Wynagrodzenie jako element motywujący pracowników do pracy w przedsiębiorstwie X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Motywowanie w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Motywacja i motywowanie – wyjaśnienie pojęć………. 5 1.2 Klasyczne teorie i modele motywacji ……….6 1.3. Znaczenie motywowania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi………. 15 1.4. Płacowe i pozapłacowe narzędzia motywowania pracowników ……….16 Rozdział 2 Wynagrodzenie w polityce personalnej przedsiębiorstwa 2.1. Istota…

Bezpieczeństwo i porządek w dobie pandemii Covid19 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem oraz porządkiem publicznym w stanie epidemii w Polsce 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. 1.2. Organy i służby zapewniające bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce. 1.3. Stan epidemii oraz podstawowe obowiązki osób przebywających na terytorium Polski w dobie epidemii. 1.4. Działania administracji…

Bezpieczeństwo i organizacja imprez masowych na podstawie meczów piłki nożnej w latach 2012-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 1. Problematyka badań w świetle analizy i literatury 1.1. Definicja i cechy imprez masowych………. 5 1.2 klasyfikacja imprez masowych ……….7 1.3 organizacja imprez masowych w polskim prawie………. 10 2. Metodologia badań 2.1. Cel i przedmiot badań ……….16 2.2. Problemy badawcze i hipotezy ……….16 2.3. Zmienne i wskaźniki ……….18…

Dostęp do informacji publicznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa do informacji publicznej 1.Wprowadzenie………… 7 2. Definicja informacji publicznej………… 9 3. Zakres podmiotowy prawa do informacji publicznej …………14 3.1.Podmioty uprawnione do pozyskiwania informacji publicznej …………14 3.2.Podmioty zobligowane do udostępnienia informacji publiczne …………18 4. Rejestry publiczne 23 Rozdział II Dostęp do informacji publicznej…

Efektywność pracy pracowników w przedsiębiorstwie outsourcingowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Outsourcing 1.1 Pojęcie outsourcingu 1.2 Rozwój rynku outsourcingowego 1.3 Rodzaje outsourcingu 1.4 Zalety i wady outsourcingu Rozdział 2 Ocena programu wdrożenia pracownika na stanowisko kierownika zmiany w firmie outsourcingowej 2.1 Etapy wdrożenia pracownika 2.2 Programy wdrożenia 2.3 Zakres obowiązków pracownika 2.4 Ocena wdrożenia pracownika/informacja zwrotna Rozdział 3…

Cyberbezpieczeństwo, nowe zagrożenia i sposoby ich zwalczania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Pojęcie cyberbezpieczeństwa 1.1 Definicje i podział cyberprzestępczości………6 1.2 Prawne aspekty cyberprzestępczości ………11 1.3 Cyberbezpieczeństwo sektora finansowego ………15 1.4 Cyberterroryzm ………17 Rozdział 2 Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni 2.1. Obserwowane zagrożenia ………26 2.1.1 Spam ………30 2.1.2 Spam nigeryjski……… 31 2.1.3 Kradzież tożsamości……… 32 2.1.4 Botnet……… 33 2.1.5 Phishing ………33…

Wpływ przywództwa transformacyjnego na kształtowanie rozwoju pracowników na przykładzie organizacji XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział I Przywództwo i przywództwo transformacyjne 1.1. Przywództwo w ujęciu definicyjnym …….6 1.1.1.Przywództwo formalne w ujęciu definicyjnym……. 6 1.1.3. Koncepcje przywództwa …….16 1.1.4. Znaczenie przywództwa w organizacji …….19 1.2. Przywództwo transformacyjne …….22 1.2.1. Teoria przywództwa transformacyjnego……. 22 1.2.2. Model lidera transformacyjnego …….24 Rozdział II Prezentacja i analiza wyników 2.2…

Ocena zarządzania w Policji i projektowanie zmian usprawniających na przykładzie akcji ZNICZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie sektora publicznego. 1.2. Cele i instrumenty zarządzania w instytucjach publicznych. 1.3. Proces kierowania zespole operacyjnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Rozdział 2 Specyfikacja Pracy w Policji i proces zarządzania. 2.1. Struktura policji, jako instytucji sektora publicznego. 2.2. Metody i formy…

Wpływ dochodów i wydatków na budżet jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2016-2019 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Samorząd terytorialny w Polsce 1.1.Geneza i regulacje prawne samorządu terytorialnego 1.2.Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.3 Gospodarka finansowa gmin Rozdział II Charakterystyka badanej gminy 2.1.Rys historyczny gminy XYZ 2.2.Infrastruktura i zagospodarowanie przestrzenne w badanej gminie 2.3 Strategia rozwoju gminy XYZ na lata 2020-2025 Rozdział III Ocena wpływu…

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Samorząd gminny w teorii 1.1. Istota samorządu gminnego ………..6 v1.2. Podmiot samorządu gminnego ………..11 v1.3. Przedmiot samorządu gminnego ………..12 1.4. Nadzór nad działalnością samorządu gminnego……….. 12 Rozdział II Rada gminy 2.1. Rada gminy jako organ stanowiący samorządu terytorialnego ………..21 2.2. Zadania i kompetencje rady gminy ………..23…

Wpływ narzedzi marketingu internetowego na rozwój branży beauty na przykładzie firm Sephora sp. z o.o. oraz Douglas Polska sp. z o.o. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Marketing internetowy – założenia teoretyczne …………5 1.1. Marketing internetowy a marketing tradycyjny …………10 1.2 Zastosowanie narzędzi marketingu internetowego (E-biznes, e-marketing, e-commerce)………… 14 1.3 Social media marketing (wykorzystanie kanałów social mediowych) …………17 Rozdział 2 Znaczenie marketingu internetowego w branży beauty na przykładzie firm Sephora Sp. Z o.o.…

Rola Straży Pożarnej w systemie zarządzanie kryzysowego w oparciu o Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Pojęcie bezpieczeństwa i służb ratowniczych 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu do zarządzania kryzysowego……….. 7 1.2. Definicja i struktura organizacyjna Straży Pożarnej ………..10 1.3. Podmioty związane z ochroną przeciwpożarową kraju………… 15 Wnioski …….17 Rozdział II System zarządzania kryzysowego………… 18 2.1. Krajowy system zarządzania kryzysowego………… 23 2.2.…

Ochrona danych osób uczestniczących w nauce zdalnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Ochrona danych osobowych – podstawowe pojęcia 1.1. Dane osobowe 1.2. Środki ochrony danych osobowych 1.3. Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych Rozdział 2 Naruszenia ochrony danych osobowych podczas zdalnego nauczania 2.1. Zasady bezpieczeństwa podczas nauki zdalnej oraz główne czynniki ryzyka 2.2. Procedura postępowania w przypadku naruszenia…

Napływ uchodźców do Unii Europejskiej po 2011 r. i ich wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne Polski. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Uchodźcy jako kategoria politologiczna 1.1. Pojmowanie uchodźstwa 1.2. Procesy adaptacji, akulturacji i asymilacji uchodźców 1.3. Uchodźcy w systemach demokratycznych 1.4. Sytuacja prawna uchodźców w świetle prawa międzynarodowego Rozdział 2 Napływ uchodźców do Unii Europejskiej 2.1. Przyczyny napływu uchodźców 2.2. Polityka migracyjna Unii Europejskiej 2.3. Rozmieszczenie uchodźców 2.4.…

Znaczenie hydro atrakcji w rozwoju turystycznym Żuław Wiślanych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp ……….3 1.1. Cel i zakres pracy……… 3 1.2. Metody badań ………4 2. Charakterystyka fizyczno-geograficzna Żuław Wiślanych 2.1. Położenie geograficzne ………6 2.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu……… 8 2.3. Warunki klimatyczne ………16 2.3.1. Temperatura powietrza……… 16 2.3.2. Opady atmosferyczne ………18 2.4. Uwarunkowania hydrograficzne i hydrologiczne obszaru ………19 3. Zabudowa…

Obraz polskiego systemu penitencjarnego w świadomości wybranych mieszkańców miasta i gminy Koronowo Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie……..4 Rozdział 1 Resocjalizacyjna funkcja zakładu karnego 1.1. Funkcjonowanie systemu penitencjarnego……..8 1.2. Wybrane aspekty kary pozbawienia wolności……..12 1.3. Specyfika więziennej grupy społecznej……..16 Rozdział 2 Wybrane aspekty pracy zawodowej personelu więziennego 2.1. Istota zawodu funkcjonariusza służby więziennej……..21 2.2. Rola i znaczenie etyki zawodowej w procesie resocjalizacji……..24 2.3. Cechy osobowościowe funkcjonariuszy służby…

Uczeń z dysleksją na lekcjach języka obcego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Dysleksja rozwojowa 1.1. Przyczyny powstawania trudności w nauce czytania i pisania ………..9 1.2. Symptomy dysleksji ………..15 1.3. Diagnozowanie zaburzeń dyslektycznych……….. 20 Rozdział 2 Trudności dyslektyczne, a nauka języka obcego 2.1. Trudności w uczeniu się języków obcych dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu ………..24 2.2. Funkcjonowanie ucznia z…

Ocena stopnia bankructwa jako element procesu rewizji finansowej na przykładzie LPPSA Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Istota rewizji finansowej………. 5 1.1. Podstawowe cechy audytu ………. 6 1.2. Cel audytu ………. 10 1.3. Znaczenie pracy niezależnego biegłego rewidenta ………. 12 Rozdział II Krajowe standardy rewizji finansowej 2.1. Prawne regulacje dotyczące rewizji finansowej………. 14 2.2. Wstępny etap rewizji finansowej ………. 17 2.3. Źródła i…

Budowanie zespołu projektowego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

wstęp ………..3 Rozdział 1 Zarządzanie projektami 1.1 Pojęcie i istota projektu……….. 4 1.2 Interesariusze projektu ………..6 1.3 Etapy zarządzania projektami ………..10 Rozdział 2 Budowanie zespołu projektowego 2.1 Pojęcie zespołu ………..14 2.2 Modele zespołów projektowych ………..15 2.3. Role członków zespołu ………..23 2.4. Budowanie zespołu ………..26 Rozdział 3 Analiza budowania zespołu projektowego…

Ocena możliwości wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział 1 Wymagania prawne 1.1. Obowiązki pracodawcy ……..6 1.2. Obowiązki pracownika ……..8 Rozdział 2 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Założenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ……..11 2.2. Wymagania normy ISO 45001:2018 ……..13 2.2.1. Kontekst organizacji ……..13 2.2.2. Przywództwo i współudział pracowników…….. 13 2.2.3. Planowanie ……..14 2.2.4.…

Doświadczanie stresu w pracy zawodowej przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne podstawy stresu zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 1. Stres w pracy zawodowej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury 1.1 Pojęcie i istota stresu 1.2 Specyfika pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 1.3 Stres w pracy nauczycieli 1.4 Źródła stresu w pracy nauczycieli 1.5 Sposoby radzenia sobie nauczycieli ze stresem…

Analiza systemu motywacyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa Polkomtel sp. z o.o Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I Teoretyczne aspekty motywowania w zarządzaniu. 1.1. Pojęcie i istota zarządzania ……….. 6 1.2. Pojęcie motywowania ……….. 8 1.3. System motywacyjny i jego istota ……….. 9 1.4. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna pracownika ……….. 10 1.5. Analiza skuteczności systemów motywacyjnych ……….. 12 Rozdział II Teorie motywowania i…

Poglądy rodziców na edukację przedszkolną na wsi i w mieście Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie………. 2 Wstęp………. 5 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty edukacji przedszkolnej 1.1. Edukacja – definicje i pojęcia ………. 6 1.2. Pojęcie edukacji przedszkolnej……….. 10 1.3. Miasto i wieś jako różne środowiska edukacji ………. 15 1.3.1. Definicja miasta………. 15 1.3.2. Definicja wsi i jej rodzaje………. 17 Rozdział 2 Aspekty psychologiczne edukacji przedszkolnej…

Analiza procedury rozliczania podatku vat w przedsiębiorstwie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział I VAT jako element systemu podatkowego w Polsce 1.1. Pojęcie i funkcje podatków ………..5 1.2. Rodzaje podatków ………..10 1.3. Charakterystyka podatku od wartości dodanej ………..17 Rozdział II Konstrukcja VAT 2.1. Obowiązek rejestracyjny i zwolnienia podatkowe ………..23 2.2. Podstawa opodatkowania i stawki VAT ………..27 2.3. Ewidencje VAT…