Kategoria: Zarządzanie

Prace z dziedziny Zarządzanie. Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Projekt zarządzania wprowadzeniem produktów przedsiębiorstwa XYZ na nowy rynek 4.37/5 (27)

Spis treści / plan pracy: 1. Inicjowanie projektu 2. Definiowanie projektu 3. Organizowanie zespołu projektowego 4. Określanie struktury projektu 5. Planowanie przebiegu projektu 6. Planowanie zasobów projektu 7. Organizowanie wykonawstwa projektu 8. Kontrola przygotowania i wykonawstwa projektu 9. Koordynacja przygotowania i wykonawstwa projektu 10. Zamknięcie projektu Oceń Sample rating item

Rola menadżera w zarządzaniu organizacją 4.15/5 (27)

Wstęp…….5 Rozdział I Proces zarządzania organizacjią 1.1. Istota i cechy procesu zarządzania……. 6 1.2. Funkcje zarządzania……. 8 1.3. Rozwój zasad i teorii zarządzania …….12 Rozdział II Kierowanie w organizacji 2.1. Menedżer – pojęcie i rodzaje……. 17 2.2. Kompetencje kierownicze……. 20 2.3. Style kierowania pracownikami……. 22 Rozdział III Charakterystyka współczesnego menedżera  3.1. Menedżer jako jednostka……. 32 […]

Zarządzanie systemem emerytalnym w Polsce 4.35/5 (20)

Wstęp………5 Rozdział I Historia systemu emerytalnego w Polsce 1.1. Systemy emerytalne w Polsce przed 1999 rokiem ………6 1.2. Reforma emerytalna z 1999 roku ………10 1.3. Zmiany w polskim systemie emerytalnym po 2008 roku ………13 Rozdział II Charakterystyka III filaru emerytalnego 2.1. Funkcjonowanie III filaru emerytalnego ………17 2.2. Specyfikacja form uczestnictwa w III filarze emerytalnym ………20 […]

Wpływ zarządzania systemem społecznej odpowiedzialności biznesu na kreowanie wizerunku Banku PKO BP S.A. 4.43/5 (23)

Wstęp………5 Rozdział I Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 1.1 Definicja wizerunku i jego funkcje……… 7 1.2 Wartość wizerunku oraz czynniki ją kreujące……… 11 1.3 Rodzaje wizerunku……… 13 1.4 Elementy wizerunku ………16 1.5 Instrumenty kreowania wizerunku firmy……… 17 1.6 Proces kształtowania wizerunku firmy……… 20 Rozdział II Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na postrzeganie wizerunku firmy 2.1 Geneza i przyczyny […]

Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla gminy XYZ 4.29/5 (31)

Wstęp……….5 Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego. 1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7 1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9 1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12 1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania.       2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne……….20 2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia……….24 2.3. Zadania […]

Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ 4.31/5 (29)

Wstęp……….5 Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego. 1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7 1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9 1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12 1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania. 2.1. Historia i charakterystyka gminy oraz jej uwarunkowania geograficzne……….20 2.2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia……….24 2.3. Zadania […]

System motywowania pracowników w procesie zarządzania personelem 4.33/5 (27)

Wstęp………… 6 Rozdział I System motywacyjny w procesie zarządzania personelem w ujęciu teoretycznym. 1.1. Motywacja i motywowanie ………… 9 1.2. Wybrane teorie motywacji………… 12 1.3. Modele motywacji ………… 22 1.4. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach………… 27 Rozdział II Czynniki motywujące do pracy. 2.1. Formy i metody motywowania pracowników………… 36 2.2. Płaca jako materialny czynnik motywacyjny………… 41 […]

Szkolenia w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 4.17/5 (23)

Wstęp……….. 6 Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw……….. 9 1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw……….. 13 1.3. Strategia rozwoju……….. 18 1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku……….. 26 1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie……….. 36 Rozdział II Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń 2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa……….. 42 2.2. […]

Znaczenie szkoleń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 4.13/5 (24)

Wstęp………. 6 Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 9 1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw………. 13 1.3. Strategia rozwoju………. 18 1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku………. 26 1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 36 Rozdział II Proces przygotowania, realizacji oraz oceny szkoleń       2.1. Polityka szkoleniowa przedsiębiorstwa………. 42 2.2. […]

Rozwój zawodowy pracowników 4.09/5 (23)

Wstęp Rozdział I Podstawowe zagadnienia rozwoju w aspekcie teoretycznym 1.1. Definicja rozwoju 1.2. Mechanizmy i efekty rozwoju 1.3. Podstawowe założenia i czynniki rozwoju organizacji 1.4. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju 1.5. Rozwój osobisty a rozwój zawodowy Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Cel i przedmiot badań 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Metody techniki i […]

Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją 4.39/5 (18)

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32 2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38 […]

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich 4.25/5 (28)

Wstęp……….1 Rozdział I Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie 1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3 1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6 Rozdział II Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji 1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10 1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12 1.3 Opis stanowiska pracy oraz profile kompetencyjne……….16 1.4 Źródła i rodzaje procesu rekrutacji……….17 Rozdział III Znaczenie portali pracy w […]

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją 4.38/5 (21)

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32 2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38 […]

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku 4.43/5 (14)

Wstęp Rozdział 1 Istota adaptacji nowego pracownika 1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej 1.2. Pojęcie adaptacji 1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie 1.4. Analiza potrzeb kadrowych 1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników Rozdział 2 Opis i analiza badań własnych       2.1. Charakterystyka Urzędu Miejskiego w Gdańsku 2.1.1.Przedmiot działalności 2.1.2. Struktura organizacyjna 2.1.3. Charakterystyka […]

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ 4.21/5 (28)

Wstęp……….5 Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi, ustalenia terminologiczne       1.1. Celzarządzania zasobami ludzkimi 1.2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 1.3. Polityka personalna Rozdział 2 Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi       2.1. Teorie zarządzania zasobami ludzkimi 2.2. Organizacja procesu zatrudnienia 2.3. Rekrutacja i selekcja personelu 2.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 2.5. Motywowanie pracowników Rozdział 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie XYZ. […]

Stres jako motywator pracowników na przykładzie firmy 4.21/5 (19)

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne aspekty stresu 1.1. Wyjaśnienie pojęcia stresu………..5 1.2. Rodzaje stresu………..9 1.3. Czynniki wywołujące stres………..14 1.4. Konsekwencje stresu………..18 1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem………..21 Rozdział 2 Istota motywacji w miejscu pracy.       2.1. Definicja i znaczenie motywacji w miejscu pracy………..25 2.2. Rodzaje motywacji ………..26 2.3. Systematyka teorii motywacji………..27 2.3.1. Teorie treści………..28 2.3.2. Wybrane teorie […]

Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie wybranych klubów sportowych 4.24/5 (25)

Wstęp……….4 Rozdział I Marketing w sporcie 1.1. Definicja i znaczenie marketingu sportowego……….6 1.2. Wpływ biznesu na sport……….17 1.3. Charakterystyka rynku sportu……….23 Rozdział II Charakterystyka opolskich klubów sportowych 2.1. Charakterystyka środowiska sportowego w regionie opolskim……….35 2.2. Marketingowe aspekty w zarządzaniu klubem siatkówki ZAKSA Kędzierzyn – Koźle……….41 2.3. Aspekty marketingowe i organizacyjne w Klubie Sportowym Gwardia Opole……….54 […]

Rola coachingu a rozwoj zawodowy pracownika 4.3/5 (20)

Wstęp Rozdział I Istota coachingu       1.1. Definicja coachingu 1.2. Rodzaje coachingu / cele coachingu 1.3. Modele i techniki stosowania coachingu 1.4. Przebieg procesu coachingu (etapy) (wg trenera, wg uczestnika) Rozdział II Zastosowanie coachingu w organizacji       2.1. Rola coacha 2.2. Coaching jako proces wspierania motywacji i rozwoju pracownika 2.3. Korzyści stosowania coachingu w organizacji Rozdział III […]

Ocena oraz skuteczne motywowanie pracowników 4.41/5 (17)

Wstęp Rozdział I Rola oceny i motywowania pracowników w zarządzaniu firmą       1.1. Znaczenie ocen pracowniczych i motywacji 1.2. Rola i zadania oceny pracowniczej 1.3. Miejsce oceny w systemie zarządzania zasobami ludzkimi 1.4. Rola i zadania motywacji 1.5. Teorie i modele motywacji Rozdział II Zależność między oceną a motywowaniem w zarządzaniu firmą       2.1. Klasyfikacji narzędzi motywowania […]

Zarządzenie Zasobami Ludzkimi na przykładzie firmy 4.17/5 (24)

Wstęp………… 4 Rozdział I Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi       1.1. Istota, geneza i cechy Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 5 1.2. Modele Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 8 1.3. Charakterystyka podstawowych elementów systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 10 1.3.1. Dobór pracowników …………11 1.3.2. Motywowanie do pracy …………13 1.3.3. Oceny pracownicze …………16 1.3.4. Rozwój pracowników …………21 1.4. Kultura organizacyjna i jej rola […]

Wynagrodzenia osób pracujących w systemie marketingu sieciowego na przykładzie firmy FM Group 4.4/5 (15)

Wstęp Rozdział 1 Systemy wynagrodzeń w Polsce       1.1. Pojęcie, istota i determinanty wynagrodzeń 1.2. Funkcje wynagrodzeń 1.3. System, modele, formy i składowe wynagrodzeń Rozdział 2 Polityka zatrudnienia w Polsce       2.1. Polityka zatrudnienia – podstawy teoretyczne 2.2. Sytuacja na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej 2.3. Podmioty rynku pracy 2.4. Akty prawne regulujące […]

Motywacja w procesie pracy 4.28/5 (25)

Wstęp…………4 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – rodowód teoretyczny ………..6 1.2. Charakterystyka głównych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi……….. 11 1.3. Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi……….. 16 Rozdział 2 Motywacja do pracy w systemie zarządzania organizacją.       2.1. Pojęcie i rodzaje motywacji ………..23 2.2. Wybrane teorie motywacji ………..29 2.3. […]

System oceniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa 4.2/5 (25)

Wstęp………..3 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi ………..5 1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi………..10 1.3. Zasady i modele polityki personalnej………..15 Rozdział 2 Miejsce systemu okresowych ocen pracowniczych w polityce personalnej przedsiębiorstwa       2.1. Cele i formy oceniania pracowników………..20 2.2. Ustalanie kryteriów oceny ………..26 2.3. Znaczenie systemu okresowych […]

Kapitał ludzki, jako decydujący czynnik rozwoju przedsiębiorstwa 4.5/5 (18)

Streszczenie……….. 2 Table of contents……….. 6 Summary……….. 7 Spis rysunków……….. 11 Wstęp ……….. 12 Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji       1.1. Pojęcie i rodzaje kapitału ludzkiego……….. 15 1.2. Proces zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji……….. 23 1.3. Rozwój kapitału ludzkiego a rozwój organizacji……….. 28 Rozdział 2 Wpływ otoczenia organizacji na decyzje szkoleniowe       2.1. Analiza wpływu […]

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej 4.38/5 (21)

Wstęp…………3 Rozdział 1 Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi       1.1. Geneza i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi …………5 1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………… 7 1.3. Polityka personalna………… 11 1.3.1. Zasady polityki personalnej …………12 1.3.2. Modele polityki personalnej …………13 1.4. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej …………15 Rozdział 2 Najważniejsze uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi       2.1. Wewnętrzne uwarunkowania zarządzania […]

Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie 4.15/5 (26)

Wstęp…………5 Rozdział I Kapitał ludzki w teorii i literaturze tematu       1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego…………7 1.2. Funkcje kapitału ludzkiego…………12 1.3. Kapitał ludzki i intelektualny …………15 Rozdział II Zarządzanie kapitałem ludzkim       2.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim i jego cele………… 20 2.2. Zarządzanie przez wykorzystanie kapitału ludzkiego………… 26 2.3. Zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach na terenie Polski………… 37 Rozdział III […]

System szkoleń jako element motywacji i rozwoju pracowników na przykładzie firmy 4.47/5 (19)

Wstęp……….5 Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnej organizacji z elementami motywacji.       1.1 Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……….7 1.2 Pojęcie i teorie motywacji……….16 1.3 Formy i sposoby motywacji pracowników……….27 Rozdział 2 Metody rozwoju zasobów ludzkich.       2.1 Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich 2.2 Podmioty rozwoju zasobów ludzkich……….41 2.3 Istota szkoleń……….42 2.4 Etapy procesu szkoleniowego……….44 2.4.1 Analiza potrzeb […]

Rola kobiet w zarządzaniu 4.29/5 (17)

Wstęp Rozdział I Metody rozwoju zasobów ludzkich       1.1 Pojęcie rozwoju i doskonalenia 1.2 Budowanie ścieżek kariery 1.3 Motywacja – pojęcie i istota 1.3.1 Podejście od strony treści 1.3.2 Podejście do motywacji od strony procesu Rozdział II Sytuacja kobiet w zarządzaniu       2.1 Pojęcie dyskryminacji i regulacje prawne w celu jej przeciwdziałania 2.2 Wpływ organizacji pozarządowych na […]

Nowe media społecznościowe w rekrutacji pracowników 4.55/5 (20)

Wstęp Rozdział 1 Współczesne problemy rekrutacji pracowników       1.1. Pojęcie i istota rekrutacji 1.2. Metody i źródła rekrutacji 1.3. Znaczenie doboru pracowników w przedsiębiorstwie 1.4. Procesy rekrutacyjne w nowoczesnej organizacji 1.5. Planowanie zasobów ludzkich 1.6. Podstawowe procesy rekrutacyjne w firmie 1.7. Pułapki w procesie rekrutacji i selekcji 1.8. Podsumowanie Rozdział 2 Przegląd instrumentów rekrutacyjnych       2.1. Narzędzia […]

Wykorzystanie koncepcji zarządzania na przykładzie małej firmy 4.17/5 (23)

Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania oraz charakterystyka małej firmy       1.1. Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania…….. 4 1.2. Podejście do zarządzania…….. 6 1.3. Wybrane koncepcje zarządzania…….. 17 1.3.1. TQM…….. 17 1.3.2. Benchmarking ……..21 1.3.3. AGILE ……..24 1.4. Charakterystyka małej firmy…….. 27 Rozdział 2 Charakterystyka i podstawowa analiza firmy xyz       2.1. Informacje i dane zasadnicze…….. 33 2.1.1. […]

Ocena efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce na podstawie banków notowanych na RESPECT Index 4.37/5 (19)

Wstęp……….3 Rozdział I Teoretyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu       1.1. CSR i jego historia ……….4 1.2. Rozszerzenie definicji CSR ……….10 1.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element wizerunku………. 16 1.4. Kontrowersje nad słusznością założeń CSR ……….21 Rozdział II Istota i działalność RESPECT Index w Polsce       2.1. Działalność Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce………. 24 2.2. Respect Index – […]

Planowanie sprzedaży jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Banku 4.14/5 (28)

Wstęp Rozdział 1 Istota planowania w przedsiębiorstwie       1.1 Pojęcie i proces planowania w przedsiębiorstwie 1.2 Rodzaje planów w organizacji 1.3 Etapy procesu planowania Rozdział 2 Metody prognozowania sprzedaży       2.1 Metody ilościowe prognozowania 2.2 Metody jakościowe prognozowania Rozdział 3 Makro- i mikrootoczenie banku XYZ oraz stosowana procedura planowania sprzedaży       3.1 Makrootoczenie banku komercyjnego XYZ 3.2 Mikrootoczenie […]

Systemy motywacyjne a proces rozwoju personelu 4.43/5 (23)

Wstęp………..3 Rozdział 1 Pojęcie i istota motywacji       1.1. Definicje i źródła motywacji………..5 1.2. Czynniki wpływające na system motywacyjny…………7 1.3. Modele i teorie motywacji……….23 Rozdział 2 Realizacja polityki personalnej a motywacja       2.1. Zarządzanie przez cele………..31 2.2. Motywacja płacowa………..35 2.3. Pozapłacowe czynniki motywowania………..38 Rozdział 3 Motywacja a rozwój personelu       3.1. Motywacja i jej wpływ na rozwój kompetencji […]

Dobór kadr w przedsiębiorstwie 4.4/5 (20)

Wstęp……….2 Rozdział I Dobór kadr jako główny element zarządzania zasobami ludzkimi       1.1. Pojęcie oraz podstawowe cele zarządzania zasobami ludzkimi……… 4 1.2. Uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi ………6 1.3. Strategia personalna oraz modele zarządzania kadrami……… 12 1.4. Miejsce doboru kadr w strukturze funkcji personalnej……… 14 Rozdział II Treść doboru kadr       2.1. Planowanie zatrudnienia ………17 2.2. Rekrutacja […]

Umowa o pracę a elastyczne zarządzanie 4.26/5 (27)

Wstęp Rozdział I Aspekt teoretyczny zarządzania personelem       1.1. Pojęcie i istota zarządzania 1.2. Funkcje zarządzania 1.3. Zarządzanie personelem- pojęcie i istota 1.4. Różnice pomiędzy zarządzaniem personelem a zarządzaniem zasobami ludzkimi 1.5. Rola menadżera w zarządzaniu personelem Rozdział II Umowa o pracę       2.1. Pojęcie i istota umowy o pracę 2.2. Forma umowy o pracę 2.3. Tryb […]

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego XYZ 4.19/5 (21)

Wstęp ………..2 Rozdział I Mobbing jako rodzaj przemocy       1.1. Klasyfikacja, zakres i skala mobbingu………..7 1.2. Zachowania i objawy zjawiska mobbingu………..13 1.3. Czynniki wpływające na mobbing………..15 1.4. Skutki mobbingu………..18 1.5. Przeciwdziałanie mobbingowi ………..21 1.6. Prewencja mobbingu w miejscu pracy………..30 1.7. Regulacje prawne zapobiegające mobbingowi………..32 1.7.1.Prawo cywilne………..34 1.7.2. Prawo pracy………..34 1.7.3. Prawo karne………..35 1.7.4. Prawo dyscyplinarne………..36 Rozdział […]

Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej 4.28/5 (25)

Wstęp……… 2 Rozdział 1 Motywowanie- teorie i modele       Pojęcie motywacji………..4 Rodzaje motywacji ………..8 Modele motywacji ………..9 Przegląd wybranych teorii motywacji ………..12 Rozdział 2 Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywacyjne       Płaca jako element systemu wynagradzania ………..26 Funkcje i formy płac ………..29 Rodzaje i charakterystyka pozapłacowych instrumentów motywacji……….. 36 Rozdział 3 Ocena systemu motywacyjnego firmy ABB       Przedmiot, cel […]

Nowoczesny i rewolucyjny przywódca 4.42/5 (24)

Wstęp………2 Rozdział I Istota przywództwa    1. Ewolucja poglądów na temat przywództwa……… 4 2. Definicja przywództwa………15 3. Zarządzanie vs przywództwo……… 19 Rozdział II Wybrane koncepcje i style przywództwa    1. Podział, definicje oraz rodzaje władzy……… 23 2. Podejście kwalifikacyjne ………29 3. Podejście behawioralne……… 32 4. Podejście sytuacyjne ………37 5. Przywództwo transakcyjne i transformacyjne……… 40 6. Lider w […]

Zarządzanie zasobami pracowniczymi na przykładzie przedsiębiorstwa z barnży piekarniczej 4.22/5 (27)

Wprowadzenie Rozdział 1 Rynek pracy w warce – uwarunkowania       1.1. Warka – charakterystyka gospodarcza 1.1.1. Misja 1.1.2. Cele strategiczne 1.2. Piekarnia „Kazana” – rys rozwojowy 1.2.1. Charakterystyka i historia piekarni „Kazana” w warce 1.2.2. Przegląd kluczowych produktów piekarni „Kazana” 1.2.3. Analiza otoczenia piekarni „Kazana” 1.2.4. Analiza swot piekarni „Kazana” 1.3. Zabieganie o karierę zawodową 1.3.1. […]

Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w Agencji Pośrednictwa Pracy 4.14/5 (21)

Wstęp……….3 Rozdział 1 Problematyka procesów rekrutacji w literaturze przedmiotu.       1.1 Pojęcie i istota rekrutacji we współczesnych przedsiębiorstwach………. 5 1.2 Przygotowanie procesu rekrutacji ……….7 1.3 Źródła, rodzaje i metody rekrutacji………. 9 1.3.1 Rekrutacja wewnętrzna ……….9 1.2 Rekrutacja zewnętrzna ……….10 Rozdział 2 Problematyka selekcji pracowników w literaturze przedmiotu.       2.1 Pojęcie i istota selekcji procesów selekcji pracowników we […]

Motywacja i ocena, jako skuteczne zarządzanie na przykładzie jednostki wojskowej 4.12/5 (25)

Wstęp……….5 Rozdział I Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu       1.1. Definicja i proces motywacji………. 7 1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10 1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11 1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15 1.4.1. Teorie treści………. 15 1.4.2. Teorie procesu………. 19 1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22 Rozdział II Czynniki motywujące pracowników       2.1. Instrumenty motywowania pracowników………. 25 […]

Motywacja i ocena, jako elementy skutecznego zarządzania na przykładzie jednostki wojskowej XYZ 4.3/5 (27)

Wstęp……….5 Rozdział I Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu 1.1. Definicja i proces motywacji………. 7 1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10 1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11 1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15 1.4.1. Teorie treści………. 15 1.4.2. Teorie procesu………. 19 1.4.3. Teorie wzmocnienia ……….22 Rozdział II Czynniki motywujące pracowników       2.1. Instrumenty motywowania pracowników………. 25 […]