Kategoria: Pedagogika

Prace z dziedziny Pedagogikaa . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Rola zabawy i jej wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 4.49/5 (72)

Wstęp. Rozdział I Zabawa w świetle literatury przedmiotu. 1.1 Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym. 1.2. Zabawa a cechy dziecięcości. 1.3. Rola i funkcje zabawy. 1.4. Rodzaje zabaw dzieci w wieku przedszkolnym. 1.5. Organizacja i kierowanie zabawą. Rozdział II Założenia metodologiczne badań. 2.1. Przedmiot i cele badań. 2.2.Problemy badawcze. 2.3. Hipotezy badawcze. 2.4. […]

Pozycja społeczna kobiety i jej poczucie szczęścia a pozycja w związku małżeńskim w świetle badań własnych. 4.12/5 (26)

Wstęp……….. 3 Rozdział I. problematyka badawcza w literaturze przedmiotu. 1.1. Pojęcie szczęścia……….. ……….. 6 1.2. Cechy człowieka szczęśliwego ……….. ………..12 1.3. Stosunki społeczne a poczucie szczęścia ……….. 15 1.4. Małżeństwo a poczucie szczęścia ……….. 20 1.5. Pozycja społeczna kobiety……….. ……….. 25 Rozdział II. Obraz małżeństwa na przestrzeni lat. 2.1 Pojęcie związku małżeńskiego ……….. 30 2.2 […]

Wychowanie dla wielokulturowości jako wyzwanie współczesnej edukacji 4.32/5 (25)

Wstęp. Rozdział 1 Badany problem w świetle literatury podmiotu. 1.1. Ustalenia terminologiczne: wielokulturowość, międzykulturowość………. 8 1.2. Wielokulturowość a edukacja ……….12 1.3. Kształcenie dla wielokulturowości………. 17 1.4. Mankamenty i walory wielokulturowości ……….21 1.5. Praktyka w edukacji wielokulturowej ……….23 Rozdział 2 Problemy metodologiczne podstawy badań 2.1. Cel i problematyka badań ……….28 2.2. Problemy badań ……….30 2.3. Metoda, […]

Jakość życia dziecka nieśmiałego w klasie pierwszej 4.2/5 (20)

Wstęp Rozdział I Uwarunkowania i przyczyny występowania zachowania nieśmiałego u dzieci 1.1. Pojęcie ‚nieśmiałość’ 1.2. ‚Nieśmiałość’ w świetle badań 1.3. Nieśmiałość a zakłopotanie 1.4. Przyczyny nieśmiałości 1.5. Funkcjonowanie osób nieśmiałych 1.6. Wpływ samooceny na zachowanie nieśmiałe 1.7. Walka z nieśmiałością i sposoby przezwyciężania jej 1.8. Relacje społeczne osób nieśmiałych 1.9. Nieśmiałość a edukacja Rozdział II […]

Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne 4.29/5 (24)

Wstęp ………..5 Rozdział 1. Młodzież niedostosowana społecznie. Obraz i skala zjawiska………..7 1.1 Pojęcie niedostosowania społecznego w świetle literatury przedmiotu………..7 1.2 Przyczyny i uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży………..15 1.3 Kształtowanie się systemu wartości młodzieży niedostosowanej społecznie………..17 1.4 Dezorganizacja rodziny a kreowanie orientacji życiowych młodzieży niedostosowanej społecznie………..22 Rozdział 2. Wizja dorosłego życia w planach życiowych młodzieży………..31 2.1 Analiza […]

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4.13/5 (24)

Wstęp Rozdział I Niepełnosprawność intelektualna w świetle rozważań teoretycznych 1.1 Pojęcie upośledzenia umysłowego 1.2 Ewolucja myśli o upośledzeniu umysłowym 1.3 Etiologia i fenomenologia upośledzenia umysłowego 1.4 Społeczne funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym 1.5 Pojęcie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim Rozdział II Seksualność osób z upośledzeniem umysłowym 2.1 Wyjaśnienie pojęcia seksualność 2.2 Seksualność osób z upośledzeniem […]

Gotowość umysłowa dzieci 6-letnich na wsi i w mieście 4.35/5 (20)

Wstęp ……….6 Rozdział 1 Rozwój poznawczy dziecka 6-letniego w świetle literatury 1. Rozwój procesów poznawczych dziecka 6letniego………. 8 1.1. Mowa ……….9 1.2. Pamięć………. 12 1.3. Wyobraźnia………. 13 1.4. Myślenie ……….15 1.5. Spostrzeganie ……….18 1.6. Uwaga ……….19 2. Pojęcie dojrzałości szkolnej dziecka w aspekcie umysłowym………. 21 3. Przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki czytania i pisania……… 25 […]

Sytuacja szkolna dzieci z syndromem FAS (alkoholowy zespół płodowy) 4.35/5 (20)

Wstęp ……….3 Rozdział I Istota, przyczyny i objawy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) 1.1. Pojęcie FAS. Kryteria diagnostyczne tego schorzenia. ……….6 1.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS ……….14 1.3. Ciąża a picie alkoholu w świetle badań empirycznych ……….23 Rozdział II Dziecko w szkole z zespołem FAS 2.1. Dziecko z FAS w kontekście szkoły ……….27 2.2. […]

Znaczenie czasu wolnego w życiu ludzi starszych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………. 4 Rozdział I Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy życiowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań ………. 24 2.2. […]

Ognisko opiekuńcze XYZ jako placówka kształtująca rozwój oraz zainteresowania dzieci 4.38/5 (26)

Wstęp……….. 5 Rozdział I. Charakterystyka Ogniska Opiekuńczo -Wychowawczego XYZ 1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekuńczego XYZ……….. 7 1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego……….. 8 1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska……….. 8 1.4 Współpraca z instytucjami……….. 9 1.5 Cele i zadania ogniska……….. 10 1.6 Wykształcenie pracującej w ognisku kadry wychowawców……….. 11 1.7 Zajęcia powtarzające się […]

Weryfikacja przydatności do nauczania zintegrowanego w klasie drugiej podręcznika Nowa Błękitna Matematyka autorstwa L. Kłosowskiego I M. Sznajder 4.36/5 (22)

Wstęp………… 3 Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Ogólne założenia reformy systemu edukacji z 1999 roku i programu Nowa Błękitna Matematyka dla klas I-III………… 5 1.2. Porównanie programu NBM w zakresie I-III z aktualną podstawą programową………… 9 1.3. Charakterystyka podręcznika NBM………… 11 1.4. O edukacji matematycznej w nauczaniu początkowym………… 13 Rozdział II Scenariusze lekcji. 2.1. […]

Dziecko Upośledzone Umysłowo w Rodzinie 4.26/5 (23)

Wstęp Rozdział 1 Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w rodzinie w świetle literatury przedmiotu 1.1 Rola rodziny w procesie rewalidacji dziecka niepełnosprawnego umysłowo. 1.2 Postawy i uczucia rodziców wobec dziecka. Rozdział 2 Wpływ dziecka niepełnosprawnego umysłowo na sytuacje w rodzinie. 2.1 Rola rodziny w wychowaniu dziecka 2.2 Izolacja społeczna rodzin mających dziecko niepełnosprawne umysłowo. 2.3 Relacje dziecka […]

Ideał kobiecego piękna w opinii młodych kobiet i mężczyzn 4.27/5 (22)

Wstęp Rozdział I. Zmieniający się ideał kobiecego piękna Rozdział II. Metodologia badań własnych 1. Metody jakościowe – definicja 2. Przedmiot i cel badania 3. Problemy badawcze 5. Technika wywiadu 6. Dobór próby 7. Przebieg badań Rozdział III. Wyniki badań własnych 1. Charakterystyka współczesnego ideału kobiecego piękna 2. Czynniki wpływające na kształtowanie ideału kobiecego piękna w […]

Funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego na przykładzie Zespołu Szkół w XYZ 4.18/5 (22)

Wstęp………..2 Rozdział 1. Organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 1.1 Instrumenty finansowania oświaty………..4 1.2 Standardy oświatowe………..8 1.3 Bon oświatowy………..11 1.4 Edukacja zadanie własne Jednostki Samorządu Terytorialnego………..16 Rozdział 2. Charakterystyka podstawy programowej. 2.1. Analiza podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego………..29 2.2 Monitorowanie realizacji podstawy programowej………..40 2.3 Ocena podstawy programowej w świetle doświadczeń nauczycieli………..45 Rozdział 3. Wielopłaszczyznowa współpraca […]

Sytuacja dziecka w rodzinie z problemami alkoholowymi i jej wpływ na dorosłe życie. 4.42/5 (24)

Wstęp……….4 Rozdział I. Alkoholizm w literaturze. 1.1. Charakterystyka alkoholizmu……….5 1.2. Realizacja zadań rodziny a problemem alkoholizmu……….9 1.3.Wpływ alkoholizmu w rodzinie na dorosłe życie dzieci……….17 Rozdział II. Metodologia badań własnych. 2.1. Cele i problemy badawcze……….22 2.2.Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze……….23 2.3.Organizacja, przebieg i analiza badań własnych……….26 2.4. Wywiad……….36 Wnioski……….38 Zakończenie……….40 Bibliografia……….41 Spis tabel……….44 Spis rysunków……….46 […]

Poziom wiedzy i stosunek uczniów szkoły gimnazjalnej względem zjawiska tolerancji 4.33/5 (18)

Wstęp Uzasadnienie ważności tematu………..6 Rozdział I Podstawy metodologiczne badań własnych. 1 Analiza i krytyczna ocena literatury przedmiotu badań………..8 2 Problematyka badawcza oraz tezy i hipotezy robocze………..16 3 Teren, źródła i czas badań………..19 4 Metody i organizacja badań………..21 Rozdział II Znaczenie pojęcia tolerancji w poglądach młodzieży gimnazjalnej………..23 Rozdział III Szkoła jako środowisko kształtujące postawę tolerancji gimnazjalistów………..29 […]

Szkoła przyjazna uczniowi – założenia teoretyczne i praktyka 3.92/5 (24)

Wstęp Rozdział I Szkoła jako instytucja . 1.1. Pojęcie szkoły i wpływ reform na jej działalność 1.1.1. Struktura organizacyjna szkoły – cele i zadania 1.1.2 Funkcje szkoły i jej zadania jako środowiska wychowawczego. 1.2. Proces organizacji nauczania i wychowania 1.2.1 Rola nauczyciela w procesie nauczania. 1.2.2 Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rozdział II […]

Alternatywy życia małżeńskiego i rodzinnego – Moda czy konieczność? 4.42/5 (24)

Wstęp. Rozdział I. Fenomen małżeństwa i rodziny 1.1. Małżeństwo – krótka charakterystyka 1.2. Rodzina – jej zadania i cele Rozdział II. Rodzina w procesie przemian 2.1. Zmiany w strukturze rodziny 2.2. Zmiany w realizacji funkcji rodziny 2.3. Przemiany w sferze poglądów Rozdział III. Alternatywne formy życia małżeńskiego i rodzinnego. 3.1. Rodzina niepełna 3.2. Rodzina zrekonstruowana […]

Stosunek studentów resocjalizacji i pozostałej społeczności studenckiej wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności. 4.32/5 (22)

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć 1.1 Definicje resocjalizacji………..7 1.2 Przestępczość………..10 1.3 Rodzaje przestępstw………..11 1.4 Wykonywanie kary pozbawienia wolności………..14 Rozdział 2 Postawy. 2.1 Postawy społeczne………..18 2.2 Wykluczenie i marginalizacja społeczne………..21 2.3 Etykietowanie i stygmatyzacja więźniów………..23 2.4 Istota readaptacji społecznej………..25 Rozdział 3 Metodologia badań 3.1 Cel pracy………..27 3.2 Problemy i hipotezy badawcze………..27 3.3 Metody, techniki […]

Determinanty osiągnięć szkolnych uczniów (na postawie klasy ii szkoły podstawowej) 4.35/5 (20)

Wstęp………3 Rozdział I. Osiągnięcia szkolne jako pojęcie w literaturze. 1.1. Wyjaśnienie pojęcia determinanty………5 1.2. Rodzaje determinantów wpływających na osiągnięcia szkolne………5 1.2.1. Czynniki biologiczne………5 1.2.2. Czynniki zdrowotne. 1.2.3. Czynniki materialne………9 1.3. Pojęcie osiągnięcia szkolne………10 1.4. Osiągnięcia szkolne uczniów-jak je badać?………13 1.5. Czynniki wpływające na powstawanie osiągnięć szkolnych………18 Rozdział II. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze. 2.1.Pojęcie grupy […]

Alkoholizm wśród młodzieży analiza na przykładzie badań ankietowych uczniów szkół gimnazjalnych w mieście XYZ 4.22/5 (37)

Wstęp Rozdział I Określenie przedmiotu badań 1.1. Definicja młodzieży 1.2. Definicja alkoholizmu 1.3. Alkoholizm jako patologia społeczna Rozdział II Czynniki wpływające na poziom konsumpcji alkoholu przez młodzież 2.1. Czynniki biologiczne 2.2. Czynniki społeczno-kulturowe 2.3. Środowisko rodzinne 2.4. Rówieśnicy i subkultury młodzieżowe 2.5. Łatwa dostępność i reklama alkoholu Rozdział III Metodologia badań własnych 3.1. Przedmiot i […]

Gry i zabawy w edukacji matematycznej w nauczaniu początkowym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 3 Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5 1.2. Geneza i cele zabawy………. 11 1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14 1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dzieciństwie ………. 17 1.5. Gry i zabawy w nauczaniu początkowym………. 22 1.6. Gry i zabawy w edukacji […]

Ocena społecznego wspierania osób niepełnosprawnych przez organy państwa i organizacje pozarządowe na przykładzie fundacji Jaśka Meli ‚Poza Horyzonty’ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdział I Charakrerystyka niepełnosprawności. 1.1. Pojęcie i klasyfikacja niepełnosprawności………..5 1.2. Kryteria oceny i stopnie niepełnosprawności………..9 1.3. Skala niepełnosprawności………..15 1.4. Niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka………..16 Rozdział II Funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych. 2.1. Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych………..21 2.2. Społeczne stereotypy niepełnosprawności ………..25 2.3. Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych………..31 2.4. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych………..36 Rozdział III […]

System wartości młodzieży a stosunek do osób upośledzonych umysłowo. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp …………3 Rozdział I Wartości w życiu człowieka 1.1. Treść i zakres pojęcia wartość …………6 1.2 Kryteria podziału wartości …………8 1.3. Kształtowanie się systemu wartości …………14 1.4. Trwałość czy zmienność wartości …………18 1.5. Realizacja wartości …………19 1.6. Rola wartości w funkcjonowaniu osobowości………… 21 1.7. Charakterystyka młodzieży gimnazjalnej …………22 Podsumowanie …………28 Rozdział II Postawy 2.1. Postawy […]

Efekty Edukacji Zdrowotnej w klasie III Szkoły Podstawowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 4 Rozdział I. Teoretyczne aspekty edukacji zdrowotnej. 1. Edukacja wczesnoszkolna……… 6 2. Zdrowie i jego struktura……… 8 3. Istota i elementy edukacji zdrowotnej w podstawie programowej………11 4. Psychopedagogiczna charakterystyka ucznia………15 5. Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej………18 Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych. 1. Przedmiot i cele badań………20 2. Problemy i hipotezy badawcze………20 3. Zmienne […]