Kategoria: Pedagogika

Prace z dziedziny Pedagogikaa . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Pozycja społeczna kobiety i jej poczucie szczęścia a pozycja w związku małżeńskim w świetle badań własnych. 4.12/5 (26)

Wstęp……….. 3 Rozdział I. problematyka badawcza w literaturze przedmiotu. 1.1. Pojęcie szczęścia……….. ……….. 6 1.2. Cechy człowieka szczęśliwego ……….. ………..12 1.3. Stosunki społeczne a poczucie szczęścia ……….. 15 1.4. Małżeństwo a poczucie szczęścia ……….. 20 1.5. Pozycja społeczna kobiety……….. ……….. 25 Rozdział II. Obraz małżeństwa na przestrzeni lat. 2.1 Pojęcie związku małżeńskiego ……….. 30 2.2 […]

Wychowanie dla wielokulturowości jako wyzwanie współczesnej edukacji 4.32/5 (25)

Wstęp. Rozdział 1 Badany problem w świetle literatury podmiotu. 1.1. Ustalenia terminologiczne: wielokulturowość, międzykulturowość………. 8 1.2. Wielokulturowość a edukacja ……….12 1.3. Kształcenie dla wielokulturowości………. 17 1.4. Mankamenty i walory wielokulturowości ……….21 1.5. Praktyka w edukacji wielokulturowej ……….23 Rozdział 2 Problemy metodologiczne podstawy badań 2.1. Cel i problematyka badań ……….28 2.2. Problemy badań ……….30 2.3. Metoda, […]

Jakość życia dziecka nieśmiałego w klasie pierwszej 4.2/5 (20)

Wstęp Rozdział I Uwarunkowania i przyczyny występowania zachowania nieśmiałego u dzieci 1.1. Pojęcie ‚nieśmiałość’ 1.2. ‚Nieśmiałość’ w świetle badań 1.3. Nieśmiałość a zakłopotanie 1.4. Przyczyny nieśmiałości 1.5. Funkcjonowanie osób nieśmiałych 1.6. Wpływ samooceny na zachowanie nieśmiałe 1.7. Walka z nieśmiałością i sposoby przezwyciężania jej 1.8. Relacje społeczne osób nieśmiałych 1.9. Nieśmiałość a edukacja Rozdział II […]

Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne 4.29/5 (24)

Wstęp ………..5 Rozdział 1. Młodzież niedostosowana społecznie. Obraz i skala zjawiska………..7 1.1 Pojęcie niedostosowania społecznego w świetle literatury przedmiotu………..7 1.2 Przyczyny i uwarunkowania niedostosowania społecznego młodzieży………..15 1.3 Kształtowanie się systemu wartości młodzieży niedostosowanej społecznie………..17 1.4 Dezorganizacja rodziny a kreowanie orientacji życiowych młodzieży niedostosowanej społecznie………..22 Rozdział 2. Wizja dorosłego życia w planach życiowych młodzieży………..31 2.1 Analiza […]

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4.13/5 (24)

Wstęp Rozdział I Niepełnosprawność intelektualna w świetle rozważań teoretycznych 1.1 Pojęcie upośledzenia umysłowego 1.2 Ewolucja myśli o upośledzeniu umysłowym 1.3 Etiologia i fenomenologia upośledzenia umysłowego 1.4 Społeczne funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym 1.5 Pojęcie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim Rozdział II Seksualność osób z upośledzeniem umysłowym 2.1 Wyjaśnienie pojęcia seksualność 2.2 Seksualność osób z upośledzeniem […]

Gotowość umysłowa dzieci 6-letnich na wsi i w mieście 4.35/5 (20)

Wstęp ……….6 Rozdział 1 Rozwój poznawczy dziecka 6-letniego w świetle literatury 1. Rozwój procesów poznawczych dziecka 6letniego………. 8 1.1. Mowa ……….9 1.2. Pamięć………. 12 1.3. Wyobraźnia………. 13 1.4. Myślenie ……….15 1.5. Spostrzeganie ……….18 1.6. Uwaga ……….19 2. Pojęcie dojrzałości szkolnej dziecka w aspekcie umysłowym………. 21 3. Przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki czytania i pisania……… 25 […]

Sytuacja szkolna dzieci z syndromem FAS (alkoholowy zespół płodowy) 4.35/5 (20)

Wstęp ……….3 Rozdział I Istota, przyczyny i objawy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) 1.1. Pojęcie FAS. Kryteria diagnostyczne tego schorzenia. ……….6 1.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS ……….14 1.3. Ciąża a picie alkoholu w świetle badań empirycznych ……….23 Rozdział II Dziecko w szkole z zespołem FAS 2.1. Dziecko z FAS w kontekście szkoły ……….27 2.2. […]

Znaczenie czasu wolnego w życiu ludzi starszych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………. 4 Rozdział I Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy życiowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań ………. 24 2.2. […]

Ognisko opiekuńcze XYZ jako placówka kształtująca rozwój oraz zainteresowania dzieci 4.38/5 (26)

Wstęp……….. 5 Rozdział I. Charakterystyka Ogniska Opiekuńczo -Wychowawczego XYZ 1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekuńczego XYZ……….. 7 1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego……….. 8 1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska……….. 8 1.4 Współpraca z instytucjami……….. 9 1.5 Cele i zadania ogniska……….. 10 1.6 Wykształcenie pracującej w ognisku kadry wychowawców……….. 11 1.7 Zajęcia powtarzające się […]

Weryfikacja przydatności do nauczania zintegrowanego w klasie drugiej podręcznika Nowa Błękitna Matematyka autorstwa L. Kłosowskiego I M. Sznajder 4.36/5 (22)

Wstęp………… 3 Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Ogólne założenia reformy systemu edukacji z 1999 roku i programu Nowa Błękitna Matematyka dla klas I-III………… 5 1.2. Porównanie programu NBM w zakresie I-III z aktualną podstawą programową………… 9 1.3. Charakterystyka podręcznika NBM………… 11 1.4. O edukacji matematycznej w nauczaniu początkowym………… 13 Rozdział II Scenariusze lekcji. 2.1. […]

Dziecko Upośledzone Umysłowo w Rodzinie 4.26/5 (23)

Wstęp Rozdział 1 Dziecko niepełnosprawne intelektualnie w rodzinie w świetle literatury przedmiotu 1.1 Rola rodziny w procesie rewalidacji dziecka niepełnosprawnego umysłowo. 1.2 Postawy i uczucia rodziców wobec dziecka. Rozdział 2 Wpływ dziecka niepełnosprawnego umysłowo na sytuacje w rodzinie. 2.1 Rola rodziny w wychowaniu dziecka 2.2 Izolacja społeczna rodzin mających dziecko niepełnosprawne umysłowo. 2.3 Relacje dziecka […]

Ideał kobiecego piękna w opinii młodych kobiet i mężczyzn 4.27/5 (22)

Wstęp Rozdział I. Zmieniający się ideał kobiecego piękna Rozdział II. Metodologia badań własnych 1. Metody jakościowe – definicja 2. Przedmiot i cel badania 3. Problemy badawcze 5. Technika wywiadu 6. Dobór próby 7. Przebieg badań Rozdział III. Wyniki badań własnych 1. Charakterystyka współczesnego ideału kobiecego piękna 2. Czynniki wpływające na kształtowanie ideału kobiecego piękna w […]

Funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego na przykładzie Zespołu Szkół w XYZ 4.18/5 (22)

Wstęp………..2 Rozdział 1. Organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 1.1 Instrumenty finansowania oświaty………..4 1.2 Standardy oświatowe………..8 1.3 Bon oświatowy………..11 1.4 Edukacja zadanie własne Jednostki Samorządu Terytorialnego………..16 Rozdział 2. Charakterystyka podstawy programowej. 2.1. Analiza podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego………..29 2.2 Monitorowanie realizacji podstawy programowej………..40 2.3 Ocena podstawy programowej w świetle doświadczeń nauczycieli………..45 Rozdział 3. Wielopłaszczyznowa współpraca […]

Sytuacja dziecka w rodzinie z problemami alkoholowymi i jej wpływ na dorosłe życie. 4.42/5 (24)

Wstęp……….4 Rozdział I. Alkoholizm w literaturze. 1.1. Charakterystyka alkoholizmu……….5 1.2. Realizacja zadań rodziny a problemem alkoholizmu……….9 1.3.Wpływ alkoholizmu w rodzinie na dorosłe życie dzieci……….17 Rozdział II. Metodologia badań własnych. 2.1. Cele i problemy badawcze……….22 2.2.Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze……….23 2.3.Organizacja, przebieg i analiza badań własnych……….26 2.4. Wywiad……….36 Wnioski……….38 Zakończenie……….40 Bibliografia……….41 Spis tabel……….44 Spis rysunków……….46 […]

Poziom wiedzy i stosunek uczniów szkoły gimnazjalnej względem zjawiska tolerancji 4.33/5 (18)

Wstęp Uzasadnienie ważności tematu………..6 Rozdział I Podstawy metodologiczne badań własnych. 1 Analiza i krytyczna ocena literatury przedmiotu badań………..8 2 Problematyka badawcza oraz tezy i hipotezy robocze………..16 3 Teren, źródła i czas badań………..19 4 Metody i organizacja badań………..21 Rozdział II Znaczenie pojęcia tolerancji w poglądach młodzieży gimnazjalnej………..23 Rozdział III Szkoła jako środowisko kształtujące postawę tolerancji gimnazjalistów………..29 […]

Szkoła przyjazna uczniowi – założenia teoretyczne i praktyka 3.92/5 (24)

Wstęp Rozdział I Szkoła jako instytucja . 1.1. Pojęcie szkoły i wpływ reform na jej działalność 1.1.1. Struktura organizacyjna szkoły – cele i zadania 1.1.2 Funkcje szkoły i jej zadania jako środowiska wychowawczego. 1.2. Proces organizacji nauczania i wychowania 1.2.1 Rola nauczyciela w procesie nauczania. 1.2.2 Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rozdział II […]

Alternatywy życia małżeńskiego i rodzinnego – Moda czy konieczność? 4.42/5 (24)

Wstęp. Rozdział I. Fenomen małżeństwa i rodziny 1.1. Małżeństwo – krótka charakterystyka 1.2. Rodzina – jej zadania i cele Rozdział II. Rodzina w procesie przemian 2.1. Zmiany w strukturze rodziny 2.2. Zmiany w realizacji funkcji rodziny 2.3. Przemiany w sferze poglądów Rozdział III. Alternatywne formy życia małżeńskiego i rodzinnego. 3.1. Rodzina niepełna 3.2. Rodzina zrekonstruowana […]

Stosunek studentów resocjalizacji i pozostałej społeczności studenckiej wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności. 4.32/5 (22)

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Wyjaśnienie podstawowych pojęć 1.1 Definicje resocjalizacji………..7 1.2 Przestępczość………..10 1.3 Rodzaje przestępstw………..11 1.4 Wykonywanie kary pozbawienia wolności………..14 Rozdział 2 Postawy. 2.1 Postawy społeczne………..18 2.2 Wykluczenie i marginalizacja społeczne………..21 2.3 Etykietowanie i stygmatyzacja więźniów………..23 2.4 Istota readaptacji społecznej………..25 Rozdział 3 Metodologia badań 3.1 Cel pracy………..27 3.2 Problemy i hipotezy badawcze………..27 3.3 Metody, techniki […]

Determinanty osiągnięć szkolnych uczniów (na postawie klasy ii szkoły podstawowej) 4.35/5 (20)

Wstęp………3 Rozdział I. Osiągnięcia szkolne jako pojęcie w literaturze. 1.1. Wyjaśnienie pojęcia determinanty………5 1.2. Rodzaje determinantów wpływających na osiągnięcia szkolne………5 1.2.1. Czynniki biologiczne………5 1.2.2. Czynniki zdrowotne. 1.2.3. Czynniki materialne………9 1.3. Pojęcie osiągnięcia szkolne………10 1.4. Osiągnięcia szkolne uczniów-jak je badać?………13 1.5. Czynniki wpływające na powstawanie osiągnięć szkolnych………18 Rozdział II. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze. 2.1.Pojęcie grupy […]

Alkoholizm wśród młodzieży analiza na przykładzie badań ankietowych uczniów szkół gimnazjalnych w mieście XYZ 4.22/5 (37)

Wstęp Rozdział I Określenie przedmiotu badań 1.1. Definicja młodzieży 1.2. Definicja alkoholizmu 1.3. Alkoholizm jako patologia społeczna Rozdział II Czynniki wpływające na poziom konsumpcji alkoholu przez młodzież 2.1. Czynniki biologiczne 2.2. Czynniki społeczno-kulturowe 2.3. Środowisko rodzinne 2.4. Rówieśnicy i subkultury młodzieżowe 2.5. Łatwa dostępność i reklama alkoholu Rozdział III Metodologia badań własnych 3.1. Przedmiot i […]

Gry i zabawy w edukacji matematycznej w nauczaniu początkowym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………. 3 Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy. 1.1. Istota zabawy. Rodzaje i klasyfikacje gier i zabaw………. 5 1.2. Geneza i cele zabawy………. 11 1.3. Biologiczne, społeczne i psychoemocjonalne aspekty zabawy ………. 14 1.4. Specyfika i znaczenie zabawy w dzieciństwie ………. 17 1.5. Gry i zabawy w nauczaniu początkowym………. 22 1.6. Gry i zabawy w edukacji […]

Ocena społecznego wspierania osób niepełnosprawnych przez organy państwa i organizacje pozarządowe na przykładzie fundacji Jaśka Meli ‚Poza Horyzonty’ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdział I Charakrerystyka niepełnosprawności. 1.1. Pojęcie i klasyfikacja niepełnosprawności………..5 1.2. Kryteria oceny i stopnie niepełnosprawności………..9 1.3. Skala niepełnosprawności………..15 1.4. Niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka………..16 Rozdział II Funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych. 2.1. Sytuacja prawna osób niepełnosprawnych………..21 2.2. Społeczne stereotypy niepełnosprawności ………..25 2.3. Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych………..31 2.4. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych………..36 Rozdział III […]

System wartości młodzieży a stosunek do osób upośledzonych umysłowo. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp …………3 Rozdział I Wartości w życiu człowieka 1.1. Treść i zakres pojęcia wartość …………6 1.2 Kryteria podziału wartości …………8 1.3. Kształtowanie się systemu wartości …………14 1.4. Trwałość czy zmienność wartości …………18 1.5. Realizacja wartości …………19 1.6. Rola wartości w funkcjonowaniu osobowości………… 21 1.7. Charakterystyka młodzieży gimnazjalnej …………22 Podsumowanie …………28 Rozdział II Postawy 2.1. Postawy […]

Efekty Edukacji Zdrowotnej w klasie III Szkoły Podstawowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 4 Rozdział I. Teoretyczne aspekty edukacji zdrowotnej. 1. Edukacja wczesnoszkolna……… 6 2. Zdrowie i jego struktura……… 8 3. Istota i elementy edukacji zdrowotnej w podstawie programowej………11 4. Psychopedagogiczna charakterystyka ucznia………15 5. Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej………18 Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych. 1. Przedmiot i cele badań………20 2. Problemy i hipotezy badawcze………20 3. Zmienne […]

Sytuacja dziecka z rodziny niepełnej mieszkającej na wsi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….4 Rozdział I. Sytuacja społeczna dziecka z rodziny niepełnej mieszkającej na wsi w świetle literatury przedmiotu 1.1. Rodzina niepełna i jej sytuacja społeczna ……….6 1.1.1.Sytuacja społeczna- wyjaśnienie terminu………. 6 1.1.2.Rodzina niepełna………. 7 1.1.1.1. Przyczyny powstawania rodzin niepełnych ……….7 1.1.1.2. Konsekwencje dla dziecka w wyniku powstania rodziny niepełnej………. 11 1.2. Sytuacja dziecka mieszkającego na wsi […]

Postawy małżonków wobec pieniędzy jako predykator ich satysfakcji z małżeństwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1. Pojęcie postaw wobec pieniędzy ………….8 1.2. Typy i profile postaw wobec pieniędzy ………….11 1.3. Małżeństwo jako podmiot badań ………….14 1.4. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie związku małżeńskiego…. 20 1.5. Pieniądze jako predykator postaw małżonków w związku małżeńskim ………….26 Rozdział 2. Problematyka i metoda badań 2.1. Problemy i […]

Błędy wychowawcze rodziców uczniów klas 1-3 (na przykładzie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w XXX) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……… 4 Rozdział 1. Analiza literatury dotyczącej wychowania 1.1. Podstawowe pojęcia ………7 1.1.1. Rodzina ………7 1.1.2. Relacje rodzinne ………9 1.1.3. Metoda wychowawcza ………12 1.2. Funkcja rodziny ………14 1.2.1. Przemiany demograficzne w rozwoju rodziny ………15 1.2.2. Funkcje i kierunki przemiany w rodzinie ………17 1.2.3. Przemiany kulturowe, a wychowanie……… 20 1.3. Style i metody wychowywania ………22 1.3.1. […]

Singiel – współczesny styl życia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział I Single jako kategoria społeczna. 1.1. Kim jest singiel?……….5 1.2. Subkategorie singli……….8 1.3. Socjologiczne przyczyny życia w pojedynkę……….13 1.4. Aktywizacja zawodowa kobiet……….17 1.5. Feminizacja kobiet……….20 1.6. Transformacja ustrojowa – od starej panny/kawalera do singla……….21 Rozdział II Życie singli. 2.1. Wybrane aspekty życia singli……….23 2.2. Singlostwo w cyklu życia człowieka ……….23 2.3. Jednoosobowe gospodarstwa […]

Aktywność fizyczna młodzieży z uszkodzonym słuchem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………6 Rozdział I Aktywność fizyczna i jej znaczenie w procesie kształtowania się młodzieży 1. Podstawowe definicje i pojęcia występujące w wychowaniu fizycznym………9 2. Znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka………10 Rozdział II Charakterystyka osób z niepełnosprawnością słuchową 1. Znaczenie słuchu………13 2. Definicje i klasyfikacje zaburzeń słuchu………14 3. Specyfika rozwoju dzieci z uszkodzonym narządem słuchu………17 3.1. Rozwój […]

Pływanie dzieci jako forma rekreacji ruchowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie………….. 5 Wstęp………….. 6 Rozdział 1 Pływanie jako forma aktywności ruchowej dzieci w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci oraz młodzieży………….. 8 1.2. Rola wychowania fizycznego w rozwoju uczniów ………….. 14 1.3. Pływanie jako forma rekreacji………….. 18 1.4. Aktywność ruchowa dzieci w środowisku wodnym………….. 21 Rozdział 2 Założenia metodologiczne badań 2.1. Cel i przedmiot […]

Przygotowanie dzieci 5-6-letnich przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w kl. I Szkoły Podstawowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1. Badany problem w literaturze przedmiotu 1.1. Istota pojęcia dojrzałości szkolnej 1.2. Metody badania dojrzałości szkolnej 1.3. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań własnych 2.1. Przedmiot, cel i problemy badań 2.2. Metody, techniki i narzędzia badań. 2.3. Organizacja i przebieg badań 2.4. Charakterystyka grupy badawczej i środowiska badań […]

Gotowość sześciolatka do podjęcia nauki szkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……… 3 Rozdział 1. Gotowość edukacyjna dziecka w ujęciu teoretycznym. 1.1. Gotowość edukacyjna dziecka – analiza definicyjna………5 1.2. Sfery dojrzałości i gotowości edukacyjnej dziecka ……… 6 1.3. Rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną……… 10 1.4. Wymagania szkoły wobec do dziecka rozpoczynającego obowiązek szkolny……… 14 1.5. Przedszkole w procesie osiągnięcia gotowości edukacyjnej dziecka……… 15 Rozdział 2. […]

Świadomość ekologiczna społeczeństwa na przykładzie mieszkańców XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….. 8 Rozdział I Charakterystyka polityki ekologicznej państwa. 1.1. Podstawowe pojęcia i zakres badań ekologii……….. 11 1.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej ……….. 13 1.3. Ekorozwój jako główna idea polityki ekologicznej……….. 20 1.4. Determinanty polityki ekologicznej ……….. 25 Rozdział II Poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa. 2.1. Istota pojęcia ‚świadomość ekologiczna’ na gruncie różnych nauk ……….. 30 […]

Świadomość zagrożenia terroryzmem we współczesnym społeczeństwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….. 3 Rozdział I Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnego świata. 1.1. Terroryzm – analiza definicyjna……….. 5 1.2. Etiologia terroryzmu ………..10 1.3. Typologia terroryzmu……….. 13 1.4. Terroryzm jako nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi……….. 18 Rozdział II Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu. 2.1. Zagadnienia ogólne antyterroryzmu……….. 25 2.2. Zwalczanie terroryzmu……….. 28 2.3. Obowiązki państw w przeciwdziałaniu terroryzmowi……….. 34 […]

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jako zakład administracyjny. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ………. 4 Rozdział I. Pojęcie zakładu administracyjnego. 1.1. Pojęcie zakładu administracyjnego w literaturze ………. 5 1.2. Władztwo zakładowe ………. 9 1.3. Rodzaje zakładów administracyjnych ………. 12 Rozdział II. Tworzenie zakładów administracyjnych. 2.1. Podstawy prawne ………. 15 2.2. Podmioty uprawnione do tworzenia zakładów administracyjnych ………. 17 2.2.1. Jednostki samorządu terytorialnego ………. 17 2.2.2. Pozarządowe organizacje […]

Jakość pracy Świetlicy Środowiskowej ‚Mała Jutrzenka’ w XYZ w opinii wychowanków i personelu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…….. 4 Rozdział I Funkcje, cele, i rola świetlic środowiskowych w świetle literatury przedmiotu 1.1. Rola świetlic środowiskowych – historia i współczesność ……..6 1.2. Podstawy prawne określające cele oraz standardy działalności świetlic środowiskowych ……..10 1.3. Funkcje, metody i formy pracy świetlicowej…….. 14 Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Charakterystyka terenu badań…….. 25 2.2. Proces […]

Zachowania zdrowotne młodzieży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….3 Rozdział I Styl życia i nawyki żywieniowe, jako integralne komponenty zdrowia 1.1 Zdrowie, modele i wymiary zdrowia – ustalenia terminologiczne………. 5 1.1.1 Holistyczna koncepcja zdrowia ……….8 1.2 Styl życia, jako determinanta zdrowia ……….10 1.2.1.Czynniki warunkujące styl życia ……….11 1.3.Zachowania zdrowotne – pojęcie, klasyfikacje i typologie………. 16 1.3.1.Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu ……….20 1.4.Aktywność fizyczna, […]

Sekty w opiniach uczniów liceum ogólnokształcącego w Przedborzu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Sekty i nowe ruchy religijne. Wprowadzenie do tematyki 1.1.Podstawowe pojęcia i definicje 1.2.Typologia sekt i nowych ruchów religijnych 1.3. Przyczyny powstawania i występowania sekt 1.4. Metody werbunku i cechy charakterystyczne sekt 1.5. Skutki przynalezności do sekt 1.6. Sekty w Polsce 1.7. Sekty w świetle dotychczas przeprowadzonych badań Rodział 2 Założenia metodologiczne badań […]

Przemoc w środowisku szkolnym, uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Radomsku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstep Rozdział 1 Przemoc i agresja w szkole 1.1. Istota przemocy 1.2.Agresja jako źródło przemocy 1.3. Przyczyny występowania zjawiska 1.4. Formy występowania przemocy 1.5. Specyfika zjawiska przemocy w szkole 1.6. Rozpoznawanie zjawiska przemocy Rozdział 2 Przeciwdziałanie przemocy 2.1. Sposoby przeciwdziałania przemocy w szkołach 2.2. Prawne sposoby ochrony młodzieży przed agresorem 2.3. Działanie instytucji państwowych i […]

Przestępczość nieletnich na terenie działania KPP w XYZ w latach 2007-2010 r. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………5 Rozdział 1. Społeczne i psychiczne przejawy przestępczości wśród nieletnich 1.1. Postępowanie w sprawach nieletnich…………7 1.2. Przyczyny i charakterystyka przestępczości nieletnich…………15 1.3. Rodzaje i ilość przestępstw popełnianych przez nieletnich na terenie województwa małopolskiego w latach 2007-2010…………17 Rozdział 2. Przyczyny przestępczości nieletnich 2.1. Rodzina jako czynnik wpływający na zachowanie się nieletnich…………23 2.2. Wpływ grup rówieśniczych na […]

Uwarunkowania wyboru zawodu żołnierza. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp…………..4 Rozdział 1. Zawód żołnierza oraz teorie wyboru zawodu. 1.1. Definicje zawodu…………..6 1.2. Zawód żołnierza i jego specyfika…………..8 1.3. Teorie wyboru zawodu…………..12 1.3.1. Teoria cech-czynników Franka Parsonsa…………..12 1.3.2. Psychodynamiczna teoria Anny Roe…………..13 1.3.3. Typologiczna teoria zachowań zawodowych Johna Hollanda…………..15 1.3.4. Teoria rozwoju zawodowego w cyklu życia Donalda Supera…………..16 Rozdział 2. Metodologia badań własnych. 2.1. Problematyka […]

Zjawisko przestępczości osób nieletnich na terenie powiatu łosickiego w latach 2002-2012 w świetle danych Komendy Powiatowej Policji w xxx Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp……….. 3 Rozdział I. Zjawisko przestępczości osób nieletnich w świetle literatury przedmiotu 1.1. Pojęcie i istota przestępczości. Nieletni i małoletni sprawcy przestępstw ………..6 1.2. Geneza zjawiska przestępczości osób nieletnich……….. 10 1.2.1. Czynniki wewnętrzne……….. 13 1.2.2. Uwarunkowania przestępczości tkwiące w rodzinie ……….. 15 1.2.3. Wpływ środowiska szkolnego na kształtowanie zachowań przestępczych ………..17 1.2.4. Wpływ grupy rówieśniczej […]

Alkoholizm we współczesnej Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie do problemu 1. Podstawowe pojęcia 2. Etiopia alkoholizmu 3. Konsekwencje alkoholizmu Rozdział II. Alkoholizm we współczesnej Polsce 1. Aljoholizm w świetle statystyk 2. Analiza społeczno-pedagogiczna problemu Rozdział III. Metody zapobiegania alkoholizmowi 1. Podstawy instytucjonalno-prawne przeciwdziałania alkoholizmowi 2. Terapia alkoholowa, leczenie farmakologiczne 3. Ruch AA Zakończenie Bibliografia Spis fotografii i rycin Oświadczenie […]

Przyczyny demoralizacji wychowanek zakładu poprawczego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział I. Zagadnienia teoretyczne 1.1. Pojęcie demoralizacji oraz jej przyczyny – demoralizacja a przestępczość nieletnich 1.2. Przestępczość nieletnich w ujęciu teoretyczno – prawnym 1.3. Główne teorie etiologii demoralizacji oraz przestępczości dziewcząt Rozdział II. Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań. Problemy badawcze 2.2. Hipotezy badawcze 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze Rozdział III. […]

Odbiór społeczny formacji Policji w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdział 1 Bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce 1.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa wewnętrznego 1.2. System bezpieczeństwa wewnętrznego Rozdział 2 Formacja Policji w Polsce 2.1. Rys historyczny Policji w Polsce w XX wieku 2.1.1. Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) 2.1.2. Milicja Obywatelska (1944-1989) 2.1.3. Policja w Polsce u schyłku XX wieku (1989-1999) 2.2. Ustrój i organizacja Policji 2.3. […]

Funkcjonowanie psycho- społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………… 5 Rozdział I Młodszy wiek szkolny 1.1 Rozwój fizyczny i motoryczny………… 9 1.2 Rozwój procesów poznawczych………… 11 1.3 Rozwój społeczny …………13 1.4 Rozwój emocjonalny …………15 1.5 Główne formy działalności dziecka w wieku młodszym szkolnym………… 17 1.6 Kształtowanie się osobowości …………20 Rozdział II Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci w wieku młodszym szkolnym i jego uwarunkowania 2.1 Wpływ […]

Kryzys życia rodzinnego jako źródło narkomanii w opinii uzależnionych, w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Gliwicach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdział I Ogólna charakterystyka rodziny 1.1 Ogólne pojęcie rodziny 1.2 Klasyfikacja rodziny 1.3 Funkcje realizowane przez rodzinę Rozdział II Kryzys życia rodzinnego jako źródło uzależnienia narkotycznego młodzieży 2.1 Pojęcie i formy uzależnienia narkotycznego młodzieży 2.2 Przyczyny i konsekwencje uzależnienia narkotycznego młodzieży 2.3 Deprywacja potrzeb dziecka w życiu rodzinnym jako źródło uzależnienia 2.4 Trudności i […]

Dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich i jej uwarunkowania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp. Rozdział I. Dojrzałość szkolna w literaturze przedmiotu 1. Dojrzałość szkolna – ustalenia terminologiczne 2. Aspekty dojrzałości dziecka 2.1. Rozwój fizyczny i motoryczny 2.2. Rozwój procesów poznawczych 2.3. Rozwój emocjonalny 2.4. Rozwój społeczno-moralny 3. Dojrzałość szkolna – stan badań 4. Metody badania dojrzałości szkolnej 5. Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do obowiązku szkolnego 6. Wpływ […]