Kategoria: Pedagogika

Prace z dziedziny Pedagogikaa . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Wspieranie rozwoju dziecka zdolnego w wieku wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Dziecko zdolne w literaturze przedmiotu 1.1. Pojecie zdolnosci, talentów, inteligencji………..5 1.2. Rodzaje uzdolnien………..11 1.3. Charakterystyka dziecka uzdolnionego………..13 1.4. Czynniki sprzyjajace rozwojowi zdolnego dziecka………..15 Rozdzial II Rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym, warunki rozwoju 2.1. Rozwój intelektualny………..18 2.2. Rozwój…

Dzialania pomocnicze dla osób niepelnosprawnych prowadzone przez gmine X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

  Wstep Czesc teoretyczna I Osoba niepelnosprawna 1. Pojecie i rodzaje niepelnosprawnosci 2. Charakterystyka niepelnosprawnosci………. 8 2.1 Niepelnosprawnosc sensoryczna………. 8 2.2 Niepelnosprawnosc fizyczna ……….11 2.3 Niepelnosprawnosc psychiczna………. 15 2.4 Niepelnosprawnosc zlozona ……….25 II Specyfika dzialan dotyczacych osób niepelnosprawnych w gminie…

Znaczenie terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych podopiecznych z ubezwłasnowolnieniem sądowym realizowanej na warsztatach terapii zajęciowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej I.1 Sens ubezwłasnowolnienia I.2 Ubezwłasnowolnienie w przepisach prawa I.3 Pojęcie opiekuna prawnego i sprawowania opieki I.4 Obowiązki wynikające ze sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną Rozdział II Niepełnosprawność jako problem społeczny II.1 Definicje niepełnosprawności na…

Rola gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli i rodziców podopiecznych Przedszkola XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Fazy rozwojowe dziecka na podstawie literatury tematu 1.1. Rozwój dziecka, podstawowe pojęci 1.2. Pojęcie rozwoju w innych subdyscyplinach naukowych 1.3. Typologia rozwoju 1.4. Zmiany rozwojowe- zależności i przyczyny 1.5. Podział życia na poszczególne stadia rozwojowe 1.6. Rozwój…

Rola komunikacji niewerbalnej w procesie porozumiewania się Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………. 3 Rozdział I Objaśnienia ogólne 1. Przegląd literatury przedmiotu…………. 4 2. Ustalenia terminologiczne…………. 6 Rozdział II Komunikacja werbalna a niewerbalna 1. Elementy składowe poprawnego komunikatu………….10 1.1. Schemat Romana Jakobsona………….10 2. Funkcja konkretnego komunikatu, przykłady zastosowania………….14 3. Obopólne zasady komunikatów…

Ocena wpływu sytuacji rodzinnej na zaburzenia w zachowaniu dziecka 4.64/5 (11)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Problem niepowodzeń szkolnych dzieci w literaturze naukowej. 1.Definicje podstawowych pojęć………7 2.Klasyfikacja przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów………10 2.1.Przyczyny społeczno-ekonomiczne………10 2.2.Przyczyny biopsychiczne………12 2.3.Przyczyny dydaktyczne………14 Rozdział II. Wpływ funkcjonowania rodziny na powodzenia szkolne dzieci. 1.Rodzina jako środowisko społeczno- wychowawcze………18 1.1. Pojęcie…

Tolerancja jako wartość edukacyjna i wychowawcza w młodym wieku szkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Definicyjne ujecia tolerancji 1.1.Typologia tolerancji i jej definicyjne ujecia………… 4 1.2. Tolerancja w świetle prawa…………17 1.3. Tolerancja wśród osób znaczacych w rodzinie…………23 1.4. Tolerancja w róznych placówkach opiekunczo wychowawczych w tym szkole…………28 1.5. Tolerancja w srodowisku społecznym…

Agresja dzieci i młodzieży. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów ………. 3 Literatura ………. 5 Wstęp ……….15 Rozdział I. Charakterystyka wieku szkolnego dzieci i młodzieży 1. Istotne elementy rozwoju dzieci i młodzieży ………. 18 2. Szkoła jako środowisko edukacyjno-wychowawcze ………. 25 Rozdział II. Pojęcie agresji i jej przejawy…

Rola gier i zabaw dydaktycznych 4.73/5 (33)

Przez administrator

Wstęp…………6 Rozdział 1.Działalność pedagogiczna przedszkola w świetle literatury 1.1 Przedmiot i cele pedagogiki przedszkolnej……….7 1.2 Zadania pedagogiki przedszkolnej………….9 1.3 Proces wychowania w przedszkolu………….12 1.4 Podstawowe metody pracy wychowawczej w przedszkolu……….13 1.5 Środki dydaktyczne w wychowaniu przedszkolnym………15 1.6 Rola gier i…

Pozycja społeczna kobiety i jej poczucie szczęścia a pozycja w związku małżeńskim w świetle badań własnych. 4.12/5 (26)

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I. problematyka badawcza w literaturze przedmiotu. 1.1. Pojęcie szczęścia……….. ……….. 6 1.2. Cechy człowieka szczęśliwego ……….. ………..12 1.3. Stosunki społeczne a poczucie szczęścia ……….. 15 1.4. Małżeństwo a poczucie szczęścia ……….. 20 1.5. Pozycja społeczna kobiety……….. ………..…

Wychowanie dla wielokulturowości jako wyzwanie współczesnej edukacji 4.32/5 (25)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Badany problem w świetle literatury podmiotu. 1.1. Ustalenia terminologiczne: wielokulturowość, międzykulturowość………. 8 1.2. Wielokulturowość a edukacja ……….12 1.3. Kształcenie dla wielokulturowości………. 17 1.4. Mankamenty i walory wielokulturowości ……….21 1.5. Praktyka w edukacji wielokulturowej ……….23 Rozdział 2 Problemy…

Jakość życia dziecka nieśmiałego w klasie pierwszej 4.2/5 (20)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Uwarunkowania i przyczyny występowania zachowania nieśmiałego u dzieci 1.1. Pojęcie ‚nieśmiałość’ 1.2. ‚Nieśmiałość’ w świetle badań 1.3. Nieśmiałość a zakłopotanie 1.4. Przyczyny nieśmiałości 1.5. Funkcjonowanie osób nieśmiałych 1.6. Wpływ samooceny na zachowanie nieśmiałe 1.7. Walka z nieśmiałością…

Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne 4.29/5 (24)

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział 1. Młodzież niedostosowana społecznie. Obraz i skala zjawiska………..7 1.1 Pojęcie niedostosowania społecznego w świetle literatury przedmiotu………..7 1.2 Przyczyny i uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży………..15 1.3 Kształtowanie się systemu wartości młodzieży niedostosowanej społecznie………..17 1.4 Dezorganizacja rodziny a kreowanie orientacji…