Charakterystyka podatku VAT w obrocie międzynarodowym na przykładzie transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu w firmie XZY 4.22/5 (18)

Wstęp………..1

Rozdział 1
Istota i specyfika podatku VAT
1.1 Podatek vat – aspekty teoretyczne………. 4
1.1.1 Geneza, istota i pojecie podatku VAT ……….4
1.1.2 Klasyfikacja i cechy podatku VAT………. 7
1.2 Podatek VAT w systemie podatkowym Polski………. 11
1.2.1 Ogólna charakterystyka systemu podatkowego w Polsce………. 11
1.2.2 Wprowadzenie i transformacja podatku VAT w Polsce ……….14
1.2.3 Podatek VAT po wejściu Polski do Unii Europejskiej ……….18
1.3 Obrót wewnątrzwspólnotowy a trans graniczy ……….21

Rozdział 2
Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów – ujęcie podatkowe
 2.1 Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ……….24
2.1.1 Istota i pojęcie WNT ……….24
2.1.2 Obowiązek podatkowy………. 26
2.1.3 Zakres i wyłączenia transakcji WNT ……….28
2.2 Transakcje importu towarów ……….31
2.2.1 Istota i pojęcie importu towarów………. 31
2.2.2 Obowiązek podatkowy w imporcie towarów ……….33
2.2.3 Uwarunkowania i zasady importu……….35
2.3 Transakcje WNT a import. Analiza porównawcza w ujęciu podatkowym………. 39

Rozdział 3
Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu towarów – ujęcie rachunkowe
 3.1. Transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) ……….44
3.1.1. Zasady dokumentowania WNT ……….44
3.1.2. Zakres i sposób ewidencji WNT………. 46
3.2. Transakcje importu towarów ……….50
3.2.1. Zasady dokumentowania importu towarów ……….50
3.2.2. Zakres i rodzaj dokumentacji w imporcie towarów………. 54
3.3. Transakcje wnt a import. Analiza porównawcza w ujęciu rachunkowym ……….59

Rozdział 4
Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach WNT i obrocie trans granicznym na przykładzie p.h.” Biedronka” w.k.t. Klimas sp. Jawna
 4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….61
4.2. Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach WNT ……….62
4.3. Rozliczanie i dokumentowanie podatku VAT w transakcjach importowych ……….66

Zakończenie ……….71
Bibliografia ……….73
Spis tabel i rysunków ……….78

Opis zawartości pracy:

Praca ma charakter teoretyczno – praktyczny i podzielona jest na cztery części przed-stawiające poszczególne zagadnienia.
Rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny. Skupiono się w nim bowiem na ogólnym wprowadzeniu do tematyki pracy, przedstawiono charakterystykę podatku Vat oraz jego harmonizację w ramach Unii Europejskiej. Wyjaśniono w nim również pojęcie i rolę podatku Vat w obrocie międzynarodowym, a w szczególności w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.
Rozdział drugi poświęcony jest transakcjom międzynarodowym w ujęciu podatkowym. Posłużono się porównaniem importu i exportu a wewnątrzwspólnotowego na-bycia i dostawy towarów. . Szczególną uwagę skupiono na sposobie wyliczania podatku VAT , jego ujmowania i odliczania w deklaracjach podatkowych.
W rozdziale trzecim przedstawiono te same transakcje międzynarodowe co w rozdziale drugim ale w ujęciu podatkowym. Przedstawiono w sposób graficzny ewiden-cje rachunkową rozliczeń międzynarodowych z uwzględnieniem specjalnych zasad rozliczania podatku VAT i sposobu wyliczenia zobowiązania z tytułu realizowanej trans-akcji .
Czwarty rozdział ma charakter empiryczny. W ostatniej części pracy metodą porównania dokonano analizy zdarzeń wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów a importu. Przedstawiono operacje gospodarcze, z jakimi ma do czynienia firma P.H.” Biedronka „ W.K.T. Klimas Spółka Jawna prowadząca swoją działalność w kraju jak i również na terenie Unii Europejskiej. W pracy posłużono się dostępną literaturą na temat podatku VAT w Polsce i UE oraz zagadnieniami związanymi z ewidencją i rozliczaniem transakcji wewnatrzwspólnotowych i trans granicznych , aktami prawnymi takimi jak ustawy, dyrektywy. Wykorzystano także treści ustawy regulującej funkcjonowanie podatku od towarów i usług. Istotnymi pomocniczymi materiałami były artykuły w czasopismach i źródłach internetowych.

Oceń