Kategoria: Zarządzanie

Prace z dziedziny Zarządzanie. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Zarządzanie placówka oświatowa w Polsce 2021

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział I Kierowanie w kontekście analizy literatury przedmiotu 1.1 Definicja i istota zarządzania. 1.2 Obowiązki kierownicze. 1.3 Nowoczesne orientacje w zarządzaniu. 1.3.1 Administracja zasobami ludzkimi. 1.3.2 Kierowanie jakością. 1.3.3 Kierowanie wiedzą. 1.4 Organizacje w procesie kierowania. 1.5 Kierowanie edukacją. 1.5.1 Zarządzanie placówkami oświatowymi. 1.5.2 Kapitał ludzki w dziedzinie edukacji. 1.5.3 Uchybienia w administrowaniu placówkami szkolnymi. 1.6 Funkcja lidera w procesie zarządzania. Rozdział II System oświatowy w Polsce. 2.1 Cele i zadania edukacji. 2.2 Przepisy prawne regulujące system edukacji. 2.3 Instytucje odpowiedzialne za edukację w Polsce. 2.4 Typy i rodzaje placówek oświatowych. 2.5 Finansowanie oświaty w Polsce. Rozdział III Metodologia…

Rola zarządzania personelem w zapobieganiu i zwalczaniu mobbingu – dobre praktyki i wyzwania

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział I.Pojęcie i rodzaje mobbingu……….3 1.1 Czym jest mobbing? 1.2 Różnorodne wymiary mobbingu Wielka Brytania 1.3 Rodzaje i fazy mobbingu 1.4 Charakterystyka mobberów i osób mobbingowanych 1.5 Czynniki wpływające na rozwój mobbingu 1.6 Objawy kliniczne mobbingu Rozdział II.Prawne regulacje mobbingu………….21 2.1 Regulacje prawne w Polsce 2.2 Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej Szwecja Francja Belgia 2.3 Skala zjawiska mobbingu w Polsce Rozdział IIIPodstawy metodologiczne badań……….47 3.1 Przedmiot i cele badań 3.2 Problem główny i problemy szczegółowe 3.3 Hipotezy główne i szczegółowe 3.4 Zmienne i ich wskaźniki 3.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze 3.6 Teren badań i populacja Rozdział…

Przyczyny i mechanizmy mobbingu w miejscu pracy – perspektywa psychologiczna

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział I.Pojęcie i rodzaje mobbingu……….3 1.1 Czym jest mobbing? 1.2 Różnorodne wymiary mobbingu Wielka Brytania 1.3 Rodzaje i fazy mobbingu 1.4 Charakterystyka mobberów i osób mobbingowanych 1.5 Czynniki wpływające na rozwój mobbingu 1.6 Objawy kliniczne mobbingu Rozdział II.Prawne regulacje mobbingu………….21 2.1 Regulacje prawne w Polsce 2.2 Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej Szwecja Francja Belgia 2.3 Skala zjawiska mobbingu w Polsce Rozdział IIIPodstawy metodologiczne badań……….47 3.1 Przedmiot i cele badań 3.2 Problem główny i problemy szczegółowe 3.3 Hipotezy główne i szczegółowe 3.4 Zmienne i ich wskaźniki 3.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze 3.6 Teren badań i populacja Rozdział…

Skutki mobbingu na pracowników i organizacje – analiza przypadków

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział I.Pojęcie i rodzaje mobbingu……….3 1.1 Czym jest mobbing? 1.2 Różnorodne wymiary mobbingu Wielka Brytania 1.3 Rodzaje i fazy mobbingu 1.4 Charakterystyka mobberów i osób mobbingowanych 1.5 Czynniki wpływające na rozwój mobbingu 1.6 Objawy kliniczne mobbingu Rozdział II.Prawne regulacje mobbingu………….21 2.1 Regulacje prawne w Polsce 2.2 Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej Szwecja Francja Belgia 2.3 Skala zjawiska mobbingu w Polsce Rozdział IIIPodstawy metodologiczne badań……….47 3.1 Przedmiot i cele badań 3.2 Problem główny i problemy szczegółowe 3.3 Hipotezy główne i szczegółowe 3.4 Zmienne i ich wskaźniki 3.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze 3.6 Teren badań i populacja Rozdział…

Analiza ryzyka w procesie zamówień publicznych na przykładzie projektu solarnego w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Wyzwania prawne i praktyczne związane z realizacją projektu solarnego w ramach zamówień publicznych w Polsce na przykładzie gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Ocena efektywności procesu zamówień publicznych w Polsce na przykładzie realizacji projektu solarnego w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Problematyka zamówień publicznych w sektorze energetycznym na przykładzie projektu solarnego w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Analiza procesu zamówień publicznych w Polsce na przykładzie projektu solarnego w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Analiza kompetencji menadżerów w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi.

Przez administrator

Wstep ………2 Rozdzial I Podstawy zarzadzania zasobami ludzkimi 1.1. Geneza i wybrane ujecia definicyjne ………4 1.2. Istota i cele procesu zarzadzania zasobami ludzkimi ………13 1.3. Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi………. 14 1.4. Modele zarzadzania zasobami ludzkimi………. 18 Rozdzial II Kompetencje menedzera 2.1. Sylwetka menedzera ………22 2.2. Istota kompetencji ………25 2.3. Kompetencje miekkie……… 29 2.4. Wymiar osobowosciowy menedzera……… 31 Rozdzial III Analiza kompetencji menedzerów firm produkcyjno-handlowych 3.1. Charakterystyka badanej populacji……… 34 3.2. Wyniki badan……… 38 3.3. Wnioski……… 56 Zakonczenie ………58 Bibliografia ………60 Spis Rysunków……… 63 Spis Tablic……… 64

Motywowanie pracowników firmy

Przez administrator

Wstep ……….5 Rozdzial 1 Motywowanie pracowników jako obiekt badan 1.1. Cechy motywacji……….. 7 1.2. Metody i techniki motywowania a potrzeby pracowników……….. 11 1.3. Cykl rozwoju innowacyjnych metod motywowania……….. 19 Rozdzial 2 Narodowe style zarzadzania. 2.1. Kultura narodowa jako obiekt badan w zarzadzaniu……….. 26 2.2. Kultura organizacji jako potencjalny nosnik kultury narodowej……….. 32 2.3. Amerykanska kultura zarzadzania- konsekwencje dla modeli motywacyjnych……….. 38 2.4. Zasoby przedsiebiorstwa i zdolnosci dynamiczne jako zródlo i kontekst dzialan w przedsiebiorstwie……….. 41 Rozdzial 3 Charakterystyka firmy Studio 3.1. Geneza……….. 45 3.2. Uklad funkcjonowania przedsiebiorstwa……….. 46 3.3. Zdolnosci dynamiczne……….. 53 Rozdzial 4 Charakterystyka wplywu kultury narodowej na innowacyjne…

Zarzadzanie ryzykiem w lancuchu dostaw w firmie transportowej PKP

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Specyfika zarzadzania lancuchem dostaw 1.1 Definicja i cechy lancucha dostaw 1.2 Funkcje i cele lancucha dostaw 1.3 Rodzaje lancuchów dostaw 1.4 Zarzadzanie lancuchem dostaw Rozdzial 2 Istota ryzyka w lancuchu dostaw 2.1. Definicja i kategorie ryzyka 2.2. Rodzaje ryzyka w lancuchu dostaw 2.3. Identyfikacja barier w zarzadzaniu ryzykiem dostaw 2.4. Zasady zarzadzania ryzykiem w lancuchu dostaw Rozdzial 3 Analiza zarzadzania ryzykiem lancucha dostaw w firmie PKP 3.1. Charakterystyka badanego przedsiebiorstwa 3.2. Identyfikacja slabych i mocnych stron zarzadzania ryzykiem dostaw w firmie PKP 3.3. Analiza SWOT i wyznaczenie strategii dalszego zarzadzania ryzykiem lancucha dostaw w firmie PKP 3.4.…

Zarzadzanie zasobami ludzkimi w Urzedzie XYZ

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Istota zarzadzania zasobami ludzkimi 1.1. Definicja i geneza zarzadzania zasobami ludzkimi 1.2. Funkcje i cele zarzadzania zasobami ludzkimi 1.3. Techniki i narzedzia zarzadzania zasobami ludzkimi 1.4. Wspólczesne trudnosci w zarzadzaniu zasobami ludzkimi Rozdział 2 Specyfika zarzadzania zasobami ludzkimi w Urzędzie powiatu sierpeckiego 2.1. Przedstawienie Urzedu powiatu sierpeckiego 2.2. Zatrudnienie w Urzedzie powiatu sierpeckiego 2.3. Ogólny system zarzadzania zasobami ludzkimi Urzedu powiatu sierpeckiego 2.4. Obserwowalne trudnosci zarzadzania zasobami ludzkimi Rozdzial 3 Badania wlasne na temat: 'Znaczenie stosowanego zarzadzania zasobami ludzkimi w motywacji do pracy na przykladzie pracowników Urzedu powiatu sierpeckiego’ 3.1. Metodyka badan 3.2. Przedstawienie respondentów 3.3. Wyniki badan…

Projekt metody do diagnozy stanu zarzadzania jakoscia w firmie z branzy energetycznej.

Przez administrator

Wstep……….6 Rozdzial I Znaczenie jakosci i zarzadzania jakoscia systemów produkcyjnych 1.1 Definicje jakosci ……….7 1.2 Rozwój koncepcji zwiazanych z jakoscia………. 8 1.3 Normy ISO serii 9000……….. 10 1.4 Strategie TQM ……….13 1.5 Metody diagnozy stanu zarzadzania jakoscia w firmie……….. 16 1.5.1 Audyty………. 16 1.5.2 Polska Nagroda Jakosci………. 17 1.5.3 Nagroda im Deminga ……….23 1.5.4 Europejski Nagroda jakosci………. 24 Rozdzial II Charakterystyka przedsiebiorstwa ……….29 2.1 Oferta ……….29 2.2 Produkcja ……….30 2.3 Organizacja przedsiebiorstwa……….. 30 2.4 Zarzadzanie przedsiebiorstwem………. 32 2.4.1 Przywództwo ……….32 2.4.2 Polityka i strategia ……….32 2.4.3 Zarzadzanie ludzmi ……….33 2.4.4 Satysfakcja pracowników ……….34 2.4.5 Wspólpraca z otoczeniem ……….35 2.4.6 Zarzadzanie…

Rentownosc jako kategoria oddzialujaca na efektywnosc zarzadzania

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial 1 Efektywność zarzadzania w przedsiębiorstwie 1.1. Tradycyjne podejście do zarzadzania przedsiebiorstwem……….. 5 1.2. Współczesne koncepcje zarzadzania ………..11 1.3. Sprawozdawczość finansowa jako zródlo informacji o rentowności przedsiebiorstwa……….. 15 Rozdzial 2 Rentownosc w rachunkowosci finansowej 1.4. Pojecie, istota i metody pomiaru efektywnosci ………..20 1.5. Rentownosc – pojecie i odmiany……….. 24v 1.6. Rola analizy rentownosci dla przedsiebiorstwa i otoczenia……….. 29 Rozdzial 3 Rentowność w rachunkowości zarządczej 1.7. Zastosowanie analizy progu rentowności w rachunkowości zarządczej ………..34 1.8. System rachunku kosztów dla potrzeb oceny rentownosci ………..38 1.9. Nowoczesne narzedzia oceny rentowności ………..43 Rozdział 4 Ocena rentowności spółek z branży logistycznej 1.10. Opis metodologii badania oraz badanej zbiorowosci……….. 48…

System dystrybucji i jego usprawnienie na przykładzie przedsiębiorstwa ABC

Przez administrator

Streszczenie ……….3 Wstęp ……….4 Rozdział 1 Dystrybucja i jej rola w logistyce przedsiębiorstwa 1.1. Pojęcie dystrybucji ……….6 1.2. Funkcje dystrybucji w przedsiębiorstwie ……….8 1.3. Istota kanałów dystrybucyjnych oraz ich klasyfikacja………. 11 1.4. Centra dystrybucji i centra logistyczne jako podmioty kanałów dystrybucji ……….16 1.5. Logistyczna obsługa klienta………. 17 1.6. Dystrybucja fizyczna i koszty jej realizacji………. 20 Rozdział 2 Logistyka dystrybucji usług logistycznych 2.1. Dystrybucja usług logistycznych jako pojęcie logistyki………. 24 2.2. Dystrybucja jako narzędzie marketingowe ……….27 2.3. Istota i znaczenie obsługi klienta w przedsiębiorstwie ……….30 2.4. Narzędzia oceny efektywności systemu dystrybucji………. 33 Rozdział 3 Charakterystyka przedsiębiorstwa ABC oraz jego rozwiązań w…

Funkcjonowanie zarządu powiatu

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Zagadnienia ogólne……….. 9 1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 10 1.2. Znaczenie samorządu terytorialnego……….. 12 1.3. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce……….. 13 1.4. Samorząd powiatowy i jego rola w systemie administracji publicznej. 15 1.5. Organy powiatu……….. 17 Rozdział II Źródła prawa. 2.1. Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. ……….. 19 2.2. Akty prawa miejscowego……….. 22 Rozdział III Zasady działalności zarządu powiatu. 3.1. Wybór, odwołanie, rezygnacja i skład Zarządu Powiatu……….. 25 3.2. Zadania zarządu……….. 29 3.3. Nadzór nad działalnością zarządu powiatu……….. 33 Zakończenie……….. 36 Bibliografia……….. 39

Szkolenia pracowników na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Szkolenia pracowników. Zagadnienia wstępne………5 1.1. Ogólna charakterystyka szkoleń………5 1.2. Znaczenie szkolenia pracowników………11 Rozdział II Planowanie, realizacja i ocena szkoleń pracowniczych………19 2.1. Analiza potrzeb w zakresie szkoleń ………21 2.2. Metody i formy szkoleń………23 2.3. Ocena szkoleń ………28 Rozdział III Szkolenia w XYZ 30 3.1. Doskonalenie kwalifikacji pracowników ………30 3.2 System ocen pracowników………35 Zakończenie………37 Bibliografia ………40

System motywacji pracowników

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Motywacja i motywowanie 1.1. Pojęcie motywacji i motywowania ……….4 1.2. Rodzaje i modele motywacji………. 8 1.3. Motywacyjne znaczenie nagród i kar ……….11 Rozdział 2 Teorie motywacji 2.1. Teoria treści ……….14 2.2. Teoria procesu ……….26 2.3. Teorie wzmocnienia ……….30 Rozdział 3 Motywacja i efektywność pracy 3.1. Pojęcie systemu motywacyjnego………. 35 3.2. Czynniki motywujące ……….37 3.3. Bodźce stymulujące motywację ……….39 3.4. Materialne i niematerialne instrumenty motywowania………. 45 Zakończenie ……….53 Bibliografia……….54 Spis tabel i rysunków ……….56

Projekt zarządzania wprowadzeniem produktów przedsiębiorstwa XYZ na nowy rynek

Przez administrator

Spis treści / plan pracy: 1. Inicjowanie projektu 2. Definiowanie projektu 3. Organizowanie zespołu projektowego 4. Określanie struktury projektu 5. Planowanie przebiegu projektu 6. Planowanie zasobów projektu 7. Organizowanie wykonawstwa projektu 8. Kontrola przygotowania i wykonawstwa projektu 9. Koordynacja przygotowania i wykonawstwa projektu 10. Zamknięcie projektu

Rola menadżera w zarządzaniu organizacją

Przez administrator

Wstęp…….5 Rozdział I Proces zarządzania organizacjią 1.1. Istota i cechy procesu zarządzania……. 6 1.2. Funkcje zarządzania……. 8 1.3. Rozwój zasad i teorii zarządzania …….12 Rozdział II Kierowanie w organizacji 2.1. Menedżer – pojęcie i rodzaje……. 17 2.2. Kompetencje kierownicze……. 20 2.3. Style kierowania pracownikami……. 22 Rozdział III Charakterystyka współczesnego menedżera  3.1. Menedżer jako jednostka……. 32 3.2. Postrzeganie menedżera przez pracowników …….39 3.3. Znaczenie menedżera w perspektywie organizacji……. 41 Zakończenie …….46 Bibliografia …….48 Spis rysunków……. 51 Spis tabel …….51

Zarządzanie systemem emerytalnym w Polsce

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Historia systemu emerytalnego w Polsce 1.1. Systemy emerytalne w Polsce przed 1999 rokiem ………6 1.2. Reforma emerytalna z 1999 roku ………10 1.3. Zmiany w polskim systemie emerytalnym po 2008 roku ………13 Rozdział II Charakterystyka III filaru emerytalnego 2.1. Funkcjonowanie III filaru emerytalnego ………17 2.2. Specyfikacja form uczestnictwa w III filarze emerytalnym ………20 Rozdział III Uczestnictwo Polaków w III filarze emerytalnym – badania empiryczne 3.1. Charakterystyka badanej grupy ………25 3.2. Wiedza badanych na temat III filaru emerytalnego……… 28 3.3. Uczestnictwo badanych w III filarze emerytalnym ………31 3.4. Wyniki badań własnych na tle ogólnopolskich danych statystycznych ………35 Zakończenie……… 40…

Wpływ zarządzania systemem społecznej odpowiedzialności biznesu na kreowanie wizerunku Banku PKO BP S.A.

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 1.1 Definicja wizerunku i jego funkcje……… 7 1.2 Wartość wizerunku oraz czynniki ją kreujące……… 11 1.3 Rodzaje wizerunku……… 13 1.4 Elementy wizerunku ………16 1.5 Instrumenty kreowania wizerunku firmy……… 17 1.6 Proces kształtowania wizerunku firmy……… 20 Rozdział II Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na postrzeganie wizerunku firmy 2.1 Geneza i przyczyny rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu……… 25 2.2 Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu ………27 2.3 Zewnętrzny i wewnętrzny wymiar CSR……… 29 2.4 Zalety wynikające z uwzględnienia w strategii przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności biznesu ………31 2.5 Wady wynikające z uwzględnienia w strategii przedsiębiorstwa społecznej odpowiedzialności biznesu ………37 2.6 Narzędzia służące…

Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego. 1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7 1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9 1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12 1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania.       2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne……….20 2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia……….24 2.3. Zadania i kompetencje podmiotów zarządzania kryzysowego……….,……….27 2.4. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych……….30 Rozdział III Obowiązki administracji samorządowej oraz rola służb specjalistycznych w gminie XYZ       3.1. Organizacja łączności……….32 3.2. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania……….33 3.3. Zasady informowania ludności o zagrożeniach…

Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego. 1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7 1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9 1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12 1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania. 2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne……….20 2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia……….24 2.3. Zadania i kompetencje podmiotów zarządzania kryzysowego……….,……….27 2.4. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych……….30 Rozdział III Obowiązki administracji samorządowej oraz rola służb specjalistycznych w gminie XYZ       3.1. Organizacja łączności……….32 3.2. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania……….33 3.3. Zasady informowania ludności o zagrożeniach…