Prostytucja i jej współczesne formy – badanie postaw i opinii studentów wobec zjawiska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Prostytucja w świetle literatury przedmiotu 1.1. Znaczenie terminu prostytucja ………..9 1.2. Zjawisko prostytucji w ujęciu historycznym – wybrane epoki ………..10 1.3. Typologie dotyczące problemu prostytucji i prostytutek ………..16 1.4. Teorie wyjaśniające powstawanie prostytucji……….. 19 1.5. Sytuacja prawna prostytucji w Polsce ………..22 1.6. Rozwój agencji towarzyskich w Polsce………..…

Zagrożenia upadkiem z wysokości – zbrojarz Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Praca na wysokości – bezpieczeństwo pracowników budowlanych 1.1. Bezpieczeństwo na budowie 1.2. Praca na wysokości – najczęstsze przyczyny wypadków 1.3. Zbrojarz – stanowisko pracy 1.4. Zbrojarz – zakres obowiązków 1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy – ujęcie prawne Rozdział 2 Ocena ryzyka zawodowego – zbrojarz 2.1. Algorytm oceny…

Zasada działania i zastosowanie dwuenergetycznej tomografii komputerowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Fizyczne właściwości promieniowania i podstawy działania tomografu 1.1 Podstawy fizyczne 1.2 Liniowy współczynnik osłabienia promieniowania i skala Hounsfielda 1.3 Ogólne zasady działania współczesnych tomografów Rozdział II Tomografia z dwiema energiami – wdrażanie systemów i specyfika działań 2.1 Zasada działania tomografii dwuenergetycznej 2.2 Techniki akwizycji obrazów dla dwuźródłowych…

Działania organizacyjne i zarządcze w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu Seniorów- na przykładzie Dziennego Domu „Senior+” Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Polityka społeczna wobec osób starszych w Polsce 1.1. Funkcjonowanie osób starszych w Polsce 1.2. Geneza Domów i Klubów „Senior+” 1.3. Wsparcie społeczne osób w wieku senioralnym Rozdział II Organizacja i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” 2.1. Podstawa prawna funkcjonowania Domu Opieki 2.2. Zadania i cele w procesie zarządzania…

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Postawy rodzicielskie w świetle literatury 1.1. Postawy rodzicielskie na przestrzeni wieków ……….6 1.2. Skala postaw rodzicielskich ……….8 1.3. Kształtowanie sfery emocji u dziecka ……….12 1.4. Właściwe i niekorzystne postawy rodzicielskie a społeczne okoliczności pełnienia ról rodzicielskich ……….15 Rozdział II Charakterystyka postaw rodziców wyrażanych względem dziecka 2.1. Postawy…

Rozwój przedsiębiorczości gospodarczej kobiet Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1. Charakterystyka przedsiębiorczości kobiet 1.1 Istota przedsiębiorczości gospodarczej 1.2 Charakterystyka przedsiębiorczości kobiet 1.3 Motywatory podejmowania działalności gospodarczej przez kobiety 1.4 Determinanty przedsiębiorczości 2. Rozwój przedsiębiorczości kobiet 2.1 Analiza rozwoju przedsiębiorczości kobiet 2.2 Organizacje i programy wspierające rozwój przedsiębiorczości kobiet 2.3 Bariery prowadzenia działalności gospodarczej 3. Założenia metodyczne badań własnych…

Coaching jako skuteczna metoda kształtowania profilu zawodowego pracowników w przedsiębiorstwie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1. Coaching w teorii 1.1. Historia coachingu 1.2. Cele i rodzaje coachingu 1.3. Wady i zalety coachingu 1.4. Cechy profesjonalnego coacha a skuteczność coachingu 2. Rozwój zawodowy pracownika a znaczenie coachingu 2.1. Znaczenie rozwoju zawodowego pracownika 2.2. Metody rozwoju pracowników a znaczenie coachingu 2.3. Korzyści i koszty w tworzeniu…

Style kierowania i ich wpływ na efektywność poziomu sprzedaży w przedsiębiorstwie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Istota roli kierownika w organizacji 1.1. Funkcjonowanie organizacji ……….5 1.2. Ogół pojęć związanych z procesem kierowania………. 8 1.3. Rola kierownika w organizacji………. 12 1.4. Efektywność organizacji ……….16 Rozdział 2 Style kierowania w organizacji 2.1. Klasyczne style kierowania – charakterystyka i koncepcje………. 17 2.2. Style kierowania – podejście…

Analiza i ocena wybranych narzędzi lean manufacturing na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego płytki elektroniczne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ogólny zarys zagadnień Lean Management 1.1 Pojęcia i filozofia Lean Manufacturing 1.2 Filozofia redukcji marnotrawstwa poprzez minimalizację kosztów 1.3 Wykorzystanie narzędzi Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych Rozdział II Charakterystyka przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją elektroniki 2.1 Zarys działalności firmy 2.2 Ocena struktury i organizacji wybranego przedsiębiorstwa pod względem zastosowania…

Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Koncepcja elastycznych form zatrudnienia w (Polsce) 1.1. Podstawowe pojęcia i założenia ……….4 1.2. Przesłanki rozwoju elastycznych form zatrudnienia………. 8 1.3. Rodzaje i charakterystyka elastycznych form organizacji czasu pracy ……….13 1.4. Korzyści i ograniczenia związane z wykorzystaniem elastycznych form pracy dla pracodawców i pracowników ……….20 Rozdział 2 Telepraca…

Turystyka ekstremalna jako nowoczesna forma aktywnego wypoczynku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wybrane aspekty turystyki ekstremalnej w ujęciu teoretycznym 1. Turystyka, turysta, aktywność turystyczna, atrakcyjność turystyczna i rekreacja – analiza definicyjna pojęć…………..7 2. Podział turystyki aktywnej…………..12 3. Różnice między turystyką ekstremalną a sportem ekstremalnym …………..15 4. Najbardziej ekstremalne atrakcje turystyczne na świecie…………..19 Rozdział II Psychospołeczne elementy turystyki ekstremalnej 1.…

Kształtowanie i ochrona łanu mieszanki jęczmienia jarego z grochem siewnym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1.Wstęp 2. Przegląd literatury 2.1 Zalety i wady mieszanek roślin strączkowych ze zbożami 2.2 Składniki (gatunki) mieszanek zbożowo–strączkowych 2.3 Wartość paszowa plonu mieszanek zbożowo-strączkowych 2.4 Znaczenie gleby w projektowaniu udanej mieszanki zbożowo–strączkowej 2.5 Zasady komponowania mieszanek strączkowych ze zbożami 2.5.1 Czynniki wpływające na udział składników w wysiewanej mieszance 2.5.2 Rola…

Innowacyjne źródła energii odnawialnej na terenie gminy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Znaczenie innowacji w technologiach 1.1 Istota innowacji……….6 1.2 Właściwości i rodzaje innowacji……….10 1.3 Procesy innowacyjne……….14 1.4 Ograniczenia innowacyjności……….20 Rozdział 2 Innowacje w źródłach energii odnawialnej. 2.1 Charakterystyka innowacji w źródeł energii odnawialnej……….24 2.2 Innowacyjne źródła energii odnawialnej w Polsce……….35 Rozdział 3 Wykorzystywanie innowacyjnych źródeł energii odnawialnej w…

Rola motywacji pozafinansowej w dobie rynku pracownika na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z sektora IT Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych przedsiębiorstwach 1.1. Miejsce czynnika ludzkiego w organizacji ………4 1.2. Pojęcie, cele i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi……… 5 1.3. Ewolucja koncepcji zarządzania personelem……… 7 1.4. „Rynek” pracownika……… 12 2. Motywowanie pracowników 2.1. Istota motywacji ………15 2.2. Przyczyny i skutki utraty motywacji……… 17…

Doskonalenie procesu dystrybucji w przedsiębiorstwie X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie 1.1. Procesy w przedsiębiorstwie……….. 6 1.2 Metody doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie……….. 16 Rozdział 2 Proces i kanały dystrybucji w literaturze przedmiotu 2.1 Procesy dystrybucji i ich fazy ………..20 2.2 Kanały dystrybucji ………..21 2.3 Metody doskonalenia procesów dystrybucji………..24 Rozdział 3 Charakterystyka przedsiębiorstwa X 3.1…

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Uzasadnienie podjęcia tematu Określenie przedmiotu badania Wyjaśnienie celu pracy Określenie charakteru i rodzaju źródeł Podjęte kroki w poszczególnych rozdziałach Rozdział I Badanie literatury 1.1. Funkcjonowanie obecnego systemu łańcucha dostaw 1.2. Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw 1.3. Aktualny stan wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem Rozdział II Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw 2.1.…

Ocena skuteczności działania systemu ewaluacji jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce i na Ukrainie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Ewaluacja jakości kształcenia – aspekty instytucjonalne 1.1 Polska Komisja Akredytacyjna………. 7 1.2 Komisja Akredytacyjna Ukrainy ……….12 Rozdział 2 Ocena skuteczności działania systemu ewaluacji jakości 2.1 Ocena jakości w szkolnictwie wyższym w Polsce……….27 2.2 Ocena jakości w szkolnictwie wyższym na Ukrainie ……….37 Rozdział 3 Ocena skuteczności działania systemu…

Realizacja prawa do odpoczynku w polskim prawie pracy. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne związane z czasem pracy 1. Historia regulacji przepisów związanych z czasem pracy………. 11 2. Czas wolny od pracy……….. 13 3. Pojęcie czasu pracy……….. 15 4. Elastyczność czasu pracy, a równowaga między życiem zawodowym a prywatnym……….. 18 5. Norma, wymiar i rozkład czasu pracy……….. 21 Rozdział…

Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 1.1. Pojęcie i klasyfikacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw 1.2. Znaczenie sektora MŚP dla gospodarki 1.3. Bariery i ograniczenia w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 2. Podatek jako podstawa kategorii ekonomiczno-prawnej 2.1. Pojęcie i klasyfikacja podatku 2.2. Zasady podatkowe 2.3. Funkcje…

Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma ewidencji księgowej dla celów podatkowych w firmie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Formy ewidencji księgowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 1.1 Istota i znaczenie podatków w gospodarce……….. 5 1.2 Istota i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw……….. 10 1.3 Ryczałtowe formy ewidencji………. 16 Rozdział II Podatkowa książka przychodów i rozchodów oraz zasady ustalania zaliczki na podatek 2.1 Podmioty…

Znaczenie czynników płacowych i pozapłacowych w procesie motywowania pracowników Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Istota i formy motywacji 1.1. Pojęcie oraz istota motywacji………. 6 1.2. Teorie motywacji ……….11 1.3 Typologia czynników motywujących pracowników ……….18 1.4 Typologia czynników demotywujących pracowników………. 23 Rozdział II Metody i narzędzia motywowania pracowników 2.1 Metody motywowania pracowników – ZPC………. 27 2.2 Materialne narzędzia motywowania………. 34 2.3 Niematerialne…

Oddziaływanie rodziny dziecka na jego osiągnięcia szkolne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział I Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze 1.1 Pojęcie rodziny i współczesne kierunki przemian w jej funkcjonowaniu……….5 1.2 Podstawowe funkcje rodziny…………13 1.3 Typologia rodziny…………16 1.4 Postawy rodzicielskie…………19 Rozdział II Uwarunkowania osiągnięć uczniów 2.1 Pojęcia osiągnięć i niepowodzeń szkolnych…………25 2.2 Powodzenia i niepowodzenia szkolne…………27 2.3 Przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne…