Finansowe zagadnienia ochrony srodowiska.

Wstęp ………… 3 Rozdzial I. Polityka ekologiczna państwa. ………… 7 1.1. Zasady polityki ekologicznej w Polsce. ………… 7 1.2. Prawodawstwo w zakresię ochrony srodowiska. ………… 16 1.3. Kierunki usprawnien w kontekscie wymogów Unii Europejskiej. ………… 24 Rozdzial II. Źródła finansowania Więcej

Gospodarka odpadami medycznymi w XYZ.

Wstęp………2 Rozdzial 1. Prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi………4 Rozdzial 2. Źródła ,rodzaje i stan gospodarki odpadami medycznymi w Polsce………14 Rozdzial 3. Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………31 Rozdzial 4. Charakterystyka zródel i rodzaje odpadów w XYZ………40 Rozdzial 5. Sposoby postępowania z odpadami Więcej

Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych

Streszczenie………4 Wstęp………6 Wprowadzenie………6 Cel pracy………7 Rozdzial I Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8 1.1. Ropa naftowa………8 1.2. Paliwa benzynowe………12 1.3. Oleje napedowe………13 1.4. Środki smarowe………14 1.5. Oleje silnikowe………14 1.6. Asfalty………15 Rozdzial II Toksycznosc ropy i jej składników………17 2.1. Produkty ropopochodne Więcej

Energetyka wiatrowa

Wstęp………3 1. Stan techniki w dziedzinie energetyki wiatrowej………5 2.1. Historia energetyki wiatrowej na swiecie………5 2.2. Równania stosowane w obliczaniu mocy generowanej przez elektrownie wiatrowa………6 2.3. Cynniki wpływajace na wartość energii uzyskiwanej z wiatru………7 2.3.1. Wpływ czynników srodowiskowych………8 2.3.2. Wpływ czynników Więcej

Metody usuwania rteci z odpadów przemyslowych

I. Wprowadzenie………6 II. Cel pracy………10 III. Czesc literaturowa 11 III.1. Charakterystyka wlasciwosci rteci i jej zwiazków………11 III.2. Wystepowanie rteci oraz jej zwiazków w srodowisku………17 III.3. Emisja rteci ze zródel antropogenicznych………1 III.4. Odpady zawierajace rtec i sposoby ich unieszkodliwiania………31 III.5. Przeglad Więcej

Ochrona srodowiska na przykładzie miasta i gminy XYZ

Wstęp………5 Rozdzial 1. Podstawowe elementy zarządzania srodowiskiem………8 1.1.Podstawowe pojecia z zakresu ochrony srodowiska………8 1.2.Przepisy prawne z zakresu ochrony srodowiska………9 1.3.Ogólna charakterystyka norm z zakresu ochrony srodowiska………11 1.4.Wybrane elementy zarządzania srodowiskiem w oparciu o ISO gr.14001………15 1.4.1.Polityka srodowiskowa………16 1.4.2.Wprowadzanie systemu zarządzania Więcej

Ruchy ekologiczne – Zieloni.

Wstęp……….1 Rozdzial 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej……….4 1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne……….4 1.2. Geneza ruchu społecznego………6 1.3. Definicja ruchu społecznego……….7 1.4. Teoria ruchów spolecznych……….14 1.5. Teoria zachowan zbiorowych……….16 Rozdzial 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w Więcej

Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny

Wprowadzenie Rozdzial 1. Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarzadzaniem ekologicznym 1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny 1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania 1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie 1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji 1.1.4. Szkola systemowa Więcej

Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania wskaznika reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu.

1. Wstęp………6 2. Cel pracy………8 3. Technologie odsiarczania spalin………9 3.1. Technologia mokra wapienno – gipsowa………10 3.2. Technologia pólsucha………15 3.3. Technologia sucha……… 18 3.3.1. Procesy zachodzace w suchej metodzie odsiarczania spalin………19 4. Sorbenty w procesię odsiarczania spalin………23 4.1. Mikronizacja sorbentu a Więcej

Wykorzystywanie odpadów na gruncie prawa ochrony srodowiska.

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 Rozdzial 1 Wprowadzenie do problematyki prawnej odpadów………6 1.1. Rozwój i miejsce regulacji postępowania z odpadamiw polskim systemie prawnym………6 1.2. Prawne pojecie odpadów……….10 1.3. Rodzaje i klasyfikacja odpadów………14 1.4. Wytwórcy i odbiorcy odpadów………18 1.5. Podstawowe zasady i cele Więcej

Instalacje do odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych w procesach energetycznego spalania paliw.

1. Wstęp………5 2. Cel i koncepcja 6 3. Rodzaje paliw stosowanych w energetyce i ich charakterystyka………7 4. Rodzaje i ilosc zanieczyszczen emitowanych w procesach spalania paliw………10 4.1. Spalanie paliw w obiektach stacjonarnych………11 4.1.1. Emisja dwutlenku wegla………12 4.1.2. Emisja tlenków siarki………13 Więcej

Ozonosfera i dziura ozonowa.

Wstęp…….3 Rozdzial 1.Ozon i jego miejsce w atmosferze…….5 1.1. Budowa i sklad atmosfery…….5 1.2. Ozon-techniki pomiarowe…….7 1.3. Ozonowy parasol Ziemi……..14 Rozdzial 2. Dziura ozonowa…….21 2.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?…….22 2.2. Niebezpieczne freony……..25 2.3. Szkodliwe promieniowanie…….34 2.4. Dziura ozonowa nad Antarktyda…….40 Więcej

Promieniotwórczosc.

Cel i zakres pracy………3 Rozdzial 1. Zagrozenie dla srodowiska ze strony promieniowania………3 2.1. Promieniotwórczosc naturalna 2.1.1. Promieniowanie kosmiczne 2.1.2. Promieniowanie ziemskie 2.2. Promieniotwórczosc sztuczna 2.2.1. Źródła medyczne 2.2.2. Elektrownie jadrowe 2.2.3. Opad promieniotwórczy 2.2.4. Bron i naped nuklearny 2.2.5. Inne Więcej

Oznaczenie zawartosci miedzi jako mikroelementu w roslinach metoda absorpcji atomowej ASA

1. Wstęp 2. Wystepowanie i rola miedzi 3. Pobieranie miedzi przez rosliny 4. Objawy niedoboru i nadmiaru miedzi w roslinach 5. Graniczne zawartosci miedzi w roslinach 6. Teoria absorpcji atomowej 7. Ogólna zasada działania aparatu do absorpcyjnej spektrometrii atomowej 8. Więcej

Porzucone wraki środków transportu

Wstęp………2 Rozdzial I. Dokumenty regulujace postepowanie z zuzytymi środkami transportu………5 1. Prawo o ruchu drogowym………5 2. Dokumenty nawiazujace do ustawy o odpadach………8 3. Ocena przepisów prawnych………12 Rozdzial II. Ocena aktualnego stanu w zakresię postepowanie z wyeksploatowanymi pojazdami………15 1. Krajowy park Więcej

Badania technologiczne scieków i osadów sciekowych

Cel prac Wstęp Rozdzial I. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych w sciekach 1.1 Oznaczanie ChZT metoda standardowa, polska i skrócona. 1.1.1 Metoda standardowa. 1.1.2 Metoda polska. 1.1.3 Metoda dwuchromianowa skrócona. 1.1.4 Oznaczanie BZT5(7) metoda rozcienczen. Rozdzial II. Oczyszczanie scieków metoda osadu czynnego. Więcej

Funkcjonowanie parków narodowych w świetle prawa ochrony srodowiska

Wstęp Rozdzial I. Rys historyczny regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska. 1. Ochrona srodowiska w Konstytucji PRL. 2. Podstawowe dokumenty w prawie miedzynarodowym dotyczace ochrony srodowiska. 3. Regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska – ustawy. Rozdzial II. Organizacja i struktura parków narodowych. Więcej

Pieninski Park Narodowy.

I. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel i metoda opracowania 1.3. Historia powstania i lokalizacja Pieninskiego Parku Narodowego 1.4. Wartosci naczelne Pieninskiego Parku Narodowego 1.5. Wykorzystanie Pieninskiego Parku Narodowego w edukacji srodowiskowej – ustalenia historyczne 1.6. Program edukacji srodowiskowej w Pieninskim Więcej

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ.

Cel i zakres pracy ………..4 Wstęp ………..5 Rozdzial 1. Charakterystyka odpadów 3.1. Pojecie odpadów komunalnych ………..7 3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8 3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8 3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10 3.2.3. Więcej

Jak powinna byc czysta woda przeznaczona do potrzeb gospodarczych i spozywczych oraz sposoby jej uzdatniania.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Ogólne wlasciwosci wody………. 4 Rozdzial II. Jakość wody………. 8 2.1. Źródła zaopatrzenia w wode i ich charakterystyka……….8 2.2. Jakość wody uzytkowej………. 16 Rozdzial III. Stan wód w Polsce………. 19 3.1. Ochrona wód ……….19 3.2. Zanieczyszczenia wód……….21 3.3. Więcej

Odpowiedzialnosc prawna w zakresię ochrony srodowiska.

Wstęp Rozdzial I. Odpowiedzialnosc administracyjna Rozdzial II. Odpowiedzialnosc cywilna Rozdzial III. Odpowiedzialnosc karna Bibliografia

Ocena wykorzystania biopaliw transportowych.

Wstęp Cel i zakres pracy Metodyka pracy 1. Regulacje i przepisy prawne 1.1. Uwarunkowania prawne w zakresię biopaliw w Polsce 1.2. Wskazniki wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE 2. Surowce, pólprodukty, fazy produkcji oraz potencjal technologiczny do produkcji Więcej

Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004.

I Wstęp II Cel pracy III Czesc teoretyczna 1. Zanieczyszczenia powietrza 1.1. Źródła zanieczyszczen powietrza 1.2. Podzial zanieczyszczen 1.3. Gazy zanieczyszczajace powietrze 1.4. Zanieczyszczenia pylowe 2. Panstwowy Monitoring Srodowiska 2.1. Podsystem monitoringu powietrza 2.2. Podsystem emisji zanieczyszczen do powietrza 3. Więcej

Wpływ preparatów antyglonowych na wybrane grupy roslin wodnych.

Wstęp………4 Rozdzial I. 1. Rosliny wodne i glony – wiadomosci ogólne 2. Preparaty antyglonowe ………7 2.1 Charakterystyka najpopularniejszych preparatów antyglonowych……… 7 2.2 Obserwacje dotyczace wpływu antyglonów na rosliny akwariowe ………9 3. Miedz a rosliny wodne ………11 3.1 Miedz w wodach Więcej

Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ.

Wprowadzenie………2 Rozdzial 1. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami 1.1. Regulacje prawne w Polsce ………5 1.2. Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej ………6 Rozdzial 2. Sposoby zagospodarowania odpadów 2.1. Unieszkodliwianie odpadów ………9 2.2. Skladowanie odpadów ………10 2.3. Kompostowanie odpadów ………12 2.4. Więcej

Ochrona wody w aglomeracjach miejskich na przykładzie XYZ.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Przepisy prawne obowiazujace w Polsce dotyczace ochrony wód 1.1. Ustawy i rozporzadzenia ………..5 1.2. Umowy miedzynarodowe……….. 8 Rozdzial II. Bezpośrednie oddzialywanie na zanieczyszczenia wód 2.1. Glówne czynniki przyczyniajace się do zanieczyszczen wód……….. 10 2.2. Działalność przemyslowa ………..15 Więcej

Rolnicze zanieczyszczenia srodowiska glebowego i wodnego.

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Przeglad literatury 1.1. Zanieczyszczenia gleby ……….. 5 1.2. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych ……….. 9 1.3. Rolnicze zanieczyszczenia (rodzaje zanieczyszczen) ……….. 15 1.4. Zanieczyszczenia rolnicze gleby (nawozy, pestycydy) ……….. 18 1.5. Zanieczyszczenia rolnicze wód ………..23 Rozdzial Więcej

Ochrona przyrody na terenie nadlesnictwa XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Ochrona przyrody w UE i Polsce 1.1. Polityka Polski w zakresię ochrony przyrody terenów lesnych 1.2. Kierunki dzialan UE w sektorze lesnym 1.3. Instytucja Lasów Panstwowych i jej polityka ochrony srodowiska Rozdzial II. Charakterystyka nadlesnictwa XYZ 2.1. Więcej

Możliwościwykorzystania biogazu w gospodarce.

Wstęp………. 2 1.1 Definicja biogazu i jego wlasciwosci ………. 2 1.2 Surowce do produkcji biogazu ………. 5 1.3 Źródła pozyskiwania biogazu ………. 7 1.4 Proces produkcji biogazu ……….13 Rozdzial I. Pozytywne i negatywne aspekty produkcji biogazu 2.1 Produkcja energii odnawialnej Więcej

Odnawialne źródła energii.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Istota i znaczenie energii w przyrodzie. 1.1. Pojecie i rodzaje energii……….5 Rozdzial II. Odnawialne i nieodnawialne zasoby energii i ich obieg w przyrodzie. 2.1. Krazenie wody w przyrodzie……….17 2.1.1. Mala elektrownia wodna……….19 2.1.2. Duze elektrownie wodne………..23 2.1.3. Więcej

Ochrona srodowiska w polityce ekologicznej państwa na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………6 Rozdzial 1 Podstawy polityki ekologicznej Panstwa 1.1. Ekologia jako dyscyplina naukowa………9 1.2. Polityka ekologiczna – perspektywa teoretyczna………11 1.3. Uwarunkowania polityki ekologicznej państwa………17 1.4. Ekorozwój jako podstawa polityki ekologicznej………20 Rozdzial 2 Prawne i społeczne aspekty ochrony srodowiska 2.1. Przeslanki i Więcej

Polityka ekologiczna a swiadomosc lokalnej spolecznosci.

Wstęp………7 Rozdzial I Podstawy polityki ekologicznej państwa. 1.1. Podstawowe pojecia i zakres badan ekologii……………..11 1.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej……… 13 1.3. Ekorozwój jako podstawa zalozen polityki ekologicznej………20 1.4. Uwarunkowania polityki ekologicznej………25 Rozdzial II Uwarunkowania swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa. 2.1. Istota pojecia Więcej

Wpływ stosowania biopaliw na ochrone srodowiska.

Wstęp…….3 Rozdzial 1. Biopaliwa stale……..5 1.1. Biomasa……..5 1.1.1.Wspólczesne procesy pozyskiwania energii z biomasy…….7 1.1.1.1. Proces spalania…….8 1.1.1.2. Gazyfikacja biomasy……..10 1.1.1.3. Piroliza biomasy…….12 1.1.1.4. Wspólspalanie biomasy z weglem…….13 1.1.2. Biomasa a paliwa konwencjonalne…….15 Rozdzial 2. Biopaliwa plynne ……..18 2.1. Bioalkohole……..21 2.1.1. Więcej

Zagospodarowanie i ochrona srodowiska geograficznego solectwa XYZ w gminie XYZ.

Wstęp…….1 Rozdzial 1 Polozenie i rys historyczny 1.1 Polozenie geograficzne…….2 1.2 Rys historyczny…….5 Rozdzial 2 Charakterystyka srodowiska przyrodniczego 2.1 Budowa geologiczna i rzezba terenu……. 9 2.2 Warunki klimatyczne i stosunki wodne……. 9 2.3 Gleby…….10 2.4 Szata roslinna is wiat zwierzecy…….13 Więcej

Energetyka wiatrowa jako alternatywne źródłoenergii.

Wstęp. Rozdzial 1. Źródła energii odnawialnych i sposoby ich wykorzystania……….4 1.1.Energia sloneczna 1.2.Energia wody 1.3.Energetyka geotermalna 1.4.Biomasa 1.5 Energia wiatru Rozdzial 2. Polityka ekologiczna w zakresię rozwoju odnawialnych zródel energii……….36 2.1. Programy, dokumenty prawne Unii Europejskiej dotyczace odnawialnych zródel energii Więcej

Zasady importu i eksportu odpadów.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Prawne podstawy miedzynarodowego obrotu odpadami……….5 1.1 Pojecie odpadów i miedzynarodowego obrotu odpadami 1.2. Konwencja Bazylejska 1.2.1. Zasady bezpiecznego obrotu odpadami wskazane przez Konwencje 1.2.2. Klasyfikacja odpadów wedlug Konwencji Bazylejskiej 1.3. Decyzje Organizacji Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju 1.4. Więcej

Odnawialne źródła energii oraz sposoby ich wykorzystania w powiecie XYZ.

Wstęp Rozdzial 1 Metodologiczne podstawy pracy 1.1. Cel pracy Rozdzial 2 Teoretyczne podstawy pracy 2.1. Energia wód 2.2. Energia geotermalna 2.3. Energia sloneczna 2.4. Energia wiatru 2.5. Biomasa (drewno, sloma, odchody zwierzat) 2.6. Biogaz 2.7. Energetyka jadrowa Rozdzial 3 Opis Więcej

Możliwościrozwoju rolnictwa ekologicznego w powiecie XYZ.

Wstęp ………..4 Cel i zakres pracy Rozdzial 1 Przeglad literatury……….. 6 3.1 Rys historyczny 3.1.1 Historia rolnictwa ekologicznego w krajach UE 3.1.2 Historia rolnictwa ekologicznego w Polsce 3.2 systemy uprawy w rolnictwie 3.3 Metody gospodarowania w rolnictwie ekologicznym 3.4 Zasady Więcej

Możliwościwykorzystania odnawialnych zródel energii w warunkach Polski.

Rozdzial 1. Pojecie i podzial odnawialnych zródel energii. Rozdzial 2. Charakterystyka wybranych zródel energii. 2.1 Energia wody. 2.2 Biomasa. 2.3 Biogaz. Rozdzial 3. Charakterystyka wybranych urzadzen korzystajacych z odnawialnych zródel energii. 3.1 Turbiny. 3.2 Kotly. 3.3 Silniki spalania wewnetrznego i Więcej

Rozwój malej energetyki wodnej w Polsce.

Wstęp………2 Rozdzial I Zadania energetyki wodnej a ochrona srodowiska. 1.1 Wspólczesna polityka energetyczna panstw………3 1.2 Polityka energetyczna a charakterystyka obecnego stanu srodowiska………8 1.3 Odnawialne źródła energii – charakterystyka………12 1.4 Techniczne możliwości wykorzystania odnawialnych zródel energii………17 1.5 Źródła odnawialne w kontekscie Więcej

Jakość powietrza atmosferycznego w aglomeracji miejskiej XYZ

Cel pracy……… 9 Wstęp……… 11 Rozdzial 1. Szczecin-informacje ogólne 1.1. Srodowisko naturalne……… 14 1.2. Klimat ………15 Rozdzial 2. Zanieczyszczenia powietrza 2.1. Co to jest zanieczyszczenie? ………17 2.2. Źródła zanieczyszczen powietrza atmosferycznego ………20 2.2.1. Klasyfikacja zanieczyszczen powietrza……… 21 2.2.2. Zanieczyszczenia przemyslowe Więcej

Analiza wpływu zanieczyszczen zawartych w osadach sciekowych na rosliny.

Wprowadzenie Rozdzial 1. Zanieczyszczenia w osadach sciekowych 1. Osady sciekowe – ogólna charakterystyka 1.1.1. Wtórne wykorzystanie oczyszczonych scieków 1.1.2. Istota i rodzaje osadów sciekowych 1.1.3. Procesy przeróbki i unieszkodliwiania osadów sciekowych 1.1.4. Wlasciwosci osadów sciekowych 1.1.5. Ilosci powstajacych osadów 1.2. Więcej

Energia wiatru-stan aktualny i perspektywy rozwoju.

Wstęp Rozdzial 1 Energia wiatru 1.1 Pojecie i rodzaje odnawialnych zródel enerii 1.2 Historia i krótka charakterystyka energii wiatru Rozdzial 2 Stan prawny odnawialnych zródel energii 2.1 W Unii Europejskiej 2.2 W Polsce Rozdzial 3 Energetyka wiatrowa w Polsce 3.1 Więcej

Europejskie prawo ochrony srodowiska.

Wstęp ………. 3 Rozdzial I Podstawy ochrony srodowiska w Polsce w świetle czlonkostwa w Unii Europejskiej………. 5 1.1 Prawne podstawy ochrony srodowiska………. 5 1.2 Źródła prawa ochrony srodowiska……….8 1.3 Przedmiot ochrony i jej istota………. 13 Rozdzial II Ochrona srodowiska w Więcej

Energetyka wiatrowa w Polsce-stan aktualny i perspektywy rozwoju.

Wstęp. 4 Przeglad literatury.. 7 Rozdzial 1 Energia wiatru na tle odnawialnych zródel energii 1.1 Rodzaje odnawialnych zródel energii………..15 1.2 Historia i charakterystyka energii wiatru………… 21 Rozdzial 2 Prawne uwarunkowania dotyczace odnawialnych zródel energii 2.1 Regulacje prawne obowiazujac w Unii Więcej

Zarys problemów globalnego kryzysu wodnego

Wstęp Rozdzial 1. Zasoby wodne swiata 1.1. Glówne znaczenie wody dla srodowiska 1.2. Szczególne znaczenie wody dla czlowieka 1.3. Wpływ czlowieka na brak czystej wody 1.4. Zasoby wody. 1.5. Woda pitna jako jedno z praw czlowieka Rozdzial 2. Problem wody Więcej

Zrównowazone warunki zycia w zmieniajacym się systemie klimatycznym Ziemi

Wstęp………..5 Rozdzial I Planeta w niebezpieczenstwie………..7 1.Przyczyny zmian klimatycznych 2.Skutki i wynikajace z nich zagrozenia zmian klimatycznych Rozdzial II Wyzwanie XXI wieku ………..19 1.Strategia ochrony klimatu wedlug Unii Europejskiej 2.Zrównowazony rozwój w XXI wieku – działania i zadania 3.Zmiany gospodarki Więcej

Analiza odnawialnych zródel energii.

Wstęp……….2 Rozdzial I Uregulowania prawne w zakresię ochrony srodowiska. 1.1. Dyrektywy UE……….5 1.2. Przepisy obowiazujace w RP……….23 1.3. Biezacy stan dostosowywania Polskiego prawa do przepisów UE……….36 Rozdzial II Odnawialne źródła energii. 2.1. Farmy wiatrowe……….45 2.2. Elektrownie wodne……….52 2.3. Biomasa i Więcej

Analiza oddzialywania stacji elektorenergetycznej ‚Narew’ na srodowisko

Wstęp Streszczenie Rozdzial 1. Podmiot, przedmiot, cel i zakres pracy oraz metody badawcze Rozdzial 2. Przeglad literatury i materialów zwiazanych z przeplywem pradu 2.1. Normy i akty prawne regulujace kwestie lokalizacji i budowy stacji elektroenergetycznych 2.2. Normy i akty prawne Więcej

Możliwościrozwoju odnawialnych zródel energii w Polsce.

Wstęp Cel pracy………. 4 Wprowadzenie………..4 Rozdzial 1. Technologie, zasoby i stan wykorzystania energii z odnawialnych zródel energii w Polsce. 1.1. Energia wiatrowa……….. 5 1.2. Energia sloneczna……….. 13 1.3. Energia geotermalna ………..16 1.4. Energia wodna ………..19 1.5. Energia z biomasy……….. 21 Więcej