Kategoria: Podatki

Prace z dziedziny Podatki . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem raju podatkowego

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Miedzynarodowe planowanie podatkowe 1.1.Pojecie podatku 1.2. Transgraniczne planowanie podatkowe 1.3. Klasyfikacja rajów podatkowych 1.4. Regulacje anty rajowe w wybranych krajach uznawanych za raje podatkowe Rozdzial II Kryteria wyboru raju podatkowego 2.1.Stabilnosc polityczna i gospodarcza 2.2.Równe traktowanie podmiotów gospodarczych 2.3.Polozenie geograficzne. Infrastruktura 2.4.Rynek wewnetrzny 2.5.System podatkowy 2.5.1. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 2.5.1.1.Raje podatkowe zwiazane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania 2.5.1.2.Raje podatkowe nie zwiazane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania Rozdzial III Zastosowanie rajów podatkowych w miedzynarodowym planowaniu podatkowym 3.1. Barbados 3.2.Jersey 3.3. Konfederacja Szwajcarska 3.4. Ksiestwo Lichtenstein 3.4 Ksiestwo Monako 3.5 Republika Cypru 3.6 Wielkie Ksiestwo Luksemburga.…

Podatek VAT w budżecie państwa

Przez administrator

Wstęp……..2 Rozdział 1 Budżet państwa, a kondycja finansowa kraju 1.1. Definicja i istota budżetu państwa…….. 3 1.2. Klasyfikacja dochodów budżetu państwa ……..10 1.2.1. Dochody podatkowe ……..11 1.2.2. Dochody niepodatkowe ……..15 1.2.3. Znaczenie budżetu państwa ……..21 1.2.4. Funkcje budżetu państwa ……..23 Rozdział 2 Charakterystyka podatku VAT 2.1. Definicja podatku VAT ……..33 2.2. Sposób ustalania podstawy opodatkowania…….. 34 2.3. Podatnicy i płatnicy…….. 37 2.4. Obowiązek podatkowy…….. 41 2.5. Obowiązujące stawki podatku od wartości dodanej…….. 44 2.6. Odliczenia i zwroty podatku VAT…….. 47 Rozdział 3 Analiza podatku VAT jako głównego źródła finansowania Budżetu Państwa 3.1. Analiza wielkości wpływu podatku VAT do Budżetu Państwa…

Charakterystyka podatku VAT w obrocie międzynarodowym na przykładzie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu w firmie XZY

Przez administrator

Wstęp………..1 Rozdział 1 Istota i specyfika podatku VAT 1.1 Podatek vat – aspekty teoretyczne………. 4 1.1.1 Geneza, istota i pojecie podatku VAT ……….4 1.1.2 Klasyfikacja i cechy podatku VAT………. 7 1.2 Podatek VAT w systemie podatkowym Polski………. 11 1.2.1 Ogólna charakterystyka systemu podatkowego w Polsce………. 11 1.2.2 Wprowadzenie i transformacja podatku VAT w Polsce ……….14 1.2.3 Podatek VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej ……….18 1.3 Obrót wewnątrzwspólnotowy a trans graniczy ……….21 Rozdział 2 Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów – ujęcie podatkowe       2.1 Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ……….24 2.1.1 Istota i pojęcie WNT ……….24 2.1.2…

Formy opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Działalność gospodarcza, pojęcia, zasady 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej i terminów z nią związanych………… 4 1.2. Warunki zezwalające na wykonywanie działalności gospodarczej………… 7 1.3. Przedsiębiorca jako płatnik i podatnik …………10 1.4. Zakres i formy opodatkowania …………13 Rozdział 2 Ryczałtowe formy opodatkowania       2.1. Ryczałtowe formy opodatkowania………… 19 2.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych …………21 Rozdział 3 Opodatkowanie według zasad ogólnych       3.1. Ogólna charakterystyka opodatkowania według zasad ogólnych………… 29 3.2. Opodatkowanie według skali podatkowej………… 32 3.3. Opodatkowanie według podatku liniowego………… 35 3.4. Formy ewidencji …………37 Rozdział 4 Praktyczne zastosowanie form opodatkowania       4.1. Prezentacja badanych firm …………41 4.2. Optymalne formy opodatkowania…

Podatek dochodowy od osób fizycznych i metody jego optymalizacji

Przez administrator

Podatek dochodowy jest bardzo popularnym tematem podczas pisania pracy magisterskiej. Jednym z rodzaj podatków jest podatek od osób fizycznych. Dobrze napisana praca powinna zawierać takie informacje czym jest podatek od osób fizycznych, na jakie ulgi oraz zwolnienia może liczyć podatnik oraz skutki dla Państwa wynikające z jego wprowadzenia.Ważne są również instrumenty optymalizacji podatkowej. Poniżej przykład jak może wyglądać przykładowa praca. Wstęp………3 Rozdział I Podatki i ich rola w gospodarce narodowej 1.1. Finanse publiczne i ich znaczenie……… 5 1.2. System podatkowy w Polsce……… 7 1.3. Rodzaje podatków ………10 1.4. Podatki jako źródło dochodu państwa……… 14 Rozdział II Podatek dochodowy od osób…

Harmonizacja podatków pośrednich w Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdział II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdział III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce. Rozdział IV  VAT i akcyza w Unii Europejskiej- zarys harmonizacji. 4.1. Harmonizacja podatków posrednich w Unii Europejskiej……….22 4.2. Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych………. 27 Rozdział V Znaczenie podatków posrednich dla kształtowania się wyniku finansowego przedsiebiorstw. 5.1. Wpływ VAT na finanse przedsiebiorstw………. 32 5.2. Znaczenie…

Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdział II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdział III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce. Rozdział IV  VAT i akcyza w Unii Europejskiej- zarys harmonizacji. 4.1. Harmonizacja podatków posrednich w Unii Europejskiej……….22 4.2. Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych………. 27 Rozdział V Znaczenie podatków posrednich dla kształtowania się wyniku finansowego przedsiebiorstw. 5.1. Wpływ VAT na finanse przedsiebiorstw………. 32 5.2. Znaczenie…

Udział podatków pośrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Definicja podatku………. 5 1.2. Klasyfikacja podatków………. 6 Rozdział II Polski podatek od towarów i uslug. 2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania, zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe………. 9 2.2. Podmiot opodatkowania………. 14 Rozdział III Udział podatków posrednich w dochodach i wydatkach budżetowych w Polsce. Rozdział IV  VAT i akcyza w Unii Europejskiej- zarys harmonizacji. 4.1. Harmonizacja podatków posrednich w Unii Europejskiej……….22 4.2. Polski podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy w świetle przepisów unijnych………. 27 Rozdział V Znaczenie podatków posrednich dla kształtowania się wyniku finansowego przedsiebiorstw. 5.1. Wpływ VAT na finanse przedsiebiorstw………. 32 5.2. Znaczenie…

Analiza obciążeń podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych w Polsce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Elementy teorii opodatkowania 1.1. Elementy i konstrukcja opodatkowania………5 1.2. Podstawa opodatkowania………6 1.3. Zobowiązania podatkowe………8 1.4. Ujęcie zobowiązań podatkowych w sprawozdaniu finansowym………9 1.5. Ujmowanie podatku w rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa………11 1.6. Ekonomiczne skutki opodatkowania w Polsce………12 1.7. Zjawisko ucieczki przed podatkami………14 1.8. Zjawisko szarej strefy………15 1.9. Krzywa laffera………16 Rozdział 2 System podatkowy. 2.1. Źródła prawa podatkowego………18 2.2. Klasyfikacja podatków w Polsce………19 2.3. Funkcje podatków w budżecie państwa………20 2.4. Podatki obciążające przedsiębiorstwa………21 2.5 opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej………23 2.6. Rozwiązania ewidencyjne dla celów opodatkowania na zasadach ogólnych oraz w formie karty…

Funkcjonowanie i ewidencja podatku od towarów i usług (VAT).

Przez administrator

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT). 1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojęcie oraz cechy podatku. 1.2. Przesłanki wprowadzenia podatku VAT. 1.3. Charakterystyka podatku VAT. 1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa. Rozdział II. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT). 2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług (VAT). 2.2. Powstanie obowiązku podatkowego. 2.3. Prawa i obowiązki podatnika podatku VAT. 2.4. Zwolnienia od podatku VAT. 2.4.1. Zwolnienia podmiotowe. 2.4.2. Zwolnienia przedmiotowe. 2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT. 2.6 Podatek należny, podatek naliczony.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w działalności Urzędu Skarbowego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Podatek dochodowy od osób fizycznych w grupie podatków dochodowych …………5 1.1. Podzial podatków wedlug kryterium przedmiotowego 1.2. Cechy podatków dochodowych 1.3. Konstrukcja polskiego podatku dochodowego od osób fizycznych 1.3.1. Podmiot opodatkowania 1.3.2. Przedmiot opodatkowania 1.3.3. Podstawa opodatkowania 1.3.4. Skala podatkowa 1.3.5. Stawki podatkowe 1.4. Zwolnienia i ulgi w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych 1.4.1. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium uznaniowosci administracyjnej 1.4.2. Ulgi i zwolnienia podatkowe wg kryterium podmiotowo-przedmiotowego 1.4.3. Podzial ulg i zwolnien podatkowych w oparciu o kryterium wpływu ulgi na przedmiot opodatkowania oraz na wielkosc podatku Rozdział II. Charakterystyka Urzędu Skarbowego w XYZ…

Strategie podatkowe w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Przedsiebiorstwo a system podatkowy………5 1. Czynniki majace wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. 2. Podatek jako element ksztaltujacy wybór strategii przedsiębiorstwa. 1.2.1. Definicja podatku. 1.2.2. Elementy konstrukcji podatku. 1.2.3. Funkcje podatków. 1.2.4. Podstawowe konstrukcje podatków. 1.3. Rys historyczny i geneza podatku dochodowego w Polsce. 1.3.1. Kształtowanie się konstrukcji podatku dochodowego. 1.3.2. Rozwój podatku dochodowego w Polsce. Rozdział II Polskie prawo podatkowe w ujęciu Ordynacji podatkowej……………………18 2.1 Zakres i struktura polskiego prawa podatkowego. 2.1.1 Struktura pionowa zródel polskiego prawa podatkowego. 2.1.2 Struktura pozioma zródel polskiego prawa podatkowego. 2.2 Ordynacja podatkowa w systemie polskiego prawa podatkowego. 2.2.1 Pojęcie obowiazku oraz…

Zmiany systemu podatkowego w Polsce w okresie transformacji ustrojowej

Przez administrator

Rozdział I. Kierunki i natezenie zmian, 1.1. Likwidacja podatku obrotowego i wprowadzenie VAT – u 1.2 Zmiany poziomu opodatkowania Podatki pośrednie Podatki bezpośrednie Rozdział II. Przyczyny zmian 2.1 Urynkowienie gospodarki 2.2 Prywatyzacja Rozdział III. Skutki zmian poziomu i struktury opodatkowania 3.1 Motywacyjny charakter zmian poziomu opodatkowania 3.2 Wpływ na dynamike gospodarcza 3.3 Wpływ na zróznicowanie dochodów ludnosci

Polski system podatkowy na tle systemu podatkowego w krajach Uni europejskiej

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Geneza i istota podatku. 1.1. Rodzaje dochodów publicznych, pojecie i glówne cechy podatku……….4 1.2. Funkcje podatku……….7 1.3. Zasady podatkowe……….10 1.4. Elementy konstrukcyjne podatku……….13 1.5. Pojęcie systemu podatkowego, typy systemów oraz czynniki wpływajace na ksztalt systemów podatkowych ……….17 1.6.Glówne typy podatków i zakres ich zastosowania……….25 Rozdział II. Dyrektywy podatkowe Unii Europejskiej. 2.1 Historia i motywy harmonizacji opodatkowania ……….31 2.2 Harmonizacja podatku od towarów i uslug……….44 2.3 Akcyzy……….49 2.4 Opodatkowanie majątku……….54 2.5 Podatek przemyslowy ……….57 Rozdział III. Ocena polskiego systemu podatkowego w oparciu o dyrektywy podatkowe Unii Europejskiej. 3.1 Podatek od towarów i uslug……….58 3.2 Podatek akcyzowy……….62 3.3 Podatek…

Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT)

Przez administrator

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług (VAT). 1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojecie oraz cechy podatku. 1.2. Przeslanki wprowadzenia podatku VAT. 1.3. Charakterystyka podatku VAT. Rozdział II. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług (VAT). 2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług (VAT). 2.2. Powstanie obowiazku podatkowego. 2.3. Prawa i obowiazki podatnika podatku VAT. 2.4. Zwolnienia od podatku VAT. 2.4.1. Zwolnienia podmiotowe. 2.4.2. Zwolnienia przedmiotowe. 2.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT. 2.6 Podatek nalezny, podatek naliczony. Bibliografia

Dostosowanie podatków pośrednich do wymogów Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział I Zagadnienia wprowadzajace………4 1. Pojęcie podatku i jego cechy………4 2. Elementy konstrukcji podatków………5 3. Zasady podatkowe………14 4. Funkcje podatków………21 5. Klasyfikacja podatków………22 6. Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego………25 Rozdział II Podatki pośrednie………29 1. Podatek od towarów i usług (VAT)………29 2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i podatnika………44 3. Podatek akcyzowy………48 4. Podstawy prawne podatków posrednich………53 4.1. Podatek od towarów i uslug………53 4.2. Podatek akcyzowy………58 Rozdział III Podatki pośrednie w krajach Unii Europejskiej………60 1. Rola podatków posrednich w krajach Unii Europejskiej………60 2. Charakterystyka podatku VAT w wybranych krajach UE………68 2.1. Podatek VAT w Austrii………70 2.2. Podatek VAT we Francji………72…

Diagnoza rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w xyz S.A. i próba wyznaczenia strategii podatkowych.

Przez administrator

Wstęp Rozdział pierwszy Podatki jako kategoria ekonomiczna ……….6 1. Pojęcie i charakterystyka podatków 2. Funkcje podatków 3. Formalnoprawne cechy podatków 4. Elementy techniki podatkowej i procedura podatkowa 5. Systemy podatkowe i ich struktura 6. Zasady opodatkowania i ich ewolucja 7. Struktura systemu podatkowego Rozdział drugi Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych ……….29 1. Podmiot opodatkowania 2. Przedmiot opodatkowania 3. Przychody podatnika 4. Koszty uzyskania przychodu 5. Zwolnienia podmiotowe 6. Zwolnienia przedmiotowe 7. Podstawa opodatkowania 8. Stawki podatkowe 9. Rok podatkowy Rozdział trzeci Prezentacja xyz s.a. z siedziba we Wronkach ……….63 1. Powstanie i historia spółki akcyjnej xyz 2. DIagnoza struktury…

Podatek dochodowy jako źródło wpływów budżetowych na przykładzie Urzędu Skarbowego

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Gospodarka budżetowa państwa………7 1. Pojęcie budżetu państwa………7 2. Charakter prawny budżetu państwa………11 3. Cechy budżetu państwa………16 4. Funkcje budżetu a jego organizacja………17 5. Zasady budżetowe………24 Rozdział II. Dochody budżetowe a dochody podatkowe w Polsce……… 27 1. Ogólny charakter wpływów budżetowych……… 27 2. Podzial dochodów budżetowych………30 3. Podatek jako źródło dochodów budżetowych………33 3.1. Pojęcie i cechy podatków………33 3.2. Elementy konstrukcji podatku………35 3.3. Klasyfikacja podatków wg kryterium przedmiotu opodatkowania………39 Rozdział III. Podatek dochodowy na tle innych podatków………41 1. Podatek dochodowy………41 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………42 2.1. Podmiot opodatkowania………42 2.2. Przedmiot opodatkowania………43 2.3. Zwolnienia przedmiotowe………45 2.4. Wydatki ponoszone w…

Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajów podatkowych.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia zwiazane z pojeciem raju podatkowego……….5 1.1 Definicja raju podatkowego. 1.2 Kryteria wyboru 1.3 Lista oaz. Rozdział 2. Przyczyny korzystania z rajów podatkowych………10 Rozdział 3. Metody wykorzystywania rajów podatkowych………13 3.1 Zmiana miejsc zamieszkania. 3.2 Stosowanie cen transferowych (transfer pricing) 3.3 Porozumienie o podziale kosztow badan i rozwoju 3.4 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 3.5 Wykorzystywanie oaz podatkowych w celu prania brudnych pieniedzy Rozdział 4. Polskie przepisy antyrajowe………32 4.1 Prawo dewizowe 4.2 Prawo podatkowe Zakończenie………39 Bibliografia

Zasada równości podatkowej.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Zasada równości jako postulat sprawiedliwosci podatkowej – rys historyczny……….5 1.1. Poglady kameralistów ……….5 1.2. Zasada równomiernosci opodatkowania A. Smitha ………. 7 1.3. Zasada równości ofiar J.S. Milla ………. 10 1.4. Zasada sprawiedliwosci A. Wagnera ……….13 1.5. Równosc podatkowa F. Neumarka ……….15 1.6. Sprawiedliwosc pozioma i pionowa w koncepcji zdolnosci platniczej ………. 16 Rozdział II Zasada równości opodatkowania w polskim systemie prawnym ……….19 2.1. Definicje zasady równości opodatkowania……….19 2.2. Równosc opodatkowania a zdolnosc platnicza………. 24 2.3. Zasada równości opodatkowania a konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych ………. 32 2.3.1. Ograniczony i nieograniczony obowiazek podatkowy ……….32 2.3.2. Zwolnienia przedmiotowe……….34…

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zagadnienia ogólne ……….6 1.1 Ogólna charakterystyka spółki z o.o. 1.2 Przyczyny zalozenia spółki z o.o. 1.3 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe dla utworzenia spółki z o.o. 1.3.1 Ograniczenia podmiotowe 1.3.2 Ograniczenia przedmiotowe 1.4 Przeglad czynnosci procesu tworzenia spółki z o.o. 1.5 Źródła regulacji prawnej Rozdział II Etapy tworzenia spółki z o.o. ………18 2.1 Charakterystyka prawna procesu zakladania spółki z o.o. 2.2 Czynnosci przygotowawcze 2.3 Spólka z o.o. w organizacji 2.4 Odpowiedzialnosc spółki za czynnosci prawne podjete przed jej rejestracja 2.5 Problematyka niedojscia spółki z o.o. do skutku Rozdział III Czynnosci wymagane do powstania spółki z o.o. ………26 3.1…

Podatek VAT i jego wpływ na gospodarke finansowa przedsiębiorstwa.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I System podatkowy w Polsce……… 4 1.1. Ogólne zalozenia systemu podatkowego………4 1.2. Rodzaje podatków………6 1.3. Podatki a polityka finansowa państwa……….22 Rozdział II Podatek VAT……… 25 2.1. Geneza podatku VAT……….25 2.2. Podmioty opodatkowania tym podatkiem………28 2.3. Przedmiot opodatkowania……….29 2.4. Zwolnienia z podatku………35 2.5. Stawki podatku………44 Rozdział III Funkcjonowanie przedsiębiorstw w polskiej gospodarce……….. 46 3.1. Definicja przedsiębiorstwa………46 3.2. Cele i zadania realizowane przez przedsiębiorstwa……….54 3.3. Polityka finansowa przedsiębiorstwa………61 Rozdział IV Podatek VAT a polityka finansowa przedsiebiorstw………66 4.1. Funkcje podatku VAT w przedsiębiorstwie……….66 4.2. Wpływ podatku VAT na działalność i finanse przedsiębiorstw………67 4.3. Znaczenie podatku VAT dla gospodarki finansowej przedsiębiorstw………72 Zakończenie……… 77…

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy……… 4 1.1. Ogólna definicja przedsiębiorstwa………. 4 1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa………. 11 1.3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa panstwowego w gospodarce wolnorynkowej………. 20 Rozdział II. Charakterystyka XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………. 25 2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………. 25 2.2. Organizacja przedsiębiorstwa……… 30 2.3. Charakterystyka finansowa firmy……… 33 Rozdział III. Podatki obciazajace przedsiebiorstwo sektora panstwowego na przykładzie XYZ………47 3.1. Obecny system podatkowy w Polsce…. 47 3.2. Podatki majatkowe…. 49 3.2.1. Podatek od nieruchomosci…. 49 3.2.2. Podatek od środków transportu………. 52 3.3. Podatki przychodowe…. 53 3.3.1. Podatek od towarów i uslug… 53 3.4. Podatki…

Cieżar podatkowy przedsiębiorstwa panstwowego na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………9 Rozdział I Przedsiebiorstwo panstwowe jako podmiot gospodarczy ………11 1.1 Pojęcie przedsiębiorstwa panstwowego na tle ogólnej definicji przedsiębiorstwa……….11 1.2 Otoczenie przedsiębiorstwa panstwowego………18 1.2 Podstawy organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa panstwowego………21 Rozdział II Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ pod wzgledem organizacyjnym i finansowym………26 2.1 Ogólne informacje dotyczace XYZ………26 2.2 Charakterystyka finansowa badanego przedsiębiorstwa………29 Rozdział III Obciazenia podatkowe przedsiebiorstw sektora panstwowego na przykładzie XYZ………37 3.1 Ogólne zagadnienia podatkowe………37 3.2 Elementy techniki podatkowej………38 3.3 Podatki majatkowe………42 3.3.1 Podatek od nieruchomosci………42 3.3.2 Podatek od środków transportowych………44 3 4 Podatki dochodowe………45 3.4.1 Podatek dochodowy od osób prawnych………45 3.5 Podatki przychodowe………52 3.5.1 Podatek obrotowy od jednostek gospodarki uspolecznionej………52 3.5.2…

Analiza podatkowa i prawna leasingu.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka umowy leasingu 1.1. Istota leasingu i zarys historyczny 1.2. Podstawowe pojęcia zwiazane z transakcjami leasingu 1.3. Podstawowe rodzaje leasingu 1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny 1.3.2. Leasing bezposredni i posredni 1.3.3. Leasing zlotówkowy i dewizowy 1.3.4. Leasing tenecyjny 1.3.5. Leasing zwrotny 1.3.6. Leasing lombardowy 1.3.7. Leasing norweski 1.3.8. Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych, unikatowych 1.3.9. Leasing krótkoterminowy, srednioterminowy i dlugoterminowy 1.3.10. Leasing z pelnym lub czesciowym zwrotem kosztów 1.3.11. Leasing miedzynarodowy 1.3.12. Clifing 1.3.13. Leasing pracowniczy Rozdział 2 Leasing jako umowa prawa cywilnego 2.1. Umowa leasingu 2.2. Strony umowy 2.3. Przedmiot umowy 2.4. Zabezpieczenia w transakcjach leasingowych Rozdział…