Projekt zarządzania wprowadzeniem produktów przedsiębiorstwa XYZ na nowy rynek

Spis treści / plan pracy: 1. Inicjowanie projektu 2. Definiowanie projektu 3. Organizowanie zespołu projektowego 4. Określanie struktury projektu 5. Planowanie przebiegu projektu 6. Planowanie zasobów projektu 7. Organizowanie wykonawstwa projektu 8. Kontrola przygotowania i wykonawstwa projektu 9. Koordynacja przygotowania Więcej

Rola menadżera w zarządzaniu organizacją

Wstęp…….5 Rozdział I Proces zarządzania organizacjią 1.1. Istota i cechy procesu zarządzania……. 6 1.2. Funkcje zarządzania……. 8 1.3. Rozwój zasad i teorii zarządzania …….12 Rozdział II Kierowanie w organizacji 2.1. Menedżer – pojęcie i rodzaje……. 17 2.2. Kompetencje kierownicze……. 20 Więcej

Zarządzanie systemem emerytalnym w Polsce

Wstęp………5 Rozdział I Historia systemu emerytalnego w Polsce 1.1. Systemy emerytalne w Polsce przed 1999 rokiem ………6 1.2. Reforma emerytalna z 1999 roku ………10 1.3. Zmiany w polskim systemie emerytalnym po 2008 roku ………13 Rozdział II Charakterystyka III filaru emerytalnego Więcej

Wpływ zarządzania systemem społecznej odpowiedzialności biznesu na kreowanie wizerunku Banku PKO BP S.A.

Wstęp………5 Rozdział I Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 1.1 Definicja wizerunku i jego funkcje……… 7 1.2 Wartość wizerunku oraz czynniki ją kreujące……… 11 1.3 Rodzaje wizerunku……… 13 1.4 Elementy wizerunku ………16 1.5 Instrumenty kreowania wizerunku firmy……… 17 1.6 Proces kształtowania wizerunku firmy……… Więcej

Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla gminy XYZ

Wstęp……….5 Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego. 1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7 1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9 1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12 1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania.       2.1. Historia i charakterystyka Więcej

Zarządzanie kryzysowe w gminie XYZ

Wstęp……….5 Rozdział I Istota zarządzania kryzysowego. 1.1. Pojęcie zarządzania kryzysowego……….7 1.2. Fazy zarządzania kryzysowego……….9 1.3. System i struktura zarządzania kryzysowego……….12 1.4. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego……….16 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ. Potencjalne zagrożenia i formy ich przeciwdziałania. 2.1. Historia i charakterystyka Więcej

System motywowania pracowników w procesie zarządzania personelem

Wstęp………… 6 Rozdział I System motywacyjny w procesie zarządzania personelem w ujęciu teoretycznym. 1.1. Motywacja i motywowanie ………… 9 1.2. Wybrane teorie motywacji………… 12 1.3. Modele motywacji ………… 22 1.4. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwach………… 27 Rozdział II Czynniki motywujące do Więcej

Szkolenia w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp……….. 6 Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw……….. 9 1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw……….. 13 1.3. Strategia rozwoju……….. 18 1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku……….. 26 1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie……….. Więcej

Znaczenie szkoleń w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp………. 6 Rozdział I Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Definicja i podział przedsiębiorstw………. 9 1.2. Cechy i cele przedsiębiorstw………. 13 1.3. Strategia rozwoju………. 18 1.4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa i jego rynku………. 26 1.5. Istota zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. Więcej

Rozwój zawodowy pracowników

Wstęp Rozdział I Podstawowe zagadnienia rozwoju w aspekcie teoretycznym 1.1. Definicja rozwoju 1.2. Mechanizmy i efekty rozwoju 1.3. Podstawowe założenia i czynniki rozwoju organizacji 1.4. Człowiek jako podmiot procesu rozwoju 1.5. Rozwój osobisty a rozwój zawodowy Rozdział II Metodologia badań Więcej

Rola komunikacji w zarządzaniu organizacją

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji Więcej

Wykorzystanie internetowych portali pracy w pozyskiwaniu zasobów ludzkich

Wstęp……….1 Rozdział I Znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie 1.1 Pojęcie zasobów ludzkich……….3 1.2 Zróżnicowanie w definiowaniu zarządzania zasobami ludzkimi……….6 Rozdział II Istota i uwarunkowania procesu rekrutacji 1.1 Strategie pozyskiwania personelu……….10 1.2 Znaczenie i funkcje procesu rekrutacji……….12 1.3 Opis stanowiska pracy Więcej

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji Więcej

Adaptacja społeczno zawodowa nowych pracowników na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wstęp Rozdział 1 Istota adaptacji nowego pracownika 1.1. Rola i znaczenie funkcji personalnej 1.2. Pojęcie adaptacji 1.3. Przebieg procesu adaptacji nowego pracownika w przedsiębiorstwie 1.4. Analiza potrzeb kadrowych 1.5. Komunikacja w procesie adaptacji nowych pracowników Rozdział 2 Opis i analiza Więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie XYZ

Wstęp……….5 Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi, ustalenia terminologiczne       1.1. Celzarządzania zasobami ludzkimi 1.2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 1.3. Polityka personalna Rozdział 2 Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi       2.1. Teorie zarządzania zasobami ludzkimi 2.2. Organizacja procesu zatrudnienia 2.3. Rekrutacja i selekcja personelu Więcej

Stres jako motywator pracowników na przykładzie firmy

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne aspekty stresu 1.1. Wyjaśnienie pojęcia stresu………..5 1.2. Rodzaje stresu………..9 1.3. Czynniki wywołujące stres………..14 1.4. Konsekwencje stresu………..18 1.5. Sposoby radzenia sobie ze stresem………..21 Rozdział 2 Istota motywacji w miejscu pracy.       2.1. Definicja i znaczenie motywacji w miejscu Więcej

Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie wybranych klubów sportowych

Wstęp……….4 Rozdział I Marketing w sporcie 1.1. Definicja i znaczenie marketingu sportowego……….6 1.2. Wpływ biznesu na sport……….17 1.3. Charakterystyka rynku sportu……….23 Rozdział II Charakterystyka opolskich klubów sportowych 2.1. Charakterystyka środowiska sportowego w regionie opolskim……….35 2.2. Marketingowe aspekty w zarządzaniu klubem Więcej

Rola coachingu a rozwoj zawodowy pracownika

Wstęp Rozdział I Istota coachingu       1.1. Definicja coachingu 1.2. Rodzaje coachingu / cele coachingu 1.3. Modele i techniki stosowania coachingu 1.4. Przebieg procesu coachingu (etapy) (wg trenera, wg uczestnika) Rozdział II Zastosowanie coachingu w organizacji       2.1. Rola coacha 2.2. Coaching Więcej

Ocena oraz skuteczne motywowanie pracowników

Wstęp Rozdział I Rola oceny i motywowania pracowników w zarządzaniu firmą       1.1. Znaczenie ocen pracowniczych i motywacji 1.2. Rola i zadania oceny pracowniczej 1.3. Miejsce oceny w systemie zarządzania zasobami ludzkimi 1.4. Rola i zadania motywacji 1.5. Teorie i modele Więcej

Zarządzenie Zasobami Ludzkimi na przykładzie firmy

Wstęp………… 4 Rozdział I Podstawy Zarządzania Zasobami Ludzkimi       1.1. Istota, geneza i cechy Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 5 1.2. Modele Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 8 1.3. Charakterystyka podstawowych elementów systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi………… 10 1.3.1. Dobór pracowników …………11 1.3.2. Motywowanie do pracy Więcej

Wynagrodzenia osób pracujących w systemie marketingu sieciowego na przykładzie firmy FM Group

Wstęp Rozdział 1 Systemy wynagrodzeń w Polsce       1.1. Pojęcie, istota i determinanty wynagrodzeń 1.2. Funkcje wynagrodzeń 1.3. System, modele, formy i składowe wynagrodzeń Rozdział 2 Polityka zatrudnienia w Polsce       2.1. Polityka zatrudnienia – podstawy teoretyczne 2.2. Sytuacja na rynku pracy Więcej

Motywacja w procesie pracy

Wstęp…………4 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – rodowód teoretyczny ………..6 1.2. Charakterystyka głównych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi……….. 11 1.3. Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi……….. 16 Rozdział 2 Motywacja do pracy w Więcej

System oceniania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa

Wstęp………..3 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie       1.1. Istota i cele zarządzania zasobami ludzkimi ………..5 1.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi………..10 1.3. Zasady i modele polityki personalnej………..15 Rozdział 2 Miejsce systemu okresowych ocen pracowniczych w polityce personalnej przedsiębiorstwa Więcej

Kapitał ludzki, jako decydujący czynnik rozwoju przedsiębiorstwa

Streszczenie……….. 2 Table of contents……….. 6 Summary……….. 7 Spis rysunków……….. 11 Wstęp ……….. 12 Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji       1.1. Pojęcie i rodzaje kapitału ludzkiego……….. 15 1.2. Proces zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji……….. 23 1.3. Rozwój kapitału ludzkiego Więcej

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Wstęp…………3 Rozdział 1 Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi       1.1. Geneza i pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi …………5 1.2. Modele zarządzania zasobami ludzkimi………… 7 1.3. Polityka personalna………… 11 1.3.1. Zasady polityki personalnej …………12 1.3.2. Modele polityki personalnej …………13 1.4. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi Więcej

Analiza wykorzystania kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Wstęp…………5 Rozdział I Kapitał ludzki w teorii i literaturze tematu       1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego…………7 1.2. Funkcje kapitału ludzkiego…………12 1.3. Kapitał ludzki i intelektualny …………15 Rozdział II Zarządzanie kapitałem ludzkim       2.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim i jego cele………… 20 2.2. Zarządzanie przez Więcej

System szkoleń jako element motywacji i rozwoju pracowników na przykładzie firmy

Wstęp……….5 Rozdział 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnej organizacji z elementami motywacji.       1.1 Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi……….7 1.2 Pojęcie i teorie motywacji……….16 1.3 Formy i sposoby motywacji pracowników……….27 Rozdział 2 Metody rozwoju zasobów ludzkich.       2.1 Instrumenty rozwoju zasobów ludzkich Więcej

Rola kobiet w zarządzaniu

Wstęp Rozdział I Metody rozwoju zasobów ludzkich       1.1 Pojęcie rozwoju i doskonalenia 1.2 Budowanie ścieżek kariery 1.3 Motywacja – pojęcie i istota 1.3.1 Podejście od strony treści 1.3.2 Podejście do motywacji od strony procesu Rozdział II Sytuacja kobiet w zarządzaniu Więcej

Nowe media społecznościowe w rekrutacji pracowników

Wstęp Rozdział 1 Współczesne problemy rekrutacji pracowników       1.1. Pojęcie i istota rekrutacji 1.2. Metody i źródła rekrutacji 1.3. Znaczenie doboru pracowników w przedsiębiorstwie 1.4. Procesy rekrutacyjne w nowoczesnej organizacji 1.5. Planowanie zasobów ludzkich 1.6. Podstawowe procesy rekrutacyjne w firmie 1.7. Więcej

Wykorzystanie koncepcji zarządzania na przykładzie małej firmy

Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania oraz charakterystyka małej firmy       1.1. Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania…….. 4 1.2. Podejście do zarządzania…….. 6 1.3. Wybrane koncepcje zarządzania…….. 17 1.3.1. TQM…….. 17 1.3.2. Benchmarking ……..21 1.3.3. AGILE ……..24 1.4. Charakterystyka małej firmy…….. 27 Więcej

Ocena efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce na podstawie banków notowanych na RESPECT Index

Wstęp……….3 Rozdział I Teoretyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu       1.1. CSR i jego historia ……….4 1.2. Rozszerzenie definicji CSR ……….10 1.3. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element wizerunku………. 16 1.4. Kontrowersje nad słusznością założeń CSR ……….21 Rozdział II Istota i działalność RESPECT Więcej

Planowanie sprzedaży jako istotny element zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie Banku

Wstęp Rozdział 1 Istota planowania w przedsiębiorstwie       1.1 Pojęcie i proces planowania w przedsiębiorstwie 1.2 Rodzaje planów w organizacji 1.3 Etapy procesu planowania Rozdział 2 Metody prognozowania sprzedaży       2.1 Metody ilościowe prognozowania 2.2 Metody jakościowe prognozowania Rozdział 3 Makro- i Więcej

Systemy motywacyjne a proces rozwoju personelu

Wstęp………..3 Rozdział 1 Pojęcie i istota motywacji       1.1. Definicje i źródła motywacji………..5 1.2. Czynniki wpływające na system motywacyjny…………7 1.3. Modele i teorie motywacji……….23 Rozdział 2 Realizacja polityki personalnej a motywacja       2.1. Zarządzanie przez cele………..31 2.2. Motywacja płacowa………..35 2.3. Pozapłacowe czynniki Więcej

Dobór kadr w przedsiębiorstwie

Wstęp……….2 Rozdział I Dobór kadr jako główny element zarządzania zasobami ludzkimi       1.1. Pojęcie oraz podstawowe cele zarządzania zasobami ludzkimi……… 4 1.2. Uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi ………6 1.3. Strategia personalna oraz modele zarządzania kadrami……… 12 1.4. Miejsce doboru kadr w Więcej

Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego XYZ

Wstęp ………..2 Rozdział I Mobbing jako rodzaj przemocy       1.1. Klasyfikacja, zakres i skala mobbingu………..7 1.2. Zachowania i objawy zjawiska mobbingu………..13 1.3. Czynniki wpływające na mobbing………..15 1.4. Skutki mobbingu………..18 1.5. Przeciwdziałanie mobbingowi ………..21 1.6. Prewencja mobbingu w miejscu pracy………..30 1.7. Regulacje Więcej

Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej

Wstęp……… 2 Rozdział 1 Motywowanie- teorie i modele       Pojęcie motywacji………..4 Rodzaje motywacji ………..8 Modele motywacji ………..9 Przegląd wybranych teorii motywacji ………..12 Rozdział 2 Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywacyjne       Płaca jako element systemu wynagradzania ………..26 Funkcje i formy płac ………..29 Rodzaje Więcej

Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w Agencji Pośrednictwa Pracy

Wstęp……….3 Rozdział 1 Problematyka procesów rekrutacji w literaturze przedmiotu.       1.1 Pojęcie i istota rekrutacji we współczesnych przedsiębiorstwach………. 5 1.2 Przygotowanie procesu rekrutacji ……….7 1.3 Źródła, rodzaje i metody rekrutacji………. 9 1.3.1 Rekrutacja wewnętrzna ……….9 1.2 Rekrutacja zewnętrzna ……….10 Rozdział 2 Więcej

Motywacja i ocena, jako skuteczne zarządzanie na przykładzie jednostki wojskowej

Wstęp……….5 Rozdział I Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu       1.1. Definicja i proces motywacji………. 7 1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10 1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11 1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15 1.4.1. Teorie treści………. 15 1.4.2. Teorie procesu………. Więcej

Motywacja i ocena, jako elementy skutecznego zarządzania na przykładzie jednostki wojskowej XYZ

Wstęp……….5 Rozdział I Definicja, rola i rodzaje motywacji w zarządzaniu 1.1. Definicja i proces motywacji………. 7 1.2. Rodzaje motywacji pracowników………. 10 1.3. Motywowanie, jako proces zarządzania………. 11 1.4. Wybrane teorie roli motywacji………. 15 1.4.1. Teorie treści………. 15 1.4.2. Teorie procesu………. Więcej