Kategoria: Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna

Prace z dziedziny Pielęgniarstwo Farmacja Medycyna . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Opieka nad dzieckiem z powikłaniami wynikającymi w zamartwicy oraz wcześniactwa. Studium przypadku

Przez administrator

Wstęp 1.1 Wprowadzenie do tematu pracy (1) 1.2 Cel i zakres badania (5) 1.3 Uzasadnienie wyboru tematu (8) Rozdział 1: Wprowadzenie do Wcześniactwa i Zamartwicy 2.1 Definicja i charakterystyka wcześniactwa (15) 2.2 Definicja i cechy zamartwicy (22) Rozdział 2: Powikłania i Opieka nad Dzieckiem 3.1 Powikłania wynikające z wcześniactwa i zamartwicy (32) 3.2 Opieka nad dzieckiem z wcześniactwem i zamartwicą (40) Rozdział 3: Studium przypadku 4.1 Historia przypadku (55) 4.2 Plan opieki i postępy (65) 4.3 Wnioski i perspektywy (75)

Kompleksowe leczenie wad wrodzonych stawu kolanowego

Przez administrator

Wstep Streszczenie Rozdzial 1 Anatomia funkcjonalna stawu kolanowego 1.1 Uklad kostno-wiezadlowy 1.2 Miesnie w obrebie stawu kolanowego 1.3 Mechanika stawu kolanowego Rozdzial 2 Diagnostyka stawu kolanowego 2.1 Badanie podmiotowe 2.2 Badanie przedmiotowe 2.3 Diagnostyka obrazowa Rozdzial 3 Wady wrodzone stawu kolanowego 3.1 Czesc ogólna 3.2 Zwichniecie wrodzone stawu kolanowego 3.3 Wrodzone przemieszczenie rzepki 3.4 Zaburzenia osi kolan i zmiany w uksztaltowaniu w rozwoju osobniczym 3.4.1 Kolano koslawe i szpotawe Rozdzial 4 Leczenie 4.1 Leczenie zachowawcze 4.2 Wskazania do leczenia operacyjnego 4.3 Postepowanie pooperacyjne Podsumowanie Bibliografia

Znaczenie terapii zajeciowej dla niepelnosprawnych podopiecznych z ubezwlasnowolnieniem sadowym realizowanej na warsztatach terapii zajeciowej

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej I.1 Sens ubezwłasnowolnienia I.2 Ubezwlasnowolnienie w przepisach prawa I.3 Pojęcie opiekuna prawnego i sprawowania opieki I.4 Obowiazki wynikajace ze sprawowania opieki nad osoba ubezwłasnowolniona Rozdzial II Niepełnosprawność jako problem spoleczny II.1 Definicje niepelnosprawnosci na podstawie literatury przedmiotu II.2 Rola i zadania Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych II.3 Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajeciowej II.4.Znaczenie rodziny w rehabilitacji II.5.Wsparcie instytucji i srodowiska lokalnego w readaptacji Rozdzial III Metodologiczne podstawy badan wlasnych III.1 Przedmiot i cel badan III.2 Problem badawczy III.3 Hipotezy badawcze III.4 Zmienne, wskaźniki oraz ich mierniki III.5 Metody, techniki, narzedzia badawcze III.6 Charakterystyka terenu i badanej…

Dzialania pomocnicze dla osób niepelnosprawnych prowadzone przez gmine X

Przez administrator

Wstep Czesc teoretyczna I Osoba niepelnosprawna 1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci 2. Charakterystyka niepelnosprawnosci………. 8 2.1 Niepelnosprawnosc sensoryczna………. 8 2.2 Niepelnosprawnosc fizyczna ……….11 2.3 Niepelnosprawnosc psychiczna………. 15 2.4 Niepelnosprawnosc zlozona ……….25 II Specyfika dzialan dotyczacych osób niepelnosprawnych w gminie X 1.Organizacja dzialan w sprawach osób niepelnosprawnych ……….27 2.Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych………. 28 3.Rehabilitacja osób niepelnosprawnych ……….32 3.1 Pojecie i zakres rehabilitacji………. 32 3.2 Systemy organizacyjne rehabilitacji………. 35 4.System edukacji osób niepelnosprawnych ……….37 5.Znaczenie integracji dzieci niepelnosprawnych ze sprawnymi ……….40 6.Znaczenie instytucji poradnictwa zawodowego w procesie pomocy osobie niepelnosprawnej………. 42 7.Zatrudnianie i praca osób niepelnosprawnych ……….43 Czesc metodologiczna III Metodologiczne…

Zakład aktywnosci zawodowej jako forma aktywizacji zawodowej osób uposledzonych umyslowo

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Aktywizacja zawodowa osób uposledzonych umyslowo. analiza w swietle literatury 1.Specyfika funkcjonowania osób uposledzonych umyslowo………..5 2.Znaczenie pracy w rehabilitacji osób uposledzonych umyslowo………..9 3.Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepelnosprawnych………..12 4.Definicja i formy aktywizacji zawodowej………..15 5.Zaklady Aktywnosci Zawodowej – definicja, geneza i zasady dzialalnosci………..24 6.Rola, zadania i cele Zakladu Aktywnosci Zawodowej………..27 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 1.Cel i przedmiot badan………..34 2.Problemy i hipotezy badawcze………..35 3.Metody, techniki i narzedzia badawcze………..38 4.Organizacja i przebieg badan. Charakterystyka terenu badan i badanej grupy………..42 Rozdzial III Analiza wyników badan wlasnych 1.Charakterystyka badanej grupy………..47 2.Analiza uzyskanych wyników w zakresie tempa pracy uczestników Zakladu Aktywnosci Zawodowej w…

Biometryczne metody kontroli dostepu na statkach

Przez administrator

Wstep………. 5 1.Biometria i rodzaje systemów biometrycznych. 1.1.Podzial systemów biometrycznych………. 8 1.1. Cechy biometryczne ………. 10 1.1.1. Linie papilarne ………. 11 1.2.2. Twarz………. 14 1.2.3. Teczówka ………. 18 1.2.4. Ucho ………. 20 1.2.5. Chód ………. 21 1.2.6. Podpis ………. 21 1.2.7. Glos ………. 21 2. Elementy uzyte w projekcie. 2.1. Elementy elektroniczne ………. 22 2.1.1. Modul linii papilarnych ………. 22 2.1.2. Plytka wykonawcza ………. 24 2.1.3. Przelacznik suwakowy ………. 26 2.1.4. Wyswietlacz LCD ………. 27 2.1.5. Dwukolorowa dioda LED ………. 28 2.1.6. Zestaw rezystorów ………. 29 2.1.7. Przedluzacz micro USB ………. 29 2.1.8. Baterie zasilajace i zasilanie ………. 31 2.1.9.…

Postępowanie podologiczne w dnie moczanowej

Przez administrator

Wstęp………. 1 Cel pracy:………. 2 Rozdział I Dna moczanowa 1.1 Kwas moczanowy………. 3 1.2 Patomechanizm choroby………. 5 1.3 Przebieg kliniczny………. 6 Rozdział II Postepowanie diagnostyczne i terapeutyczne 2.1 Diagnostyka 10 2.2 Leczenie ……….12 2.3 Dieta………. 13 2.5 Podologia………. 16 Rozdział III Opis przypadku………. 21 Podsumowanie ……….26 Streszczenie ……….28 Bibliografia ……….30 Spis rycin ……….33

Oparzenia u pacjenta pediatrycznego-postępowanie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Oparzenia 1. 1. Definicja oparzenia 1. 2. Określenie głębokości i rozległości oparzenia 1. 2. 1. Określenie głębokości rany oparzeniowej 1. 2. 2. Metody oceny rozległości oparzenia 1. 3. Klasyfikacja oparzeń 1. 4. Rodzaje oparzeń 1. 5. Choroba oparzeniowa Rozdział II Charakterystyka oparzeń u dzieci 2. 1. Etiologia i następstwa oparzeń u dzieci 2. 2. Leczenie bólu oparzeniowego u dzieci 2. 3. Reakcje patologiczne w odpowiedzi na oparzenia Rozdział III Postępowanie ratownicze w oparzeniach dzieci 3. 1. Pierwsza pomoc medyczna na miejscu zdarzenia. 3. 2. Ocena stanu zagrożenia życia 3. 3. Resuscytacja płynowa 3. 4. Zabezpieczenie rany oparzeniowej…

Opieka nad pacjentem po udarze mózgu

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna 1.1. Charakterystyka udaru mózgu 1.2. Podział udarów mózgu 1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu 1.4. Powikłania udaru mózgu 1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu 1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze mózgu 1.5.2. Edukacja jako działanie na rzecz samoopieki oraz edukacja opiekunów pacjenta 1.5.3. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku zaburzeń w komunikacji 1.5.4. Problemy w procesie pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu II Część metodologiczna 2.1. Cel badań. 2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 2.3. Problemy i hipotezy badawcze 2.4. Organizacja, przebieg badań, opis terenu badań III Część badawcza 3.1. Charakterystyka badanego przypadku…

Ocena jakości życia pacjentów po udarze mózgu

Przez administrator

Wstęp I Część teoretyczna 1.1. Charakterystyka udaru mózgu 1.2. Podział udarów mózgu 1.3. Przebieg i rokowanie w udarze mózgu 1.4. Powikłania udaru mózgu 1.5. Opieka pielęgniarska nad chorym po udarze mózgu 1.5.1. Postępowanie w procesie pielęgnacyjno – usprawniającym po udarze mózgu 1.5.2. Edukacja jako działanie na rzecz samoopieki oraz edukacja opiekunów pacjenta 1.5.3. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku zaburzeń w komunikacji 1.5.4. Problemy w procesie pielęgnowania pacjenta po udarze mózgu 1.6. Definicja jakości życia 1.6.1. Wymiar jakości życia 1.6.2. Narzędzia oceny jakości życia II Część metodologiczna 2.1. Cel badań 2.2. Metody i narzędzia badawcze 2.3. Organizacja i przebieg badań III Część…

Nadciśnienie tętnicze

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Epidemiologia i patogeneza nadciśnienia tętniczego 1.1. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego ……….5 1.2. Patogeneza nadciśnienia tętniczego ………. 9 1.3. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego ………. 11 Rozdział 2 Nadciśnienie tętnicze jako jednostka chorobowa 2.1. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego………. 18 2.2. Powikłania nadciśnienia tętniczego ………. 21 Rozdział 3 Leczenie nadciśnienia tętniczego 3.1. Leczenie farmakologiczne ………. 23 3.2. Leczenie niefarmakologiczne ………. 30 Rozdział 4 Czynniki zwiększające ryzyko nadciśnienia tętniczego 4.1. Predyspozycje genetyczne ………. 32 4.2. Otyłość ……….34 4.3. Stres ………. 35 4.4. Wiek, powyżej 60 lat ………. 37 4.5. Zaburzenia metaboliczne………. 37 4.6. Mała aktywność fizyczna ………. 38 4.7. Palenie papierosów i alkohol ……….38…

Unieśmiertelniona linia komórek nabłonkowych bydlęcego gruczołu mlekowego (MAC-T) – analiza proteomiczna komórek hodowanych w medium suplementowanym Paneksyną

Przez administrator

I. Wstęp ……….4 II. Cel pracy ……….6 III. Przegląd piśmiennictwa 3.1. Hodowle komórek nabłonkowych gruczołu mlekowego (MEC) ……….7 3.2. Hodowle pierwotne komórek epitelialnych gruczołu mlekowego (PMEC) ……….8 3.2.1. Hodowle komórek gruczołu mlekowego typu 2D ……….9 3.2.1.1. Hodowle jednowarstwowe komórek nabłonkowych koziego gruczołu mlekowego (CMEC)………. 9 3.2.1.2. Hodowle jednowarstwowe komórek nabłonkowych bydlęcego gruczołu mlekowego (BMEC………. 9 3.2.1.3. Hodowle jednowarstwowe komórek nabłonkowych gruczołu mlekowego jaka (YMEC) ……….10 3.2.1.4. Hodowle jednowarstwowe komórek nabłonkowych ludzkiego gruczołu mlekowego (HMEC)………. 11 3.2.1.4.1. Linia komórkowa gruczolakoraka piersi MCF-7 ……….11 3.3. Trójwymiarowe (3D) hodowle komórek epitelialnych ……….11 3.3.1. Organoidy – przestrzenne hodowle komórek nabłonkowych ……….12 3.4. Ustalone i…

Tomografia komputerowa w leczeniu wcześnie wykrytego raka krtani

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Krtań – budowa, jej nowotwory i ich leczenie 1.1. Budowa krtani i prawidłowy obraz narządu w tomografii komputerowej 1.2. Rak krtani – charakterystyka, objawy, diagnostyka 1.3. Leczenie chorych ze szczególnym uwzględnieniem radioterapii 1.4. Ujęcie statystyczne nowotworów krtani Rozdział 2 Obrazowanie TK w raku krtani 2.1. Tomografia komputerowa krtani – charakterystyka badania, skutki 2.2. Obraz TK w raku krtani 2.3. Znaczenie TK krtani w onkologii Rozdział 3 Tomografia komputerowa w diagnostyce i ocenie wyników leczenia pacjentów z rakiem krtani poddanych radioterapii 3.1. Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce i planowaniu rozkładu dawki w radioterapii 3.2. Wybrane przypadki kliniczne potwierdzające…

Rola lokalnych instytucji powiatowych we wspomaganiu aktywności osób niepełnosprawnych na przykładzie powiatu średzkiego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Niepełnosprawność       1.1 Definicja………. 4 1.2 Instytucje orzekające i orzecznictwo………. 7 1.3 Rodzaje niepełnosprawności ……….8 1.4 Stopnie niepełnosprawności………. 13 Rozdział 2 Osoby niepełnosprawne w działaniach lokalnych instytucji pomocowych       2.1 Struktura PCPR i jego działalność skierowana do osób niepełnosprawnych………. 16 2.2 Oferta powiatowego Urzędu Pracy skierowana dla osób niepełnosprawnych oraz ich przywileje………. 23 2.3 Działalność innych instytucji na rzecz niepełnosprawnych w powiecie średzkim………. 26 Rozdział 3 Aktywizacja osób niepełnosprawnych i jej formy       3.1 Co to jest aktywizacja osób niepełnosprawnych?………. 38 3.2 Formy aktywizacji zawodowej ……….40 Zakończenie ……….49 Bibliografia………. 52

Ostre zapalenie trzustki

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Cześć teoretyczna 1.1. Podział i definicje zapalenia trzustki………5 1.1.1. .Ostre zapalenie trzustki………5 1.1.2. Przewlekle zapalenie trzustki ………6 1.2. Etiopatogeneza………7 1.3. Objawy………10 1.4. Diagnostyka………10 1.5. Leczenie………11 1.6. Powikłania………15 1.7. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z zapaleniem trzustki………17 Rozdział II. Cześć badawcza. 2.1. Cel pracy………18 2.2. Problemy badawcze główny i szczegółowe………18 2.3. Materiał i metoda badawcza trzustki………18 Rozdział III. Cześć badawcza. 3.1. Opis indywidualnego przypadku………21 3.2. Problemy pielęgnacyjne………25 Podsumowanie i wnioski………30 Piśmiennictwo………32 Spis tabel………35 Spis rycin………35 Aneks………36

Wpływ środków psychotropowych na życie narkomana

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Narkomania jako zjawisko       1.1 Zjawisko narkomanii…………4 1.2 Przyczyny sięgania po środki odurzające…………8 1.3 Życie na krawędzi…………12 Rozdział II Charakterystyka wybranych środków odurzających 2.1 Konopie indyjskie: marihuana i haszysz………….15 2.2. Morfina heroina oraz tzw. „kompot” ………….17 2.3. Psychostymulanty, Amfetamina, Ekstazy, Kokaina, Crack………….20 2.4. Środki halucynogenne oraz leki………….24 Rozdział III Metodologiczne założenia badań. 3.1 Problemy badawcze i hipotezy robocze…………29 3.2. Przedmiot i cel badań…………31 3.3. Metody i techniki badawcze…………31 Rozdział IV Badania własne. 4.1. Wyniki badań…………33 4.2. Podsumowanie…………50 Zakończenie…………52 Bibliografia…………53 Spis tabel i rysunków…………55 Aneks…………57

Masa ciała a satysfakcja z życia studentek Wydziału XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy 1.1. Satysfakcja z życia – definicja i uwarunkowania……… 6 1.2. Otyłość – przyczyny, zagrożenia i profilaktyka………10 1.3. Wpływ masy ciała na samoocenę i satysfakcję z życia w świetle badań ………12 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy pracy 2.1. Założenia i cel badań ………17 2.2. Materiał badań……… 17 2.5. Metody i organizacja badań ………17 Rozdział 3 Wyniki badań własnych 3.1. Charakterystyka somatyczna ………19 3.2. Analiza wyników testu SES ………21 Podsumowanie i wnioski końcowe……… 29 Bibliografia ………31 Indeks tabel i wykresów……… 37 Streszczenie……… 39 Aneks ………40

Hormon wzrostu jako substancja dopingująca w sporcie

Przez administrator

Wstęp ……….7 Rozdział 1 Charakterystyka hormonu wzrostu 1.1. Hormon wzrostu – budowa i rola w organizmie………. 9 1.2. Działanie biologiczne ……….12 1.3. Czynniki wpływające na wydzielanie hormonu wzrostu………. 13 1.4. Hormon wzrostu a IGF-1 (Insulinopodobny czynnik wzrostu-1)………. 16 Rozdział 2 Hormon wzrostu w sporcie 2.1. Historia wykorzystania hormonu wzrostu jako środka dopingującego………. 19 2.2. Wpływ egzogennego hormonu wzrostu na wyniki sportowe………. 21 2.3. Kontrola antydopingowa podejrzanych o stosowanie hormonu wzrostu ……….27 Rozdział 3 Zagrożenia wynikające ze stosowania hormonu wzrostu ……….27 Zakończenie ……….30 Bibliografia………. 32 Spis rycin ……….39

Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży w Szkole Ponadgimnazjalnej

Przez administrator

Wstęp………7 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Definicja zdrowia, czynniki wpływające na zdrowie ………10 1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ………13 1.3. Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w świetle badań ………17 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze……… 22 2.2. Metody badawcze ………22 2.3. Materiał badań ………24 Rozdział 3 Analiza wyników badań własnych 3.1. Budowa somatyczna badanych……… 25 3.2. Aktywność fizyczna badanych……… 26 3.3. Nawyki żywieniowe badanych ………31 Podsumowanie i wnioski……… 36 Bibliografia……… 37 Spis tabel ………40 Aneks ………41 Streszczenie……… 44

Wpływ wybranych uzależnień na skórę

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział I Skóra człowieka – budowa i funkcje 1.1. Budowa skóry…….. 6 1.2. Podstawowe funkcje skóry…….. 8 Rozdział II Wpływ palenia tytoniu na skórę człowieka 2.1. Genotoksyczna aktywność składników dymu tytoniowego…….. 11 2.2. Wpływ palenia na funkcjonowanie skóry ……..14 2.3. Wpływ palenia na rozwój chorób skóry ……..15 2.4. Wpływ palenia na procesy starzenia się skóry…….. 21 2.5. Pozytywny wpływ palenia na skórę ……..24 Rozdział III Wpływ alkoholu na skórę człowieka 3.1. Napoje alkoholowe a zdrowie człowieka…….. 26 3.2. Negatywny wpływ alkoholu na skórę ……..27 Podsumowanie…….. 38 Literatura…….. 40 Spis rycin i fotografii…….. 44

Witaminy z grupy B w preparatach kosmetycznych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Zdrowie skóry 1.1. Budowa i fizjologia skóry………. 6 1.2. Procesy starzenia się skóry………. 9 1.3. Uwarunkowania zdrowia skóry ……….14 Rozdział 2 Witaminy – podstawowe informacje. 2.1. Historia odkrycia ……….18 2.2. Klasyfikacja i rodzaje witamin oraz ich rola w organizmie………. 20 Rozdział 3 Witaminy z grupy B – zastosowanie w kosmetologii 3.1. Tiamina – witamina B1 ……….27 3.2. Ryboflawina – witamina B2………. 29 3.3. Niacyna – witamina B3 ……….31 3.4. Kwas pantotenowy – witamina B5 ……….33 3.5. Pirydoksyna – witamina B6………. 35 3.6. Biotyna – witamina B7 ……….37 3.7. Kwas foliowy – witamina B9………. 38 3.8. Kobalamina –…

Aktywność fizyczna osób starszych

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Podstawy teoretyczne podejmowanego tematu 1.1. Charakterystyka procesu starzenia………. 6 1.2. Znaczenie aktywności fizycznej w funkcjonowaniu osób starszych………. 9 1.3. Ocena aktywności fizycznej osób starszych – przegląd piśmiennictwa………. 11 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel badań ……….15 2.2. Pytania badawcze ……….15 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 15 2.4. Materiał badań ……….16 Rozdział 3 Analiza wyników badań 3.1. Charakterystyka badanej grupy……….17 3.2. Aktywność fizyczna badanych………. 21 Dyskusja ……….31 Wnioski………. 33 Piśmiennictwo………. 34 Spis tabel i rycin………. 39 Załączniki………. 41

Wpływ dopingu farmakologicznego na zdrowie w opinii studentów XXX

Przez administrator

Wstęp……..9 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Definicja i zjawisko dopingu ……..10 1.2. Rodzaje dopingu i wpływ na zdrowie ……..14 1.2.1. Doping farmakologiczny ……..14 1.2.2. Doping fizjologiczny ……..16 1.2.3. Doping genetyczny ……..18 1.3. Przyczyny stosowania dopingu…….. 19 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel badań…….. 22 2.2. Pytania badawcze…….. 22 2.3. Metody badań ……..22 2.4. Charakterystyka grupy badawczej ……..22 Rozdział 3 Wyniki badań własnych Dyskusja…….. 41 Wnioski ……..44 Piśmiennictwo ……..45 Spis tabel i rycin…….. 49 Aneks ……..51 Streszczenie…….. 58

Aktywność fizyczna osób chorych na cukrzycę

Przez administrator

Wstęp……..6 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Cukrzyca – charakterystyka choroby ……..7 1.2. Cukrzyca a wysiłek fizyczny…….. 9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań ……..12 2.2. Problemy badawcze…….. 12 2.3. Organizacja i metody badań…….. 12 Rozdział 3 Analiza wyników badań 3.1. Charakterystyka badanej grupy…….. 13 3.2. Aktywność fizyczna badanych ……..16 Podsumowanie i wnioski…….. 28 Piśmiennictwo……..30 Spis rycin…….. 32 Aneks…….. 33

Uzależnienie od stosowania diet w środowisku akademickim

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Diety i uzależnienie od diet       1.1. Popularność diet – skala i przyczyny tego zjawiska……….5 1.2. Dziesięć najpopularniejszych diet i metody ich propagowania……….9 1.3. Czym jest uzależnienie od diet?……….14 1.4. Permareksja oraz inne zaburzenia odżywiania……….17 Rozdział 2 Diety jako konsekwencja presji kulturowej       2.1. Presja kulturowa a mechanizmy socjalizacji……….23 2.2. Miejsce diety we współczesnej kulturze masowej……….26 2.3. Presja kulturowa jako składnik kultury masowej i popularnej……….28 2.4. Wzory presji kulturowej w odniesieniu do zachowań żywieniowych……….30 2.5. Rola mediów w wywieraniu presji kulturowej……….33 2.6. Kreowanie mody na odchudzanie się w mediach……….36 Rozdział 3 Podstawy metodologii badań własnych       3.1. Przedmiot i cele…