Organizacja i funkcjonowanie kanałów dystrybucji żywności mrożonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I………6 Parametry charakteryzujące system dystrybucji 1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6 1.2. Rodzaje występujących kanałów dystrybucji………7 1.2.1. Kanały bezpośrednie………2 1.2.2. Kanały pośrednie………16 1.3. Związki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22 Rozdział II Rynek żywności mrożonej w Polsce 2.1. Próba zdefiniowania rynku żywności mrożonej ………25 2.2. Charakterystyka analizowanego rynku ………28 2.2.1. Aktualny potencjalny […]

Style kierowania. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….1 Rozdział 1. Kierowanie zasobami ludzkimi…………4 1.1. Rys historyczny 1.2. Ogół pojęć związanych z procesem kierowania 1.3. Komplementarne cele 1.4. Przemiany zachodzące w procesie kierowania ludźmi 1.5. Specyfika kierowania kadrą przez menadżerów średniego szczebla Rozdział 2. Style kierowania stosowane przez menadżerów…………26 2.1. Systemy kierowania ludźmi 2.2. Style kierowania zasobami ludzkimi 2.3. Techniki kierowania pracownikami Rozdział […]

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I Małe i średnie przedsiębiorstwa……….1 1.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej……….1 1.2 Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw………10 1.2.1 Klasyfikacja z punktu widzenia ich własności……….10 1.3. Prawne formy przedsiębiorstw……….17 Rozdział II Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami………23 2.1. Pojęcie i cele zarządzania……….23 2.2. Funkcje i znaczenie zarządzania……….24 2.3. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem……….28 2.3.1. Istota i […]

Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział I Kadra kierownicza w zarządzaniu przedsiębiorstwem………6 1. Pojęcie menedżera i jego funkcje kierownicze………6 1.1. Planowanie………8 1.2. Organizowanie………9 1.3. Pobudzanie (motywowanie, kierowanie)………12 1.4. Kontrolowanie………19 2. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów przez kadrę kierowniczą w przedsiębiorstwie………22 2.1. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności………26 2.2. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka………26 2.3. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności………26 3. […]

Ocena zarządzania personelem w przedsiębiorstwie XYZ w latach 1999-2001. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdział 1Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem personelem 1.1 Aspekty zarządzania personelem………7 1.2 Funkcje zarządzania kadrami………10 1.3 Rola marketingu wewnętrznego w kierowaniu personelem………20 1.4 Struktura zatrudnienia oraz wydajność pracy………23 1.5 Zasady przeprowadzania analizy zatrudnienia oraz wskaźniki oceny personelu………33 Rozdział 2Prezentacja XYZ oraz charakterystyka działań kadrowych w latach 1999-2001 2.1 Ogólna charakterystyka XYZ. ………41 2.2 Struktura, […]

Motywowanie pracowników na przykładzie na przykładzie banku XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..3 Rozdział I. Systemy motywacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem………6 1.1. Istota i pojęcie motywacji………6 1.2. Teoria i rodzaje motywacji………8 1.3. Rola motywacji w zarządzaniu………16 1.4. Nowe podejścia do motywowania………21 1.5. Motywacyjne systemy zarządzania w organizacjach finansowych i bankach………23 Rozdział 2. Proces kadrowy w organizacji………31 2.1. Marketing personalny i jego znaczenie w zarządzaniu firmą………31 2.2. Modele realizacji […]

Problemy zarządzania małymi i średnimi firmami w Polsce na przykładzie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdział 1 Zarządzanie – istota i proces zarządzania………3 1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć……….3 1.2. Podejmowanie decyzji i narzędzia zarządzania………4 1.2.1. Planowanie………7 1.2.2. Organizowanie………8 1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej………8 1.2.4. Kierowanie w węższym znaczeniu………8 1.2.5. Kontrola………9 1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiębiorstw (typologia przedsiębiorstw)………10 1.3.1. Klasyfikacja z punktu widzenia ich własności……….10 1.3.2. Prawne formy przedsiębiorstw……….18 1.3.3. Przedsiębiorstwa […]

Wizerunek menedżera lat dziewięćdziesiątych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………1 Rozdział 1. Geneza zawodu menadżera……….3 1.1. Definicje i określenia……….3 1.2. Misja działalności menedżerskiej……….15 Rozdział 2. Sprawowanie władzy w organizacji……….18 2.1. Pojęcie władzy……….18 2.2. Źródła władzy w organizacji……….22 2.3. Sprawowanie władzy przez menedżera……….41 Rozdział 3. Podstawowe zadania menedżera w firmie……….51 3.1. Planowanie……….51 3.2. Organizowanie działania……….52 3.3. Motywowanie pracowników……….53 3.4. Kontrolowanie……….55 Rozdział 4. Badanie efektywności menedżerów […]

Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w organach administracji państwowej na przykładzie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji………5 1.1. Funkcja zarządzania potencjałem społecznym organizacji………5 1.2. Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym………7 1.3. Proces pozyskiwania pracowników………12 1.4. System ocen i motywacji pracowników w organizacji………19 Rozdział II. Kreowanie potencjału społecznego organizacji………23 2.1. Ustalanie warunków pracy i wprowadzenie do organizacji………23 2.2. Pomoc w zaadaptowaniu się pracownika………26 2.3. Programy szkolenia pracowników………29 2.4. […]

Darowizna jako umowa przenosząca własność. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….4 Rozdział IOgólne zagadnienia na temat umów……….6 1. Podstawowe wiadomości o zobowiązaniach. Umowy jako źródła zobowiązań ……….6 2. Treść i forma umów. Zasada swobody umów……….10 3. Zagadnienia szczególne związane z zawieraniem umów – umowa przedwstępna ……….13 4. Dodatkowe zastrzeżenia umowne……….14 Rozdział II Prawo własności – nabywanie, przenoszenie, utrata……….18 Rozdział III Darowizna według kodeksu cywilnego……….23 1. […]

Grupy kapitałowe w Polsce. XYZ jako przykład sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………2 Rozdział 1. Powstanie , rozwój i działalność grup kapitałowych w Polsce………4 1.1.Pojęcie i przesłanki tworzenia polskich grup kapitałowych………4 1.2.Sposoby zarządzania grupami kapitałowymi………14 1.3.Podstawy prawne tworzenia polskich grup kapitałowych………23 1.4.Rodzaje grup kapitałowych………30 Rozdział 2. Powstanie XYZ……….39 2.1.Historia Spółki………39 2.2.Połączenie XYZ z ABC………45 2.3.Obecny kształt grupy XYZ 46 Rozdział 3.Czynniki sukcesu XYZ……….47 3.1.Pozycja na rynku……….47 3.2.Program […]

Analiza marki oraz jej strategia na przykładzie rynku środków piorących Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1. Znaczenie i rola marki w marketingu 1.1 Istota i nazwa marki………5 1.2 Rola nazwy marki w marketingu………8 1.3 Marka a nazewnictwo………10 1.4 Marka jako kapitał………12 1.5 Ochrona marki………16 1.6 Marka handlowa (own label)………17 1.7 Korzyści ze stosowania marek………19 1.8 Nowe marki………21 Rozdział 2 Strategie marek 2.1. Strategia odnośnie nazwy marki………24 2.1.1. Strategia […]

Systemy motywacyjne i ich rola w systemie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie BANKU XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….3 Rozdział I Podstawowe zagadnienia związane z motywacją…….6 1. Pojęcie i rodzaje motywacji…….6 2. Koncepcje motywacji…….10 2.1. Teorie treści motywacji…….10 2.2. Teorie procesu motywacji…….15 2.3. Teorie wzmocnienia motywacji…….19 2.4. Szczególne koncepcje motywacji…….24 2.4.1. Model D. Bindry…….24 2.4.2. Model E. Lawlera…….25 2.4.3. Model S. Borkowskiej…….28 2.4.4. Model X. Gliszczyńskiej…….30 2.4.5. Model J. Penca…….31 Rozdział II Czynniki […]

Pracownicy jako główny element stanowiący o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branży turystycznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….1 Rozdział I. Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku. 1.1. Teoretycy Szkoły Klasycznej…………4 1.2. Teoretycy szkoły behawioralnej – szkoły stosunków międzyludzkich…………9 1.3. Szkoła neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11 1.4. Szkoła organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13 1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastyczność i praca zespołowa…………15 1.6. Model organizacji skupionej na zarządzaniu przez […]

Analiza systemu dystrybucji i działań logistycznych firmy handlowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….3 Rozdział I Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6 I.1. Pojęcie dystrybucji i jej strategie..6 I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanałów………11 I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19 I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanału………22 I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24 Rozdział II Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28 II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategię dystrybucji..28 II.2. Promocja jako działania […]

Menedżer, kierownik w organizacji – jego funkcje i zadania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………2 Rozdział 1. Organizacje…………5 1.1. Ujęcie teoretyczne organizacji………….5 1.2. Podsystemy organizacji………….8 1.2.Cele organizacji………….9 1.2.2.Struktura formalna organizacji………….12 1.2.3.Społeczny podsystem organizacji………….17 1.2.4.Podsystem techniczny organizacji………….18 1.2.5.Otoczenie i rozwój życia organizacji………….20 Rozdział 2. Zarządzanie w organizacji…………27 2.1. Charakterystyka zarządzania………….27 2.1.1. Funkcje zarządzania………….30 2.2. Zarządzanie na przełomie wieków………….32 Rozdział 3. Model kwalifikacyjny menedżera i jego rola w organizacji………40 3.1. Pojęcie […]

Pozapłacowe środki motywacji pracowników na przykładzie Poczty Polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Współczesne tendencje w zarządzaniu personelem……….4 1.1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jako jedna z funkcji zarządzania przedsiębiorstwem……….4 1.2. Determinanty polityki personalnej firmy……….10 1.3. Marketing personalny i jego znaczenie w zarządzaniu firmą……….14 1.4.Zarządzanie zasobami ludzkimi……….16 1.4.1.Istota zarządzania zasobami ludzkimi……….16 1.4.2. Zakres zarządzania zasobami ludzkimi……….26 Rozdział II. Znaczenie motywacji jako narzędzia efektywnego wykonania pracy……….29 2.1. Pojęcie […]

Biznes plan małego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział 1 Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce………5 1.1 Definicje małych i średnich przedsiębiorstw 1.1.1. Definicje oparte na kryteriach jakościowych 1.1.2. Definicje oparte na kryteriach ilościowych 1.2. Klasyfikacja MSP 1.3. Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce 1.3.1. Polityka wspierania sektora MSP 1.3.2. Bariery i ograniczenia w funkcjonowaniu MSP 1.4. Wpływ integracji europejskiej […]

Rozszerzenie asortymentu produkcji jako forma troski o klienta w przemyśle metalurgicznym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział 1. Wykorzystanie innowacji jako siły napędowej rozwoju działalności przedsiębiorstw 1.1. Efektywność jakości…………6 1.2. System produkcyjny i jego otoczenie………8 1.2.1. System produkcyjny………8 1.2.2. Otoczenie systemu produkcyjnego……….12 1.3. Projektowanie rozwoju produkcji i rynku………17 1.3.1. Główne typy strategii rozwoju rynku………17 1.3.2. Projektowanie wyrobu przemysłowego………20 1.4. Znaczenie innowacji w działalności przedsiębiorstw………24 1.4.1. Zmiany innowacyjne jako trwały element strategii […]

Funkcje zarządzania w odniesieniu do zarządzania środowiskiem w Hucie Częstochowa S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

1. Wprowadzenie………4 2. Charakterystyka funkcji zarządzania i systemu zarządzania środowiskiem………6 2.1. Planowanie………6 2.2. Organizowanie………7 1.3. Motywowanie (sterowanie)………9 1.4. Kontrola………13 1.5. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska………15 1.6. Charakterystyka systemu zarządzania środowiskiem………18 3. Charakterystyka obiektu badawczego………30 3.1. Historia zakładu………30 3.2. Struktura organizacyjna zakładu i jej zmiany………33 3.3. Analiza zakładu w oparciu o systemy zarządzania produkcją………36 3.3.1. […]

Funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako instytucji ubezpieczenia społecznego po reformie administracyjnej i reformie ubezpieczeń społecznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..4 Rozdział I Charakterystyka jakości i podstawowe pojęcia z jakości……..8 1.1. Definicje jakości……..9 1.2. Zarządzanie przez jakość……..10 1. 2.1. TQM – definicje, zakres……..10 1.2.2. Narzędzia zapewnienia jakości……..16 1.2.3. Metody zarządzania jakością……..20 1.3. Prekursorzy total qality management……..23 1.3.1. Deming i jego filozofia jakości……..23 1.3.2. Trylogia jurana……..25 1.3.3. Zasady Crosby’ego……..26 Rozdział II Powstanie i rozwój ubezpieczeń społecznych……..8 […]

Ocena firmy według kryteriów bankowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdział 1. Przedmiot i zakres współdziałania firmy i banku………6 Rozdział 2. Rodzaje kredytów………11 2.1. Warunki udzielania kredytu, zawieranie umów kredytowych i ich realizacja………15 Rozdział 3. Analiza standingu finansowego firmy………22 Rozdział 4. Ocena ryzyka banku………38 4.1. Formy zabezpieczania kredytów………44 Rozdział5. Analiza wniosków kredytowych………54 Przykład: Ocena wniosku kredytowego o udzielenie kredytu obrotowego, krótkoterminowego na pokrycie wymagalnych […]

Wykorzystanie leasingu w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych – porównanie opłacalności leasingu z kredytem bankowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I. Geneza i rozwój leasingu, istota i rodzaje leasingu 1. Geneza i rozwój leasingu……….6 2. Leasing w polsce………. 7 3. Pojęcie i istota leasingu………. 9 4. Rodzaje leasingu ……….11 4. Strony i przedmiot leasingu………. 19 6. Raty leasingowe ……….21 7. Jaką firmę leasingową wybrać? ……….21 8. Sprawy formalne leasingu ……….22 Rozdział II. Formy leasingu […]

Wpływy i wydatki w jednostce budżetowej na przykładzie Oddziału Doradztwa Rolniczego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……… 2 Rozdział I. Organizacja Ośrodków Doradztwa Rolniczego 1. Organizacja i zarządzanie……… 3 Rozdział II. Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej 1. Pojęcie budżetu……… 8 2. Klasyfikacja budżetowa……… 11 3. Układ wykonawczy, plan finansowy ………12 4. Jednostki budżetowe ………13 5. Klasyfikacja i sprawozdawczość budżetowa ………15 6. Ogólne zasady klasyfikacji budżetowej……… 17 7. Klasyfikacja paragrafowa wydatków……… […]

Podatek od towarów i usług Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Rozdział 1. Istota i znaczenie podatku VAT w Unii Europejskiej 1.1. Podatek VAT jako podatek unijny……….6 1.2. Polski VAT a harmonizacja podatków pośrednich w krajach UE……….14 Rozdział 2. Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług 2.1. Zakres opodatkowania……….20 2.1.1. Zakres przedmiotowy……….20 2.1.2 Zakres podmiotowy……….22 2.2 Powstanie obowiązku podatkowego……….25 2.3 Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe……….26 2.3.1 […]

Rachunkowość jako podstawowe narzędzie sterowania ekonomiką przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….2 Rozdział I. Rachunkowość jako system informacyjno-kontrolny przedsiębiorstwa 1.1. Istota i przedmiot rachunkowości……….4 1.2. Funkcje i zadania rachunkowości……….6 1.3. Zasady rachunkowości……….9 1.4. Znaczenie rachunkowości w systemie informacyjnym podmiotów gospodarczych i w gospodarce rynkowej……….17 Rozdział II. Zagadnienia sterowania ekonomicznego w przedsiębiorstwie 2.1. Cele i rola rachunkowości zarządczej w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa……….23 2.2. Efektywność ekonomiczna w procesie […]

Zmiany zakresu i przedmiotu działalności usługowej banku XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….2 Rozdział 1 Charakterystyka sektora bankowego 1.1. Istota działalności usługowej i funkcje banków w gospodarce………3 1.2. Klasyfikacja banków………9 1.3. Bank centralny w gospodarce polski………18 Rozdział 2 Rodzaje, funkcje oraz segmentacja usług bankowych 2.1. Rodzaje i funkcje usług finansowych i bankowych………25 2.2. Segmentacja rynku usług finansowych………29 2.2.1. Kryteria segmentacji rynku usług bankowych, detalicznych………31 2.2.2. Segmentacja rynku […]

Instrumenty rynku kapitałowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I Istota rynku kapitałowego 1.1. Podstawowe przekroje podziału rynku kapitałowego .5 1.2. Rynek kapitałowy i jego segmenty ………10 Rozdział II Dłużne instrumenty rynku kapitałowego 2.1. Obligacje ………14 2.1.1. Rodzaje obligacji ………20 2.1.2. Podstawowe zasady emisji obligacji ………28 2.1.3. Wycena obligacji ………35 2.2. Rynek obligacji manipulacyjnych i gmin………38 2.3. Rynek papierów dłużnych przedsiębiorstw ………39 Rozdział […]

Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej do efektywnego inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział 1. Problem podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku papierów wartościowych……….7 Rozdział 2. Podstawowe metody pomocne przy podejmowaniu decyzji……….14 2.1. Analiza fundamentalna……….16 2.2. Analiza portfelowa……….23 2.3. Analiza techniczna……….28 Rozdział 3. Fundamentalna ocena kondycji finansowej spółek akcyjnych notowanych na GPW 3.1. Podstawowe wskaźniki opisujące stan finansowy przedsiębiorstwa……….37 3.2. Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do określenia atrakcyjności […]

Metody zapobiegania podsłuchom w sieciach komputerowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 6 Rozdział 1. Cel i zakres pracy ……… 7 1. Włamania komputerowe w świetle prawa……… 8 1.1. Przestępczość komputerowa ………11 Rozdział 2. Metody włamań do sieci………13 Rozdział 3. Źródła ataków na sieci komputerowe………13 3.2. Najczęściej stosowane technologie zabezpieczeń………16 3.3. Port Scanning ………17 3.4. Exploit ………19 3.5. Łamanie haseł………19 3.5.1. Metoda Brutal Force………19 3.5.2. Metoda […]

Reforma szkolnictwa na przykładzie Zespołu Szkół im. Marii Dąbrowskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……… 2 Rozdział I Zarządzanie i kierowanie organizacją ……… 3 Rozdział II Założenia reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego ……… 6 1. Przyczyny i cele zmian ……… 6 2. Relacja między reformą a społeczno gospodarczą przebudową kraju ……… 8 Rozdział III Tradycje szkoły i jej rola w środowisku lokalnym ……… 11 Rozdział IV Skuteczne zarządzanie i kierowanie […]

Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdział I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej 1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy ………8 2. Przyczyny bezrobocia ………14 3. Klasyfikacja bezrobocia ………17 4. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia ………22 Rozdział II. Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych państwa przeciwdziałaj±cych bezrobociu 1. Programy rynku pracy dla redukcji bezrobocia……… 27 2. Dochody i wydatki Funduszu Pracy […]

Terroryzm jako zjawisko we współczesnym świecie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I Terroryzm jako zjawisko we współczesnym świecie……….1 Rozdział II Definicje terroryzmu……….16 Rozdział III Terroryzm w latach 1945 – 1965……….25 Rozdział IV Terroryzm w latach 1965 – 1985……….40 Rozdział V Terroryzm po roku 1985……….73 Rozdział VI Walka z terroryzmem – aspekt prawny……….105 Rozdział VII Formy zwalczania terroryzmu……….119 Rozdział VIII Zagrożenia współczesne……….134 Oceń Sample rating item

Zdrowe żywienie jako podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………3 1. Zdrowa żywność ………5 1.1. Ziarna zbóż ………5 1.2. Kasze ………8 1.3. Płatki owsiane ………9 1.4. Dynia ………10 1.5. Kukurydza ………13 1.6. Groch i fasola ………14 1.7. Owoce……… 18 1.8. Warzywa ………25 1.9. Ziemniaki ………37 2. Przykładowe zestawienia posiłków na bazie zdrowej żywności ………39 Podsumowanie ………46 Bibliografia ……… 48 Uwaga: W pracy nie […]

Produkt artystyczny jako w koncepcjach działania marketingowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………4 Wprowadzenie do tematyki marketingu………4 Rozdział I. Istota marketingu. 1.1.Geneza marketingu………5 1.2.Pojęcia marketingu………6 1.3.Ogólne zasady marketingu………10 Rozdział II. Produkt marketingu. 2.1. Pojęcie produktu i jego struktura………14 2.2. Cykl życia produktu………15 2.3. Rodzaje marketingu ze względu na formę produktu………18 – dobra konsumpcyjne – dobra produkcyjne – usługi Rozdział III. Proukt artystyczny. 3.1. Pojęcie produktu artystycznego………21 3.2. […]

Zasady działaniu banku spółdzielczego na przykładzie Banku XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……… 3 Rozdział I Geneza spółdzielczości bankowej w Polsce 1.1. Historia spółdzielczości bankowej w Polsce w latach 1861-1989 ……… 5 1.2. Banki spółdzielcze w warunkach zmieniającej się gospodarki w Polsce w latach 90-tych ……… 11 1.3. Specyfika sektora bankowości spółdzielczej ……… 18 Rozdział II Ogólna charakterystyka Banku XYZ 2.1. Geneza banku ……… 27 2.2. […]

Produkty i usługi firmy leasingowej na podstawie centrum leasingu i finansów XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……… 3 Rozdział 1. Geneza i rozwój instytucji leasingu 1.1. Powstanie rynku leasingowego ……… 7 1.2. Leasing na świecie ………8 Rozdział 2. Ewolucja rynku usług leasingowych w Polsce 2.1. Rozwój leasingu w Polsce ……… 13 2.2. Uwarunkowania cywilnoprawne leasingu w świetle prawa polskiego ……… 23 Rozdział 3. Powstanie i rozwój firmy leasingowejXYZ. 3.1. Historia […]

Giełdy towarowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……… 3 Rozdział I Rys historyczny ……… 6 Rozdział II Pojęcie i znaczenie giełdy towarowej 1. Definicja giełdy towarowej ……… 40 2. Znaczenie giełdy towarowej ……… 43 Rozdział III Ustawa o giełdach towarowych w Polsce 1. Tworzenie i organizacja giełd towarowych ……… 49 2. Działalność maklerów giełd towarowych ……… 55 3. Towarowe domy maklerskie […]

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział 1. Restrukturyzacja jako szczególny rodzaj zmian. 1.1. Istota, zakres i rodzaje wprowadzanych zmian……….2 1.2. Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa……….14 1.3. Restrukturyzacja w Polsce: bariery i szanse……….21 Rozdział 2. Wybrane metody restrukturyzacji organizacyjnej w przedsiębiorstwie. 2.2. Podstawy metodyczne doskonalenia struktury organizacyjnej……….30 2.3. Przeprojektowanie procesów – koncepcja Reengineeringu……….44 Rozdział 3. Analiza. 3.1. Charakterystyka wybranej firmy……….56 3.2. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa […]

Analiza finansowa w ocenie grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział I. Metodyka analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej……….2 1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz……….7 1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej……….10 1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach……….13 Rozdział II. Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa 2.1. Analiza wskaźnikowa – elementem analizy finansowej……….18 2.2. Analiza płynności……….20 2.3. Analiza sprawności działania……….23 2.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa……….26 […]

Analiza wskaźnikowa na przykładzie wybranej spółki giełdowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdział I Analiza finansowa przedsiębiorstwa………..4 1.1. Analiza ekonomiczna 1.2. Analiza finansowa i jej metodologia 1.3. Podział metod Rozdział II Ogólna charakterystyka analizy wskaźnikowej, sprawozdań finansowych ………..9 1. Zakres i zasady analizy wskaźnikowej 2. Wskaźniki płynności 3. Wskaźniki wspomagania finansowego 4. Wskaźniki obrotowości 5. Wskaźniki rentowności Rozdział III Przykład analizy wskaźnikowej dla wybranej spółki giełdowej……….. […]

Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce na przykładzie Pioneer Pekao Investments Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I Charaktersytka funduszy inwestycyjnych 1. Pojęcie funduszu 2. Przedmiot działalności funduszu 3. Organizacja i zasady funkcjonowania funduszu inwestycyjnego 4. Zalety funduszy inwestycyjnych Rozdział II Uczestnictwo w funduszach 1. Koszty inwestowania w fundusze inwestycyjne 2. Dochody z inwestowania z fundusz inwestycyjny Rozdział III Podział funduszy inwestycyjnych i ich charakterystyka 1. Fundusze otwarte 2. Fundusze […]

Inflacja w polskiej gospodarce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 Rozdział I Inflacja – aspekty pojęciowe 1. Pojęcie i rola inflacji w gospodarce………4 2. Rodzaje inflacji………11 3. Mierniki inflacji………17 4. Społeczno – ekonomiczne skutki inflacji………26 Rozdział II Teoretyczne zagadnienia związane z inflacją 1. Monetarna teoria inflacji ………34 2. Popytowa teoria inflacji ………38 3. Kosztowo-strukturalne podejście do inflacji ………43 4. Związki inflacji z bezrobociem ………48 […]

Zarys działalności artystycznej zespołu akrobatyczno-rewiowego XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……..4 Rozdział I Zarys życia kulturalnego Kielc po I wojnie Światowej ……..6 Rozdział II Geneza i historia zespołu…….. 27 Rozdział III Działalność artystyczna ……..39 Rozdział IV Repertuar ……..52 Rozdział V Rola muzyki i tańca w umuzykalnianiu dzieci i młodzieży ……..79 Zakończenie ……..82 Bibliografia ……..83 Aneks…….. 85-105 Oceń Sample rating item

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Problemy metodyczne. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Część teoretyczna Rozdział 1. Schemat procesu badawczego 1.1. Identyfikacja potrzeby restrukturyzacji………4 1.2. Diagnoza i analiza strategiczna przedsiębiorstwa ………5 1.3. Określenie celów i zakresu ………8 1.4. Opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych………9 1.5. Wdrożenie………11 Rozdział 2. Założenia strategiczne programów restrukturyzacji przedsiębiorstwa 2.1. Dobór kadry badawczej (zespół mix)………13 2.2. Wybór drogi restrukturyzacji………15 2.3. Zadania usprawniające………16 Rozdział 3. Przykładowe sposoby […]

Ochrona prawa własności – standardy międzynarodowe i polskie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….. 5 Rozdział I Studium podstaw normatywnych ochrony własności 1. Uniwersalne standardy człowieka ……….. 9 1.1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ……….. 9 1.2. Refleksje na tle Międzynarodowych Paktów Człowieka ……….. 11 1.3. Refleksje na tle innych standardów uniwersalnych ……….. 14 2. Europejskie standardy praw człowieka ……….. 16 2.1. System Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ……….. […]