Efektywność motywowania do pracy w oparciu o oceny i opinie pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 4 Rozdział I Motywowanie jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 1.1. Istota motywacji i motywowania………. 6 1.2. Koncepcje motywacji………. 9 1.3. Modele motywowania………. 18 1.4. System motywowania w przedsiębiorstwach………. 23 Rozdział II Czynniki motywujące pracowników do pracy 2.1. Formy i sposoby motywowania pracowników………. 33 2.2. Płace jako materialny czynnik motywacyjny………. 38 2.3. Nagrody […]

Uwarunkowania lokalizacyjne centrów logistycznych średniej wielkości oraz opłacalność ich stosowania dla produktów objętościowych na przykładzie firmy URSA 5/5 (1)

Wstęp………..3 Rozdział I Uwarunkowania działalności centrów logistycznych w literaturze przedmiotu 3.1 Pojęcie i przedmiot działania centrów logistycznych……….. 5 3.2 Przestrzeń geograficzna i jej ograniczenia ………..10 3.3 Uwarunkowania lokalizacyjne działalności usługowej ………..11 3.3.1 Plany zagospodarowania przestrzennego……….. 11 3.3.2 Infrastrukturalne uwarunkowania lokalizacyjne………… 12 3.3.3 Otoczenie makro- i mikroekonomiczne………… 12 3.4 Lokalizacja centrów logistycznych ………..13 Rozdział 2 Metody […]

Analiza funkcjonowania firmy transportowej 4.85/5 (34)

Wstęp Rozdział 1 Transport – zagadnienia wybrane 1.1. Definicja i klasyfikacja transportu 1.2. Infrastruktura liniowa i punktowa transportu drogowego 1.3. Funkcje transportu w gospodarce Rozdział 2 Konkurencyjność firmy – zagadnienia wybrane 2.1. Specyfika konkurencji i narzędzia walki konkurencyjnej 2.2. Koszty działalności gospodarczej – zagadnienia wybrane 2.2.1. Pojęcie kosztów w przedsiębiorstwie 2.2.2. Struktura i istotność kosztów […]

Internetowy serwis dla potrzeb klubu siatkarskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1 Wstęp………… 4 1.1 Cel pracy………… 6 1.2 Zakres pracy …………7 2 Wybór narzędzi oraz technik 2.1 Cechy Adobe Photoshop …………8 2.2 Cechy języka HTML …………9 2.3 Cechy Kaskadowych Arkuszy Stylów(CSS)………… 10 2.4 Cechy PHP …………10 2.5 Cechy MySQL …………11 2.6 Cechy hostingu …………13 3 Realizacja pracy 3.1 Anatomia strony …………14 3.2 Projekt strony w […]

Modus operandi oraz przyczyny i uwarunkowania zabójstw na przykładzie województwa śląskiego w latach 2012-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………3 Rozdział I Wyjaśnienie najważniejszych pojęć terminologicznych związanych z tematem pracy dyplomowej……… 4 1.1.Podstawowe pojęcia ………4 1.2.Typologia zabójców ………6 1.3.Organizacja i przygotowania zabójstw ………16 Rozdział II Zachowania sprawców zabójstw 2.1. Motywy działania sprawców zabójstw……… 17 2.2. Sposób działania sprawcy……… 22 2.3. Etapy zabójstwa ………31 2.4. Zachowania wobec ofiary ………31 Rozdział III Zabójstwa w województwie […]

Zagrożenia demoralizacją osób kształcących się we współczesnym technikum Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………4 Rozdział 1 Problematyka demoralizacji młodzieży w literaturze przedmiotu 1.1. Pojęcie i etiologia demoralizacji, jej przejawy i możliwe skutki dla młodzieży szkolnej………… 6 1.2. Rodzina a demoralizacja młodzieży …………9 1.3. Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie a demoralizacja młodzieży………… 10 1.4. Demoralizacja młodzieży uczącej się …………12 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Przedmiot i cel […]

Cyberterroryzm jako główne zagrożenie w Polsce 5/5 (7)

I. Wstęp z założeniami metodologicznymi 1.1. Uzasadnienie wyboru tematu 1.2. Przedmiot badań 1.3. Podmiot badań 1.4. Cel główny 1.5. Główny problem badawczy 1.6. Teren badań 1.7. Obszar badań II. Charakterystyka cyberprzestrzeni i kierunki jej ewolucji 2.1. Pojęcie i zakres cyberprzestrzeni, cyberprzestępczości i cyberterroryzmu 2.2. Cyberprzestrzeń jako obiekt ataków terrorystycznych III. Uwarunkowania prawne zwalczania terroryzmu 3.1. […]

Wykorzystanie drobnoustrojów w produkcji biomateriałów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wprowadzenie 2. Polihydroksykwasy pochodzenia mikrobiologicznego 2.1. Budowa, rodzaje oraz właściwości polihydroksykwasów 2.2. Synteza polihydroksykwasów przez mikroorganizmy 2.3.Zastosowanie polihydroksykwasów 3. Biomateriały powstające z monomerów kwasu mlekowego 3.1. Mikroorganizmy syntezujące kwas mlekowy jako substrat do produkcji poli(kwasu mlekowego) 3.2. Budowa i właściwości poli(kwasu mlekowego) 3.3. Zastosowanie poli( kwasu mlekowego) 4.Polisacharydy 4.1. Rodzaje polisacharydów syntezowanych przez bakterie […]

Ocena wiedzy mieszkańców Warmii i Mazur na temat alergicznego nieżytu nosa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 4 Rozdział 1 Alergiczny nieżyt nosa 1.1. Podstawy kliniczne alergicznego nieżytu nosa ……… 6 1.2. Epidemiologia, powikłania oraz aspekty ekonomiczne alergicznego nieżytu nosa. ……… 8 1.3. Patofizjologia alergicznego nieżytu nosa ……… 10 Rozdział 2 Diagnostyka kliniczna 2.1. Badania podmiotowe i przedmiotowe w chorobach alergicznych i autoimmunologicznych ……… 13 2.2. Rozpoznanie objawów i badania fizykalne […]

Analiza i ocena logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wprowadzenie Geneza Cel Teza Struktura pracy Rozdział I Analiza przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych w branży medycznej 1.1 Harmonogramowanie zadań 1.2 Kwalifikacje pracowników 1.3 Szkolenia i ich rola 1.4 Jakość produktów 1.5 Outsourcing 1.6 Wsparcie informatyczne 1.7 Wsparcie rozwoju zrównoważonego Rozdział II Analiza przedsiębiorstwa XYZ S.A. 2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa 2.2 Struktura organizacyjna 2.3 Relacje pomiędzy jednostkami w przedsiębiorstwie […]

Przestępczość kobiet w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Przestępczość w literaturze i prawie 1.1. Zjawisko przestępczości i kryminologii w literaturze 1.2. Zjawisko przestępczości w polskim prawie i obraz przestępczości w Polsce 1.3. Problematyka odpowiedzialności karnej kobiet w ciąży 1.4. Płeć a kultura przemocy Rozdział 2 Kobieta jako sprawca przestępstw 2.1. Czynniki determinujące występowanie przestępczości u kobiet 2.2. Płeć jako determinant […]

Bezpieczeństwo społeczne a zjawisko agresji i przemocy w rodzinie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa 1.1 Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa państwa 1.2 Bezpieczeństwo społeczne – charakterystyka zjawiska 1.3 Prawny wymiar agresji przemocy w rodzinie w Polsce Rozdział 2 Zjawisko agresji i przemocy w rodzinie 2.1 Istota i przyczyny zjawiska agresji i przemocy w rodzinie 2.2 Formy agresji i przemocy w rodzinie […]

Struktura i organizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Rola Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 1.1. Ustawowe zadania SZ RP 1.2. Nadzór cywilny nad SZ RP 1.3. Znaczenie SZ RP dla bezpieczeństwa RP 1.4. Struktura i system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP 1.5. Proces profesjonalizacji i modernizacji SZ i jego znaczenie Rozdział 2 Siły Zbrojne RP po 1945 rok […]

Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w sytuacji kryzysu migracyjnego w Europie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Bezpieczeństwo jako podstawowa funkcja państwa. Definicja zjawiska migracji 1.1. Bezpieczeństwo pojęcie i istota 1.2. Bezpieczeństwo wewnętrzne charakterystyka 1.3. Migracja, uchodźca i migrant- charakterystyka, rodzaje i znaczenie 1.4. Organy państwa działające w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z migracją ludności i uchodźców Rozdział 2 Sytuacja migracyjna w Polsce i w obszarze […]

Reklama jako narzędzie promocji – branża filmowa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Instrumenty promocji rozrywki 1.1. Pojęcie oraz istota marketingu 1.2. Instrumenty promocji rozrywki 1.3. Wprowadzenie w problematykę reklamy Rozdział 2 Analiza wykorzystania zwiastunów jako instrumentu promocji filmów kinowych 2.1. Specyfika zwiastuna filmowego 2.2. Opis wybranych zwiastunów kinowych i związanych działań marketingowych Rozdział 3 Model wykorzystania zwiastunów filmów kinowych z gatunku horroru 3.1. Horror […]

Analiza procesów produkcji w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Logistyka i proces produkcji w świetle literatury przedmiotu 1.1 Pojęcie i istota logistyki 1.2 Zarządzanie logistyczne 1.3 Procesy logistyczne 1.4 System logistyczny przedsiębiorstwa i jego struktura 1.5 System produkcyjny, jako fundament organizacji oraz realizacji procesu produkcji Rozdział II Optymalizacja procesów zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym 2.1 Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – ERP 2.2 Technologia […]

Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na obroty handlowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Droga akcesji i Polski do Unii Europejskiej 1.1. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych 1.2. Podpisanie umowy stowarzyszeniowej 1.3. Przebieg i rezultat negocjacji akcesyjnych 1.4. Spełnienie warunków członkostwa przez Polskę Rozdział 2 Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej 2.1. Wpływ akcesji Polski do UE na sytuację makroekonomiczną 2.2. Ocena dostosowania polskiego rolnictwa do […]

Obrzęk płuc pochodzenia kardiogennego. Postepowanie przedszpitalne w praktyce podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………3 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne i epidemiologia niewydolności serca 1.1.Epidemiologia HF………… 4 1.2. Definicja HF………… 5 Rozdział 2 Patofizjologia, objawy kliniczne i różnicowanie ostrego obrzęku płuc 2.1. Patofizjologia………… 8 2.2. Objawy kliniczne i różnicowanie …………10 Rozdział 3 Postepowanie przedszpitalne w praktyce podstawowych zespołów ratownictwa medycznego 3.1. Badanie podmiotowe………… 12 3.2. Ocena wstępna i badanie przedmiotowe […]

Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy ratownika medycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego 1.1. Definicja oceny ryzyka zawodowego 1.2. Ocena ryzyka zawodowego w aktach prawnych 1.3. Metody oceny ryzyka zawodowego 1.3.1. Wstępna analiza zagrożeń – PHA (Preliminary Hazard Analysis) 1.3.2. Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN-N-18002 1.3.3. Wskaźnik ryzyka – Metoda RISK SCORE 1.3.4. Metoda pięciu kroków – FIVE […]

Rozwój enoturystyki w Europie i Państwach WNP Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp………..3 1.1 Wprowadzenie ………..3 1.2 Cel………..3 1.3 Ocena literatury i materiałów źródłowyc………..3 2. Turystyka i jej rodzaje 2.1 Pojęcia podstawowe i jej rodzaje………..5 2.2 Turystyka gastronomiczna………..6 3. Enoturystyka 3.1 Podstawowe definicje enoturystyki………..7 3.2 Historia rozwoju enoturystyki………..8 4. Regiony winiarskie w Europie i ich charakterystyka 4.1 Regiony winiarskie weFrancji………..11 4.1.1 Alzacja………..11 4.1.2 Miasta Alzacji słynące […]

The use of the internet in teaching English to young learners (Wykorzystanie Internetu w nauczaniu języka angielskiego na pierwszym etapie edukacyjnym) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Table of contents Chapter 1 Technological development and its influence on English language teaching to young learners 1.1 Characteristics of young learners……….. 4 1.2 Teaching young learners……….. 4 1.3 Technological development……….. 5 1.3.1 Impact of globalization on English language teaching……….. 6 1.4 CALL– Computer Assisted Language Learning……….. 6 1.5 Importance of evaluation of websites……….. 7 […]