Kategoria: Pedagogika

Prace z dziedziny Pedagogikaa . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Efekty Edukacji Zdrowotnej w klasie III Szkoły Podstawowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I. Teoretyczne aspekty edukacji zdrowotnej. 1. Edukacja wczesnoszkolna……… 6 2. Zdrowie i jego struktura……… 8 3. Istota i elementy edukacji zdrowotnej w podstawie programowej………11 4. Psychopedagogiczna charakterystyka ucznia………15 5. Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej………18 Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych. 1. Przedmiot i cele badań………20 2. Problemy…

Sytuacja dziecka z rodziny niepełnej mieszkającej na wsi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział I. Sytuacja społeczna dziecka z rodziny niepełnej mieszkającej na wsi w świetle literatury przedmiotu 1.1. Rodzina niepełna i jej sytuacja społeczna ……….6 1.1.1.Sytuacja społeczna- wyjaśnienie terminu………. 6 1.1.2.Rodzina niepełna………. 7 1.1.1.1. Przyczyny powstawania rodzin niepełnych ……….7 1.1.1.2. Konsekwencje dla dziecka w wyniku powstania rodziny niepełnej………. 11 1.2.…

Postawy małżonków wobec pieniędzy jako predykator ich satysfakcji z małżeństwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1. Pojęcie postaw wobec pieniędzy ………….8 1.2. Typy i profile postaw wobec pieniędzy ………….11 1.3. Małżeństwo jako podmiot badań ………….14 1.4. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie związku małżeńskiego…. 20 1.5. Pieniądze jako predykator postaw małżonków w związku małżeńskim ………….26 Rozdział 2. Problematyka i…

Błędy wychowawcze rodziców uczniów klas 1-3 (na przykładzie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w XXX) Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział 1. Analiza literatury dotyczącej wychowania 1.1. Podstawowe pojęcia ………7 1.1.1. Rodzina ………7 1.1.2. Relacje rodzinne ………9 1.1.3. Metoda wychowawcza ………12 1.2. Funkcja rodziny ………14 1.2.1. Przemiany demograficzne w rozwoju rodziny ………15 1.2.2. Funkcje i kierunki przemiany w rodzinie ………17 1.2.3. Przemiany kulturowe, a wychowanie……… 20 1.3. Style…

Singiel – współczesny styl życia. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Single jako kategoria społeczna. 1.1. Kim jest singiel?……….5 1.2. Subkategorie singli……….8 1.3. Socjologiczne przyczyny życia w pojedynkę……….13 1.4. Aktywizacja zawodowa kobiet……….17 1.5. Feminizacja kobiet……….20 1.6. Transformacja ustrojowa – od starej panny/kawalera do singla……….21 Rozdział II Życie singli. 2.1. Wybrane aspekty życia singli……….23 2.2. Singlostwo w cyklu życia…

Aktywność fizyczna młodzieży z uszkodzonym słuchem Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział I Aktywność fizyczna i jej znaczenie w procesie kształtowania się młodzieży 1. Podstawowe definicje i pojęcia występujące w wychowaniu fizycznym………9 2. Znaczenie aktywności fizycznej w życiu człowieka………10 Rozdział II Charakterystyka osób z niepełnosprawnością słuchową 1. Znaczenie słuchu………13 2. Definicje i klasyfikacje zaburzeń słuchu………14 3. Specyfika rozwoju dzieci z…

Pływanie dzieci jako forma rekreacji ruchowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie………….. 5 Wstęp………….. 6 Rozdział 1 Pływanie jako forma aktywności ruchowej dzieci w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Charakterystyka rozwoju dzieci oraz młodzieży………….. 8 1.2. Rola wychowania fizycznego w rozwoju uczniów ………….. 14 1.3. Pływanie jako forma rekreacji………….. 18 1.4. Aktywność ruchowa dzieci w środowisku wodnym………….. 21 Rozdział 2 Założenia metodologiczne…

Przygotowanie dzieci 5-6-letnich przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w kl. I Szkoły Podstawowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Badany problem w literaturze przedmiotu 1.1. Istota pojęcia dojrzałości szkolnej 1.2. Metody badania dojrzałości szkolnej 1.3. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań własnych 2.1. Przedmiot, cel i problemy badań 2.2. Metody, techniki i narzędzia badań. 2.3. Organizacja i przebieg badań 2.4. Charakterystyka…

Gotowość sześciolatka do podjęcia nauki szkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……… 3 Rozdział 1. Gotowość edukacyjna dziecka w ujęciu teoretycznym. 1.1. Gotowość edukacyjna dziecka – analiza definicyjna………5 1.2. Sfery dojrzałości i gotowości edukacyjnej dziecka ……… 6 1.3. Rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną……… 10 1.4. Wymagania szkoły wobec do dziecka rozpoczynającego obowiązek szkolny……… 14 1.5. Przedszkole w procesie osiągnięcia gotowości…

Świadomość ekologiczna społeczeństwa na przykładzie mieszkańców XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 8 Rozdział I Charakterystyka polityki ekologicznej państwa. 1.1. Podstawowe pojęcia i zakres badań ekologii……….. 11 1.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej ……….. 13 1.3. Ekorozwój jako główna idea polityki ekologicznej……….. 20 1.4. Determinanty polityki ekologicznej ……….. 25 Rozdział II Poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa. 2.1. Istota pojęcia ‘świadomość ekologiczna’ na…

Świadomość zagrożenia terroryzmem we współczesnym społeczeństwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnego świata. 1.1. Terroryzm – analiza definicyjna……….. 5 1.2. Etiologia terroryzmu ………..10 1.3. Typologia terroryzmu……….. 13 1.4. Terroryzm jako nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi……….. 18 Rozdział II Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu. 2.1. Zagadnienia ogólne antyterroryzmu……….. 25 2.2. Zwalczanie terroryzmu……….. 28 2.3. Obowiązki…

Dzienny Dom Pomocy Społecznej jako zakład administracyjny. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………. 4 Rozdział I. Pojęcie zakładu administracyjnego. 1.1. Pojęcie zakładu administracyjnego w literaturze ………. 5 1.2. Władztwo zakładowe ………. 9 1.3. Rodzaje zakładów administracyjnych ………. 12 Rozdział II. Tworzenie zakładów administracyjnych. 2.1. Podstawy prawne ………. 15 2.2. Podmioty uprawnione do tworzenia zakładów administracyjnych ………. 17 2.2.1. Jednostki samorządu terytorialnego…

Jakość pracy Świetlicy Środowiskowej ‘Mała Jutrzenka’ w XYZ w opinii wychowanków i personelu. 1/5 (1)

Przez administrator

Wstęp…….. 4 Rozdział I Funkcje, cele, i rola świetlic środowiskowych w świetle literatury przedmiotu 1.1. Rola świetlic środowiskowych – historia i współczesność ……..6 1.2. Podstawy prawne określające cele oraz standardy działalności świetlic środowiskowych ……..10 1.3. Funkcje, metody i formy pracy świetlicowej…….. 14 Rozdział II Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Charakterystyka…

Zachowania zdrowotne młodzieży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Styl życia i nawyki żywieniowe, jako integralne komponenty zdrowia 1.1 Zdrowie, modele i wymiary zdrowia – ustalenia terminologiczne………. 5 1.1.1 Holistyczna koncepcja zdrowia ……….8 1.2 Styl życia, jako determinanta zdrowia ……….10 1.2.1.Czynniki warunkujące styl życia ……….11 1.3.Zachowania zdrowotne – pojęcie, klasyfikacje i typologie………. 16 1.3.1.Zachowania sprzyjające i…

Sekty w opiniach uczniów liceum ogólnokształcącego w Przedborzu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Sekty i nowe ruchy religijne. Wprowadzenie do tematyki 1.1.Podstawowe pojęcia i definicje 1.2.Typologia sekt i nowych ruchów religijnych 1.3. Przyczyny powstawania i występowania sekt 1.4. Metody werbunku i cechy charakterystyczne sekt 1.5. Skutki przynalezności do sekt 1.6. Sekty w Polsce 1.7. Sekty w świetle dotychczas przeprowadzonych badań…

Przemoc w środowisku szkolnym, uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Radomsku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdział 1 Przemoc i agresja w szkole 1.1. Istota przemocy 1.2.Agresja jako źródło przemocy 1.3. Przyczyny występowania zjawiska 1.4. Formy występowania przemocy 1.5. Specyfika zjawiska przemocy w szkole 1.6. Rozpoznawanie zjawiska przemocy Rozdział 2 Przeciwdziałanie przemocy 2.1. Sposoby przeciwdziałania przemocy w szkołach 2.2. Prawne sposoby ochrony młodzieży przed agresorem…

Przestępczość nieletnich na terenie działania KPP w XYZ w latach 2007-2010 r. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział 1. Społeczne i psychiczne przejawy przestępczości wśród nieletnich 1.1. Postępowanie w sprawach nieletnich…………7 1.2. Przyczyny i charakterystyka przestępczości nieletnich…………15 1.3. Rodzaje i ilość przestępstw popełnianych przez nieletnich na terenie województwa małopolskiego w latach 2007-2010…………17 Rozdział 2. Przyczyny przestępczości nieletnich 2.1. Rodzina jako czynnik wpływający na zachowanie się nieletnich…………23…

Uwarunkowania wyboru zawodu żołnierza. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..4 Rozdział 1. Zawód żołnierza oraz teorie wyboru zawodu. 1.1. Definicje zawodu…………..6 1.2. Zawód żołnierza i jego specyfika…………..8 1.3. Teorie wyboru zawodu…………..12 1.3.1. Teoria cech-czynników Franka Parsonsa…………..12 1.3.2. Psychodynamiczna teoria Anny Roe…………..13 1.3.3. Typologiczna teoria zachowań zawodowych Johna Hollanda…………..15 1.3.4. Teoria rozwoju zawodowego w cyklu życia Donalda Supera…………..16 Rozdział 2.…

Zjawisko przestępczości osób nieletnich na terenie powiatu łosickiego w latach 2002-2012 w świetle danych Komendy Powiatowej Policji w xxx Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I. Zjawisko przestępczości osób nieletnich w świetle literatury przedmiotu 1.1. Pojęcie i istota przestępczości. Nieletni i małoletni sprawcy przestępstw ………..6 1.2. Geneza zjawiska przestępczości osób nieletnich……….. 10 1.2.1. Czynniki wewnętrzne……….. 13 1.2.2. Uwarunkowania przestępczości tkwiące w rodzinie ……….. 15 1.2.3. Wpływ środowiska szkolnego na kształtowanie zachowań przestępczych…

Alkoholizm we współczesnej Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Wprowadzenie do problemu 1. Podstawowe pojęcia 2. Etiopia alkoholizmu 3. Konsekwencje alkoholizmu Rozdział II. Alkoholizm we współczesnej Polsce 1. Aljoholizm w świetle statystyk 2. Analiza społeczno-pedagogiczna problemu Rozdział III. Metody zapobiegania alkoholizmowi 1. Podstawy instytucjonalno-prawne przeciwdziałania alkoholizmowi 2. Terapia alkoholowa, leczenie farmakologiczne 3. Ruch AA Zakończenie Bibliografia…

Przyczyny demoralizacji wychowanek zakładu poprawczego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Zagadnienia teoretyczne 1.1. Pojęcie demoralizacji oraz jej przyczyny – demoralizacja a przestępczość nieletnich 1.2. Przestępczość nieletnich w ujęciu teoretyczno – prawnym 1.3. Główne teorie etiologii demoralizacji oraz przestępczości dziewcząt Rozdział II. Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań. Problemy badawcze 2.2. Hipotezy badawcze 2.3. Metody, techniki…

Odbiór społeczny formacji Policji w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce 1.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa wewnętrznego 1.2. System bezpieczeństwa wewnętrznego Rozdział 2 Formacja Policji w Polsce 2.1. Rys historyczny Policji w Polsce w XX wieku 2.1.1. Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) 2.1.2. Milicja Obywatelska (1944-1989) 2.1.3. Policja w Polsce u schyłku XX wieku (1989-1999) 2.2.…

Funkcjonowanie psycho- społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział I Młodszy wiek szkolny 1.1 Rozwój fizyczny i motoryczny………… 9 1.2 Rozwój procesów poznawczych………… 11 1.3 Rozwój społeczny …………13 1.4 Rozwój emocjonalny …………15 1.5 Główne formy działalności dziecka w wieku młodszym szkolnym………… 17 1.6 Kształtowanie się osobowości …………20 Rozdział II Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci w wieku młodszym szkolnym…