Kategoria: Konflikty

Prace z dziedziny Konflikty. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie UEFA EURO 2012

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa imprez masowych 1.1 Istota i pojęcie imprez masowych………..6 1.2 Bezpieczeństwo imprez masowych w przepisach prawa ………..12 1.3 Charakterystyka bezpieczeństwa imprez masowych………..14 Rozdział 2 Zarządzanie turniejem UEFA EURO 2012 i potencjalne zagrożenia 2.1 Organizacja oraz obszary reagowania………..17 2.2 Centrum Bezpieczeństwa Narodowego i jego rola podczas trwania turnieju………..20 2.3 Obszary ryzyka………..21 Rozdział 3 Koordynacja działań i zabezpieczenie stref związanych z turniejem UEFA EURO 2012 3.1 Koordynacja działań na poziomie kraju, województwa i miasta-gospodarza………..33 3.2 Działania MSWiA i MAiC………..38 3.3 Zabezpieczenie stadionów………..42 3.4 Zabezpieczenie stref kibiców………..43 Zakończenie………..45 Streszczenie………..47 Bibliografia Spis tabel i rysunków Aneks

Rola armii zawodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa w społeczeństwie

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział 1 Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczeństwa 1.1. Istota i klasyfikacje bezpieczeństwa …….4 1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego……. 7 1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa …….10 Rozdział 2 Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej  2.1. Typy, rodzaje i struktury sił zbrojnych …….13 2.2. Podstawowe zadania i funkcje sił zbrojnych …….17 Rozdział 3 Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego 3.1. Charakterystyka podsystemu militarnego …….23 3.2. Możliwość użycia Sił Zbrojnych RP na terenie kraju……. 27 3.3. Działanie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych …….31 3.4. Wsparcie Sił Zbrojnych RP dla innych podmiotów bezpieczeństwa……. 33 Zakończenie …….36 Bibliografia …….38 Akty prawne …….42 Spis tabel …….44 Spis…

Skutecznosc negocjacji handlowych

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 1. Pojęcie i istota negocjacji……….10 2. Specyfika negocjacji handlowych……….19 2.1 Strategie i taktyki negocjacji handlowych……….22 2.2 Narzedzia sprzyjajace strategii rozmów z kontrahentami……….27 2.3 Demaskowanie gier handlowych……….31 2.4 Cechy klienta, a skutecznosc negocjacji……….35 Rozdział II Metodologia badan 1.1 Cele pracy……….39 1.2 Problemy badawcze……….40 1.3 Technika badan……….42 1.4 Organizacja i przebieg badan……….43 Zakończenie Analiza wybranych przypadków negocjacji handlowych wraz z wnioskami……….43 Bibliografia

Zarządzanie konfliktem w firmie

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Ogólne zagadnienia Public Relations…………6 1.1 Pojęcie Public Relations 1.2 Historia Public Relations…………8 1.3 Zadania Public Relations, czynniki im towarzyszace oraz wizerunek i tozsamosc jako podstawa komunikacji zewnetrznej …………10 1.4 Cele, funkcje oraz otoczenie Public Relations Rozdział 2. Komunikacja, jej charakterystyka i wpływ na stosunki w firmie…………18 2.1. Komunikowanie się jako podstawa dzialan Public Relations 2.2. Istota, wlasciwosci oraz style komunikowania sie 2.3. Komunikowanie się interpersonalne 2.4 Komunikowanie jako czesc zarządzania 2.5. Komunikowanie się w pracy, kierownik – podwladny Rozdział 3. Charakterystyka konfliktu oraz miejsce i zakres jego wystepowania………….39 3.1 Pojęcie oraz źródła konfliktów 3.2. Aspekt spoleczny konfliktów…

Konflikty w organizacjach; przyczyny powstawania i metody sterowania konfliktem

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Zachowania organizacyjne (czlowiek w organizacji). 1.1. Pojęcie i charakterystyka organizacji………..4 1.2. Czlowiek w organizacji, potrzeby i motywacje………..11 1.3. Cele organizacji………..16 Rozdział II Analiza konfliktów w organizacjach. 2.1.Pojęcie konfliktu………..21 2.2.Przyczyny konfliktów………..29 2.2.1. Zmienne osobowosciowe………..29 2.2.2. Brak umiejetnosci komunikowania sie………..33 2.2.3. Brak zaangazowania pracowników w sprawy organizacji………..39 2.3. Konflikty miedzy organizacjami………..42 Rozdział III Sterowanie konfliktem. 3.1. Unikanie………..45 3.2. Dominacja………..45 3.3. Hierarchiczne sterowanie konfliktem………..48 3.4. Ustepowanie………..51 3.5. Kompromis………..53 3.6. Negocjacje podstawowym sposobem rozwiazywania spornych kwestii………..53 3.7. Przetargi………..61 3.8. Wykorzystanie trzeciej strony w kierowaniu konfliktem………..63 Zakończenie………..67 Literatura………..68

Negocjacje w procesię rozwiazywania konfliktów.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Istota i znaczenie negocjacji………4 1.1. Sens negocjacji – czym sa i czemu sluza………4 1.2. Rola negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów………9 1.3. Najwazniejsze formy rozwiazywania konfliktów………11 1.3.1. GRIT – działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu………15 1.3.2. Efektywność negocjacji w procesię rozwiazywania konfliktów………18 Rozdział 2. Charakterystyka negocjacji………20 2.1. Strategie negocjacyjne………20 2.2. Taktyki negocjacyjne………28 2.3. Fazy negocjacji………32 2.3.1. Przygotowanie do negocjacji………33 2.3.2. Otwarcie rozmów………40 2.3.3. Przedstawienie propozycji………41 2.3.4. Kontrakt koncowy………49 2.4. Negocjatorzy………50 2.4.1. Sila, zdolnosci i aspiracje………51 2.4.2. Bledy w przetwarzaniu danych………56 2.4.3. Kreatywny styl psychiczny………57 2.4.4. Urodzeni i wybitni negocjatorzy………59 Wnioski i podsumowanie………62 Bibliografia………68

Kierowanie konfliktem w organizacji

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Konflikt i jego rola w organizacji………6 1. Definicja spoleczna, psychologiczna i organizacyjna………7 2. Ewolucja pogladów na konflikt………15 3. Źródła konfliktów………18 4. Typologia konfliktów………25 5. Dynamika konfliktów………32 Rozdział II. Zarządzanie konfliktem w organizacji………43 1. Kierowanie konfliktem – strategie, techniki, metody………43 2. Konflikty wewnatrz organizacji ………54 3. Sytuacja konfliktowa w organizacji wady i zalety………57 Rozdział III. Negocjacje jako skuteczna droga do porozumienia ………61 1. Pojęcie i etapy negocjacji……… 61 2. Style i strategie negocjacji ………67 3. Bledy w negocjowaniu ………74 Podsumowanie ………79 Bibliografia……… 82

Projektowanie, prowadzenie i ocena efektywnosci szkolen na przykładzie szkolenia z negocjacji z elementami asertywnosci przeprowadzonego dla Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Przez administrator

I. Wprowadzenie do pracy………3 II. Szkolenie jako projekt……..4 III. Uczenie się jako proces………7 Cykl uczenia się i jego wpływ na projektowanie szkolenia ……… 7 Czynniki sprzyjajace uczeniu się doroslych……….14 a. Motywacja……….14 b. Indywidualny styl uczenia sie……….15 IV. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji………18 V. Rodzaje i formy szkolen oraz kryteria ich wyboru……… 20 VI. Warsztat jako forma szkoleniowa……….22 Definicja warsztatu i rola trenera……….22 Metody i techniki szkoleniowe………24 Dynamika grupy i jej wpływ na przebieg szkolenia……… 28 a. Fazy rozwoju grupy……….29 b. Wpływ procesu grupowego na rozwój grupy………30 c. Wpływ konfliktu na rozwój grupy……….33 d. Rola trenera w pokonywaniu kryzysu grupy………34 VII.…

Cechy dobrego negocjatora

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Negocjacje – czym sa i czemu sluza……… 5 1.1. Komunikacja jako perswazja………8 1.2. Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach i komunikacja niewerbalna………18 1.3. Zasady poprawnego komunikowania się ………28 Rozdział II. Trudne sytuacje negocjacyjne 2.1. Manipulacje i 'chwyty’ w negocjacjach……… 31 2.2. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów………37 2.3. Działania ugodowe w warunkach silnego konfliktu ……… 42 Rozdział III. Cechy dobrego negocjatora 3.1. Sila ………45 3.2. Aspiracje……… 46 3.3. Zdolnosci ………48 3.4. Bledy w przetwarzaniu danych……… 51 3.5. Kreatywny styl psychiczny……… 53 3.6. Pytania ankietowe, analiza wyników ………55 Zakończenie………60 Bibliografia……… 62 Spis rysunków……… 63

Negocjacje nastawione na wspólprace.

Przez administrator

I. Negocjacje……… 2 Negocjacje nalezy podejmowac……… 4 Nie nalezy podejmowac negocjacji………. 5 Redukcja kosztów.. 16 Kompensacja.. 19 Dopasowanie……… 20 Laczenie……… 20 Zasady interpersonalne.. 25 II. Trzy najwazniejsze rozwiazania integrujace 26

Negocjacje jako podstawa komunikacji miedzy podmiotami rynku na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Pojęcie negocjacji w biznesię 1.1. Istota i rola negocjacji w życiu czlowieka……….5 1.1. Procesy komunikacji ………. 8 1.3. Zasady negocjacji ………. 14 1.4. Przygotowanie do negocjacji ……….16 1.5. Rozmowy negocjacyjne……….19 1.6. Strategie, style i taktyki rozmów negocjacyjnych……….24 1.7. Konflikty w negocjacjach i sposoby ich przezwyciezania ……….32 Rozdział II. Charakterystyka działalności firmy XYZ 2.1. Rys historyczny firmy XYZ, struktura organizacyjna oraz przedmiot i zakres działalności na swiecie……….37 2.2. Działalność XYZ w Polsce……….42 2.3. Charakterystyka negocjacji prowadzonych przez firme XYZ……….50 Rozdział III. Procesy negocjacji prowadzonych przez firme XYZ – wyniki przeprowadzonych badan 3.1. Znaczenie i typy negocjacji ……….52 3.2.…

Profil dobrego negocjatora.

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział I. Negocjacje – co to znaczy? ………3 Rozdział II. Style negocjacji ………11 Rozdział III. Techniki negocjacyjne……… 21 Rozdział IV. Profil dobrego negocjatora……… 36 Zakończenie……… 49 Bibliografia ………51 Spis rysunków ……… 53 Spis tabel………54

Negocjacje jako sztuka osiagania celu. Aspekt teoretyczny i praktyczny problemu.

Przez administrator

Wstęp……..3 Cel pracy, jej zakres i metody badan…….. 5 Rozdział I. Teoretyczna aspekty procesu negocjacji 1.Komunikacja jako perswazja ……..7 2.Aktywnosc konwersacyjna w negocjacjach …….. 9 3.Cechy idealnego nadawcy ……..10 4.Sztuka sluchania ……..11 5.Zasady poprawnego komunikowania się …….. 11 6.Komunikacja niewerbalna …….. 12 6.1.Sygnaly wzrokowe…….. 12 6.2. Otwartość i uczciwosc …….. 14 6.3. Wspólpraca miedzy negocjatorami …….. 14 6.4. Okazywanie sympatii ……..15 6.5. Pewnosc siebie ……..16 6.6. Ocena toku rozmów ……..17 6.7. Postawa defensywna ……..19 6.8. Podejrzliwosc w negocjacjach ……..20 6.9. Zachowania czlowieka swiadczace o niepewnosci ……..20 6.10. Gniew i agresja …….. 21 6.11. Samokontrola podczas negocjacji …….. 22 6.12. Znudzenie…

Osobowosciowe i moralne cechy dobrego negocjatora.

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I. Negocjacje 1.1. Definicje i istota negocjacji ……….. 4 1.2. Przebieg negocjacji ……….. 7 1.3. Style negocjacji ………..18 Rozdział II. Cechy osobowosciowe i moralne 2.1. Definicja osobowosci ……….. 23 2.2. Temperament……….. 27 2.3. Charakter czlowieka ……….. 32 2.4. Definicja moralnosci – wartość jako element moralnosci czlowieka……….. 35 Rozdział III. Cechy osobowosciowe i moralne dobrego negocjatora 3.1. Sila ………..39 3.2. Aspiracje……….. 41 3.3. Zdolnosci……….. 42 3.4. Kreatywny styl psychiczny ……….. 48 Zakończenie ………..53 Spis tabel ………..55 Spis wykresów ……….. 55 Bibliografia ………..56

Manipulacja

Przez administrator

Wstęp …………1 Rozdział I. Czym jest manipulacja 1.1 Rys historyczny ………… 2 1.2 Pojęcie manipulacji ………… 4 Rozdział II. Formy manipulacji oraz reguly psychologiczne, na których opieraja się techniki manipulacyjne 2.1 Manipulowanie bezpośrednie ………… 7 2.2 Posrednia forma manipulacji w komunikowaniu………… 11 2.3 Inne formy manipulacji………… 14 Rozdział III. Zasady manipulacji wg Calidiniego 3.1 Regula wzajemnosci …………17 3.2 Regula kontrastu …………21 3.3 Regula zaangazowania i konsekwencji ………… 24 3.4 Regula niedostepnosci ………… 27 3.5 Regula społecznego dowodu slusznosci………… 29 3.6 Regula lubienia i sympatii …………30 3.7 Regula autorytetu ………… 31 Rozdział IV. Jak bronic się przed manipulacja ………… 35 Podsumowanie…

Negocjacje jako metoda rozwiazywania konfliktów.

Przez administrator

Wprowadzenie………. 3 Rozdział I. Podstawowe zagadanienia negocjacji 1.1. Istota negocjacji ……….5 1.2. Cechy negocjacji………. 8 1.3. Zasady prowadzenia negocjacji………. 12 1.4. Klasyfikacja negocjacji ……….16 Rozdział II. Rodzaje negocjacji 2.1. Negocjacje indywidualne i zbiorowe ……….21 2.2. Style przeprowadzania negocjacji ……….28 2.3. Negocjacje pozycyjne………. 32 2.4. Negocjacje bezpośrednie i pośrednie………. 35 Rozdział III. Rodzaje negocjacji 3.1. Elementy negocjacji i struktura procesu negocjacyjnego………. 41 3.2. Przygotowanie negocjacji………. 42 3.3. Otwarcie oraz przeprowadzenie rozmówW ……….48 3.4. Faza koncowa oraz ponegocjacyjna ……….52 Rozdział IV. Zachowania towarzyszace negocjacjom 4.1. Etyka procesu negocjacji………. 57 4.2. Zachowania nieetyczne w negocjacjach ……….61 4.3. Zachowania konfliktowe w negocjacjach ………. 64…

Identyfikacja zródel konfliktów w organizacji na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Organizacja i jej elementy 1.1.Istota organizacji i jej cele……..5 1.2. Funkcjonowanie i rozwój organizacji……..10 1.3. Struktura organizacyjna – funkcje i cechy……..17 1.4. Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji……..25 Rozdział II Konflikt i jego rola w organizacji 2.1. Pojęcie i rodzaje konfliktów w organizacji……..27 2.2. Źródła konfliktów w organizacji……..34 2.3. Sposoby rozwiazywania konfliktów……..38 Rozdział III Identyfikacja zródel konfliktów w badanej organizacji 3.1. Charakterystyka badanej firmy……..41 3.2. Relacje i stosunki interpersonalne panujace w badanej firmie……..48 3.3.Możliwościi kierunki wykorzystania konfliktów dla dobra firmy……..52 Zakończenie……..55 Bibliografia……..56 Spis tabel……..58 Spis rysunków……..58

Problematyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Pojęcie komunikowania interpersonalnego.. 1.1. Cechy i funkcje komunikowania interpersonalnego…….. 6 1.2. Elementy procesu komunikowania ……..9 1.3. Modele procesu komunikowania ……..18 Rozdział II. Sposoby komunikowania iterpersonalnego. 1.1. Komunikowanie werbalne, niewerbalne i wokalne……..22 1.2. Zasady dobrego komunikowania…….. 24 1.3. Sluchanie jako akt zrozumienia i utrzymania dobrego kontaktu ……..27 Rozdział III. Geneza i przebieg konfliktu. 3.1. Istota powstawania konfliktu……..29 3.2. Etapy rozwoju konfliktu……..30 3.3. Style rozwiazywania konfliktu……..31 Rozdział IV. Metodyka negocjacji w rozwiazywaniu konfliktów. 4.1. Istota negocjacji……..34 4.2. Fazy i taktyki procesu negocjacyjnego……..36 4.2.1. Otwarcie negocjacji……..37 4.2.2. Prowadzenie procesu negocjacji……..37 4.2.3. Zakończenie negocjacji……..41 4.3. Style prowadzenia negocjacji……..42 4.3.1. Styl twardy……..…

Jezykowe podloze konfliktów w malzenstwie.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Komunikacja jako czynnik budowania relacji w malzenstwie 1.1. Jezyk w komunikacji 1.2. Modele komunikacji 1.2.1 Model komunikacji Romana Jakobsona 1.2.2 Model komunikacji Lasswella 1.2.3 Model dwutorowy 1.2.4 Model Shanonn’a i Waevera 1.3. Malzenstwo w ujęciu prawnym i koscielnym 1.4. Konkubinat a malzenstwo Rozdział 2. Komunikacja w malzenstwie w kontekscie sytuacji konfliktowych 2.1. Pojęcie konfliktu i jego klasyfikacja 2.2. Zaklócenia w komunikacji 2.2.1 Konflikt malzenski jako efekt zaklócen w komunikacji 2.3. Odmienne sposoby komunikacji pomiedzy dwiema plciami 2.3.1. Konflikty w malzenstwie w kontekscie komunikacji werbalnej 2.4. Poszczególne stadia konfliktu na przykładzie komunikacji w malzenstwie Rozdział 3. Metodologia badan…

Strategie, taktyki, techniki w wybranych etapach negocjacyjnych.

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział I Negocjacje i problematyka procesu. 1.1. Definicje negocjacji……….6 1.2. Typy negocjacji……….8 1.3. Uczestnicy negocjacji……….11 1.4. Poziomy negocjacji ……….14 1.5. Cel rozmów negocjacyjnych ……….17 Rozdział II Przygotowanie do negocjacji. techniki i taktyki na otwarcie. 2.1. Przygotowanie otwarcie negocjacji………..33 2.2. Style negocjacji……….33 2.3. Reguly wywierania wpływu……….36 2.4. Rozpoczecie rozmów negocjacyjnych……….41 Rozdział III Strategie, taktyki w debacie. strategia i techniki na zakonczenie. 3.1. Sebata negocjacyjna. dyskusja, poznanie pogladów i argumentów……….47 3.2. Taktyki w debacie………..50 3.3. Manipulowanie podczas negocjacji………..59 3.4. Postepowanie wobec zachowan agresywnych. Zakończenie negocjacji……….. 65 3.5. Odzyskanie straconej pozycji w zakonczeniu negocjacji……….. 65 3.6. Zawarcie porozumienia i jego realizacja………..…

Konflikt twórczy i dobra praktyka wytwarzania wyrobów medycznych w firmie XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Konflikty w organizacjach produkujacych wyroby medyczne 1.1. Przebieg konfliktu Rozdział II. Strategia marketingowa na rynku farmaceutycznym 2.1. Istota i kryteria segmentacji 2.2. Istota i klasyfikacja produktów 2.3. Cykl zycia produktu 2.4. Wprowadzanie nowego produktu na rynek 2.5. Bledy i bariery we wprowadzaniu nowego produktu na rynek farmaceutyczny Rozdział III. Dobra praktyka wytwarzania w firmie x 3.1. Dobra Praktyka Wytwarzania wyrobów medycznych 3.2. System zarządzania jakoscia w firmie X 3.3. Firma X. Produkcja wyrobów medycznych Wnioski Literatura Spis tabel i wykresów

Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów spolecznych.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Konflikt 1.1. Definicja konfliktu 1.2. Przyczyny konfliktów w organizacji 1.3. Typy konfliktów Rozdział II. Przebieg konfliktu 2.1. Etapy powstawania konfliktu 2.2. Róznice pogladów na konflikty wystepujace w organizacjach Rozdział III. Negocjacje jako sposób rozwiazywania konfliktów 3.1. Definicja negocjacji 3.2. Sposoby prowadzenia negocjacji 3.3. Taktyki negocjacji rozdzielczych 3.3.1. Grozby i obietnice 3.3.2. Perswazja 3.4. Taktyki negocjacji integracyjnych 3.4.1. Wejscie tzw. trzeciej grupy Rozdział IV. Style negocjacji zbiorowych 4.1. wybór stylu negocjacji zbiorowych 4.2. Wspólczesne problemy pojawiajace się w negocjacjach Podsumowanie Bibliografia Spis rysunków i tabel