Kategoria: Biznesplany

Prace z dziedziny Biznesplany. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nabycia nieruchomości mieszkalnych

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Kredyt i rynek nieruchomosci mieszkalnych jako kategorie ekonomiczne 1.1 Charakterystyka rynku nieruchomosci 1.2 Rynek nieruchomosci mieszkalnych w Polsce w latach 2010-2019 1.3 Pojecie i klasyfikacja kredytów Rozdzial 2 Kredyt hipoteczny w PLN jako zródlo finansowania nabycia nieruchomosci mieszkalnych 2.1 Kredyt hipoteczny w PLN i jego istota 2.2. Kredyt hipoteczny w walucie obcej i jego istota Rozdzial 3 Znaczenie kredytu w finansowaniu zakup nieruchomosci mieszkaniowych w Polsce na przykladzie banku PKO BP 3.1. Pakiet uslug kredytowych swiadczonych przez PKO BP SA w ofercie dla klientów rynku mieszkaniowego 3.2. Wnioski Zakonczenie Bibliografia

Biznes plan na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowo usługowego XYZ spółka jawna.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cel i zakres pracy 1.1. Biznes plan i jego rola 1.2. Zasada konstrukcji biznes planu 1.3. Miejsce planu marketingowego w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa 1.4. Proces sporządzania planu marketingowego Rozdział 2 Baza przygotowawcza do opracowania biznes planu 2.1. Prezentacja firmy 2.2. Podstawowe produkty, towary i usługi 2.3. Zamierzenia na przyszłość, informacje o stanie majątku firmy Rozdział 3 Biznes plan otwarcia hurtowni materiałów budowlanych w Grodzisku Mazowieckim 3.1. Założenia planu strategicznego przedsięwzięcia 3.2. Analiza strategiczna SWOT 3.3. Określenie strategicznej pozycji firmy Rozdział 4 Projekt roboczy biznes planu 4.1 Plan techniczny 4.2. Proces zorganizowania hurtowni w Grodzisku Mazowieckim 4.3. Metody…

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu działań marketingowych w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Określenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przesłania………14 1.3.4 Wybór kanałów komunikacji………16 1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18 1.3.6 Wybór instrumentów promocji-mix………20 1.3.7 Pomiar skutków promocji………23 1.3.8 Koordynacja działań promocyjnych………23 Rozdział II Instrumenty kompozycji promocyjnej………25 2.1 Reklama………25 2.1.1 Rodzaje reklamy………28 2.1.2 Cele reklamy………29 2.1.3 Środki reklamy………30 2.2 Sprzedaż osobista………35 2.3 Promocja uzupełniająca………40 2.3.1 Cele i zadania promocji uzupełniającej………42 2.3.2 Środki promocji uzupełniającej………44 2.3.3 Promocja konsumencka i jej narzędzia………44 2.3.4 Promocja handlowa i jej…

Biznes plan małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce………5 1.1 Definicje małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.1. Definicje oparte na kryteriach jakościowych 1.1.2. Definicje oparte na kryteriach ilościowych 1.2. Klasyfikacja MSP 1.3. Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce 1.3.1. Polityka wspierania sektora MSP 1.3.2. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP 1.4. Wpływ integracji europejskiej na sektor MSP 1.4.1. Bariery rozwoju MSP w okresie przedakcesyjnym 1.4.2. Zagrożenia i szanse drobnej przedsiębiorczości w warunkach integracji Polski z UE 1.5. Finansowanie MSP 1.5.1. Istota finansowania 1.5.2. Formy finansowania Rozdział 2 Planowanie w małym przedsiębiorstwie………29 2.1. Pojęcie planowania i planu gospodarczego 2.2. Rodzaje…

Biznes plan zakładu fizjoterapeutycznego.

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I. Pojęcie, definicje i funkcje biznes planu 1. Biznes plan w literaturze przedmiotu……….9 2. Pojęcie biznes planu……….14 3. Cechy biznes planu……….21 4. Funkcje biznes planu……….25 Rozdział II. Budowa biznes planu 1. Struktura biznes planu……….32 2. Plan działalności gospodarczej……….35 2.1. Opis przedsięwzięcia……….35 2.2. Konkurencja……….37 2.3. Analiza marketingowa……….40 2.4. Analiza finansowa……….44 2.5. Analiza 'SWOT’………. .48 Rozdział III. Biznes plan zakładu fizjoterapeutycznego 'XYZ’ 1. Charakterystyka przedsięwzięcia……….51 2. Streszczenie projektu……….57 3. Spis treści……….58 3.1.Firma i branża……….60 3.2.Inwestycja……….67 3.3.Plan sprzedaży i marketingu……….74 3.4.Plan zarządzania i działania……….82 3.5.Plan finansowy……….86 3.6.Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia……….98 3.7.Załączniki……….99 Podsumowanie ……….101 Wykaz schematów, wykresów, tabel, rysunków ……….104 Bibliografia……….106

Biznes plan w małej firmie.

Przez administrator

Rozdział I. Podstawowe zasady planowania działalności gospodarczej. 1. Planowanie strategiczne 1.1. Formułowanie strategii 1.2. Struktura strategii firmy 1.3. Planowanie działalności przedsiębiorstwa 1.4. Wizerunek firmy 1.5. Dobra reputacja(goodwill) 2. Bariery rynkowe 3. Lokalizacja 3.1. Wymagania lokalizacyjne 3.2. Procedury wyboru lokalizacji Rozdział II. Biznes plan jako narzędzie planowania inwestycji. 1. Funkcje biznes planu 1.1. Błędy przy konstruowaniu biznes planu 2. Plan działalności gospodarczej 3. Plan finansowy Rozdział III. Budowa biznes planu 1. Definicja biznes planu 2. Plan działalności gospodarczej 2.1. Opis przedsiębiorstwa 2.2. Konkurencja 2.3. Obszar działalności 2.4. Analiza rynku 2.5. Analiza marketingowa 2.6. Analiza 'SWOT’ Uwaga: W pracy nie ma przypisów…

Biznes-Plan, Uruchomienie punktu małej gastronomii ,projekt inwestycyjny

Przez administrator

1. Dane autora planu 2. Wstęp 3. Lokalizacja projektu 4. Planowany termin rozpoczęcia działalności 5. Opis projektu 6. Analiza rynku 7. Analiza popytu 8. Zatrudnienie i personel 9. Spis podstawowego sprzętu potrzebnego do rozpoczęcia działalności 10. Stan przygotowania inwestycji 11. Informacja o planowanej inwestycji 12. Proces techniczny oferowania usługi w przypadku planowanej inwestycji 13. Finanse projektu

Biznes plan zakładu drzewnego.

Przez administrator

Streszczenie ………..3 Rozdział I. Profil i zakres działania przedsiębiorstwa i zakres działania przedsiębiorstwa ………..4 1. Dane do przedsiębiorstwie – Siedziba przedsiębiorstwa – Przedmiot działalności przedsiębiorstwa – Struktura kapitałowa – Zobowiązania 2. Wymagania formalno prawne – Wymagania formalno-prawne Rozdział II. Plan marketingowy ………..5 1. Analiza rynku 2. Strategia cenowa 3. Dystrybucja 4. Reklama 5. Produkt 6. Koszt działalności marketingowej 7. Analiza SWOT a). Mocne i słabe strony przedsiębiorstwa b). Szanse inwestycji c). Zagrożenia inwestycji d). Otoczenie przedsiębiorstwa – Polityka Gospodarcza – Sytuacja podatkowa – Ubezpieczenia Rozdział III. Plan techniczny ………..10 1. Opis wyboru ze strony technicznej A. Skład produktu B. Wymiary…