Badanie istoty oceny pracownika w zarządzaniu personelem na przykładzie xyz Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie i znaczenie oceny pracowników 1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 1.2. Istota i cele oceniania pracowników 1.3. Zasady, procedura i czynniki determinujące proces oceniania 1.4. System okresowych ocen pracowników Rozdział 2 Ocena pracowników na przykładzie XYZ 2.1. Przedmiot działalności 2.2. Proces zatrudniania pracowników 2.3. System ocen pracowniczych 2.4.…

Uzależnienie od internetu analizy psychologiczno-społeczne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Internet jako dobro wspólne 1.1. Początek i pierwotne założenia 1.2. Społeczne korzyści Internetu Rozdział 2 Zespół uzależnienia od Internetu jako jednostka chorobowa 2.1. Uzależnienie – definicja i rodzaje 2.2. Przyczyny i formy uzależnienia od Internetu 2.3. Skutki uzależnienia od Internetu – psychologiczne, społeczne, moralne i biologiczne 2.4.…

Przestępczość wśród nieletnich w województwie pomorskim analiza 2010-2015 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Przestępczość wśród nieletnich i jej uwarunkowania 1.1. Etiologia zjawiska 1.2. Uwarunkowania przemocy wśród nieletnich 1.3. Odpowiedzialność karna nieletnich w Polsce Rozdział 2 Badania nad przestępczością wśród nieletnich na terenie województwa pomorskiego (od 2010 do 2015 roku) 2.1. Dane statystyczne 2.2. Kwalifikacja prawna Rozdział 3 Przeciwdziałanie przestępczości nieletnich…

rola wybranych służb publicznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej na terenie Gdyni Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Organizacja i struktura systemu przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce 1.1. Zjawisko alkoholizmu 1.2. Profilaktyka i leczenie choroby alkoholowej 1.3. Organizacja systemu zapobiegania alkoholizmowi Rozdział 2 Organizacja systemu przeciwdziałania alkoholizmowi w Gdyni 2.1. Rola organów gminy i podległych im jednostek organizacyjnych 2.2. Cele, kierunki działań i zadania programu profilaktyki…

Wodolecznictwo jako forma fizjoterapii i jego wpływ na organizm człowieka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Historia i fizjologiczne podstawy wodolecznictwa 1.1. Zarys historyczny wodolecznictwa 1.2. Fizjologiczne podstawy hydroterapii Rozdział 2 Wpływ wodolecznictwa na organizm człowieka 2.1. Rodzaje zabiegów wodoleczniczych i ich wpływ na organizm 2.2. Zabiegi wodolecznicze wykorzystywane w terapii poszczególnych układów Rozdział 3 Podstawowe cele i zadania zabiegów wodoleczniczych 3.1. Wskazania…

Język korporacji jako współczesny rodzaj komunikacji intepresonalnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Komunikacja interpersonalna jako podstawa porozumiewania się 1.1. Definicja i model 1.2. Bariery komunikacyjne Rozdział 2 Komunikacja interpersonalna w korporacjach 2.1. System i kanały komunikacji w korporacjach 2.2. Język korporacji Rozdział 3 Wpływ języka korporacji na współczesną komunikację interpersonalną Zakończenie Streszczenie w języku polskim Summary Bibliografia Spis rycin…

Rola menedżera w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz struktury organizacyjnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka pojęcia menedżera w nowoczesnej organizacji 1.1. Definicja menedżera 1.2. Style kierowania 1.3. Cechy i umiejętności skutecznego menedżera 1.4. Cele i role menedżera w organizacji Rozdział 2 Rola menedżera w motywowaniu pracowników 2.1. Definicja motywowania 2.2. Sposoby motywowania pracownika 2.3. Menedżer-lider, jako motywator Rozdział 3 Rola menedżera…

Poziom wykonania zadania n-wstecz u pacjentów z zaćmą przed i po zabiegu implantacji soczewki. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz tabel i wykresów Rozdział 1 Wprowadzenie teoretyczne 1.1.Zaćma 1.1.1. Operacyjne leczenie zaćmy 1.1.2. Wpływ zaćmy na funkcje poznawcze 1.2.Procesy poznawcze. 1.2.1.Pamięć 1.2.1.1.Pamięć robocza 1.2.1.2.Neurobiologia pamięci 1.2.2.Uwaga 1.3.Zadanie n-wstecz 1.3.1. Wybrane badania w paradygmacie n-wstecz. Rozdział 2 Pytania badawcze i hipotezy 2.1.Cel i znaczenie pracy 2.2.Pytania badawcze i hipotezy Rozdział…

Dwujęzyczność a funkcje wykonawcze u młodzieży licealnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie Abstract 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Funkcje wykonawcze 1.3 Dwujęzyczność 2. Problematyka pracy 2.1 Problem badawczy 2.2 Hipotezy 3. Metoda 3.1 Metoda 3.2 Uczestnicy badania 3.3 Zmienne 3.4 Materiały i narzędzia 3.5 Procedura 4. Wyniki 4.1 Elastyczność poznawcza 4.2 Szybkość przetwarzania 4.3 Rozumowanie 5. Dyskusja 5.1 Dyskusja wyników 5.2…

Jakość usług fizjoterapetycznych w wybranych placówkach słuzby zdrowia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp………..4 2. Pacjent w systemie świadczeń zdrowotnych………..5 2.1. Definicja jakości………..6 2.2. Prawa pacjenta………..7 3.2. Klasyfikacja zakładów opieki zdrowotnej………..9 3. Ogólny zarys sprzętu rehabilitacyjnego 3.1. Fizykoterapia w zakładach opieki zdrowotnej………..11 3.2. Kinezyterapia w gabinetach fizjoterapeutycznych………..14 4. Wymogi NFZ odnośnie wykonywania świadczeń fizjoterapeutyczny………..18 5. Cel pracy………..22 6. Materiały i metodyka badań.…

Utworzenie przedsięwzięcia biznesowego: biznesplan nowoczesnego hotelu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Podsumowanie wykonawcze………..5 2. Analiza branży i koncepcja biznesu………… 7 2.1 Analiza PEST………… 10 2.2 Analiza PORTER………… 13 2.3 Koncepcja biznesu………… 16 2.5 Nazwa firmy………… 17 2.6 Forma prawna………… 19 2.6 Kwalifikacja założyciela………… 23 3. Produkty i usługi. 3.1 Opis oferowanych usług………… 25 3.2 Charakterystyki wyróżniające oferowane usługi………… 28 3.3…

Współczesne podejście studentów do prostytucji oraz doświadczeniach osobiste studentek sponsorowanych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1.Prostytucja Opis zjawiska i stosunek prawny Prostytucja – rys historyczny i współczesne przejawy prostytucji 2.Wpływ aktywności seksualnej na zdrowie psychosomatyczne studentek 3.Metoda badań 4.Wyniki badań- spostrzeganie prostytucji wśród studentów i w narracjach studentek sponsorowanych Dyskusja Bibliografia Załączniki Oceń

Wpływ wychowania na osiągnięcia szkolne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział 1 1. Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne 1.1. Pojęcie osiągnięć szkolnych………5 1.2. Rodzina jako czynnik społeczny wpływający na szkolne osiagnięcia dzieci i młodzieży………8 1.2.1. Rodzina i jej funkcje………8 1.2.2. Postawy rodzicielskie i style wychowania………11 1.3. Trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne………15 1.4. Podsumowanie………18 Rozdział 2 2. Osiągnięcia szkolne badanych uczniów a…

Dowody w postępowaniu przygotowawczym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów……….1 Streszczenie ……….2 Wstęp………. 3 Rozdział I Dowody w postępowaniu przygotowawczym- zagadnienia wprowadzające 1.1. Pojęcie i podstawowe zagadnienia dotyczące postępowania przygotowawczego………. 5 1.2. Pojęcie dowodu………. 7 1.3. Podział dowodów ……….9 1.4. Wprowadzenie dowodu do postępowania ……….11 1.5. Zasada bezpośredniości……….. 13 Rozdział II Analiza regulacji prawnych wybranych dowodów 2.1. Dowody…

Projekt systemu zarządzania jakością Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 1. Charakterystyka firmy …………4 2. Założenia systemu zarządzania jakością w firmie………… 6 3. Audyt wstępny …………7 4. Polityka jakości …………10 5. Harmonogram wdrożenia systemu zarządzania jakością …………11 6. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych …………12 7. Identyfikacja koniecznych do opracowania procedur………… 13 8. Procedura oraz instrukcja…………. 13 9. Formularz zakresu czynności dla…

Zagrożenia w pracy na przykładzie branży budowlanej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I BHP w prawie polskim 1.1.Zdefiniowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz źródła prawa 1.2.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 1.3.Obowiązki pracodawcy oraz pracownika w zakresie BHP 1.4.Ochrona zdrowia oraz środki ochrony indywidualnej Rozdział II Zagrożenia zawodowe oraz ryzyka wynikające z prac budowlanych 2.1 Czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące…

Sposobów motywacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym do podjęcia nauki. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Motywowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do nauki 1.1. Pojęcie motywacji 1.2. Modele motywacji 1.3. Właściwości motywacji do uczenia się 1.4. Nauczyciel w procesie motywowania uczniów Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel i przedmiot badań 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Metody, techniki i narzędzie badawcze 2.4. Teren…

Komunikacja wewnętrzna w agencji ochrony osób i mienia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………….7 Rozdział I Proces komunikacji społecznej – ujęcie selektywne 1.1. Pojęcie komunikacji społecznej………….10 1.1.2. Komunikacja werbalna………….12 1.1.3. Komunikacja niewerbalna………….12 1.2. Komunikacja w organizacji………….13 1.2.1. Komunikacja wewnętrzna ………….17 1.2.1.1. Komunikacja pionowa………….18 1.2.1.2. Komunikacja pozioma………….19 Rozdział II Agencja ochrony osób i mienia – wybrane aspekty 2.1. Akty prawne charakteryzujące agencję ochrony…

Zapis w prawie rzymskim i polskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział 1 Zapis w ujęciu historycznym 1.1 Geneza zapisu……… 8 1.2 Zapis w prawie rzymskim……… 9 1.3. Formy zapisu w prawie rzymskim……… 10 1.3.1 Forma legatu ………10 1.3.2 Forma fideikomisu ………14 1.4. Początki instytucji zapisu w prawie polskim……… 18 Rozdział 2 Zapis w prawie spadkowym – rozważania ogólne 2.1…

Tatuaż – element współczesnej kultury Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….. 3 Rozdział 1 Charakterystyka zjawiska tatuażu 1.1. Uregulowania definicyjne ………5 1.2. Ujęcie historyczne – pochodzenie tatuażu ………5 1.3. Funkcje i rodzaje tatuaży ………7 1.4. Przyczyny wykonywania tatuaży ………11 Rozdział 2 Tatuaż – metody, techniki 2.1. Historyczne i współczesne techniki wykonywania tatuażu……… 12 2.2. Pielęgnacja świeżego tatuażu……… 14 2.3. Przegląd…

Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Ogólna charakterystyka muzeów 1.1 Historia powstania muzeów ………..4 1.2 Muzea w Polsce……….. 6 1.3 Co znaczy „muzeum sztuki nowoczesnej” ………..7 Rozdział II Koncepcja projektu 2.1 Zalożenia projektowe ………..8 2.2 Inspiracje ………..10 Rozdział III Opis działki 3.1 Historia i opis działki ………..14 3.2 Analiza terenu zabudowy…….. 15 Rozdział…

Znaczenie visual merchandasingu w sprzedaży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Charakterystyka branży odzieżowej 1.1. Rynek odzieżowy w Polsce ……….7 1.2. Rola e-commerce, wielokanałowość i omnikanałowość w sprzedaży odzieży………. 8 1.3. Zachowania e-konsumentów………. 13 1.4. Znaczenie marketingu sensorycznego………. 13 1.5. Rola influencera ……….15 Rozdział 2 Rola i znaczenie sprzedawcy 2.1. Cechy skutecznego sprzedawcy ……….18 2.2. Czynniki wpływające na…