Kategoria: Ochrona Środowiska Ekologia

Prace z dziedziny Ochrona Środowiska Ekologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Finansowe zagadnienia ochrony srodowiska. 4.47/5 (19)

Wstęp ………… 3 Rozdzial I. Polityka ekologiczna państwa. ………… 7 1.1. Zasady polityki ekologicznej w Polsce. ………… 7 1.2. Prawodawstwo w zakresię ochrony srodowiska. ………… 16 1.3. Kierunki usprawnien w kontekscie wymogów Unii Europejskiej. ………… 24 Rozdzial II. Źródła finansowania inwestycji proekologicznych w Polsce. ………… 30 2.1. Krajowe źródła finansowania ochrony srodowiska. ………… 30 2.2. […]

Gospodarka odpadami medycznymi w XYZ. 4.85/5 (13)

Wstęp………2 Rozdzial 1. Prawne aspekty gospodarki odpadami medycznymi………4 Rozdzial 2. Źródła ,rodzaje i stan gospodarki odpadami medycznymi w Polsce………14 Rozdzial 3. Sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych………31 Rozdzial 4. Charakterystyka zródel i rodzaje odpadów w XYZ………40 Rozdzial 5. Sposoby postępowania z odpadami w XYZ………49 Rozdzial 6. Ocena stanu gospodarki odpadami w XYZ………61 Wnioski………66 Bibliografia………68 Zalaczniki 72………(brak zdjec) […]

Przeciwdzialanie skazeniu srodowiska pochodnymi ropy naftowej w sasiedztwie baz paliw plynnych i stacji benzynowych 4.29/5 (21)

Streszczenie………4 Wstęp………6 Wprowadzenie………6 Cel pracy………7 Rozdzial I Ropa naftowa i produkty jej przeróbki………8 1.1. Ropa naftowa………8 1.2. Paliwa benzynowe………12 1.3. Oleje napedowe………13 1.4. Środki smarowe………14 1.5. Oleje silnikowe………14 1.6. Asfalty………15 Rozdzial II Toksycznosc ropy i jej składników………17 2.1. Produkty ropopochodne i ich stopien toksycznosci………17 2.2. Skazenie srodowiska naturalnego: ropa, produktami jej przetwarzania, produktami spalania ropy […]

Energetyka wiatrowa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………3 1. Stan techniki w dziedzinie energetyki wiatrowej………5 2.1. Historia energetyki wiatrowej na swiecie………5 2.2. Równania stosowane w obliczaniu mocy generowanej przez elektrownie wiatrowa………6 2.3. Cynniki wpływajace na wartość energii uzyskiwanej z wiatru………7 2.3.1. Wpływ czynników srodowiskowych………8 2.3.2. Wpływ czynników konstrukcyjnych……….11 2.4. Rozwiazania techniczne stosowane w dziedzinie energetyki wiatrowej………13 2.5. Budowa elektrowni wiatrowej………14 2.6. Wydajnosc […]

Metody usuwania rteci z odpadów przemyslowych 4.33/5 (21)

I. Wprowadzenie………6 II. Cel pracy………10 III. Czesc literaturowa 11 III.1. Charakterystyka wlasciwosci rteci i jej zwiazków………11 III.2. Wystepowanie rteci oraz jej zwiazków w srodowisku………17 III.3. Emisja rteci ze zródel antropogenicznych………1 III.4. Odpady zawierajace rtec i sposoby ich unieszkodliwiania………31 III.5. Przeglad procesów technologicznych usuwania rteci z odpadów ………37 III.5.1. Technologie utylizacji odpadów zawierajacych rtec, ze szczególnym […]

Ochrona srodowiska na przykładzie miasta i gminy XYZ 4.64/5 (11)

Wstęp………5 Rozdzial 1. Podstawowe elementy zarządzania srodowiskiem………8 1.1.Podstawowe pojecia z zakresu ochrony srodowiska………8 1.2.Przepisy prawne z zakresu ochrony srodowiska………9 1.3.Ogólna charakterystyka norm z zakresu ochrony srodowiska………11 1.4.Wybrane elementy zarządzania srodowiskiem w oparciu o ISO gr.14001………15 1.4.1.Polityka srodowiskowa………16 1.4.2.Wprowadzanie systemu zarządzania ochrona srodowiska………18 1.5.TQEM czyli Totalne Zarządzanie Jakośćia Srodowiska………20 1.6.Zarządzanie ofensywne srodowiskiem……… 26 Rozdzial 2. Charakterystyka […]

Ruchy ekologiczne – Zieloni. 4.45/5 (22)

Wstęp……….1 Rozdzial 1. Ruchy społeczne w teorii socjologicznej……….4 1.1. Ruchy społeczne w XX w – wprowadzenie historyczne……….4 1.2. Geneza ruchu społecznego………6 1.3. Definicja ruchu społecznego……….7 1.4. Teoria ruchów spolecznych……….14 1.5. Teoria zachowan zbiorowych……….16 Rozdzial 2. Kształtowanie się ruchu ekologicznego w Polsce……….24 2.1. Kształtowanie się swiadomosci ekologicznej Polaków……….24 2.2. Poziom swiadomosci zagrozen ekologicznych w społeczenstwie polskim……….29 […]

Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny 4.39/5 (23)

Wprowadzenie Rozdzial 1. Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarzadzaniem ekologicznym 1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny 1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania 1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie 1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji 1.1.4. Szkola systemowa 1.2. Nowoczesne zarzadzanie 1.3. Funkcje zarządzania w zarysie 1.4. Zarządzanie zintegrowane 1.4.1. Strategia 1.4.2. Zarządzanie […]

Projekt stanowiska badawczego do wyznaczania wskaznika reaktywnosci i sorpcji bezwzglednej sorbentu. 4.48/5 (21)

1. Wstęp………6 2. Cel pracy………8 3. Technologie odsiarczania spalin………9 3.1. Technologia mokra wapienno – gipsowa………10 3.2. Technologia pólsucha………15 3.3. Technologia sucha……… 18 3.3.1. Procesy zachodzace w suchej metodzie odsiarczania spalin………19 4. Sorbenty w procesię odsiarczania spalin………23 4.1. Mikronizacja sorbentu a sucha metoda odsiarczaniaspalin………25 4.2. Przemyslowe próby stosowania ultradrobnych sorbentów………27 5. Zloza sorbentów w Polsce……… 29 […]

Wykorzystywanie odpadów na gruncie prawa ochrony srodowiska. 4.32/5 (19)

Wykaz skrótów……….3 Wstęp……….5 Rozdzial 1 Wprowadzenie do problematyki prawnej odpadów………6 1.1. Rozwój i miejsce regulacji postępowania z odpadamiw polskim systemie prawnym………6 1.2. Prawne pojecie odpadów……….10 1.3. Rodzaje i klasyfikacja odpadów………14 1.4. Wytwórcy i odbiorcy odpadów………18 1.5. Podstawowe zasady i cele postępowania z odpadami……….21 Rozdzial 2 Zasady wykorzystywania odpadów………25 2.1. Pojecie wykorzystywania odpadów……….25 2.2. Ulgi i […]

Instalacje do odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych w procesach energetycznego spalania paliw. 4.33/5 (24)

1. Wstęp………5 2. Cel i koncepcja 6 3. Rodzaje paliw stosowanych w energetyce i ich charakterystyka………7 4. Rodzaje i ilosc zanieczyszczen emitowanych w procesach spalania paliw………10 4.1. Spalanie paliw w obiektach stacjonarnych………11 4.1.1. Emisja dwutlenku wegla………12 4.1.2. Emisja tlenków siarki………13 4.1.3. Emisja tlenków azotu………13 4.1.4. Emisja tlenku wegla………14 4.1.5. Emisja lotnych zwiazków organicznych………15 4.1.6. Emisja […]

Ozonosfera i dziura ozonowa. 4.14/5 (22)

Wstęp…….3 Rozdzial 1.Ozon i jego miejsce w atmosferze…….5 1.1. Budowa i sklad atmosfery…….5 1.2. Ozon-techniki pomiarowe…….7 1.3. Ozonowy parasol Ziemi……..14 Rozdzial 2. Dziura ozonowa…….21 2.1. Co szkodzi warstwie ozonowej?…….22 2.2. Niebezpieczne freony……..25 2.3. Szkodliwe promieniowanie…….34 2.4. Dziura ozonowa nad Antarktyda…….40 2.5. Ozon a plamy na sloncu……..48 Rozdzial 3.Nastepstwa zaniku ozonu……..51 3.1. Dziura ozonowa- zagrozenie dla […]

Promieniotwórczosc. 4.12/5 (26)

Cel i zakres pracy………3 Rozdzial 1. Zagrozenie dla srodowiska ze strony promieniowania………3 2.1. Promieniotwórczosc naturalna 2.1.1. Promieniowanie kosmiczne 2.1.2. Promieniowanie ziemskie 2.2. Promieniotwórczosc sztuczna 2.2.1. Źródła medyczne 2.2.2. Elektrownie jadrowe 2.2.3. Opad promieniotwórczy 2.2.4. Bron i naped nuklearny 2.2.5. Inne cywilizacyjne źródła promieniotwórcze 2.3. Biologiczne skutki promieniowania 2.3.1. Skutki stochastyczne 2.3.2. Skutki niestochastyczne Rozdzial 2. […]

Oznaczenie zawartosci miedzi jako mikroelementu w roslinach metoda absorpcji atomowej ASA 4.33/5 (27)

1. Wstęp 2. Wystepowanie i rola miedzi 3. Pobieranie miedzi przez rosliny 4. Objawy niedoboru i nadmiaru miedzi w roslinach 5. Graniczne zawartosci miedzi w roslinach 6. Teoria absorpcji atomowej 7. Ogólna zasada działania aparatu do absorpcyjnej spektrometrii atomowej 8. Omówienie poszczególnych czesci aparatu 9. Czesc praktyczna: 9.1. Aparatura i sprzet 9.2. Roztwory do wykreslenia […]

Porzucone wraki środków transportu 4.39/5 (18)

Wstęp………2 Rozdzial I. Dokumenty regulujace postepowanie z zuzytymi środkami transportu………5 1. Prawo o ruchu drogowym………5 2. Dokumenty nawiazujace do ustawy o odpadach………8 3. Ocena przepisów prawnych………12 Rozdzial II. Ocena aktualnego stanu w zakresię postepowanie z wyeksploatowanymi pojazdami………15 1. Krajowy park pojazdów………15 2. Przedsiębiorstwa zajmujace się recyklingiem samochodów………19 a. Skup i demontaz………19 b. Mlyny przemyslowe………21 3. […]

Badania technologiczne scieków i osadów sciekowych 4.28/5 (18)

Cel prac Wstęp Rozdzial I. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych w sciekach 1.1 Oznaczanie ChZT metoda standardowa, polska i skrócona. 1.1.1 Metoda standardowa. 1.1.2 Metoda polska. 1.1.3 Metoda dwuchromianowa skrócona. 1.1.4 Oznaczanie BZT5(7) metoda rozcienczen. Rozdzial II. Oczyszczanie scieków metoda osadu czynnego. 2.1 Mikroorganizmy w osadzie czynnym. 2.2 Puchniecie osadu czynnego. 2.3 Glówne elementy procesy osadu czynnego. […]

Funkcjonowanie parków narodowych w świetle prawa ochrony srodowiska 4.31/5 (29)

Wstęp Rozdzial I. Rys historyczny regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska. 1. Ochrona srodowiska w Konstytucji PRL. 2. Podstawowe dokumenty w prawie miedzynarodowym dotyczace ochrony srodowiska. 3. Regulacje prawne dotyczace ochrony srodowiska – ustawy. Rozdzial II. Organizacja i struktura parków narodowych. 1. Definicja, cele i funkcje parków. 2. Plan ochrony parków narodowych. 3. Organy zarzadzajace, opiniodawcze, […]

Pieninski Park Narodowy. 4.3/5 (20)

I. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Cel i metoda opracowania 1.3. Historia powstania i lokalizacja Pieninskiego Parku Narodowego 1.4. Wartosci naczelne Pieninskiego Parku Narodowego 1.5. Wykorzystanie Pieninskiego Parku Narodowego w edukacji srodowiskowej – ustalenia historyczne 1.6. Program edukacji srodowiskowej w Pieninskim Parku Narodowym II. Zbiory, wydawnictwa, badania Pieninskiego Parku Narodowego – niezbedne elementy w prowadzeniu edukacji […]

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ. 4.29/5 (17)

Cel i zakres pracy ………..4 Wstęp ………..5 Rozdzial 1. Charakterystyka odpadów 3.1. Pojecie odpadów komunalnych ………..7 3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8 3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8 3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10 3.2.3. Sklad morfologiczny odpadów ………..10 3.2.4. Sposób postępowania przy badaniu skladu morfologicznego odpadów komunalnych ………..11 3.2.5. […]

Jak powinna byc czysta woda przeznaczona do potrzeb gospodarczych i spozywczych oraz sposoby jej uzdatniania. 4.2/5 (20)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Ogólne wlasciwosci wody………. 4 Rozdzial II. Jakość wody………. 8 2.1. Źródła zaopatrzenia w wode i ich charakterystyka……….8 2.2. Jakość wody uzytkowej………. 16 Rozdzial III. Stan wód w Polsce………. 19 3.1. Ochrona wód ……….19 3.2. Zanieczyszczenia wód……….21 3.3. Stan wód……….22 Rozdzial IV. Zastosowania wody najczesciej wymagajace jej uzdatnienia……….23 4.1. Praktyczne metody oczyszczania wody […]

Ocena wykorzystania biopaliw transportowych. 3/5 (5)

Wstęp Cel i zakres pracy Metodyka pracy 1. Regulacje i przepisy prawne 1.1. Uwarunkowania prawne w zakresię biopaliw w Polsce 1.2. Wskazniki wykorzystania biopaliw transportowych w Polsce na tle UE 2. Surowce, pólprodukty, fazy produkcji oraz potencjal technologiczny do produkcji biopaliw 2.1. Biodiesel 2.2. Bioetanol 3. Generacje i perspektywy wykorzystania biopaliw transportowych 4. Wnioski Bibliografia […]

Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004. 3/5 (5)

I Wstęp II Cel pracy III Czesc teoretyczna 1. Zanieczyszczenia powietrza 1.1. Źródła zanieczyszczen powietrza 1.2. Podzial zanieczyszczen 1.3. Gazy zanieczyszczajace powietrze 1.4. Zanieczyszczenia pylowe 2. Panstwowy Monitoring Srodowiska 2.1. Podsystem monitoringu powietrza 2.2. Podsystem emisji zanieczyszczen do powietrza 3. Typy stanowisk pomiarowych 3.1. Metody wykonywania pomiarów stezen zanieczyszczen atmosfery 3.2. Zalecane i dopuszczalne metodyki […]

Wpływ preparatów antyglonowych na wybrane grupy roslin wodnych. 4.29/5 (14)

Wstęp………4 Rozdzial I. 1. Rosliny wodne i glony – wiadomosci ogólne 2. Preparaty antyglonowe ………7 2.1 Charakterystyka najpopularniejszych preparatów antyglonowych……… 7 2.2 Obserwacje dotyczace wpływu antyglonów na rosliny akwariowe ………9 3. Miedz a rosliny wodne ………11 3.1 Miedz w wodach naturalnych i akwarium……… 11 3.2 Pobieranie i akumulacja miedzi w roslinach wodnych ………13 3.3 Mechanizmy […]

Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ. 4.56/5 (16)

Wprowadzenie………2 Rozdzial 1. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami 1.1. Regulacje prawne w Polsce ………5 1.2. Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej ………6 Rozdzial 2. Sposoby zagospodarowania odpadów 2.1. Unieszkodliwianie odpadów ………9 2.2. Skladowanie odpadów ………10 2.3. Kompostowanie odpadów ………12 2.4. Spalanie odpadów ………14 Rozdzial 3. Charakterystyka gminy XYZ 3.1. Polozenie i warunki geograficzne……… 16 3.2. […]