Kategoria: Ochrona Środowiska Ekologia

Prace z dziedziny Ochrona Środowiska Ekologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Czynniki wplywajace na wylesiania w Polsce

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Polskie lasy 1.1 Zasoby lesne w Polsce 1.2 Funkcje lasu Rozdzial 2 Wylesianie 2.1 Czym jest wylesianie 2.2 Róznica miedzy wylesianiem, a wycinka drzew Rozdzial 3 Przyczyny wylesiania i wycinki drzew w Polsce 3.1 Powody wplywajace na wylesianie 3.2 Czynniki i powody…

Zabezpieczenie środowiska przed zagrożeniem motoryzacji

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza i rozwój regulacji prawnych w zakresie motoryzacji 1.1. Początki i rozwój motoryzacji 1.2. Zagrożenia ze strony motoryzacji dla środowiska i człowieka 1.3. Przyszłość motoryzacji – ekologiczne paliwa alternatywne Rozdział II Wymogi prawne związane z eksploatacją pojazdu 2.1. Źródła prawa europejskiego 2.2.…

Zintegrowane modelowanie zlewni miejskiej z wykorzystaniem rozwiązań zielono-błękitnej infrastruktury

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Zapobieganie powodziom w prawie europejskim i krajowym 1.1. Strategia Unii Europejskiej w zakresie przygotowania się do zmian klimatu………. 5 1.2. Strategiczny Plan Adaptacji do 2020 roku ……….6 1.3. Prawo polskie………. 7 1.4. Dokumenty miasta Bydgoszczy ……….10 Rozdział 2 Zmiany klimatu 2.1. Raport…

Finansowe zagadnienia ochrony srodowiska.

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I. Polityka ekologiczna państwa. ………… 7 1.1. Zasady polityki ekologicznej w Polsce. ………… 7 1.2. Prawodawstwo w zakresię ochrony srodowiska. ………… 16 1.3. Kierunki usprawnien w kontekscie wymogów Unii Europejskiej. ………… 24 Rozdział II. Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce. ……………

Gospodarka odpadami medycznymi w XYZ.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi………4 Rozdział 2. Źródła ,rodzaje i stan gospodarki odpadami medycznymi w Polsce………14 Rozdział 3. Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………31 Rozdział 4. Charakterystyka zródel i rodzaje odpadów w XYZ………40 Rozdział 5. Sposoby postępowania z odpadami w XYZ………49 Rozdział 6. Ocena…

Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych

Przez administrator

Streszczenie………4 Wstęp………6 Wprowadzenie………6 Cel pracy………7 Rozdział I Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8 1.1. Ropa naftowa………8 1.2. Paliwa benzynowe………12 1.3. Oleje napedowe………13 1.4. Środki smarowe………14 1.5. Oleje silnikowe………14 1.6. Asfalty………15 Rozdział II Toksycznosc ropy i jej składników………17 2.1. Produkty ropopochodne i ich stopien toksycznosci………17 2.2.…

Energetyka wiatrowa

Przez administrator

Wstęp………3 1. Stan techniki w dziedzinie energetyki wiatrowej………5 2.1. Historia energetyki wiatrowej na swiecie………5 2.2. Równania stosowane w obliczaniu mocy generowanej przez elektrownie wiatrowa………6 2.3. Cynniki wpływajace na wartość energii uzyskiwanej z wiatru………7 2.3.1. Wpływ czynników srodowiskowych………8 2.3.2. Wpływ czynników konstrukcyjnych……….11 2.4. Rozwiazania techniczne stosowane…

Metody usuwania rteci z odpadów przemyslowych

Przez administrator

I. Wprowadzenie………6 II. Cel pracy………10 III. Czesc literaturowa 11 III.1. Charakterystyka wlasciwosci rteci i jej zwiazków………11 III.2. Wystepowanie rteci oraz jej zwiazków w srodowisku………17 III.3. Emisja rteci ze zródel antropogenicznych………1 III.4. Odpady zawierajace rtec i sposoby ich unieszkodliwiania………31 III.5. Przeglad procesów technologicznych usuwania rteci z…

Ochrona srodowiska na przykładzie miasta i gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1. Podstawowe elementy zarządzania srodowiskiem………8 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony srodowiska………8 1.2.Przepisy prawne z zakresu ochrony srodowiska………9 1.3.Ogólna charakterystyka norm z zakresu ochrony srodowiska………11 1.4.Wybrane elementy zarządzania srodowiskiem w oparciu o ISO gr.14001………15 1.4.1.Polityka srodowiskowa………16 1.4.2.Wprowadzanie systemu zarządzania ochrona srodowiska………18 1.5.TQEM czyli Totalne…

Ruchy ekologiczne – Zieloni.

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej……….4 1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne……….4 1.2. Geneza ruchu społecznego………6 1.3. Definicja ruchu społecznego……….7 1.4. Teoria ruchów spolecznych……….14 1.5. Teoria zachowan zbiorowych……….16 Rozdział 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w Polsce……….24 2.1. Kształtowanie się swiadomosci…

Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarządzaniem ekologicznym 1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny 1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania 1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie 1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji 1.1.4. Szkola systemowa 1.2. Nowoczesne zarządzanie 1.3. Funkcje…

Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania wskaznika reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu.

Przez administrator

1. Wstęp………6 2. Cel pracy………8 3. Technologie odsiarczania spalin………9 3.1. Technologia mokra wapienno – gipsowa………10 3.2. Technologia pólsucha………15 3.3. Technologia sucha……… 18 3.3.1. Procesy zachodzace w suchej metodzie odsiarczania spalin………19 4. Sorbenty w procesię odsiarczania spalin………23 4.1. Mikronizacja sorbentu a sucha metoda odsiarczaniaspalin………25 4.2. Przemyslowe…

Wykorzystywanie odpadów na gruncie prawa ochrony srodowiska.

Przez administrator

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki prawnej odpadów………6 1.1. Rozwój i miejsce regulacji postępowania z odpadamiw polskim systemie prawnym………6 1.2. Prawne pojecie odpadów……….10 1.3. Rodzaje i klasyfikacja odpadów………14 1.4. Wytwórcy i odbiorcy odpadów………18 1.5. Podstawowe zasady i cele postępowania z odpadami……….21 Rozdział 2…

Instalacje do odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych w procesach energetycznego spalania paliw.

Przez administrator

1. Wstęp………5 2. Cel i koncepcja 6 3. Rodzaje paliw stosowanych w energetyce i ich charakterystyka………7 4. Rodzaje i ilosc zanieczyszczen emitowanych w procesach spalania paliw………10 4.1. Spalanie paliw w obiektach stacjonarnych………11 4.1.1. Emisja dwutlenku wegla………12 4.1.2. Emisja tlenków siarki………13 4.1.3. Emisja tlenków azotu………13 4.1.4.…

Ozonosfera i dziura ozonowa.

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział 1.Ozon i jego miejsce w atmosferze…….5 1.1. Budowa i sklad atmosfery…….5 1.2. Ozon-techniki pomiarowe…….7 1.3. Ozonowy parasol Ziemi……..14 Rozdział 2. Dziura ozonowa…….21 2.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?…….22 2.2. Niebezpieczne freony……..25 2.3. Szkodliwe promieniowanie…….34 2.4. Dziura ozonowa nad Antarktyda…….40 2.5. Ozon a plamy na…

Promieniotwórczosc.

Przez administrator

Cel i zakres pracy………3 Rozdział 1. Zagrozenie dla srodowiska ze strony promieniowania………3 2.1. Promieniotwórczosc naturalna 2.1.1. Promieniowanie kosmiczne 2.1.2. Promieniowanie ziemskie 2.2. Promieniotwórczosc sztuczna 2.2.1. Źródła medyczne 2.2.2. Elektrownie jadrowe 2.2.3. Opad promieniotwórczy 2.2.4. Bron i naped nuklearny 2.2.5. Inne cywilizacyjne źródła promieniotwórcze 2.3. Biologiczne…

Porzucone wraki środków transportu

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Dokumenty regulujace postepowanie z zuzytymi środkami transportu………5 1. Prawo o ruchu drogowym………5 2. Dokumenty nawiazujace do ustawy o odpadach………8 3. Ocena przepisów prawnych………12 Rozdział II. Ocena aktualnego stanu w zakresię postepowanie z wyeksploatowanymi pojazdami………15 1. Krajowy park pojazdów………15 2. Przedsiębiorstwa zajmujace się…

Badania technologiczne scieków i osadów sciekowych

Przez administrator

Cel prac Wstęp Rozdział I. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych w sciekach 1.1 Oznaczanie ChZT metoda standardowa, polska i skrócona. 1.1.1 Metoda standardowa. 1.1.2 Metoda polska. 1.1.3 Metoda dwuchromianowa skrócona. 1.1.4 Oznaczanie BZT5(7) metoda rozcienczen. Rozdział II. Oczyszczanie scieków metoda osadu czynnego. 2.1 Mikroorganizmy w osadzie czynnym.…

Funkcjonowanie parków narodowych w świetle prawa ochrony srodowiska

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Rys historyczny regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska. 1. Ochrona srodowiska w Konstytucji PRL. 2. Podstawowe dokumenty w prawie miedzynarodowym dotyczace ochrony srodowiska. 3. Regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska – ustawy. Rozdział II. Organizacja i struktura parków narodowych. 1. Definicja, cele i funkcje…

Pieninski Park Narodowy.

Przez administrator

I. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel i metoda opracowania 1.3. Historia powstania i lokalizacja Pieninskiego Parku Narodowego 1.4. Wartosci naczelne Pieninskiego Parku Narodowego 1.5. Wykorzystanie Pieninskiego Parku Narodowego w edukacji srodowiskowej – ustalenia historyczne 1.6. Program edukacji srodowiskowej w Pieninskim Parku Narodowym II. Zbiory, wydawnictwa,…

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ.

Przez administrator

Cel i zakres pracy ………..4 Wstęp ………..5 Rozdział 1. Charakterystyka odpadów 3.1. Pojęcie odpadów komunalnych ………..7 3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8 3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8 3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10 3.2.3. Sklad morfologiczny odpadów ………..10 3.2.4.…

Jak powinna byc czysta woda przeznaczona do potrzeb gospodarczych i spozywczych oraz sposoby jej uzdatniania.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Ogólne wlasciwosci wody………. 4 Rozdział II. Jakość wody………. 8 2.1. Źródła zaopatrzenia w wode i ich charakterystyka……….8 2.2. Jakość wody uzytkowej………. 16 Rozdział III. Stan wód w Polsce………. 19 3.1. Ochrona wód ……….19 3.2. Zanieczyszczenia wód……….21 3.3. Stan wód……….22 Rozdział IV. Zastosowania…

Ocena wykorzystania biopaliw transportowych.

Przez administrator

Wstęp Cel i zakres pracy Metodyka pracy 1. Regulacje i przepisy prawne 1.1. Uwarunkowania prawne w zakresię biopaliw w Polsce 1.2. Wskazniki wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE 2. Surowce, pólprodukty, fazy produkcji oraz potencjal technologiczny do produkcji biopaliw 2.1. Biodiesel 2.2. Bioetanol…