Kategoria: Ochrona Środowiska Ekologia

Prace z dziedziny Ochrona Środowiska Ekologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Finansowe zagadnienia ochrony srodowiska. 4.47/5 (19)

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I. Polityka ekologiczna państwa. ………… 7 1.1. Zasady polityki ekologicznej w Polsce. ………… 7 1.2. Prawodawstwo w zakresię ochrony srodowiska. ………… 16 1.3. Kierunki usprawnien w kontekscie wymogów Unii Europejskiej. ………… 24 Rozdział II. Źródła finansowania…

Gospodarka odpadami medycznymi w XYZ. 4.85/5 (13)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi………4 Rozdział 2. Źródła ,rodzaje i stan gospodarki odpadami medycznymi w Polsce………14 Rozdział 3. Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………31 Rozdział 4. Charakterystyka zródel i rodzaje odpadów w XYZ………40 Rozdział 5. Sposoby postępowania z odpadami…

Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych 4.29/5 (21)

Przez administrator

Streszczenie………4 Wstęp………6 Wprowadzenie………6 Cel pracy………7 Rozdział I Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8 1.1. Ropa naftowa………8 1.2. Paliwa benzynowe………12 1.3. Oleje napedowe………13 1.4. Środki smarowe………14 1.5. Oleje silnikowe………14 1.6. Asfalty………15 Rozdział II Toksycznosc ropy i jej składników………17 2.1. Produkty ropopochodne…

Energetyka wiatrowa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 1. Stan techniki w dziedzinie energetyki wiatrowej………5 2.1. Historia energetyki wiatrowej na swiecie………5 2.2. Równania stosowane w obliczaniu mocy generowanej przez elektrownie wiatrowa………6 2.3. Cynniki wpływajace na wartość energii uzyskiwanej z wiatru………7 2.3.1. Wpływ czynników srodowiskowych………8 2.3.2. Wpływ czynników…

Metody usuwania rteci z odpadów przemyslowych 4.33/5 (21)

Przez administrator

I. Wprowadzenie………6 II. Cel pracy………10 III. Czesc literaturowa 11 III.1. Charakterystyka wlasciwosci rteci i jej zwiazków………11 III.2. Wystepowanie rteci oraz jej zwiazków w srodowisku………17 III.3. Emisja rteci ze zródel antropogenicznych………1 III.4. Odpady zawierajace rtec i sposoby ich unieszkodliwiania………31 III.5. Przeglad…

Ochrona srodowiska na przykładzie miasta i gminy XYZ 4.64/5 (11)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1. Podstawowe elementy zarządzania srodowiskiem………8 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony srodowiska………8 1.2.Przepisy prawne z zakresu ochrony srodowiska………9 1.3.Ogólna charakterystyka norm z zakresu ochrony srodowiska………11 1.4.Wybrane elementy zarządzania srodowiskiem w oparciu o ISO gr.14001………15 1.4.1.Polityka srodowiskowa………16 1.4.2.Wprowadzanie systemu zarządzania…

Ruchy ekologiczne – Zieloni. 4.45/5 (22)

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej……….4 1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne……….4 1.2. Geneza ruchu społecznego………6 1.3. Definicja ruchu społecznego……….7 1.4. Teoria ruchów spolecznych……….14 1.5. Teoria zachowan zbiorowych……….16 Rozdział 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w…

Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania wskaznika reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu. 4.48/5 (21)

Przez administrator

1. Wstęp………6 2. Cel pracy………8 3. Technologie odsiarczania spalin………9 3.1. Technologia mokra wapienno – gipsowa………10 3.2. Technologia pólsucha………15 3.3. Technologia sucha……… 18 3.3.1. Procesy zachodzace w suchej metodzie odsiarczania spalin………19 4. Sorbenty w procesię odsiarczania spalin………23 4.1. Mikronizacja sorbentu a…

Wykorzystywanie odpadów na gruncie prawa ochrony srodowiska. 4.32/5 (19)

Przez administrator

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki prawnej odpadów………6 1.1. Rozwój i miejsce regulacji postępowania z odpadamiw polskim systemie prawnym………6 1.2. Prawne pojecie odpadów……….10 1.3. Rodzaje i klasyfikacja odpadów………14 1.4. Wytwórcy i odbiorcy odpadów………18 1.5. Podstawowe zasady i cele…

Instalacje do odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych w procesach energetycznego spalania paliw. 4.33/5 (24)

Przez administrator

1. Wstęp………5 2. Cel i koncepcja 6 3. Rodzaje paliw stosowanych w energetyce i ich charakterystyka………7 4. Rodzaje i ilosc zanieczyszczen emitowanych w procesach spalania paliw………10 4.1. Spalanie paliw w obiektach stacjonarnych………11 4.1.1. Emisja dwutlenku wegla………12 4.1.2. Emisja tlenków siarki………13…

Ozonosfera i dziura ozonowa. 4.14/5 (22)

Przez administrator

Wstęp…….3 Rozdział 1.Ozon i jego miejsce w atmosferze…….5 1.1. Budowa i sklad atmosfery…….5 1.2. Ozon-techniki pomiarowe…….7 1.3. Ozonowy parasol Ziemi……..14 Rozdział 2. Dziura ozonowa…….21 2.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?…….22 2.2. Niebezpieczne freony……..25 2.3. Szkodliwe promieniowanie…….34 2.4. Dziura ozonowa nad Antarktyda…….40…

Promieniotwórczosc. 4.12/5 (26)

Przez administrator

Cel i zakres pracy………3 Rozdział 1. Zagrozenie dla srodowiska ze strony promieniowania………3 2.1. Promieniotwórczosc naturalna 2.1.1. Promieniowanie kosmiczne 2.1.2. Promieniowanie ziemskie 2.2. Promieniotwórczosc sztuczna 2.2.1. Źródła medyczne 2.2.2. Elektrownie jadrowe 2.2.3. Opad promieniotwórczy 2.2.4. Bron i naped nuklearny 2.2.5. Inne…

Porzucone wraki środków transportu 4.39/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Dokumenty regulujace postepowanie z zuzytymi środkami transportu………5 1. Prawo o ruchu drogowym………5 2. Dokumenty nawiazujace do ustawy o odpadach………8 3. Ocena przepisów prawnych………12 Rozdział II. Ocena aktualnego stanu w zakresię postepowanie z wyeksploatowanymi pojazdami………15 1. Krajowy park…

Badania technologiczne scieków i osadów sciekowych 4.28/5 (18)

Przez administrator

Cel prac Wstęp Rozdział I. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych w sciekach 1.1 Oznaczanie ChZT metoda standardowa, polska i skrócona. 1.1.1 Metoda standardowa. 1.1.2 Metoda polska. 1.1.3 Metoda dwuchromianowa skrócona. 1.1.4 Oznaczanie BZT5(7) metoda rozcienczen. Rozdział II. Oczyszczanie scieków metoda osadu czynnego.…

Pieninski Park Narodowy. 4.3/5 (20)

Przez administrator

I. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel i metoda opracowania 1.3. Historia powstania i lokalizacja Pieninskiego Parku Narodowego 1.4. Wartosci naczelne Pieninskiego Parku Narodowego 1.5. Wykorzystanie Pieninskiego Parku Narodowego w edukacji srodowiskowej – ustalenia historyczne 1.6. Program edukacji srodowiskowej w Pieninskim…

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ. 4.29/5 (17)

Przez administrator

Cel i zakres pracy ………..4 Wstęp ………..5 Rozdział 1. Charakterystyka odpadów 3.1. Pojęcie odpadów komunalnych ………..7 3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8 3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8 3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10 3.2.3.…

Jak powinna byc czysta woda przeznaczona do potrzeb gospodarczych i spozywczych oraz sposoby jej uzdatniania. 4.2/5 (20)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Ogólne wlasciwosci wody………. 4 Rozdział II. Jakość wody………. 8 2.1. Źródła zaopatrzenia w wode i ich charakterystyka……….8 2.2. Jakość wody uzytkowej………. 16 Rozdział III. Stan wód w Polsce………. 19 3.1. Ochrona wód ……….19 3.2. Zanieczyszczenia wód……….21 3.3.…

Ocena wykorzystania biopaliw transportowych. 3/5 (5)

Przez administrator

Wstęp Cel i zakres pracy Metodyka pracy 1. Regulacje i przepisy prawne 1.1. Uwarunkowania prawne w zakresię biopaliw w Polsce 1.2. Wskazniki wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE 2. Surowce, pólprodukty, fazy produkcji oraz potencjal technologiczny do produkcji…