Kategoria: Turystyka, Agroturystyka

Prace z dziedziny Turystyka . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Polsce i na świecie

Przez administrator

Wstep……… 5 Cel pracy ………6 Metody badan i zródla informacji……… 6 Rozdzial I Podstawy teoretyczne turystyki ekologicznej 1.Istota turystyki ekologicznej……… 7 2. Swiadomosc ekologiczna……… 8 3. Wplyw turystyki na srodowisko……… 12 3. Wspólczesne rodzaje turystyki ekologicznej……… 19 4. Zarzadzanie turystyka ekologiczna ………23 Rozdzial II Rozwój ekoturystyki w Polsce i na swiecie 1. Ekoturystyka na swiecie ………28 2. Ekoturystyka w Polsce ………33 3. Walory turystyczne Polski……… 36 4. Wady i zalety ekoturystyki……… 36 5. Prognozy rozwoju turystyki na swiecie……… 37 Rozdzial III Ekoturystyka na przykladzie województwa podkarpackiego 1. Charakterystyka województwa podkarpackiego……… 39 2. Baza noclegowa województwa podkarpackiego……… 42 4. Karpaty jako…

Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie agroturystyki 1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka 1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój 1.3 Aspekty prawne agroturystyki Rozdział 2. Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi 2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej 2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych 2.3 Szanse i ograniczenia rozwoju agroturystyki 2.3.1 Szanse rozwoju agroturystyki 2.3.2 Ograniczenia rozwoju agroturystyki 2.3.3 Agroturystyka jako źródłodochodu 2.4 Sposoby aktywizacji terenów wiejskich agroturystyczna dzialalnosc gospodarcza Rozdział 3 Charakterystyka usług agro. na przykładzie gospodarstw kielecczyzny z wyróznieniem gminy xyz 3.1 Prezentacja gminy xyz 3.1.1 Rys historyczny gminy xyz 3.1.2 Gmina xyz obecnie 3.2 Rozwój agroturystyki w gminie xyz…

Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w Europie Srodkowej i Wschodniej.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. 1.1. Turystyka – zagadnienia ogólne i troche historii………6 1.2. Czynniki rozwoju turystyki………12 1.2.1. Czas wolny a turystyka………12 Rozdział 2. Rozwój turystyki w świetle globalnej integracji systemów informacyjnych………17 2.1. Istota i dynamika rozwoju turystyki i przemyslu turystycznego………17 2.2. Struktury funkcjonalne i instytucjonalne przemyslu turystycznego………19 2.3. Strategia rozwoju turystyki………22 Rozdział 3. Turystyka do roku 2020 – raport Swiatowej Organizacji Turystyki………24 3.1. Megatrendy w turystyce swiatowej………25 3.2. Przyszle trendy w turystyce — raport Miedzynarodowego Zwiazku Turystyki………27 3.3. Prognozy rozwoju turystyki w Regionie Europejskim………28 3.3.1. Zagrozenia i nowe szanse dla Europy………29 3.3.2. Rynek przyszlosci………30 Rozdział 4. Turystyczna atrakcyjnosc wybranych krajobrazów Europy…

Walory turystyczne Kaszub.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Polozenie i zarys historyczny 1.1. Historia Kaszub 1.2. Zasieg i polozenie geograficzne 1.3. Rys historyczny Rozdział II Krainy geograficzne Kaszub 2.1. Pojezierze Kaszubskie 2.2 Szwajcaria Kaszubska 2.3 Ziemia Koscierska 2.4. Ziemia Chojnicka i Zaborska 2.5. Wybrzeze Slowinskie Rozdział III Perspektywy rozwoju Kaszub 3.1. Dzis i jutro regionu Kaszubskiego 3.2. Warunki rozwoju regionu Kaszubskiego 3.3. Możliwościprzeobrazania regionu Kaszubskiego na bardziej atrakcyjny turystycznie Zakończenie Bibliografia

Muzeum Auschwitz-Birkenau jako miejsce docelowe turystyki edukacyjnej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Zalozenia metodoligiczne badan 1.1. Przedmiot i cel badan………5 1.2. Problem badawczy i hipotezy………6 1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………8 Rozdział II Problem w literaturze 2.1. Charakterystyka podstawowych pojec………11 2.2. Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej………18 2.3. Wycieczka jako forma realizacji programów szkolnych………21 2.4. Rola muzeum w dydaktyce………26 Rozdział III Charakterystayka omawianego obiektu 3.1. Geneza obozu………30 3.2. Rozbudowa oraz rozwój obozu i jego filii………33 3.3. Historia Muzeum………37 3.3.1. Historia muzeum w datach………38 3.4. Struktura organizacyjna Muzeum………46 3.4.1. Miedzynarodowa Rada Oswiecimska………52 3.5. Środki na utrzymanie Muzeum………53 3.5.1. Fundacja Pamieci Ofiar Obozu Zaglady Auschwitz-Birkenau………54 3.5.2. Fundacja Ronalda Laudera………55 Rozdział IV…

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim

Przez administrator

Wstęp…….5 Rozdział I Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7 Rozdział II Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18 1.1.Polozenie fizjograficzne …….18 1.2.Budowa geologiczna …….19 1.3.Klimat i siec wodna…….21 1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23 2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26 2.1. Parki krajobrazowe…….26 2.2.Rezerwaty przyrody …….29 2.3.Obszary chronionego krajobrazu …….36 2.4.Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne i uzytki ekologiczne Pogórza …….37 3.Charakterystyka wybranych miejscowosci Pogórza Przemyskiego i ich walory turystyczne …….40 3.1. Przemysl – miasto …….40 3.1.1. Wedrówki poza stare miasto …….49 3.1.2. W kregu Przemysla …….50 3.2.Okolice Przemysla …….55 3.2.1.Krasiczyn – Park, Zamek, Parafia…….55 3.2.2.Arboretum w Bolestraszycach …….59 3.2.3.Kalwaria Paclawska …….61 4.Po drogach i bezdrozach Pogórza Przemyskiego …….63 4.1.…

Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne warunkujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Znaczenie i istota turystyki aktywnej i kwalifikowanej w zyciu współczesnego czlowieka 1. Aktywny wypoczynek produktem zachodniej cywilizacji 2. Turystka kwalifikowana i turystyka aktywna 3. Turystyka kajakowa jako przyklad aktywnego wypoczynku Rozdział 2. Czynniki korzystne i negatywne wpływajace na obecny poziom kajakarstwa w Polsce 1. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki kajakowej 1.1. Polskie rzeki i jeziora – idealnymi trasami wedrówek kajakowych 1.2. Walory pozaprzyrodnicze, umozliwiajace i uatrakcyjniajace splywy kajakowe 1.3. Rola stowarzyszen i organizacji w rozwoju turystyki kajakowej 1.4. Aspekt zdrowotny turystyki kajakowej 2. Czynniki hamujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce Rozdział 3. Popyt i podaz w turystyce 1.…

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia

Przez administrator

Wstęp……….2 1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5 1.1 Warunki przystapienia do egzaminu 1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu 1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych 2. Szczególowa analiza programu szkolenia……….8 2.1 Program szkolenia w zakresię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoznika drogowego obejmuje nastepujaca tematyke: 2.1.1 Umowy o działalności gospodarczej 2.1.2 Formy organizacyjne działalności gospodarczej: 2.1.3 Prawo finansowe 2.1.4.Zarządzanie przedsiebiorstwem 2.1.5. Dostep do zawodu i do rynku przewozu osób w Unii Europejskiej 2.1.6 Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 wrzesnia 2001 2.1.7 Ruch drogowy 2.1.8 Instytucje miedzynarodowe…

Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim.

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział I. 1. Rys historyczny miasta………… 6 2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8 2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8 2.2. Budowa geologiczna …………12 2.3. Rzezba terenu………… 13 2.4. Wody …………14 2.5. Klimat………… 16 2.6. Gleby …………17 2.7. Surowce mineralne …………18 2.8. Szata roslinna i swiat zwierzecy …………19 Rozdział II. 1. Walory srodowiska naturalnego dla potrzeb turystyki 1.1. Walory turystyczno – krajoznawcze srodowiska przyrodniczego………… 21 1.2. Charakterystyka wybranych jezior …………24 1.3. Strefa chronionego krajobrazu………… 27 1.4. Szlaki turystyczne………… 29 1.5. Pomniki przyrody …………33 1.6. Walory kulturowe………… 33 1.7. Chlonnosc turystyczna …………39 2. Stan zagospodarowania turystycznego…

Walory turystyczne lasów województwa lubuskiego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie lasów w turystyce 1.1. Pojęcie lasów 1.2. Lasy w Polsce 1.3. Wyznacznie terenów lesnych pod wypoczynek 1.4. Formy turystyki i wypoczynku na terenach lesnych Rozdział II Lasy województwa lubuskiego ich walory i funkcje 2.1. Polozenie oraz powieszchnie zajmowane przez lasy na ternie woj. lubuskiego 2.2. Krainy przyrodniczo-lesne 2.3. Zasoby atrakcji turystycznych woj. lubuskiego 2.4. Funkcje lasów Rozdział III Turystyczne wykorzystanie lasów woj. lubuskiego 3.1. Formy wypoczynku na terenach lesnych woj. lubuskiego 3.2. Lesne obiekty wypoczynkowe 3.4. Lagowski park krajaobrazowy 3.5. Pszczewski park krajobrazowy Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis rysunków

Projekt rowerowego szklaku turystycznego po obiektach historycznych w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Opis obszaru na którym bedzie przebiegal szlak. Fizjografia Gminy ………5 2.1. Dostepnosc komunikacyjna Gminy……… 6 2.2. Krótki opis krajobrazu Gminy ………7 2.3. Osobliwosci flory i fauny ………9 2.4. Warunki hydrologiczne……… 9 2.4.1. Rzeki………10 2.4.2. Jeziora………10 2.4.3. Wody podziemne ………10 2.5. Warunki klimatyczne ………11 2.6 Rys historyczny Gminy……… 12 Rozdział 2. Obiekty historyczne Gminy XYZ……… 14 3.1. Przedstawienie w tabeli poszczególnych obiektów ………14 3.2. Umiejscowienie obiektów na mapie ………25 3.3. Wybór najatrakcyjniejszych obiektów wśród których wyznaczony zostanie wlasciwy szlak turystyczny ………25 Rozdział 3. Projekt i opis szlaku turystycznego ………27 Zakończenie ………34 Literatura

Znaczenie turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Uwarunkowania współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy 1. Uwarunkowania historyczne współpracy polsko-ukrainskiej………8 2. Niepodleglosc Ukrainy w perspektywie europejskiej i swiatowej………12 3. Rola i uwarunkowania współpracy transgranicznej………15 4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej………19 5. Euroregiony jako forma organizacyjna wspólpracy………28 Rozdział II Rola i znaczenie granicy polsko-ukrainskiej dla współpracy gospodarczej 1. Granica polsko-ukrainska jako wschodnia granica Unii Europejskiej i NATO………37 2. Rola istniejacych i projektowanych szlaków komunikacyjnych………43 3. Dynamika rozwoju polsko-ukrainskiego ruchu granicznego w latach 1990 ………48 Rozdział III Rola turystyki w rozwoju obszaru polsko-ukrainskiego pogranicza 1. Znaczenie turystyki w gospodarce swiatowej………60 2. Rola turystyki dla dynamiki rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego…

Atrakcyjność turystyczna wybranych zamków w Polsce.

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I. Historia i opis wybranych zamków w Polsce 1.1. Zamek w Bolkowie……….. 5 1.2. Zamek Chojnik……….. 10 1.3. Zamek w Niedzicy ………..12 1.4. Zamek w Ogrodziencu 16 1.5. Zamek w Pieskowej Skale ……….. 21 1.6. Zamek w Szamotulach ……….. 24 1.7. Zamek Krzyztopór w Ujezdzie ………..27 Rozdział II. Atrakcyjność legend zamkowych 2.1. Legendy zamku w Bolkowie ……….. 31 2.1.1. O pieknej kasztelance Annie ………..31 2.1.2. Blazen z Bolkowa ………..31 2.2. Legendy zamku Chojnik ……….. 32 2.2.1. Rycerz z Chojnik ………..32 2.3. Legendy zamku w Niedzicy ……….. 33 2.3.1. Biala Dama z Niedzickiego zamku ……….. 33 2.3.2. Dab…

Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5 1. Specyfika sektora turystycznego 1.1 Produkt turystyczny 1.2. Uslugi turystyczne 1.3. Formy turystyki 2. Statystyka i trendy 2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce 2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy Rozdział II. Nowa koncepcja turystyki europejskiej………35 1. Proces 'Turyzm i Zatrudnienie’ 1.1. Podnoszenie jakosci usług turystycznych 1.2. Informacja na temat turystyki 1.3. Szkolenia zwiekszajace kwalifikacje w przemysle turystycznym 1.4. Promowanie ochrony srodowiska i zrównowazonego rozwoju w turystyce 1.5. Uslugi oparte na technologiach informacyjnych i komunikacji 1.6. Narodowe Organizacje Turystyczne 2. Inne wazne kwestie turystyki europejskiej Rozdział III. Strategia i realizacja………58 1.…

Dwory i pałace ziemi jarocinskiej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Ziemianstwo na ziemi jarocinskiej w XIX i XX wieku ………5 Rozdział II. Dwory i pałace ziemianstwa polskiego w XIX i XX wieku………31 Rozdział III. Dwory i pałace ziemianstwa niemieckiego w XIX i XX wieku………78 Rozdział IV. Źródła wiedzy o palacach, dworach i ziemianstwie. Bibliografia regionalna – wybór………112 Rozdział V. Wspólczesne funkcje i wykorzystanie dawnych siedzib ziemianskich……… 118 Zakończenie ………139 Przypisy ……… 140 Bibliografia……… 153

Ekonomiczne znaczenie turystyki.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej 1.1 Przychody z turystyki na swiecie 1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie 1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego 1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Destinations 1.5 Lista najwiekszych graczy (Key Players) 1.5.1 Sieci hotelowe 1.5.2 Tour – operatorzy 1.5.3 Atrakcje turystyczne na swiecie 1.5.4 Alianse lotnicze 1.5.5 Tanie linie lotnicze 1.5.6 Linie statków pasazerskich 1.5.7 Systemy rezerwacji 1.5.8 Sieci barów szybkiej obslugi – Fast-food 1.5.9 Wypozyczalnie samochodów – Car Rentals 1.6 Trendy w swiatowym turyzmie – popyt, podaz, turyzm zrównowazony. 1.7 Integracja pionowa i…

Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział I. Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki 1.1. Pojęcie turystyki ……… 7 1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9 1.3. Rola turystyki ……… 15 1.4. Podzial turystyki ……… 24 1.5. Definicja turyzmu ……… 29 1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31 Rozdział II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Powstanie i polozenie Gminy ……… 34 2.2. Walory turystyczne ……… 36 2.2.1. Fauna ……… 38 2.2.2. Flora ……… 41 2.2.3. Walory uzdrowiskowe ……… 45 2.2.4. Walory kulturowe……… 46 Rozdział III. Zagospodarowanie turystyczne gminy XYZ 52 3.1. Infrastruktura turystyczna 3.1.1. Szlaki turystyki pieszej i rowerowej ……… 53 3.1.2. Sciezki dydaktyczne ……… 54 3.1.3. Informacja turystyczna…

Edukacyjne walory turystyczne regionów Hiszpanii.

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział I. Aspekty teoretyczne turystyki 1. Podstawowe pojęcia turysty i turystyki……… 3 2. Wiodace regiony turystyczne na Swiecie……… 10 3. Miedzynarodowy ruch turystyczny……… 14 Rozdział II. Turystyczne regiony Hiszpanii 1. Ogólna charakterystyka Hiszpanii……… 19 1.1 Informacje ogólne ………19 1.2 Historia……… 22 1.3 Gospodarka ………23 1.4 Kultura ………24 1.5 Kuchnia hiszpanska ………24 1.6 Turystyka ………25 1.7 Zwyczaje, Swieta i fiesty ………26 2. Katalonia 28 2.1 Barcelona ………29 2.2 Monestir de Montserrat ………39 3. Walencja i Murcja ………40 4. Andaluzja ………44 4.1 Sewilla……… 45 4.2 Kordoba……… 47 4.3 Granada……… 48 4.4 Malaga ………50 5. Kastylia i Madryt……… 52 5.1 Kastylia…

Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna 1.1. Polozenie obszaru ……….5 1.2. Ludnosc ……….7 1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10 Rozdział II. Charakterystyka srodowiska geograficznego 2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12 2.2. Stosunki wodne………. 16 2.3. Klimat………. 17 2.4. Flora i fauna………. 19 Rozdział III. Walory naturalne i antropogeniczne 3.1. Walory naturalne………. 27 3.2. Walory antropogeniczne ……….30 Rozdział IV. Dotychczasowy rozwój turystyki na badanym obszarze 4.1. Baza noclegowa ……….35 4.2. Baza zywieniowa ……….40 Rozdział V. Turystyka kwalifikowana i jej uwarunkowania 5.1. Turystka piesza ……….43 5.2. Zeglarstwo, kajakarstwo ……….44 5.3. Turystyka pielgrzymkowa………. 45 5.4. Turystyka wiejska………. 48 Rozdział VI. Rola…

Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Agroturystyka jako forma usług turystycznych 1.1. Agroturystyka jako forma wypoczynku ……….5 1.2. Usluga turystyczna jako produkt………. 9 1.2.1. Pojęcie usługi turystycznej ……….9 1.2.2. Cechy usług turystycznych ……….15 Rozdział II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Historia gminy, polozenie, powierzchnia, demografia ……….20 2.1.1. Historia gminy ……….20 2.1.2. Polozenie ……….21 2.2.3. Powierzchnia ……….22 2.2.4. Demografia………. 23 2.2. Walory przyrodnicze i turystyczne gminy XYZ ……….24 Rozdział III. Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ 3.1. Gospodarstwa agroturystyczne w gminie XYZ ……….30 3.2. Ocena jakosci swiadczonych usług na podstawie wybranych gospodarstw ……….32 Zakończenie ……….36 Bibliografia ……….38 Zalaczniki ………. 41 Ankieta

Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie zywieckim.

Przez administrator

Wstęp …………. 1 Rozdział I. XYZ i jej walory turystyczne 1.1. Informacje wstepne o XYZ…………. 3 1.2. Historia XYZ …………. 5 1.3. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna w XYZ…………. 7 Rozdział II. Zagadnienia teoretyczne zwiazane z turystyka i rekreacja 2.1. Turystyka – definicje i klasyfikacje…………. 16 2.2. Rekreacja jako forma aktywnosci …………. 23 Rozdział III. Perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ 3.1. Aktualna sytuacja spoleczno-gospodarcza …………. 30 3.2. Plany i projekty rozwoju XYZ pod katem turystyki i rekreacji …………. 38 Podsumowanie …………. 44 Spis fotografii i rysunków …………. 46 Bibliografia ………….47

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki 1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5 1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15 1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17 1.3.1. Warunki naturalne ………..17 1.3.2. Warunki polityczne ………..21 1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23 1.4. Rodzaje ruchu turystycznego……….. 25 Rozdział II. Wspólnoty europejskie a miedzynarodowy ruch osobowy 2.1. Działalność Unii Europejskiej na rzecz rozwoju ruchu osobowego ………..31 2.2. Wpływ polityki panstw na miedzynarodowy ruch turystyczny……….. 42 2.3. Przedsiewziecia wspólnotowe na rzecz ulatwien granicznych w miedzynarodowym ruchu turystycznym ………..48 Rozdział III. Turystyka przyjazdowa jako dominujaca forma granicznego ruchu osobowego w Polsce 3.1. Graniczny ruch osobowy w…

Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Nadlesnictwa XYZ.

Przez administrator

Wstęp Cel pracy Rozdział I. Teoretyczne zagadnienia turystyki 1.1 Istota, funkcje i podzial turystyki 1.2 Uwarunkowanie rozwoju turystyki 1.3 Dobra turystyczne i walory turystyczne 1.4 Infrastruktura turystyczna 1.5 Znaczenie zabytków dla rozwoju turystyki Rozdział II. Walory turystyczne Nadlesnictwa XYZ 2.1 Rys historyczny Nadlesnictwa XYZ 2.2 Diagnoza i analiza strategiczna masywów lesnych Nadlesnictwa XYZ 2.3 Walory naturalne Nadlesnictwa XYZ w aspekcie turystyki 2.4 Zagospodarowanie lasu jego uzytkowanie, ochrona oraz jego nasiennictwa 2.5 Gospodarka lowiecka i szkólkarstwo Rozdział III. Edukacja i turystyka w Nadlesnictwie XYZ 3.1 Atrakcje turystyczne Nadlesnictwa XYZ 3.2 Sciezki przyrodniczo-lesne 3.3 Park Krajobrazowy X 3.4 Park Krajobrazowy Y 3.5…

Rozwój sektora turystyki aktywnej i przyjaznej srodowisku w powiecie gdanskim w latach 2004-2008.

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział I. Turystyka jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego 1. Pojęcie turystyki i ruchu turystycznego……….. 7 1.1 Znaczenie turystyki dla gospodarki w świetle statystyk ……….. 7 2. Miejsce turystyki w gospodarce swiata ……….. 13 2.1 Turystyka – podstawowe wskazniki……….. 13 2.2 Turystyka zrównowazona jako alternatywa turystyki masowej ……….. 17 2.3 Ekoturystyka jako podstawa koncepcji zrównowazonego rozwoju lokalnego ………..20 3. Rozwój turystyki a swiadomosc ekologiczna spolecznosci lokalnych ………..21 3.1 Fazy rozwoju turystyki w Polsce ……….. 21 3.2 Aspekty rozpatrywania turystyki ……….. 22 3.3 Kształtowanie turystyki społecznej ……….. 23 4. Uwarunkowania prowadzenia usług turystycznych w Polsce po akcesji do UE ………..24…

Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc.

Przez administrator

Wstęp ………….. 3 Rozdział I. Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne 1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7 1.2. Zarys historyczny ………….. 13 Rozdział II. Charakterystyka wybranych miast Slowacji 2.1. Bratyslawa ………….. 17 2.1.1. Historia miasta ………….. 18 2.1.2. Walory antropogeniczne …………..20 2.1.3. Walory przyrodnicze ………….. 29 2.1.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna………….. 33 2.2. Koszyce …………..34 2.2.1. Historia miasta………….. 35 2.2.2. Walory antropogeniczne …………..38 2.2.3. Walory przyrodnicze ………….. 43 2.2.4. Zagospodarowanie turystyczne i dostepnosc komunikacyjna ………….. 45 Rozdział III. Pozostale walory i infrastruktura turystyczna Slowacji …………..47 Rozdział IV. Ruch turystyczny i formy aktywnosci turystycznej ………….. 52 Zakończenie …………..56 Bibliografia…