Rola Warsztatów Terapii Zajęciowej w życiu osób niepełnosprawnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Niepełnosprawność jako problem społeczny 1.1. Definicje niepełnosprawności na podstawie literatury przedmiotu 1.2. Rola i zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.3. Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1.Cel i przedmiot badań 2.2.Problemy i hipotezy badawcze 2.3.Metody, techniki i narzędzia badawcze 2.4.Charakterystyka terenu badań…

Rodzaje zachowań agresywnych występujące u więźniów na przykładzie Zakładu Karnego w mieście X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zjawisko agresji na podstawie literatury przedmiotu 1. Pojęcie agresji i jej źródło 2. Hamowanie agresji 3. Biologiczne podłoże zachowania agresywnego 4. Program resocjalizacyjny 5. Sterowanie agresją – eksperyment Zimbardo Rozdział II System penitencjarny w Polsce 1. Charakterystyka instytucji penitencjarnych i zadań Służby Więziennej 2. Przemoc na terenie…

Rola kary i nagrody w procesie prawidłowego rozwoju uczniów szkoły podstawowej (klasa VII i VIII) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Problem kar i nagród na podstawie literatury tematu I.1 Definicje kary i nagrody I.2 Rodzaje kar i nagród oraz ich zastosowanie I.3 Zasady skutecznego karania i nagradzania I.4 Rola kar i nagród w wychowaniu Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych II.1 Przedmiot i cel badań II.2 Problemy…

System motywowania lekarzy rezydentów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne aspekty motywowania 1.1.Motywacja a motywowanie 1.2.Wybrane teorie motywacyjne 1.2.1.Teoria X i Y McGregora 1.2.2.Piramida potrzeb Maslowa 1.2.3.Dwuczynnikowa teoria potrzeb Herzberga 1.2.4.Teoria ERG Alderfera 1.2.5.Teoria oczekiwań V.H.Vrooma 1.3.Motywowanie płacowe 1.4.Zasady skutecznego motywowania 1.5.Motywowanie pozapłacowe 1.6.System motywowania w organizacji Rozdział II Charakterystyka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera…

Organizacja życia pacjenta geriatrycznego z chorobą Parkinsona w środowisku domowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Problematyka Choroby Parkinsona w świetle literatury 1.1 Częstotliwości występowania choroby Parkinsona, epidemiologia 1.2 Etiologia choroby Parkinsona, przyczyny powstawania 1.3 Objawy w etapach rozwoju choroby Rozdział 2 Problemy pielęgnacyjne i rola pielęgniarki w leczeniu pacjenta z Parkinsonem 2.1 Zdiagnozowana choroba Parkinsona 2.2 Edukacja chorego i rodziny 2.3 Adaptacja…

Ocena jakości życia opiekunów osób przewlekle chorych funkcjonujących w warunkach domowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Założenia długoterminowej opieki nad przewlekle chorym 1.1. Organizacja pracy nad osobami przewlekle chorymi w Polsce 1.1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu opieki długoterminowej 1.1.2. Cele opieki długoterminowej 1.1.3. Ogólne zasady postępowania w opiece długoterminowej 1.1.4. Zadania pielęgniarki opieki długoterminowej 1.2. Problemy opiekunów chorych w warunkach domowych 1.2.1. Zadania…

Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z marskością wątroby w przebiegu choroby alkoholowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Zarys anatomii i fizjologii oraz kliniczne aspekty marskości wątroby w przebiegu choroby alkoholowej 1.1. Budowa i funkcje wątroby…….. 5 1.2. Alkoholowe choroby wątroby……..8 1.3. Definicja i etiologia marskości wątroby…….. 14 1.4. Obraz kliniczny marskości wątroby w przebiegu choroby alkoholowej ……..15 1.5. Rozpoznanie i leczenie 16 Rozdział II…

Zarządzania zmianą Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Zarządzanie zmianą jako element zarządzania strategicznego. 2. Zarządzani zmianami w przedsiębiorstwach. 3. Co należy do procesu zarządzania zmianami? 4. Zarządzanie zmianą na przykładzie firmy Verax Systems. 4.1. Charakterystyka firmy Verax Systems. 4.2. Zarządzanie zmianą w firmie Verax Systems. Bibliografia. Oceń

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do elektrycznego zasilania i sterowania systemów nawadniania upraw i terenów zielonych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie …………3 Wprowadzenie ………… 3 Rozdział 1 OZE dla systemów nawadniania 1.1 Źródła OZE do elektrycznego zasilania systemu nawadniania ………… 4 1.2 Schemat ideowy systemu nawadniania ………… 6 1.3 Urządzenia i rozwiązania techniczne wykorzystywane w ogrodach z automatyzowanym zraszaniem………… 9 1.3.1 Zraszacze………… 10 1.3.2 Mikrozraszacze ………… 15 1.3.3 Linie kroplujące…

Małżeństwo i rodzina w opinii dorastającej młodzieży na przykładzie uczniów technikum XX Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Małżeństwo jako instytucja społeczna 1.1. Pojęcie małżeństwa w literaturze przedmiotu 1.2. Pojęcie rodziny i jej społeczny wymiar 1.3. Struktura i funkcje rodziny 1.4. Małżeństwo oraz etapy rozwoju rodzin 1.5. Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego 1.6. Prawna ochrona rodziny 1.7. Problemy współczesnych małżeństw i rodzin Rozdział II…

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Bezpieczeństwo imprez masowych jako element bezpieczeństwa państwa 1.1. Pojęcie i charakterystyka imprezy masowej……….. 4 1.2. Szczególne rodzaje imprez masowych ………..5 1.3. Normatywne podstawy organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych……….. 7 1.4. Ewolucja regulacji prawnych w zakresie organizacji i bezpieczeństwa……….. 10 Rozdział 2 Organizacja imprezy masowej 2.1. Zezwolenie na…

Bezpieczeństwo portów lotniczych w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………. 2 Rozdział 1 Przeznaczenie i organizacja portów lotniczych w Polsce 1.1. Porty lotnicze w systemie komunikacji osób i transportu towarów ………. 4 1.2. Infrastruktura portów lotniczych ………. 7 1.3. Funkcje i zadania portów lotniczych ………. 11 1.4. Personel portów lotniczych ……….17 1.5. Cywilne porty lotnicze w Polsce ……….…

Bariery w komunikacji społecznej pomiędzy Anglikami a mniejszością polską w Hertfordshire Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp 1.1. Cel pracy 1.2. Struktura pracy 2. Część teoretyczna 2.1. Definicje kluczowych pojęć 2.1.1. Bariery komunikacyjne 2.1.2. Komunikacja społeczna 2.1.3. Anglik 2.1.4. Mniejszość polska 2.1.5. Hertfordshire 2.2. Paradygmat interakcjonizmu symbolicznego 2.2.1. Teoria ugruntowana 3. Część badawcza 3.1. Przedmiot i cel badania 3.2. Problemy i pytania badawcze 3.3. Metody,…

Polityka zagraniczna w świetle Konstytucji RP Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Spis ilustracji ………..3 Spis tabel ………..3 Spis rysunków………..3 Wstęp ………..4 Rozdział I Polityka zagraniczna państwa – aspekt teoretyczny 1. Istota polityki zagranicznej państwa ………..5 2. Cele polityki zagranicznej państwa ……….. 11 3. Uwarunkowania polityki zagranicznej państwa ……….. 13 Rozdział II Zadania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP ………..…

Środki nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Spis tabel………..5 Wstęp ………..6 Rozdział I Charakterystyka działalności samorządu terytorialnego w Polsce 1.1. Zarys historii samorządu terytorialnego w Polsce 8 1.2. Gmina, powiat oraz województwo jako jednostki samorządowe 12 1.3. Zadania samorządów terytorialnych 17 Rozdział II Ogólna charakterystyka nadzoru 2.1. Pojęcie nadzoru……….. 23 2.2. Klasyfikacja nadzoru………..27 2.3. Nadzór a kontrola…

Nadzór regionalnej izby obrachunkowej nad samorządem terytorialnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….5 Rozdział I Samorząd terytorialny – zagadnienia wprowadzające 1. Ustrojowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……….6 1.1. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……….6 1.2. Ustawowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……….8 2. Pozycja samorządu terytorialnego w państwie………. 9 3. Istota samorządu terytorialnego………. 10 4. Podmiot samorządu terytorialnego ……….13…

Pracoholizm jako patologia społeczna Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Pojęcie oraz źródła pracoholizmu 1. Uzależnienie od pracy, definicja zjawiska………..6 1.1 Wartość pracy w życiu człowieka………..13 1.2 Warunki, przyczyny oraz źródła pracoholizmu………..27 1.3 Typologie pracoholizmu………..32 Rozdział 2 Obraz pracoholików oraz pracoholizmu 2. Uzależnienia behawioralne – czym są oraz skąd się biorą………..37 2.1 Pracoholizm a neurotyzm………..44 2.2 Wpływ…

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako nowy model podatku dochodowego od osób prawnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział I Podatek jako element systemu podatkowego 1.1. Zarys historyczny ………… 5 1.2. Charakterystyka podatków………… 7 1.3. Funkcje podatków ………… 8 1.4. Zasady podatkowe………… 9 1.5. Elementy konstrukcji podatków………… 10 1.6. Klasyfikacja podatków………… 12 1.7. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe ………… 13 1.8. Podatki jako źródła dochodów budżetu państwa…

Marketing sportowy w Polsce na przykładzie klubu KKS Lech Poznań Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1 Marketing oraz promocja w sporcie 1.1 Cechy oraz specyfika ……….. 5 1.2 Znaczenie marki w sporcie ……….. 8 1.3 Sponsoring jako forma promocji ……….. 12 Rozdział 2 Charakterystyka rynku w Polsce oraz socjotechnik wykorzystywanych w kampaniach promocyjnych 2.1 Charakterystyka Lotto Ekstraklasy jako ligi ……….. 15…

Aktywność kulturalno – rozrywkowa młodego pokolenia na wsi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział 1 Wieś w literaturze 1.1 Charakterystyka obszarów wiejskich 1.2 Społeczność lokalna na wsi. Poziom życia 1.3 Hierarchia potrzeb konsumpcyjnych ludności wiejskiej Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1 Cele i przedmiot badan 2.2 Problem badawczy 2.3 Metody techniki narzędzia badawcze 2.4 Organizacja i przebieg badań Rozdział 3 Aktywność kulturalno rozrywkowa…

Międzynarodowy e-commerce a nowoczesne rozwiązania logistyczne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….. 3 Rozdział 1 Handel międzynarodowy 1.1. Pojęcie i istota handlu międzynarodowego…….. 5 1.2. Historia rozwoju handlu międzynarodowego …….. 11 1.3. Rozwój internetu …….. 22 Rozdział 2 E-commerce – podstawowe zagadnienia 2.1. Rozwój handlu elektronicznego …….. 26 2.2. Rodzaje i modele biznesowe e-commerce …….. 30 2.3. Sposoby płatności w e-commerce…

Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1.Charakterystyka wczesnego nauczania 1.1.Rozwój dziecka na etapie nauczania wczesnego 1.2.Specyfika wczesnego nauczania języka obcego 2.Wybrane metody nauczania j. angielskiego w kształceniu wczesnym 2.1.Metoda bezpośrednia 2.2.Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa 2.3.Metoda audiolingwalna 2.4.Metoda kognitywna 2.5.Metoda reagowania całym ciałem 2.6.Metoda The Silent Way Zakończenie Bibliografia Oceń

Wpływ rodzaju kompatybilizatora na właściwości kompozytów polietylenu dużej gęstości z różnymi napełniaczami glinokrzemianowymi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wykaz skrótów i oznaczeń ………….3 2. Wprowadzenie…………. 4 3. Część literaturowa 3.1. Polietylen jako osnowa kompozytu…………. 6 3.2. Kompozyty glinokrzemianowe na osnowie polietylenu…………. 8 3.3. Woski polietylenowe jako potencjalne kompatybilizatory kompozytów na osnowie poliolefin…………. 13 3.4. Podsumowanie części literaturowej ………….21 4. Cel i program pracy ………….23 5. Charakterystyka surowców…

Comparative analysis of selected emotions in English and Polish – a cognitive approach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Introduction………1 Chapter 1 Emotions in language 1.1. Definition of emotions ……..3 1.2. Typology of emotions ……..6 1.3. The role of emotions in language…….. 9 1.4. Culture and emotion language ……..13 Chapter 2 Conceptual Metaphor Theory and Blending Theory 2.1. Conceptual Metaphor Theory ……..17 2.1.1. Definition and origins of the notion…

Dyskryminacja na tle rasowym w Polsce i na świecie – pojęcie ogólne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Zagadnienia związane z rasizmem 1.1. Rasizm, dyskryminacja rasowa………..3 1.2. Apartheid i segregacja rasowa jako przejawy dyskryminacji i uprzedzeń………..6 1.3. Rasy, klasyfikacje ras ludzkich………..16 Rozdział 2 Zachowania przedstawiające rasizm 2.1. Przejawy rasizmu………..22 2.2. Sposoby i formy przeciwdziałania oraz państwowa ochrona prawna………..25 2.3. Instytucje oraz programy przeciwdziałające dyskryminacji ………..…