Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wstęp……..3 Rozdział I Historia i ewolucja kształtowania instytucji prezydenta w polskim systemie ustrojowym       1.1 Instytucja prezydenta w II Rzeczpospolitej Polskiej…….. 5 1.2 Okres Krajowej Rady Narodowej 1944-1946…….. 6 1.3 Pozycja i rola prawnoustrojowa Prezydenta Rzeczpospolitej w świetle Małej konstytucji z Więcej

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polski w czasie pokoju, kryzysu i wojny

Wstęp……..3 Rozdział 1 Istota i znaczenie Sił Zbrojnych RP 1.1. Geneza Sił Zbrojnych RP…….. 4 1.2. Struktura i organizacja Sił Zbrojnych RP…….. 6 1.3. Podstawowe funkcje Sił Zbrojnych RP ……..8 1.3.1. Cele i zadania Sił Zbrojnych RP…….. 8 1.3.2. Misje Więcej

Wiedza studentów XXX na temat stosowania środków odurzających i psychotropowych

Wstęp……….9 Rozdział 1 Badany problem w świetle piśmiennictwa 1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja ……….11 1.2. Geneza używania substancji odurzających i psychotropowych………. 14 1.3. Problematyka społeczna narkomanii ……….17 1.4. Skutki zdrowotne zażywania narkotyków ……….18 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel Więcej

Świadomość matek dzieci do 3 roku życia na temat szczepień obowiązkowych i zalecanych

1. Wstęp………..3 2. Szczepienia dzieci do lat 3………..4 3. Cel badania………..13 4. Materiał i metoda………..13 5. Wyniki………..15 6. Dyskusja………..40 Wnioski Piśmiennictwo Spis tabel Spis rycin Aneks

Demokratyczne systemy polityczne.

Rozdzial I. System polityczny 1. Pojecie systemu politycznego………1 2. Elementy systemu politycznego………3 2.1. Panstwo………3 2.2. Partia i systemy partyjne………7 2.3. Grupy nacisku i interesów………11 2.4. Opinia publiczna………17 2.5. Systemy wyborcze………20 3. Rodzaje i legitymizacja wladzy politycznej………29 4. Demokracja 31 5. Więcej

Strategie mocarstw wobec kryzysu kubanskiego

Wstęp……….4 Rozdzial I Pojecie i istota strategii. 1.1. Dynamika przeobrazen pojecia strategii……….6 1.2. Ogólna charakterystyka pojec: Strategia, Doktryna, Taktyka. Ich Wspólzaleznoscistota i hierarchia………..9 1.3. Strategie jako determinanty optymalizacji zachowan panstw w procesachdecyzyjnych………..17 Rozdzial II. Sytuacja polityczna Kuby w latach 1953 Więcej

Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie

Rozdzial I Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie……….1 Rozdzial II Definicje terroryzmu……….16 Rozdzial III Terroryzm w latach 1945 – 1965……….25 Rozdzial IV Terroryzm w latach 1965 – 1985……….40 Rozdzial V Terroryzm po roku 1985……….73 Rozdzial VI Walka z terroryzmem – Więcej

Zjawisko terroryzmu a podrózowanie

Wstęp……….2 Rozdzial I Turystyka jako forma wypoczynku………5 1.1. Pojecie turystyki 1.2. Rodzaje turystyki 1.3. Turystyka na swiecie 1.4. Bezpieczeństwo w turystyce i niebezpieczenstwa zwiazane z wyjazdami turystycznymi Rozdzial II Terroryzm jako czynnik ograniczajacy ruch turystyczny…………35 2.1. Definicja terroryzmu 2.2. Terroryzm Więcej

Partie polityczne w Polsce.

Wstęp Narodziny partii politycznych …………3 Rozdzial I. Geneza i powstanie Polski Ludowej …………7 1.1. Program PPR………… 8 1.2. Budowa nowego aparatu wladzy i administracji………… 12 1.3. Rewolucyjne akty rzadu ludowo-demokratycznego………… 13 1.4. Polska wobec przemian ustrojowych …………15 1.5. Powstanie PZPR Więcej

Kampanie wyborcze na przykładzie kampanii prezydenckich.

Wstęp………4 Rozdzial I. Kampanie wyborcze – dialog ze spoleczenstwem. 1.1. Kampanie wyborcze – podstawowe definicje………5 1.2. Opinia publiczna………12 1.3. Informacja w kampanii wyborczej………18 Rozdzial II. Marketing polityczny jako srodek realizacji kampanii wyborczej. 2.1. Marketing polityczny – definicje i funkcje………25 2.2. Więcej

Rola Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Historia polityczna Stanów Zjednoczonych ………..6 Rozdzial II. Stany Zjednoczone a globalizacja gospodarcza ………..31 Rozdzial III. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych ………..43 Rozdzial IV. Polityka militarna i udzial w interwencjach zbrojnych w swiecie ………..55 Rozdzial V. Krytyka Stanów Zjednoczonych Więcej

Rosja Borysa Jelcyna. Wybrane aspekty polityki wewnetrznej i zagranicznej w latach 1991-1999.

Wstęp………..2 Rozdzial I. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich………..5 1.1. Sytuacja w kraju pod koniec istnienia ZSRR. 1.2. Ostatnie wzloty i upadki. Od pierestrojki po krach systemu. 1.3. Ostateczne rozwiazanie ZSRR. Rozdzial II. Prezydent Rosji………..28 2.1. Borys Jelcyn jako prezydent Rosji Więcej

Polityka spoleczna rzadu koalicji SLD-PSL w latach 1993-1997.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Utworzenie koalicji parlametarnej SLD i PSL 1. Wybory parlamentarne z 19 wrzesnia 1993………. 6 2. Programy wyborcze zwycieskich partii……….. 10 3. Utworzenie i zasady wspóldziałania koalicji parlamentarnej SLD-PSL. ………. 12 Rozdzial II Polityka w dzedzinie opieki Więcej

Przemiany w ochronie linii lotniczych wobec zagrozen terroryzmem.

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Istota współczesnego terroryzmu……….7 1.Ujecie interpretacyjne. 2.Źródła terroryzmu. 2.1 Motywacja religijna w działania ch terrorystów. 2.2 Terrorysci-media 3. Polska wobec terroryzmu Rozdzial 2 Procedury ochrony……….23 1. Kontrola statku powietrznego 2. Laczenie bagazu rejestrowanego z pasazerami posiadajacymi karty wstepu Więcej

Terroryzm i antyterroryzm we wspólczesnym swiecie.

Wstęp………2 Rozdzial I. Historia terroryzmu 1.1. Istota terroryzmu i pierwsze ataki terrorystyczne……… 5 1.2. Specyfikacja terroryzmu historycznego ………8 1.3. Rozwój terroryzmu w latach 70-tych……… 9 Rozdzial II. Wspólczesne oblicza terroryzmu 2.1. Ewolucja terroryzmu wspólczesnego……… 13 2.2. Organizacje terrorystyczne i ich Więcej

Zjawisko terroryzmu we wspólczesnym swiecie.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Terroryzm polityczny i jego istota. 1. Terror i terroryzm……….7 2. Definicje terroryzmu……….10 3. Odmiany terroryzmu……….13 4. Typologie terroryzmu 18 Rozdzial II. Formy i metody terroryzmu i jego finansowanie. 1. Przemiany organizacyjne……….21 2. Finansowanie terroryzmu i jego glówni Więcej

Terroryzm islamski.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Charaketrystyka terroryzmu islamskiego 1.1. Definicja terroryzmu, islamu, fundamentalizmu islamskiego………. 5 1.2. Historia terroryzmu ……….10 1.3. Organizacje terrorystyczne………. 15 1.4. Terroryzm a religia islamska ……….20 Rozdzial II. Wybrane ataki terrorystyczne i ich konsekwencje 2.1. Zamach terrorystyczny na budynek Więcej

Wspólpraca panstw w celu zwalczania przejawów terroryzmu.

Wstęp…………3 Rozdzial I. Zjawisko terroryzmu oraz jego charakterystyka………… 5 1.1 Pojecie oraz istota terroryzmu i terroru 1.2 Przeslanki terroryzmu 1.3 Odmiany terroryzmu Rozdzial II. Miedzynarodowa walka z grupami terrorystycznymi…………22 2.1 Unia Europejska wobec fali zagrozen terrorystycznych 2.2 Rola ONZ w Więcej

Zjawisko terroryzmu a działania Unii Europejskiej.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Terroryzm i sposoby jego przeciwdziałania ……….. 5 1.1. Terroryzm definicja i problematyka 1.2. Wspólczesne oblicza terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Metody sluzace zwalczaniu terroryzmu Rozdzial II. Najwazniejsze organizacje terrorystyczne dzialajace w Europie ………..21 2.1. Terroryzm lewacki 2.1.1. Więcej

Miedzynarodowa wspólpraca w zakresię zwalczania terroryzmu.

Wstęp…………3 Rozdzial I. Specyfikacja terroryzmu 1.1. Pojecie terroru i terroryzmu ………… 4 1.2. Cele terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Motywy dzialan terrorystycznych 1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu Rozdzial II. Regulacje międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu………..23. 2.1. Konwencja o Ochronie Więcej

Terroryzm – przyczyny i skala zjawiska oraz działania spolecznosci międzynarodowej na rzecz jego likwidacji

Wyakz skrótów………2 Wstęp………4 Rozdzial I Terroryzm – definicje, odmianiy, typologia. 1.Problemy definicyjne……..12 2.Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny……..15 3.Terroryzm panstwowy i sponsorowany……..17 4.Typologia terroryzmu……..18 Rozdzial II Terroryzm po 1945 roku. Organizacje przywódcy, zamachy. 1.Al-Kaida………28 2.Inne, islamskie organizacje terrorystyczne……..30 3.IRA………43 4.ETA……..45 5.Organizacje terrorystyczne Więcej

Polityczny wymiar udzialu polskich zolnierzy w misji w Iraku.

Wstęp Rozdzial 1.Budowa pozycji Polski na arenie miedzynarodowej 1.1 Polska jako straznik ladu miedzynarodowego 1.2 Skutki udzialu Polaków w misji w Iraku na polityke zagraniczna Rozdzial 2. Wzmocnienie stosunków transatlantyckich 2.1 Czynniki wpływajace na podjecie decyzji o przystapieniu do misji Więcej

Udział Polski w misjach pokojowych.

Wykaz skrótów Wstęp………..4 Rozdzial 1. Pojecie misji pokojowych………..6 1.1. Istota, geneza i funkcje misji pokojowych 1.2. Próba zdefiniowania pojecia misji pokojowych 1.3. Problem utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego Rozdzial 2. Polska jako uczestnik misji pokojowych………..28 2.1. Udział w misjach organizowanych przez ONZ Więcej

Wspólpraca wojskowa w Afganistanie.

Wstęp………..2 Rozdzial I Konflikt w Afganistanie. 1.1 Przyczyny konfliktu………..4 1.2 Strony konfliktu 1.3 Przebieg konfliktu Rozdzial II Wspólpraca sojusznicza w Afganistanie………..18 2.1 Warunki i charakterystyka wspólpracy. 2.3 Panstwa biorace udzial w misji. 2.3 Zakres dzialan i obowiazków. 2.4 Działania kontyngentów Więcej

‚Nie rzucim ziemi’ – czyli jak media lokalne propaguja tozsamosc terytorialna regionu.

Wstęp……….1 Rozdzial 1. 1. Charakterystyka uwarunkowan terytorialnych w poczuciu tozsamosci narodowej i lokalnej czyli o poczuciu tozsamosci na ziemiach rdzennie polskich oraz na terenach ziem odzyskanych……….. 5 2. Charakterystyka ziemi niczyjej czyli tworzenie nowej rzeczywistosci społecznej przez repatriantów na ziemiach Więcej

Problem niemiecki w polityce Chruszczowa 1953-1961.

Wstęp ………3 Rozdzial 1.Powstanie dwóch panstw niemieckich 1. Okupacja Niemiec 1945-1946/47 ………5 1.1 Glówne cele okupacji i ich realizacja……… 5 1.2 Proces Norymberski ………10 2. Kryzys berlinski 1948/49 ………13 3. Podzial Niemiec-powstanie RFN I NRD ………16 Rozdzial 2. Miejsce Niemiec Więcej