Politologia

Miedzynarodowa wspólpraca w zakresię zwalczania terroryzmu.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Specyfikacja terroryzmu

1.1. Pojecie terroru i terroryzmu ………… 4
1.2. Cele terroryzmu
1.3. Rodzaje terroryzmu
1.4. Motywy dzialan terrorystycznych
1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu

Rozdzial II.
Regulacje międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu………..23.

2.1. Konwencja o Ochronie Fizycznej Materialów Jadrowych
2.2. Miedzynarodowa Konwencja Przeciwko Braniu Zakladników
2.3. Konwencja w Sprawie Zwalczania Finansowania Terrpryzmu
2.4. Konwencja w Sprawie Przeciwdziałania Bezprawnym Czynom Przeciwko Zeglugi Morskiej
2.5. Regulacje Dotyczace Terroryzmu Lotniczego
2.5.1...

więcej

Terroryzm – przyczyny i skala zjawiska oraz działania spolecznosci międzynarodowej na rzecz jego likwidacji


Wyakz skrótów………2
Wstęp………4

Rozdzial I
Terroryzm – definicje, odmianiy, typologia.

1.Problemy definicyjne……..12
2.Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny……..15
3.Terroryzm panstwowy i sponsorowany……..17
4.Typologia terroryzmu……..18

Rozdzial II
Terroryzm po 1945 roku. Organizacje przywódcy, zamachy.

1.Al-Kaida………28
2.Inne, islamskie organizacje terrorystyczne……..30
3.IRA………43
4.ETA……..45
5.Organizacje terrorystyczne dzialajace we Francji, Wloszech i Niemczech……..46

Rozdzial III
Walka spolecznosci miedzynarodowej z terroryzmem.

1.Działania prawne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej………52
2.Działania zbrojne w walce z terroryzmem – Afganistan i Irak………61
3...

więcej

Polityczny wymiar udzialu polskich zolnierzy w misji w Iraku.


Wstęp

Rozdzial 1.
Budowa pozycji Polski na arenie miedzynarodowej

1.1 Polska jako straznik ladu miedzynarodowego
1.2 Skutki udzialu Polaków w misji w Iraku na polityke zagraniczna

Rozdzial 2.
Wzmocnienie stosunków transatlantyckich

2.1 Czynniki wpływajace na podjecie decyzji o przystapieniu do misji w Iraku
2.2 Poglebienie współpracy polsko- amerykanskiej w latach 2003-2008

Rozdzial 3.
Oslabienie stosunków z państwami nieuczestniczacymi w misji

3.1 Charakterystyka relacji z państwami Europy Zachodniej po 2003 roku
3.2 Perspektywy rozwoju stosunków miedzy Polska z krajami Europy Zachodniej

Zakończenie
Bibliografia

 
więcej

Udział Polski w misjach pokojowych.


Wykaz skrótów
Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Pojecie misji pokojowych………..6

1.1. Istota, geneza i funkcje misji pokojowych
1.2. Próba zdefiniowania pojecia misji pokojowych
1.3. Problem utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego

Rozdzial 2.
Polska jako uczestnik misji pokojowych………..28

2.1. Udział w misjach organizowanych przez ONZ
2.2 Udział w misjach organizowanych przez NATO
2.3. Udział w misjach organizowanych przez UE

Rozdzial 3.
Znaczenie Polski jako uczestnika misji pokojowych na arenie miedzynarodowej………..56

3.1. Znaczenie polityczne dla Polski jako uczestnika misji pokojowych
3.2. Misje pokojowe jako jedna z form utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego


Zakończenie………..66
Anek...

więcej

Wspólpraca wojskowa w Afganistanie.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Konflikt w Afganistanie.

1.1 Przyczyny konfliktu………..4
1.2 Strony konfliktu
1.3 Przebieg konfliktu

Rozdzial II
Wspólpraca sojusznicza w Afganistanie………..18

2.1 Warunki i charakterystyka wspólpracy.
2.3 Panstwa biorace udzial w misji.
2.3 Zakres dzialan i obowiazków.
2.4 Działania kontyngentów

Rozdzial III
Efekty współpracy miedzynarodowej………..28

3.1 Skutki społeczne interwencji zbrojnej.
3.2 Efekty polityczne misji pokojowej.
3.3 Inne państwa o współpracy a Afganistanie.

Zakończenie………..47
Bibliografia…………50

 
więcej

‚Nie rzucim ziemi’ – czyli jak media lokalne propaguja tozsamosc terytorialna regionu.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
1. Charakterystyka uwarunkowan terytorialnych w poczuciu tozsamosci narodowej i lokalnej czyli o poczuciu tozsamosci na ziemiach rdzennie polskich oraz na terenach ziem odzyskanych……….. 5
2. Charakterystyka ziemi niczyjej czyli tworzenie nowej rzeczywistosci społecznej przez repatriantów na ziemiach odzyskanych. ……….7
3. Tendencje i ideologie przyswiecajace polskim mediom w Polsce komunistycznej ……….10
4. Rola transformacji ustrojowej w procesię przemian na rzecz tozsamosci regionu w srodkach społecznego przekazu. ……….16

Rozdzial 2

1...

więcej

Problem niemiecki w polityce Chruszczowa 1953-1961.


Wstęp ………3

Rozdzial 1.
Powstanie dwóch panstw niemieckich

1. Okupacja Niemiec 1945-1946/47 ………5
1.1 Glówne cele okupacji i ich realizacja……… 5
1.2 Proces Norymberski ………10
2. Kryzys berlinski 1948/49 ………13
3. Podzial Niemiec-powstanie RFN I NRD ………16

Rozdzial 2.
Miejsce Niemiec w polityce Chruszczowa

2.1 Podzial wladzy po smierci Stalina – cele polityki wobec swiata, Europy, Niemiec i USA……… 19
2.2 Przyczyny i przebieg powstania robotniczego w 1953 r. ………23
2.3 Wejscie RFN do NATO ………25
2.4 XX Zjazd KPZR i jego konsekwencje……… 27
2.5 Ofensywa ZSRR……… 29

Rozdzial 3.
Kryzys Berlinski 1958-61

3.1 Plan stworzenia zdemilitaryzowanego miasta……… 32
3.2 Masowa emigracja na Zachód ………36
3...

więcej