Kategoria: Bezrobocie

Prace z dziedziny Bezrobocie. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Problem bezrobocia w województwie mazowieckim

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Zjawisko bezrobocia w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie bezrobocia……….. 6 1.2. Klasyfikacja bezrobocia……….. 10 1.3. Przyczyny bezrobocia w teorii ekonomii……….. 15 1.4. Skutki bezrobocia……….. 21 Rozdział II Narzędzia rynku pracy sosowane w celu ograniczania bezrobocia 2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy……….. 28 2.2. Aktywne instrumenty rynku pracy……….. 31 2.2.1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy……….. 31 2.2.2. System szkoleń oraz rekwalifikacja zawodowa……….. 35 2.2.3. Staże i przygotowanie zawodowe……….. 38 2.2.4. Formy subsydiowanego zatrudnienia……….. 39 2.2.5. Prace społecznie użyteczne……….. 42 2.2.6. Pomoc finansowa na działalność gospodarczą……….. 43 2.3. Pasywne instrumenty stosowane w walce z bezrobociem……….. 45 Rozdział…

Znaczenie Funduszy UE dla rozwiązania problemów rynku pracy na przykładzie powiatu oświęcimskiego

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Bezrobocie-charakterystyka zjawiska 1.1 Pojęcie i rodzaje bezrobocia 1.2 Przyczyny bezrobocia 1.3 Skutki bezrobocia 1.4 Sytuacja kobiet na rynku pracy 1.5 Narzędzia walki z bezrobociem Rozdział 2 Polityka Unii Europejskiej i wdrażanie polityki spójności w Polsce 2.1 Polityka Rozwoju Regionalnego i fundusze strukturalne UE 2.2 Realizacja polityki spójności w Polsce na rzecz rynku pracy Rozdział 3 Inicjatywy współfinansowane przez UE dla rozwiązania problemu bezrobocia na przykładzie Oświęcimia 3.1 Charakterystyka powiatu 3.2 Poziom i struktura bezrobocia w powiecie oświęcimskim w latach 3.3. Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu w latach 2004-2011r 3.4. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych.…

Socjologiczna analiza bezrobocia na przykładzie młodzieży.

Przez administrator

I. Wstęp ………3 II. Ramy teoretyczne…….6 1. Z punktu widzenia psychologów …….7 2. Z punktu widzenia ekonomistów …….10 III. Fakty i statystyki …….18 1. Dane statystyczne …….19 2. Omówienie problemu na przykładzie ……..22 3. Unia a bezrobocie ……..28 4. Co robić by znaleźć?…….31 IV. Wnioski…….38 V. Spis rysunków………40 VI. Spis tabel …….42 VII. Bibliografia……..44 VIII. Załącznik……..40

Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej 1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy ………8 2. Przyczyny bezrobocia ………14 3. Klasyfikacja bezrobocia ………17 4. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia ………22 Rozdział II. Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych państwa przeciwdziałaj±cych bezrobociu 1. Programy rynku pracy dla redukcji bezrobocia……… 27 2. Dochody i wydatki Funduszu Pracy ………34 2.1. Dochody Funduszu Pracy……… 34 2.2.Wydatki Funduszu Pracy ………37 2.2.1 Aktywne formy Funduszu Pracy ………37 2.2.2. Pasywne formy Funduszu ………42 3. Gromadzenie i wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych………46 3.1. Źródła pozyskiwania środków dla Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych………47 3.2. Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu…

Inflacja w polskiej gospodarce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Inflacja – aspekty pojęciowe 1. Pojęcie i rola inflacji w gospodarce………4 2. Rodzaje inflacji………11 3. Mierniki inflacji………17 4. Społeczno – ekonomiczne skutki inflacji………26 Rozdział II Teoretyczne zagadnienia związane z inflacją 1. Monetarna teoria inflacji ………34 2. Popytowa teoria inflacji ………38 3. Kosztowo-strukturalne podejście do inflacji ………43 4. Związki inflacji z bezrobociem ………48 5. Sposoby walki z inflacją………56 Rozdział III Związki inflacji ze zjawiskami ekonomiczno – społecznymi zachodzącymi w Polsce 1. Poziom inflacji w Polsce………59 2. Inflacja a bezrobocie………66 3. Inflacja a stopy procentowe………69 4. Zarządzanie finansowe w warunkach inflacji………70 4.1. Księgowanie inflacji………71 Zakończenie………73 Bibliografia………75