Kategoria: Pedagogika

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Wizerunek rodziny wielodzietnej a miejsce zamieszkania

Wstęp Rozdział I Obraz rodziny wielodzietnej 1.1 Rodzina w ujęciu definicyjnym       1.2.Typy rodzin w świetle literatury 1.3.Sytuacja rodziny wielodzietnej w Polsce. 1.4. Charakterystyka funkcjonowania rodzin wielodzietnych Rozdział II Czynniki środowiskowe w kształtowaniu wizerunku rodziny wielodzietnej       2.1.Wizerunek – wyjaśnienie pojęcia 2.2.Miasto i wieś jako miejsce zamieszkania 2.3.Środowisko społeczne jako środowisko wychowawcze 2.4.Specyfika środowiska wiejskiego i miejskiego…
Przeczytaj więcej

System pomocy społecznej w Polsce

Wstęp Rozdział 1 Pomoc społeczna – podstawowe pojęci 1.1. Definicja pomocy społecznej 1.2. Rys historyczny systemu pomocy społecznej w Polsce 1.3. Cechy i formy pomocy społecznej 1.4. Cele i zadania pomocy społecznej Rozdział 2 Organizacja i zakres działania pomocy społecznej w Polsce       2.1. System instytucjonalne pomocy społecznej w Polsce 2.2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2.3.…
Przeczytaj więcej

Nauczycielska wiedza o sposobach uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym

Wstep Rozdział I Sposoby uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym 1.1.Biopsychiczne podstawy wychowania dziecka w wieku przedszkolnym 1.2.Myślenie i uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym 1.3.Nowoczesne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 1.4.Mali badacze – metoda projektu w edukacji elementarnej Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1.Przedmiot i cele badań 2.2.Metody, techniki i narzędzia…
Przeczytaj więcej

Stan wiedzy na temat bezpieczeństwa wodnego w grupie dzieci ze szkoły gimnazjalnej

Wstęp……..5 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy badanego problemu 1.1. Rola ratownictwa wodnego w systemie bezpieczeństwa…….. 7 1.2. Przyczyny i okoliczności utonięć ……..11 1.3. Profilaktyka i prewencja na akwenach wodnych i pływalniach ……..17 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……..24 2.2. Metody i techniki badań ……..24 2.3. Materiał i organizacja badań…
Przeczytaj więcej

Wpływ narkomanii na bezpieczeństwo firm i instytucji

Wstęp……….5 Rozdział 1 Podstawowe aspekty problemu narkotykowego 1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja………. 7 1.2. Problematyka narkomanii ……….10 1.3. Narkotyki w świetle prawa………. 12 Rozdział 2 Sytuacja narkotykowa w Polsce 2.1. Popyt i podaż narkotyków ……….15 2.2. Skala i dynamika zjawiska………. 18 2.2.1. Postępowania wszczęte ……….18 2.2.2. Przestępstwa stwierdzone………. 19 2.2.3. Podejrzani ……….20 2.2.4. Działanie innych…
Przeczytaj więcej

Ocena zachowań żywieniowych uczniów w XXX

Wstęp………..3 Rozdział I Zagadnienia teoretyczne 1.1. Zachowania żywieniowe – pojęcia i definicje……….. 5 1.2. Determinanty zachowań żywieniowych ………..9 1.3. Żywienie człowieka a zdrowy styl życia……….. 10 Rozdział II Założenia metodologiczne pracy 2.1. Cel pracy oraz pytania badawcze……….. 16 2.2. Metody badań ………..16 2.3. Materiał i organizacja badań……….. 17 Rozdział III Analiza wyników badań Dyskusja ………..33…
Przeczytaj więcej

Poglądy rodziców dziecka w wieku przedszkolnym na temat wpływu telewizji na rozwój dziecka

Wstęp……….6 Rozdział I Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w świetle literatury 1.1. Rozwój dziecka – definicja pojęcia………. 8 1.2. Klasyfikacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….12 1.3. Stymulatory i inhibitory rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….14 Rozdział II Telewizja i jej rola w kształtowaniu poglądów 2.1 Telewizja jako składnik kultury masowej ……….28 2.2. Funkcje…
Przeczytaj więcej

Wpływ ilości informacji zwrotnej na skuteczność uczenia się czynności ruchowych przez dzieci w wieku 5 lat

Wstęp………5 Rozdział 1 Problematyka w świetle literatury 1.1. Informacja zwrotna w teorii motorycznego uczenia się……… 7 1.2. Ilość informacji zwrotnej a jej skuteczność……… 12 1.3. Rodzaj i inne aspekty informacji zwrotnej w nauczaniu ruchu ………15 Rozdział 2 Metodologia badań  2.1. Cel badań……… 19 2.2. Pytania badawcze……… 19 2.3. Metody badań ………19 2.5. Materiał badań……… 19…
Przeczytaj więcej

Przemiany (wydatki) w szkolnictwie wyższym w Polsce

Wstęp……….7 Rozdział metodyczny  1.1. Cel pracy ……….8 1.2. Zakres pracy………. 8 1.3. Źródła danych………. 8 1.4. Metody badawcze………. 9 2. Teoretyczne aspekty polityki oświaty i szkolnictwa wyższego 2.1. Pojęcie oświaty ……….10 2.2. Funkcje i cele oświaty oraz szkolnictwa wyższego ……….11 2.3. Struktura systemu kształcenia ……….19 3. Szkolnictwo wyższe w Polsce 3.1. Liczba studentów i absolwentów…
Przeczytaj więcej

Miejsce pływania rekreacyjnego w strukturze czasu wolnego młodzieży licealnej w XXX

Wstęp………4 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne 1.1 Pojęcia używane w pracy………6 1.2 Znaczenie aktywności fizycznej w czasie wolnym młodzieży………9 1.3 Formy pływania rekreacyjnego………14 1.4 Pływanie jako forma rekreacji w badaniach naukowych………21 Rozdział 2 Zagadnienia Metodologiczne 2.1 Cel pracy i pytania badawcze………25 2.2 Metody i techniki badań………26 2.3 Materiał i organizacja badań………27 2.4 Charakterystyka badanego terenu………27 Rozdział…
Przeczytaj więcej

Wydatki na kulturę fizyczną a formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców gminy XXX

Wstęp………7 Rozdział 1 Problematyka badawcza w świetle literatury 1.1. Kultura fizyczna i jej rola w funkcjonowaniu współczesnego człowieka ………9 1.2. Uwarunkowania zagospodarowania czasu wolnego ………12 1.3. Przegląd badań 15 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel badań i pytania badawcze……… 19 2.2. Metody badań ………19 2.3. Materiał badań ………19 2.4. Teren i organizacja badań……… 22…
Przeczytaj więcej

Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego

Wstęp……….5 Rozdział 1 Przestępczość nieletnich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego   1.1. Bezpieczeństwo……….7 1.2. Bezpieczeństwo publiczne……….9 1.3. Przestępczość……….13 1.4. Przestępczość nieletnich……….15 Rozdział 2 Charakterystyka przestępczości nieletnich w Polsce 2.1. Etiologia przestępczości……….27 2.2. Rodzaje przestępstw popełnianych przez nieletnich……….31 2.3. Przestępczość nieletnich w świetle danych statystycznych……….33 2.4. Przestępczość nieletnich w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej……….40…
Przeczytaj więcej

Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży uczęszczającej na zajęcia do gimnazjum XYZ

Wstęp………7 Rozdział 1 Przegląd piśmiennictwa 1.1. Definicja zdrowia i zachowań zdrowotnych oraz czynniki wpływające na zdrowie ………9 1.2. Program promujący zdrowy styl życia………11 1.3. Zachowania zdrowotne polskiej młodzieży………14 1.4. Wpływ aktywności fizycznej na prawidłowe funkcjonowanie organizmu ………18 1.5. Dieta a prawidłowy rozwój młodzieży ………19 1.6. Negatywny wpływ używek na funkcjonowanie organizmu ………24 Rozdział 2 Materiał…
Przeczytaj więcej

Motywowanie i angażowanie pracowników a osiągane wyniki finansowe Alior Banku

Wstęp………4 Rozdział 1 Teorie motywowania i angażowania pracowników 1.1. Kapitał ludzki ………5 1.2. Polityka kadrowa……… 6 1.3. Rola zaangażowania w zarządzaniu ………8 1.4. Motywowanie w zarządzaniu ………11 1.5. Strategie HR ………14 Rozdział 2 Alior Bank S.A. 2.1. Historia powstania, koncepcja, wizja……… 18 2.2. Działalność, przewaga konkurencyjna……… 19 2.3. Kadra menedżerska……… 22 Rozdział 3 Wpływ motywacji…
Przeczytaj więcej

Metody terapeutyczne w pracy z dzieckiem z autyzmem

Wstęp Rozdział 1 Autyzm w świetle literatury 1.1. Specyfika funkcjonowania i charakterystyka zaburzonych sfer rozwoju u osób z autyzmem Rozdział 2 Metody oddziaływań terapeutycznych w pracy z dzieckiem z autyzmem 2.1. Charakterystyka metod wykorzystanych w terapii dziecka z autyzmem 2.2. Oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka z autyzmem Rozdział 3 Opis środowiska szkolnego dziecka  3.1. Charakterystyka placówki…
Przeczytaj więcej

Seksualizacja dzieci w reklamie

Wstęp……….5 Rozdział I Teoretyczne aspekty reklamy  1.1. Definicje i cechy reklamy ……….7 1.2. Funkcje reklamy ……….10 1.3. Cele reklamy………. 12 1.4. Rodzaje reklamy ……….15 Rozdział II Dziecko a reklama – omówienie problematyki  2.1. Dziecko jako odbiorca reklam ……….19 2.2. Wpływ reklamy na postawy dziecka ……….19 2.2.1. Pozytywne oddziaływanie reklamy na dziecko ……….22 2.2.2. Negatywne oddziaływanie…
Przeczytaj więcej

Znaczenie telewizji dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Wstęp……..3 Rozdział 1 Telewizja a rozwój dziecka 1.1. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……..4 1.2. Telewizja i jej funkcje ……..6 1.3. Pozytywny i negatywny wpływ telewizji na rozwój dziecka w świetle badań ……..9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy…….. 15 2.2. Pytania badawcze ……..15 2.3. Metody badawcze ……..15 2.4. Charakterystyka badanej…
Przeczytaj więcej

Rozwój somatyczny i motoryczny młodzieży Gimnazjum z XXX

Wstęp……….9 Rozdział 1 Budowa ciała i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży 1.1. Pojęcie i rodzaje sprawności fizycznej………. 11 1.2. Rola aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu………. 13 1.3. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży w Polsce oraz ze wschodnich terenów kraju………. 17 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel badań ……….21 2.2.…
Przeczytaj więcej

Dziecięce programy telewizyjne i ich wpływ na młodego widza

Wstęp Rozdzial I Dzieciece programy telewizyjne i ich wpływ na mlodego widza 1.1. Telewizja publiczna i niepubliczna 1.1.1. Ogólna charakterystyka telewizji publicznej i niepublicznej 1.1.2. Reklamy w telewizji publicznej i niepublicznej 1.1.3. Funkcje programów telewizyjnych 1.2. Telewizja dziecieca 1.2.1. Pierwsze emitowane w TVP programy telewizyjne dla dzieci 1.2.2. Polskie wytwórnie filmów animowanych 1.2.3. Wspólczesne stacje…
Przeczytaj więcej

Miejsce baśni w terapii pedagogicznej

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział II Rola literatury dziecięcej w…
Przeczytaj więcej

Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni.

Wstęp Rozdział 1. Biblioterapia – stan badan nad problematyka 1.1. Biblioterapia – istota problemu 1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie 1.3. Kategoryzacja biblioterapii. 1.4. Cele i zadania biblioterapii 1.5. Metody, środki i formy stosowane w biblioterapii. Wnioski Rozdział 2. Bajko terapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni. 2.1. Bajka i baśń – istota…
Przeczytaj więcej

Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola

Wstęp………3 Rozdział 1………6 1. Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15 3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17 3.2.1. Czynniki endogenne………17 3.2.2. Czynniki…
Przeczytaj więcej

Postrzeganie nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wstęp………4 Rozdział I Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego 1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6 2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11 3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19 4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21 Rozdział II Metodologia badań własnych       1. Cel i przedmiot badań………24 2. Problem główny…
Przeczytaj więcej

Najbardziej i najmniej pożądane kompetencje nauczyciela wychowania przedszkolnego

Wstęp………4 Rozdział I Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego 1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6 2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11 3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19 4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21 Rozdział II Metodologia badań własnych       1. Cel i przedmiot badań………24 2. Problem główny…
Przeczytaj więcej

Znaczenie kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego w opinii rodziców

Wstęp………4 Rozdział I Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego 1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6 2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11 3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19 4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21 Rozdział II Metodologia badań własnych       1. Cel i przedmiot badań………24 2. Problem główny…
Przeczytaj więcej

Kształcenie ustawiczne nauczyciela warunkiem nowoczesnej edukacji

Wstęp ……….4 Rozdzial I Ksztalcenie nauczycieli i specyfika ich pracy. 1.1. Tendencje w ksztalceniu nauczycieli ……….6 1.2. Funkcje zawodowe nauczyciela ……….12 1.3. Charakter pracy pedagoga ……….19 Rozdzial II Rozwój zawodowy i awans nauczycieli. 2.1. Specyfika rozwoju zawodowego nauczyciela ……….27 2.2. Ksztalcenie ustawiczne nauczyciela warunkiem nowoczesnej edukacji ……….30 2.3. Etapy awansu zawodowego ……….35 Rozdzial III Metodologiczne…
Przeczytaj więcej

Samoocena kompetencji dydaktycznych i wychowawczych

Wstęp ……….4 Rozdzial I Ksztalcenie nauczycieli i specyfika ich pracy. 1.1. Tendencje w ksztalceniu nauczycieli ……….6 1.2. Funkcje zawodowe nauczyciela ……….12 1.3. Charakter pracy pedagoga ……….19 Rozdzial II Rozwój zawodowy i awans nauczycieli. 2.1. Specyfika rozwoju zawodowego nauczyciela ……….27 2.2. Ksztalcenie ustawiczne nauczyciela warunkiem nowoczesnej edukacji ……….30 2.3. Etapy awansu zawodowego ……….35 Rozdzial III Metodologiczne…
Przeczytaj więcej

Stosunek badanych do potrzeby podwyzszania kwalifikacji

Wstęp ……….4 Rozdzial I Ksztalcenie nauczycieli i specyfika ich pracy. 1.1. Tendencje w ksztalceniu nauczycieli ……….6 1.2. Funkcje zawodowe nauczyciela ……….12 1.3. Charakter pracy pedagoga ……….19 Rozdzial II Rozwój zawodowy i awans nauczycieli. 2.1. Specyfika rozwoju zawodowego nauczyciela ……….27 2.2. Ksztalcenie ustawiczne nauczyciela warunkiem nowoczesnej edukacji ……….30 2.3. Etapy awansu zawodowego ……….35 Rozdzial III Metodologiczne…
Przeczytaj więcej

Preferowane formy i dziedziny doskonalenia zawodowego

Wstęp ……….4 Rozdzial I Ksztalcenie nauczycieli i specyfika ich pracy. 1.1. Tendencje w ksztalceniu nauczycieli ……….6 1.2. Funkcje zawodowe nauczyciela ……….12 1.3. Charakter pracy pedagoga ……….19 Rozdzial II Rozwój zawodowy i awans nauczycieli. 2.1. Specyfika rozwoju zawodowego nauczyciela ……….27 2.2. Ksztalcenie ustawiczne nauczyciela warunkiem nowoczesnej edukacji ……….30 2.3. Etapy awansu zawodowego ……….35 Rozdzial III Metodologiczne…
Przeczytaj więcej

Czynniki stymulujace i ograniczenia w doskonaleniu zawodowym nauczycieli

Wstęp ……….4 Rozdzial I Ksztalcenie nauczycieli i specyfika ich pracy. 1.1. Tendencje w ksztalceniu nauczycieli ……….6 1.2. Funkcje zawodowe nauczyciela ……….12 1.3. Charakter pracy pedagoga ……….19 Rozdzial II Rozwój zawodowy i awans nauczycieli. 2.1. Specyfika rozwoju zawodowego nauczyciela ……….27 2.2. Ksztalcenie ustawiczne nauczyciela warunkiem nowoczesnej edukacji ……….30 2.3. Etapy awansu zawodowego ……….35 Rozdzial III Metodologiczne…
Przeczytaj więcej

Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskaźniki 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze…
Przeczytaj więcej

Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…
Przeczytaj więcej

Najczestsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…
Przeczytaj więcej

Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców.

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…
Przeczytaj więcej

Przyczyny problemów adaptacyjnych w opinii rodziców i nauczycieli

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…
Przeczytaj więcej

Wpływ baśni na rozwój dziecka

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział II Rola literatury dziecięcej w…
Przeczytaj więcej

Oczekiwania rodziców wobec kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego na przykładzie oddziału przedszkolnego

Wstęp………4 Rozdział I Teoretyczne ujęcie zagadnień dotyczących kompetencji nauczyciela wychowania przedszkolnego       1. Kompetencje i rola nauczyciela wychowania przedszkolnego ………6 2. Program, metody i formy organizacyjne w wychowaniu przedszkolnym ………11 3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ………19 4. Współpraca przedszkola i rodziny……… 21 Rozdział II Metodologia badań własnych       1. Cel i przedmiot badań………24 2. Problem główny…
Przeczytaj więcej

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan ………. 24 2.2.…
Przeczytaj więcej

Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw.

Wstęp………. 3 Rozdzial I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5 1.2. Geneza i cele zabawy………. 11 1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14 1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dziecinstwie ………. 17 1.5. Gry i zabawy w nauczaniu poczatkowym………. 22 1.6. Gry i zabawy w edukacji…
Przeczytaj więcej

Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu

Wstęp…….. 4 Rozdzial I Funkcje, cele, i rola swietlic srodowiskowych w świetle literatury przedmiotu 1.1. Rola swietlic srodowiskowych – historia i wspólczesnosc ……..6 1.2. Podstawy prawne okreslajace cele oraz standardy działalności swietlic srodowiskowych ……..10 1.3. Funkcje, metody i formy pracy swietlicowej…….. 14 Rozdzial II Metodologiczne podstawy badan wlasnych 2.1. Charakterystyka terenu badan…….. 25 2.2. Proces…
Przeczytaj więcej

Dziecko z syndromem FAS w szkole.

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Dziecko z syndromem FAS w szkole. 1. Uwagi wstepne, definicja schorzenia ……….5 2. Kryteria diagnostyczne FAS ……….6 3. Profil neuropsychologiczny dziecka z FAS ……….7 4. Podstawowe zalozenia pracy z dziecmi z FAS ……….8 5. Metody pomocy dziecku z FAS ……….11 6. Dziecko z FAS w systemie edukacji ……….14 Rozdzial 2 Problemy…
Przeczytaj więcej

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej.

Wprowadzenie………….3 Rozdzial 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojecia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdzial 2. Pojecie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojecia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja powstala na skutek instynktu………….8 2.2.2 Agresja jako zjawisko fizjologiczne………….10 2.2.3. Agresja jako reakcja na frustracje………….11…
Przeczytaj więcej

Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów.

Wstęp………..4 Rozdzial I Wyjasnienie podstawowych pojęći terminów. 1.1 Rozwój psychoruchowy i jego modele…………5 1.2 Globalne i parcjalne zaburzenia rozwoju………… 6 1.3 Sposoby oceny poziomu rozwoju psychoruchowego………… 10 Rozdzial II Zaburzenia rozwoju psychoruchowego -uwarunkowania i objawy. 2.1 Biopsychiczne, biologiczne i społeczne uwarunkowania zaburzen………… 11 2.1.1 Zaburzenia spowodowane czynnikami genetycznymi………… 12 2.1.2Społeczne przyczyny zaburzen rozwoju dziecka …………13…
Przeczytaj więcej

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe.

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdzial I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdzial II Metody badan nad wypaleniem zawodowym. 2.1. Kwestionariusz MBI…………20 2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21 2.3. Kwestionariusz Blonsteina, Eldridge`a, Kilty`ego i Richardson…………22 2.4.…
Przeczytaj więcej

Angielska szkola antropologiczna

Wstęp Rozdzial I Angielska szkola antropologiczna 1.1. Historia i geneza szkoly antropologicznej 1.2. Glówni przedstawiciele szkoly antropologicznej 1.2.1. Edard Burnett Tylor 1.2.2. Herbert Spencer 1.2.3. John Lubbock 1.2.4. Lewis Henry Morgan Rozdzial II. James George Frazer oraz jego koncepcja magii 2.1. Zycie i dzieło James’a George’a Frazera 2.2. Frazerowska koncepcja magii oraz jej podzialy 2.3.…
Przeczytaj więcej

Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny.

  Wstęp…………4 Rozdzial I Zakupoholizm jako wspólczesny problem spoleczny. 1.1. Zagadnienia wstepne ………… 7 1.2. Wybrane cechy charakterystyczne zjawiska………… 10 1.3. Skutki ulegania zakupoholizmowi………… ………… 17 1.4. Narzedzia diagnostyczne i leczenie………… 21 Rozdzial II Srodowisko rodzinne miejscem kształtowania relacji interpersonalnych. 2.1. Zagadnienia wprowadzajace………… 26 2.2. Funkcje i zadania rodziny………… 30 2.3. Rodzina jako środowisko wychowawcze……………
Przeczytaj więcej

Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu.

Wstęp Rozdzial I Zachowania autoagresywne bezpośrednie dewiacyjne w literaturze przedmiotu 1.1. Definicja i istota agresji oraz autoagresji 1.2. Zachowania autoagresywne bezpośrednie w świetle teorii psychoanalitycznych. 1.3. Funkcje zachowan autoagresywnych bezposrednich. 1.4. Przyczyny zachowan autoagresywnych. 1.5. Czynniki ryzyka zachowan autoagresywnych. 1.6. Profilaktyka autoagresji. Rozdzial II Adolescencja a zachowania autoagresywne bezpośrednie oraz postawy wobec zachowan autoagresywnych. 2.1.…
Przeczytaj więcej

Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej.

  Wstęp……….3 Rozdzial I Geneza i funkcjonowanie SOS Wiosek Dzieciecych jako rodzinnych form opieki zastepczej. 1.1. Rodzinne formy opieki zastepczej nad dzieckiem osieroconym……….5 1.2. Idea Hermanna Gmeinera oraz zarys historyczny SOS Wiosek Dzieciecych……….10 1.3. Zalozenia, cele, zasady i podstawy programowe działalności SOS Wiosek Dzieciecych……….13 1.4. Kadra opiekunczo-wychowawcza i wychowankowie w SOS Wioskach Dzieciecych……….17 1.5. Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Wiedza oraz sposoby pokonywania trudnosci wychowawczych przez nauczycieli przedszkoli.

Wstęp Rozdzial I. 1. Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym………..5 2. Wychowanie a zaburzenia w rozwoju psychofizycznym dziecka 3. Wpływ srodowiska na rozwój i wychowanie dziecka 3.1. Srodowisko rodzinne 3.1.1 Dzieci z rodzin pelnych 3.1.2. Dzieci z rodzin niepelnych 3.1.3. Dzieci z rodzin biednych 3.1.4. Dzieci maltretowane 3.2. Srodowisko pozarodzinne 4. Sposoby postępowania z…
Przeczytaj więcej

Funkcje opiekunczo-wychowawcze placówki szkolnej

Wstęp………..1 Rozdzial I Przeglad literatury przedmiotu 1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje……….. 3 2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly……….. 8 3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole……….. 11 Rozdzial II Metodologia badan 1. Cel i przedmiot badan ……….. 16 2. Problemy i hipotezy badawcze ……….. 17…
Przeczytaj więcej

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan

Rozdzial I Historia narkomanii w Polsce……….. 2 Rozdzial II Podzial narkotyków. 2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7 2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10 2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen osrodkowego ukladu nerwowego……….. 16 Rozdzial III Społeczne problemy narkomanii 3.1 Ucieczka od problemów zewnetrznych……….. 18…
Przeczytaj więcej

Geneza czasu wolnego.

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. geneza czasu wolnego i opis zjawiska 1.1. Historyczne uwarunkowania powstania ‚czasu wolnego’ ………. 6 1.2. Pojecie ‚wolny czas’ – geneza i definicja ………. 8 1.2.1. Geneza pojecia ‚wolny czas’ ………. 8 1.2.2. ‚Wolny czas’ – definicja i próby opisu zjawiska ………. 9 1.3. ‚Czas wolny’ jako przedmiot badan w Polsce…
Przeczytaj więcej

Osobowość dojrzala a istota małżeństwa

Wstęp………… 3 Rozdzial 1. Osobowosc dojrzala istota malzenstwa . 1.1. Struktura osobowosci………… 4 1.2. Dojrzalosc………… 13 1.3. Osobowosc dojrzala………… 15 Rozdzial 2. Wiez partnerska. 2.1. Osoba ludzka jako kobieta i mezczyzna………… 18 2.2. Partnerstwo fundamentem malzenstwa………… 18 2.3. Dojrzalosc wiezi partnerskiej………… 19 Rozdzial 3. Malzenstwo jako decyzja i zbiór oczekiwan. 3.1. Decyzja w świetle psychologii……………
Przeczytaj więcej

Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci.

Wstęp…………4 Rozdzial I. Proces uspoleczniania i jego kolejne etapy u dzieci…………6 Rozdzial II. Zaburzenia rozwoju społecznego i ich przyczyny…………11 1.Rodzaje niedostosowania społecznego…………11 2.Przyczyny niedostosowania społecznego…………15 3.Wczesne objawy wykolejenia oraz zachowania przestepcze…………20 Rozdzial III. Poglady na istote niedostosowania społecznego…………30 Rozdzial IV. Badania nad niedostosowaniem społecznym w literaturze polskiej…………35 Rozdzial V. Proces socjoterapeutyczny…………40 1.Postepowanie socjoterapeutyczne…………41 2.Forma zajęć…
Przeczytaj więcej

Rola zabawki w przygotowaniu dziecka 6 letniego do szkoly.

Wstęp Rozdzial I. Wychowawcza i poznawcza rola zabawki świetle literatury……….5 1. Rys historyczny zabawki. 2. Zabawka jako narzedzie zabawy. 3. Wszechstronna rola zabawki w rozwoju dziecka. a) Wychowawcza rola zabawki. b) Poznawcza rola zabawki. c) Ksztalcaca rola zabawki. 4. Rola zabawki w przygotowaniu dziecka do szkoly w świetle literatury. Rozdzial II. Metodologia badan i sposób…
Przeczytaj więcej

Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w srodowisku miejskim i ich uwarunkowania rodzinne.

Wstęp………5 Rozdzial I. Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w świetle literatury………7 1.1. Pojecie trudnosci wychowawczych………8 1.2. Rodzaje trudnosci wychowawczych i ich przejawy………12 1.3. Przyczyny i źródła trudnosci wychowawczych………29 1.4. Przezwyciezanie trudnosci wychowawczych………38 Rozdzial II. Srodowisko rodzinne ucznia jako uklad wychowawczy………48 2.1. Pojecie srodowiska rodzinnego………48 2.2. Podstawowe funkcje i zadania rodziny jako srodowiska wychowawczego…
Przeczytaj więcej

Przemiany w oswiacie a oczekiwania nauczycieli.

Wstęp ………. 5 Rozdzial I. Przemiany edukacyjne, kulturowe i społeczne w świetle literatury. 1. Społeczne uwarunkowania rozwoju oswiaty – definicje podstawowych pojec ………. 8 2. Szkola jako instytucja spoleczna- prezentacja wybranych stanowisk. ………. 16 3. Kryzys wspólczesnej oswiaty. ………. 21 4. Idee przemian oswiatowych w Polsce i na swiecie. ………. 30 5. Demokratyzacja i autonomia…
Przeczytaj więcej

Rola zabaw swietlicowych opartych na basniach i bajkach w ksztaltowaniu aktywnosci twórczej dzieci.

Wstęp………3 Rozdzial I………5 1. Aktywnosc twórcza – zakres tematyki……… 6 1.1. Istota aktywnosci twórczej i podstawowe pojecia z nia zwiazane………6 1.2. Warunki i możliwości rozwijania aktywnosci twórczej w nauczaniu poczatkowym ………13 1.3. Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywnosci twórczej uczniów………17 1.4. Sposoby, zasady i motywy pobudzania aktywnosci twórzej dzieci………20 2. Edukacyjne funkcje zabawy………24 2.1. Pojecie zabawy…
Przeczytaj więcej

Sytuacja spoleczna i zawodowa osób uzaleznionych od alkoholu

Wstęp………..5 Rozdzial I Alkoholizm jako choroba………..9 1. Definicje uzaleznienia. ………..10 2. Teorie powstawania nalogu alkoholowego. ………..12 3. Rozwój choroby alkoholowej. ………..17 4. Typy alkoholizmu. ………..18 5. Skutki naduzywania alkoholu. ………..20 5.1 Powiklania psychiczne………..20 5.2 Somatyczne skutki naduzywania alkoholu. ………..24 5.3 Społeczne skutki alkoholizmu………..26 5.4 Zagrozenia ekonomiczne………..28 Rozdzial II Zalozenia metodologiczne badan wlasnych………..29 1. Cele i…
Przeczytaj więcej

Rola ojcowska mezczyzny w prenatalnym i perinatalnym okresie zycia dziecka

Wstęp. Rozdzial 1. Poczecie…………..3 1.1 Dojrzewanie do ojcostwa. 1.2 Wczesny kontakt z dzieckiem. 1.3 Obrzed Couvade. 1.4 Ojciec a ciaza. 1.5 Przygotowanie do narodzin dziecka. 1.6 Poród. 1.7 Po porodzie. 1.8 Powrót do domu. 1.9 Rozwój dziecka. Rozdzial 2 Organizacja procesu badawczego…………34. 2.1 Przedmiot i cel badan. 2.2 Sformulowanie zagadnienia. 2.3 Wybór terenu badan i…
Przeczytaj więcej

Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich

Wstęp………3 Rozdzial I Teoria zachowan prospolecznych………5 1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5 2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8 2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10 3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12 4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka………14 4.1. Postawy rodzicielskie determinujace osobowosc dziecka………16 4.2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka………18 4.2.1. O potrzebie…
Przeczytaj więcej

Postawy rodziców dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu umiarkowanym.

Rozdzial 1 Postawy rodzicielskie………………2 1.1. Definicje pojecia postawy. 1.2. Struktura postawy 1.3. Geneza postaw 1.4. Przeglad typologii postaw rodzicielskich 1.4.1. Typologia L.Kannera 1.4.2. Typologia Amy Roe 1.4.3. Hipotetyczny kolisty model zachowania macierzynskiego E.Schaefera 1.4.4. Typologia E.S.Statera. 1.4.5. Typologia M.Ziemskiej 1.5. Rodzina jako środowisko wychowawcze 1.6. Wpływ postaw rodzicielskich na ksztaltowanie zachowania się dzieci 1.7. Stan…
Przeczytaj więcej

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola

  Wstęp………3 Rozdział 1………6 Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15 3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17 3.2.1. Czynniki endogenne………17 3.2.2. Czynniki egzogenne………19…
Przeczytaj więcej

Dywergencyjne wytwarzanie a postepy w nauce dzieci kl. III. Analiza zaleznosci na przykładzie Szkoly Podstawowej

Wprowadzenie………4 Rozdzial I. Prawidlowosci rozwojowe dziecka w mlodszym wieku szkolnym………6 1.1. Rozwój fizyczny………7 1.2. Rozwój spoleczno – moralny………9 1.3. Rozwój emocjonalny………15 1.4. Rozwój procesów poznawczych………17 1.4.1. Wrazenia………17 1.4.2. Spostrzeganie………18 1.4.3. Obserwacja………19 1.4.4. Pamiec………19 1.4.5. Myslenie………20 1.4.6. Uwaga i jej cechy………22 1.4.7. Inteligencja………23 Rozdzial II. Pojecie i istota twórczosci w ujęciu autorów………25 2.1. Cechy osób twórczych………28…
Przeczytaj więcej

Dzieci nieakceptowane w klasię szkolnej

Wstęp Rozdzial I Problem braku akceptacji w świetle literatury 1.1. Klasa szkolna jako grupa oraz środowisko wychowawcze ucznia 1.2. Moz1iwosci i ograniczenia zaspokojenia potrzeb dziecka w klasię szkolnej 1.3. Pozycja dziecka w klasie Rozdzial II Diagnoza i korekta problemu braku akceptacji w klasię szkolnej 2.1. Wybrane podstawowe techniki badan socjometrycznych w świetle literatury 2.2. Zarys…
Przeczytaj więcej

Problemy rodzin dzieci uposledzonych umyslowo

Wstęp………5 Rozdzial I. Wpływ rodziny na ksztaltowanie się osobowosci dziecka………7 1. Pojecie rodziny………7 2. Rodzaje stosunków rodzinnych i rola rodziców………9 2.1. Rola rodziców………11 2.2. Wpływ stosunków rodzinnych na ksztaltowanie się osobowosci dziecka………13 Rozdzial II. Problem rodzin z dzieckiem uposledzonym umyslowo………17 1. Charakterystyka podzial i przyczyny uposledzenia umyslowego………17 2. Reakcje rodziców wobec dziecka uposledzonego………21 3. Postawy…
Przeczytaj więcej

Przysposobienie w prawie polskim

Wstęp Rozdzial I. Pojecie i rozwój historyczny przysposobienia 1. Pojecie przysposobienia 2. Funkcje przysposobienia 3. Kształtowanie się adopcji w rozwoju historycznym 4. Społeczne i polityczne uwarunkowania opieki nad dzieckiem po zmianie ustroju 5. Propagowanie rodzinnych form opieki zastepczej 6. Powiatowy system pomocy rodzinie Rozdzial II. Przeslanki przysposobienia 1. Przysposabiany 2. Przysposabiajacy 3. Dobro osoby przysposabianej…
Przeczytaj więcej

Zaburzenia emocjonalne u dzieci dyslektycznych i dysgraficznych. Studium przypadku.

Wstęp ………3 Rozdzial I Problem dysleksji i dysgrafii oraz zaburzen emocjonalnych w świetle literatury pedagogicznej i psychologicznej………4 1. Badania i stan wiedzy na temat zaburzen procesu czytania i pisania – przeglad literatury………4 2. Terminologia i definicje opisywanych zaburzen………6 3. Symptomy zaburzen czytania i pisania………8 4. Zaburzenia procesów emocjonalnych u uczniów dyslektycznych i dysgraficznych………14 Rozdzial II…
Przeczytaj więcej

Przejawy i poziom zachowan agresywnych wśród uczniów klasy I gimnazjum w XYZ

Wstęp Rozdzial 1. Agresja i przemoc w świetle literatury 1.1. Agresja, zachowanie agresywne, przemoc – definicje 1.2. Teorie zachowan agresywnych. 1.2.1.Teoria Z. Freuda. 1.2.2. Teoria K. Lorenza. 1.2.3. Teoria frustracja – agresja. 1.2.4. Teoria L. Berkowitza. 1.2.5. Teoria społecznego uczenia się zachowan agresywnych. 1.2.6. Teoria E. Fromma. 1.3. Przejawy i formy agresji. 1.4. Przyczyny i…
Przeczytaj więcej

Wpływ telewizji na rozwój dziecka.

Wstęp………2 Rozdzial 1. Telewizja jako medium XX wieku………3 1.1. Telewizja a komunikowanie masowe………3 1.1.1. Telewizja a jej odbiorcy………6 1.1.2. Relacja czlowiek—mass media………9 1.2. Rodzinny odbiór telewizji………11 Rozdzial 2. Telewizja w życiu współczesnego dziecka………16 2.1. Dziecko i telewizja w PRL………26 2.2. Dziecko i telewizja w okresie wielkiej zmiany w Polsce………28 2.3. Reklama telewizyjna jako źródłodoswiadczen współczesnego…
Przeczytaj więcej

Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w nauce w osrodku socjoterapii XYZ

Wstęp………5 Rozdzial I. Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w uczeniu sie………6 1. Rozwój dziecka………6 2. Wspomaganie rozwoju………10 3. Przezwyciezanie trudnosci w uczeniu sie………11 4. Trudnosci w uczeniu się (przyczyny i objawy)………12 5. Specyficzne trudnosci w uczeniu sie………14 Rozdzial II. Geneza osrodka socjoterapii "XXX" 1. Baza lokalowa………28 2. Przepisy prawne regulujace prace osrodka………30 3. Organizacja pracy………31…
Przeczytaj więcej

Zebracy Warszawscy

Wstęp………3 Rozdzial I. Historia instytucji charytatywnych………6 1. Zarys historyczny………6 2. Formy dobroczynnosci………11 3. Sytuacja przed II Wojna Swiatowa………19 4. Zebracy w kulturze europejskiej………20 5. Zachowanie zebraka w sredniowiecznej Europie………26 Rozdzial II. Problemy ubóstwa w okresie przelomu XV I XVI Wieku………30 1. Wstęp………30 2. Paryz – Problemy ubóstwa………31 3. Wenecja – problemy ubóstwa………33 4. Ypres –…
Przeczytaj więcej

Nauczanie i wychowanie integracyjne jako aktualna potrzeba srodowiska.

Wstęp………5 Rozdzial I Dziecko niepelnosprawne a edukacja………8 1.Prawo dziecka do edukacji w Polsce i na swiecie………8 2.Ogólnopolski Program Organizacji Pozarzadowych: „Dziecko niepelnosprawne w szkole masowej.” ………10 2.1. Zalozenia programu………10 2.2. Organizacja nauczania. ………11 3.Wojewódzki program na rzecz poprawy warunków zycia społecznego zawodowego osób niepełnosprawnych na lata 1999 – 2003 ………12 3.1. Zalozenia dotyczace wyrównywania szans…
Przeczytaj więcej

Powstanie i dzialalnosc fundacji im. Stefana Batorego.

Wstęp………2 Rozdzial I Fundacje i jej regulacje prawne………3 1.1. Definicje i cechy fundacji………3 1.2. Rozwój fundacji w Polsce na przestrzeni wieku XX………7 1.3. Rodzaje fundacji………9 1.4. Róznice miedzy fundacja a stowarzyszeniem………11 1.5. Motywy ustanawiania fundacji………13 1.6. Nadzór nad dzialalnoscia fundacji………17 Rozdzial II. Tworzenie fundacji ………21 2.1. Podmioty uprawnione do ustanowienia fundacji………21 2.2. Akt fundacyjny………23 2.2.1.…
Przeczytaj więcej

Problem alkoholizmu wśród mlodziezy

Wstęp………..3 Rozdzial I Alkoholizm i jego niekorzystne dzialanie na organizm nastolatka 1. Problem alkoholizmu ………..4 2. Fizjologiczna reakcja na alkohol……….. 8 3. Fazy uzaleznienia od alkoholu………..11 Rozdzial II Czynniki wpływajace na poziom konsumpcji alkoholu 1. Czynniki spoleczno-kulturowe ………..15 2. Srodowisko rodzinne ………..18 3. Srodowisko szkolne……….. 21 4. Rówiesnicy i subkultury mlodziezowe ………..23 5. Latwa dostepnosc…
Przeczytaj więcej

Status prawny kuratora oswiaty

Wstęp………4 Rozdzial I. Kształtowanie się urzedu kuratora oswiaty w Polsce – rys historyczny………6 1. Urzad kuratora oswiaty w latach 1917 – 1930 ………6 1.1. Powstanie i pierwsze lata istnienia Kuratora Okregu Szkolnego Krakowskiego. ………10 1.2. Okres okupacji hitlerowskiej ………13 2. Urzad kuratora oswiaty w latach 1944 – 1987 ………14 3. Aktualna pozycja prawna kuratora oswiaty…
Przeczytaj więcej

Instytucje dzialajace na potrzeby ksztalcenia i doskonalenia nauczycieli

Rozdzial 1. Polska szkola u progu trzeciego tysiaclecia 1.1. Przeobrazenia polskich szkól 1.2. Miejsce, rola i zadania nauczyciela w zmieniajacym się systemie ksztalcenia Rozdzial 2. Instytucje zajmujace się ksztalceniem nauczycieli 2.1. Zarys teorii ksztalcenia nauczycieli 2.2 Szkoly wyzsze ksztalcace nauczycieli (wyksztalcenie, kwalifikacje) 2.3. Podsumowanie rozdzialu 2 Rozdzial 3 Instytucje zajmujace się doskonaleniem zawodowym nauczycieli 3.1.…
Przeczytaj więcej

Przemiany w wychowaniu przedszkolnym na przykładzie Przedszkoli XXX – kierunki tych zmian w latach 90-tych

Wstęp ……..5 Rozdzial I. Przeglad literatury przedmiotu………7 1. Edukacja dla xxi wieku w świetle raportu dla UNESCO – miedzynarodowej komisji do spraw edukacji pod przewodnictwem jacques’a delorsa………7 2. Program unesco w dziedzinie oswiaty i wychowania ujety w raporcie Edgara Foure’a – uczyc sie, aby byc……….21 3. Wartość wczesnej edukacji dzien na podstawie raportu "dazenie ku…
Przeczytaj więcej

Funkcje zalozone i rzeczywiste Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w XYZ

Wstęp………3 Rozdzial I. Funkcje zalozone pomocy społecznej w Polsce………5 1. Pomoc spoleczna – instytucja polityki społecznej państwa……… 5 2. Cele pomocy społecznej………7 3. Zadania wlasne i zlecone z zakresu pomocy społecznej………9 4. Organizacja pomocy społecznej………11 5. Praca socjalna………12 6. Pracownicy socjalni………14 Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych………16 1. Cel badan i hipotezy badawcze………16 2. Metody i…
Przeczytaj więcej

Wspomaganie rozwoju dziecka z porazeniem mózgowym i niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu umiarkowanym

Wstęp………2 Rozdzial I. Diagnoza dziecka z mózgowym porazeniem dzieciecym niepelnosprawnego umyslowo w stopniu umiarkowanym………5 1. Diagnoza srodowiskowa………5 2. Diagnoza medyczna………6 3. Diagnoza psychologiczna………7 4. Funkcjonalna ocena pedagogiczna………8 Rozdzial II. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez terapie………22 1. Cele terapii………22 2. Plan i przebieg terapii………23 Zakończenie………37 Bibliografia………38

Funkcjonowanie poznawcze blizniat dwuzygotycznych.

Wstęp………5 Czesc I 1. Problemy psychicznego rozwoju dzieckaw literaturze XIX i XX wieku………7 1.1 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka………11 1.1.1.Dziedzicznosc………12 1.1.2. Aktywnosc wlasna dziecka………13 1.1.3. Srodowisko ………15 1.1.4. Wychowanie i nauczanie………17 1.2. Teorie psychicznego rozwoju dziecka………20 1.2.1. Teoria konwergacji………20 1.2.2. Teorie behawioralne………20 1.2.3. Teorie psychoanalityczne………21 1.2.4. Teorie biogenetyczne………21 1.2.5. Teorie poznawcze………22 1.2.6. Teoria rozwoju umyslowego J.Piageta………23…
Przeczytaj więcej

Funkcje opiekunczo wychowawcze placówki szkolnej.

Wstęp………1 Rozdzial I Przeglad literatury przedmiotu………3 1. Pojecie szkoly, jej rola, zadania, funkcje………3 2. Wychowanie jako proces spoleczny, jego rola w funkcjonowaniu szkoly………12 3. Rola wychowawcy w realizacji funkcji opiekunczo – wychowawczych w szkole………16 Rozdzial II Metodologia badan 1. Cel i przedmiot badan………21 2. Problemy i hipotezy badawcze………22 3. Metody i narzedzia badawcze………25 4. Teren,…
Przeczytaj więcej

Specyfika pracy opiekunczo-wychowawczej na przykładzie Domu Dziecka XYZ

Wstęp………1 Rozdzial I Opracowanie tematu na podstawie literatury psychologicznej i pedagogicznej………4 1.1 . Wychowawca-opiekun w pogladach wybitnych pedagogów przeszlosci i przyszlosci………4 1.2. Rola wychowawcy w procesię kształtowania się postaw wychowanków………18 1.3. Specyficzne potrzeby wychowanków domów dziecka………22 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych………28 2.1. Problemy badawcze i hipotezy………28 2.2. Metody badan………31 2.3. Charakterystyka terenu badan………33 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

Wpływ aeroklubu na rozwój i wychowanie mlodziezy

Wstęp………3 Rozdzial I Pedagogika i subdyscypliny a rozwój i wychowanie mlodziezy……….5 1.1 Pedagogika jako nauka………5 1.2 Psychologia rozwojowa i wychowawcza a pedagogika……….10 1.3 Teoria wychowania……….14 1.4 Wychowanie w ujęciu pedagogiki aksjologicznej………18 Rozdzial II Wychowanie młodzieży w świetle wspólczesnych osiagniec pedagogiki i innych nauk……….23 2.1 Psychologiczne aspekty funkcji wychowania i rozwoju……….23 2.2 Osobowosc i indywidualnosc jako…
Przeczytaj więcej

Osrodek rehabilitacyjno – wychowawczy dla dzieci i młodzieży uzaleznionej od narkotyków w Czestochowie.

Wstęp………4 Rozdzial I.Problem narkomanii w literaturze pedagogicznej i psychologicznej. 1.Charakterystyka podstawowych pojęćw literaturze przedmiotu ………6 2.Zarys historyczny zjawiska narkomanii………11 3.Uzaleznienie od narkotyków – charakterystyka zjawiska………15 4.Osobowosciowe i społeczne uwarunkowania zjawiskanarkomanii………21 Rozdzial II. Systemy resocjalizacji narkomanów. 1.Pojecie procesu resocjalizacji – etapy, formy i metodywychowania………26 2.Placówki o charakterze resocjalizacyjno – wychowawczym dla młodzieży uzaleznionej………36 Rozdzial III. Metodologia…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie zabawek i rekwizytów w zabawach tematycznych i konstrukcyjnych w grupie dzieci 4-5 letnich

Wstęp………2 Rozdzial I Zabawa jako przedmiot analiz psychologicznych i pedagogicznych………4 1. Pojecie zabawy i jej rodzaje………5 2. Zabawa a rozwój dziecka………10 3. Funkcje i znaczenie zabaw w rozwoju dziecka………18 Rozdzial II Twórczosc w zabawie dzieci………21 1. Co to jest twórczosc?………22 2. Twórczosc dziecieca………28 3. Symboliczne i realistyczne zastosowanie przedmiotów w zabawach jako przejawy twórczosci dziecka………31…
Przeczytaj więcej

Jak wyjsc z sytuacji stresowej

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecie stresu i jego rodzaje………5 1. Stres jako reakcja na wymagania stawiane organizmowi………18 1.1. Stres biologiczny………18 1.2. Stres psychologiczny………26 2. Stres jako uklad warunków stanowiacych obciazenie czlowieka………30 2.1. Zawód jako źródłostresu………35 2.2. Wydarzenia zyciowe jako źródłostresu………37 3. Stres jako specyficzny typ relacji czlowiek – srodowisko………41 4. Co to jest stres. Krótkie podsumowanie………53…
Przeczytaj więcej

Aspiracje edukacyjne młodzieży szkól gimnazjalnych na przykładzie badan wlasnych

Wstęp Rozdzial 1. Zmiany organizacyjne szkolnictwa a efekty funkcjonowania szkoly. 1.1. Reforma oswiaty i jej zalozenia . 1.2. Spoleczny system wartosci a zadania systemu oswiaty. 1.3. Kryteria oceny i diagnozy efektywnosci instytucji oswiatowych. Rozdzial 2. Społeczne podstawy rozwoju oswiaty. 2.1. Równosc w oswiacie a równosc spoleczna. 2.2. Charakterystyka wybranych barier do realizacji zyciowych dazen –…
Przeczytaj więcej

Ludzkosc u progu XXI wieku – moje spojrzenie na wspólczesnosc.

Rozdzial I Charakter wspólczesnych przemian cywilizacyjnych – slowo wstepne ………5. 1. Przyklady periodyzacji dziejów cywilizacji ………6. 2. Poczatek nowej cywilizacji ………11. Rozdzial II Ruch New Age ………14. 1. Źródła inspiracji ideologicznej, próba zdefiniowania ………15. 1.1. Sekciarstwo gnostyckie ………16. 1.2. Ezoteryczny judaizm (Kabala) ………18. 1.3. Okultyzm, spirytyzm, magia, "neopoganizm" ………19. 1.4. Teozofia ………22. 1.5. Zwiazki z…
Przeczytaj więcej

Wspólczesne przemiany kultury na przykładzie wsi XXX.

Wstęp………3 Rozdzial I. Zagadnienia kultury i jej rozwój na terenie mazowsza………7 1. Kultura ludowa i przemiany kultury………7 2. Kształtowanie się kultury ludowej mazowsza do 1945 roku………11 3. Przemiany kultury wsi mazowieckiej wedlug andrzeja stawarza………19 4. Glówne uwarunkowania i przejawy przemian kultury wsi XXX………21 Rozdzial II. Przemiany kultury ludowej i ich wpływ na spolecznosc wsi mazowieckiej………33…
Przeczytaj więcej

Nierówności w nauczaniu szkolnym.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Wstępne wiadomosci o nierównosciach………..4 1. Zdanie i forma zdaniowa………..4 2. Definicja i wlasnosci nierównosci………..5 3. Klasyfikacja nierównosci……….6 Rozdzial II. Metody rozwiazywania nierównosci……….9 1. Nierówności równowazne……….9 2. Algebraiczne i graficzne rozwiazywanie nierównosci……….18 2.1. Nierówności liniowe i modulowe………..18 2.2. Nierównosci kwadratowe……….31 2.3. Nierównosci wielomianowe……….40 2.4. Nierównosci wymierne……….44 2.5. Nierównosci trygonometryczne………..50 3. Nierówności rozwiazywane przy…
Przeczytaj więcej

Bariery psychologiczne w uczeniu się jezyka angielskiego w dwóch róznych systemach: stacjonarnym i na odleglosc.

Wstęp…….. 4 Rozdzial I Temat pracy w świetle literatury przedmiotu…….. 7 1. Czynniki wpływajace na proces uczenia się jezyka obcego……… 7 2.1 Czynniki podmiotowe……… 7 2.1.1 Motywacja……… 8 2.1.2 Osobowosc…….. 21 2.1.3 Talent jezykowy…….. 22 2.1.4 Wiek ucznia……… 26 2.2 Czynniki przedmiotowe…….. 28 2.2.1 Sytuacja dydaktyczna…….. 28 2.2.1.1 Nauka jezyka w systemie stacjonarnym, a system…
Przeczytaj więcej

Rola milosci w wychodzeniu z uzaleznienia alkoholowego.

Wstęp………1 Rozdzial I. Ogólna charakterystyka uzaleznienia alkoholowegoi przebieg terapii………3 1. Uzaleznienie alkoholowe………3 1.1. Teorie wyjasniajace uzaleznienie od alkoholu……..4 1.2. Róznice miedzy pijakiem a alkoholikiem………6 1.3. Klasyfikacja osób pijacych……..6 1.4. Fazy rozwoju choroby alkoholowej………7 1.5. Duchowosc – jeden z wazniejszych aspektów choroby alkoholowej………9 2. Ruch Anonimowych Alkoholików……..10 2.1. Struktura, cel i program ruchu AA………10 2.2. Dwanascie…
Przeczytaj więcej

Przydatnosc podrecznika w nauczaniu srodowiska spoleczno-przyrodniczego w klasię I.

Wstęp Rozdzial I Rola i zadania podreczników szkolnych 1.1. Istota i funkcje podreczników szkolnych 1.2. Specyfika podreczników do srodowiska spoleczno-przyrodniczego Rozdzial II Zakres i uklad tresci w podreczniku do srodowiska spoleczno-przyrodniczego dla klasy I, a wymagania programu 2.1. Ogólna struktura podrecznika 2.2. Charakterystyka wybranych podreczników do srodowiska spoleczno-przyrodniczego dla klasy I – analiza tresci 2.3.…
Przeczytaj więcej

Potrzeby poznawcze dzieci i ich aktualizacja w pracy pedagogicznej nauczyciela.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Potrzeby psychiczne dziecka w świetle dotychczasowych rozwazan teoretycznych……….5 Rozdzial II. Metodologiczne podstawy pracy……….24 1. Przedmiot i cel badan………24 2. Metody, techniki i narzedzia badawcze………25 3. Charakterystyka terenu badan……….27 Rozdzial III. Potrzeby poznawcze dzieci piecio- i szescioletnich w świetle wyników badan……….31 Rozdzial IV. Udział rodziców w rozwijaniu potrzeb dziecka……….55 Rozdzial V. Aktualizacja potrzeb…
Przeczytaj więcej

Rozpoznawanie dzieci alkoholików w kl. V w srodowisku wiejskim.

Wstęp………3 Rozdzial I. Problematyka badan w świetle literatury………5 1. Podstawowa terminologia dotyczaca tematu………5 2. Wpływ rodziny z problemem alkoholowym na zachowanie się dzieci………10 3. Rozpoznawanie dzieci alkoholików………21 Rozdzial II. Cel i przedmiot badan………27 1. Cel i przedmiot badan………27 2. Problemy i hipotezy badawcze………28 3. Zmienne wskazniki doboru próby………30 4. Metody techniki i narzedzia badawcze………31 5.…
Przeczytaj więcej

Uwarunkowania rodzinne przyczyna negatywnego stosunku uczniów do odrabiania zadan domowych.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Analiza literatury ………. 6 Rozdzial II Funkcje zadan domowych ………11 Rozdzial III Organizacja i metody badan ……….15

Wartosci zyciowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkól ponadpodstawowych.

Wstęp………3 Rozdzial I Ustalenia terminologiczne……….5 1. Pojecie aspiracji i poziomu aspiracji………6 2. Uwarunkowania aspiracji……….8 3. Rodzaje aspiracji……….11 4. Stan badan nad aspiracjami mlodziezy……….13 Rozdzial II Problematyka wartosci wśród przedstawicieli mlodego pokolenia……….18 1. Geneza pojecia „wartosc” oraz czynniki, które warunkuja ksztaltowanie się wartosci u młodych ludzi……….23 2. Przebieg rozwoju poznawczego i spoleczno – moralnego czlowieka na…
Przeczytaj więcej

Metody i formy skutecznego wspóldziałania rodziców z przedszkolem w procesię kształtowania postaw i modyfikacji zachowan dzieci.

Wstęp………1 Rozdzial I 1.1. Rodzina wspólczesna jako grupa spoleczno-wychowawcza. Podstawowe funkcje rodziny………3 1.2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami………16 1.3. Uwarunkowania rodzinne jako czynnik determinuj±cy prawidlowy przebieg rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka………26 Rozdzial II 2.1. Problemy badawcze i hipotezy robocze………37 2.2. Metody i techniki badan………40 2.3. Charakterystyka srodowiska i badanej populacji………44 2.4. Organizacja i przebieg badan………49 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

Pedagogizacja w sluzbie zdrowia.

Czesc I Teorie Rozdzial I Procesy pedagogiczne w literaturze zagadnienia 1.1. Czym jest pedagogika i jakie sa jej oddzialywania na pracownika w zakładzie pracy Rozdzial II Akredytacja w sluzbie zdrowie – sposobem na podniesienie jakosci swiadczen zdrowotnych 2.1. Ogólne zalozenia systemu akredytacji 2.2 Zalety i korzysci wynikajace z akredytacji 2.3 Rola standardów w procesię akredytacji…
Przeczytaj więcej