Pedagogika

Osobowość dojrzala a istota małżeństwa


Wstęp………… 3

Rozdzial 1.
Osobowosc dojrzala istota malzenstwa .

1.1. Struktura osobowosci………… 4
1.2. Dojrzalosc………… 13
1.3. Osobowosc dojrzala………… 15


Rozdzial 2.
Wiez partnerska.

2.1. Osoba ludzka jako kobieta i mezczyzna………… 18
2.2. Partnerstwo fundamentem malzenstwa………… 18
2.3. Dojrzalosc wiezi partnerskiej………… 19


Rozdzial 3.
Malzenstwo jako decyzja i zbiór oczekiwan.

3.1. Decyzja w świetle psychologii………… 22
3.2. Wpływ osobowosci na decyzje………… 23
3.3. Okres przedmalzenski jako czas budowy oczekiwan………… 23


Rozdzial 4.
Walor wartosci jako wymiar oczekiwan w przyszlym zwiazku malzenskim.

4.1. Uczucia………… 28
4.2. Milosc – najwyzsza wartosc………… 31
4.3. Seks jako wartosc………… 39


Roz...

więcej

Wpływ socjoterapii na proces uspoleczniania dzieci.


Wstęp…………4

Rozdzial I.
Proces uspoleczniania i jego kolejne etapy u dzieci…………6

Rozdzial II.
Zaburzenia rozwoju społecznego i ich przyczyny…………11

1.Rodzaje niedostosowania społecznego…………11
2.Przyczyny niedostosowania społecznego…………15
3.Wczesne objawy wykolejenia oraz zachowania przestepcze…………20


Rozdzial III.
Poglady na istote niedostosowania społecznego…………30

Rozdzial IV.
Badania nad niedostosowaniem społecznym w literaturze polskiej…………35

Rozdzial V.

Proces socjoterapeutyczny…………40

1.Postepowanie socjoterapeutyczne…………41
2.Forma zajęć socjoterapeutycznych i postawa prowadzacego zajecia…………44
3.Organizacja i program grupy socjoterapeutycznej…………45
4...

więcej

Rola zabawki w przygotowaniu dziecka 6 letniego do szkoly.

Wstęp

Rozdzial I.
Wychowawcza i poznawcza rola zabawki świetle literatury……….5

1. Rys historyczny zabawki.
2. Zabawka jako narzedzie zabawy.
3. Wszechstronna rola zabawki w rozwoju dziecka.
a) Wychowawcza rola zabawki.
b) Poznawcza rola zabawki.
c) Ksztalcaca rola zabawki.
4. Rola zabawki w przygotowaniu dziecka do szkoly w świetle literatury.


Rozdzial II.

Metodologia badan i sposób ich przeprowadzania………….22

1. Termin i zakres badan.
2. Cel badan i hipotezy badawcze.
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
4. Charakterystyka badanego srodowiska.
5. Organizacja i przebieg badan.


Rozdzial III.

Analiza i ocena materialu badawczego………….52Zakończenie i wnioski.
Bi...

więcej

Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly podstawowej w srodowisku miejskim i ich uwarunkowania rodzinne.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Trudnosci wychowawcze uczniów klas I-III szkoly
podstawowej w świetle literatury………7

1.1. Pojecie trudnosci wychowawczych………8
1.2. Rodzaje trudnosci wychowawczych i ich przejawy………12
1.3. Przyczyny i źródła trudnosci wychowawczych………29
1.4. Przezwyciezanie trudnosci wychowawczych………38


Rozdzial II.
Srodowisko rodzinne ucznia jako uklad wychowawczy………48

2.1. Pojecie srodowiska rodzinnego………48
2.2. Podstawowe funkcje i zadania rodziny jako
srodowiska wychowawczego i czynniki determinujace
jego funkcjonowanie………54


Rozdzial III.

Metodologiczne podstawy pracy………81

3.1...

więcej

Przemiany w oswiacie a oczekiwania nauczycieli.


Wstęp ………. 5

Rozdzial I.
Przemiany edukacyjne, kulturowe i społeczne w świetle literatury.

1. Społeczne uwarunkowania rozwoju oswiaty – definicje podstawowych pojec ………. 8
2. Szkola jako instytucja spoleczna- prezentacja wybranych stanowisk. ………. 16
3. Kryzys wspólczesnej oswiaty. ………. 21
4. Idee przemian oswiatowych w Polsce i na swiecie. ………. 30
5. Demokratyzacja i autonomia szkoly ………. 43
Literatura do rozdzialu I. ………. 49


Rozdzial II.
Zalozenia i perspektywy rozwoju systemu edukacji w Polsce.

1. Zalozenia i cele wdrazanej obecnie reformy edukacji. ………. 52
2. Priorytety i zagrozenia systemu edukacji w Polsce. ………. 64
3. Nauczyciel a przemiany edukacyjne. ………. 71
3.1...

więcej

Rola zabaw swietlicowych opartych na basniach i bajkach w ksztaltowaniu aktywnosci twórczej dzieci.


Wstęp………3

Rozdzial I………5

1. Aktywnosc twórcza – zakres tematyki……… 6
1.1. Istota aktywnosci twórczej i podstawowe pojecia z nia zwiazane………6
1.2. Warunki i możliwości rozwijania aktywnosci twórczej w nauczaniu poczatkowym
………13
1.3. Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywnosci twórczej uczniów………17
1.4. Sposoby, zasady i motywy pobudzania aktywnosci twórzej dzieci………20
2. Edukacyjne funkcje zabawy………24
2.1. Pojecie zabawy w literaturze………24
2.2. Teorie zabaw………28
2.3. Wykorzystanie zabaw dla celów edukacyjnych………1
3. Basnie i bajki droga do rozbudzania aktywnosci twórczej dzieci………35
3.1.Pojecie basni i bajki………35
3.2. Funkcje basni i bajek………42
4...

więcej

Sytuacja spoleczna i zawodowa osób uzaleznionych od alkoholu


Wstęp………..5

Rozdzial I
Alkoholizm jako choroba………..9

1. Definicje uzaleznienia. ………..10
2. Teorie powstawania nalogu alkoholowego. ………..12
3. Rozwój choroby alkoholowej. ………..17
4. Typy alkoholizmu. ………..18
5. Skutki naduzywania alkoholu. ………..20
5.1 Powiklania psychiczne………..20
5.2 Somatyczne skutki naduzywania alkoholu. ………..24
5.3 Społeczne skutki alkoholizmu………..26
5.4 Zagrozenia ekonomiczne………..28


Rozdzial II
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych………..29

1. Cele i przedmiot badan………..29
2. Problemy i hipotezy badawcze………..30
3. Zmienne, wskazniki i dobór próby………..33
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..35
5. Teren, organizacja i przebieg badan………..38
6...

więcej

Rola ojcowska mezczyzny w prenatalnym i perinatalnym okresie zycia dziecka


Wstęp.

Rozdzial 1.
Poczecie…………..3

1.1 Dojrzewanie do ojcostwa.
1.2 Wczesny kontakt z dzieckiem.
1.3 Obrzed Couvade.
1.4 Ojciec a ciaza.
1.5 Przygotowanie do narodzin dziecka.
1.6 Poród.
1.7 Po porodzie.
1.8 Powrót do domu.
1.9 Rozwój dziecka.


Rozdzial 2
Organizacja procesu badawczego…………34.

2.1 Przedmiot i cel badan.
2.2 Sformulowanie zagadnienia.
2.3 Wybór terenu badan i dobór próby.
2.4 Opracowanie technik badawczych.
2.5 Badania pilotazowe.
2.6 Przeprowadzenie badan.
2.7 Uporzadkowanie i przygotowanie materialów badawczych.


Rozdzial 3
Opracowanie teoretyczne i uogólnienie wyników……………41

3.1 Okres prenatalny zycia dziecka.
3.2 Stosunek ojca do ciazy i macierzynstwa.
3...

więcej

Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich


Wstęp………3

Rozdzial I
Teoria zachowan prospolecznych………5

1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5
2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8
2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10
3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12
4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka………14
4.1. Postawy rodzicielskie determinujace osobowosc dziecka………16
4.2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka………18
4.2.1. O potrzebie milosci………19
4.2.2. O Potrzebie bezpieczenstwa………20
4.2.3. O potrzebie uznania………21
5. Charakterystyczny poziom zachowan prospołecznych dzieci do lat siedmiu………22
6...

więcej

Postawy rodziców dzieci uposledzonych umyslowo w stopniu umiarkowanym.

Rozdzial 1
Postawy rodzicielskie………………2

1.1. Definicje pojecia postawy.
1.2. Struktura postawy
1.3. Geneza postaw
1.4. Przeglad typologii postaw rodzicielskich
1.4.1. Typologia L.Kannera
1.4.2. Typologia Amy Roe
1.4.3. Hipotetyczny kolisty model zachowania macierzynskiego
E.Schaefera
1.4.4. Typologia E.S.Statera.
1.4.5. Typologia M.Ziemskiej
1.5. Rodzina jako środowisko wychowawcze
...

więcej

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola

Wstęp………3

Rozdzial 1………6

1. Adaptacja w literaturze pedagogiczno – psychologicznej………6
2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9
2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9
2.2. Sprawnosc ruchowa………10
2.3. Procesy poznawcze………11
2.4. Uczucia i komtakty społeczne………14
3. Dziecko a warunki przedszkola………15
3.1. Pojecie dojrzalosci przedszkolnej i jej kryteria………15
3.2. Czynniki decydujace o zdolnosciach przystosowawczych malego dziecka………17
3.2.1. Czynniki endogenne………17
3.2.2. Czynniki egzogenne………19
4. Działalność rodziców a adaptacja dziecka do przedszkola………22
5. Jakość placówki przedszkolnej a adaptacja dziecka………25
5.1. Rola nauczyciela………25
5.2. Przygotowanie otoczenia………26
5...

więcej

Dywergencyjne wytwarzanie a postepy w nauce dzieci kl. III. Analiza zaleznosci na przykładzie Szkoly Podstawowej

Wprowadzenie………4

Rozdzial I.
Prawidlowosci rozwojowe dziecka w mlodszym wieku szkolnym………6

1.1. Rozwój fizyczny………7
1.2. Rozwój spoleczno – moralny………9
1.3. Rozwój emocjonalny………15
1.4. Rozwój procesów poznawczych………17
1.4.1. Wrazenia………17
1.4.2. Spostrzeganie………18
1.4.3. Obserwacja………19
1.4.4. Pamiec………19
1.4.5. Myslenie………20
1.4.6. Uwaga i jej cechy………22
1.4.7. Inteligencja………23


Rozdzial II.
Pojecie i istota twórczosci w ujęciu autorów………25

2.1. Cechy osób twórczych………28
2.2. Ogolny schemat procesu twórczego………30
2.2.1. Schemat TOTE………30
2.2.2. Teoria interakcji twórczej………32
2.2.3. Fazowa koncepcja inkubacji………33
2.3. Klasyczne koncepcje procesu twórczego………35
2.3.1...

więcej

Dzieci nieakceptowane w klasię szkolnejWstęp

Rozdzial I
Problem braku akceptacji w świetle literatury

1.1. Klasa szkolna jako grupa oraz środowisko wychowawcze ucznia
1.2. Moz1iwosci i ograniczenia zaspokojenia potrzeb dziecka w klasię szkolnej
1.3. Pozycja dziecka w klasie

Rozdzial II
Diagnoza i korekta problemu braku akceptacji w klasię szkolnej

2.1. Wybrane podstawowe techniki badan socjometrycznych w świetle literatury
2.2. Zarys metod i technik korygujacych stosunki miedzy uczniami zachodzace w klasię szkolnej
2.3. Wpływ procesu komunikowania się na socjalizacje dziecka – zarys

Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1. Problematyka badawcza
3.2. Zastosowanie technik badawczych
3.3. Miejsce i teren badan

Rozdz...

więcej

Problemy rodzin dzieci uposledzonych umyslowo


Wstęp………5

Rozdzial I.
Wpływ rodziny na ksztaltowanie się osobowosci dziecka………7

1. Pojecie rodziny………7

2. Rodzaje stosunków rodzinnych i rola rodziców………9

2.1. Rola rodziców………11

2.2. Wpływ stosunków rodzinnych na ksztaltowanie się osobowosci dziecka………13


Rozdzial II.
Problem rodzin z dzieckiem uposledzonym umyslowo………17

1. Charakterystyka podzial i przyczyny uposledzenia umyslowego………17

2. Reakcje rodziców wobec dziecka uposledzonego………21

3. Postawy rodzenstwa wobec dziecka uposledzonego umyslowego………26


Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych………28

1. Metody, techniki, narzedzia badawcze………29

2. Teren i organizacja badan………32


Rozdzial IV.
Analiza wyników badan wlasnych………34

więcej

Przysposobienie w prawie polskimWstęp
Rozdzial I.
Pojecie i rozwój historyczny przysposobienia

1. Pojecie przysposobienia
2. Funkcje przysposobienia
3. Kształtowanie się adopcji w rozwoju historycznym
4. Społeczne i polityczne uwarunkowania opieki nad dzieckiem po zmianie ustroju
5. Propagowanie rodzinnych form opieki zastepczej
6. Powiatowy system pomocy rodzinie


Rozdzial II.
Przeslanki przysposobienia

1. Przysposabiany
2. Przysposabiajacy
3. Dobro osoby przysposabianej
4. Róznica wieku miedzy przysposabianym a przysposabiajacym
5. Zdolnosc prawna osoby przysposabiajacej
6. Zgoda na przysposobienie
6.1. Zgoda dziecka na przysposobienie
6.2. Zgoda rodziców na przysposobienie
6.3...

więcej