Kategoria: Ochrona Środowiska Ekologia

Prace z dziedziny Ochrona Środowiska Ekologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Czynniki wplywajace na wylesiania w Polsce

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Polskie lasy 1.1 Zasoby lesne w Polsce 1.2 Funkcje lasu Rozdzial 2 Wylesianie 2.1 Czym jest wylesianie 2.2 Róznica miedzy wylesianiem, a wycinka drzew Rozdzial 3 Przyczyny wylesiania i wycinki drzew w Polsce 3.1 Powody wplywajace na wylesianie 3.2 Czynniki i powody wycinania lasów Rozdzial 4 Skutki wylesiania 4.1 Wplyw na klimat w Polsce 4.2 Wplyw na organizmy zyjace w lesie 4.3 Odnowa terenów wylesianych 4.4 Ekologiczne i ekonomiczne i spoleczne aspekty ochrony bioróznorodnosci lasów Zakonczenie Bibliografia Spis tabel, rysunków

Zabezpieczenie środowiska przed zagrożeniem motoryzacji

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza i rozwój regulacji prawnych w zakresie motoryzacji 1.1. Początki i rozwój motoryzacji 1.2. Zagrożenia ze strony motoryzacji dla środowiska i człowieka 1.3. Przyszłość motoryzacji – ekologiczne paliwa alternatywne Rozdział II Wymogi prawne związane z eksploatacją pojazdu 2.1. Źródła prawa europejskiego 2.2. Źródła prawa krajowego Rozdział III Samochód jako odpad 3.1. Prawne pojęcie odpadu 3.2. Prawne reguły postępowania z samochodem po wycofaniu z obiegu 3.3. Recykling i odzysk materiałów z samochodów wycofanych z eksploatacji Zakończenie Bibliografia

Zintegrowane modelowanie zlewni miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Zapobieganie powodziom w prawie europejskim i krajowym 1.1. Strategia Unii Europejskiej w zakresie przygotowania się do zmian klimatu………. 5 1.2. Strategiczny Plan Adaptacji do 2020 roku ……….6 1.3. Prawo polskie………. 7 1.4. Dokumenty miasta Bydgoszczy ……….10 Rozdział 2 Zmiany klimatu 2.1. Raport IPCC ……….13 2.2. Global Risks Report 2017 ……….14 Rozdział 3 Woda opadowa a miasto 3.1. Trendy w rozwoju miast – zieleń przeciwko szarości………. 19 3.2. Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi w mieście………. 22 3.3. Koncepcje zagospodarowania wód deszczowych………. 25 Rozdział 4 Infrastruktura zielono-błękitna 4.1. Infiltracja ……….28 4.1.1. Studnia chłonna ……….28 4.1.2. Podziemne rowy chłonne ……….30 4.1.3.…

Finansowe zagadnienia ochrony srodowiska.

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I. Polityka ekologiczna państwa. ………… 7 1.1. Zasady polityki ekologicznej w Polsce. ………… 7 1.2. Prawodawstwo w zakresię ochrony srodowiska. ………… 16 1.3. Kierunki usprawnien w kontekscie wymogów Unii Europejskiej. ………… 24 Rozdział II. Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce. ………… 30 2.1. Krajowe źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 30 2.2. Zagraniczne źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 44 Rozdział III. Straty ekologiczne oraz podejmowane działania w celu ich ich eliminacji. ………… 55 3.1. Straty spowodowane degradacja srodowiska. ………… 55 3.2. Naklady na ochrone srodowiska oraz efekty ich ponoszenia. ………… 62 Zakończenie ………… 71 Bibliografia ………… 75

Gospodarka odpadami medycznymi w XYZ.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi………4 Rozdział 2. Źródła ,rodzaje i stan gospodarki odpadami medycznymi w Polsce………14 Rozdział 3. Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………31 Rozdział 4. Charakterystyka zródel i rodzaje odpadów w XYZ………40 Rozdział 5. Sposoby postępowania z odpadami w XYZ………49 Rozdział 6. Ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ………61 Wnioski………66 Bibliografia………68 Zalaczniki 72………(brak zdjec)

Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych

Przez administrator

Streszczenie………4 Wstęp………6 Wprowadzenie………6 Cel pracy………7 Rozdział I Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8 1.1. Ropa naftowa………8 1.2. Paliwa benzynowe………12 1.3. Oleje napedowe………13 1.4. Środki smarowe………14 1.5. Oleje silnikowe………14 1.6. Asfalty………15 Rozdział II Toksycznosc ropy i jej składników………17 2.1. Produkty ropopochodne i ich stopien toksycznosci………17 2.2. Skazenie srodowiska naturalnego: ropa, produktami jej przetwarzania, produktami spalania ropy i jej pochodnych………19 Rozdział III Stacje paliw plynnych………25 3.1. Stacje paliw plynnych a skazenie srodowiska naturalnego………25 3.2. Przedostawanie się cieklych produktów naftowych do srodowiska gruntowego na terenie stacji benzynowej i zapobieganie tym procesom………25 3.3. Ochrona powietrza atmosferycznego na obszarze stacji benzynowej………31 3.4. Hermetyzacja procesów zwiazanych…

Energetyka wiatrowa

Przez administrator

Wstęp………3 1. Stan techniki w dziedzinie energetyki wiatrowej………5 2.1. Historia energetyki wiatrowej na swiecie………5 2.2. Równania stosowane w obliczaniu mocy generowanej przez elektrownie wiatrowa………6 2.3. Cynniki wpływajace na wartość energii uzyskiwanej z wiatru………7 2.3.1. Wpływ czynników srodowiskowych………8 2.3.2. Wpływ czynników konstrukcyjnych……….11 2.4. Rozwiazania techniczne stosowane w dziedzinie energetyki wiatrowej………13 2.5. Budowa elektrowni wiatrowej………14 2.6. Wydajnosc energetyczna EWI………16 2.7. Sposoby regulacji mocy wytwarzanej przez elektrownie wiatrowa………17 2.7.1. Regulacja ustawieniem elektrowni w kierunku wiatru (Yaw Control). ………17 2.7.2. Regulacja kata ustawienia lopat (Active Pitch Regulation)………18 2.7.3. Regulacja przez zmiane obciazenia (Load Control)………18 2.7.4. Regulacja przez "przeciagniecie" (Stall Regulation)………18 2.7.5. Regulacja lotkami lopat…

Metody usuwania rteci z odpadów przemyslowych

Przez administrator

I. Wprowadzenie………6 II. Cel pracy………10 III. Czesc literaturowa 11 III.1. Charakterystyka wlasciwosci rteci i jej zwiazków………11 III.2. Wystepowanie rteci oraz jej zwiazków w srodowisku………17 III.3. Emisja rteci ze zródel antropogenicznych………1 III.4. Odpady zawierajace rtec i sposoby ich unieszkodliwiania………31 III.5. Przeglad procesów technologicznych usuwania rteci z odpadów ………37 III.5.1. Technologie utylizacji odpadów zawierajacych rtec, ze szczególnym uwzglednieniem odzysku tego metalu ………37 III.5.2. Utylizacja lamp fluorescencyjnych i innych zawierajacych rtec………39 III.5.3. Technologia utylizacji swietlówek prof. Boleslawa Stolarskiego z Politechniki Krakowskiej ………42 III.5.4. Przebieg procesu technologicznego w Zakladzie Lamp Wyladowczych "Polam – Rzeszów’ w Pogwizdowie Nowym………42 III.5.5. Technologia utylizacji odpadów zawierajacych rtec rosyjskiej…

Ochrona srodowiska na przykładzie miasta i gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1. Podstawowe elementy zarządzania srodowiskiem………8 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony srodowiska………8 1.2.Przepisy prawne z zakresu ochrony srodowiska………9 1.3.Ogólna charakterystyka norm z zakresu ochrony srodowiska………11 1.4.Wybrane elementy zarządzania srodowiskiem w oparciu o ISO gr.14001………15 1.4.1.Polityka srodowiskowa………16 1.4.2.Wprowadzanie systemu zarządzania ochrona srodowiska………18 1.5.TQEM czyli Totalne Zarządzanie Jakośćia Srodowiska………20 1.6.Zarządzanie ofensywne srodowiskiem……… 26 Rozdział 2. Charakterystyka obiektu badawczego – gminy w zakresię ochrony srodowiska………30 2.1.Charakterystyka obszaru………30 2.2.Struktura przemyslu………32 2.3.Rodzaje emitowanych zanieczyszczen do atmosfery………35 2.4.Edukacja ekologiczna na terenie gminy………49 2.5.Działalność zakladów pracy z rejonu XYZ na rzecz ochrony srodowiska………50 2.6.Zielen miejska………52 Rozdział 3. Metody zmniejszania ilosci zanieczyszczen oraz ich utylizacja………56 3.1.Zmniejszenie ilosci…

Ruchy ekologiczne – Zieloni.

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej……….4 1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne……….4 1.2. Geneza ruchu społecznego………6 1.3. Definicja ruchu społecznego……….7 1.4. Teoria ruchów spolecznych……….14 1.5. Teoria zachowan zbiorowych……….16 Rozdział 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w Polsce……….24 2.1. Kształtowanie się swiadomosci ekologicznej Polaków……….24 2.2. Poziom swiadomosci zagrozen ekologicznych w społeczenstwie polskim……….29 2.3. Geneza ruchu ekologicznego w Polsce……….38 2.4. Lata osiemdziesiate XX wieku poczatkiem aktywnosci polskiego ruchu ekologicznego……….43 Rozdział 3. „Zieloni” na polskiej scenie publicznej i ich ideologia……….60 3.1. Szkic monograficzny miesiecznika „Zielone Brygady”……….60 3.2. Zieloni a polityka……….64 3.2.1. Ekologiczne inicjatywy polityczne……….64 3.3. „Zieloni" w wyborach……….72 3.3.1.…

Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarządzaniem ekologicznym 1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny 1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania 1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie 1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji 1.1.4. Szkola systemowa 1.2. Nowoczesne zarządzanie 1.3. Funkcje zarządzania w zarysie 1.4. Zarządzanie zintegrowane 1.4.1. Strategia 1.4.2. Zarządzanie strategiczne 1.5. Zarządzanie ekologiczne 1.5.1. Ekologia – ewolucja i rozwój historyczny 1.5.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej 1.5.3. Koncepcja ekorozwoju 1.5.4. Ekozarządzanie 1.5.5. Strategia ekologicznego rozwoju i strategie ochrony srodowiska 1.6. Charakterystyka systemu zarządzania srodowiskiem 1.7. Czystsza produkcja, jako strategia zarządzania srodowiskiem naturalnym w przedsiębiorstwie Rozdział…

Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania wskaznika reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu.

Przez administrator

1. Wstęp………6 2. Cel pracy………8 3. Technologie odsiarczania spalin………9 3.1. Technologia mokra wapienno – gipsowa………10 3.2. Technologia pólsucha………15 3.3. Technologia sucha……… 18 3.3.1. Procesy zachodzace w suchej metodzie odsiarczania spalin………19 4. Sorbenty w procesię odsiarczania spalin………23 4.1. Mikronizacja sorbentu a sucha metoda odsiarczaniaspalin………25 4.2. Przemyslowe próby stosowania ultradrobnych sorbentów………27 5. Zloza sorbentów w Polsce……… 29 5.1. Ogólna charakterystyka zlóz wapieni wybranych doanalizy………29 5.2. Jakośćiowa i ilosciowa charakterystyka wybranych zlózwapieni………30 5.2.1. Zloze "Górazdze"………30 5.2.1.1. Budowa geologiczna zloza……… 30 5.2.1.2. Charakterystyka geochemiczna zloza……… 31 5.2.1.3. Wlasnosci fizyczne wapieni zloza……… 32 5.2.1.4. Zastosowanie wapieni wystepujacych w zlozu……… 33 5.2.2. Zloze "Izbicko"………34 5.2.2.1. Budowa…

Wykorzystywanie odpadów na gruncie prawa ochrony srodowiska.

Przez administrator

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki prawnej odpadów………6 1.1. Rozwój i miejsce regulacji postępowania z odpadamiw polskim systemie prawnym………6 1.2. Prawne pojecie odpadów……….10 1.3. Rodzaje i klasyfikacja odpadów………14 1.4. Wytwórcy i odbiorcy odpadów………18 1.5. Podstawowe zasady i cele postępowania z odpadami……….21 Rozdział 2 Zasady wykorzystywania odpadów………25 2.1. Pojęcie wykorzystywania odpadów……….25 2.2. Ulgi i zwolnienia podatkowe z tytułu wykorzystywania odpadów………32 2.3. Wykorzystywanie odpadów w obrocie miedzynarodowym………45 2.4. Kary pieniężne i oplaty……….50 2.5. Odpowiedzialnosc karna i cywilna……….56 Podsumowanie……….62 Wykaz aktów prawnych………63 Orzecznictwo……….66 Bibliografia……….67

Instalacje do odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych w procesach energetycznego spalania paliw.

Przez administrator

1. Wstęp………5 2. Cel i koncepcja 6 3. Rodzaje paliw stosowanych w energetyce i ich charakterystyka………7 4. Rodzaje i ilosc zanieczyszczen emitowanych w procesach spalania paliw………10 4.1. Spalanie paliw w obiektach stacjonarnych………11 4.1.1. Emisja dwutlenku wegla………12 4.1.2. Emisja tlenków siarki………13 4.1.3. Emisja tlenków azotu………13 4.1.4. Emisja tlenku wegla………14 4.1.5. Emisja lotnych zwiazków organicznych………15 4.1.6. Emisja pylów lotnych………15 4.1.7. Emisja metali ciezkich………16 5. Technologie odsiarczania gazów odlotowych………17 5.1. Metody mokrego odsiarczania gazów………20 5.1.1. Metoda wapniowa………22 5.1.2. Metoda wapienno-gipsowa………23 5.1.3. Metoda wapienno-odpadowa………25 5.1.4. Metoda sodowa………27 5.1.5. Metoda podwójno-alkaliczna ………27 5.1.6. Inne metody odsiarczania gazów odlotowych………27 5.1.7. Metoda pólsuchego odsiarczania gazów odlotowych………37 5.2.…

Ozonosfera i dziura ozonowa.

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział 1.Ozon i jego miejsce w atmosferze…….5 1.1. Budowa i sklad atmosfery…….5 1.2. Ozon-techniki pomiarowe…….7 1.3. Ozonowy parasol Ziemi……..14 Rozdział 2. Dziura ozonowa…….21 2.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?…….22 2.2. Niebezpieczne freony……..25 2.3. Szkodliwe promieniowanie…….34 2.4. Dziura ozonowa nad Antarktyda…….40 2.5. Ozon a plamy na sloncu……..48 Rozdział 3.Nastepstwa zaniku ozonu……..51 3.1. Dziura ozonowa- zagrozenie dla zycia?……..51 3.2. Dziura ozonowa a efekt cieplarniany……..60 Zakończenie…….62 Bibliografia……..63

Promieniotwórczosc.

Przez administrator

Cel i zakres pracy………3 Rozdział 1. Zagrozenie dla srodowiska ze strony promieniowania………3 2.1. Promieniotwórczosc naturalna 2.1.1. Promieniowanie kosmiczne 2.1.2. Promieniowanie ziemskie 2.2. Promieniotwórczosc sztuczna 2.2.1. Źródła medyczne 2.2.2. Elektrownie jadrowe 2.2.3. Opad promieniotwórczy 2.2.4. Bron i naped nuklearny 2.2.5. Inne cywilizacyjne źródła promieniotwórcze 2.3. Biologiczne skutki promieniowania 2.3.1. Skutki stochastyczne 2.3.2. Skutki niestochastyczne Rozdział 2. Techniczne metody ochronne

Oznaczenie zawartosci miedzi jako mikroelementu w roslinach metoda absorpcji atomowej ASA

Przez administrator

1. Wstęp 2. Wystepowanie i rola miedzi 3. Pobieranie miedzi przez rosliny 4. Objawy niedoboru i nadmiaru miedzi w roslinach 5. Graniczne zawartosci miedzi w roslinach 6. Teoria absorpcji atomowej 7. Ogólna zasada działania aparatu do absorpcyjnej spektrometrii atomowej 8. Omówienie poszczególnych czesci aparatu 9. Czesc praktyczna: 9.1. Aparatura i sprzet 9.2. Roztwory do wykreslenia krzywej wzorcowej 9.3. Wykonanie pomiaru 9.4. Mineralizacja materialu roslinnego 10. Wnioski 11. Literatura

Porzucone wraki środków transportu

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Dokumenty regulujace postepowanie z zuzytymi środkami transportu………5 1. Prawo o ruchu drogowym………5 2. Dokumenty nawiazujace do ustawy o odpadach………8 3. Ocena przepisów prawnych………12 Rozdział II. Ocena aktualnego stanu w zakresię postepowanie z wyeksploatowanymi pojazdami………15 1. Krajowy park pojazdów………15 2. Przedsiębiorstwa zajmujace się recyklingiem samochodów………19 a. Skup i demontaz………19 b. Mlyny przemyslowe………21 3. Postepowanie wlasciciela z wyeksploatowanym pojazdem………24 Rozdział III. Rola recyklingu w postepowanieu z zuzytymi środkami transportu………31 1. Istota recyklingu samochodów w Polsce………31 2. Etapy recyklingu………35 3. Odpady pochodzace z demontazu pojazdów………45 4. Wpływ porzuconych pojazdów oraz pozostalosci po recyklingu na srodowisko………50 Rozdział IV. Propozycje zmian w…

Badania technologiczne scieków i osadów sciekowych

Przez administrator

Cel prac Wstęp Rozdział I. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych w sciekach 1.1 Oznaczanie ChZT metoda standardowa, polska i skrócona. 1.1.1 Metoda standardowa. 1.1.2 Metoda polska. 1.1.3 Metoda dwuchromianowa skrócona. 1.1.4 Oznaczanie BZT5(7) metoda rozcienczen. Rozdział II. Oczyszczanie scieków metoda osadu czynnego. 2.1 Mikroorganizmy w osadzie czynnym. 2.2 Puchniecie osadu czynnego. 2.3 Glówne elementy procesy osadu czynnego. 2.4 Odmiany procesu osadu czynnego. 2.4.1 System o calkowitym wymieszaniu. 2.4.2 Przeplyw tlokowy. 2.4.3 Stopniowe zasilanie. 2.4.4 Przedluzone napowietrzanie. 2.4.5 Rowy biologiczne. 2.4.6 Sekwencyjne biologiczne reaktory (SBR). 2.5 Napowietrzanie i mieszanie. 2.5.1 Stezenie rozpuszczonego tlenu. 2.5.2 Dyfuzory i aeratory mechaniczne. 2.5.3 Kontrola stezenia tlenu w…

Funkcjonowanie parków narodowych w świetle prawa ochrony srodowiska

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Rys historyczny regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska. 1. Ochrona srodowiska w Konstytucji PRL. 2. Podstawowe dokumenty w prawie miedzynarodowym dotyczace ochrony srodowiska. 3. Regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska – ustawy. Rozdział II. Organizacja i struktura parków narodowych. 1. Definicja, cele i funkcje parków. 2. Plan ochrony parków narodowych. 3. Organy zarzadzajace, opiniodawcze, Sluzba Parku Narodowego. 4. Straz Parku Narodowego. Rozdział III. Funkcje i funkcjonowanie parków narodowych. 1. Obsługa działalności ochronnej. 2. Nauka 3. Dydaktyka specjalistyczna 4. Turystyka 5. Oplaty obowiazujace na terenie parków narodowych Zakończenie. Bibliografia.

Pieninski Park Narodowy.

Przez administrator

I. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel i metoda opracowania 1.3. Historia powstania i lokalizacja Pieninskiego Parku Narodowego 1.4. Wartosci naczelne Pieninskiego Parku Narodowego 1.5. Wykorzystanie Pieninskiego Parku Narodowego w edukacji srodowiskowej – ustalenia historyczne 1.6. Program edukacji srodowiskowej w Pieninskim Parku Narodowym II. Zbiory, wydawnictwa, badania Pieninskiego Parku Narodowego – niezbedne elementy w prowadzeniu edukacji srodowiskowej 2.1. Rodzaje zbiorów 2.2. Rodzaje wydawnictw 2.3. Badania naukowe i praktyki studenckie prowadzone na terenie Pieninskiego Parku Narodowego III. Kursy szkolenia ekologicznego 3.1. Edukacja ekologiczna skierowana do turystów 3.2. Kursy dla przewodników turystycznych 3.3. Szkolenie flisaków IV. Edukacja prosrodowiskowa skierowana do ludnosci miejscowej 4.1.…

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ.

Przez administrator

Cel i zakres pracy ………..4 Wstęp ………..5 Rozdział 1. Charakterystyka odpadów 3.1. Pojęcie odpadów komunalnych ………..7 3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8 3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8 3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10 3.2.3. Sklad morfologiczny odpadów ………..10 3.2.4. Sposób postępowania przy badaniu skladu morfologicznego odpadów komunalnych ………..11 3.2.5. Dane dotyczace miasta XYZ 17 Rozdział 2. Stan prawny gospodarki odpadami komunalnymi ………..18 4.1. Stan prawny w XYZ ………..19 4.2. Elementy skladowe oplat za deponowanie odpadów komunalnych ………..22 Rozdział 3. Analiza i ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ 5.1. Dane ogólne dotyczace gospodarki odpadami dla…

Jak powinna byc czysta woda przeznaczona do potrzeb gospodarczych i spozywczych oraz sposoby jej uzdatniania.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Ogólne wlasciwosci wody………. 4 Rozdział II. Jakość wody………. 8 2.1. Źródła zaopatrzenia w wode i ich charakterystyka……….8 2.2. Jakość wody uzytkowej………. 16 Rozdział III. Stan wód w Polsce………. 19 3.1. Ochrona wód ……….19 3.2. Zanieczyszczenia wód……….21 3.3. Stan wód……….22 Rozdział IV. Zastosowania wody najczesciej wymagajace jej uzdatnienia……….23 4.1. Praktyczne metody oczyszczania wody i stosowane urzadzenia……….28 4.2. Dobór urzadzen uzdatniajacych……….32 4.3. Dane potrzebne dla ustalenia metod uzdatniania wody i doboru urzadzen uzdatniajacych……….37

Ocena wykorzystania biopaliw transportowych.

Przez administrator

Wstęp Cel i zakres pracy Metodyka pracy 1. Regulacje i przepisy prawne 1.1. Uwarunkowania prawne w zakresię biopaliw w Polsce 1.2. Wskazniki wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE 2. Surowce, pólprodukty, fazy produkcji oraz potencjal technologiczny do produkcji biopaliw 2.1. Biodiesel 2.2. Bioetanol 3. Generacje i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych 4. Wnioski Bibliografia