Funkcjonowanie zarządu powiatu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Zagadnienia ogólne……….. 9 1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 10 1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego……….. 12 1.3. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce……….. 13 1.4. Samorząd powiatowy i jego rola w systemie administracji publicznej. 15 1.5. Organy powiatu……….. 17 Rozdział II Źródła prawa. 2.1. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia…

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 6 Rozdział I Charakterystyka samorządu terytorialnego 1.1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………… 10 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania………… 13 1.3. Struktura organizacyjna………… 22 Rozdział II Struktura organizacyjna gminy 2.1. Rada Gminy jako organ stanowiący………… 30 2.2. Wójt jako organ wykonawczy………… 36 2.3. Jednostki pomocnicze gminy………… 41 Rozdział III Zadania gminy…

Gospodarka finansowa gminy na przykładzie gminy X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Gmina – zagadnienia ogólne 1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego……….. 6 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania……….. 8 1.3. Organy i zakres działania gminy……….. 12 Rozdział II Dochody i wydatki gminy 2.1. Źródła dochodów gminy……….. 15 2.2. Rozdysponowanie środków z budżetu gminy……….. 22 2.3. Charakterystyka gminy ……….. 29 Rozdział III…

Gospodarka wodno-ściekowa na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział I Cel i zakres pracy……….. 6 Rozdział II Wybrane aspekty prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej 2.1. Charakterystyka wód……….. 7 2.2. Gospodarowanie wodami……….. 9 2.3. Wymagania w zakresie jakości wody na cele bytowo-gospodarcze……….. 11 2.4. Prawne reguły odprowadzania ścieków ……….. 18 Rozdział III Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach mleczarskich 3.1. Woda…

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników 4.75/5 (8)

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Praca zawodowa człowieka w ujęciu teoretycznym. 1.1. Definicja pracy i jej istota………. 7 1.2. Rola i funkcje pracy zawodowej………. 11 1.3. Problem motywowania do pracy………. 17 1.4. Wynagrodzenie za pracę………. 24 Rozdział II Stosunek pracy i jego cechy. 2.1. Stosunek pracy w świetle przepisów prawa………. 29…

Obsługa logistyczna dystrybucji węgla kamiennego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział I Gospodarcze funkcje logistyki 1.1. Przedmiot i cele logistyki ………… 7 1.2. Funkcje logistyki………… 15 1.3. System wsparcia logistycznego………… 23 Rozdział II Rynek węgla kamiennego w Polsce 2.1. Zasoby i wydobycie węgla kamiennego ………… 30 2.2. Produkty handlowe węgla i jego zużycie………… 37 2.3. Znaczenie węgla w…

Polityka transportowa Unii Europejskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Transport jako czynnik integracji europejskiej 1. Rola infrastruktury transportu w rozwoju gospodarki……….. 6 2. Transport w teoriach ekonomicznych……….. 12 3. Transport jako czynnik integracji europejskiej……….. 20 Rozdział II Polityka transportowa Unii Europejskiej 1. Istota polityki transportowej……….. 23 2. Elementy i cele polityki transportowej Unii Europejskiej……….. 29…

Problem bezrobocia w województwie mazowieckim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Zjawisko bezrobocia w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie bezrobocia……….. 6 1.2. Klasyfikacja bezrobocia……….. 10 1.3. Przyczyny bezrobocia w teorii ekonomii……….. 15 1.4. Skutki bezrobocia……….. 21 Rozdział II Narzędzia rynku pracy sosowane w celu ograniczania bezrobocia 2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy……….. 28 2.2. Aktywne instrumenty…

Problem deficytu budżetowego i długu publicznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie……….1 Summary………. 3 Wstęp………. 9 Rozdział 1 Polityka fiskalna. zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego 1.1. Budżet państwa. Dochody i wydatki……….11 1.2. Polityka fiskalna w Polsce ……….21 1.3. Pojęcie deficytu budżetowego………. 26 1.4. Pojęcie długu publicznego ……….29 1.5. Zagrożenia wynikające z pojawienia się procesu długu i deficytu w gospodarce kraju……….33…

Tolerancja jako wartość edukacyjna i wychowawcza w młodym wieku szkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Definicyjne ujecia tolerancji 1.1.Typologia tolerancji i jej definicyjne ujecia………… 4 1.2. Tolerancja w świetle prawa…………17 1.3. Tolerancja wśród osób znaczacych w rodzinie…………23 1.4. Tolerancja w róznych placówkach opiekunczo wychowawczych w tym szkole…………28 1.5. Tolerancja w srodowisku społecznym w grupie rówiesniczej dziecka…………32 Rozdział II Wskazniki tolerancji 2.1. Objawy…

Marketing wielopoziomowy jako koncepcja prowadzenia biznesu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie współczesnego marketingu w kreowaniu rynku 1.1. Definicja, cele i funkcje marketingu 1.2. Ewolucja orientacji marketingowych 1.3. Złożoność segmentacji i pozycjonowania rynku 1.4. Komponenty systemu marketingu 1.5. Kierunki rozwoju marketingu Rozdział II Istota marketingu wielopoziomowego 2.1. Współczesne rozumienie marketingu wielopoziomowego 2.2. Marketing wielopoziomowy w ujęciu historycznym 2.3.…

Rola lokalnych instytucji powiatowych we wspomaganiu aktywności osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu średzkiego 4.17/5 (23)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Niepełnosprawność       1.1 Definicja………. 4 1.2 Instytucje orzekające i orzecznictwo………. 7 1.3 Rodzaje niepełnosprawności ……….8 1.4 Stopnie niepełnosprawności………. 13 Rozdział 2 Osoby niepełnosprawne w działaniach lokalnych instytucji pomocowych       2.1 Struktura PCPR i jego działalność skierowana do osób niepełnosprawnych………. 16 2.2 Oferta powiatowego Urzędu Pracy skierowana dla osób niepełnosprawnych…

Zintegrowane modelowanie zlewni miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury 5/5 (1)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Zapobieganie powodziom w prawie europejskim i krajowym 1.1. Strategia Unii Europejskiej w zakresie przygotowania się do zmian klimatu………. 5 1.2. Strategiczny Plan Adaptacji do 2020 roku ……….6 1.3. Prawo polskie………. 7 1.4. Dokumenty miasta Bydgoszczy ……….10 Rozdział 2 Zmiany klimatu 2.1. Raport IPCC ……….13 2.2. Global Risks…

Projekt koncepcyjny wykorzystania kompaktowej biogazowni w małym gospodarstwie rolniczym 4/5 (1)

Przez administrator

Wprowadzenie………. 2 1. Kompaktowa biogazownia ARTI – opis technologii ………. 3 2. Istota posiadania kompaktowej biogazowni ………. 6 3. Fermentacja beztlenowa 3.1 Biogaz – produkt fermentacji anaerobowej………. 8 3.2 Podstawowe parametry procesu fermentacji………. 9 4. Uzysk i wykorzystanie biogazu z biogazowni ARTI………. 14 5. Podsumowanie i wnioski………. 17 6. Przekuć…

Arteterapia – wychowanie przez kulturę. Sztuka w terapii uzależnień 4.42/5 (12)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział 1 Czym jest arteterapia? 1.1. Teoretyczne ujęcie arteterapii………. 5 1.2. Rola i funkcje arteterapii………. 7 1.3. Metody i techniki wykorzystywane w arteterapii………. 10 1.4. Efektywność arteterapii- przegląd badań………. 21 1.5. Wychowawcza rola sztuki………. 24 Rozdział 2 Wychowanie a terapia 2.1. Ujęcie definicyjne wychowania………. 26 2.2. Funkcje wychowania……….…

Program profilaktyczno-wychowawczy „Kolory życia” 4.58/5 (73)

Przez administrator

Etap I a) Cel działania: b) Metody i formy działania: c) Treści działania: d) Czas działania: e) Miejsce działania: Etap II a) Cel działania: b) Metody i formy działania: c) Treści działania: Etap III a) Cel działania: b) Metody i formy działania: c) Treści działania: d) Czas działania: e) Miejsca…

Człowiek przedsiębiorczy i jego rozwój zawodowy. 4.6/5 (10)

Przez administrator

Wstęp……….. 2 1.Wszechstronna definicja przedsiębiorczości……….. 3 1.1 Cechy osoby przedsiębiorczej……….. 4 1.2 Umiejętności i zachowania wspomagające rozwój zawodowy i przedsiębiorczość ………..5 1.3 Doświadczenia w zakresie kształtowania własnej przedsiębiorczości………..6 2. Skuteczna komunikacja i przeszkody w komunikacji interpersonalnej………..6 3. Współdziałanie w zespole………..10 Zakończenie………..13 Bibliografia Oceń

Udział polskiej policji w kontyngentach pokojowych po 1990 roku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Historia polskiej policji, współpraca międzynarodowa polskiej policji, regulacje prawne 1.1.Polska Policja po 1990 roku 1.2.Współpraca międzynarodowa polskiej Policji po 1990 1.3.Polskie regulacje prawne udziału polskiej policji w kontyngentach zagranicznych 1.4.Międzynarodowe regulacje prawne udziału polskiej policji w kontyngentach zagranicznych Rozdział 2 Misje pokojowe polskiej policji 2.1.Misje pod auspicjami…

Lifelong learning jako forma samodoskonalenia osób dorosłych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota lifelong learning 1.1.Charakterystyka pojęć związanych z uczeniem się przez całe życie 1.2. Różne formy uczenia się jako metody wspierania rozwoju 1.3. Dorosłość jako edukacyjny okres życia człowieka Rozdział II Istota samodoskonalenia 2.1. Pojęcie i metody samodoskonalenia 2.2. Obraz siebie w procesie rozwoju osobistego 2.3. Pojęcie i…

Problemy i wyzwania logistyki dystrybucji na przykładzie Eurocash Dystrybucja Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne 1.1. Podstawowe pojęcia związane z logistyką……….5 1.2. Historia rozwoju logistyki na świecie i w Polsce……….7 1.3. Pojęcie i rodzaje systemów logistycznych w przedsiębiorstwie……….9 1.4. Zadania i funkcje logistyki w przedsiębiorstwie ………. 21 1.5. Logistyczny łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie……….22 Rozdział II…

Zarządzanie strategią marketingową przedsiębiorstwa na przykładzie Education FirstPolska 5/5 (662)

Przez administrator

Rozdział 1 Uzasadnienie podjęcia tematu 1.1. Cele i hipotezy badawcze………..10 1.3.Metodyka badań………..11 1.3.1.Dobór obiektu do badań………..11 1.3.2.Metoda badań………..11 1.3.3.Metoda prezentacji wyników………..11 1.4. Zakres pracy………..11 Rozdział 2 2.1 Strategia marketingowa w przedsiębiorstwie 2.2.Definicja i rodzaje strategii marketingowych………..13 2.3. Kanały dystrybucji usług………..28 2.3.1. Pojęcie kanału marketingowego oraz dystrybucji………..28 2.3.2. Wprowadzenie do procesu…

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionach na przykładzie województwa łódzkiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………. 4 Rozdział I Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – zagadnienia wstępne 1.1.Definicja oraz formy międzynarodowych przepływów kapitałowych …………. 6 1.2.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii …………. 11 1.3.Determinanty decyzji inwestycyjnych i lokalizacyjnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych – teorie przepływu kapitału …………. 12 1.4.Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych …………. 15 1.5.Motywy podejmowania bezpośrednich inwestycji…

Organizacja procesu spedycyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1 Istota oraz przedmiot spedycji 1.1. Pojęcie spedycji………… 3 1.2. Powstanie oraz rozwój spedycji …………7 1.3. Kierunek rozwoju współczesnej spedycji………… 8 Rozdział 2 Planowanie i organizowanie procesu spedycyjnego 2.1. Pojęcie procesów logistycznych …………10 2.2. Charakterystyka procesu spedycyjnego………… 14 2.3. Organizacja procesu spedycyjnego …………16 Rozdział 3 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa…