Tag: przykładzie

Ocena efektywności procesu zamówień publicznych w Polsce na przykładzie realizacji projektu solarnego w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Wyzwania prawne i praktyczne związane z realizacją projektu solarnego w ramach zamówień publicznych w Polsce na przykładzie gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Analiza ryzyka w procesie zamówień publicznych na przykładzie projektu solarnego w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Analiza procesu zamówień publicznych w Polsce na przykładzie projektu solarnego w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Problematyka zamówień publicznych w sektorze energetycznym na przykładzie projektu solarnego w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Transport ponadgabarytowy w Polsce na przykładzie przewozu ładunku nienormatywnego w wybranym przedsiębiorstwie XYZ

Przez administrator

WStęp…………. 5 Rozdział 1 Transport w Polsce 1.1 Podstawowe pojęcia Transportu…………. 6 1.1.1 Transport…………. 6 1.1.2 Proces transportowy i przewozowy…………. 7 1.2 Klasyfikacja transportu…………. 9 1.2.1 Klasyfikacja i podział transportu…………. 9 1.2.2 Transport Kombinowany…………. 12 1.3 Infrastruktura transportowa…………. 14 1.3.1 Pojęcie infrastruktury transportowej…………. 14 1.3.2 Specyfika infrastruktury transportowej…………. 15 1.3.3 Aktualny stan i znaczenie infrastruktury transportowej w Polsce…………. 16 1.4 Znaczenie transportu w gospodarce…………. 17 1.4.1 Rola transportu w rozwoju gospodarki w Polsce…………. 17 1.4.2 Transportochłonność – charakterystyka…………. 18 Rozdział 2 Charakterystyka transportu ponadgabarytowego 2.1 Definicja i normy w przewozach nienormatywnych…………. 20 2.1.1 Podstawowe definicje w transporcie nienormatywnym…………. 21 2.1.2…

Motywacja i jej rola w podnoszeniu efektywności pracowników na przykładzie firm z branży windykacyjnej

Przez administrator

Wstęp…….. 2 Rozdział 1 Motywacja i jej rola w podnoszeniu efektywności pracowników 1.1 Czym jest motywacja? ……..6 1.2 Rola motywacji w podnoszeniu zaangażowania i efektywności pracownika ……..13 1.3 Rola postawy mendżera/ przełożonego w podnoszeniu motywacji pracowników ……..18 Rozdział 2 Narzędzia motywowania pracowników 2.1 Finansowe i pozapłacowe narzędzia motywowania pracowników ……..29 2.2 Psychologiczne aspekty motywowania pracowników…….. 37 2.2.1 Motywowanie pozytywne…….. 38 2.2.2 Motywowanie negatywne…….. 40 Rozdział 3 Analiza narzędzi motywacyjnych stosowanych w wybranych firmach branży windykacyjnej 3.1 Charakterystyka firmy „U” SP. Z O.O. ……..47 3.2 Charakterystyka „S” S.A. ……..48 3.3 Charakterystyka firmy „K” S.A. ……..48 3.4 Porównanie narzędzi pozapłacowych stosowanych w…

Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju lokalnego na przykładzie gminy

Przez administrator

Wstęp ……….2 Rozdział I Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku wczesnoszkolnym 1.1. Rozwój fizyczny i potrzeby z nim związane………. 5 1.2. Rozwój intelektualny ……….12 1.3. Rozwój społeczny i emocjonalny……….19 1.4. Zmiany potrzeb dziecka w wieku wczesnoszkolnym ……….24 Rozdział II Cele i zadania edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury przedmiotu 2.1. Ogólna charakterystyka edukacji wczesnoszkolnej ……….27 2.2. Cele edukacji w klasach 1-3 ……….30 2.3. Możliwości edukacyjne dziecka w okresie wczesnoszkolnym ……….41 2.4. Oczekiwania względem dziecka ……….44 Rozdział III Badania własne 3.1. Metodologia badań ……….50 3.2. Analiza wywiadów ……….56 3.3. Wnioski z badań ……….65 Zakończenie ……….69 Bibliografia ……….71 Spis tabel, wykresów, rysunków ……….75

Organizacja przewozu ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym na przykładzie przedsiębiorstwa X

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Przewóz ładunków 1.1. Definicja i istota transportu………. 5 1.2. Klasyfikacje transportu ……….7 1.3. Logistyka i spedycja ……….8 1.4. Systemy przewozowe i ich znaczenie w sieciach logistycznych ……….10 1.5. Wpływ transportu na środowisko ……….14 Rozdział II Transport krajowy 2.1. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania transportu drogowego w Polsce ……….16 2.2. Licencje/zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ……….18 2.3. Czas pracy kierowców ……….21 2.4. Sposoby ustalania cen usługi spedycyjnej ……….23 2.5. Infrastruktura drogowa w Polsce ……….25 2.6. Wyzwania w transporcie krajowym………. 27 Rozdział III Transport i spedycja międzynarodowa 3.1. Uregulowania prawne ……….29 3.2. Realizacja transportu międzynarodowego ……….32 3.3. Cele transportu…

Ochrona praw konsumenta na przykładzie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu.

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Podstawy ochrony praw konsumenta na przykładzie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu     1.1. Geneza i ewolucja ochrony praw konsumenta ………..6 1.2. Pojęcie konsumenta w prawie polskim i wspólnotowym ………..12 1.3. Podstawy prawne ochrony praw konsumenta ………..18 Rozdział II Wybrane instytucje i organizacje zajmujące się ochroną prawną konsumenta 2.1. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ………..21 2.2. Inspekcja Handlowa ………..27 2.3. Rzecznicy praw konsumentów……….. 31 2.4. Sądy konsumenckie ………..34 Rozdział III Działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta miasta Radom 3.1. Podstawy prawne regulujące działalność Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu………… 37 3.2. Analiza zakresu zgłaszanych spraw ………..39 3.3.…

Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym na przykładzie PKO i Nordea

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Fuzje i przejęcia jako procesy zachodzące w gospodarcze 1.1. Pojęcie i istota fuzji i przejęć ……….4 1.2. Fuzja i mechanizm jej działania ……….12 1.3. Przejęcie przedsiębiorstwa ……….16 Rozdział II Wycena rynkowa przedsiębiorstwa 2.1. Metody wyceny przedsiębiorstwa ……….19 2.2. Cele wyceny przedsiębiorstwa ……….26 2.3. Źródła danych do wyceny przedsiębiorstwa ……….32 Rozdział III Procesy konsolidacji w Polskim sektorze bankowym 3.1. Ogólna charakterystyka polskiego sektora bankowego ……….34 3.2. Najważniejsze podmioty w sektorze ……….42 3.3. Konsolidacja sektora bankowego – najważniejsze przejęcia ostatnich lat ……….44 Rozdział IV Fuzja PKO BP i Nordea Banku 4.1. Prezentacja podmiotów objętych fuzją ……….49 4.2. Przyczyny…

Przebieg i uwarunkowania wdrażania systemu ISO 9001 w dziale magazynowym przedsiębiorstwa chemii gospodarczej na przykładzie firmy Clean-Tech

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Wprowadzenie do zagadnień zarządzania jakością 1.1. Geneza pojęcia jakości oraz historia działań związanych z jakością……….. 5 1.2. Rodzaje norm jakości i sposób ich wdrażania……….. 12 1.3. Charakterystyka normy ISO 9001 i jej struktura ……….. 19 1.4. ISO 9001 w firmie produkcyjnej………… 23 Rozdział 2 Przebieg i uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 na przykładzie firmy Clean-Tech 2.1 Zarys historyczny przedsiębiorstwa, specyfika oraz zakres działalności………… 26 2.2 Podstawowe działania i struktura organizacyjna ……….. 26 2.3 Przygotowanie i etapy wdrażania systemu ISO 9001 ……….. 32 2.4. Proponowane rozwiązania usprawnienia działania przedsiębiorstwa ……….. 34 2.5…

Strategia rozwoju jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy miasto Kutno

Przez administrator

Wstęp ……….2 Rozdział I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1. Pojęcie gmin ……….4 2. Zadania gminy ……….6 3. Struktura podmiotowa gminy………. 11 4. Gospodarka finansowa gminy………. 15 Rozdział II Charakterystyka miasta Kutno 1. Położenie gminy ……….26 2. Struktura demograficzna ……….28 4. Władze miasta ……….34 Rozdział 3 Wizja rozwoju miasta Kutno 1. Rozwój przedsiębiorczości miasta Kutno ……….38 2. Rozwój infrastruktury ……….40 3. Kapitał społeczny i poprawa jakości życia ……….43 Zakończenie ……….49 Spis tabel ……….50 Spis schematów………. 51 Spis zdjęć ……….52 Spis map ……….53 Bibliografia ……….54

Zmiany składu ciała pod wpływem treningu na przykładzie periodyzacji blokowej w treningu siłowym kobiet- opis przypadku

Przez administrator

Wstęp 1. Cel pracy 2. Skład ciała człowieka 2.1 Metody oceny składu ciała człowieka 3. Trening siłowy 3.1 Fazy ruchu i skurcze mięśni 3.2 Źródła energii w wysiłku fizycznym 3.3 Periodyzacja blokowa 4. Opis przypadku 4.1 Ogólne przygotowanie fizyczne 4.2 Blok siłowy 4.3 Podsumowanie w formie graficznej i tabelarycznej 4.4 Definicje wybranych pojęć zastosowanych w pracy dyplomowej Wnioski Bibliografia Wykaz tabel Wykaz rycin

Kształtowanie wizerunku organizacji na przykładzie pojazdów marki VOLKSWAGEN

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział 1 Podstawy w kształtowaniu wizerunku marki 1.1 Wizerunek a tożsamość……….. 7 1.2 Budowanie wizerunku marki ………..10 1.2.1 Pojęcie, istota i funkcja marki……….. 10 1.2.2 Nazwa i logo jako element marki……….. 17 1.3 Kształtowanie wizerunku ………..19 1.3.1 Definicje public relations ………..19 1.3.2 Techniki public relations……….. 21 1.3.3 Cele public relations ………..24 Rozdział 2 Rynek motoryzacyjny 2.1 Rynek motoryzacyjny w Polsce 2.1.1 Historia motoryzacji w Polsce……….. 31 2.1.2 Ogólna charakterystyka rynku motoryzacyjnego na Polsce……….. 33 2.2 Rynek motoryzacji w Europie ………..41 2.3 Volkswagena na rynku motoryzacyjnym ………..46 Rozdział 3 Charakterystyka pojazdów marki volkswagen 3.1 Charakterystyka koncernu marki AG Volkswagen…

Wykorzystanie funduszy unijnych przez samorządy terytorialne na przykładzie województwa wielkopolskiego

Przez administrator

Wstęp …………5 Rozdział 1 Fundusze unijne i ich charakterystyka 1.1. Geneza Unie Europejskiej …………6 1.2. Istota i cele Unii Europejskiej …………17 1.3. Charakterystyka funduszy pomocowych Unii Europejskiej………… 21 1.3.1. Fundusze przedakcesyjne………… 22 1.3.2. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności …………27 Rozdział 2 Istota i znaczenie samorządu terytorialnego w Polsce 2.1. Geneza, istota samorządu terytorialnego …………35 2.2. Zadania samorządu terytorialnego …………44 2.3. Podział terytorialny państwa …………51 2.3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego …………52 2.3.2. Powiat jako drugi szczebel samorządu terytorialnego………… 56 2.3.3. Województwo jako największa jednostka samorządu terytorialnego………… 59 2.4. Źródła dochodów samorządów terytorialnych …………62 2.5. Kierunki wydawania środków………… 75 Rozdział…

Zmiany w funkcjonowaniu i organizacji pracy zespołów pod wpływem pracy zdalnej w wyniku pandemii COVID-19 na przykładzie firmy TestArmy Group S.A

Przez administrator

Wstęp ……….6 Rozdział 1 Istota, funkcje i zadania zarządzania w zespole w aspekcie zmiany 1.1 Pojęcie, istota i funkcje zarządzania………. 8 1.2 Pojęcie zespołu oraz klasyfikacja ……….20 1.3 Sposoby zarządzania zespołem i style kierowania ……….23 1.4 Zadania w zarządzaniu zespołem ……….28 1.5 Zmiana – definicje i podejście ……….35 Rozdział 2 Sytuacji pandemii COVID-19 w Polsce ……….39 Rozdział 3 Charakterystyka działalności firmy TestArmy Group S.A. 3.1 Przedstawienie firmy TestArmy Group S.A. ……….42 3.2 Misja, wizja oraz wartości TestArmy Group S.A……….. 45 3.3 Klienci oraz forma współpracy firmy TestArmy Group S.A………. 47 3.4 Specyfika działalności firmy TestArmy Group S.A ……….49 3.4.1 Testy…

Finansowe uwarunkowanie rynku pracy na przykładzie powiatowego urzędu pracy w drawsku pomorskim w latach 2016-2018

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka rynku pracy 1.1 Pojęcie oraz funkcje rynku pracy 1.2 Instrumenty i usługi rynku pracy 1.3 Polityka i strategia rynku pracy Rozdział 2 Zjawisko bezrobocia 2.1 Pojęcie i rodzaje bezrobocia 2.2 Skutki bezrobocia wpływające na psychikę osób dotkniętych tym zjawiskiem 2.3 Zależność pomiędzy bezrobociem a rynkiem pracy Rozdział 3 Źródła finansowania rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim 3.1 Środki z Funduszu Pracy 3.2 Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – EFS RPO 2014-2020 3.3 EFS POWER – Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 3.4 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Rozdział 4 Analiza wpływu aktywnych…

Czynniki rozwoju oraz bariery przedsiębiorczości lokalnej na przykładzie miasta X

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Przedsiębiorczość w ujęciu definicyjnym 1.1. Przedsiębiorczość- próby zdefiniowania……….. 7 1.2. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo ………..14 1.3. Przedsiębiorczość, jako proces ………..21 1.4. Innowacyjność ………..28 Rozdział II Uwarunkowania determinujące przedsiębiorczość 2.1. Uwarunkowania lokalne ………..36 2.2. Uwarunkowania społeczno – kulturowe ………..45 2.3. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne ………..53 2.4. Uwarunkowania personalne ………..61 Rozdział III Charakterystyka miejscowości i gminy X w aspekcie gospodarczym 3.1. Opis miejscowości i gminy X ………..68 3.2. Ludność, kapitał społeczny X a popyt na dobra i usługi ………..74 3.3. Zatrudnienie oraz bezrobocie a liczebność przedsiębiorstw na terenie miasta i gminy X ………..80 3.4. Analiza SWOT dla miejscowości X…

Kreowanie wizerunku marki luksusowej na przykładzie domu mody Balenciaga

Przez administrator

Wstęp ………. 2 Rozdział 1 Wizerunek marki w świetle ewolucji koncepcji marketingu 1.1. Istota i pojęcie marketingu ………. 3 1.2. Funkcje marketingu………. 14 1.3. Charakterystyka marketingu-mix………. 16 1.4. Pojęcie i funkcje marki………. 19 1.5. Tożsamość a wizerunek marki ………. 26 Rozdział 2 Pojęcie i znaczenie luksusu 2.1. Definicja i istota luksusu ………. 36 2.2. Marketing-mix marek luksusowych………. 41 2.3. Charakterystyka rynku dóbr luksusowych w Polsce………. 61 Rozdział 3 Wizerunek domu mody Balenciaga w świetle badań własnych 3.1. Charakterystyka metody badawczej………. 70 3.2. Charakterystyka domu mody Balenciaga oraz działań jej właścicieli, wpływających na wizerunek marki w latach 1917-2019………. 71 3.3. Analiza…

Rola transportu w logistyce na przykładzie firmy xyz

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Przegląd literatury odnoszącej się do transportu 1.1 Definicja transportu ………5 1.2 Charakterystyka transportu……… 6 1.3 Rynek oraz konkurencja w świetle transportu. Popyt oraz podaż na usługi transportowe……… 10 1.4 Charakterystyka procesu transportowego……… 14 1.5 Bezpieczeństwo transportu ………16 Rozdział 2 Rola logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 2.1 Pojęcie i cele logistyki ………20 2.2 Zarządzanie logistyczne i jego istota ………21 Rozdział 3 Spedycja w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 3.1 Istota spedycji ………25 3.2 Aspekty prawne spedycji ………27 3.3 Rola spedytora……… 31 3.4 Dokumenty spedytorskie ………34 3.5 Proces spedycyjny w transporcie ………37 Rozdział IV Charakterystyka firmy XYZ wraz z przedstawieniem…

Rola marketingu internetowego w komunikacji na przykładzie firmy Auto Import

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Aspekty teoretyczne wykorzystania marketingu internetowego w przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie marketingu internetowego ………..6 1.2. Rola Internetu we współczesnym marketingu ………..9 1.3. Znaczenie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw ………..14 Rozdział II Narzędzia marketingu internetowego wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 2.1. Instrumenty marketingu internetowego ………..19 2.2. Wpływ narzędzi marketingu internetowego na konsumentów……….. 29 Rozdział III Analiza wykorzystania marketingu internetowego przez przedsiębiorstwo AUTO IMPORT 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa AUTO IMPORT……….. 33 3.2. Rola marketingu internetowego w działalności przedsiębiorstwa AUTO IMPORT ………..35 3.3. Wnioski……….. 44 Zakończenie ………..48 Bibliografia ………..49 Spis rysunków……….. 52 Spis tabel ………..53

Analiza i ocena procedur kredytowych na przykładzie ALIOR Banku S.A.

Przez administrator

Wstęp …………2 Rozdział 1 Proces kredytowy z punktu widzenia klienta i banku 1.1. Charakterystyka kredytu i jego rodzaje …………4 1.2. Procedury kredytowe …………8 1.3. Zabezpieczenia kredytów………… 13 1.4. Koszty i spłata kredytu………… 17 Rozdział 2 Analiza rynku kredytów w Polsce 2015-2021 2.1. Charakterystyka rynku bankowego w Polsce …………23 2.2. Sytuacja na rynku kredytowym w Polsce…………28 2.2.1. Sytuacja na rynku kredytowym przedsiębiorstw …………28 2.2.2. Sytuacja na rynku kredytów dla gospodarstw domowych………… 32 2.3. Analiza kredytów udzielanych przez banki działające w Polsce …………34 2.3.1. Popyt na kredyty wśród przedsiębiorców …………34 2.3.2. Popyt na kredyty wśród klientów indywidualnych …………35 Rozdział 3 Ocena skuteczności…

Analiza strategii content marketingu zróżnicowanych narzędzi promocji w internecie na przykładzie firmy X

Przez administrator

Wstęp …………5 Rozdział 1 Marketing internetowy – istota i zastosowanie 1.1. Pojęcie marketingu internetowego …………8 1.2. Zasada działania i zastosowanie marketingu w internecie………… 11 1.3. Potencjał prowadzenia działań promocyjnych w sieci — statystyki………… 14 1.4. Narzędzia wykorzystywane w e-marketingu………… 19 Rozdział 2 Rola content marketingu w rozwoju przedsiębiorstwa i relacjach z klientami 2.1. Content marketing jako narzędzie marketingowe …………23 2.2. Czynniki wpływające na skuteczność content marketingu …………27 2.3. Znaczenie marketingu treści w budowaniu wizerunku firmy …………32 Rozdział 3 Charakterystyka przedsiębiorstwa x 3.1. Główny zakres działania przedsiębiorstwa X………… 36 3.2. Działalność budująca rozpoznawalność firmy …………39 3.3. Działania z zakresu marketingu internetowego…

Obsługa klienta jako element kształtowania wizerunku firmy na przykładzie własnych doświadczeń

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne ujęcie wizerunku firmy 1.1. Teorie polityki wizerunkowej 1.2. Budowanie wizerunku współczesnej firmy- Tożsamość firmy 1.3 Modelowe ujęcie etapów kreowania zintegrowanego wizerunku firmy. (Kluczowe aspekty w obsłudze klienta) 1.4 Sposoby budowy wizerunku firmy 1.5 Korzyści wynikające z rozwoju polityki wizerunkowej firmy Rozdział 2 Zarządzanie relacjami z klientem. Proces budowy kontaktu z klientami CRM 2.1 Etapy kształtowania relacji z klientami 2.1.1 Sposób weryfikacji zadowolenia klienta 2.2 Narzędzia budowy relacji z klientami 2.2.1 Badanie potrzeb klientów Rozdział 3 Przykłady praktyczne zastosowania strategii obsługi klienta 3.1 Kluczowe aspekty obsługi klienta w branży motoryzacyjnej na przykładzie marek Renault, Dacia i Mercedes…