Biznes plan małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp………3

Rozdział 1
Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce………5

1.1 Definicje małych i średnich przedsiębiorstw
1.1.1. Definicje oparte na kryteriach jakościowych
1.1.2. Definicje oparte na kryteriach ilościowych
1.2. Klasyfikacja MSP
1.3. Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce
1.3.1. Polityka wspierania sektora MSP
1.3.2. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP
1.4. Wpływ integracji europejskiej na sektor MSP
1.4.1. Bariery rozwoju MSP w okresie przedakcesyjnym
1.4.2. Zagrożenia i szanse drobnej przedsiębiorczości w warunkach integracji Polski z UE
1.5. Finansowanie MSP
1.5.1. Istota finansowania
1.5.2. Formy finansowania


Rozdział 2
Planowanie w małym przedsiębiorstwie………29

2.1. Pojęcie planowania i planu gospodarczego
2.2. Rodzaje planów
2.3. Definicja i rodzaje biznes planu
2.4. Ogólne zasady metodyczne przygotowanie biznes planu
2.5. Zastosowania biznes planu
2.6. Budowa biznes planu


Rozdział 3
Biznes plan dla przedsiębiorstwa XYZ………71

3.1. Przesłanki planu działalności przedsiębiorstwa
3.1.1. Charakterystyka rynku i produktu
3.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
3.2.1. Status prawny i działalność przedsiębiorstwa
3.2.2. Stan majątkowy przedsiębiorstwa
3.2.3. Misja, cele strategiczne i bieżące
3.2.4. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa
3.2.5. Stan zatrudnienia
3.2.6. Wynagrodzenie
3.3. Strategiczne założenia rozwoju przedsiębiorstwa XYZ
3.3.1. Analiza strategiczna
3.3.2. Lista problemów przedsiębiorstwa
3.4. Plan techniczny XYZ
3.5. Plan marketingowy
3.5.1. Ocena rynku
3.5.2. Organizacja systemu sprzedaży
3.5.3. Polityka cenowa
3.5.4. Plan promocji i reklamy
3.6. Plan finansowy
3.6.1. Nakłady inwestycyjne
3.6.2. Sparametryzowane opisy zadań przedsiębiorstwa
3.6.3. Koszty produkcji
3.6.4. Kapitał obrotowy
3.6.5. Bilans
3.6.6. Rachunek wyników
3.6.7. Przepływy pieniężne
3.6.8. Ocena efektywności inwestycji
3.6.9. Ocena inwestycji
3.7. Podsumowanie

Zakończenie………105
Bibliografia
Spis tabel

Oceń