Kategoria: Wychowanie fizyczne

Prace z dziedziny Wychowanie fizyczne . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dziewcząt 11-12 letnich trenujących aerobik

Przez administrator

Wstep……….3 Rozdzial 1 Rozwój fizyczny oraz sprawnosc motoryczna dzieci i mlodziezy w teorii naukowej ……….4 1.1 Zdolnosci kondycyjne w swietle literatury ……….9 Rozdzial 2 Charakterystyka dyscypliny 2.1 Muzyka w lekcji aerobiku ……….12 2.2 Rodzaje aerobiku ……….13 2.3 Budowa lekcji aerobiku ……….15 2.4 Sfery oddzialywania treningu rekreacyjnego……….16 Rozdzial 3 Charakterystyka badanych ……….17 Rozdzial 4 Zastosowane metody badan ……….18 Rozdzial 5 Analiza wyników badan ……….23 5.1 Rozwój fizyczny ……….24 5.2 Sprawnosc motoryczna ……….26 Wnioski ……….30 Aneks ……….31

Ocena sposobu żywienia grupy piłkarzy trenujących wyczynowo na terenie miasta X

Przez administrator

I. Wstęp 1. Charakterystyka piłki nożnej ……….4 2. Zalecenia żywieniowe dla piłkarzy nożnych………. 6 3. Piramida żywienia dla sportowców………. 9 II. Cel pracy ……….12 III. Materiał i metody badań………. 13 IV. Wyniki badań 1. Zwyczaje i nawyki żywieniowe piłkarzy nożnych ……….16 2. Zachowania piłkarzy nożnych związane z żywieniowym wspomaganiem wysiłku fizycznego ……….28 3. Częstość spożycia wybranych grup żywności ……….36 3.1. Częstość spożycia grup żywności o potencjalnie korzystnym wpływie na zdrowie………. 36 3.2. Częstość spożycia grup żywności o niekorzystnym wpływie na zdrowie………. 41 V. Dyskusja………. 49 VI. Wnioski………. 58 Piśmiennictwo………. 59 Streszczenie………. 63 Aneks………. 64 Spis tabel ……….70 Spis rycin………. 71

Organizacja amatorskiej imprezy kolarskiej na przykładzie Trigar.pl MTB Challenge 2018

Przez administrator

Wstęp ……..5 1. Historia kolarstwa w Polsce i na świecie 1.1. Historia sportu kolarskiego ………..8 1.2. Rozwój kolarstwa w akademickich organizacjach sportowych lwowa i krakowa w latach 1878 – 1909 ………..13 1.3. Wielkopolskie początki kolarstwa (1884 – 1914)……….. 17 1.4. Ewolucja kolarstwa w warszawie w latach 1918–1939……….. 24 2. Kolarstwo współczesne 2.1. Charakterystyka kolarstwa……….. 29 2.2. Poddyscypliny olimpijskie………..31 2.2.1. Kolarstwo szosowe ………..31 2.2.2. Kolarstwo górskie ………..34 2.2.3. Kolarstwo torowe ………..37 2.3. Pozostałe dyscypliny ………..40 2.3.1. Kolarstwo przełajowe……….. 40 2.3.2. Kolarstwo artystyczne……….. 42 3. Charakterystyka imprez kolarskich 3.1. Maraton kolarski……….. 44 3.2. Kolarstwo na igrzyskach olimpijskich……….. 46 3.3. Mistrzostwa świata w…

Ocena sposobu żywienia grupy pływaków trenujących wyczynowo na terenie miasta X

Przez administrator

I. Wstęp……….. 5 1. Pływanie – charakterystyka dyscypliny……….. 5 2. Specyficzne zasady żywienia pływaków……….. 6 3. Piramida żywienia dla sportowców……….. 8 4. Zalecane i niezalecane produkty w racjonalnej diecie sportowców ………..10 II. Cel pracy ………..13 III. Materiał i metody badawcze 1. Materiał badawczy ………..14 2. Metody badawcze……….. 16 2.1. Analiza wartości odżywczej diety ………..17 2.2. Analiza nawyków żywieniowych ………..17 IV. Wyniki 1. Częstość spożycia produktów zalecanych i niezalecanych w diecie sportowca 2. Wartość energetyczna i odżywcza diety pływaków ………..30 3. Analiza nawyków i zwyczajów żywieniowych pływaków ………..40 3.1. Nawyki pływaków związane z żywieniowym wspomaganiem wysiłku fizycznego ………..51 V. Dyskusja ………..55…

The Challenges of Translating Articles about Football in Different Countries.

Przez administrator

Introduction……….3 Chapter One 1.1 Introductory remarks ……….4 1.2 What exactly is translation? ……….4 1.3 Types of translation ……….5 1.4 The challenges of translation………. 6 1.5 Equivalence………. 7 1.6 Skopos theory ……….7 1.7 Translation methods………. 8 1.8 Translation procedures………. 9 1.8.1 Translation procedures proposed by Vinay and Darbelnet………. 9 1.8.2 “Stylistic procedures” proposed by Vinay and Darbelnet………. 11 1.8.3 Translation procedures proposed by Peter Newmark ……….12 1.8.4 Translation strategies proposed by Mona Baker ……….14 1.8.5 Translation procedures proposed by Arkadiusz Belczyk………. 15 1.8.6 Catford’s translation shifts ……….17 1.9 Concluding remarks………. 17 Chapter Two 2.1 Introductory remarks ……….18 2.2 Information about the…

Oddziaływanie treningu w piłce ręcznej na wybrane kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne chłopców

Przez administrator

Wstęp…….4 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Charakterystyka gry w piłkę ręczną……. 6 1.2. Przygotowanie kondycyjne w piłce ręcznej…….7 1.3. Przygotowanie koordynacyjne w piłce ręcznej……. 10 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań …….14 2.2. Pytania badawcze……. 14 2.3. Materiał badań …….14 2.4. Metody badań……. 14 2.5. Organizacja badań …….15 Rozdział 3 Wyniki badań 3.1. Zdolności kondycyjne badanych……. 16 3.2. Zdolności koordynacyjne badanych……. 25 Rozdział 4 Dyskusja……. 33 Wnioski …….37 Piśmiennictwo……. 38 Spis tabel……. 43 Aneks……. 44

Korzyści zdrowotne treningu siłowego w opinii osób trenujących

Przez administrator

Wstęp…….7 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne 1.1. Charakterystyka treningu siłowego……. 9 1.2. Korzyści i zagrożenia wynikające z treningu siłowego……. 12 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań……. 17 2.1. Pytania badawcze……. 17 2.3. Metody i narzędzia badawcze …….17 2.4. Materiał badań 1…….8 Rozdział 3 Wyniki badań  3.1. Motywy uprawiania treningu siłowego…….21 3.2. Zmiany w stylu życia związane z treningiem siłowym …….22 3.3. Stosunek badanych do dopingu i suplementacji……. 23 3.4. Opinia respondentów na temat walorów zdrowotnych ćwiczeń siłowych……. 26 Rozdział 4 Dyskusja……. 35 Podsumowanie i wnioski……. 38 Bibliografia……. 40 Spis rycin …….43 Aneks……. 45 Streszczenie……. 49

Różny rodzaj informacji zwrotnej a uczenie się złożonych czynności ruchowych

Przez administrator

Wstęp ……..4 Rozdział 1 Problematyka badań w świetle literatury 1.1. Wybrane teorie motorycznego uczenia się czynności ruchowych…………6 1.2. Charakterystyka informacji zwrotnej w uczeniu się czynności ruchowych …………13 1.3. Uzasadnienie podjęcia problemu badań……… 18 Rozdział 2 Metodologia badań  1.1. Cel badań …………24 1.1. Pytania badawcze………… 24 1.2. Materiał badań …………24 1.3. Metody badań …………25 1.4. Organizacja badań………… 26 1.5. Metody analizy statystycznej …………26 2. Wyniki badań …………27 1.1. Wpływ werbalnych informacji zwrotnych na efektywność uczenia się przewrotu w przód …………27 1.1. Wpływ werbalnych informacji zwrotnych na efektywność uczenia się stania na rękach………… 29 1.2. Wpływ werbalnych informacji zwrotnych na efektywność uczenia…

Aktywność fizyczna w stylu życia młodzieży szkoły XXX

Przez administrator

Wstęp……….7 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Aktywność fizyczna i jej uwarunkowania………. 9 1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 12 1.3. Aktywność fizyczna młodzieży w badaniach naukowych………. 14 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań………. 17 2.2. Problemy badawcze………. 17 2.3. Charakterystyka terenu i materiał badań………. 17 2.4. Organizacja i metody badań………. 18 Rozdział 3 Analiza wyników badań ……….19 Podsumowanie i wnioski………. 40 Bibliografia………. 41 Spis rycin i tabel………. 44 Aneks………. 46

Analiza dwuletniego cyklu treningowego złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów przed Igrzyskami Olimpijskimi

Przez administrator

Wstęp……..6 Rozdział I Podjęta tematyka w świetle literatury 1.1. Struktura procesu treningowego w podnoszeniu ciężarów ……..8 1.2. Objętość, intensywność obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych…….. 15 1.3. Charakterystyka metod służących do oceny obciążeń treningowych i startowych w sportach siłowych na przykładzie podnoszenia ciężarów…….. 18 1.4. Model mistrza sportowego w podnoszeniu ciężarów ……..25 Rozdział II Założenia metodologiczne pracy 2.1. Uzasadnienie podjęcia tematu, cel pracy i pytania badawcze ……..28 2.2. Przedmiot i organizacja badań ……..28 2.3. Metody badań…….. 33 Rozdział III Wyniki badań 3.1. Struktura dwuletniego makrocyklu treningowego złotego medalisty w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 85 kg z Londynu 3.2.…

Nawyki żywieniowe zawodników klubu piłkarskiego XYZ

Przez administrator

Wstęp……..4 2. Cel pracy i pytania badawcze…….. 10 3. Materiał i metody. 3.1. Osoby badane ……..11 3.2. Materiał ……..11 3.3. Metody…….. 11 4. Wyniki 4.1. Charakterystyka badanych…….. 12 4.2. Miejsce zamieszkania i wykształcenie badanych……..12 4.3. Staż treningowy badanych ……..13 4.4. Charakterystyka treningów ……..14 4.5. Wiedza o żywieniu w sporcie…….. 15 4.6. Stosowanie zaplanowanej diety ……..18 4.7. Postawy względem żywienia ……..19 4.8. Urozmaicenie diety…….. 21 4.9. Ilość i regularność posiłków ……..22 4.10 Stosowanie suplementacji ……..24 4.11. Nawodnienie ……..25 4.12. Żywienie przy wysiłku fizycznym ……..27 5. Omówienie wyników 5.1. Charakterystyka somatyczna badanej grupy…….. 30 5.2. Miejsce zamieszkania i wykształcenie badanych ……..31 5.3.…

Poziom sprawności fizycznej studentów XXX oceniany za pomocą survivalowego toru przeszkód

Przez administrator

Wstęp……….7 Rozdział 1 Problem w świetle literatury 1.1. Tory przeszkód formacji mundurowych w Polsce ……….9 1.1.1. Lądowe tory przeszkód realizowane w formacjach mundurowych ……….14 1.1.2. Wodne tory przeszkód w formacjach mundurowych ……….21 1.2. Funkcjonowanie specjalności Wychowania Fizycznego w Służbach Mundurowych AWF w Białej Podlaskiej i specyfika szkoleń………. 24 1.3. Zakres szkolenia na letnim obozie Służb Mundurowych w ośrodku AWF w Rybitwach ……….26 Rozdział 2 Metodologia pracy badawczej 2.1. Cel ……….31 2.2. Pytania badawcze………. 31 2.3. Materiał badań ……….31 2.4. Narzędzia i techniki badań ……….32 Rozdział 3 Wyniki badań 3.1. Opis survivalowego toru przeszkód i jego przebiegu ……….34 3.2. Charakterystyka badanej…

Sport oraz wychowanie spartańskie i ich znaczenie dla kultury fizycznej

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Sport i jego znaczenie w kulturze europejskiej 1.1. Sport jako element edukacji i wychowania w starożytności ………..7 1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka starożytnego ………..14 1.3. Filozofia sportu i kultury fizycznej w starożytności i współcześnie ………..22 1.4. Wpływ starożytnych wzorców przygotowania sportowego ludzi na współczesną cywilizację europejską ………..29 Rozdział 2 Wychowanie spartańskie 2.1. Ustrój społeczny i wojsko starożytnej Sparty oraz jego znaczenie dla obronności i funkcjonowania państwa……….. 31 2.2. Istota i znaczenie wychowania spartańskiego i przygotowania militarnego w starożytnej Sparcie……….. 35 2.3. Wpływ Spartan na kulturę europejską ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej ………..38 2.4. Współczesne postrzeganie…

Konsekwencje zdrowotne wynikające ze stosowania dopingu w sporcie

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział 1 Geneza dopingu.       1.1. Definicja dopingu………. 5 1.2. Rodzaje dopingu ……….9 1.2.1. Doping farmakologiczny ……….9 1.2.2. Doping fizjologiczny ……….12 1.2.3. Doping genetyczny ……….16 Rozdział 2 Stosowanie różnych form dopingu w sporcie       2.1. Najpopularniejsze środki dopingowe ……….19 2.2. Przykłady zgonów wynikających z zastosowaniem dopingu ……….23 2.3. Dyscypliny najbardziej narażone na stosowanie doping ……….24 Rozdział 3 Skutki stosowania dopingu       3.1. Doping farmakologiczny ……….26 3.2. Doping fizjologiczny………. 30 3.3. Doping genetyczny………. 32 Podsumowanie………. 35 Piśmiennictwo………. 37

Aktywność fizyczna jako forma zapobiegania nadwadze i otyłości uczniów gimnazjum XXX

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1 Badane zagadnienie w świetle wybranego piśmiennictwa 1.1. Definiowanie otyłości, jej rodzaje i przyczyny…….. 5 1.2. Zagrożenia zdrowotne wynikające z otyłości i nadwagi…….. 7 1.3. Aktywność fizyczna jako działanie profilaktyczne z zakresu zaburzeń odżywiania…….. 10 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel i pytania badawcze ……..15 2.2. Charakterystyka badanej grupy……..15 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ……..17 Rozdział 3 Wyniki badań własnych ……..18 Wnioski ……..35 Bibliografia…….. 36 Spis rycin i tabel…….. 39 Aneks ……..40

Korzyści zdrowotne treningu obciążenia własnym ciałem w opinii trenujących kalistenikę

Przez administrator

Wstęp………. 9 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne……….11 1.1. Istota i pojęcie treningu ……….11 1.2. Pojęcie siły mięśniowej ……….12 1.3. Metodyka treningu siły ……….13 1.4. Charakterystyka kalisteniki ……….17 1.5. Walory zdrowotne treningu kalistenicznego………. 23 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze………. 27 2.2. Metody i techniki badań………. 27 2.3. Materiał i organizacja badań………. 27 Rozdział 3 Wyniki badań ankietowych………. 28 Zakończenie ……….42 Bibliografia………. 44 Spis rycin ……….46 Aneks ……….47 Streszczenie ……….53

Obiektywna i subiektywna ocena aktywności fizycznej uczniów XXX

Przez administrator

Wstęp………. 7 Rozdział 1 Badany problem w świetle piśmiennictwa 1.1. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 9 1.2. Aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań ……….12 1.3. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym ……….14 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy………. 18 2.2. Metoda badań ……….18 2.3. Przebieg i organizacja badań………. 19 2.4. Materiał badań ……….19 Rozdział 3 Analiza wyników badań 3.1. Obiektywna ocena aktywności fizycznej badanych ……….22 3.2. Subiektywna ocena aktywności fizycznej badanych ……….24 Podsumowanie i wnioski ……….34 Piśmiennictwo ……….36 Spis tabel i rycin………. 39 Aneks………. 40

Ocena nawyków żywieniowych zawodników klubu piłkarskiego XXX

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy pracy 1.1. Podstawowe zasady zdrowego żywienia………. 6 1.2. Złe nawyki żywieniowe ……….8 1.3. Diety dla osób aktywnie uprawiających sport oraz ich rodzaje………. 10 1.4. Zasady żywienia w piłce nożnej ……….12 1.5. Najważniejsze zasady żywienia w sporcie ……….13 Rozdział 2 Metodologia badań własnych  2.1. Cel pracy ……….16 2.2. Pytania badawcze ……….16 2.3. Metody i materiał badań………. 16 Rozdział 3 Wyniki badań……….17 Podsumowanie i wnioski………. 30 Bibliografia ……….34 Spis rycin ……….36 Spis tabel ……….37 Aneks ……….38

Wzorzec osobowy sportowca w kulturze antycznej

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Sport oraz jego znaczenie w kulturze antycznej  1.1. Sport jako element edukacji i wychowania……… 7 1.2. Znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka……… 14 1.3. Wpływ starożytnych wzorców kultury fizycznej na współczesną cywilizację……… 19 Rozdział 2 Filozofia a kultura fizyczna antyku  2.1. Początek kultury fizycznej w myśli filozoficznej……… 22 2.2. Filozofia epoki klasycznej ………24 2.3. Filozofia hellenistyczna ………28 2.4. Filozofia przełomu epok ………30 Rozdział 3 Wzorce i idee antycznej kultury fizycznej  3.1. Cywilizacja egejska ………32 3.1.1 Kultura minojska ………32 3.1.2 Kultura mykeńska ………34 3.2. 'Wieki Ciemne’ ………36 3.3. Epoka archaiczna i klasyczna……… 38 3.3.1. Sparta ………40 3.3.2. Ateny…

Poziom sprawności ogólnej i sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej XXX po półrocznym rocznym okresie szkolenia

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Teoretyczne ujęcia problemu 1.1. Charakterystyka gry w piłkę nożną……… 5 1.2. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych w świetle literatury……… 5 1.3. Sprawność specjalna piłkarzy nożnych – charakterystyka ………13 1.4. Kontrola sprawności specjalnej młodych piłkarzy nożnych……… 21 Rozdział 2 Procedura badawcza  2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 23 2.2. Materiał badań ………23 2.3. Metody badań ………24 Rozdział 3 Wyniki badań i ich analiza 3.1. Sprawność ogólna piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej TOP 54 w wieku 12 lat oraz zmiany po rocznym okresie treningowym w wieku 13 lat ………39 3.2. Charakterystyka porównawcza sprawności specjalnej piłkarzy nożnych Akademii Piłkarskiej TOP 54 w…

Narkotyki w sporcie

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Podstawowe aspekty problemu narkotykowego 1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja……… 6 1.2. Geneza narkotyków w sporcie ………9 1.3. Problematyka narkomanii w sporcie……… 12 Rozdział 2 Uwarunkowania stosowania narkotyków przez sportowców 2.1. Charakterystyka zawodu sportowca……… 17 2.2. Czynniki wpływające na konsumpcję narkotyków……… 22 Rozdział 3 Praktyka używania środków odurzających w sporcie 3.1. Struktura stosowania narkotyków w sporcie w Polsce i na świecie……… 28 3.2. Sportowe tendencje narkotykowe……… 35 3.2.1. Legalny doping – nikotyna ………35 3.2.2. Marihuana – nie tylko rekreacyjnie……… 38 3.2.3. Alkohol – problem nie tylko społeczny ………44 3.2.4. Stymulanty – pomoc w treningu ………47 3.2.4.1. Efedryna i…

Wiadomości z kultury fizycznej uczniów kończących Szkołę Podstawową XXX

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1 Badany problem w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia…….. 5 1.2. Ocena ucznia z wychowania fizycznego ……..8 1.3. Założenia podstawy programowej II etapu edukacyjnego wraz z autorskim programem wychowania fizycznego ……..11 1.4. Przedmiotowy system oceny ucznia ……..17 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań…….. 20 2.2. Problemy i hipotezy badawcze…….. 20 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…….. 21 2.4. Charakterystyka terenu badań…….. 23 Rozdział 3 Analiza wyników badań ……..26 Podsumowanie i wnioski…….. 33 Literatura…….. 35 Aneks…….. 37

Wybrane wskaźniki antropologiczne uczestników Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 1.1 Historia startów polaków w mistrzostwach świata 1.2 Predyspozycje siatkarskie……… 8 Rozdział 2 Tok postępowania badawczego 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ………10 2.2. Materiał badań ………11 2.3. Metody badań i opracowanie wyników……… 16 Rozdział 3 Omówienie wyników badań 3.1.1. Wysokość ciała……… 17 3.1.2. Masa ciała ………20 3.1.3. BMI ………23 3.1.4. Wskaźnik skoczności……… 26 3.2. Charakterystyka somatyczna zawodników mistrzostw świata z uwzględnieniem pozycji zajmowanej na boisku……… 29 3.2.1. Wysokość ciała……… 30 3.2.2. Masa ciała ………32 3.2.3 Wskaźnik BMI……… 34 3.2.4 Wskaźnik skoczności……… 36 Podsumowanie……… 38 Wnioski ………39 Bibliografia……… 40 Aneks……… 41

Konsumpcja sportowa zawodników piłki nożnej seniorów

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Przegląd literatury       1.1. Teoretyczne podstawy konsumpcji sportu……… 7 1.2. Rynek sportowy w Europie ………11 1.3. Konsumpcja sportowa w Polsce……… 15 1.4. Wpływ konsumpcji na sport……… 18 Rozdział 2 Metodologia badań       2.1. Cel badań……… 22 2.2. Pytania badawcze……… 22 2.3. Hipotezy robocze……… 22 2.4. Charakterystyka grupy badanej……… 22 2.5. Metody badań……… 29 Rozdział 3 Wyniki badań       3.1. Konsumpcja sportowa w telewizji……… 30 3.2. Konsumpcja sportowa w prasie ………33 3.3. Konsumpcja sportowa w Internecie……… 35 3.4. Konsumpcja sportowa w radio ………38 3.5. Konsumpcja sportowa w zakładach bukmacherskich ………40 3.6. Konsumpcja sportowa na żywo ………41 3.7. Sympatie badanych względem klubów…

Stosunek uczniów gimnazjum do igrzysk olimpijskich, olimpizmu i fair play.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Przedmiot badan w literaturze 1.1. Zagadnienia terminologiczne ……….5 1.2. Fazy rozwoju igrzysk olimpijskich ……….14 1.3. Pierre de Coubertin – twórca nowozytnych igrzysk ……….16 1.4. Komitety i organizacje olimpijskie ……….17 1.5. Udział polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich ……….20 1.6. Fair play naczelna zasada olimpizmu ……….21 Rozdział 2. Zalozenia metodologiczne badan wlasnych 2.1. Przeslanki teoretyczne i cel badan, hipotezy ……….26 2.2. Metody badan ……….27 2.3. Material i charakterystyka badanych ……….28 Rozdział 3. Analiza wyników badan 3.1. Stosunek badanych do olimpizmu jako nosnika wartosci ……….30 3.2. Stosunek badanych do poszczególnych komponentów postaw fair play ……….41 3.3. Stosunek uczniów do igrzysk…