Usługi spеdycyjnе transpоrtu tоwarоwеgо handlu zagranicznеgо Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 Rоzdział I Istоta zarządzania lоgistycznеgо 1.1 Lоgistyka i zarządzaniе lоgistycznе. ………..4 1.2 Łańcuchy lоgistycznе (dоstaw) i łańcuchy wartоści……….. 5 1.3. Rоdzajе działalnоści gоspоdarczych w łańcuchach dоstaw ………..10 1.4. Zarządzaniе lоgistycznе w przеdsiębiоrstwiе ………..12 1.5 Transpоrt, jеgо znaczеniе w gоspоdarcе оraz оtоczеniе prawnе………… 16 1.5.1 Zdеfiniоwaniе transpоrtu………… 16 1.5.2 Krytеria…

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania klubów PKO BP Ekstraklasy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Zarządzanie przedsiębiorstwem sportowym 1.1. Specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa sportowego……….. 4 1.2. Zarządzanie klubem sportowym……….. 8 1.3. Specyfika oceny efektywności działania klubu sportowego ………..14 Rozdział II Źródła finansowania i utrzymania sportu 2.1. Pozyskiwanie środków z działalności sportowej……….. 17 2.2. Miejsce i rola sponsoringu ………..18 2.3. Współpraca z samorządami ………..24…

Zabójstwo w afekcie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział I Zabójstwo w polskim prawie karnym 1.1. Zagadnienia historyczne ……..8 1.2. Rodzaje zabójstwa ……..10 1.2.1 Podstawowy typ zabójstwa ……..10 1.2.2. KWalifikowany typ zabójstwa ……..12 1.2.3. Uprzywilejowany typ zabójstwa ……..15 Rozdział II Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia emocjonalnego 2.1. Pojęcie silnego wzburzenia ……..18 2.2. Rodzaje afektów ……..20 2.3. Podmiot…

Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie X w sytuacji pandemii i pracy zdalnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I ZZL – ujęcie teoretyczne 1.1. Pojęcie i istota ZZL ………4 1.2. Podstawowe modele związane z zarządzaniem pracownikami……… 7 1.3. Ewolucja modelu ZZL ………10 1.4. Kapitał ludzki jako element strategii zarządzania organizacją ………12 Rozdział II Podstawowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 2.1. Planowanie zatrudnienia i rekrutacja ………18…

Szkoła jako środowisko wychowania i kształcenia dzieci w klasie 1-3 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Budżet gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie, istota i znaczenie samorządu terytorialnego ……….5 1.2. Samodzielność i zakres zadań samorządu gminnego ……….11 1.3. Budżet gminy, jego zasady i funkcje………. 15 1.4. Rodzaje i charakterystyka dochodów i wydatków gminy ……….19 Rozdział 2 Samorząd terytorialny a rozwój…

Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….2 Rozdział I Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku wczesnoszkolnym 1.1. Rozwój fizyczny i potrzeby z nim związane………. 5 1.2. Rozwój intelektualny ……….12 1.3. Rozwój społeczny i emocjonalny……….19 1.4. Zmiany potrzeb dziecka w wieku wczesnoszkolnym ……….24 Rozdział II Cele i zadania edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury przedmiotu 2.1. Ogólna charakterystyka…

Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Inteligencja i sztuczna inteligencja – zagadnienia ogólne 1. Definicja ………..4 2. Kluczowe zagadnienia sztucznej inteligencji ………..8 3. AI w praktyce ………..10 Rozdział II Główne nurty Artifical Intelligence 1. Rozwój historyczny ………..13 2. Filary sztucznej inteligencji ………..15 3. Sztuczna Inteligencja − zagadnienia kognitywne i etyczne ………..18 Rozdział…

Ocena inwestowania w obligacje skarbowe i korporacyjne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział I Obligacje jako źródło finansowania 1.1. Pojęcie i istota obligacji …………5 1.2. Klasyfikacja i rodzaje obligacji …………9 1.2.1. Klasyfikacja obligacji………… 9 1.2.1 Obligacje korporacyjne …………13 1.2.2 Obligacje skarbowe …………17 1.2.3. Zasady emisji obligacji………… 20 1.3. Rynek obligacji w Polsce………… 25 1.3.1. Rodzaje rynków …………28 1.4. Ryzyko związane…

Pogoń za osiągnięciami a motywacja wewnętrzna pracowników w środowisku korporacyjnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Motywacja i osiągnięcia jako czynnik rozwoju człowieka 1.1. Pojęcie i istota motywacji ………4 1.2. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna w środowisku korporacyjnym……… 7 1.3. Rozwój jako potrzeba człowieka……… 10 1.4. Osiągniecia i ich postrzeganie przez różne pokolenia ………12 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Przedmiot i cel…

Motywacja jako kluczowy czynnik kształtowania i rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji w zależności od generacji X, Y, Z pracowników. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Motywacja do pracy I.1 Definicja motywacji. I.2 Elementy procesu motywacji. I.3 Klasyczne modele motywowania pracowników. I.4 Główne teorie motywacji. I.5 Współczesne podejście do motywowania. Rozdział 2 Rola motywacji w organizacji II.1 Klasyfikacja narzędzi motywacji. II.2 Tradycyjne środki motywowania. Rozdział 3 Pokolenia XYZ na rynku pracy III.1 Sytuacja…

Analiza występowania szkodników wtórnych w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2021 na podstawie danych monitoringowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..2 2. Szkodniki wtórne i ich monitorowanie……….. 17 3. Szkodniki w gospodarce leśnej w Polsce ………..28 4. Metodologiczne zasady monitoringu ………..34 5. Analiza pozyskanych danych ………..38 6. Odniesienie wyników do badań prowadzonych w innych nadleśnictwach w Polsce……….. 45 7. Dyskusja ………..50 8. Wnioski……….. 53 Zakończenie ………..55 Bibliografia……….. 56 Spis…

Projekt usprawnień logistyki magazynowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział I Koncepcja rozwoju logistyki magazynowej jako element systemu logistycznego 1.1. Logistyka – pojęcia podstawowe ………..4 1.2. Magazyn , zapasy i logistyka magazynowa ………..8 1.3. Metody poprawy efektywności procesu logistycznego w magazynie……….. 13 1.3.1. Outsourcing logistyki ………..13 1.3.2. Inteligentny magazyn – Autostore ………..17 1.3.3. Systemy Radio-Frequency Identification……….. 19…

Ekonomiczny wpływ pandemii na małe przedsiębiorstwo transportowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział 1 Przegląd literatury 1.1. Zarządzanie małym przedsiębiorstwem …………6 1.2. Przedsiębiorstwo transportowe………… 14 Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa 2.1. Wprowadzenie………… 22 2.1.1. Historia przedsiębiorstwa………… 22 2.1.2. Opis przedsiębiorstwa …………23 2.2. Obroty i ogólna sytuacja ekonomiczno – finansowa …………25 2.3. Rodzaj działalności przedsiębiorstwa………… 27 2.4. Struktura Zatrudnienia …………28 2.4.1. Przybliżone…

Psychodermatologia – rola kosmetologa i wsparcie w leczeniu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 2 Rozdział I Podstawowe informację o psychologii i dermatologii 1.1. Psychologia ………..4 1.2. Dermatologia……….. 8 1.3. Psychodermatologia jako dyscyplina……….. 9 Rozdział II Wybrane pierwotne zaburzenia psychiczne mające manifestację skórna 2.1 Obłęd pasożytniczy……….. 12 2.2. Dysmorfofobia ………..14 2.3. Trichotillomania……….. 17 Rozdział III Wybrane schorzenia dermatologiczne i ich wpływ na psychikę…

Ulgi w świadczeniach publiczno-prawnych dla młodych osób Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 < Rozdział 1 Świadczenia publiczno-prawne i ich rola w gospodarce narodowej 1.1 Definicja świadczeń publiczno-prawnych w Polsce……….. 5 1.2 Rodzaje świadczeń publiczno-prawnych w Polsce……….. 8 1.3 Finanse publiczne i ich znaczenie……….. 9 1.4 Cechy i funkcje podatku……….. 13 1.5 System podatkowy w Polsce……….. 17 1.6 Podatki jako źródło…

Organizacja przewozu ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym na przykładzie przedsiębiorstwa X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Przewóz ładunków 1.1. Definicja i istota transportu………. 5 1.2. Klasyfikacje transportu ……….7 1.3. Logistyka i spedycja ……….8 1.4. Systemy przewozowe i ich znaczenie w sieciach logistycznych ……….10 1.5. Wpływ transportu na środowisko ……….14 Rozdział II Transport krajowy 2.1. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania transportu drogowego w Polsce ……….16…

Ochrona praw konsumenta na przykładzie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Podstawy ochrony praw konsumenta na przykładzie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Radomiu     1.1. Geneza i ewolucja ochrony praw konsumenta ………..6 1.2. Pojęcie konsumenta w prawie polskim i wspólnotowym ………..12 1.3. Podstawy prawne ochrony praw konsumenta ………..18 Rozdział II Wybrane instytucje i organizacje zajmujące się ochroną…

Wykorzystanie potencjału serwisów społecznościowych w celu budowania pozytywnego wizerunku marki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Marka i jej znaczenie 1.1. Pojęcie i istota marki ………4 1.2. Znaczenia marki jako narzędzia sprzedaży ………8 1.3. Sposoby kreowania marki ………11 Rozdział II Funkcjonowanie serwisów społecznościowych 2.1. Definicja mediów społecznościowych ………15 2.2. Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji ………19 2.3. Sprzedaż i marketing w mediach społecznościowych…

Jednoosobowa działalność gospodarcza, a spółka z o.o. – współczesny dobór pod kątem optymalizacji podatkowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……………3 ozdział I Podstawy i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce 1.1. Pojęcie i istota przedsiębiorstwa …………..6 1.2. Formy prowadzenia przedsiębiorstw …………..10 1.3. System podatkowy w Polsce w kontekście działania firm …………..15 1.4. Wpływ otoczenia na firmę …………..18 Rozdział II Jednoosobowa działalność gospodarcza jako forma prowadzenia przedsiębiorstwa 2.1. Organizacja jednoosobowej…

Inteligencja emocjonalna w procesie zarządzania grupami sprzedażowymi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział I Rola i rozwój inteligencji emocjonalnej 1.1. Istota i rodzaje emocji………. 7 1.2. Funkcje emocji………. 11 1.3. Inteligencja emocjonalna ………. 12 1.4. Istota różnic wynikających z odmienności temperamentów ………. 16 1.5. Rozwój inteligencji emocjonalnej ………. 23 Rozdział II Zarządzanie zespołami sprzedażowymi 2.1. Charakterystyka zespołu i etapy jego…

Faktoring jako sposób finansowania płynności finansowej przedsiębiorstw Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Charakterystyka faktoringu 1.1. Geneza i pojęcie faktoringu………. 8 1.2. Przedmiot faktoringu ……….10 1.3. Podmiot transakcji faktoringowej ……….12 1.4. Funkcje faktoringu ……….14 Rozdział II Faktoring jako forma finansowania przedsiębiorstwa 2.1. Rodzaje faktoringu w umowie faktoringowej ……….18 2.2. Umowa faktoringu ……….23 2.3. Wymagane dokumenty ……….24 2.4. Formy zabezpieczania…

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w polskim systemie prawnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział 1 Podstawowe pojecia związane z działalnością gospodarczą 1.1. Pojęcie działalności gospodarczej……….. 5 1.2. Przedsiębiorca ………..9 1.3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej……….. 13 Rozdział 2 Prowadzenie działalności gpospodarczej po 1945 roku 2.1. Początki działalności gospodarczej po II wojnie światowej……….. 16 2.2. Wprowadzenie zasady wolności gospodarczej do…

Funkcjonowanie systemu motywacji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział 1 Znaczenie i rola motywacji 1.1. Definicje motywacji i motywowania ……….5 1.2. Charakterystyka wybranych koncepcji motywacji………. 7 1.3. Znaczenie motywacji pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi ……….12 Rozdział 2 Czynniki motywujące pracowników 2.1. Narzędzia motywujące pracowników ……….15 2.2. Płacowe formy motywowania………. 18 2.3. Pozapłacowe formy motywowania………. 22 Rozdział…

Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym na przykładzie PKO i Nordea Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział I Fuzje i przejęcia jako procesy zachodzące w gospodarcze 1.1. Pojęcie i istota fuzji i przejęć ……….4 1.2. Fuzja i mechanizm jej działania ……….12 1.3. Przejęcie przedsiębiorstwa ……….16 Rozdział II Wycena rynkowa przedsiębiorstwa 2.1. Metody wyceny przedsiębiorstwa ……….19 2.2. Cele wyceny przedsiębiorstwa ……….26 2.3. Źródła danych do…

Analiza dochodów i wydatków gminy Oleszyce w latach 2015-2019 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………….3 Rozdział 1 Samorząd terytorialny w Polsce 1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego ………….5 1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego…………. 8 1.3. Władze gminy i ich zadania ………….10 Rozdział 2 Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.1. Konstrukcja budżetu gminy ………….16 2.2. Dochody budżetowe gminy ………….19 2.3. Wydatki budżetowe gminy…………. 22…