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zapaleniem trzustki………17 Rozdział II. Cześć badawcza. 2.1. Cel pracy………18 2.2. Problemy badawcze główny i szczegółowe………18 2.3. Materiał […]

Straż Graniczna i jej funkcje w zapewnianiu ochrony granic Polski Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka Straży Granicznej       1.1 Historia Straży Granicznej       1.2 Organizacja i zadania Straży Granicznej       1.3 Zmiany w Straży Granicznej związane z przystąpieniem do Układu z Schengen Rozdział 2 Straż Graniczna w systemie ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej       2.1 Ochrona granicy zewnętrznej       2.2 Ochrona granicy wewnętrznej       2.3 Współpraca międzynarodowa formacji Bibliografia     Oceń

Wykorzystanie strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ. 4.25/5 (53)

Wstęp………3 Rozdział I. Motywacja jako czynnik zwiększający potencjał zasobów ludzkich………6 1. Definicja, rola i znaczenie motywacji………6 2. Motywacja a potrzeby pracowników………12 3. Narzędzia i metody motywacji………18 4. Płacowe środki motywowania pracowników………21 4.1. Wynagrodzenie – jego istota i funkcje………22 4.2. Budowa systemu wynagradzania………25 5. Pozapłacowe środki motywowania pracowników………28 5.1. Premie i nagrody niefinansowe………29 5.2. System pochwał […]

Analiza zatrudnienia białego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ. 4.84/5 (32)

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota analizy ekonomicznej w terii………5 1.1. Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej………5 1.2. Rodzaje analizy ekonomicznej………8 1.3. Schemat analizy ekonomiczno- finansowej……….13 1.4. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim………18 1.5. Analiza funduszu wynagrodzeń……….25 Rozdział 2.System wynagrodzeń w służbie zdrowia……….30 2.1. Istota i klasyfikacja wynagrodzeń………30 2.2. Składniki wynagrodzeń………33 2.3. Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzeń w SP […]

Wartości życiowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I Ustalenia terminologiczne……….5 1. Pojęcie aspiracji i poziomu aspiracji………6 2. Uwarunkowania aspiracji……….8 3. Rodzaje aspiracji……….11 4. Stan badań nad aspiracjami młodzieży……….13 Rozdział II Problematyka wartości wśród przedstawicieli młodego pokolenia……….18 1. Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi……….23 2. Przebieg rozwoju poznawczego i społeczno – moralnego człowieka na […]

Przesłuchiwanie dzieci – taktyka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……… 4 Rozdział I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstępne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dzieciństwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Późne dzieciństwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Różnice płci ……… 18 Rozdział II Rola procesowa dziecka ……… 21 1. Dziecko w charakterze świadka ……… […]

Marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłu włókienniczego na przykładzie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka rynku produktów włókienniczych……….6 1.1. Specyfika rynku produktów włókienniczych……….6 1.2. Wielkość i struktura popytu……….9 1.3. Wielkość i struktura podaży……….11 Rozdział II Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem……….21 2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem ………21 2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23 2.3. Strategie marketingowe w cyklu życia rynkowego produktu………28 Rozdział III Charakterystyka XYZ ………32 3.1. Geneza […]

Kształtowanie się i rozwój białoruskiej państwowości. 4/5 (8)

Wstęp………1 Rozdział 1. Droga do niepodległości……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdział 2. Niepodległość……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Łukaszenko………44 Rozdział 3. Problemy białoruskiej państwowości………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodległości……….52 3.3. Integracja z Rosją – zmierzch suwerenności……….76 Zakończenie………84 Bibliografia 84 Oceń

Biznes plan na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowo usługowego XYZ spółka jawna. 4.44/5 (9)

Wstęp Rozdział 1 Cel i zakres pracy 1.1. Biznes plan i jego rola 1.2. Zasada konstrukcji biznes planu 1.3. Miejsce planu marketingowego w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa 1.4. Proces sporządzania planu marketingowego Rozdział 2 Baza przygotowawcza do opracowania biznes planu 2.1. Prezentacja firmy 2.2. Podstawowe produkty, towary i usługi 2.3. Zamierzenia na przyszłość, informacje o stanie […]

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi………5 1. Ewolucja funkcji personalnej………6 2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji………12 Rozdział II. Rekrutacja………18 1. Rekrutacja definicje i podział………19 2. Znaczenie rekrutacji………20 3.Wewnętrzne zasoby pracownicze………24 4. BezpoŚrednia rekrutacja na rynku zewnętrznym………27 5. Agencje doradztwa personalnego………33 Rozdział III. Selekcja………39 1. Selekcja definicje i podział………39 2. Przygotowanie materiałów………41 3. Rozmowa […]

Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Cele i metody doboru kadr w przedsiębiorstwie………7 1.1 Idee i założenia zarządzania zasobami ludzkimi………8 1.2 Marketing personalny………11 1.3 Elementy procesu doboru kadr………13 1.3.1 Planowanie kadr – a procesy rekrutacji i selekcji………15 1.3.2 Opis zadań i stanowisk pracy………20 1.3.3 Wykorzystanie zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy- metody i źródła rekrutacji………22 1.3.4 Selekcja kandydatów – […]

Organizacja pracy w Agencji Celnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I.Istota organizacji pracy 1. Pojęcie organizacji oraz organizacji pracy w świetle literatury przedmiotu 2. Zasady organizacji pracy Rozdział II.Metody badania organizacji 1. Podstawowe założenia i etapy metody diagnostycznej 2. Techniki opisu i rejestracji stanu istniejącego 3. Charakterystyka przyjętej metody badawczej Rozdział III. Opis i analiza pracy w badanej agencji celnej 1.Charakterystyka firmy 2. […]

Znaczenie organów straży pożarnej w zarządzaniu środowiskiem. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział 1. Charakterystyka pojęć z zakresu zarządzania środowiskowego………6 1.1. Znaczenie zarządzania środowiskiem dla gospodarki wolnorynkowej………6 1.2. Charakterystyka przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska………11 1.3. Charakterystyka norm dotyczących zarządzania środowiskowego………16 1.4. Struktura systemu zarządzania środowiskowego………19 1.4.1. Polityka środowiskowa………21 1.4.2. Planowanie………22 1.4.2.1. Identyfikacja aspektów środowiskowych………23 1.4.2.2. Wymagania prawne i inne………25 1.4.2.3. Cele i zadania………26 1.4.2.4. Program […]

Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji na podstawie badań własnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział I Kadra kierownicza w organizacji przemysłowej………5 1. Proces zarządzania i jego realizatorzy……….5 2. Umiejętności kierownicze………19 Rozdział II Rola motywacji w kształtowaniu postaw wobec pracy………23 1. Istota i znaczenie motywacji……….23 2. Modele motywacji……….26 2.1. Ogólne modele motywacji……….26 2.1.1. Model tradycyjny……….26 2.1.2. Model stosunków międzyludzkich……….28 2.1.3 Model zasobów ludzkich………31 2.2. Szczegółowe modele motywacji………34 2.2.1. Model […]

Wyniki działalności depozytowej banku na przykładzie V Oddziału banku PKO BP. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział 1. Powstanie i rozwój Banku PKO w Polsce………5 1.1 Banki w mieście Poznaniu w okresie międzywojennym………5 1.2 Powstanie i rozwój PKO w Polsce………8 1.2.1 Pocztowa Kasa Oszczędności 1919-1949……… 8 1.2.2 Powszechna Kasa Oszczędności 1950-1975……… 11 1.2.3 Narodowy Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności 1975-1987……… 14 1.2.4 Powszechna Kasa Oszczędności – bank państwowy 1987-1997 15 […]

Organizacja i funkcjonowanie TP S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdział I. Rodzaje i podstawy funkcjonowania spółek w Polsce………4 1. Pojęcie spółki i jej rodzaje………4 2. Spółka akcyjna jako przykład spółki prawa handlowego………8 Rozdział II. Organizacja TP S.A. w latach 1992 – 1996………15 1. Powstanie przedsiębiorstwa………15 2. Struktura organizacyjna i zatrudnienie w spółce………19 3. Przedmiot i cel działalności spółki………44 4. Majątek spółki………47 Rozdział III. […]

Analiza zarządzania personelem w firmie X w latach 2000-2002. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Istota i cele funkcji personalnej 1. Istota, cele i fazy rozwoju funkcji personalnej 2. Uwarunkowania skutecznego zarządzania kadrami 3. Uwarunkowania prawne polityki kadrowej Rozdział II Elementy zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie 1. Planowanie zatrudnienia 2. Prognozowanie i przegląd zasobów ludzkich 3. Rekrutacja i selekcja 4. Wynagrodzenie i system ocen 5. Kształtowanie i rozwój […]

Szkolenia pracowników na przykładzie firmy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I Szkolenia pracowników. Zagadnienia wstępne………5 1.1. Ogólna charakterystyka szkoleń………5 1.2. Znaczenie szkolenia pracowników………11 Rozdział II Planowanie, realizacja i ocena szkoleń pracowniczych………19 2.1. Analiza potrzeb w zakresie szkoleń ………21 2.2. Metody i formy szkoleń………23 2.3. Ocena szkoleń ………28 Rozdział III Szkolenia w XYZ 30 3.1. Doskonalenie kwalifikacji pracowników ………30 3.2 System ocen pracowników………35 Zakończenie………37 […]

Bankowość internetowa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdział 1. Bankowość, a możliwości Internetu……….6 1.1. Bankowość elektroniczna……….6 1.2. Phone i home banking……….8 1.3. Doradztwo online……….14 1.4. Internet banking……….16 1.5. Przyszłościowe produkty w bankowości internetowej……….18 1.5.1. Wykorzystanie technologii WAP w bankowości internetowej………19 1.5.2. E-cash – pieniądz elektroniczny……….21 Rozdział 2. Bankowość internetowa………28 2.1. Bezpieczeństwo transakcji……….28 2.2. Możliwości bankowości internetowej……….35 Rozdział 3. Uwarunkowania rozwoju bankowości […]

Metody i środki wyrównywania obciążeń w systemach rozproszonych i równoległych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdział 1. Cel i zakres pracy……….6 Rozdział 2. Charakterystyka systemu rozproszonego………7 2.1 Wprowadzenie……….7 2.2. Zarys historyczny………8 2.3. Porównanie systemów rozproszonych z systemami scentralizowanymi……….11 2.4. Parametry przetwarzania rozproszonego……….12 2.4.1. Dzielenie zasobów………13 2.4.2. Otwartość……….13 2.4.3. Współbieżność………15 2.4.4. Skalowalność………16 2.4.5. Tolerowanie uszkodzeń………17 2.4.6. Przezroczystość………18 Rozdział 3. Architektura sprzętowa systemu rozproszonego i równoległego………20 3.1. Wprowadzenie………20 3.2. Systemy ze […]

Bezprzewodowe technologie połączeniowe w sieciach komputerowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 4 Cel oraz zakres pracy………. 6 Rozdział 1. Zastosowania sieci bezprzewodowych………. 8 1.1. Przykłady zastosowań……….8 1.2. Wymogi stawiane sieciom bezprzewodowym………10 Rozdział 2. Charakterystyka i podział bezprzewodowych mediów transmisyjnych………. 13 2.1. Rodzaje mediów bezprzewodowych………13 2.1.1. Fale elektromagnetyczne………14 2.1.1.1. Propagacja fal radiowych………16 2.1.1.2. Propagacja fal optycznych……….22 2.2. Rodzaje bezprzewodowej transmisji cyfrowej……….24 2.2.1. Modulacje w systemach cyfrowych……….24 […]

Problemy dostosowania polskiej gospodarki narodowej do norm Unii Europejskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie i zarys historyczny intgracji Unii Europejskiej………6 1. Pojęcie i zarys historyczny integracji Unii Europejskiej………6 2. Rozwój procesów integracyjnych w Europie………12 3. Konsekwencje gospodarcze i społeczne integracji państwczłonkowskich UE………19 Rozdział II. Polska a procesy integracyjne w Europie………26 1. Zmiany gospodarcze i społeczne w Polsce w latach 1990-2000………26 2. Stowarzyszenie Polski Z Unią […]

Utworzenie Unii Gospodarczo-Walutowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I. Geneza powstania unii gospodarczej i walutowej. 1.1. Przesłanki powstania unii gospodarczej i walutowej. 1 1.2. Raport Komitetu Delorsa. 1.3.Cele makroekonomiczne Unii Gospodarczej i Walutowej. Rozdział II. Etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 2.1. Tworzenie unii celnej 2.2. Europejski Bank Centralny 2.2.1. Jednolita polityka monetarna EBC 2.2.2. Europejski Instytut Walutowy 2.3. Europejska jednostka walutowa […]

Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział I. Harmonizacja prawa polskiego……….5 1.1. Wspólnota czy izolacja. 1.2. Istota naszych zobowiązań. 1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji. Rozdział II. Łączenie się spółek………..12 2.1. Regulacja w europejskim prawie spółek. 2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartościowymi. 2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej. 2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym. Rozdział III. Sposoby łączenia się […]