Kategoria: Politologia

Prace z dziedziny Politologia . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji po 1989 roku

Przez administrator

Wstep……….5 Rozdzial I Policja w Polsce ……….7 1.1 Rola panstwa w zapewnieniu bezpieczenstwa obywateli……….7 1.2 Historia Policji w Polsce……….11 1.3 Policja w III Rzeczpospolitej Polskiej……….15 1.4 Regulacje prawne dotyczace sluzby w Policji……….18 Rozdzial II Kobiety na rynku pracy w Polsce 2.1 Zatrudnienie i problem bezrobocia kobiet w Polsce……….24 2.2 Kobiety w tzw. ,,meskich zawodach’’……….27 2.3 Problem dyskryminacji kobiet……….31 Rozdzial III Analiza sytuacji kobiet w Policji po 1989 roku. 3.1 Dane statystyczne……….37 3.2 Analiza wybranych przypadków……….41 3.3 Wnioski z badan wlasnych……….43 Zakonczenie……….46 Bibliografia……….47 Spis tabel i rysunków……….51 Aneks……….52

Ustrój polityczny II Rzeczpospolitej Polskiej

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Realia areny politycznej w II Rzeczpospolitej 1.1. Ustrój polityczny 1.2. Władze państwowe 1.3. Podział administracyjny 1.4. Krótka charakterystyka występujących partii politycznych 1.5. Oczekiwania społeczne wobec systemu politycznego Rozdział 2 Józef Piłsudski 2.1. Dzieciństwo i młodość 2.2. Działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej 2.3. Plany niepodległej insurekcji i rozłam w partii 2.4. Utworzenie Związku Walki Czynnej i czasy przed I wojną światową 2.5. I wojna światowa 2.6. Piłsudski Naczelnikiem Państwa Rozdział 3 Zmiany zaprowadzone w ustroju politycznym po zamachu majowym 3.1. Zmiany władz państwowych celem legalizacji zamachu 3.2. Zmiany w administracji państwowej 3.3. Reorganizacja sceny politycznej Zakończenie Bibliografia Spis…

Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Historia i ewolucja kształtowania instytucji prezydenta w polskim systemie ustrojowym       1.1 Instytucja prezydenta w II Rzeczpospolitej Polskiej…….. 5 1.2 Okres Krajowej Rady Narodowej 1944-1946…….. 6 1.3 Pozycja i rola prawnoustrojowa Prezydenta Rzeczpospolitej w świetle Małej konstytucji z 19 lutego 1947r……… 13 1.4 Kształtowanie instytucji prezydenta w procesie transformacji ustrojowej w latach 1989-1997 ……..19 Rozdział II Uwarunkowania prawne dotyczące wyboru prezydenta rp i mające zastosowanie podczas trwania jego kadencji       2.1 Tryb przeprowadzania wyboru prezydenta i zasady organizacji wyborów ……..23 2.2 Wymogi formalne wobec kandydatów na Prezydenta RP…….. 25 2.3 Kadencja, objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu Prezydenta RP…….. 28…

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polski w czasie pokoju, kryzysu i wojny

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział 1 Istota i znaczenie Sił Zbrojnych RP 1.1. Geneza Sił Zbrojnych RP…….. 4 1.2. Struktura i organizacja Sił Zbrojnych RP…….. 6 1.3. Podstawowe funkcje Sił Zbrojnych RP ……..8 1.3.1. Cele i zadania Sił Zbrojnych RP…….. 8 1.3.2. Misje i operacje wojskowe Sił Zbrojnych RP poza teryrorium Polski ……..10 Rozdział 2 Rola Sił Zbrojnych RP w czasie wojny 2.1. Akty prawne i dyrektywy w dziedzinie obronności państwa…….. 12 2.2. Reagowanie i wykorzystanie Sił Zbrojnych przed agresją zbrojną ……..15 2.3. Siły Zbrojne RP w wspólnej obronie przeciw agresji poza terytorium Polski ……..21 Rozdział 3 Rola Sił Zbrojnych RP w sytuacji…

Wiedza studentów XXX na temat stosowania środków odurzających i psychotropowych

Przez administrator

Wstęp……….9 Rozdział 1 Badany problem w świetle piśmiennictwa 1.1. Definicja narkotyku oraz klasyfikacja ……….11 1.2. Geneza używania substancji odurzających i psychotropowych………. 14 1.3. Problematyka społeczna narkomanii ……….17 1.4. Skutki zdrowotne zażywania narkotyków ……….18 Rozdział 2 Metodologia badań własnych 2.1. Cel pracy ……….23 2.2. Metoda badań ……….23 2.3. Przebieg i organizacja badań ……….23 2.4. Materiał badań ……….23 Rozdział 3 Analiza wyników badań  3.1. Zachowania badanych wobec stosowania substancji odurzających i psychotropowych ……….27 3.2. Postawy i opinie badanych wobec stosowania substancji odurzających i psychotropowych………. 32 3.3. Wiedza badanych na temat stosowania substancji odurzających i psychotropowych ……….42 Podsumowanie i wnioski………. 51 Piśmiennictwo………. 55…

Demokratyczne systemy polityczne.

Przez administrator

Rozdział I. System polityczny 1. Pojęcie systemu politycznego………1 2. Elementy systemu politycznego………3 2.1. Panstwo………3 2.2. Partia i systemy partyjne………7 2.3. Grupy nacisku i interesów………11 2.4. Opinia publiczna………17 2.5. Systemy wyborcze………20 3. Rodzaje i legitymizacja wladzy politycznej………29 4. Demokracja 31 5. Totalitaryzm 36 Rozdział II. System prezydencki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej………41 1. Podstawowe zasady ustrojowe………41 2. System organów panstwowych……..44 2.1. Prezydent………44 2.2. Parlament………47 2.3. Sad Najwyzszy………50 3. System partyjny, partie, grupy nacisku i interesów………51 4. System prawa wyborczego – wybory prezydenckie i wybory do Kongresu………56 Rozdział III. System parlamentarno -gabitenowy (w Wielkiej Brytanii)………59 1. Podstawowe zasady ustrojowe………59 2. System organów…

Strategie mocarstw wobec kryzysu kubanskiego

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Pojęcie i istota strategii. 1.1. Dynamika przeobrazen pojęcia strategii……….6 1.2. Ogólna charakterystyka pojec: Strategia, Doktryna, Taktyka. Ich Wspólzaleznoscistota i hierarchia………..9 1.3. Strategie jako determinanty optymalizacji zachowan panstw w procesachdecyzyjnych………..17 Rozdział II. Sytuacja polityczna Kuby w latach 1953 – 1961. 1.1. Rewolucja kubanska i jej skutki………..21 1.2. Rywalizacja Systemów………..34 1.3. Interesy mocarstw w zatoce Karaibskiej………..40 Rozdział III. Strategie mocarstw w obliczu wojny. 1.1. Glówne zalozenia tajnych operacji CIA………..49 1.2. Wybuch konfliktu………..58 1.3. Trzynascie dni – swiat w obliczu wojny nuklearnej………..68 Rozdział IV. Międzynarodowe skutki inwazji. 1.1. Odprezenie w stosunkach USA- ZSRR………..76 1.2. Sytuacja polityczno – gospodarcza Kuby………..78 Zakończenie………..82…

Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie

Przez administrator

Rozdział I Terroryzm jako zjawisko we wspólczesnym swiecie……….1 Rozdział II Definicje terroryzmu……….16 Rozdział III Terroryzm w latach 1945 – 1965……….25 Rozdział IV Terroryzm w latach 1965 – 1985……….40 Rozdział V Terroryzm po roku 1985……….73 Rozdział VI Walka z terroryzmem – aspekt prawny……….105 Rozdział VII Formy zwalczania terroryzmu……….119 Rozdział VIII Zagrozenia wspólczesne……….134

Zjawisko terroryzmu a podrózowanie

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Turystyka jako forma wypoczynku………5 1.1. Pojęcie turystyki 1.2. Rodzaje turystyki 1.3. Turystyka na swiecie 1.4. Bezpieczeństwo w turystyce i niebezpieczenstwa zwiazane z wyjazdami turystycznymi Rozdział II Terroryzm jako czynnik ograniczajacy ruch turystyczny…………35 2.1. Definicja terroryzmu 2.2. Terroryzm na swiecie – przyczyny wystepowania 2.3. Terroryzm islamski jako najbardziej skrajny i niebezpieczny 2.4. Polityka wobec terroryzmu 2.5. Zamachy terrorystyczne zwiazane z turystyka i turystami Rozdział III Swiat po 11.IX.2001……….58 3.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 na swiatowy ruch turystyczny 3.2. Miejsca i kraje najbardziej narazone na zamachy terrorystyczne 3.3. Wpływ polityki swiatowej na turystyke 3.4. Ruch turystyczny po…

Partie polityczne w Polsce.

Przez administrator

Wstęp Narodziny partii politycznych …………3 Rozdział I. Geneza i powstanie Polski Ludowej …………7 1.1. Program PPR………… 8 1.2. Budowa nowego aparatu wladzy i administracji………… 12 1.3. Rewolucyjne akty rzadu ludowo-demokratycznego………… 13 1.4. Polska wobec przemian ustrojowych …………15 1.5. Powstanie PZPR …………16 Rozdział II. NSZZ 'Solidarnosc’ …………19 2.1. Wydarzenia sierpniowe 1980 …………19 2.2. Powstanie NSZZ 'Solidarnosc’ oraz I Zjazd Zwiazku………… 20 2.3. Stan wojenny …………21 Rozdział III. Obrady Okraglego Stolu …………24 Rozdział IV. Systemy wielopartyjne 4.1. Definicja systemu partyjnego …………29 4.2. Partie polityczne w Polsce Ludowej………… 29 4.3. System wielopartyjny w III Rzeczypospolitej………… 30 Rozdział V. Systemy partyjne Europy Zachodniej w…

Kampanie wyborcze na przykładzie kampanii prezydenckich.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Kampanie wyborcze – dialog ze spoleczenstwem. 1.1. Kampanie wyborcze – podstawowe definicje………5 1.2. Opinia publiczna………12 1.3. Informacja w kampanii wyborczej………18 Rozdział II. Marketing polityczny jako srodek realizacji kampanii wyborczej. 2.1. Marketing polityczny – definicje i funkcje………25 2.2. Narzedzia marketingowe………26 2.3. Public Relations………30 2.4. Przygotowanie kampanii wyborczej………32 Rozdział III. Wybory prezydenckie a techniki przeprowadzania kampanii wyborczych (implikacje praktyczne). 3.1. Sylwetki Prezydentów RP od 1990………37 3.2. Wizerunek kandydata a poparcie opinii publicznej………39 3.3. Przebieg i wyniki wyborów prezydenckich od 1990 roku………44 Zakończenie………50 Bibliografia………51

Rola Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Historia polityczna Stanów Zjednoczonych ………..6 Rozdział II. Stany Zjednoczone a globalizacja gospodarcza ………..31 Rozdział III. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych ………..43 Rozdział IV. Polityka militarna i udzial w interwencjach zbrojnych w swiecie ………..55 Rozdział V. Krytyka Stanów Zjednoczonych we wspólczesnym swiecie ……….. 66 Zakończenie ………..71 Bibliografia ………..73 Spis tabel ………..77 Spis wykresów ………..77

Rosja Borysa Jelcyna. Wybrane aspekty polityki wewnetrznej i zagranicznej w latach 1991-1999.

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I. Rozpad Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich………..5 1.1. Sytuacja w kraju pod koniec istnienia ZSRR. 1.2. Ostatnie wzloty i upadki. Od pierestrojki po krach systemu. 1.3. Ostateczne rozwiazanie ZSRR. Rozdział II. Prezydent Rosji………..28 2.1. Borys Jelcyn jako prezydent Rosji – poczatki panowania. 2.2. Nowy ustrój, nowa konstytucja – pozycja ustrojowa prezydenta. 2.3. Postac Borysa Jelcyna – rys biograficzny. Rozdział III. Polityka zagraniczna Rosji w okresie kadencji Borysa Jelcyna………..51 3.1. Rosja w dobie federacji i WNP. 3.2. Glówne kierunki polityki zagranicznej. 3.3. Relacje polsko-rosyjskie. Rozdział IV. Sprawy wewnetrzne Rosji w ostatniej dekadzie wieku………..83 4.1. Rosyjska gospodarka. 4.2. Polityka wewnetrzna państwa.…

Polityka spoleczna rzadu koalicji SLD-PSL w latach 1993-1997.

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Utworzenie koalicji parlametarnej SLD i PSL 1. Wybory parlamentarne z 19 wrzesnia 1993………. 6 2. Programy wyborcze zwycieskich partii……….. 10 3. Utworzenie i zasady wspóldziałania koalicji parlamentarnej SLD-PSL. ………. 12 Rozdział II Polityka w dzedzinie opieki zdrowotnej 1. Finansowanie ochrony zdrowia……….. 17 2. Zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych ………. 18 3. Projekty nowych ustaw. ………. 23 4. Rezultaty dzialan ………. 24 Rozdział III Ubezpieczenia społeczne 1. Zmiany w systemie. ………. 26 2. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe………. 29 3. swiadczenia rodzinne ………. 32 Rozdział IV Polityka zatrudnienia 1. Zalozenia i realizacja rzadu koalicji SLD-PSL wobec problemu bezrobocia w Polsce. 2.…

Przemiany w ochronie linii lotniczych wobec zagrozen terroryzmem.

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Istota współczesnego terroryzmu……….7 1.Ujecie interpretacyjne. 2.Źródła terroryzmu. 2.1 Motywacja religijna w działania ch terrorystów. 2.2 Terrorysci-media 3. Polska wobec terroryzmu Rozdział 2 Procedury ochrony……….23 1. Kontrola statku powietrznego 2. Laczenie bagazu rejestrowanego z pasazerami posiadajacymi karty wstepu na poklad, tranzytowymi, transferowymi 2.1 Kontrola pasazerów i ich bagazu 2.2 Kontrola pasazerów niepelnosprawnych 2.3 Kontrola zalóg latajacych i ich bagazu 3. Odmowa przewozu 4. Postepowanie wobec pasazerów potencjalnie niebezpiecznych 4.1 Przewóz pasazerów deportowanych lub nie przyjetych bez eskorty 4.2 Przewóz pasazerów deportowanych, nieprzyjetych lub wiezniów pod eskorta. 4.3 Postepowanie z pasazerami naruszajacymi warunki przewozu (tzw. uciazliwi) 5.Działania profilaktyczne zalogi…

Terroryzm i antyterroryzm we wspólczesnym swiecie.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Historia terroryzmu 1.1. Istota terroryzmu i pierwsze ataki terrorystyczne……… 5 1.2. Specyfikacja terroryzmu historycznego ………8 1.3. Rozwój terroryzmu w latach 70-tych……… 9 Rozdział II. Wspólczesne oblicza terroryzmu 2.1. Ewolucja terroryzmu wspólczesnego……… 13 2.2. Organizacje terrorystyczne i ich charakterystyka ………14 2.2.1. Dzihad – terroryzm palestynski ………16 2.2.2. Hezbollah – terroryzm muzulmanski ………19 2.2.3. Baader-Meinhof – terroryzm rewolucyjny ………25 2.2.4. Ku-Klux-Klan – terroryzm na tle rasowym ………32 2.2.5. IRA – terror nacjonalistyczny ………36 2.3. Akty terrorystyczne po 1990 roku……… 41 Rozdział III. Swiat w walce z terroryzmem 3.1. Ewolucja koncepcji bezpieczenstwa swiatowego ………46 3.2. Antyterroryzm – pojecie i działania…

Zjawisko terroryzmu we wspólczesnym swiecie.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Terroryzm polityczny i jego istota. 1. Terror i terroryzm……….7 2. Definicje terroryzmu……….10 3. Odmiany terroryzmu……….13 4. Typologie terroryzmu 18 Rozdział II. Formy i metody terroryzmu i jego finansowanie. 1. Przemiany organizacyjne……….21 2. Finansowanie terroryzmu i jego glówni sponsorzy……….23 3. Środki i metody działania ……….26 Rozdział III. Terroryzm o podlozu ideologicznym i jego cech 1. Terroryzm lewicowy i jego charakterystyka……….28 2. Glówne ugrupowania lewicowego terroryzmu……….30 2.1 Frakcja Czerwonej Armii (Niemcy)……….30 2.2 Czerwone Brygady (Wlochy)……….31 2.3 Akcja bezposrednia……….32 2.4 Rewolucyjna Organizacja 17 listopada (Grecja)……….33 2.5 Japonska Czerwona Armia……….35 2.6 Partia Demokratyczna Kampuczy (Czerwoni Khmerzy)……….36 2.7 Rewolucyjna Partia/Front Wyzwolenia Ludu…

Terroryzm islamski.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Charaketrystyka terroryzmu islamskiego 1.1. Definicja terroryzmu, islamu, fundamentalizmu islamskiego………. 5 1.2. Historia terroryzmu ……….10 1.3. Organizacje terrorystyczne………. 15 1.4. Terroryzm a religia islamska ……….20 Rozdział II. Wybrane ataki terrorystyczne i ich konsekwencje 2.1. Zamach terrorystyczny na budynek World Trade Center i Pentagon ……….24 2.2. Zamach terrorystyczny w Madrycie ……….30 Rozdział III. Walka z terroryzmem 3.1. Sposoby walki z terroryzmem w skali miedzynarodowej………. 35 3.2. Polska wobec zjawiska terroryzmu………. 43 Zakończenie ……….51 Bibliografia………. 52

Wspólpraca panstw w celu zwalczania przejawów terroryzmu.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Zjawisko terroryzmu oraz jego charakterystyka………… 5 1.1 Pojęcie oraz istota terroryzmu i terroru 1.2 Przeslanki terroryzmu 1.3 Odmiany terroryzmu Rozdział II. Miedzynarodowa walka z grupami terrorystycznymi…………22 2.1 Unia Europejska wobec fali zagrozen terrorystycznych 2.2 Rola ONZ w kreowaniu Swiatowego bezpieczenstwa 2.3 Działania antyterrorystyczne 2.4 Kompetencje państwa oraz organizacji miedzynarodowych na rzecz zwalczania terroryzmu Rozdział III. Polska i jej miejsce w przeciwdzialaniu terroryzmowi…………47 3.1 Polskie służby panstwowe w obliczu zagrozenia terroryzmem 3.2 Polskie prawo karne wobec przejawów terroru 3.3 Możliwościzagrozenia Polski atakami terrorystycznymi Rozdział IV. Dokumenty międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu …………72 4.1 Dokumenty regulujace terroryzm lotniczy 4.2 Dokumenty…

Zjawisko terroryzmu a działania Unii Europejskiej.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Terroryzm i sposoby jego przeciwdziałania ……….. 5 1.1. Terroryzm definicja i problematyka 1.2. Wspólczesne oblicza terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Metody sluzace zwalczaniu terroryzmu Rozdział II. Najwazniejsze organizacje terrorystyczne dzialajace w Europie ………..21 2.1. Terroryzm lewacki 2.1.1. Frakcja Czerwonej Armii 2.1.2. Czerwone Brygady 2.2. Terroryzm etniczno-niepodleglosciowy 2.2.1. ETA 2.2.2. IRA Irlandzka Armia Republikanska 2.3. Terroryzm islamski 2.3.1. Al-Kaida Rozdział III. Działania Unii Europejskiej oraz wybranych panstw Unii w walce z terroryzmem ………..52 3.1. Polityka Unii Europejskiej w zakresię walki z terroryzmem 3.2. Polityka Niemiec 3.3. Polityka Wielkiej Brytanii w zakresię walki z terroryzmem 3.4. Polityka Polski Zakończenie………..66…

Miedzynarodowa wspólpraca w zakresię zwalczania terroryzmu.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Specyfikacja terroryzmu 1.1. Pojęcie terroru i terroryzmu ………… 4 1.2. Cele terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Motywy dzialan terrorystycznych 1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu Rozdział II. Regulacje międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu………..23. 2.1. Konwencja o Ochronie Fizycznej Materialów Jadrowych 2.2. Miedzynarodowa Konwencja Przeciwko Braniu Zakladników 2.3. Konwencja w Sprawie Zwalczania Finansowania Terrpryzmu 2.4. Konwencja w Sprawie Przeciwdziałania Bezprawnym Czynom Przeciwko Zeglugi Morskiej 2.5. Regulacje Dotyczace Terroryzmu Lotniczego 2.5.1. Konwencja o Zwalczaniu Bezprawnych Czynów Skierowanych Przeciwko Bezpieczenstwu Lotnictwa Cywilnego 2.5.2. Konwencja w Sprawie Przestepstw i Niektórych Innych Czynów Popelnionych Na Pokladzie Statków Powietrznych 2.5.3. Konwencja o Zwalczaniu…

Terroryzm – przyczyny i skala zjawiska oraz działania spolecznosci międzynarodowej na rzecz jego likwidacji

Przez administrator

Wyakz skrótów………2 Wstęp………4 Rozdział I Terroryzm – definicje, odmianiy, typologia. 1.Problemy definicyjne……..12 2.Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny……..15 3.Terroryzm panstwowy i sponsorowany……..17 4.Typologia terroryzmu……..18 Rozdział II Terroryzm po 1945 roku. Organizacje przywódcy, zamachy. 1.Al-Kaida………28 2.Inne, islamskie organizacje terrorystyczne……..30 3.IRA………43 4.ETA……..45 5.Organizacje terrorystyczne dzialajace we Francji, Wloszech i Niemczech……..46 Rozdział III Walka spolecznosci miedzynarodowej z terroryzmem. 1.Działania prawne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej………52 2.Działania zbrojne w walce z terroryzmem – Afganistan i Irak………61 3.Zamachy w Madrycie i Londynie – 'wybory Al-Kaidy’ i kara dla sojusznika USA………66 Zakończenie……..73 Bibliografia……..76

Polityczny wymiar udzialu polskich zolnierzy w misji w Iraku.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1.Budowa pozycji Polski na arenie miedzynarodowej 1.1 Polska jako straznik ladu miedzynarodowego 1.2 Skutki udzialu Polaków w misji w Iraku na polityke zagraniczna Rozdział 2. Wzmocnienie stosunków transatlantyckich 2.1 Czynniki wpływajace na podjecie decyzji o przystapieniu do misji w Iraku 2.2 Poglebienie współpracy polsko- amerykanskiej w latach 2003-2008 Rozdział 3. Oslabienie stosunków z państwami nieuczestniczacymi w misji 3.1 Charakterystyka relacji z państwami Europy Zachodniej po 2003 roku 3.2 Perspektywy rozwoju stosunków miedzy Polska z krajami Europy Zachodniej Zakończenie Bibliografia

Udział Polski w misjach pokojowych.

Przez administrator

Wykaz skrótów Wstęp………..4 Rozdział 1. Pojęcie misji pokojowych………..6 1.1. Istota, geneza i funkcje misji pokojowych 1.2. Próba zdefiniowania pojęcia misji pokojowych 1.3. Problem utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego Rozdział 2. Polska jako uczestnik misji pokojowych………..28 2.1. Udział w misjach organizowanych przez ONZ 2.2 Udział w misjach organizowanych przez NATO 2.3. Udział w misjach organizowanych przez UE Rozdział 3. Znaczenie Polski jako uczestnika misji pokojowych na arenie miedzynarodowej………..56 3.1. Znaczenie polityczne dla Polski jako uczestnika misji pokojowych 3.2. Misje pokojowe jako jedna z form utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego Zakończenie………..66 Aneks Bibliografia