Rola managera w firmie

3 marca 2019 Wyłączono Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział 1
Organizacje we spółczesnym otoczeniu

1.1. Ujęcie teoretyczne organizacji……….. 7
1.2. Systemowy model organizacji………. 12
1.2.1. Podsystem celów i wartości.
1.2.2. Psychospołeczny podsystem organizacji.
1.2.3. Podsystem techniczny organizacji……….. 14
1.2.4. Podsystem struktury organizacji……….. 15
1.2.5. Podsystem zarządzania organizacji……….. 19
1.3. Otoczenie w organizacji
1.4. Zarządzanie w organizacji
1.4.1. Charakterystyka zarządzania.
1.4.2. Funkcje zarządzania……….. 28


Rozdział 2
Model kwalifikacyjny menedżera i jego rola w organizacji

2.1. Pojęcie menedżera……….. 32
2.2. Rola menedżera w organizacji……….. 35
2.2.1. Podstawowe funkcje realizowane przez menedżera……….. 37
2.2.2. Funkcje menedżera w zależności od pozycji……….. 40
2.2.3. Funkcje menedżera w zależności od systemu funkcjonowania organizacji……….. 46


Rozdział 3
Style kierowania stosowane przez menedżerów

3.1. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji……….. 50
3.1.1. Modele realizacji funkcji zarządzania potencjałem społecznym w organizacji……….. 50
3.2. Style kierowania zasobami ludzkimi……….. 59
3.3. Techniki kierowania pracownikami……….. 72


Rozdział 4
Badanie efektywności menedżerów na wybranym przykładzie

4.1. Przedmiot i cele badań……….. 79
4.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa……….. 82
4.2. Wyniki badań……….. 84
4.3. Omówienie wyników badań……….. 87


Zakończenie ……….93
Bibliografia ……….96
Spis tablic ……….100
Spis rysunków ……….101
Spis załączników………. 102