Straż Graniczna i jej funkcje w zapewnianiu ochrony granic Polski Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka Straży Granicznej       1.1 Historia Straży Granicznej       1.2 Organizacja i zadania Straży Granicznej       1.3 Zmiany w Straży Granicznej związane z przystąpieniem do Układu z Schengen Rozdział 2 Straż Graniczna w systemie ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej       2.1 Ochrona granicy zewnętrznej       2.2 Ochrona granicy wewnętrznej       2.3 Współpraca międzynarodowa formacji Bibliografia     Oceń Sample rating […]

Wykorzystanie strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ. 5/5 (1)

Wstęp………3 Rozdział I. Motywacja jako czynnik zwiększający potencjał zasobów ludzkich………6 1. Definicja, rola i znaczenie motywacji………6 2. Motywacja a potrzeby pracowników………12 3. Narzędzia i metody motywacji………18 4. Płacowe środki motywowania pracowników………21 4.1. Wynagrodzenie – jego istota i funkcje………22 4.2. Budowa systemu wynagradzania………25 5. Pozapłacowe środki motywowania pracowników………28 5.1. Premie i nagrody niefinansowe………29 5.2. System pochwał […]

Analiza zatrudnienia białego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ. 4.58/5 (12)

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota analizy ekonomicznej w terii………5 1.1. Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej………5 1.2. Rodzaje analizy ekonomicznej………8 1.3. Schemat analizy ekonomiczno- finansowej……….13 1.4. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim………18 1.5. Analiza funduszu wynagrodzeń……….25 Rozdział 2.System wynagrodzeń w służbie zdrowia……….30 2.1. Istota i klasyfikacja wynagrodzeń………30 2.2. Składniki wynagrodzeń………33 2.3. Czynniki mające wpływ na wysokość wynagrodzeń w SP […]

Wartości życiowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I Ustalenia terminologiczne……….5 1. Pojęcie aspiracji i poziomu aspiracji………6 2. Uwarunkowania aspiracji……….8 3. Rodzaje aspiracji……….11 4. Stan badań nad aspiracjami młodzieży……….13 Rozdział II Problematyka wartości wśród przedstawicieli młodego pokolenia……….18 1. Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi……….23 2. Przebieg rozwoju poznawczego i społeczno – moralnego człowieka na […]

Przesłuchiwanie dzieci – taktyka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……… 4 Rozdział I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstępne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dzieciństwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Późne dzieciństwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Różnice płci ……… 18 Rozdział II Rola procesowa dziecka ……… 21 1. Dziecko w charakterze świadka ……… […]

Marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłu włókienniczego na przykładzie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka rynku produktów włókienniczych……….6 1.1. Specyfika rynku produktów włókienniczych……….6 1.2. Wielkość i struktura popytu……….9 1.3. Wielkość i struktura podaży……….11 Rozdział II Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem……….21 2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem ………21 2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23 2.3. Strategie marketingowe w cyklu życia rynkowego produktu………28 Rozdział III Charakterystyka XYZ ………32 3.1. Geneza […]

Kształtowanie się i rozwój białoruskiej państwowości. 4/5 (8)

Wstęp………1 Rozdział 1. Droga do niepodległości……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdział 2. Niepodległość……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Łukaszenko………44 Rozdział 3. Problemy białoruskiej państwowości………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodległości……….52 3.3. Integracja z Rosją – zmierzch suwerenności……….76 Zakończenie………84 Bibliografia 84 Oceń Sample […]

Biznes plan na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowo usługowego XYZ spółka jawna. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Cel i zakres pracy 1.1. Biznes plan i jego rola 1.2. Zasada konstrukcji biznes planu 1.3. Miejsce planu marketingowego w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa 1.4. Proces sporządzania planu marketingowego Rozdział 2 Baza przygotowawcza do opracowania biznes planu 2.1. Prezentacja firmy 2.2. Podstawowe produkty, towary i usługi 2.3. Zamierzenia na przyszłość, informacje o stanie […]

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi………5 1. Ewolucja funkcji personalnej………6 2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji………12 Rozdział II. Rekrutacja………18 1. Rekrutacja definicje i podział………19 2. Znaczenie rekrutacji………20 3.Wewnętrzne zasoby pracownicze………24 4. BezpoŚrednia rekrutacja na rynku zewnętrznym………27 5. Agencje doradztwa personalnego………33 Rozdział III. Selekcja………39 1. Selekcja definicje i podział………39 2. Przygotowanie materiałów………41 3. Rozmowa […]

Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Cele i metody doboru kadr w przedsiębiorstwie………7 1.1 Idee i założenia zarządzania zasobami ludzkimi………8 1.2 Marketing personalny………11 1.3 Elementy procesu doboru kadr………13 1.3.1 Planowanie kadr – a procesy rekrutacji i selekcji………15 1.3.2 Opis zadań i stanowisk pracy………20 1.3.3 Wykorzystanie zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy- metody i źródła rekrutacji………22 1.3.4 Selekcja kandydatów – […]

Organizacja pracy w Agencji Celnej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I.Istota organizacji pracy 1. Pojęcie organizacji oraz organizacji pracy w świetle literatury przedmiotu 2. Zasady organizacji pracy Rozdział II.Metody badania organizacji 1. Podstawowe założenia i etapy metody diagnostycznej 2. Techniki opisu i rejestracji stanu istniejącego 3. Charakterystyka przyjętej metody badawczej Rozdział III. Opis i analiza pracy w badanej agencji celnej 1.Charakterystyka firmy 2. […]

Znaczenie organów straży pożarnej w zarządzaniu środowiskiem. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział 1. Charakterystyka pojęć z zakresu zarządzania środowiskowego………6 1.1. Znaczenie zarządzania środowiskiem dla gospodarki wolnorynkowej………6 1.2. Charakterystyka przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska………11 1.3. Charakterystyka norm dotyczących zarządzania środowiskowego………16 1.4. Struktura systemu zarządzania środowiskowego………19 1.4.1. Polityka środowiskowa………21 1.4.2. Planowanie………22 1.4.2.1. Identyfikacja aspektów środowiskowych………23 1.4.2.2. Wymagania prawne i inne………25 1.4.2.3. Cele i zadania………26 1.4.2.4. Program […]

Kształtowanie postaw pracowników i rola kadry kierowniczej w procesie motywacji na podstawie badań własnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział I Kadra kierownicza w organizacji przemysłowej………5 1. Proces zarządzania i jego realizatorzy……….5 2. Umiejętności kierownicze………19 Rozdział II Rola motywacji w kształtowaniu postaw wobec pracy………23 1. Istota i znaczenie motywacji……….23 2. Modele motywacji……….26 2.1. Ogólne modele motywacji……….26 2.1.1. Model tradycyjny……….26 2.1.2. Model stosunków międzyludzkich……….28 2.1.3 Model zasobów ludzkich………31 2.2. Szczegółowe modele motywacji………34 2.2.1. Model […]

Wyniki działalności depozytowej banku na przykładzie V Oddziału banku PKO BP. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział 1. Powstanie i rozwój Banku PKO w Polsce………5 1.1 Banki w mieście Poznaniu w okresie międzywojennym………5 1.2 Powstanie i rozwój PKO w Polsce………8 1.2.1 Pocztowa Kasa Oszczędności 1919-1949……… 8 1.2.2 Powszechna Kasa Oszczędności 1950-1975……… 11 1.2.3 Narodowy Bank Polski Powszechna Kasa Oszczędności 1975-1987……… 14 1.2.4 Powszechna Kasa Oszczędności – bank państwowy 1987-1997 15 […]

Organizacja i funkcjonowanie TP S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdział I. Rodzaje i podstawy funkcjonowania spółek w Polsce………4 1. Pojęcie spółki i jej rodzaje………4 2. Spółka akcyjna jako przykład spółki prawa handlowego………8 Rozdział II. Organizacja TP S.A. w latach 1992 – 1996………15 1. Powstanie przedsiębiorstwa………15 2. Struktura organizacyjna i zatrudnienie w spółce………19 3. Przedmiot i cel działalności spółki………44 4. Majątek spółki………47 Rozdział III. […]

Analiza zarządzania personelem w firmie X w latach 2000-2002. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Istota i cele funkcji personalnej 1. Istota, cele i fazy rozwoju funkcji personalnej 2. Uwarunkowania skutecznego zarządzania kadrami 3. Uwarunkowania prawne polityki kadrowej Rozdział II Elementy zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie 1. Planowanie zatrudnienia 2. Prognozowanie i przegląd zasobów ludzkich 3. Rekrutacja i selekcja 4. Wynagrodzenie i system ocen 5. Kształtowanie i rozwój […]

Szkolenia pracowników na przykładzie firmy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I Szkolenia pracowników. Zagadnienia wstępne………5 1.1. Ogólna charakterystyka szkoleń………5 1.2. Znaczenie szkolenia pracowników………11 Rozdział II Planowanie, realizacja i ocena szkoleń pracowniczych………19 2.1. Analiza potrzeb w zakresie szkoleń ………21 2.2. Metody i formy szkoleń………23 2.3. Ocena szkoleń ………28 Rozdział III Szkolenia w XYZ 30 3.1. Doskonalenie kwalifikacji pracowników ………30 3.2 System ocen pracowników………35 Zakończenie………37 […]

Bankowość internetowa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdział 1. Bankowość, a możliwości Internetu……….6 1.1. Bankowość elektroniczna……….6 1.2. Phone i home banking……….8 1.3. Doradztwo online……….14 1.4. Internet banking……….16 1.5. Przyszłościowe produkty w bankowości internetowej……….18 1.5.1. Wykorzystanie technologii WAP w bankowości internetowej………19 1.5.2. E-cash – pieniądz elektroniczny……….21 Rozdział 2. Bankowość internetowa………28 2.1. Bezpieczeństwo transakcji……….28 2.2. Możliwości bankowości internetowej……….35 Rozdział 3. Uwarunkowania rozwoju bankowości […]

Metody i środki wyrównywania obciążeń w systemach rozproszonych i równoległych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdział 1. Cel i zakres pracy……….6 Rozdział 2. Charakterystyka systemu rozproszonego………7 2.1 Wprowadzenie……….7 2.2. Zarys historyczny………8 2.3. Porównanie systemów rozproszonych z systemami scentralizowanymi……….11 2.4. Parametry przetwarzania rozproszonego……….12 2.4.1. Dzielenie zasobów………13 2.4.2. Otwartość……….13 2.4.3. Współbieżność………15 2.4.4. Skalowalność………16 2.4.5. Tolerowanie uszkodzeń………17 2.4.6. Przezroczystość………18 Rozdział 3. Architektura sprzętowa systemu rozproszonego i równoległego………20 3.1. Wprowadzenie………20 3.2. Systemy ze […]

Bezprzewodowe technologie połączeniowe w sieciach komputerowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 4 Cel oraz zakres pracy………. 6 Rozdział 1. Zastosowania sieci bezprzewodowych………. 8 1.1. Przykłady zastosowań……….8 1.2. Wymogi stawiane sieciom bezprzewodowym………10 Rozdział 2. Charakterystyka i podział bezprzewodowych mediów transmisyjnych………. 13 2.1. Rodzaje mediów bezprzewodowych………13 2.1.1. Fale elektromagnetyczne………14 2.1.1.1. Propagacja fal radiowych………16 2.1.1.2. Propagacja fal optycznych……….22 2.2. Rodzaje bezprzewodowej transmisji cyfrowej……….24 2.2.1. Modulacje w systemach cyfrowych……….24 […]

Problemy dostosowania polskiej gospodarki narodowej do norm Unii Europejskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie i zarys historyczny intgracji Unii Europejskiej………6 1. Pojęcie i zarys historyczny integracji Unii Europejskiej………6 2. Rozwój procesów integracyjnych w Europie………12 3. Konsekwencje gospodarcze i społeczne integracji państwczłonkowskich UE………19 Rozdział II. Polska a procesy integracyjne w Europie………26 1. Zmiany gospodarcze i społeczne w Polsce w latach 1990-2000………26 2. Stowarzyszenie Polski Z Unią […]

Utworzenie Unii Gospodarczo-Walutowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I. Geneza powstania unii gospodarczej i walutowej. 1.1. Przesłanki powstania unii gospodarczej i walutowej. 1 1.2. Raport Komitetu Delorsa. 1.3.Cele makroekonomiczne Unii Gospodarczej i Walutowej. Rozdział II. Etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 2.1. Tworzenie unii celnej 2.2. Europejski Bank Centralny 2.2.1. Jednolita polityka monetarna EBC 2.2.2. Europejski Instytut Walutowy 2.3. Europejska jednostka walutowa […]

Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych i dyrektyw Unii Europejskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział I. Harmonizacja prawa polskiego……….5 1.1. Wspólnota czy izolacja. 1.2. Istota naszych zobowiązań. 1.3. Potrzeba zmian, zakres regulacji. Rozdział II. Łączenie się spółek………..12 2.1. Regulacja w europejskim prawie spółek. 2.2. Regulacje w prawie publicznego obrotu papierami wartościowymi. 2.3. Prawo antymonopolowe w regulacjach Unii Europejskiej. 2.4. Regulacje w ustawodawstwie szczególnym. Rozdział III. Sposoby łączenia się […]

Dostęp do informacji o środowisku w prawie polskim i europejskim. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Dostęp do informacji w prawie polskim – zagadnienia ogólne………9 1.1. Dostęp do informacji w Konstytucji RP……..9 1.2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej……..20 1.3. Informacje wyłączone z udostępniania……..31 1.3.1. Ustawa o ochronie informacji niejawnych……..31 1.3.2. Ustawa o statystyce publicznej……..36 1.3.3. Pozostałe informacje niepodlegające udostępnianiu………38 Rozdział II Dostęp do informacji o środowisku naturalnym […]

Rodzaje wód i ich uzdatnianie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział 1. Rodzaje wód i ich charakterystyka Rozdział 2. Warunki jakim powinna odpowiadać woda Rozdział 3. Sposoby uzdatniania wody i rodzaje urządzeń Rozdział 4. Schematy technologiczne stacji uzdatniania wody Rozdział 5. Urządzenia do koagulacji objętościowej 5.1. Ogólna charakterystyka procesu koagulacji 5.2. Dawkowanie reagentów Rozdział 6. Osadniki 6.1. Przeznaczenie i rodzaje osadników 6.3. Budowa i działanie […]

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..5 Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7 1.1. Znaczenie i geneza 1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota 1.3. Cele i wykorzystanie spółki 2. Spółka z o.o. jako osoba prawna Rozdział II Reprezentacja spółki z o.o. przez zarząd&ensp……..28; 1. Ogólna charakterystyka zarządu 1.1. Pojęcie zarządu 1.2. Skład zarządu 1.3. Powołanie […]

Problematyka historyczno – oświatowa na łamach czasopisma ‚Wychowanie fizyczne i sport’ w latach 1989 – 2000. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdział I Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce………8 1. Narodziny czasopism pedagogicznych………8 2. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w okresie zaborów………10 3. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w latach międzywojennych………17 4. Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego po II wojnie światowej………20 5. Okres transformacji ustrojowej………26 Rozdział II Ogólna charakterystyka czasopisma Wychowanie Fizyczne i Sport………31 Rozdział III Odzwierciedlenie dziejów wychowania fizycznego i sportu na łamach […]

Metody i formy skutecznego współdziałania rodziców z przedszkolem w procesie kształtowania postaw i modyfikacji zachowań dzieci. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdział I 1.1. Rodzina współczesna jako grupa społeczno-wychowawcza. Podstawowe funkcje rodziny………3 1.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami………16 1.3. Uwarunkowania rodzinne jako czynnik determinuj±cy prawidłowy przebieg rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka………26 Rozdział II 2.1. Problemy badawcze i hipotezy robocze………37 2.2. Metody i techniki badań………40 2.3. Charakterystyka środowiska i badanej populacji………44 2.4. Organizacja i przebieg badań………49 Rozdział III […]

Pedagogizacja w służbie zdrowia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Część I Teorie Rozdział I Procesy pedagogiczne w literaturze zagadnienia 1.1. Czym jest pedagogika i jakie są jej oddziaływania na pracownika w zakładzie pracy Rozdział II Akredytacja w służbie zdrowie – sposobem na podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych 2.1. Ogólne założenia systemu akredytacji 2.2 Zalety i korzyści wynikające z akredytacji 2.3 Rola standardów w procesie akredytacji […]

Teoria hamowania. Diagnozowanie układów hamulcowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1. Teoria hamowania 1.1 Ruch opóźniony bez hamowania 1.2 Hamowanie samochodu. Droga hamowania 1.3 Rozkład nacisków osi przy hamowaniu 1.4 Blokowanie kół 1.5 Skuteczność hamowania Rozdzizał 2. Diagnozowanie układu hamulcowego 2.1 Zakres diagnozowania 2.1.1 Określenie zakresu badań 2.1.2 Przeznaczenie i charakterystyka techniczno-eksploatacyjna układu 2.1.3 Wymagania eksploatacyjne 2.1.4 Warunki zdatności technicznej 2.1.5 Zakres stosowania […]

Uszkodzenia układów korbowych silników spalinowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wstęp 2. Tłoki 2.1. Informacje ogólne 2.1.1. Ruch tłoka 2.1.2. Budowa tłoka 2.1.3. Zadania i warunki pracy tłoka 2.2. Uszkodzenia tłoków 2.2.1. Uwagi wstępne 2.2.2. Wady materiałowe 2.2.3. Uszkodzenia w poszczególnych strefach 2.2.3.1. Uszkodzenia denka tłoka 2.2.3.2. Pobocznica denka tłoka 2.2.3.3. Część pierścieniowa 2.2.3.4. Część prowadząca 2.2.3.5. Przegrzanie 2.2.3.5.1. Przegrzanie przy sprawnym układzie chłodzenia […]

Budowa i diagnostyka układów hamulcowych w samochodach ciężarowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział 1. Wstęp. 1.1. Układ hamulcowy samochodu. 1.2. Klasyfikacja funkcjonalna układów hamulcowych. 1.3. Proces hamowania i jego charakterystyki. 1.3.1.Wykres jednostkowych sił hamowania. 1.4. Wymagania stawiane układom hamulcowym, wynikające z obowiązujących przepisów zawartych w Regulaminie 13 ECE. 1.4.1. Skuteczność hamowania. 1.4.2. Stateczność hamowania. 1.4.3. Normalizacja układów hamulcowych sterowanych powietrznie. Rozdział 2.Budowa układów hamulcowych. 2.1. Mechanizmy hamulcowe. […]

Efektywność procesu edukacyjnego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w odniesieniu do perspektywy skracania czasu pełnienia służby. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I Stosunek żołnierza służby zasaadniczej do służby wojskowej. 1. Poznanie środowiska żołnierskiego 2. Stosunki interpersonalne w wojsku 3. Rola agresji 4. Niedostosowanie społeczne a dyscyplina Rozdział II System szkolenia 1. Ekonomiczne aspekty 12-miesięcznej służby wojskowej 2. Stopień przygotowania Sił Zbrojnych do skrócenia zasadniczej służby wojskowej 3. Organizacja toku służby w jednostce wojskowej 4. System […]

Zastosowanie igieł maszynowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 1. Uzasadnienie wyboru tematu……….5 2. Rys historyczny……….6 3. Wiadomości podstawowe……….7 4. Budowa igieł……….8 5. Dobieranie grubości igieł do tkaniny……….9 6. Igły stosowane do maszyn podstawowych………10 7.Rodzaje maszyn szwalniczych i stosowane do nich igły………11 1.Stębnówka………12 2.Łańcuszkowa………13 3.Fastrygówka………14 4.Zyg-zak………15 5.Overlock………16 6.Pikówka………17 7.Podszywarka………18 8.Dziurkarka………19 9.Guzikarka………20 10.Ryglówka………21 11.Wieloigłowa………22 Zakończenie……….23 1.Wnioski……….24 2.Literatura……….25 Oceń Sample rating item

Odpowiedzialność cywilna lekarzy i jej ubezpieczenie w publicznych zakładach służby zdrowia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I. Polskie ubezpieczenia w rozwoju historycznym………6 1. Rys historyczny ubezpieczeń 2. Aktualne instytucje ubezpieczeniowe. Rozdział II Podstawy i rodzaje odpowiedzialności cywilnej lekarzy………17 1. Podstawy odpowiedzialności 2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-deliktowe 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej-kontraktowe Rozdział III. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy………28 1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. 2. Nagana za ‚opinię’ 3. […]

Metody i sposoby przeciwdziałania samobójstwom w Polsce. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp …….. 3 Rozdział I Samobójstwa w czasie i przestrzeni …….. 8 1.1. Rys historyczny …….. 8 1.2. Współczesne kierunki badania samobójstw ……. 17 1.3. Przegląd dotychczasowych polskich badań nad zjawiskiem samobójstw w świadomości społecznej …….. 21 Rozdział II Kondycja psychiczna Polaków w okresie zmian systemowych lat dziewięćdziesiątych XX wieku …….. 24 Rozdział III Statystyka […]

System wynagradzania przedstawicieli handlowych w firmie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..2 Rozdział 1. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie…….4 1.1. Pojęcie motywacji…….4 1.2. Teorie motywacji……..6 1.2.1. Teorie treści……..7 1.2.2. Teorie procesu…….11 1.2.3. Teoria wzmocnienia…….15 1.3. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji…….16 Rozdział 2. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia……..28 2.1. Kształtowanie płacy zasadniczej…….28 2.2. Premia jako instrument motywowania……..31 2.2.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka…….32 2.2.2. Warunki skutecznego premiowania…….35 2.3. Zasady kształtowania […]

Aspekt strategii produktowej w zarządzaniu firmą. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….3 Rozdział 1.,br> Strategia produktu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa……..4 1.1. Produkt jako element marketingu……..4 1.2. Pojęcie strategii marketingowej……..7 1.2.1. Strategie marketingowe w strukturze strategii przedsiębiorstwa…….8 1.2.2. Strategie wejścia na rynek…….11 1.2.3. Strategie oparte na relacjach między rynkiem a produktem…….16 1.2.4. Strategie konkurencyjne…….19 1.2.5. Strategie ze względu na udział firmy w rynku…….24 1.3. Strategia jako etap zarządzania […]

Charakterystyka systemów motywacyjnych w bankach komercyjnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………..3 Rozdział 1. Zarządzanie a motywacja 1.1. Istota zarządzania ……….. 4 1.2. Motywacja w procesie zarządzania zasobami ludzkimi ……….. 8 1.3. Teorie motywacji ……….. 12 1.3.1. Modele motywacji ……….. 13 1.3.2. Teorie potrzeb ……….. 16 1.3.3. Nowe podejścia do motywowania ……….. 23 1.3.4. Motywacyjne systemy zarządzania w organizacjach finansowych i bankach ……….. 24 Rozdział […]

Specjalność ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….2 Rozdział I. Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w wybranych krajach UE……….4 1.1. Geneza rolniczych ubezpieczeń społecznych……….4 1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych systemów ubezpieczenia społecznego w Polsce………10 1.3. Współpraca międzynarodowa KRUS……….15 1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych krajach UE………18 Rozdział II. Działalność KRUS……….24 2.1. Podstawy prawne działalności KRUS……….24 2.2. Organizacja i struktura […]

Polityka ekologiczna w Polsce i UE. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….2 Rozdział 1.Gospodarcze (Ekonomiczne) aspekty ochrony środowiska……..5 1.1. Makroekonomiczne koncepcje rozwoju gospodarczego zrównoważonego ekologicznie……..5 Rozdział II. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej…….8 2.1. Proces kształtowania się polityki ekologicznej UE……..8 2.2. Zasady oraz instrumenty kształtowania polityki ekologicznej UE……..12 Rozdział III. Polityka Ekologiczna Polski……..17 3.1. Etapy budowy polityki ekologicznej……..17 3.1.1. Akty prawne kształtujące politykę ekologiczną Państwa……..24 3.1.2. Planowanie ochrony […]

System motywacji w restauracji XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Systemy motywacyjne w zarządzaniu 1.1. Istota i pojęcie motywacji 1.2. Teoria i rodzaje motywacji 1.3. Rola motywacji w zarządzaniu 1.4. Rozwiązanie motywacyjne płacowe i pozapłacowe Rozdział II. System motywacyjny w firmie gastronomicznej 2.1. Restauracja XXX 2.2. System motywacyjny w XXX 2.3. System ocen i szkoleń w XXX Rozdział III. System motywacyjny w […]

Opinie rolników o przystąpieniu Polski do UE. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………1 Rozdział 1. Omówienie problemu w literaturze naukowej ………3 1.1. Integracja Europejska ………3 1.2. Czym jest Unia Europejska ………14 1.3. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej ………26 1.3.1. Podstawowe cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej ………26 1.3.2. Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ………31 1.3.3. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej ………34 1.3.4. Agenda 2000 – Reforma Wspólnej Polityki […]

Marketing-mix w działalności usługowej na podstawie Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..5 Rozdział I Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa na rynku usługowym……..7 1.1 Geneza i istota marketingu…….7 1.2 Specyfikacja marketingu usług…….9 1.3 Koncepcje marketingu-mix…….13 Rozdział II Podstawowe instrumenty marketingu-mix w działalności bankowej……..20 2.1 Organizacja służb marketingowych banku…….20 2.2 Produkt jako centralny element marketingu-mix……..25 2.3 Polityka cenowa……..30 2.4 Dystrybucja…….33 2.5 Promocja i rola personelu w obsłudze klienta……..37 […]

Socjologiczna analiza bezrobocia na przykładzie młodzieży. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

I. Wstęp ………3 II. Ramy teoretyczne…….6 1. Z punktu widzenia psychologów …….7 2. Z punktu widzenia ekonomistów …….10 III. Fakty i statystyki …….18 1. Dane statystyczne …….19 2. Omówienie problemu na przykładzie ……..22 3. Unia a bezrobocie ……..28 4. Co robić by znaleźć?…….31 IV. Wnioski…….38 V. Spis rysunków………40 VI. Spis tabel …….42 VII. Bibliografia……..44 VIII. […]

Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdział I. Zarządzanie zmianą i projektrem innowacyjnym………3 1.1. Innowacyjność produktu i siły napędowe innowacyjności………3 1.2. Ryzyko rozwoju nowego produktu………8 1.3. Fazy projektu innowacyjnego………10 1.4. Cykl życia projektu innowacyjnego………17 1.5. Wpływ struktur organizacyjnych na projekt innowacyjny………19 1.6. Zakres i system zarządzania projektem innowacyjnym………28 Rozdział II. Innowacje………44 2.1. Źródła innowacji………44 2.2. Istota barier innowacyjnych………57 Rozdział III. […]

Oddziaływane marketingu na ważniejsze sfery funkcjonowania firmy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Pojęcie, zakres i uwarunkowania marketingu w przedsiębiorstwie 1. Charakterystyka marketingu 2. Orientacja marketingowa a inne orientacje przedsiębiorstwa 3. Marketing w strukturze organizacyjnej firmy Rozdział II. Marketing a wybrane sfery funkcjonowania firmy 1. Decyzje marketingowe związane z polityk± produktu 2. Cena produktu jako obszar decyzji marketingowych 3. Kształtowanie dystrybucji i promocji produktu jako […]

Zarządzanie marketingowe i kontrola planu działań marketingowych w przedsiębiorstwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Miejsce promocji w koncepcji marketingu-mix………5 1.1 Istota marketingu………5 1.1.1 Instrumenty marketingu………6 1.2 Promocja jako element kompozycji marketingowej………8 1.3 Planowanie strategii procesu komunikacji………9 1.3.1 Identyfikacja docelowego segmentu rynku………11 1.3.2 Określenie celów promocji………13 1.3.3 Opracowanie przesłania………14 1.3.4 Wybór kanałów komunikacji………16 1.3.5 Wyznaczenie budżetu promocji………18 1.3.6 Wybór instrumentów promocji-mix………20 1.3.7 Pomiar skutków promocji………23 1.3.8 Koordynacja […]

Analiza polskiego rynku motoryzacyjnego na przykładzie wybranych firm. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Zakres i cele analizy strategicznej………….7 1.1. Istota analizy strategicznej i jej rozwój 1.2. Cele i zakres analizy strategicznej 1.3. Ocena metod analizy strategicznej 1.4. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa 1.5. Analiza otoczenia sektorowego i wewnętrznego przedsiębiorstwa 1.5.1. Analiza firmy na tle otoczenia 1.5.2. Analiza otoczenia sektorowego 1.5.3. Analizy wewnętrznego potencjału firmy Rozdział II Rynek […]

Proces zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział 1. Planowanie zasobów ludzkich………5 Rozdział 2. Rekrutacja………13 2.1 Selekcja………21 2.2.Dobór………28 2.3.Wprowadzenie pracownika do pracy………30 2.4.Szkolenie i doskonalenie kadr………31 2.5.Ocenianie………42 2.6.Wynagradzanie………52 2.7.Awansowanie, przenoszenie i zwalnianie pracowników……….61 Rozdział 3. Dział personalny………67 3.1.Organizacja działu personalnego………67 3.2.Zadania nowoczesnego działu personalnego………71 3.3.Komputeryzacja działu personalnego………74 Rozdział 4. Metodologia badań………76 (na wybranym przykładzie)………76 4.1.Cel, przedmiot i problem badań………76 4.2.Hipoteza robocza………78 4.3.Metody […]