Analiza rynku produktów żywnościowych w proszku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 8 1. Cel i zakres pracy ………..9 2. Przegląd piśmiennictwa 2.1. Charakterystyka żywności w proszku ………..10 2.2. Charakterystyka wybranych koncentratów spożywczych ………..11 2.2.1. Koncentraty obiadowe w proszku ………..12 2.2.2. Koncentraty sosów ………..12 2.2.3. Koncentraty drugich dań……….. 13 2.2.4. Koncentraty zup ………..13 2.2.5. Koncentraty ciast w proszku ………..14 2.2.6. Koncentraty…

Pokolenie X i Y w organizacji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 1. Pokolenie X i pokolenie Y w kontekście wyznawanych systemów wartości ……….3 2. Oczekiwania względem pracodawcy i organizacji – perspektywa pokolenia X oraz Y ……….5 3. Pokolenie X i pokolenie Y w organizacji na przykładzie ZF w Polsce………. 7 Zakończenie ……….9 Spis wykresów ……….11 Spis tabel ……….11 Bibliografia…

Obsługa klienta jako element kształtowania wizerunku firmy na przykładzie własnych doświadczeń Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne ujęcie wizerunku firmy 1.1. Teorie polityki wizerunkowej 1.2. Budowanie wizerunku współczesnej firmy- Tożsamość firmy 1.3 Modelowe ujęcie etapów kreowania zintegrowanego wizerunku firmy. (Kluczowe aspekty w obsłudze klienta) 1.4 Sposoby budowy wizerunku firmy 1.5 Korzyści wynikające z rozwoju polityki wizerunkowej firmy Rozdział 2 Zarządzanie relacjami z klientem.…

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1.1. Geneza prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce………… 5 1.2. Ochrona prawna zabytków nieruchomych w świetle Konstytucji RP ………… 12 1.3. Uwarunkowania międzynarodowe prawnej ochrony zabytków nieruchomych ………… 16 1.4. Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce ………… 21 Rozdział II…

Funkcjonowanie zdrowego rodzeństwa osób autystycznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp 1.1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu -charakterystyka, sytuacja w Polsce 2. Funkcjonowanie rodzeństwa dzieci z autyzmem – przegląd badań empirycznych 2.1 Specyfika badań nad rodzeństwem osób autystycznych 2.2. Negatywne konsekwencje związane z posiadaniem autystycznego rodzeństwa 2.3. Czynniki ryzyka problemów rodzeństwa ze spektrum autyzmu 2.4. Pozytywny wpływ posiadania rodzeństwa ze…

Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Historia i ewolucja kształtowania instytucji prezydenta w polskim systemie ustrojowym 1.1 Urząd prezydenta w II Rzeczpospolitej 1.2 Urząd prezydenta na uchodźstwie 1.3 Urząd prezydenta w dobie transformacji ustrojowej w latach 1989-1997 Rozdział 2 Wybór, objęcie i opróżnienie urzędu Prezydenta. 2.1 Tryb przeprowadzania wyboru prezydenta i zasady organizacji…

Analiza i ocena rentowości przedsiębiorstwa na podstawie CD Projekt S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Rola rachunkowości w badaniu rentowności przedsiębiorstw 1.1.Definicja rachunkowości………..7 1.2. Funkcje i części składowe rachunkowości………..11 1.3. Sprawozdanie finansowe źródłem informacji umożliwiającym pomiar i ocenę rentowności………..14 1.3.1. Istota i cel sprawozdawczości finansowej………..14 1.3.2. Użytkownicy sprawozdania finansowego………..18 1.3.3. Charakterystyka sprawozdań umożliwiających pomiar rentowności………..20 Rozdział II Rentowność jako podstawowy miernik efektywności…

Struktura, zadania i funkcjonowanie Straży Granicznej w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Straż graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania Straży Granicznej w różnych stanach bezpieczeństwa 1.3. Historia formacji granicznych w Polsce 1.4. Organizacja i zadania Straży Granicznej 1.5. Struktura Straży Granicznej 1.6. Ośrodki szkolenia Straży Granicznej Rozdział II Współpraca i…

Prawa i obowiązki konsumenta w umowie zawieranej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Umowy zawierane drogą elektroniczną 1.1. Umowa elektroniczna – pojęcie i formy 1.2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące umów zawieranych na odległość 1.3. Konstrukcja umowy zawieranej na odległość 1.4. Koszt, forma oświadczenia oraz termin odstąpienia od umowy Rozdział II Konsument i jego prawa w obliczu rynku e-commerce 2.1. Prawa…

Ocena dokładności wymiarowej model-odlew w technologii Rapid Prototyping Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1.Wprowadzenie………. 8 2.Materiały stosowane na modele 2.1 Drewno ……….9 2.2 Metal ……….10 2.3 Tworzywa sztuczne………. 11 3. Wykonanie modeli 3.1 Modele wytwarzane z drewna ……….16 3.2 Modele wytwarzane z metalu ……….19 3.3 Modele i rdzennice wytwarzane z tworzyw sztucznych ……….20 4. Dokładność wymiarowa modeli ……….20 5. Dokładność wymiarowa odlewów ……….22…

Planowanie procesu produkcji drukarek 3d w wybranym przedsiębiorstwie jako element zarządzania jakością produktu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział 1 Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie……….. 5 & 1.1 Pojęcie planowania i produkcji……….. 5 1.2 Planowanie produkcji ……….. 9 1.3 Narzędzia sterowania produkcją……….. 12 1.4 Planowanie produkcji w dużych i małych przedsiębiorstwach……….. 14 Rozdział 2 Wybrane metody zarządzania procesem produkcji……….. 16 & 2.1 Istota zarządzania procesem produkcji……….. 16…

Model zakazów dowodowych a realizacja prawdy w procesie karnym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Model zakazów dowodowych w procesie karnym. 1. Pojęcie zakazów dowodowych. 1.1. Koncepcje zdefiniowania zakazów dowodowych. 1.2. Problematyka nazwy 'zakazy dowodowe’ a 'zakazy dowodzenia’. 2. Zarys genezy instytucji zakazów dowodowych. 3. Istota i systematyka zakazów dowodowych. 3.1. Istota zakazów dowodowych. 3.2. Koncepcje usystematyzowania zakazów dowodowych. Rozdział II Pojęcie,…

Siły Zbrojne RP w systemie obronnym państwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział I Podstawowa terminologia bezpieczeństwa państwa 1.1. Istota i typologie bezpieczeństwa …………6 1.2. Charakterystyka współczesnych zagrożeń …………11 1.3. Uwarunkowania prawne w zakresie obronności………… 18 Rozdział II Zadania i cele systemu obronnego państwa 2.1. Istota i przeznaczenie systemu obronnego państw………… 21 2.2. Zadania podsystemu kierowania …………25 2.3. Organizacja i…

Mass media w systemie kontroli administracji publicznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Kontrola administracji publicznej 1.1 Pojęcie i etapy kontroli w nauce administracji………. 3 1.2. Kontrola a controlling, nadzór, audyt………. 6 1.3. Akty prawne dotyczące kontroli i nadzoru nad administracją publiczną ……….9 1.4. Kryteria/ cechy kontroli administracji………. 12 1.5. Rodzaje kontroli administracji publicznej………. 15 1.6. Cele kontroli 19 Rozdział…

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział I Istota przedsiębiorstwa 1.1. Definicja i rodzaje przedsiębiorstwa ………… 4 1.2. Funkcje przedsiębiorstwa………… 7 1.3. Etapy zakładania działalności gospodarczej w Polsce………… 10 1.4. Fazy funkcjonowania przedsiębiorstwa ………… 13 Rozdział II Rola przedsiębiorcy w gospodarce 2.1. Pojęcie i znaczenie przedsiębiorcy ………… 16 2.2. Zasady obowiązujące przedsiębiorców………… 19 2.2.1.…

Stres u pracowników banków Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Pojęcie stresu i czynniki, które go wywołują 1.1. Czym jest stres? ………4 1.2. Rodzaje i skutki stresu ………6 1.3. Stresory – czynniki wywołujące stres……… 10 1.4. Reakcje na stres ………13 1.5. Konsekwencje stresu ………16 Rozdział II Stres zawodowy a motywacja i efektywność wykonywanej pracy 2.1. Źródła i…

Warsztaty terapii zajęciowej u osób przewlekle chorych psychiczne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp ………..3 1.1. Pojęcie niepełnosprawności ………..4 1.2. Niepełnosprawność potwierdzona prawnie ………..6 1.3. Zaburzenia psychiczne jako szczególny rodzaj niepełnosprawności ………..8 1.4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie……….. 10 1.5. Warsztaty Terapii Zajęciowej ………..13 1.6. Rola pielęgniarki we wsparciu pacjenta przewlekle chorego ………..16 2. Materiał i metodyka 2.1. Charakterystyka badanej grupy……….. 18 2.2.…

Stretching jako forma uzupłniająca treningu w różnych dyscyplinach sportowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I 1.1. Definicje, historia ………..4 1.2. Rodzaje stretchingu ………..6 1.3. Metody stretchingu ………..8 1.3.1. Stretching dynamiczny……….. 8 1.3.2. Stretching balistyczny……….. 10 1.3.3. Stretching statyczny ………..10 1.3.4. Metoda PNF ………..12 Rozdział II 2.1. Rola, funkcje i cele stretchingu ………..14 2.2. Stretching w sporcie ………..16 Rozdział III 3.1. Przedmiot i…

dar i inne zaburzenia neurologiczne w pracy ratownika medycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Kliniczny przebieg udaru mózgu 1. Obrazowanie mózgu 2. Następstwa udaru 3. Powikłania neurologiczne po przebytym zawale mięśnia sercowego Rozdział II Epidemiologia i czynniki ryzyka predysponujące wystąpienie udaru mózgu 1. Otyłość 2. Brak aktywności fizycznej 3. Palenie papierosów 4. Alkohol 5. Nadciśnienie tętnicze 6. Cukrzyca 7. Zespół metaboliczny…

Modelowanie przepływu krwi w naczyniach krwionośnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wprowadzenie 2. Cel i zakres pracy 3. Przegląd literatury z zakresu modelowania CFD w medycynie 3.1. Modelowanie przepływu krwi przez aortę 3.2. Modelowanie przepływu krwi przez zastawki serca 3.3. Modelowanie przepływu krwi w naczyniach, zwężenia, zwapnienia, udrażnianie, stenty 4. Wstęp teoretyczny 4.1. Anatomia układu krwionośnego u człowieka 4.2. Fizjologia…

Uwarunkowania sukcesu w piłce siatkowej w opinii zawodniczek i zawodników Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Siatkówka jako dyscyplina sportowa 1.1. Rola i znaczenie sportu w życiu człowieka ………..4 1.2. Podstawowe zasady siatkówki ………..8 1.3. Popularność dyscypliny ………..11 Rozdział II Pojęcie sukcesu w sporcie 2.1. Definicja i istota sukcesu ………..14 2.2. Postrzeganie sukcesu w sporcie……….. 18 2.3. Fair-play i sportowa rywalizacja ………..21 Rozdział…

Public relations w korporacjach na przykładzie Orange Polska Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Wizerunek marki korporacyjnej – podstawowe definicje 1.1 Definicja marki6 1.1.1. Marka korporacyjna 1.2 Wizerunek firmy……….7 1.2.1. Funkcje wizerunku……….9 1.2.2. Znaczenie i korzyści wynikające z posiadania dobrego wizerunku……….9 1.3. Public Relations……….12 1.3.1. Główne kierunki Public Relations……….13 1.3.2. PR Korporacyjny……….14 1.3.3. Grupy odbiorców……….17 Rozdział 2 Narzędzia Public Relations w…

Problemy bezpieczeństwa w sieci Wi-Fi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..5 Analiza problemu ………..6 Opis protokółu 802.11 ………..6 Budowa ramki ………..6 Bezpieczeństwo 802.11……….. 7 Atak 802.11 ………..10 Atak w praktyce ………..12 Przykazania administratora WLAN ………..18 Przyszłość ………..19 Wnioski analizy ………..20 Projekt programowy……….. 22 Założenia ………..22 Plan pracy nad projektem ………..24 Narzędzia i sprzęt ………..24 Opis implementacji oraz interfejsu użytkownika…

Prawny i psychologiczny wymiar adopcji dziecka w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Adopcja w perspektywie teoretycznej 1.1. Rys historyczny adopcji ………..6 1.2. Rodzice biologiczni ………..8 1.3. Rodzice adopcyjni ………..10 1.4. Procedury i proces adopcji ………..13 1.4.1. Przyczyny odrzucenia kandydatów ………..15 Rozdział 2 Prawny wymiar adopcji w Polsce 2.1. Istota i możliwości przysposobienia ………..17 2.2.Typy przysposobienia występujące w prawie…

Dorosłe dzieci osób rozwiedzionych, a ich poglądy na temat konsekwencji rozpadu małżeństwa rodziców Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Rozwód jako dezorganizacja struktury rodziny. 1.1. Pojęcie rozwodu. 1.2. Sytuacja rozwodowa w rodzinie. 1.3. Przyczyny i skutki. 1.4. Wpływ konfliktów na funkcjonowanie rodziny. Rozdział 2 Rodzina jako środowisko wychowawcze. 2.1. Istota, funkcje i zadania rodziny. 2.2. Funkcjonowanie dziecka z rodziny rozbitej. 2.3. Znaczenie matki i ojca w…