Jak napisać pracę ?

Czym jest praca magisterska?

Praca magisterska powinna prezentować wyższy poziom, niż praca licencjacka. To przede
wszystkim lepiej i szerzej opracowana problematyka, pełniejszy retrospektywny przegląd i
krytyczne wykorzystanie literatury przedmiotu, źródeł oraz właściwy i uzasadniony dobór
metod badawczych. Dwa najważniejsze cele w przypadku pracy magisterskiej to cel
dydaktyczny i naukowy.
Cele dydaktyczne:
 zdobycie umiejętności postawienia problemu badawczego i hipotez,
 gruntowne zdobycie wiedzy w zakresie specjalności i tematu pracy,
 nabycie technicznych umiejętności związanych z pisaniem pracy magisterskiej,
 umiejętność krytycznego omówienia stanu badań i konfrontowania go z materiałami
źródłowymi,
 oprawne konstruowanie pracy (logiczny i umiejętny dobór zagadnień),
 przedstawienie swoich przemyśleń, wywodów i osiągnięć z uwzględnieniem
elementarnych zasad piśmiennictwa naukowego,
Charakter naukowy pracy magisterskiej wyraża się poprzez spełnienie następujących
warunków:
 materiał badany jest dobrany obiektywnie,
 wybór przyjętej metody jest uzasadniony naukowo,
 rozwiązanie problemu jest oparte na logicznym wywodzie,
 wywód autora jest wykładem naukowym,
 interpretacja wyników jest przemyślana,

Rodzaje prac magisterskich

Prace teoretyczne – oparte na badaniach typu poznawczego, zawierają omówienie
konkretnej koncepcji lub teorii naukowej. Tu łączy się element historyczny ukazujący
modyfikacje danej teorii, zmiany poglądów o danym problemie z oceną krytyczną
dotychczasowego punktu widzenia i zaproponowaniem zmian.
Prace przeglądowe – dominuje tu analiza porównawcza literatury dotyczącej określonego
problemu. Ten przegląd powinien być w miarę wszechstronny i obejmować zarówno
publikacje wydane w języku polskim, jak też zagraniczne. Analiza sprowadza się do
porównawczego sprawozdania z osiągniętych przez innych wyników badań
i krytycznej oceny tych wyników.
Prace empiryczne – wyróżnia się tu prace o charakterze deskryptywnym (tzw. empirycznoanalityczne)
oraz prace eksplanacyjne (tzw. empiryczno-syntetyczne). Prace te opierają
się na badaniu związków zachodzących między poszczególnymi zjawiskami i wymagają
odwołania się do literatury naukowej, umożliwiającej formułowanie założeń oraz
naukowych wniosków.

Temat i cel pracy

Praca musi mieć temat oraz postawiony cel, który musi być zdefiniowany
jasno i tak, żeby autor pracy rozumiejąc cel mógł udowodnić
prawdziwość postawionej tezy, którą sformułuje dla swojej pracy
magisterskiej. Teza może być udowodniona lub obalona przez autora
pracy w trakcie pisania.

Wiadomo, że warunkiem uzyskania dyplomu jest napisana i pozytywnie
oceniona praca dyplomowa przez promotora i recenzenta (lub
recenzentów), a następnie przez studenta obroniona w czasie egzaminu
końcowego. Do tego jednak, aby student napisał dobrą pracę,
potrzebny jest promotor, czyli opiekun, który współpracuje razem ze
studentem piszącym pracę.