Kategoria: Turystyka, Agroturystyka

Prace z dziedziny Turystyka . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Polsce i na świecie

Przez administrator

Wstep……… 5 Cel pracy ………6 Metody badan i zródla informacji……… 6 Rozdzial I Podstawy teoretyczne turystyki ekologicznej 1.Istota turystyki ekologicznej……… 7 2. Swiadomosc ekologiczna……… 8 3. Wplyw turystyki na srodowisko……… 12 3. Wspólczesne rodzaje turystyki ekologicznej……… 19 4. Zarzadzanie turystyka ekologiczna ………23 Rozdzial II Rozwój…

Agroturystyka jako forma i szansa aktywizacji terenów wiejskich

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie agroturystyki 1.1 Turystyka wiejska z agroturystyka 1.2 Formy turystyki alternatywnej i jej rozwój 1.3 Aspekty prawne agroturystyki Rozdział 2. Agroturystyka jako forma wielofunkcyjnego rozwoju wsi 2.1 Ogólne czynniki prowadzenia działalności agroturystycznej 2.2 Rola doradztwa w przygotowaniu przedsiewziec agroturystycznych 2.3 Szanse i…

Szanse i perspektywy rozwoju turystyki w Europie Srodkowej i Wschodniej.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. 1.1. Turystyka – zagadnienia ogólne i troche historii………6 1.2. Czynniki rozwoju turystyki………12 1.2.1. Czas wolny a turystyka………12 Rozdział 2. Rozwój turystyki w świetle globalnej integracji systemów informacyjnych………17 2.1. Istota i dynamika rozwoju turystyki i przemyslu turystycznego………17 2.2. Struktury funkcjonalne i instytucjonalne przemyslu…

Walory turystyczne Kaszub.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Polozenie i zarys historyczny 1.1. Historia Kaszub 1.2. Zasieg i polozenie geograficzne 1.3. Rys historyczny Rozdział II Krainy geograficzne Kaszub 2.1. Pojezierze Kaszubskie 2.2 Szwajcaria Kaszubska 2.3 Ziemia Koscierska 2.4. Ziemia Chojnicka i Zaborska 2.5. Wybrzeze Slowinskie Rozdział III Perspektywy rozwoju Kaszub…

Muzeum Auschwitz-Birkenau jako miejsce docelowe turystyki edukacyjnej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Zalozenia metodoligiczne badan 1.1. Przedmiot i cel badan………5 1.2. Problem badawczy i hipotezy………6 1.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………8 Rozdział II Problem w literaturze 2.1. Charakterystyka podstawowych pojec………11 2.2. Turystyka edukacyjna dzieci i młodzieży szkolnej………18 2.3. Wycieczka jako forma realizacji programów szkolnych………21…

Wykorzystanie walorów krajoznawczo-turystycznych w strategii rozwoju turystyki na Pogórzu Przemyskim

Przez administrator

Wstęp…….5 Rozdział I Rys historyczny Pogórza Przemyskiego…….7 Rozdział II Charakterystyka Pogórza Przemyskiego…….18 1.1.Polozenie fizjograficzne …….18 1.2.Budowa geologiczna …….19 1.3.Klimat i siec wodna…….21 1.4.Szata roslinna i swiat zwierzat …….23 2.Charakterystyka walorów krajobrazowych …….26 2.1. Parki krajobrazowe…….26 2.2.Rezerwaty przyrody …….29 2.3.Obszary chronionego krajobrazu …….36 2.4.Pomniki przyrody, stanowiska…

Czynniki przyrodnicze i ekonomiczne warunkujace rozwój turystyki kajakowej w Polsce.

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Znaczenie i istota turystyki aktywnej i kwalifikowanej w zyciu współczesnego czlowieka 1. Aktywny wypoczynek produktem zachodniej cywilizacji 2. Turystka kwalifikowana i turystyka aktywna 3. Turystyka kajakowa jako przyklad aktywnego wypoczynku Rozdział 2. Czynniki korzystne i negatywne wpływajace na obecny poziom kajakarstwa w…

Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczególowa programu szkolenia

Przez administrator

Wstęp……….2 1. Analiza uwarunkowan prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5 1.1 Warunki przystapienia do egzaminu 1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu 1.3 Sposób przechowywania protokolów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych 2. Szczególowa analiza programu szkolenia……….8 2.1…

Czynniki kształtujące rozwój turystyki na Pojezierzu Drawskim.

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział I. 1. Rys historyczny miasta………… 6 2. Warunki srodowiska geograficznego badanego obszaru …………8 2.1. Polozenie geograficzne miasta i gminy………… 8 2.2. Budowa geologiczna …………12 2.3. Rzezba terenu………… 13 2.4. Wody …………14 2.5. Klimat………… 16 2.6. Gleby …………17 2.7. Surowce mineralne…

Walory turystyczne lasów województwa lubuskiego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie lasów w turystyce 1.1. Pojęcie lasów 1.2. Lasy w Polsce 1.3. Wyznacznie terenów lesnych pod wypoczynek 1.4. Formy turystyki i wypoczynku na terenach lesnych Rozdział II Lasy województwa lubuskiego ich walory i funkcje 2.1. Polozenie oraz powieszchnie zajmowane przez lasy na…

Projekt rowerowego szklaku turystycznego po obiektach historycznych w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Opis obszaru na którym bedzie przebiegal szlak. Fizjografia Gminy ………5 2.1. Dostepnosc komunikacyjna Gminy……… 6 2.2. Krótki opis krajobrazu Gminy ………7 2.3. Osobliwosci flory i fauny ………9 2.4. Warunki hydrologiczne……… 9 2.4.1. Rzeki………10 2.4.2. Jeziora………10 2.4.3. Wody podziemne ………10 2.5. Warunki klimatyczne…

Znaczenie turystyki dla rozwoju obszaru pogranicza polsko-ukrainskiego.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Uwarunkowania współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy 1. Uwarunkowania historyczne współpracy polsko-ukrainskiej………8 2. Niepodleglosc Ukrainy w perspektywie europejskiej i swiatowej………12 3. Rola i uwarunkowania współpracy transgranicznej………15 4. Podstawy prawne współpracy transgranicznej………19 5. Euroregiony jako forma organizacyjna wspólpracy………28 Rozdział II Rola i znaczenie granicy…

Atrakcyjność turystyczna wybranych zamków w Polsce.

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I. Historia i opis wybranych zamków w Polsce 1.1. Zamek w Bolkowie……….. 5 1.2. Zamek Chojnik……….. 10 1.3. Zamek w Niedzicy ………..12 1.4. Zamek w Ogrodziencu 16 1.5. Zamek w Pieskowej Skale ……….. 21 1.6. Zamek w Szamotulach ……….. 24 1.7. Zamek…

Przyszłość turystyki w Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Znaczenie turystyki we Wspólnocie Europejskiej………5 1. Specyfika sektora turystycznego 1.1 Produkt turystyczny 1.2. Uslugi turystyczne 1.3. Formy turystyki 2. Statystyka i trendy 2.1. Trendy glówne oraz znaczenie w gospodarce 2.2. Zmiany demograficzne i przyszla ewolucja branzy Rozdział II. Nowa koncepcja turystyki europejskiej………35…

Dwory i pałace ziemi jarocinskiej.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Ziemianstwo na ziemi jarocinskiej w XIX i XX wieku ………5 Rozdział II. Dwory i pałace ziemianstwa polskiego w XIX i XX wieku………31 Rozdział III. Dwory i pałace ziemianstwa niemieckiego w XIX i XX wieku………78 Rozdział IV. Źródła wiedzy o palacach, dworach i…

Ekonomiczne znaczenie turystyki.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej 1.1 Przychody z turystyki na swiecie 1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie 1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego 1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Destinations 1.5 Lista najwiekszych graczy…

Rozwój turystyki na przykładzie gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział I. Zagadnienia teoretyczne z zakresu turystyki 1.1. Pojęcie turystyki ……… 7 1.2. Czynniki kształtujące turystyke……… 9 1.3. Rola turystyki ……… 15 1.4. Podzial turystyki ……… 24 1.5. Definicja turyzmu ……… 29 1.6. Charakterystyka ruchu turystycznego ……… 31 Rozdział II. Charakterystyka gminy XYZ…

Edukacyjne walory turystyczne regionów Hiszpanii.

Przez administrator

Wstęp ………1 Rozdział I. Aspekty teoretyczne turystyki 1. Podstawowe pojęcia turysty i turystyki……… 3 2. Wiodace regiony turystyczne na Swiecie……… 10 3. Miedzynarodowy ruch turystyczny……… 14 Rozdział II. Turystyczne regiony Hiszpanii 1. Ogólna charakterystyka Hiszpanii……… 19 1.1 Informacje ogólne ………19 1.2 Historia……… 22 1.3 Gospodarka…

Stan i perspektywy rozwoju turystyki kwalifikowanej w regionie XYZ na Mazurach.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Polozenie badanego obszaru – jego rozmiary i dostepnosc komunikacyjna 1.1. Polozenie obszaru ……….5 1.2. Ludnosc ……….7 1.3. Dostepnosc komunikacyjna………. 10 Rozdział II. Charakterystyka srodowiska geograficznego 2.1. Uksztaltowanie powierzchni………. 12 2.2. Stosunki wodne………. 16 2.3. Klimat………. 17 2.4. Flora i fauna………. 19 Rozdział…

Jakość usług agroturystycznych w wybranych gospodarstwach gminy XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Agroturystyka jako forma usług turystycznych 1.1. Agroturystyka jako forma wypoczynku ……….5 1.2. Usluga turystyczna jako produkt………. 9 1.2.1. Pojęcie usługi turystycznej ……….9 1.2.2. Cechy usług turystycznych ……….15 Rozdział II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Historia gminy, polozenie, powierzchnia, demografia ……….20 2.1.1. Historia gminy…

Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji w XYZ w powiecie zywieckim.

Przez administrator

Wstęp …………. 1 Rozdział I. XYZ i jej walory turystyczne 1.1. Informacje wstepne o XYZ…………. 3 1.2. Historia XYZ …………. 5 1.3. Atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna w XYZ…………. 7 Rozdział II. Zagadnienia teoretyczne zwiazane z turystyka i rekreacja 2.1. Turystyka – definicje i klasyfikacje…………. 16…

Turystyka przyjazdowa do Polski na tle uwarunkowan międzynarodowego ruchu osobowego w Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I. Miedzynarodowy ruch osobowy w kontekscie zjawiska turystyki 1.1. Istota miedzynarodowego przeplywu osób……….. 5 1.2. Czynniki sprzyjajace rozwojowi turystyki……….. 15 1.3. Warunki rozwoju turystyki………..17 1.3.1. Warunki naturalne ………..17 1.3.2. Warunki polityczne ………..21 1.3.3. Warunki spoleczno-ekonomiczne ………..23 1.4. Rodzaje ruchu turystycznego……….. 25 Rozdział…

Perspektywy rozwoju turystyki na obszarze Nadlesnictwa XYZ.

Przez administrator

Wstęp Cel pracy Rozdział I. Teoretyczne zagadnienia turystyki 1.1 Istota, funkcje i podzial turystyki 1.2 Uwarunkowanie rozwoju turystyki 1.3 Dobra turystyczne i walory turystyczne 1.4 Infrastruktura turystyczna 1.5 Znaczenie zabytków dla rozwoju turystyki Rozdział II. Walory turystyczne Nadlesnictwa XYZ 2.1 Rys historyczny Nadlesnictwa XYZ 2.2…

Rozwój sektora turystyki aktywnej i przyjaznej srodowisku w powiecie gdanskim w latach 2004-2008.

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział I. Turystyka jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego 1. Pojęcie turystyki i ruchu turystycznego……….. 7 1.1 Znaczenie turystyki dla gospodarki w świetle statystyk ……….. 7 2. Miejsce turystyki w gospodarce swiata ……….. 13 2.1 Turystyka – podstawowe wskazniki……….. 13 2.2 Turystyka zrównowazona jako…

Walory turystyczne Slowacji ze szczególnym uwzglednieniem Bratyslawy i Koszyc.

Przez administrator

Wstęp ………….. 3 Rozdział I. Slowacja – kraj tysiaca zamków. Wiadomosci ogólne 1.1. Ogólna charakterystyka regionu ………….. 7 1.2. Zarys historyczny ………….. 13 Rozdział II. Charakterystyka wybranych miast Slowacji 2.1. Bratyslawa ………….. 17 2.1.1. Historia miasta ………….. 18 2.1.2. Walory antropogeniczne …………..20 2.1.3. Walory przyrodnicze…