Kategoria: Pedagogika

Prace z dziedziny Pedagogikaa . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Tolerancja jako wartość edukacyjna i wychowawcza w młodym wieku szkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Definicyjne ujecia tolerancji 1.1.Typologia tolerancji i jej definicyjne ujecia………… 4 1.2. Tolerancja w świetle prawa…………17 1.3. Tolerancja wśród osób znaczacych w rodzinie…………23 1.4. Tolerancja w róznych placówkach opiekunczo wychowawczych w tym szkole…………28 1.5. Tolerancja w srodowisku społecznym w grupie rówiesniczej dziecka…………32 Rozdział II Wskazniki tolerancji 2.1. Objawy…

Rola zabawy i jej wpływ na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 4.44/5 (73)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Zabawa w świetle literatury przedmiotu. 1.1 Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi wieku przedszkolnym. 1.2. Zabawa a cechy dziecięcości. 1.3. Rola i funkcje zabawy. 1.4. Rodzaje zabaw dzieci w wieku przedszkolnym. 1.5. Organizacja i kierowanie zabawą. Rozdział II Założenia metodologiczne badań. 2.1. Przedmiot i cele badań. 2.2.Problemy…

Pozycja społeczna kobiety i jej poczucie szczęścia a pozycja w związku małżeńskim w świetle badań własnych. 4.12/5 (26)

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I. problematyka badawcza w literaturze przedmiotu. 1.1. Pojęcie szczęścia……….. ……….. 6 1.2. Cechy człowieka szczęśliwego ……….. ………..12 1.3. Stosunki społeczne a poczucie szczęścia ……….. 15 1.4. Małżeństwo a poczucie szczęścia ……….. 20 1.5. Pozycja społeczna kobiety……….. ……….. 25 Rozdział II. Obraz małżeństwa na przestrzeni lat. 2.1 Pojęcie…

Wychowanie dla wielokulturowości jako wyzwanie współczesnej edukacji 4.32/5 (25)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Badany problem w świetle literatury podmiotu. 1.1. Ustalenia terminologiczne: wielokulturowość, międzykulturowość………. 8 1.2. Wielokulturowość a edukacja ……….12 1.3. Kształcenie dla wielokulturowości………. 17 1.4. Mankamenty i walory wielokulturowości ……….21 1.5. Praktyka w edukacji wielokulturowej ……….23 Rozdział 2 Problemy metodologiczne podstawy badań 2.1. Cel i problematyka badań ……….28 2.2.…

Jakość życia dziecka nieśmiałego w klasie pierwszej 4.2/5 (20)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Uwarunkowania i przyczyny występowania zachowania nieśmiałego u dzieci 1.1. Pojęcie ‘nieśmiałość’ 1.2. ‘Nieśmiałość’ w świetle badań 1.3. Nieśmiałość a zakłopotanie 1.4. Przyczyny nieśmiałości 1.5. Funkcjonowanie osób nieśmiałych 1.6. Wpływ samooceny na zachowanie nieśmiałe 1.7. Walka z nieśmiałością i sposoby przezwyciężania jej 1.8. Relacje społeczne osób nieśmiałych 1.9.…

Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne 4.29/5 (24)

Przez administrator

Wstęp ………..5 Rozdział 1. Młodzież niedostosowana społecznie. Obraz i skala zjawiska………..7 1.1 Pojęcie niedostosowania społecznego w świetle literatury przedmiotu………..7 1.2 Przyczyny i uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży………..15 1.3 Kształtowanie się systemu wartości młodzieży niedostosowanej społecznie………..17 1.4 Dezorganizacja rodziny a kreowanie orientacji życiowych młodzieży niedostosowanej społecznie………..22 Rozdział 2. Wizja dorosłego życia w…

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4.13/5 (24)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Niepełnosprawność intelektualna w świetle rozważań teoretycznych 1.1 Pojęcie upośledzenia umysłowego 1.2 Ewolucja myśli o upośledzeniu umysłowym 1.3 Etiologia i fenomenologia upośledzenia umysłowego 1.4 Społeczne funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym 1.5 Pojęcie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim Rozdział II Seksualność osób z upośledzeniem umysłowym 2.1 Wyjaśnienie pojęcia seksualność…

Gotowość umysłowa dzieci 6-letnich na wsi i w mieście 4.35/5 (20)

Przez administrator

Wstęp ……….6 Rozdział 1 Rozwój poznawczy dziecka 6-letniego w świetle literatury 1. Rozwój procesów poznawczych dziecka 6letniego………. 8 1.1. Mowa ……….9 1.2. Pamięć………. 12 1.3. Wyobraźnia………. 13 1.4. Myślenie ……….15 1.5. Spostrzeganie ……….18 1.6. Uwaga ……….19 2. Pojęcie dojrzałości szkolnej dziecka w aspekcie umysłowym………. 21 3. Przygotowanie dziecka 6-letniego do…

Sytuacja szkolna dzieci z syndromem FAS (alkoholowy zespół płodowy) 4.35/5 (20)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Istota, przyczyny i objawy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) 1.1. Pojęcie FAS. Kryteria diagnostyczne tego schorzenia. ……….6 1.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS ……….14 1.3. Ciąża a picie alkoholu w świetle badań empirycznych ……….23 Rozdział II Dziecko w szkole z zespołem FAS 2.1. Dziecko z FAS…

Ognisko opiekuńcze XYZ jako placówka kształtująca rozwój oraz zainteresowania dzieci 4.38/5 (26)

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I. Charakterystyka Ogniska Opiekuńczo -Wychowawczego XYZ 1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekuńczego XYZ……….. 7 1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego……….. 8 1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska……….. 8 1.4 Współpraca z instytucjami……….. 9 1.5 Cele i zadania ogniska……….. 10 1.6 Wykształcenie pracującej w ognisku kadry wychowawców………..…

Weryfikacja przydatności do nauczania zintegrowanego w klasie drugiej podręcznika Nowa Błękitna Matematyka autorstwa L. Kłosowskiego I M. Sznajder 4.36/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Ogólne założenia reformy systemu edukacji z 1999 roku i programu Nowa Błękitna Matematyka dla klas I-III………… 5 1.2. Porównanie programu NBM w zakresie I-III z aktualną podstawą programową………… 9 1.3. Charakterystyka podręcznika NBM………… 11 1.4. O edukacji matematycznej w nauczaniu początkowym………… 13…

Dziecko Upośledzone Umysłowo w Rodzinie 4.26/5 (23)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w rodzinie w świetle literatury przedmiotu 1.1 Rola rodziny w procesie rewalidacji dziecka niepełnosprawnego umysłowo. 1.2 Postawy i uczucia rodziców wobec dziecka. Rozdział 2 Wpływ dziecka niepełnosprawnego umysłowo na sytuacje w rodzinie. 2.1 Rola rodziny w wychowaniu dziecka 2.2 Izolacja społeczna rodzin mających dziecko…

Ideał kobiecego piękna w opinii młodych kobiet i mężczyzn 4.27/5 (22)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Zmieniający się ideał kobiecego piękna Rozdział II. Metodologia badań własnych 1. Metody jakościowe – definicja 2. Przedmiot i cel badania 3. Problemy badawcze 5. Technika wywiadu 6. Dobór próby 7. Przebieg badań Rozdział III. Wyniki badań własnych 1. Charakterystyka współczesnego ideału kobiecego piękna 2. Czynniki wpływające na…

Funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego na przykładzie Zespołu Szkół w XYZ 4.18/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1. Organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 1.1 Instrumenty finansowania oświaty………..4 1.2 Standardy oświatowe………..8 1.3 Bon oświatowy………..11 1.4 Edukacja zadanie własne Jednostki Samorządu Terytorialnego………..16 Rozdział 2. Charakterystyka podstawy programowej. 2.1. Analiza podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego………..29 2.2 Monitorowanie realizacji podstawy programowej………..40 2.3 Ocena podstawy programowej w świetle doświadczeń…

Sytuacja dziecka w rodzinie z problemami alkoholowymi i jej wpływ na dorosłe życie. 4.42/5 (24)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Alkoholizm w literaturze. 1.1. Charakterystyka alkoholizmu……….5 1.2. Realizacja zadań rodziny a problemem alkoholizmu……….9 1.3.Wpływ alkoholizmu w rodzinie na dorosłe życie dzieci……….17 Rozdział II. Metodologia badań własnych. 2.1. Cele i problemy badawcze……….22 2.2.Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze……….23 2.3.Organizacja, przebieg i analiza badań własnych……….26 2.4. Wywiad……….36 Wnioski……….38 Zakończenie……….40…

Poziom wiedzy i stosunek uczniów szkoły gimnazjalnej względem zjawiska tolerancji 4.33/5 (18)

Przez administrator

Wstęp Uzasadnienie ważności tematu………..6 Rozdział I Podstawy metodologiczne badań własnych. 1 Analiza i krytyczna ocena literatury przedmiotu badań………..8 2 Problematyka badawcza oraz tezy i hipotezy robocze………..16 3 Teren, źródła i czas badań………..19 4 Metody i organizacja badań………..21 Rozdział II Znaczenie pojęcia tolerancji w poglądach młodzieży gimnazjalnej………..23 Rozdział III Szkoła jako…

Szkoła przyjazna uczniowi – założenia teoretyczne i praktyka 3.92/5 (24)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Szkoła jako instytucja . 1.1. Pojęcie szkoły i wpływ reform na jej działalność 1.1.1. Struktura organizacyjna szkoły – cele i zadania 1.1.2 Funkcje szkoły i jej zadania jako środowiska wychowawczego. 1.2. Proces organizacji nauczania i wychowania 1.2.1 Rola nauczyciela w procesie nauczania. 1.2.2 Współpraca szkoły z rodzicami…

Stosunek studentów resocjalizacji i pozostałej społeczności studenckiej wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności. 4.32/5 (22)

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć 1.1 Definicje resocjalizacji………..7 1.2 Przestępczość………..10 1.3 Rodzaje przestępstw………..11 1.4 Wykonywanie kary pozbawienia wolności………..14 Rozdział 2 Postawy. 2.1 Postawy społeczne………..18 2.2 Wykluczenie i marginalizacja społeczne………..21 2.3 Etykietowanie i stygmatyzacja więźniów………..23 2.4 Istota readaptacji społecznej………..25 Rozdział 3 Metodologia badań 3.1 Cel pracy………..27 3.2 Problemy i…

Determinanty osiągnięć szkolnych uczniów (na postawie klasy ii szkoły podstawowej) 4.35/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Osiągnięcia szkolne jako pojęcie w literaturze. 1.1. Wyjaśnienie pojęcia determinanty………5 1.2. Rodzaje determinantów wpływających na osiągnięcia szkolne………5 1.2.1. Czynniki biologiczne………5 1.2.2. Czynniki zdrowotne. 1.2.3. Czynniki materialne………9 1.3. Pojęcie osiągnięcia szkolne………10 1.4. Osiągnięcia szkolne uczniów-jak je badać?………13 1.5. Czynniki wpływające na powstawanie osiągnięć szkolnych………18 Rozdział II. Grupa rówieśnicza…

Alkoholizm wśród młodzieży analiza na przykładzie badań ankietowych uczniów szkół gimnazjalnych w mieście XYZ 4.22/5 (37)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Określenie przedmiotu badań 1.1. Definicja młodzieży 1.2. Definicja alkoholizmu 1.3. Alkoholizm jako patologia społeczna Rozdział II Czynniki wpływające na poziom konsumpcji alkoholu przez młodzież 2.1. Czynniki biologiczne 2.2. Czynniki społeczno-kulturowe 2.3. Środowisko rodzinne 2.4. Rówieśnicy i subkultury młodzieżowe 2.5. Łatwa dostępność i reklama alkoholu Rozdział III Metodologia…

Gry i zabawy w edukacji matematycznej w nauczaniu początkowym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5 1.2. Geneza i cele zabawy………. 11 1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14 1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dzieciństwie ………. 17 1.5. Gry i zabawy w nauczaniu początkowym………. 22 1.6.…

Ocena społecznego wspierania osób niepełnosprawnych przez organy państwa i organizacje pozarządowe na przykładzie fundacji Jaśka Meli ‘Poza Horyzonty’ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Charakrerystyka niepełnosprawności. 1.1. Pojęcie i klasyfikacja niepełnosprawności………..5 1.2. Kryteria oceny i stopnie niepełnosprawności………..9 1.3. Skala niepełnosprawności………..15 1.4. Niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka………..16 Rozdział II Funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych. 2.1. Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych………..21 2.2. Społeczne stereotypy niepełnosprawności ………..25 2.3. Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych………..31 2.4. Wsparcie…

System wartości młodzieży a stosunek do osób upośledzonych umysłowo. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I Wartości w życiu człowieka 1.1. Treść i zakres pojęcia wartość …………6 1.2 Kryteria podziału wartości …………8 1.3. Kształtowanie się systemu wartości …………14 1.4. Trwałość czy zmienność wartości …………18 1.5. Realizacja wartości …………19 1.6. Rola wartości w funkcjonowaniu osobowości………… 21 1.7. Charakterystyka młodzieży gimnazjalnej …………22 Podsumowanie …………28…